MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ"

Transkript

1 MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Autor textu: Direkta group s.r.o. Brožura je aktuální k dubnu 2005 Foto na titulní straně pochází z European Commission Audiovisual Library Neprodejné 2

3 Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě, každoročně se na ní podílí více než polovinou, což představuje přibližně 30 mld. EUR. Vstup do EU umožnil České republice aktivně se do této rozvojové pomoci zapojit. Velmi významnou a pro subjekty z České republiky zajímavou část rozvojové pomoci Evropské unie tvoří rozvojová pomoc Evropského společenství, které na tuto činnost ročně vynaloží zhruba 9 mld. EUR. Pomoc je realizována prostřednictvím regionálně a tématicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise. Česká republika jako členská země Evropské unie začala přispívat na financování rozvojové pomoci Evropského společenství, získala právo na spoluúčast při rozhodování o její alokaci a podílí se také na obsahové přípravě programů této rozvojové pomoci. Zapojení českých subjektů do realizace těchto programů je naším přednostním zájmem. Tato publikace představuje českým podnikatelským subjektům nové příležitosti, vyplývající z programů rozvojové pomoci Evropského společenství, a především poskytuje praktický návod pro zapojení do těchto programů. Názorně provází zájemce jednotlivými typy výběrových řízení v rámci programů rozvojové pomoci Evropského společenství od jejich vypsání, přes zpracování potřebné dokumentace, až po podmínky vyhodnocení a uzavření výběrových řízení. Autoři brožury čerpali ze zkušeností podnikatelů z členských států, kteří jsou na poli rozvojové pomoci Evropského společenství aktivní již delší dobu. Věřím, že tato brožura pomůže českým firmám při hledání nového prostoru pro uplatnění. Počátky mohou být těžké, vynaložená energie se nemusí vždy setkat s úspěchem, přesto však doporučuji poučit se z chyb a nevzdávat úsilí. České firmy mohou navázat na zkušenosti z bilaterální rozvojové pomoci, v níž má Česká republika dlouhou tradici. Kromě toho mohou využít i nemalé zkušenosti z čerpání předvstupní pomoci Evropské unie, např. prostřednictvím programu Phare, neboť současné rozvojové programy se řídí obdobnými pravidly. Přeji nám všem, aby v zapojování se do programů rozvojové pomoci Evropského společenství uspělo co nejvíce českých firem. Nasazení potenciálu v této společensky prospěšné, humánní oblasti s významnou budoucností se bezpochyby vyplatí, a to v mnoha ohledech. Neuvažujeme zde totiž jen v prostých termínech jako výnosy nebo zisk. Podstatnými kategoriemi jsou odstraňování chudoby, hospodářský rozmach a posilování Evropské unie v postavení globálního partnera; v neposlední řadě potom šíření dobrého jména České republiky, které je nepochybně zájmem spojujícím všechny občany naší země. JUDr. Cyril Svoboda Ministr zahraničních věcí České republiky 3

4 Evropská komise je v současnosti jedním z nejvýznamnějších činitelů rozvoje. Je po Spojených státech a Japonsku třetím největším dárcem rozvojové pomoci a prvním dárcem pomoci humanitární (s 513,3 miliony eur v roce 2004). Evropská unie, Komise a členské státy poskytují více než polovinu z celkové veřejné rozvojové pomoci. Jen za rok 2004 dosahují nové závazky v oblasti rozvojové pomoci, hospodářské spolupráce a humanitární pomoci řízené Evropskou komisí výše 8,5 miliardy eur. Této pomoci, kterou Evropská komise spravuje za pomoci 130 delegací po celém světě, využívá více než 150 zemí, území a regionálních organizací. Zásadní roli při uskutečňování těchto akcí hraje soukromý sektor. Většina prostředků, které Evropská komise vyčlení na rozvojovou pomoc, je totiž uvolňována prostřednictvím smluv či subvencí přidělovaných podnikům soukromého sektoru. Akce na pomoc potřebným zemím počínají vyhlášením veřejné soutěže či nabídkového řízení, které představují významné tržní příležitosti pro evropský soukromý sektor a zároveň jedinečný příliv zdrojů pro potřebné země. Od 1. května 2004 se mohou občané i společnosti nových členských států Evropské unie včetně České republiky zúčastnit všech veřejných soutěží či nabídkových řízení v rámci vnější pomoci financované z rozpočtu EU. Od roku 2007 se budou moci zúčastnit i soutěží/řízení na projekty financované z Evropského rozvojového fondu ve prospěch afrických, karibských a tichomořských zemí. Komise je přesvědčena, že nástup nových podnikatelů bude znamenat nejen posílení konkurence, ale také nové možnosti pomoci těm nejchudším zemím. Komise proto vybízí podniky soukromého sektoru nových členských států, aby se co nejaktivněji zapojily do soutěží a nabídkových řízení. Seznam těchto mezinárodních výběrových řízení, včetně veškerých pokynů pro účast v nich, je dostupný na webové adrese: Evropská Komise je velmi potěšena, že mohla vzniknout tato příručka, která zajisté ještě více posílí odhodlání českých podniků zapojit se plnou měrou do uskutečňování evropské politiky vnější pomoci. Louis Michel Komisař pro rozvojovou a humanitární spolupráci 4

