MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ"

Transkript

1 MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Autor textu: Direkta group s.r.o. Brožura je aktuální k dubnu 2005 Foto na titulní straně pochází z European Commission Audiovisual Library Neprodejné 2

3 Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě, každoročně se na ní podílí více než polovinou, což představuje přibližně 30 mld. EUR. Vstup do EU umožnil České republice aktivně se do této rozvojové pomoci zapojit. Velmi významnou a pro subjekty z České republiky zajímavou část rozvojové pomoci Evropské unie tvoří rozvojová pomoc Evropského společenství, které na tuto činnost ročně vynaloží zhruba 9 mld. EUR. Pomoc je realizována prostřednictvím regionálně a tématicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise. Česká republika jako členská země Evropské unie začala přispívat na financování rozvojové pomoci Evropského společenství, získala právo na spoluúčast při rozhodování o její alokaci a podílí se také na obsahové přípravě programů této rozvojové pomoci. Zapojení českých subjektů do realizace těchto programů je naším přednostním zájmem. Tato publikace představuje českým podnikatelským subjektům nové příležitosti, vyplývající z programů rozvojové pomoci Evropského společenství, a především poskytuje praktický návod pro zapojení do těchto programů. Názorně provází zájemce jednotlivými typy výběrových řízení v rámci programů rozvojové pomoci Evropského společenství od jejich vypsání, přes zpracování potřebné dokumentace, až po podmínky vyhodnocení a uzavření výběrových řízení. Autoři brožury čerpali ze zkušeností podnikatelů z členských států, kteří jsou na poli rozvojové pomoci Evropského společenství aktivní již delší dobu. Věřím, že tato brožura pomůže českým firmám při hledání nového prostoru pro uplatnění. Počátky mohou být těžké, vynaložená energie se nemusí vždy setkat s úspěchem, přesto však doporučuji poučit se z chyb a nevzdávat úsilí. České firmy mohou navázat na zkušenosti z bilaterální rozvojové pomoci, v níž má Česká republika dlouhou tradici. Kromě toho mohou využít i nemalé zkušenosti z čerpání předvstupní pomoci Evropské unie, např. prostřednictvím programu Phare, neboť současné rozvojové programy se řídí obdobnými pravidly. Přeji nám všem, aby v zapojování se do programů rozvojové pomoci Evropského společenství uspělo co nejvíce českých firem. Nasazení potenciálu v této společensky prospěšné, humánní oblasti s významnou budoucností se bezpochyby vyplatí, a to v mnoha ohledech. Neuvažujeme zde totiž jen v prostých termínech jako výnosy nebo zisk. Podstatnými kategoriemi jsou odstraňování chudoby, hospodářský rozmach a posilování Evropské unie v postavení globálního partnera; v neposlední řadě potom šíření dobrého jména České republiky, které je nepochybně zájmem spojujícím všechny občany naší země. JUDr. Cyril Svoboda Ministr zahraničních věcí České republiky 3

