v malé zemi ležící v srdci Evropy krize vládní. Pád vlády v těžkých časech není ničím neobvyklým ani v dlouho zavedených demokraciích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v malé zemi ležící v srdci Evropy krize vládní. Pád vlády v těžkých časech není ničím neobvyklým ani v dlouho zavedených demokraciích."

Transkript

1 Uvodní slovo Milé čtenářky, milí čtenáři, začátek jara přinesl řadu významných událostí nejen na poli mezinárodním, ale i na domácí scéně. První slunečné měsíce se nesly ve znamení významných summitů a státních návštěv a až příliš aprílového počasí v domácí politice. Také Glopolis má za sebou pernou organizaci dvou mezinárodních konferencí. Jednou dnes začínáme a druhou končíme. Mezi ně se však vešla ještě přehršel aktuálních zajímavostí. Za první konferencí, která se konala v březnu pod názvem Potravinová krize rok poté Jak zajistit globální potravinou bezpečnost, se v sekci Zaostřeno ohlíží Kristýna Balajová. Úvodní řeč na ní pronesl zvláštní zpravodaj OSN pro právo na stravu, Olivier De Schutter. Hlad už dlouho není jedinou noční můrou obyvatel rozvojových zemí. V rychle rostoucích městech po celé Asii, Africe i na obou amerických kontinentech vytlačuje intenzivní urbanizace lidi do okrajových částí, kde jsou vystaveni vysokému riziku záplav a dalších klimatických katastrof. Komentář Elise Fordové, ředitelky evropské kanceláře Oxfam, a Petra Patočky upozorňuje na fakt, že v příštích letech bude dramaticky narůstat počet lidí zasažených klimatickou krizí. Tato skutečnost bude klíčová pro nárůst požadavků na objem humanitární pomoci směřující do postižených zemí. Daleko od hlavních dopadů krize potravinové i klimatické, ale stále blíže krizi ekonomické, vypukla v malé zemi ležící v srdci Evropy krize vládní. Pád vlády v těžkých časech není ničím neobvyklým ani v dlouho zavedených demokraciích. Jakmile však padne vláda v zemi, která právě předsedá Radě EU, a navíc řadě zásadních summitů, je téměř stoprocentní, že se země ocitne pod přísným drobnohledem a oprávněnou kritikou - okolního světa. foto Jan Žaloudek V úvodníku únorového čísla newsletteru Ivan Lukáš hodnotil průběh českého předsednictví slovy: Od začátku českého předsednictví EU neuplynuly ještě ani dva měsíce a česká vláda se už nejednou zapotila. O dva měsíce později zahajuje Petr Lebeda svůj příspěvek věnovaný krizi Českého předsednictví a výsledkům londýnského summitu G20 touto větou: Přelom března a dubna byl mezníkem českého předsednictví, na který hned tak nezapomenou nejen čeští občané, ale ani zahraniční politici a patrně ani historici. V jarním vydání GaRPa se můžete těšit na další ze specialit z bruselské kuchyně, kterou Vám naservíruje Adéla Pořízová. Tentokrát Obsah vydává Úvodní slovo...1 Kudy vede cesta z potravinové krize? Zpráva: Maria Martens (A6-0079/2009) Nakonec...10 Reforma globálního ekonomického vládnutí se ve své rubrice bude zabývat dlouhodobým závazkem Evropského parlamentu přispívat k rozvoji v Africe a ke zlepšování vztahů mezi EU a Afrikou. Nakonec Vás Ivan Lukáš nechá nahlédnout do svých poznámek o stavu reforem mezinárodních finančních institucí, které pořídil na druhé předsednické konferenci Svět v krizi: jaké reformy globální ekonomiky a politiky? pořádané Glopolis v předvečer summitu zemí G20. Diskusi o možných alternativách globálního rozvoje doplňuje i stručnou reflexí první zprávy Stiglitzovy komise. Příjemné čtení Vám jménem autorů přeje Ingrid Mitáčková. (1)

2 Kudy vede cesta z potravinové krize? Ohlédnutí za konferencí Potravinová krize rok poté Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost? Konferenci uspořádal Glopolis ve spolupráci s institucí Heinrich-Böll-Stiftung 4. března Její program se zaměřil zejména na strukturální příčiny potravinové krize, související s oblastí zemědělství a obchodu. K současné světové potravinové situaci, ke kvalitě zemědělských politik a fungování světového obchodu se zemědělskými komoditami se ve svých příspěvcích vyjádřili přední zahraniční a domácí odborníci. Účast na konferenci přijal Olivier De Schutter, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na stravu, Daniel de la Torre Ugarte z