5 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 ÚVOD...7 KAPITOLA CO JE TO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ES?... 8 JAKÝ JE SYSTÉM IMPLEMENTACE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES?...10 JAK SE MOHOU DO PROGRAMŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES ZAPOJIT ČESKÉ FIRMY?...11 CO JE POTŘEBA ZNÁT K ÚČASTI NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES?...11 KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?...13 KAPITOLA P ŘEHLED PROGRAMŮ...15 CARDS: STÁTY ZÁPADNÍHO BALKÁNU TACIS: VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE MEDA: STÁTY STŘEDOMOŘÍ A BLÍZKÉHO VÝCHODU ALA: STÁTY ASIE A LATINSKÉ AMERIKY PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI PHARE A ISPA PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE PRO TURECKO EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND: STÁTY AFRIKY, KARIBSKÉ OBLASTI A TICHOMOŘÍ REFORMA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ZPŮ SOBY ÚČASTI: VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...20 PODMÍNKY ÚČASTI: MANUÁL POSTUPŮ...22 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO VŠECHNA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...23 KAPITOLA POSTUPY PLATNÉ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...26 SMLOUVY NA SLUŽBY...27 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO DVOUKOLOVÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ...28 PŘÍLEŽITOSTI PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI V RÁMCOVÝCH SMLOUVÁCH SMLOUVY NA DODÁVKY...50 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ POSTUP V RÁMCI MÍSTNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.. 58 SMLOUVY NA STAVEBNÍ PRÁCE...59 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ GRANTY...60 POSTUPY V RÁMCI GRANTŮ ZKUŠENOSTI Z OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU...62 ZÁVĚR

6 ACP ALA CARDS ČR DEK EAR EK EDF ES EU FPA GŘ ISPA MEDA MSP OSN PCM PHARE SAPARD SZ TACIS TED Seznam zkratek Státy Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Carribean and Pacific states) Program pro státy Asie a Latinské Ameriky Program pro státy Západního Balkánu Česká republika Delegace Evropské komise Evropská agentura pro obnovu (European Agency for Reconstruction) Evropská komise Evropský rozvojový fond (European Development Fund) Evropské společenství Evropská unie Rámcová dohoda o partnerství (Framework Partnership Agreement) Generální ředitelství Program na podporu infrastruktury kandidátských států Program pro státy Středomoří a Blízkého Východu Malý a střední podnik Organizace spojených národů Řízení fází projektu (Project cycle management) Program na podporu kandidátských států Program na podporu zemědělství a rozvoje venkova kandidátských států Stálé zastoupení Program pro státy Východní Evropy a Střední Asie Tenders Electronic Daily 6

7 ÚVOD Evropská unie (EU) jako celek 1 každoročně poskytuje 55% celosvětové zahraniční rozvojové pomoci, tzn. přibližně 30 mld. EUR. Na realizaci této pomoci se významně podílí také Evropská komise, která spravuje programy v hodnotě téměř 9 mld. EUR 2 ročně. Realizace zahraniční rozvojové spolupráce Evropského společenství (ES) probíhá prostřednictvím konkrétních projektů, do kterých se mohou zapojovat firmy, nevládní neziskové organizace a další typy subjektů ze všech členských států EU. Pro české podnikatelské subjekty se jedná o zcela novou obchodní příležitost, se kterou nejsou dosud dostatečně seznámeny. Tato publikace poskytuje úvodní přehled příležitostí, které pro firmy v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ES existují a praktickou informaci o podmínkách a postupech účasti v jednotlivých programech. První kapitola obsahuje základní informace o zahraniční rozvojové spolupráci ES, systému její realizace a možnosti zapojení firem. Druhá kapitola podává přehled vybraných 3 programů, kterých se mohou české firmy účastnit, způsobů zapojení a hlavních podmínek a kritérií účasti. Třetí kapitola představuje hlavní postupy platné pro výběrová řízení a výzvy k předkládání projektů, vzory používaných dokumentů a praktická doporučení pro firmy. V této kapitole jsou také uvedeny zkušenosti členských států, jejichž subjekty se již delší dobu do výběrových řízení zapojují. V tematicky strukturované příloze jsou uvedeny kontakty a odkazy na oficiální internetové zdroje informací a dokumentů, které poskytují velmi detailní informace o jednotlivých programech a postupech. Hlavním cílem publikace je informovat firmy o možnostech, které se pro ně v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce se vstupem do EU otevřely, posílit jejich znalost toho, co účast ve výběrových řízeních obnáší, a především vzbudit zájem o tuto novou příležitost. 1 Tzn. včetně prostředků poskytovaných z národních rozpočtů jednotlivých členských států 2 V roce 2003 bylo z rozpočtu Evropských společenství na aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce proplaceno 6,52 mld. EUR. Z Evropského rozvojového fondu bylo proplaceno 2,43 mld. EUR. (zdroj: Annual Report 2004 on the European Community s development policy and external assistance, EuropeAid) 3 Zahraniční rozvojová spolupráce je velmi různorodá a je realizována prostřednictvím velkého množství programů a procedur. České subjekty se mohou do všech těchto programů zapojovat s výjimkou Evropského rozvojového fondu. Pro účely této publikace byly k podrobnějšímu popisu vybrány ty programy, které představují nejvýznamnější zdroje pomoci pro třetí státy a jejich uskupení. 7