4 Evropská komise je v současnosti jedním z nejvýznamnějších činitelů rozvoje. Je po Spojených státech a Japonsku třetím největším dárcem rozvojové pomoci a prvním dárcem pomoci humanitární (s 513,3 miliony eur v roce 2004). Evropská unie, Komise a členské státy poskytují více než polovinu z celkové veřejné rozvojové pomoci. Jen za rok 2004 dosahují nové závazky v oblasti rozvojové pomoci, hospodářské spolupráce a humanitární pomoci řízené Evropskou komisí výše 8,5 miliardy eur. Této pomoci, kterou Evropská komise spravuje za pomoci 130 delegací po celém světě, využívá více než 150 zemí, území a regionálních organizací. Zásadní roli při uskutečňování těchto akcí hraje soukromý sektor. Většina prostředků, které Evropská komise vyčlení na rozvojovou pomoc, je totiž uvolňována prostřednictvím smluv či subvencí přidělovaných podnikům soukromého sektoru. Akce na pomoc potřebným zemím počínají vyhlášením veřejné soutěže či nabídkového řízení, které představují významné tržní příležitosti pro evropský soukromý sektor a zároveň jedinečný příliv zdrojů pro potřebné země. Od 1. května 2004 se mohou občané i společnosti nových členských států Evropské unie včetně České republiky zúčastnit všech veřejných soutěží či nabídkových řízení v rámci vnější pomoci financované z rozpočtu EU. Od roku 2007 se budou moci zúčastnit i soutěží/řízení na projekty financované z Evropského rozvojového fondu ve prospěch afrických, karibských a tichomořských zemí. Komise je přesvědčena, že nástup nových podnikatelů bude znamenat nejen posílení konkurence, ale také nové možnosti pomoci těm nejchudším zemím. Komise proto vybízí podniky soukromého sektoru nových členských států, aby se co nejaktivněji zapojily do soutěží a nabídkových řízení. Seznam těchto mezinárodních výběrových řízení, včetně veškerých pokynů pro účast v nich, je dostupný na webové adrese: Evropská Komise je velmi potěšena, že mohla vzniknout tato příručka, která zajisté ještě více posílí odhodlání českých podniků zapojit se plnou měrou do uskutečňování evropské politiky vnější pomoci. Louis Michel Komisař pro rozvojovou a humanitární spolupráci 4

5 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 ÚVOD...7 KAPITOLA CO JE TO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ES?... 8 JAKÝ JE SYSTÉM IMPLEMENTACE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES?...10 JAK SE MOHOU DO PROGRAMŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES ZAPOJIT ČESKÉ FIRMY?...11 CO JE POTŘEBA ZNÁT K ÚČASTI NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES?...11 KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?...13 KAPITOLA P ŘEHLED PROGRAMŮ...15 CARDS: STÁTY ZÁPADNÍHO BALKÁNU TACIS: VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE MEDA: STÁTY STŘEDOMOŘÍ A BLÍZKÉHO VÝCHODU ALA: STÁTY ASIE A LATINSKÉ AMERIKY PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI PHARE A ISPA PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE PRO TURECKO EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND: STÁTY AFRIKY, KARIBSKÉ OBLASTI A TICHOMOŘÍ REFORMA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ZPŮ SOBY ÚČASTI: VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...20 PODMÍNKY ÚČASTI: MANUÁL POSTUPŮ...22 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO VŠECHNA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...23 KAPITOLA POSTUPY PLATNÉ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...26 SMLOUVY NA SLUŽBY...27 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO DVOUKOLOVÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ...28 PŘÍLEŽITOSTI PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI V RÁMCOVÝCH SMLOUVÁCH SMLOUVY NA DODÁVKY...50 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ POSTUP V RÁMCI MÍSTNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.. 58 SMLOUVY NA STAVEBNÍ PRÁCE...59 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ GRANTY...60 POSTUPY V RÁMCI GRANTŮ ZKUŠENOSTI Z OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU...62 ZÁVĚR

6 ACP ALA CARDS ČR DEK EAR EK EDF ES EU FPA GŘ ISPA MEDA MSP OSN PCM PHARE SAPARD SZ TACIS TED Seznam zkratek Státy Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Carribean and Pacific states) Program pro státy Asie a Latinské Ameriky Program pro státy Západního Balkánu Česká republika Delegace Evropské komise Evropská agentura pro obnovu (European Agency for Reconstruction) Evropská komise Evropský rozvojový fond (European Development Fund) Evropské společenství Evropská unie Rámcová dohoda o partnerství (Framework Partnership Agreement) Generální ředitelství Program na podporu infrastruktury kandidátských států Program pro státy Středomoří a Blízkého Východu Malý a střední podnik Organizace spojených národů Řízení fází projektu (Project cycle management) Program na podporu kandidátských států Program na podporu zemědělství a rozvoje venkova kandidátských států Stálé zastoupení Program pro státy Východní Evropy a Střední Asie Tenders Electronic Daily 6