Ústavu pro analýzu zemědělské politiky na Univerzitě v Tennessee, Mamadou Cissokho, reprezentující Svaz organizací farmářů a zemědělských výrobců západní Afriky, a mnozí další. Příspěvky zahraničních hostů v mnoha případech nabídly odlišný pohled na vztah mezi liberalizací světového obchodu a chudobou v rozvojovém světě než je ten, se kterým se nejčastěji setkáváme v české široké i odborné veřejnosti. Olivier De Schutter, Mamadou Cissokho, Daniel de la Torre Ugarte, Alex Danau z belgické organizace Collectif Stratégies Aliementaires a Hannes Lorenzen, poradce Skupiny Zelených Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu, se shodli na tom, že současná podoba mezinárodního obchodu znemožňuje rozvoj zemědělství a zlepšení životní situace venkovanů v rozvojových zemích. Právě venkov a venkovské obyvatelstvo přitom představují jádro světové chudoby. zdroj Úvodní řeč Oliviera de Schuttera byla vynikajícím odrazovým můstkem pro diskuzi o roli zemědělství a obchodu v boji s chronickou chudobou. Představa, že globální potravinovou krizi vyřešíme jednoduchým navýšením objemu zemědělské produkce, je zjednodušující a mylná, uvedl ve svém příspěvku De Schutter. Ve většině případů není hlad a podvýživa výsledkem faktického nedostatku potravin, ale nízké kupní síly širokých vrstev obyvatel, které na jídlo jednoduše nemají finanční prostředky. Polovinu z téměř jedné miliardy lidí, žijící v dlouhodobém nedostatku potravin, tvoří drobní zemědělci, pětinu obyvatelé venkova bez vlastní půdy, desetinu rybáři a pastevci a pětinu městské obyvatelstvo. Vlády rozvinutých a rozvojových zemí by podle De Schuttera neměly primárně usilovat o masivní navýšení produkce, ale měly by se zaměřit na jádro problému odstranění hladu a extrémní chudoby. To si vyžádá celou řadu opatření. Je nutné zlepšit přístup chudých venkovanů k přírodním zdrojům, zejména k půdě, a posílit pozici drobných zemědělců ve výrobním řetězci tak, aby své produkty nemuseli prodávat za směšně nízké částky. Takové kroky si žádají radikální odklon od převládajícího zemědělského modelu stejně jako od směru, kterým se dlouhodobě ubírá mezinárodní obchod. Intenzivní zemědělský model, prosazovaný tzv. Zelenou revolucí v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, měl dalekosáhlé negativní dopady na životní prostředí a sociální situaci venkovských obyvatel. Úvahy o zvyšování produkce se tedy podle zvláštního zpravodaje OSN pro právo na stravu tentokrát musejí vydat jiným směrem. Bude zejména nutné pečlivě prozkoumat možnosti ekologických forem zemědělství. Mají totiž dvě velké výhody: jsou cestou ke zmírnění klimatických změn a nevyžadují náročné zemědělské vstupy a techniku, kterou si drobní rolníci nemohou dovolit. Olivier de Schutter také prohlásil, že současný obchodní systém trpí vážnými nedostatky. Je založen na představě, že je nejvýhodnější specializovat zemědělský sektor na produkci konkrétní komodity, v níž má země komparativní výhodu. Výsledkem však je, že některé země permanentně získávají, zatímco jiné neustále ztrácejí. Rozvojové země se orientovaly na produkci kávy, kakaa a dalších komodit, jejichž cena dlouhodobě klesala. Zároveň neprodukují základní potraviny a jsou proto závislé na světovém trhu. Jak je tato situace nebezpečná, ukázala právě probíhající potravinová krize. Rozvojové země by se proto měly snažit (2)

3 diverzifikovat svoji zemědělskou výrobu a dosáhnout maximální potravinové soběstačnosti. Podle De Schuttera je současný obchodní režim v rozporu s odbouráním chudoby také proto, že podstatně zvýhodňuje velké, koncentrované výrobce na úkor milionů drobných zemědělců v rozvojových zemích. Dnešnímu fungování trhu je zcela cizí pojetí lidských práv, a mezi nimi práva na stravu jako nejvyšší hodnoty stojící vysoko nad obchodními zájmy vlivných skupin. Podle Daniela de la Torre Ugarteho, dalšího významného hosta konference, musíme nutně posílit postavení drobných zemědělců ve výrobním řetězci a zaručit rovnoměrnější globální rozložení zemědělské výroby. K tomu je nutné zavést přísnější nástroje pro řízení nabídky. Jsou jimi například množstevní kvóty na výrobu určité potraviny nebo komodity či