8 KAPITOLA 1 Zahraniční rozvojová spolupráce ES: úvod do problematiky Tato kapitola poskytuje základní úvod do problematiky zahraniční rozvojové spolupráce ES, systému její realizace a možností zapojení do programů. Jedná se o obecný přehled, který informuje o: podstatě zahraniční rozvojové spolupráce ES typech a zaměření programů způsobech realizace možnostech účasti firem na programech hlavních zdrojích podrobnějších informací CO JE TO ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ES? Zahraniční rozvojová spolupráce ES je poskytována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu. Tyto prostředky každoročně dosahují výše téměř 9 mld. EUR, tzn. přibližně 279 mld. Kč. Realizace zahraniční rozvojové spolupráce ES probíhá na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise (EK). Programy se mezi sebou liší v závislosti na cílové zemi či regionu nebo v závislosti na problematice, na kterou jsou zaměřeny. Jako příklad této různorodosti je možné uvést následující typy programů: V rámci rozvojové politiky je poskytována rozvojová pomoc nejchudším státům Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (ACP), která je financována z Evropského rozvojového fondu. Cíle politiky rozšíření jsou podporovány finančními nástroji na podporu kandidátských států Phare, ISPA a Sapard a strategií pro Turecko, jejichž cílem je provedení reforem potřebných pro plánovaný vstup do EU. Další programy, jako např. CARDS, TACIS, MEDA a ALA, podporují vztahy mezi EU a skupinami třetích států a posilují jejich kapacitu provádět žádoucí ekonomické a politické reformy. Dále existuje velké množství tematicky zaměřených programů, které se soustředí na řešení akutního problému společného více státům (např. program proti nášlapným minám, ochrana deštných pralesů, otázky rovnoprávnosti žen a mužů v rozvojových programech, atd). 8

9 Obr. 1: Schematická mapka geografického vymezení hlavních programů zahraniční rozvojové spolupráce ES Zdroj: DIREKTA GROUP, s.r.o. CARDS TACIS MEDA ALA EDF Předvstupní programy Specifickou formou pomoci, která se liší od výše uvedených programů, je humanitární pomoc. Evropská komise ji řídí prostřednictvím úřadu ECHO. Úřad ECHO neposkytuje pomoc přímo, ale prostřednictvím sítě vybraných partnerů, kterými se mohou stát nevládní neziskové organizace, agentury Organizace spojených národů nebo mezinárodní organizace. Spolupráce s partnery probíhá na základě tzv. Rámcových dohod o partnerství (Framework Partnership Agreement, FPA), které stanoví základní principy spolupráce mezi úřadem ECHO a jeho partnery. Současná FPA je v platnosti od roku Seznam partnerů 4 a informace o tom, jak se partnerem stát, jsou uvedeny na internetových stránkách. Implementace humanitární pomoci neprobíhá z důvodu její naléhavosti na základě výběrových řízení, nicméně partneři úřadu ECHO mohou zakázky subkontrahovat firmám. 4 Z ČR jsou partnery pouze sdružení CARITAS a Člověk v tísni. 9