7 ÚVOD Evropská unie (EU) jako celek 1 každoročně poskytuje 55% celosvětové zahraniční rozvojové pomoci, tzn. přibližně 30 mld. EUR. Na realizaci této pomoci se významně podílí také Evropská komise, která spravuje programy v hodnotě téměř 9 mld. EUR 2 ročně. Realizace zahraniční rozvojové spolupráce Evropského společenství (ES) probíhá prostřednictvím konkrétních projektů, do kterých se mohou zapojovat firmy, nevládní neziskové organizace a další typy subjektů ze všech členských států EU. Pro české podnikatelské subjekty se jedná o zcela novou obchodní příležitost, se kterou nejsou dosud dostatečně seznámeny. Tato publikace poskytuje úvodní přehled příležitostí, které pro firmy v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ES existují a praktickou informaci o podmínkách a postupech účasti v jednotlivých programech. První kapitola obsahuje základní informace o zahraniční rozvojové spolupráci ES, systému její realizace a možnosti zapojení firem. Druhá kapitola podává přehled vybraných 3 programů, kterých se mohou české firmy účastnit, způsobů zapojení a hlavních podmínek a kritérií účasti. Třetí kapitola představuje hlavní postupy platné pro výběrová řízení a výzvy k předkládání projektů, vzory používaných dokumentů a praktická doporučení pro firmy. V této kapitole jsou také uvedeny zkušenosti členských států, jejichž subjekty se již delší dobu do výběrových řízení zapojují. V tematicky strukturované příloze jsou uvedeny kontakty a odkazy na oficiální internetové zdroje informací a dokumentů, které poskytují velmi detailní informace o jednotlivých programech a postupech. Hlavním cílem publikace je informovat firmy o možnostech, které se pro ně v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce se vstupem do EU otevřely, posílit jejich znalost toho, co účast ve výběrových řízeních obnáší, a především vzbudit zájem o tuto novou příležitost. 1 Tzn. včetně prostředků poskytovaných z národních rozpočtů jednotlivých členských států 2 V roce 2003 bylo z rozpočtu Evropských společenství na aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce proplaceno 6,52 mld. EUR. Z Evropského rozvojového fondu bylo proplaceno 2,43 mld. EUR. (zdroj: Annual Report 2004 on the European Community s development policy and external assistance, EuropeAid) 3 Zahraniční rozvojová spolupráce je velmi různorodá a je realizována prostřednictvím velkého množství programů a procedur. České subjekty se mohou do všech těchto programů zapojovat s výjimkou Evropského rozvojového fondu. Pro účely této publikace byly k podrobnějšímu popisu vybrány ty programy, které představují nejvýznamnější zdroje pomoci pro třetí státy a jejich uskupení. 7

8 KAPITOLA 1 Zahraniční rozvojová spolupráce ES: úvod do problematiky Tato kapitola poskytuje základní úvod do problematiky zahraniční rozvojové spolupráce ES, systému její realizace a možností zapojení do programů. Jedná se o obecný přehled, který informuje o: podstatě zahraniční rozvojové spolupráce ES typech a zaměření programů způsobech realizace možnostech účasti firem na programech hlavních zdrojích podrobnějších informací CO JE TO ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ES? Zahraniční rozvojová spolupráce ES je poskytována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu. Tyto prostředky každoročně dosahují výše téměř 9 mld. EUR, tzn. přibližně 279 mld. Kč. Realizace zahraniční rozvojové spolupráce ES probíhá na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise (EK). Programy se mezi sebou liší v závislosti na cílové zemi či regionu nebo v závislosti na problematice, na kterou jsou zaměřeny. Jako příklad této různorodosti je možné uvést následující typy programů: V rámci rozvojové politiky je poskytována rozvojová pomoc nejchudším státům Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (ACP), která je financována z Evropského rozvojového fondu. Cíle politiky rozšíření jsou podporovány finančními nástroji na podporu kandidátských států Phare, ISPA a Sapard a strategií pro Turecko, jejichž cílem je provedení reforem potřebných pro plánovaný vstup do EU. Další programy, jako např. CARDS, TACIS, MEDA a ALA, podporují vztahy mezi EU a skupinami třetích států a posilují jejich kapacitu provádět žádoucí ekonomické a politické reformy. Dále existuje velké množství tematicky zaměřených programů, které se soustředí na řešení akutního problému společného více státům (např. program proti nášlapným minám, ochrana deštných pralesů, otázky rovnoprávnosti žen a mužů v rozvojových programech, atd). 8