vyjmutí části půdy ze zemědělské produkce. Největší výrobci by v důsledku těchto opatření přestali produkovat levné dotované přebytky a otevřel by se tak prostor pro širší využití zemědělského potenciálu v rozvojových zemích. Torre Ugarte podobně jako De Schutter varoval před řešeními, ke kterým se státy ve snaze zvýšit zemědělskou produkci uchylovaly v minulosti. Mezi ně patří například konverze brazilských savan cerrados na monokultury sóji či první Zelená revoluce iniciativy, které měly vážné negativní dopady na ekosystémy, životní prostředí a sociální situaci obyvatel venkova. Je jednoduché dosáhnout snížení cen potravin tím, že jednoduše masivně zvýšíme produkci. Za takové řešení se však draze platí. Podle Torre Ugarteho by se svět měl odklonit od převládajícího modelu zemědělské produkce. Alarmující je zejména nerovnováha mezi rostlinnou a živočišnou výrobou: Obrovský objem zemědělských komodit se každoročně spotřebuje na výkrm dobytka a nadměrnou produkci masa. Znepokojuje nás sice, že část sklizně je využita na agropaliva, ale otázka krmiv nás nechává v klidu. Hannes Lorenzen na pražské konferenci představil studii Zodpovědný obchod udržitelné zemědělství a zdůraznil jeden z jejích klíčových principů zásadu hospodářské subsidiarity. Podle ní by měla být obchodní politika strukturována tak, aby hospodářská výměna na místní, národní a případně regionální úrovni měla přednost před obchodem na úrovni kontinentální nebo celosvětové. To by znamenalo zcela odlišné postavení mezinárodního obchodu a jeho pravidel, než jak je tomu v současné době. Podle Hannese Lorenzena jsou pravidla Světové obchodní organizace, která omezují právo členských zemí autonomně rozhodovat o vlastní obchodní politice, nedemokratická a nepřátelská k základním lidským právům. Pokud má být Světová obchodní organizace do budoucna zachována, musejí se radikálně proměnit principy jejího fungování. Alex Danau také zdůraznil význam lokálně vyráběných potravin. Na příkladu Senegalu ukázal, že v období nejvyšších cen potravin na jaře 2008 byly ceny lokálních produktů nižší než ceny dovážených potravin. Je tomu tak proto, že do ceny importovaných potravin se nutně promítnou momentální ceny komodit na světovém trhu. Rozvojové země by se proto neměly orientovat na mezinárodní trh, ale spíše na zvyšování vlastních výrobních kapacit a posilování lokálních a regionálních trhů. Otevírání se levnému importu v rámci další liberalizace světového obchodu je s těmito cíli zcela neslučitelné. Zásadní význam samozásobení regionů v rozvojových zemích zdůraznil také náměstek ministra zemědělství ČR Jiří Urban. Absurdnost a škodlivost situací, které někdy vytváří masivní globální obchodování se zemědělskými komoditami, ilustroval na příkladu dovozu krmiv do Evropské unie: Dovážíme z Jižní Ameriky krmiva pro dojnice, abychom mohli vyrobit nadprodukci mléka, které se potom obtížně zbavujeme. Náměstek Urban na rozdíl od Daniela de la Torre Ugarteho nevěří v regulaci nabídky a poptávky. Místo toho jako lék na nesmyslné dovozy a vývozy komodit z obrovských vzdáleností navrhuje regulaci pomocí podobného systému, jako je evropský cross-compliance (soubor podmínek v oblasti ochrany životního prostředí, které zemědělec musí splnit, chce-li získat evropské dotace). Na konferenci zazněly i názory ve prospěch současných zásad fungování mezinárodního obchodu a jeho další liberalizace. Někteří hosté vyjádřili přesvědčení, že posilování lokální výroby potravin v rozvojových zemích a otevírání se konkurenci z rozvinutých států s dotovanými zemědělskými sektory nejsou vůbec v rozporu. (3)