10 JAKÝ JE SYSTÉM IMPLEMENTACE ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES? Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES podléhají systému víceletého programování, který je založen na následujících fázích: Právním základem každého programu je zvláštní Nařízení Rady ES, které stanovuje cíle, priority, příjemce, prostředky a způsob implementace programu (např. Nařízení Rady ES č. 2666/2000 pro program CARDS). Strategické dokumenty definují priority každého programu na úrovni státu (např. Národní strategický dokument pro Albánii na období ) nebo regionu (např. Regionální strategický dokument pro Střední Asii ). Důležitým doplňkem strategických dokumentů jsou víceleté indikativní programy, které stanoví podrobnosti ohledně zaměření programu a finančních alokací na období cca 2-3 let. Na základě priorit stanovených ve strategických dokumentech a víceletých indikativních programech se sestavují roční akční plány, které se zabývají konkrétními cíli pro daný rok a stát či region. Pro realizaci každého ročního akčního plánu je z celkového rozpočtu programu vyčleněna finanční alokace. Ve spolupráci s institucemi přijímajícího státu jsou připravovány konkrétní projekty a grantová schémata, jejichž realizace přispěje k naplnění cílů akčního plánu. Na realizaci projektů jsou prostřednictvím výběrových řízení najímány firmy; grantová schémata jsou implementována prostřednictvím výzev k předkládání projektů. Za stanovení priorit, přípravu programů a strategických dokumentů odpovídají Generální ředitelství (GŘ) Evropské komise, která patří do skupiny RELEX, tzn. skupiny pro vnější vztahy: GŘ Rozvoj (rozvojová spolupráce se státy ACP a potravinová pomoc) GŘ Zahraniční vztahy (programy ALA, MEDA, TACIS, CARDS, lidská práva a podpora demokracie) GŘ Rozšíření (předvstupní program Phare, předvstupní instrument pro Turecko) 5 Úřad ECHO (humanitární pomoc) Implementace zahraniční rozvojové spolupráce ES je zajišťována Úřadem pro spolupráci EuropeAid. Ten odpovídá za řízení zahraniční rozvojové spolupráce ES financované ze všeobecného rozpočtu ES i z Evropského rozvojového fondu s výjimkou programů předvstupní spolupráce, humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vynaložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V jeho odpovědnosti je příprava ročních akčních plánů, jejich realizace a evaluace. Realizace výběrových řízení a uzavírání smluv je delegováno na instituce států přijímajících pomoc, tzv. zadavatele. Velkou roli hrají vždy místní Delegace Evropské 5 Nástroj ISPA je implementován GŘ Regionální politika a program Sapard GŘ Zemědělství. 10

11 komise (DEK), které se podílí především na přípravě konkrétních projektů, realizaci výběrových řízení a uzavírání smluv. JAK SE MOHOU DO PROGRAMŮ ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES ZAPOJIT Č ESKÉ FIRMY? Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES nejsou nástrojem k prosazení evropských firem na trzích třetích zemí. Jejich cílem je dosažení rozvoje vybraného regionu nebo státu. Nicméně firmy se mohou uplatnit při realizaci konkrétních projektů, které jsou v rámci zahraniční rozvojové politiky ES připravovány a přispívají k jejím cílům. V rámci projektů je nakupován materiál a vybavení (např. vybavení pro policii v Albánii), poradenské služby různého druhu (např. poradenství v oblasti reformy systému sociálního zabezpečení na Ukrajině nebo poradenství v oblasti daňové reformy v Rusku), prováděny práce a stavby (např. stavba hraničního přechodu v Rusku nebo rekonstrukce dálnice v Ázerbájdžánu) nebo podporována spolupráce mezi firmami a jinými institucemi z členských a třetích států (např. podpora obchodu mezi EU a státy Asie v rámci programu Asia-Invest nebo podpora kontaktů mezi univerzitami z EU a Asií v rámci programu Asia-Link). Evropská komise tyto služby poptává prostřednictvím výběrových řízení a výzev k předkládání projektů, kterých se mohou za rovných podmínek účastnit firmy i jiné organizace ze států EU a některých dalších oprávněných států (viz Kapitola 3). S výjimkou programů a projektů financovaných z EDF se mohou české subjekty od vstupu ČR do EU účastnit všech výběrových řízení i výzev k předkládání projektů. Prostřednictvím výběrových řízení jsou poptávány přesně definované služby, dodávky a práce, které jsou potřebné k realizaci konkrétního projektu. Firmy, které ve výběrových řízeních uspějí, získají smlouvu na realizaci služeb, dodávek či prací. V případě výzev k předkládání projektů poskytovatel (např. Evropská komise) stanoví rámcové cíle a podmínky a formou grantů podporuje projekty, které těmto podmínkám a cílům vyhovují nejlépe. Jedná se o projekty, kterých se účastní neziskové organizace a jejichž cílem je vytváření a posilování možností spolupráce v určité oblasti. Podrobnosti o postupech platných pro výběrová řízení a předkládání návrhů projektů jsou detailně popsány v Kapitole 3 - Průběh výběrových řízení: Standardní dokumenty a jejich zpracování. CO JE POTŘ EBA ZNÁT K ÚČ ASTI NA PROGRAMECH ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES? Pro účast ve výběrových řízeních není nutné znát podrobnosti obsahu všech programů a dokumentů. V případě zájmu o konkrétní stát je však dobré se seznámit s příslušným národním strategickým dokumentem. 11

