MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ"

Transkript

1 MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Autor textu: Direkta group s.r.o. Brožura je aktuální k dubnu 2005 Foto na titulní straně pochází z European Commission Audiovisual Library Neprodejné 2

3 Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě, každoročně se na ní podílí více než polovinou, což představuje přibližně 30 mld. EUR. Vstup do EU umožnil České republice aktivně se do této rozvojové pomoci zapojit. Velmi významnou a pro subjekty z České republiky zajímavou část rozvojové pomoci Evropské unie tvoří rozvojová pomoc Evropského společenství, které na tuto činnost ročně vynaloží zhruba 9 mld. EUR. Pomoc je realizována prostřednictvím regionálně a tématicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise. Česká republika jako členská země Evropské unie začala přispívat na financování rozvojové pomoci Evropského společenství, získala právo na spoluúčast při rozhodování o její alokaci a podílí se také na obsahové přípravě programů této rozvojové pomoci. Zapojení českých subjektů do realizace těchto programů je naším přednostním zájmem. Tato publikace představuje českým podnikatelským subjektům nové příležitosti, vyplývající z programů rozvojové pomoci Evropského společenství, a především poskytuje praktický návod pro zapojení do těchto programů. Názorně provází zájemce jednotlivými typy výběrových řízení v rámci programů rozvojové pomoci Evropského společenství od jejich vypsání, přes zpracování potřebné dokumentace, až po podmínky vyhodnocení a uzavření výběrových řízení. Autoři brožury čerpali ze zkušeností podnikatelů z členských států, kteří jsou na poli rozvojové pomoci Evropského společenství aktivní již delší dobu. Věřím, že tato brožura pomůže českým firmám při hledání nového prostoru pro uplatnění. Počátky mohou být těžké, vynaložená energie se nemusí vždy setkat s úspěchem, přesto však doporučuji poučit se z chyb a nevzdávat úsilí. České firmy mohou navázat na zkušenosti z bilaterální rozvojové pomoci, v níž má Česká republika dlouhou tradici. Kromě toho mohou využít i nemalé zkušenosti z čerpání předvstupní pomoci Evropské unie, např. prostřednictvím programu Phare, neboť současné rozvojové programy se řídí obdobnými pravidly. Přeji nám všem, aby v zapojování se do programů rozvojové pomoci Evropského společenství uspělo co nejvíce českých firem. Nasazení potenciálu v této společensky prospěšné, humánní oblasti s významnou budoucností se bezpochyby vyplatí, a to v mnoha ohledech. Neuvažujeme zde totiž jen v prostých termínech jako výnosy nebo zisk. Podstatnými kategoriemi jsou odstraňování chudoby, hospodářský rozmach a posilování Evropské unie v postavení globálního partnera; v neposlední řadě potom šíření dobrého jména České republiky, které je nepochybně zájmem spojujícím všechny občany naší země. JUDr. Cyril Svoboda Ministr zahraničních věcí České republiky 3