4 Flavio Coturni z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise řekl, že liberalizace multilaterálního i bilaterálního obchodu (v rámci Rozvojového kola z Dauhá a Dohod o hospodářském partnerství mezi EU a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku) je významným faktorem snížení kolísavosti cen zemědělských komodit a dosažení globální potravinové bezpečnosti. Coturni však také zdůraznil, že proces dalšího otevírání trhů musí podléhat jasným pravidlům, například ve formě správně nastavených mechanismů tzv. odlišného a zvláštního zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté země. Zároveň naznačil, že jednání kola z Dauhá mohou s nástupem nové americké administrativy nabrat zcela jiný směr než dosud. V amerických vládních dokumentech z počátku března tohoto roku se uvádí, že bude nutné napravit nevyváženost současných jednání. V liberálně tržním duchu se nesl také příspěvek prvního náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče: Základním principem společné obchodní a společné zemědělské politiky Evropské unie by měla být otevřenost a jejich nedílnou součástí rozvojová dimenze. Nepřípustnost protekcionistických opatření byla ostatně tématem právě skončeného mimořádného summitu EU, prohlásil náměstka ministra Hlaváč během odpolední diskuze u kulatého stolu. Globální potravinovou bezpečnost může posílit liberalizace světového obchodu, která by měla zajistit přirozeně fungující lokální trhy. Skutečně věřím, že tak přeregulovaný sektor jako zemědělství má jít cestou liberalizace, konstatoval Hlaváč. Podle Mamadou Cissokha jsou však deregulační opatření na místě v případě zemědělství evropského, nikoliv afrického. V subsaharské Africe téměř neexistují dotace pro zemědělce, vývozní subvence, množstevní kvóty či přísné normy na kvalitu potravin, které jsou charakteristické pro společnou zemědělskou politiku EU a zemědělské politiky jiných rozvinutých států. Silná zemědělská politika zcela chybí a afričtí zemědělci na to tvrdě doplácejí. Cissokho, významný občanský aktivista a zemědělec ze Senegalu, podobně jako Hannes Lorenzen zdůraznil princip hospodářské subsidiarity: Přejete-li si, aby se naše zemědělství rozvíjelo, nemůžeme se zaměřovat na vývoz pro evropský či americký trh, ale především na výrobu pro lokální spotřebu. Musíme chránit výrobce před dotovanou konkurencí levných produktů z Evropy, pomoci jim s vybudováním skladů a umožnit prodej jejich zboží na místních trzích. Zdůraznil, že jedině tento přístup může zlepšit postavení drobných a samozásobitelských zemědělců subsaharské Afriky. Právě tito zemědělci, nikoliv velké farmy, specializující se na vývoz, jsou klíčoví pro potravinovou situaci v této části světa. Navíc právě venkovské obyvatelstvo se svým vztahem k půdě a s tradičními formami produkce a spotřeby je nositelem kontinuity tradic a kulturního bohatství. Podle Cissokha cesta subsaharské Afriky z chudoby nespočívá v dalším snižování obchodních bariér, ale právě naopak: Afrika potřebuje svobodu v nastavení ochranných opatření tam, kde jich je třeba. To se často týká právě zemědělství. Afričané nechtějí nic víc, než co si v Evropě sami dopřáváte: chtějí silnou zemědělskou politiku, která posílí postavení lokální produkce a místních výrobců. (4)

5 Klimatické změny ohrožují nejchudší Než se hrdinovi filmu Milionář z chatrče Jamalu Malikovi podaří vyhrát v televizní soutěži a být se svou milovanou, musí překonat mnoho útrap. Vyrůstá v mumbajském slumu zmítaném náboženským násilím, bez rodičů, na hromadě odpadků a neunikne ani gangsterům. Film však vůbec neinformuje o jiném rostoucím nebezpečí, které hrozí Jamalovi a jemu podobným lidem, a tím je počasí. Mumbaj (dříve Bombaj) je jedním ze světových velkoměst, která jsou vůbec nejzranitelnější vůči záplavám. Přitom více než polovina jeho obyvatel žije ve slumech, z nichž je většina postavena na rekultivované mokřadní půdě. V červenci 2005 vzaly záplavy život devíti stovkám lidí; většinou šlo o sesuvy půdy a zřícené budovy. Kvůli rozpadající se kanalizaci, neřízenému rozvoji a zničení mangrovových mokřadů, které kdysi vydatné deště pohlcovaly, musejí chudí lidé čelit stále větším rizikům spojeným s podnebím v tomto obrovském velkoměstě. Nejedná se jenom o Mumbaj. V rychle rostoucích městech po celé Asii, Africe i na obou amerických kontinentech - od Jakarty až po Lagos nebo Port-au-Prince - vytlačuje intenzivní urbanizace lidi do okrajových částí, kde musejí žít s velkým rizikem záplav a dalších klimatických katastrof. Změny klimatu zároveň přinášejí nepředvídatelné výkyvy počasí s vyšším počtem bouřek i s jejich vyšší intenzitou. Zvyšující se hladiny moří způsobí, že 200 milionů lidí bude žít v pobřežních zátopových oblastech