12 Strategické dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise GŘ Zahraniční vztahy. (Podrobný seznam strategických dokumentů, víceletých indikativních programů i dalších materiálů a kontaktů je také uveden v Příloze této publikace.) Důležité je nicméně přesně znát pravidla implementace a podmínky účasti, které jsou v obecné rovině identické pro všechny programy (viz Kapitola 2 a 3). Je nutné sledovat aktuální příležitosti v podobě připravovaných a vypsaných výběrových řízení a výzev k předkládání projektů. Tyto informace jsou velmi jednoduše a přehledně dostupné na speciálních internetových stránkách provozovaných Evropskou komisí Úřadem pro spolupráci EuropeAid (viz níže). V případě českých firem, které uvažují o účasti ve výběrových řízeních poprvé, bude nicméně nejdůležitější postupně získat praktické zkušenosti. Příprava konkurenceschopné nabídky je časově, administrativně a v některých případech i finančně náročný proces. Je nutné přesně zpracovat veškerou dokumentaci a vyvarovat se administrativních chyb, seznámit se s problematikou v přijímajícím státě, často je potřeba zemi navštívit ještě před podáním nabídky. Nabídky a veškerá související dokumentace musí být většinou zpracovány v angličtině 6. Evropská komise klade na účastníky výběrových řízení velké nároky, které představují záruku, že vybraná firma bude schopna zakázku realizovat. Jedná se o nároky na prokázání finanční, technické nebo odborné kapacity a relevantních zkušeností. Velký důraz je kladen na předchozí úspěšnou účast na projektech ES a na jiných mezinárodních projektech. Vzhledem k tomu, že české firmy neměly do vstupu ČR do EU možnost se těchto výběrových řízeních v plné míře účastnit, budou pro ně přísná kritéria představovat zpočátku problém. Výhodou může být účast na realizaci projektů Phare a ISPA v ČR v předvstupním období. Malé zkušenosti českých firem však v žádném případě nejsou nepřekonatelnou překážkou pro jejich úspěch v rámci výběrových řízeních ES. Běžné je, že firmy do výběrových řízení vstupují v konsorciích několika subjektů. V případě českých firem se tedy může jednat o zkušenější partnery z členských států, kteří již mají s výběrovými řízeními velkou zkušenost. 7 Zkušenosti a reference je nicméně možné získat také prostřednictvím účasti na českém bilaterálním programu zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2004 byla zahájena jeho reforma, jejímž cílem je především zvýšení efektivity a transparentnosti poskytované pomoci. Dosavadní systém realizace zahraniční rozvojové spolupráce byl ve své podstatě responzivní a navrhovatelé jednotlivých projektů byli také jejich realizátory. Jedním z hlavních cílů reformy je zavedení principu zahraniční rozvojové spolupráce vedené poptávkou. Tento aspekt s sebou nese nejen potřebu koncentrace a programování, ale především zavedení systému výběrových řízení. 6 V případě některých států programu MEDA ve francouzštině a pro státy Latinské Ameriky ve španělštině; platný jazyk je stanoven v zadávací dokumentaci 7 Více informací o zkušenostech členských států viz Kapitola 3. 12

13 Pro jednotlivé prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce jsou zpracovávány programy, v jejichž rámci budou vypisována výběrová řízení na realizaci konkrétních rozvojových projektů; doplňkově budou vypisována výběrová řízení také na projekty v tzv. neprioritních zemích. Implementace reformy přiblíží systém české zahraniční rozvojové spolupráce praxi běžné ve vyspělých dárcovských státech a zvýší jeho efektivitu. Především ale umožní českým podnikatelským i jiným subjektům získat zkušenosti a reference tolik potřebné pro účast na výběrových řízeních v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ES. 8 Základní informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR je možné získat na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí věnovaných této problematice. Další informace o české zahraniční rozvojové spolupráci lze nalézt na internetových stránkách Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů: I přes pravděpodobné počáteční obtíže však účast na projektech zahraniční rozvojové spolupráce ES představuje pro české podnikatelské subjekty velkou příležitost k rozšíření svých aktivit. KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ? Evropská komise zajišťuje přístup k veškerým informacím a dokumentům na svých internetových stránkách. Informace o spolupráci s třetími státy včetně strategických dokumentů lze nalézt na internetových stránkách relevantních GŘ EK: GŘ Zahraniční vztahy GŘ Rozšíření GŘ Rozvoj Humanitární pomoc - ECHO Internetové stránky úřadu EuropeAid poskytují informace o programech a jejich realizaci v jednotlivých státech, o aktuálních pravidlech a postupech platných pro účast ve výběrových řízeních, o otevřených, ale i již ukončených výběrových řízeních. Podrobnější informace je možné získat také na internetových stránkách Delegací Evropské komise v přijímajících státech. Nařízení Rady ES a jiné legislativní dokumenty ES je možné nalézt prostřednictvím vyhledavače na internetové stránce Eur-Lex. 8 Kromě programů zahraniční rozvojové spolupráce spravovaných Evropskou komisí a bilaterálního programu ČR existují ještě další programy, do kterých mají české subjekty možnost vstoupit. Jedná se především o programy mezinárodních organizací jako je například OSN a Světová banka. Informace o příležitostech v rámci výběrových řízení vypisovaných těmito organizacemi je možné nalézt ve speciální sekci internetové stránky Rozvojového střediska. Dále mají české subjekty možnost účasti na bilaterálních programech ostatních členských států EU. 13