4 Evropská komise je v současnosti jedním z nejvýznamnějších činitelů rozvoje. Je po Spojených státech a Japonsku třetím největším dárcem rozvojové pomoci a prvním dárcem pomoci humanitární (s 513,3 miliony eur v roce 2004). Evropská unie, Komise a členské státy poskytují více než polovinu z celkové veřejné rozvojové pomoci. Jen za rok 2004 dosahují nové závazky v oblasti rozvojové pomoci, hospodářské spolupráce a humanitární pomoci řízené Evropskou komisí výše 8,5 miliardy eur. Této pomoci, kterou Evropská komise spravuje za pomoci 130 delegací po celém světě, využívá více než 150 zemí, území a regionálních organizací. Zásadní roli při uskutečňování těchto akcí hraje soukromý sektor. Většina prostředků, které Evropská komise vyčlení na rozvojovou pomoc, je totiž uvolňována prostřednictvím smluv či subvencí přidělovaných podnikům soukromého sektoru. Akce na pomoc potřebným zemím počínají vyhlášením veřejné soutěže či nabídkového řízení, které představují významné tržní příležitosti pro evropský soukromý sektor a zároveň jedinečný příliv zdrojů pro potřebné země. Od 1. května 2004 se mohou občané i společnosti nových členských států Evropské unie včetně České republiky zúčastnit všech veřejných soutěží či nabídkových řízení v rámci vnější pomoci financované z rozpočtu EU. Od roku 2007 se budou moci zúčastnit i soutěží/řízení na projekty financované z Evropského rozvojového fondu ve prospěch afrických, karibských a tichomořských zemí. Komise je přesvědčena, že nástup nových podnikatelů bude znamenat nejen posílení konkurence, ale také nové možnosti pomoci těm nejchudším zemím. Komise proto vybízí podniky soukromého sektoru nových členských států, aby se co nejaktivněji zapojily do soutěží a nabídkových řízení. Seznam těchto mezinárodních výběrových řízení, včetně veškerých pokynů pro účast v nich, je dostupný na webové adrese: Evropská Komise je velmi potěšena, že mohla vzniknout tato příručka, která zajisté ještě více posílí odhodlání českých podniků zapojit se plnou měrou do uskutečňování evropské politiky vnější pomoci. Louis Michel Komisař pro rozvojovou a humanitární spolupráci 4

5 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 ÚVOD...7 KAPITOLA CO JE TO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ES?... 8 JAKÝ JE SYSTÉM IMPLEMENTACE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES?...10 JAK SE MOHOU DO PROGRAMŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES ZAPOJIT ČESKÉ FIRMY?...11 CO JE POTŘEBA ZNÁT K ÚČASTI NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES?...11 KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?...13 KAPITOLA P ŘEHLED PROGRAMŮ...15 CARDS: STÁTY ZÁPADNÍHO BALKÁNU TACIS: VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE MEDA: STÁTY STŘEDOMOŘÍ A BLÍZKÉHO VÝCHODU ALA: STÁTY ASIE A LATINSKÉ AMERIKY PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI PHARE A ISPA PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE PRO TURECKO EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND: STÁTY AFRIKY, KARIBSKÉ OBLASTI A TICHOMOŘÍ REFORMA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ZPŮ SOBY ÚČASTI: VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...20 PODMÍNKY ÚČASTI: MANUÁL POSTUPŮ...22 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO VŠECHNA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...23 KAPITOLA POSTUPY PLATNÉ PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ...26 SMLOUVY NA SLUŽBY...27 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO DVOUKOLOVÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ...28 PŘÍLEŽITOSTI PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI V RÁMCOVÝCH SMLOUVÁCH SMLOUVY NA DODÁVKY...50 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ POSTUP V RÁMCI MÍSTNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.. 58 SMLOUVY NA STAVEBNÍ PRÁCE...59 POSTUP V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ GRANTY...60 POSTUPY V RÁMCI GRANTŮ ZKUŠENOSTI Z OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU...62 ZÁVĚR

6 ACP ALA CARDS ČR DEK EAR EK EDF ES EU FPA GŘ ISPA MEDA MSP OSN PCM PHARE SAPARD SZ TACIS TED Seznam zkratek Státy Afriky, Karibiku a Tichomoří (African, Carribean and Pacific states) Program pro státy Asie a Latinské Ameriky Program pro státy Západního Balkánu Česká republika Delegace Evropské komise Evropská agentura pro obnovu (European Agency for Reconstruction) Evropská komise Evropský rozvojový fond (European Development Fund) Evropské společenství Evropská unie Rámcová dohoda o partnerství (Framework Partnership Agreement) Generální ředitelství Program na podporu infrastruktury kandidátských států Program pro státy Středomoří a Blízkého Východu Malý a střední podnik Organizace spojených národů Řízení fází projektu (Project cycle management) Program na podporu kandidátských států Program na podporu zemědělství a rozvoje venkova kandidátských států Stálé zastoupení Program pro státy Východní Evropy a Střední Asie Tenders Electronic Daily 6