a riskovat ztrátu domova i živobytí. Následky budou obrovské. Výzkumy, které provedla humanitární organizace Oxfam, ukazují, že za pouhých šest let se počet lidí zasažených klimatickou krizí zvýší o 54 %, ze současných 250 na 375 milionů. Tato čísla nezahrnují obrovský počet lidí zasažených válkami, sopečnou činností a zemětřesením. Pro chudé znamenají extrémní výkyvy počasí naprostou katastrofu. Američané to zažili na vlastní kůži, když na New Orleans udeřil hurikán Katrina. Chudí lidé žijí s větší pravděpodobností v hustě obydlených oblastech, ve vratkých domech, bez úspor či přístupu ke zdravotní péči. A protože žijí na samém okraji společnosti, snadněji přijdou o život nebo jsou uvrženi do absolutní bídy. Jejich vnitrozemští příbuzní jsou však také zranitelní. Obrovské počty lidí ve východní a střední Africe a v jižní Asii ve stále větší míře postihuje cyklus každoročního sucha a záplav. V roce 2008 za sebou silné deště v Etiopii zanechaly miliony lidí, odkázané na potravinovou pomoc. Ve stejném roce téměř čtyři miliony lidí, většinou vesničanů, zasáhly povodně v indickém Biháru. Mnoho klimatických katastrof se v novinových titulcích ani neobjeví. Kdo si dnes vzpomene, že Haiti loni zasáhly čtyři hurikány, anebo že rok předtím byly zaplaveny rozsáhlé oblasti v Mexiku? Kumulativní dopady těchto katastrof však jsou dalekosáhlé. Jak řekl John Holmes, koordinátor OSN pro pomoc při mimořádných událostech: Každá tato událost sama o sobě neznamenala tak velký počet mrtvých, ale když je sečteme, je to katastrofa nedozírných rozměrů. Masivní nárůst katastrof by byl dostatečně šokující, i kdyby si svět dokázal poradit už se současnými humanitárními pro- (5)

6 blémy. Mezinárodní systém však současné krize řeší jen velmi obtížně příkladem mohou být miliony hladovějících v Somálsku a stovky tisíc osamocených lidí bez domova v džunglích v Kongu. V roce 2006 svět vynaložil na humanitární pomoc přibližně 14,2 miliard dolarů, což je méně, než kolik se utratilo za videohry. Udržet krok s očekávaným nárůstem katastrof znamená, že svět bude muset vynaložit asi 25 miliard dolarů, aby zachoval alespoň současnou úroveň humanitární pomoci. Při nákladech asi 50 dolarů na osobu to však nestačí ani na základní potřeby. Kdyby vlády všech zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) věnovaly tolik finančních prostředků, kolik dává jejich 10 nejštědřejších zemí, pak by se globální humanitární pomoc zvýšila na 42 miliard dolarů. Pomoc je nutné nejenom navyšovat, ale je nutné ji také vynakládat spravedlivějším způsobem. V roce 2004 získaly oběti tsunami v Asii v průměru pomoc ve výši 1241 dolarů na osobu. V Čadu, kterému se média věnovala mnohem méně, získali podobně strádající lidé jenom 23 dolarů na osobu. Jejich neštěstí spočívalo v tom, že prožívali katastrofu, která byla pomalá, tichá a zákeřná. Chudé země mohou udělat hodně pro to, aby se vyrovnaly s následky bouří a záplav když je zde politická vůle. Bangladéš, Kuba a Mosambik do ochrany svých obyvatel investovaly hodně prostředků a ztráty na životech jsou zde při katastrofách mnohem menší než v jiných chudých zemích. Jejich příkladem by se mohlo řídit více zemí, pokud navíc získají pomoc od bohatých zemí a jejich vlády se zavážou investovat do podobných preventivních opatření. Bohatý svět musí chudým zemím poskytnout nejenom kvalitnější a masivnější pomoc, ale musí jim pomoci vyrovnat se i s následky klimatických změn. Oxfam odhaduje, že bude třeba poskytnout minimálně 50 miliard dolarů ročně (kromě rozpočtů určených na běžnou rozvojovou spolupráci), které by postiženým lidem pomohly chránit se před negativními důsledky klimatických změn. Znamená to šlechtění plodin odolných vůči suchu nebo záplavám, zlepšení infrastruktury, vybudování mostů a silnic v oblastech náchylných k povodním nebo zpevnění budov tak, aby vydržely rostoucí počet hurikánů. Vybudování ochrany proti klimatickým katastrofám v celých regionech je dlouhodobá a velmi složitá záležitost. V době recese jen velmi málo západních politiků sklidí za navyšování prostředků na pomoc potlesk. Nesklidí ho nejspíš ani za spolupráci s chudšími národy na tak obtížném