14 Eur-Lex také umožňuje vyhledávání v Úředním věstníku ES 9 : Český překlad některých legislativních dokumentů ES lze nalézt v Informačním systému pro aproximaci práva (ISAP) Seznam důležitých dokumentů, institucí a dalších zajímavých odkazů je uveden v tematicky členěné Příloze této publikace. 9 V Úředním věstníku jsou zveřejňovány veškeré legislativní dokumenty ES, včetně oznámení o výběrových řízeních. 14

15 KAPITOLA 2 Aktuální možnosti zapojení českých podnikatelských subjektů do programů zahraniční rozvojové spolupráce ES Geograficky vymezené programy představují největší část zahraniční rozvojové spolupráce ES. Vzhledem ke své tematické různorodosti poskytují možnost uplatnění širokému spektru firem i dalších subjektů. Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: přehled programů otevřených pro účast českých firem způsob účasti na těchto programech, tzn. systém výběrových řízení podmínky účasti na těchto programech, tzn. všeobecně platné podmínky pro všechny programy a účastníky (detaily o podmínkách a postupech v rámci různých typů výběrových řízení jsou uvedeny v Kapitole 3) PŘEHLED PROGRAMŮ Nejdůležitějšími programy, kterých se české firmy mohou účastnit, jsou čtyři regionální programy (CARDS, TACIS, MEDA, ALA), předvstupní nástroje Phare a ISPA a předvstupní strategie pro Turecko. Tato kapitola podává také stručnou informaci o Evropském rozvojovém fondu, kterého se české subjekty mohou účastnit pouze jako subdodavatelé. CARDS 10 : STÁTY ZÁPADNÍHO BALKÁNU 11 Program CARDS je finančním nástrojem k realizaci tzv. procesu stabilizace a přidružení, který je zaměřen na podporu sociálních a ekonomických reforem a na přípravu cílových států na možné budoucí členství v EU. Zaměřuje se na posílení institucí, podporu demokratické stabilizace a ekonomické a sociální reformy. Právním základem programu CARDS je Nařízení Rady ES č. 2666/2000. Alokace programu CARDS pro období byla stanovena na 4,65 mld. EUR 12. Informace o programu CARDS, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid 10 Community assistance for reconstruction, development and stabilisation 11 Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 12 EuropeAid 15

16 TACIS 13 : VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE 14 Program TACIS vznikl v roce 1991 jako nástroj pro technickou asistenci zaměřenou na transformaci ekonomik států Východní Evropy a Střední Asie. V současnosti se soustředí také na oblasti institucionální, právní a administrativní reformy, rozvoj soukromého sektoru a hospodářský rozvoj, infrastrukturální sítě, ochranu životního prostředí, rurální ekonomiku, jadernou bezpečnost a sociální dopady transformace. Právním základem programu TACIS je Nařízení Rady ES č. 99/2000. Pro období bylo programu TACIS alokováno 3,138 mld. EUR 15. Program TACIS se zaměřuje na podporu realizace ekonomických a institucionálních reforem, posilování institucí a demokracie a zmírnění sociálních následků ekonomické transformace. Speciální pozornost je věnována jaderné bezpečnosti. Informace o programu TACIS, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid MEDA: STÁTY STŘEDOMOŘÍ A BLÍZKÉHO VÝCHODU 16 Program MEDA je finančním nástrojem k realizaci cílů euro-středomořského partnerství, které vzniklo v roce 1995 na konferenci v Barceloně. Jeho hlavním cílem je podpora míru a stability v regionu a vytvoření zóny volného obchodu do roku Právním základem programu MEDA je Nařízení Rady ES č. 2698/2000. Alokace pro období byla stanovena na 5,35 mld. EUR. 17 Program MEDA se zaměřuje na ekonomické reformy podporující zavedení zóny volného obchodu, zmírnění sociálních následků reforem a problematiku bezpečnosti v regionu. Informace o programu MEDA, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid 13 Technical assistance for the Commonwealth of independent states 14 Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Ruská federace, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Mongolsko (Mongolsko od roku 2004 čerpá pomoc z programu ALA. Vzhledem k víceletému programování však stále probíhá realizace projektů pro Mongolsko v rámci programu TACIS) 15 EuropeAid 16 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy 17 EuropeAid 16