9 Obr. 1: Schematická mapka geografického vymezení hlavních programů zahraniční rozvojové spolupráce ES Zdroj: DIREKTA GROUP, s.r.o. CARDS TACIS MEDA ALA EDF Předvstupní programy Specifickou formou pomoci, která se liší od výše uvedených programů, je humanitární pomoc. Evropská komise ji řídí prostřednictvím úřadu ECHO. Úřad ECHO neposkytuje pomoc přímo, ale prostřednictvím sítě vybraných partnerů, kterými se mohou stát nevládní neziskové organizace, agentury Organizace spojených národů nebo mezinárodní organizace. Spolupráce s partnery probíhá na základě tzv. Rámcových dohod o partnerství (Framework Partnership Agreement, FPA), které stanoví základní principy spolupráce mezi úřadem ECHO a jeho partnery. Současná FPA je v platnosti od roku Seznam partnerů 4 a informace o tom, jak se partnerem stát, jsou uvedeny na internetových stránkách. Implementace humanitární pomoci neprobíhá z důvodu její naléhavosti na základě výběrových řízení, nicméně partneři úřadu ECHO mohou zakázky subkontrahovat firmám. 4 Z ČR jsou partnery pouze sdružení CARITAS a Člověk v tísni. 9

10 JAKÝ JE SYSTÉM IMPLEMENTACE ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES? Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES podléhají systému víceletého programování, který je založen na následujících fázích: Právním základem každého programu je zvláštní Nařízení Rady ES, které stanovuje cíle, priority, příjemce, prostředky a způsob implementace programu (např. Nařízení Rady ES č. 2666/2000 pro program CARDS). Strategické dokumenty definují priority každého programu na úrovni státu (např. Národní strategický dokument pro Albánii na období ) nebo regionu (např. Regionální strategický dokument pro Střední Asii ). Důležitým doplňkem strategických dokumentů jsou víceleté indikativní programy, které stanoví podrobnosti ohledně zaměření programu a finančních alokací na období cca 2-3 let. Na základě priorit stanovených ve strategických dokumentech a víceletých indikativních programech se sestavují roční akční plány, které se zabývají konkrétními cíli pro daný rok a stát či region. Pro realizaci každého ročního akčního plánu je z celkového rozpočtu programu vyčleněna finanční alokace. Ve spolupráci s institucemi přijímajícího státu jsou připravovány konkrétní projekty a grantová schémata, jejichž realizace přispěje k naplnění cílů akčního plánu. Na realizaci projektů jsou prostřednictvím výběrových řízení najímány firmy; grantová schémata jsou implementována prostřednictvím výzev k předkládání projektů. Za stanovení priorit, přípravu programů a strategických dokumentů odpovídají Generální ředitelství (GŘ) Evropské komise, která patří do skupiny RELEX, tzn. skupiny pro vnější vztahy: GŘ Rozvoj (rozvojová spolupráce se státy ACP a potravinová pomoc) GŘ Zahraniční vztahy (programy ALA, MEDA, TACIS, CARDS, lidská práva a podpora demokracie) GŘ Rozšíření (předvstupní program Phare, předvstupní instrument pro Turecko) 5 Úřad ECHO (humanitární pomoc) Implementace zahraniční rozvojové spolupráce ES je zajišťována Úřadem pro spolupráci EuropeAid. Ten odpovídá za řízení zahraniční rozvojové spolupráce ES financované ze všeobecného rozpočtu ES i z Evropského rozvojového fondu s výjimkou programů předvstupní spolupráce, humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vynaložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V jeho odpovědnosti je příprava ročních akčních plánů, jejich realizace a evaluace. Realizace výběrových řízení a uzavírání smluv je delegováno na instituce států přijímajících pomoc, tzv. zadavatele. Velkou roli hrají vždy místní Delegace Evropské 5 Nástroj ISPA je implementován GŘ Regionální politika a program Sapard GŘ Zemědělství. 10