úkolu, jakým je zkvalitnění humanitárního systému. Hollywoodští režiséři točící filmy o indickém chlapci, jež postavil hráz, aby ochránil svůj slum, žádné Oskary nedostávají. To však neznamená, že by toto téma bylo méně naléhavé nebo méně důležité. Krátce Nulový dopad schůzky ministrů zemědělství skupiny G8? Od 18. do 20. dubna se sešli ministři zemědělství skupiny G8, aby společně řešili konkrétní návrhy, které by vedly k dosažení potravinové bezpečnosti ve světě. Tato schůzka představovala jedinečnou příležitost k tomu, aby byla věnována náležitá pozornost problematice jedné miliardy hladovějících lidí. Záhy se však proměnila v příležitost promarněnou, neboť nepřinesla žádná řešení, jak poznamenal jeden z úředníků OSN. Skupina G8 má ve zvyku organizovat schůzky s nulovým dopadem na životní prostředí. Bohužel se ukazuje, že se vyhýbá také jakýmkoli dopadům v boji s hladem. (6)

7 Poločas rozpadu a polovičatost G20 Přelom března a dubna byl mezníkem českého předsednictví, na který hned tak nezapomenou nejen čeští občané, ale ani zahraniční politici a patrně ani historici. Pro ČR to měl být poločas a zároveň vyvrcholení působení v čele EU. Velkolepost prvního dubnového týdne velkých summitů, historických milníků a transatlantické obrody však hodně zkalil poslední březnový týden, v němž padla česká vláda. Zatímco význam setkání G20 v Londýně ukážou až nejbližší měsíce, českému předsednictví už negativní hodnocení nikdo neodpáře. Těžko vymyslet účinnější způsob, jak jediným hlasováním v parlamentu na dlouhé roky zpochybnit mezinárodní pověst země. Osobní ambice a nevraživosti politiků v různých formách opozice již z definice neberou v potaz veřejný zájem. Zákeřný pád vlády těsně před klíčovými akcemi předsednictví ale dlouhodobě neprospěje ani ideovým zájmům sociální demokracie a Hradu. Populistický oportunismus ČSSD vrazil nůž do zad slibnému procesu euro-socializace značné části ODS. Krátkozraká, euroskeptická zaslepenost menší části ODS a prezidenta (ačkoliv kdoví, co vše ještě bylo v této vysoké hře) pak poskytla medvědí službu i důležitým demokratickým protiargumentům v nelehké debatě o Lisabonské smlouvě. Za větší průhlednost rozhodování, odpovědnost evropských politiků a zohlednění mimoekonomických a nezápadních zájmů se totiž zasazuje i značná část nevládních organizací včetně těch rozvojových. Nezodpovědné chování vrcholných českých politiků (včetně ústavních institucí) je vodou na mlýn těm, kteří usilují o to, aby první české předsednictví EU bylo zároveň posledním plnohodnotným předsednictvím ČR a dalších mladých demokracií. Nahrává totiž argumentům, že malé, nezkušené, navíc postkomunistické státy nejsou s to zodpovědně vést globálního hráče (a že nakonec bude nejlepší Evropu a svět řídit starým dobrým koncertem západních velmocí a úzkou skupinou eurokratů v Bruselu). Původně euroskeptická vláda Mirka Topolánka byla na velmi dobré cestě prokázat pravý opak. I ministři, kteří dlouho odmítali jezdit do Bruselu, se chopili svých rolí velmi zodpovědně. Po každém těžce vyjednaném kompromisu uvnitř či zastupování EU navenek rostlo nejen jejich sebevědomí a důvěryhodnost, ale také pochopení toho, o čem vlastně evropská integrace (a globalizovaný svět) je. Hlasování o Lisabonské smlouvě v poslanecké sněmovně toho je dobrým dokladem. A tak parlamentní schůze 24. března 2009 podryla nejen naši pověst v zahraničí, ale také evropskou demokracii a kultivaci domácí evropské politiky. Velké summity na počátku dubna se naštěstí připravovaly dlouho v předstihu předtím, než krizi globální doplnila i krize českého předsednictví. První evropská návštěva nové naděje v čele americké administrativy po trase Londýn Štrasburk Praha do značné míry naplnila příslib nové fáze řešení současných globálních krizí. Přinejmenším Barack Obama pomohl vyjednat kompromis o novém šéfovi NATO s Tureckem a jasně signalizoval, že USA se aktivně zapojí do globálního odzbrojení i řešení klimatických změn. Na londýnském summitu skupiny G20 pak nový americký prezident podpořil řadu důležitých finančních reforem, které navrhovaly státy kontinentální Evropy a mnohé nevládní a rozvojové organizace. Zda vzletnou