17 ALA: STÁTY ASIE A LATINSKÉ AMERIKY 18 Vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými státy Asie i Latinské Ameriky je program ALA velmi různorodý a spolupráce s jednotlivými státy se liší v závislosti na jejich stupni rozvoje a konkrétních potřebách. Právním základem programu ALA je Nařízení Rady ES č. 443/1992. Pro období bylo programu alokováno 2,523 mld. EUR. Priority programu ALA se liší podle situace v každém přijímajícím státě. Zároveň se liší míra a forma spolupráce s jednotlivými státy v závislosti na stupni jejich rozvoje. V případě některých států Asie a Latinské Ameriky se pomoc soustředí na boj s chudobou, šíření lidských práv, demokratizaci, řešení konfliktů a zajištění základních infrastruktur. Naopak jiným státům není poskytována bilaterální pomoc a mohou se účastnit pouze spolupráce v rámci tzv. horizontálních programů. Tyto programy se soustředí na posilování spolupráce mezi různými druhy organizací z členských států EU a států Asie a Latinské Ameriky. Zaměřují se především na oblast obchodních vztahů, podporu kontaktů mezi institucemi vyššího vzdělávání, oblast životního prostředí, městského rozvoje a informační technologie. Jejich seznam, podmínky účasti, aktuální výzvy i veškeré formuláře k předkládání projektů a pokyny uchazečům lze nalézt na těchto internetových stránkách: Asie Latinská Amerika Všeobecné informace o programu ALA, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy - Asie GŘ Zahraniční vztahy - Latinská Amerika EuropeAid - Asie EuropeAid - Latinská Amerika PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI PHARE A ISPA 19 PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE PRO TURECKO Programy předvstupní pomoci jsou finančním nástrojem k naplnění předvstupních strategií kandidátských států. Jejich cílem je realizace reforem potřebných pro členství v Evropské unii a vybudování kapacity těchto států pro využívání povstupní, tzn. strukturální pomoci. Právním základem převstupních programů jsou Nařízení Rady ES č. 3906/89 (Phare), Nařízení Rady ES č. 1267/1999 (ISPA) a Nařízení Rady ES č. 1268/1999 (Sapard). 18 V současné době se ALA týká níže uvedených států: ASIE: Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Severní Korea, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Východní Timor; LATINSKÁ AMERIKA: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela. 19 Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko 17

18 Speciální program finanční spolupráce související s přípravou na vstup do Evropské unie existuje také pro Turecko. Řídí se Nařízením Rady ES č. 2500/2001. Pro období bylo pro Rumunsko a Bulharsko v programu Phare alokováno 2,47 mld. EUR, v nástroji ISPA bylo na stejné období alokováno 1,36 mld. EUR a v programu Sapard 680,1 mil. EUR. Program Phare podporuje priority spolupráce stanovené v Asociačních dohodách s jednotlivými státy. S ohledem na situaci v každé kandidátské zemi se soustředí na podporu reforem potřebných pro vstup do Evropské unie. Projekty se zaměřují na aktuální problémy spojené s plánovaným vstupem do Evropské unie a na splnění požadavků acquis communautaire. Jedná se především o projekty posilování institucí, tzn. poradenství a související dodávky. Nástroj ISPA se zaměřuje na priority v oblasti životního prostředí a dopravy. V letech financuje velké infrastrukturální projekty (stavební práce) v uvedených sektorech. Za jeho implementaci odpovídá GŘ Regionální politika. V rámci předvstupní pomoci existuje také program Sapard, který se zaměřuje na problémy zemědělství a rozvoje venkovských oblastí. Program je realizován prostřednictvím malých projektů předkládaných místními podniky v zemědělství anebo municipalitami. Program Sapard proto neposkytuje možnosti pro firmy z jiných členských států EU. Informace o programu Phare je možné nalézt především na těchto internetových stránkách. Programu ISPA se věnují internetové stránky GŘ Regionální politika. Implementaci předvstupních programů nezajišťuje úřad EuropeAid, nicméně výběrová řízení jsou na jeho internetových stránkách zveřejňována. EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND: STÁTY AFRIKY, KARIBSKÉ OBLASTI A TICHOMOŘÍ 20 Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF) je nástrojem pomoci pro státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (African, Carribean and Pacific states, ACP). Přispívá na projekty, které podporují ekonomický, sociální a kulturní rozvoj vybraných států. Právním základem spolupráce se státy ACP je Dohoda z Cotonou. 20 Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Kiribati, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Mauricius, Mikronésie, Mosambik, Namibie, Nauru, Niger, Nigérie, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Sv. Kryštof a Nevis, Sv. Lucie, Sv. Tomáš a Princův ostrov, Sv. Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tonga, Trinida a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe 18