11 komise (DEK), které se podílí především na přípravě konkrétních projektů, realizaci výběrových řízení a uzavírání smluv. JAK SE MOHOU DO PROGRAMŮ ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES ZAPOJIT Č ESKÉ FIRMY? Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES nejsou nástrojem k prosazení evropských firem na trzích třetích zemí. Jejich cílem je dosažení rozvoje vybraného regionu nebo státu. Nicméně firmy se mohou uplatnit při realizaci konkrétních projektů, které jsou v rámci zahraniční rozvojové politiky ES připravovány a přispívají k jejím cílům. V rámci projektů je nakupován materiál a vybavení (např. vybavení pro policii v Albánii), poradenské služby různého druhu (např. poradenství v oblasti reformy systému sociálního zabezpečení na Ukrajině nebo poradenství v oblasti daňové reformy v Rusku), prováděny práce a stavby (např. stavba hraničního přechodu v Rusku nebo rekonstrukce dálnice v Ázerbájdžánu) nebo podporována spolupráce mezi firmami a jinými institucemi z členských a třetích států (např. podpora obchodu mezi EU a státy Asie v rámci programu Asia-Invest nebo podpora kontaktů mezi univerzitami z EU a Asií v rámci programu Asia-Link). Evropská komise tyto služby poptává prostřednictvím výběrových řízení a výzev k předkládání projektů, kterých se mohou za rovných podmínek účastnit firmy i jiné organizace ze států EU a některých dalších oprávněných států (viz Kapitola 3). S výjimkou programů a projektů financovaných z EDF se mohou české subjekty od vstupu ČR do EU účastnit všech výběrových řízení i výzev k předkládání projektů. Prostřednictvím výběrových řízení jsou poptávány přesně definované služby, dodávky a práce, které jsou potřebné k realizaci konkrétního projektu. Firmy, které ve výběrových řízeních uspějí, získají smlouvu na realizaci služeb, dodávek či prací. V případě výzev k předkládání projektů poskytovatel (např. Evropská komise) stanoví rámcové cíle a podmínky a formou grantů podporuje projekty, které těmto podmínkám a cílům vyhovují nejlépe. Jedná se o projekty, kterých se účastní neziskové organizace a jejichž cílem je vytváření a posilování možností spolupráce v určité oblasti. Podrobnosti o postupech platných pro výběrová řízení a předkládání návrhů projektů jsou detailně popsány v Kapitole 3 - Průběh výběrových řízení: Standardní dokumenty a jejich zpracování. CO JE POTŘ EBA ZNÁT K ÚČ ASTI NA PROGRAMECH ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES? Pro účast ve výběrových řízeních není nutné znát podrobnosti obsahu všech programů a dokumentů. V případě zájmu o konkrétní stát je však dobré se seznámit s příslušným národním strategickým dokumentem. 11