rétoriku vrcholných představitelů USA i dalších zemí G20 budou následovat konkrétní změny, ale ukáže až čas. Zatím summit 2. dubna ukázal, že když je situace vážná, politici ze Severu i z Jihu se dokážou domluvit na řadě kroků tak zásadních, že by se před tři čtvrtě rokem ani nedostaly na pořad jednání. Regulace finančních trhů, reforma finančních institucí a zejména společné nalévání peněz do dramaticky sesychající globální ekonomiky včetně 50 miliard dolarů pro nejchudší země, to všechno jsou kroky správným směrem. Jdou za rámec toho, kam se zatím dostala skupina G8. Striktní, byť mírně populistický a místy vágní postup vůči nejznámějším parazitům finančního systému s minimální společenskou přidanou hodnotou, jako jsou daňové ráje a hedgeové fondy, doplnily mediálně nezajímavé, ale klíčové náznaky skutečně tektonických posunů. V textu komuniké lze vystopovat stopy vůle odzvonit globálnímu finančnímu kasinu, obnovit nezastupitelnou roli státu v ekonomice a nenechat zcela na holičkách chudé země v období, kdy na ně začíná s plnou vahou dopadat krize, na níž mají nulový podíl. Ale svět v krizi takových rozměrů potřebuje víc vizi ekonomické transformace. (7)

8 Ačkoliv posun politické moci ze Severu na Jih je zjevný a zřejmě trvalý, do nového světového ekonomického pořádku mají výstupy z Londýna stále daleko. G20 je bezesporu pokrokem vůči G8, ale o reprezentativním rozhodovacím procesu za účasti malých a chudých států či zasazení do rámce OSN stále není řeč. Kosmetické reformy (zejména v regulaci bankovnictví), staré recepty (další liberalizace) a finanční injekce (nedostatečně sladěné a domyšlené) pak neřeší kořeny současných nejžhavějších krizí. Nejenže přiměřená míra regulace a dohledu se má týkat pouze systémově důležitých finančních institucí (nikoliv všech nezodpovědných firem), ale G20 nemá zatím odvahu zpochybnit nepřiměřeně dominantní roli celého finančního sektoru v rámci ekonomického systému. Další rychlé a plošné otvírání rozvojových zemí globálnímu obchodu včetně liberalizace finančních služeb a investic, striktních pravidel pro práva duševního vlastnictví, ale omezené role státu v regulaci a poskytování veřejných služeb (takzvané netarifní překážky obchodu a přístup k vládním zakázkám) totiž nepřestaly patřit mezi klíčové ekonomické zájmy evropských firem ani během krize. Obzvláště ničivé důsledky pak měla liberalizace zemědělského obchodu výrazně snížila kapacity chudých zemí vyprodukovat dostatek vlastních potravin. Ani ne polovina z 1,1 bilionu dolarů na pomoc globální ekonomice, které oznámila G20 jako hlavní výstup londýnské schůzky, jsou nové či zaručené zdroje. Nicméně spolu s předcházejícími balíčky se protikrizová opatření s velkou pravděpodobností vyšplhají během let na 3,25 % globálního HDP. Odborné odhady však říkají, že v čase, kdy vrcholí jednání o klimatických změnách, v lepším případě 23 %, v horším pouhých 8 % z nich budou investice do nízkouhlíkové ekonomiky. Ani slíbená dvacetina z této sumy pro chudé země od mezinárodních finančních institucí (zejména Mezinárodního měnového fondu, jehož role v řešení krize se dramaticky zvýšila) nakonec nemusí být ani zcela nové, ani rychlé peníze. Hlavně však nemáme žádné záruky, že je vlády dostanou bez politických a ekonomických podmínek, které dláždily cestu současné krizi. Navržené reformy rozhodování a hlavně ekonomických politik MMF a dalších kontroverzních mezinárodních organizací zatím jsou pouhý slib. Jak vážně k nim přistoupí ministři financí, uvidíme již na výročních zasedáních bretton-woodských institucí dubna ve Washingtonu. Odkladem razantních systémových reforem až na dobu, kdy se hlavní ekonomiky opět odrazí ode dna, riskujeme, že se pro ně zcela vytratí příhodná chvíle, veřejná podpora a poslední zbytky politické vůle i v těch zemích, kde zájem o dlouhodobější řešení globálních problémů není zcela v zajetí zájmů vlivných firem a sebestředných politiků. autor Petr Lebeda Krátce Na konferenci v Bonnu začala finální fáze vyjednávání o klimatu Poslední březnovou neděli bylo v Bonnu zahájeno dvoutýdenní setkání pracovních skupin Úmluvy OSN o klimatických změnách. Jednalo se o první dostaveníčko vyjednavačů v roce, který vyvrcholí prosincovou schůzkou v Kodani. Právě na ní má být vytvořena finální dohoda o nastavení globálního režimu, jenž nahradí stávající Kjótský protokol. Březnová štafeta vyjednávání bude pokračovat v červnu, kdy se bude poprvé vyjednávat o konkrétním návrhu textu dohody. (8)