19 EDF není financován prostřednictvím rozpočtu ES, ale disponuje vlastním rozpočtem tvořeným přímými příspěvky jednotlivých členských států, které jsou pravidelně negociovány a stanoveny v pětiletém Finančním protokolu. V současné době je v rámci EU diskutována možná reforma EDF, která by spočívala v jeho začlenění do všeobecného rozpočtu ES. Vzhledem k tomu, že nové členské státy včetně ČR nepřispívají do aktuálního devátého EDF, nemají dosud možnost plného zapojení do projektů financovaných z tohoto fondu. Přímé zapojení českých subjektů do implementace EDF je možné očekávat až na počátku nového finančního období, tedy v roce V současné době nicméně mohou participovat jako subdodavatelé. REFORMA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE Systém poskytování zahraniční rozvojové spolupráce ES se postupem času stal velmi složitým a rozmanitým. Proto byla v roce 2000 zahájena jeho komplexní reforma. V současné době existuje přes 30 geografických rozpočtových položek a více než 50 tematických rozpočtových položek, které se týkají zahraniční rozvojové spolupráce ES. Pomoc je poskytována množstvím odlišných procedur, které snižují efektivní řízení pomoci, způsobují zpožďování implementace a proplácení projektů. Důsledkem je snížený pozitivní dopad programů na přijímající státy. Hlavním cílem reformy je představení efektivního a racionálního systému programování a řízení zahraniční rozvojové spolupráce a zvýšení pozitivního dopadu programů. V rámci reformy byl v roce 2001 vytvořen Úřad pro spolupráci EuropeAid a bylo zahájeno předávání velké části odpovědnosti za řízení programů DEK v přijímajících zemích. Do budoucnosti se má pokračující reforma zaměřovat na zjednodušení a snížení počtu procedur poskytování pomoci a snížení počtu programů. Evropská komise v září 2004 vydala rozhodnutí o nahrazení současných programů jednodušším systémem. Místo současných geografických a tematických programů bude vytvořeno pouze šest nástrojů zahraniční spolupráce ES: Nástroj pro předvstupní pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance) Evropský sousedský a partnerský nástroj (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Nástroj pro rozvojovou a hospodářskou spolupráci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument) Nástroj pro stabilitu (Instrument for Stability) Makroekonomická finanční pomoc (Macro Financial Assistance) Humanitární pomoc (Humanitarian Aid) V současné době je návrh nových nástrojů diskutován a v případě jeho odsouhlasení nabude účinnosti 1. ledna

20 Tato reforma nicméně nepředpokládá žádnou radikální změnu procedur platných pro výběrová řízení. Firmy, které se budou ucházet o zakázky v rámci výše uvedených nástrojů, budou tedy postupovat podle stejných nebo velmi podobných pravidel a postupů jako v současné době. ZPŮ SOBY ÚČ ASTI: VÝBĚ ROVÁ Ř ÍZENÍ Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES jsou realizovány prostřednictvím výběrových řízení a výzev k předkládání projektů, které jsou zveřejňovány v Úředním věstníku ES a na internetu. Úřad EuropeAid provozuje vyhledávací nástroj, tzv. QUICK TENDER SEARCH pro veškerá výběrová řízení a výzvy k předkládání projektů a to v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce CARDS, TACIS, MEDA, ALA, EDF, předvstupních programů a nástrojů i některých dalších programů. Všechna výběrová řízení probíhají na základě závazných postupů, které jsou detailně popsány v Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství. Obr. 2: Vzhled internetové stránky EuropeAid, na které se nachází vyhledávací nástroj: 20

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

Program. Mládež v akci

Program. Mládež v akci Program Mládež v akci OBSAH Program Mládež v akci 3 Akce 1 Mládež pro Evropu 7 Akce 2 Evropská dobrovolná služba 1 Akce 3 Mládež ve světě 17 Akce 4 Systémy na podporu mládeže 21 Akce 5 Podpora evropské

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Tranzitní zóny a přepravní časy

Tranzitní zóny a přepravní časy ceník služeb 2015 Tranzitní zóny a přepravní časy Země Zóna Předpokládaný čas přepravy v pracovních dnech TimeDefinite DayDefinite Afghánistán 10 3 - Albánie 5 1 - Alžírsko 9 1 - Americká Samoa 10 4 -

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb

Kompletní ceník tarifů a služeb Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 29. 06. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 07. 11. 2012 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace účtováno je vždy po vteřině (1+1) hned od začátku hovoru s výjimkou hovorů na informační a komerční linky v ČR s prefixem +4201XXX, které jsou účtovány po minutě 60+60. veškeré ceny uvedeny včetně DPH.

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH.

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Stránka 1/5 FlexiVoIP 10 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010 INTERNET - Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Měsíční paušál download / upload NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 499 Kč 4096

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015.

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I.1. I.2. I.3. Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Částka k čerpání Hlasová schránka Loga, melodie a java Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné účtování Program služeb (Tarif) Převod

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se společností EURO OPERATOR a.s. smlouvu o poskytování služeb. Uživatel Osoba oprávněná Účastníkem

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 14. 2. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS AIDCO CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006) SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější

Více

Obsah. 13 Část I Světové žebříčky. 10 Poznámky 11 Zkratky

Obsah. 13 Část I Světové žebříčky. 10 Poznámky 11 Zkratky Obsah 5 10 Poznámky 11 Zkratky 13 Část I Světové žebříčky 14 Země: přírodní zajímavosti Největší země Nejvyšší hory Nejdelší řeky Největší pouště Největší jezera Největší ostrovy 16 Obyvatelstvo: počet

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04.

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04. Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská ANDORRA Andorrské knížectví ARGENTINA Argentinská AUSTRÁLIE Australské společenství BELIZE BOLÍVIE Bolívijská BOSNA

Více

Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU

Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU Petra Reimer Postlerová, Odbor politik EU Porada ekonomických diplomatů 28. června 2013, Praha Geografické fondy EU 2007 2013 IPA ICI EDF ENPI ENPI IPA

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více