12 Strategické dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise GŘ Zahraniční vztahy. (Podrobný seznam strategických dokumentů, víceletých indikativních programů i dalších materiálů a kontaktů je také uveden v Příloze této publikace.) Důležité je nicméně přesně znát pravidla implementace a podmínky účasti, které jsou v obecné rovině identické pro všechny programy (viz Kapitola 2 a 3). Je nutné sledovat aktuální příležitosti v podobě připravovaných a vypsaných výběrových řízení a výzev k předkládání projektů. Tyto informace jsou velmi jednoduše a přehledně dostupné na speciálních internetových stránkách provozovaných Evropskou komisí Úřadem pro spolupráci EuropeAid (viz níže). V případě českých firem, které uvažují o účasti ve výběrových řízeních poprvé, bude nicméně nejdůležitější postupně získat praktické zkušenosti. Příprava konkurenceschopné nabídky je časově, administrativně a v některých případech i finančně náročný proces. Je nutné přesně zpracovat veškerou dokumentaci a vyvarovat se administrativních chyb, seznámit se s problematikou v přijímajícím státě, často je potřeba zemi navštívit ještě před podáním nabídky. Nabídky a veškerá související dokumentace musí být většinou zpracovány v angličtině 6. Evropská komise klade na účastníky výběrových řízení velké nároky, které představují záruku, že vybraná firma bude schopna zakázku realizovat. Jedná se o nároky na prokázání finanční, technické nebo odborné kapacity a relevantních zkušeností. Velký důraz je kladen na předchozí úspěšnou účast na projektech ES a na jiných mezinárodních projektech. Vzhledem k tomu, že české firmy neměly do vstupu ČR do EU možnost se těchto výběrových řízeních v plné míře účastnit, budou pro ně přísná kritéria představovat zpočátku problém. Výhodou může být účast na realizaci projektů Phare a ISPA v ČR v předvstupním období. Malé zkušenosti českých firem však v žádném případě nejsou nepřekonatelnou překážkou pro jejich úspěch v rámci výběrových řízeních ES. Běžné je, že firmy do výběrových řízení vstupují v konsorciích několika subjektů. V případě českých firem se tedy může jednat o zkušenější partnery z členských států, kteří již mají s výběrovými řízeními velkou zkušenost. 7 Zkušenosti a reference je nicméně možné získat také prostřednictvím účasti na českém bilaterálním programu zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2004 byla zahájena jeho reforma, jejímž cílem je především zvýšení efektivity a transparentnosti poskytované pomoci. Dosavadní systém realizace zahraniční rozvojové spolupráce byl ve své podstatě responzivní a navrhovatelé jednotlivých projektů byli také jejich realizátory. Jedním z hlavních cílů reformy je zavedení principu zahraniční rozvojové spolupráce vedené poptávkou. Tento aspekt s sebou nese nejen potřebu koncentrace a programování, ale především zavedení systému výběrových řízení. 6 V případě některých států programu MEDA ve francouzštině a pro státy Latinské Ameriky ve španělštině; platný jazyk je stanoven v zadávací dokumentaci 7 Více informací o zkušenostech členských států viz Kapitola 3. 12

13 Pro jednotlivé prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce jsou zpracovávány programy, v jejichž rámci budou vypisována výběrová řízení na realizaci konkrétních rozvojových projektů; doplňkově budou vypisována výběrová řízení také na projekty v tzv. neprioritních zemích. Implementace reformy přiblíží systém české zahraniční rozvojové spolupráce praxi běžné ve vyspělých dárcovských státech a zvýší jeho efektivitu. Především ale umožní českým podnikatelským i jiným subjektům získat zkušenosti a reference tolik potřebné pro účast na výběrových řízeních v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ES. 8 Základní informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR je možné získat na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí věnovaných této problematice. Další informace o české zahraniční rozvojové spolupráci lze nalézt na internetových stránkách Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů: I přes pravděpodobné počáteční obtíže však účast na projektech zahraniční rozvojové spolupráce ES představuje pro české podnikatelské subjekty velkou příležitost k rozšíření svých aktivit. KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ? Evropská komise zajišťuje přístup k veškerým informacím a dokumentům na svých internetových stránkách. Informace o spolupráci s třetími státy včetně strategických dokumentů lze nalézt na internetových stránkách relevantních GŘ EK: GŘ Zahraniční vztahy GŘ Rozšíření GŘ Rozvoj Humanitární pomoc - ECHO Internetové stránky úřadu EuropeAid poskytují informace o programech a jejich realizaci v jednotlivých státech, o aktuálních pravidlech a postupech platných pro účast ve výběrových řízeních, o otevřených, ale i již ukončených výběrových řízeních. Podrobnější informace je možné získat také na internetových stránkách Delegací Evropské komise v přijímajících státech. Nařízení Rady ES a jiné legislativní dokumenty ES je možné nalézt prostřednictvím vyhledavače na internetové stránce Eur-Lex. 8 Kromě programů zahraniční rozvojové spolupráce spravovaných Evropskou komisí a bilaterálního programu ČR existují ještě další programy, do kterých mají české subjekty možnost vstoupit. Jedná se především o programy mezinárodních organizací jako je například OSN a Světová banka. Informace o příležitostech v rámci výběrových řízení vypisovaných těmito organizacemi je možné nalézt ve speciální sekci internetové stránky Rozvojového střediska. Dále mají české subjekty možnost účasti na bilaterálních programech ostatních členských států EU. 13