9 Zpráva: Maria Martens (A6-0079/2009) - O sdělení Rok po Lisabonu: partnerství mezi EU a Afrikou v praxi (2008/2318(INI)). Zpravodajem byla z vlastního podnětu Maria Martens, která ve Výboru pro rozvoj působí jako koordinátorka za největší frakci Evropského parlamentu: Evropská lidová strana - Evropští demokraté. Tuto funkci zároveň plní i Nirj Deva, člen Britské konzervativní strany. Zpráva se zabývá dlouhodobým závazkem Evropského parlamentu přispívat k rozvoji v Africe a ke zlepšení vztahů mezi EU a Afrikou. Posílení vazeb, které spojují tyto kontinenty, představuje významnou přidanou hodnotu pro obě strany a je rozhodující výzvou zejména v časech globální nejistoty a dramatického hospodářského vývoje. Evropský parlament se zaměřil na vztahy mezi EU a Afrikou ve dvou nedávných zprávách. V roce 2005 Parlament přijal usnesení o rozvojové strategii pro Afriku, v němž kritizoval nedávno přijatou strategii EU pro Afriku jako příliš jednostrannou. O dva roky později přijaly Afrika a EU novou společnou strategii, jejímž záměrem bylo dosáhnout vyrovnanějšího vztahu a převážně dvoustranného přístupu obou účastníků. Kromě uvedených usnesení byl Evropský parlament mimořádně aktivní, pokud jde o posilování spolupráce a dialogu mezi Afrikou a EU. Parlament například pravidelně vysílá delegace na zasedání Panafrického parlamentu, kontakty mezi těmito dvěma institucemi jsou velmi časté a jejich předsedové se setkávají při řadě příležitostí. V říjnu 2008 oslovil předseda Evropského parlamentu Pöttering plénum Panafrického parlamentu. Oba parlamenty navíc jmenovaly delegace pro vzájemné vztahy a zorganizovaly řadu společných akcí. Evropský parlament rovněž poskytl Panafrickému parlamentu technické poradenství a pomoc s budováním kapacit prostřednictvím své kanceláře pro podporu parlamentní demokracie. Pokud jde o společnou strategii, rok pro jejím přijetí lze konstatovat, že zatímco jednotlivé prvky její institucionální struktury byly více či méně zkonsolidovány, v praxi došlo jen k velmi malému skutečnému pokroku, a to ve většině z osmi tematických partnerství. Vzhledem k tomu, že první akční plán je stanoven na období do roku 2010, bude zapotřebí některé kroky urychlit, pokud mají být ambiciózní cíle splněny. V Africe i v Evropě závisí důvěryhodnost takové strategie mezilidských kontaktů na schopnosti poskytovat hmatatelné výsledky, které se projeví ve skutečném zlepšení kvality života obyvatelstva Afriky. Zpráva také vytyčuje šest oblastí, kde jsou efektivní výsledky obzvláště důležité k tomu, aby společná strategie byla úspěšná: mír a bezpečnost, řádná správa věcí veřejných v nejširším slova smyslu, problematika obchodu včetně pomoci v oblasti obchodu, regionální hospodářská společenství, únik kapitálu a klíčové oblasti rozvoje společnosti, jako je zdraví a vzdělávání. Společná strategie se výslovně zavazuje k zapojení občanské společnosti. Tento příslib se však ještě musí zhmotnit zejména na africké straně v praktické rovině. V této věci je zapotřebí jednat skutečně rychle. Závěrem zpráva požaduje specifický finanční nástroj k provádění společné strategie, který by soustředil všechny existující zdroje financování jasným a předvídatelným způsobem, umožňujícím plánování, a rovněž začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu. Tato zpráva byla schválena na plenárním zasedání ve Štrasburku 24. března 2009 převahou hlasů 588 pro, 38 proti, 13 se zdrželo hlasování. (9)

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

SOCIAL WATCH LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Z P R Á V A 2 0 0 9

SOCIAL WATCH LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Z P R Á V A 2 0 0 9 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 9 LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 07-07-2010 1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více