14 Eur-Lex také umožňuje vyhledávání v Úředním věstníku ES 9 : Český překlad některých legislativních dokumentů ES lze nalézt v Informačním systému pro aproximaci práva (ISAP) Seznam důležitých dokumentů, institucí a dalších zajímavých odkazů je uveden v tematicky členěné Příloze této publikace. 9 V Úředním věstníku jsou zveřejňovány veškeré legislativní dokumenty ES, včetně oznámení o výběrových řízeních. 14

15 KAPITOLA 2 Aktuální možnosti zapojení českých podnikatelských subjektů do programů zahraniční rozvojové spolupráce ES Geograficky vymezené programy představují největší část zahraniční rozvojové spolupráce ES. Vzhledem ke své tematické různorodosti poskytují možnost uplatnění širokému spektru firem i dalších subjektů. Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: přehled programů otevřených pro účast českých firem způsob účasti na těchto programech, tzn. systém výběrových řízení podmínky účasti na těchto programech, tzn. všeobecně platné podmínky pro všechny programy a účastníky (detaily o podmínkách a postupech v rámci různých typů výběrových řízení jsou uvedeny v Kapitole 3) PŘEHLED PROGRAMŮ Nejdůležitějšími programy, kterých se české firmy mohou účastnit, jsou čtyři regionální programy (CARDS, TACIS, MEDA, ALA), předvstupní nástroje Phare a ISPA a předvstupní strategie pro Turecko. Tato kapitola podává také stručnou informaci o Evropském rozvojovém fondu, kterého se české subjekty mohou účastnit pouze jako subdodavatelé. CARDS 10 : STÁTY ZÁPADNÍHO BALKÁNU 11 Program CARDS je finančním nástrojem k realizaci tzv. procesu stabilizace a přidružení, který je zaměřen na podporu sociálních a ekonomických reforem a na přípravu cílových států na možné budoucí členství v EU. Zaměřuje se na posílení institucí, podporu demokratické stabilizace a ekonomické a sociální reformy. Právním základem programu CARDS je Nařízení Rady ES č. 2666/2000. Alokace programu CARDS pro období byla stanovena na 4,65 mld. EUR 12. Informace o programu CARDS, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid 10 Community assistance for reconstruction, development and stabilisation 11 Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 12 EuropeAid 15

16 TACIS 13 : VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE 14 Program TACIS vznikl v roce 1991 jako nástroj pro technickou asistenci zaměřenou na transformaci ekonomik států Východní Evropy a Střední Asie. V současnosti se soustředí také na oblasti institucionální, právní a administrativní reformy, rozvoj soukromého sektoru a hospodářský rozvoj, infrastrukturální sítě, ochranu životního prostředí, rurální ekonomiku, jadernou bezpečnost a sociální dopady transformace. Právním základem programu TACIS je Nařízení Rady ES č. 99/2000. Pro období bylo programu TACIS alokováno 3,138 mld. EUR 15. Program TACIS se zaměřuje na podporu realizace ekonomických a institucionálních reforem, posilování institucí a demokracie a zmírnění sociálních následků ekonomické transformace. Speciální pozornost je věnována jaderné bezpečnosti. Informace o programu TACIS, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid MEDA: STÁTY STŘEDOMOŘÍ A BLÍZKÉHO VÝCHODU 16 Program MEDA je finančním nástrojem k realizaci cílů euro-středomořského partnerství, které vzniklo v roce 1995 na konferenci v Barceloně. Jeho hlavním cílem je podpora míru a stability v regionu a vytvoření zóny volného obchodu do roku Právním základem programu MEDA je Nařízení Rady ES č. 2698/2000. Alokace pro období byla stanovena na 5,35 mld. EUR. 17 Program MEDA se zaměřuje na ekonomické reformy podporující zavedení zóny volného obchodu, zmírnění sociálních následků reforem a problematiku bezpečnosti v regionu. Informace o programu MEDA, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid 13 Technical assistance for the Commonwealth of independent states 14 Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Ruská federace, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Mongolsko (Mongolsko od roku 2004 čerpá pomoc z programu ALA. Vzhledem k víceletému programování však stále probíhá realizace projektů pro Mongolsko v rámci programu TACIS) 15 EuropeAid 16 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy 17 EuropeAid 16

17 ALA: STÁTY ASIE A LATINSKÉ AMERIKY 18 Vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými státy Asie i Latinské Ameriky je program ALA velmi různorodý a spolupráce s jednotlivými státy se liší v závislosti na jejich stupni rozvoje a konkrétních potřebách. Právním základem programu ALA je Nařízení Rady ES č. 443/1992. Pro období bylo programu alokováno 2,523 mld. EUR. Priority programu ALA se liší podle situace v každém přijímajícím státě. Zároveň se liší míra a forma spolupráce s jednotlivými státy v závislosti na stupni jejich rozvoje. V případě některých států Asie a Latinské Ameriky se pomoc soustředí na boj s chudobou, šíření lidských práv, demokratizaci, řešení konfliktů a zajištění základních infrastruktur. Naopak jiným státům není poskytována bilaterální pomoc a mohou se účastnit pouze spolupráce v rámci tzv. horizontálních programů. Tyto programy se soustředí na posilování spolupráce mezi různými druhy organizací z členských států EU a států Asie a Latinské Ameriky. Zaměřují se především na oblast obchodních vztahů, podporu kontaktů mezi institucemi vyššího vzdělávání, oblast životního prostředí, městského rozvoje a informační technologie. Jejich seznam, podmínky účasti, aktuální výzvy i veškeré formuláře k předkládání projektů a pokyny uchazečům lze nalézt na těchto internetových stránkách: Asie Latinská Amerika Všeobecné informace o programu ALA, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy - Asie GŘ Zahraniční vztahy - Latinská Amerika EuropeAid - Asie EuropeAid - Latinská Amerika PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI PHARE A ISPA 19 PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE PRO TURECKO Programy předvstupní pomoci jsou finančním nástrojem k naplnění předvstupních strategií kandidátských států. Jejich cílem je realizace reforem potřebných pro členství v Evropské unii a vybudování kapacity těchto států pro využívání povstupní, tzn. strukturální pomoci. Právním základem převstupních programů jsou Nařízení Rady ES č. 3906/89 (Phare), Nařízení Rady ES č. 1267/1999 (ISPA) a Nařízení Rady ES č. 1268/1999 (Sapard). 18 V současné době se ALA týká níže uvedených států: ASIE: Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Severní Korea, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Východní Timor; LATINSKÁ AMERIKA: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela. 19 Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko 17

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PUB = Public Procurement

PUB = Public Procurement PUB = Public Procurement Public Procurement in Upper Austria/AT, Bavaria/DE and Bohemia/CZ Öffentliche Auftragsvergabe in Oberösterreich/AT, Bayern/DE und Böhmen/CZ Veřejné zakázky v Horním Rakousku/AT,

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Zpracoval: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Leden 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 OBSAH 1. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ČRA V ROCE 2014... 3 2. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

Příležitosti pro české firmy a neziskové organizace v projektech EU ve východní Evropě a jižním Středomoří 30. listopadu 2012, 9 17h

Příležitosti pro české firmy a neziskové organizace v projektech EU ve východní Evropě a jižním Středomoří 30. listopadu 2012, 9 17h Příležitosti pro české firmy a neziskové organizace v projektech EU ve východní Evropě a jižním Středomoří 30. listopadu 2012, 9 17h Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Evropská politika sousedství 2 Aktuální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více