7 ÚVOD Evropská unie (EU) jako celek 1 každoročně poskytuje 55% celosvětové zahraniční rozvojové pomoci, tzn. přibližně 30 mld. EUR. Na realizaci této pomoci se významně podílí také Evropská komise, která spravuje programy v hodnotě téměř 9 mld. EUR 2 ročně. Realizace zahraniční rozvojové spolupráce Evropského společenství (ES) probíhá prostřednictvím konkrétních projektů, do kterých se mohou zapojovat firmy, nevládní neziskové organizace a další typy subjektů ze všech členských států EU. Pro české podnikatelské subjekty se jedná o zcela novou obchodní příležitost, se kterou nejsou dosud dostatečně seznámeny. Tato publikace poskytuje úvodní přehled příležitostí, které pro firmy v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ES existují a praktickou informaci o podmínkách a postupech účasti v jednotlivých programech. První kapitola obsahuje základní informace o zahraniční rozvojové spolupráci ES, systému její realizace a možnosti zapojení firem. Druhá kapitola podává přehled vybraných 3 programů, kterých se mohou české firmy účastnit, způsobů zapojení a hlavních podmínek a kritérií účasti. Třetí kapitola představuje hlavní postupy platné pro výběrová řízení a výzvy k předkládání projektů, vzory používaných dokumentů a praktická doporučení pro firmy. V této kapitole jsou také uvedeny zkušenosti členských států, jejichž subjekty se již delší dobu do výběrových řízení zapojují. V tematicky strukturované příloze jsou uvedeny kontakty a odkazy na oficiální internetové zdroje informací a dokumentů, které poskytují velmi detailní informace o jednotlivých programech a postupech. Hlavním cílem publikace je informovat firmy o možnostech, které se pro ně v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce se vstupem do EU otevřely, posílit jejich znalost toho, co účast ve výběrových řízeních obnáší, a především vzbudit zájem o tuto novou příležitost. 1 Tzn. včetně prostředků poskytovaných z národních rozpočtů jednotlivých členských států 2 V roce 2003 bylo z rozpočtu Evropských společenství na aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce proplaceno 6,52 mld. EUR. Z Evropského rozvojového fondu bylo proplaceno 2,43 mld. EUR. (zdroj: Annual Report 2004 on the European Community s development policy and external assistance, EuropeAid) 3 Zahraniční rozvojová spolupráce je velmi různorodá a je realizována prostřednictvím velkého množství programů a procedur. České subjekty se mohou do všech těchto programů zapojovat s výjimkou Evropského rozvojového fondu. Pro účely této publikace byly k podrobnějšímu popisu vybrány ty programy, které představují nejvýznamnější zdroje pomoci pro třetí státy a jejich uskupení. 7

8 KAPITOLA 1 Zahraniční rozvojová spolupráce ES: úvod do problematiky Tato kapitola poskytuje základní úvod do problematiky zahraniční rozvojové spolupráce ES, systému její realizace a možností zapojení do programů. Jedná se o obecný přehled, který informuje o: podstatě zahraniční rozvojové spolupráce ES typech a zaměření programů způsobech realizace možnostech účasti firem na programech hlavních zdrojích podrobnějších informací CO JE TO ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ES? Zahraniční rozvojová spolupráce ES je poskytována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu. Tyto prostředky každoročně dosahují výše téměř 9 mld. EUR, tzn. přibližně 279 mld. Kč. Realizace zahraniční rozvojové spolupráce ES probíhá na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise (EK). Programy se mezi sebou liší v závislosti na cílové zemi či regionu nebo v závislosti na problematice, na kterou jsou zaměřeny. Jako příklad této různorodosti je možné uvést následující typy programů: V rámci rozvojové politiky je poskytována rozvojová pomoc nejchudším státům Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (ACP), která je financována z Evropského rozvojového fondu. Cíle politiky rozšíření jsou podporovány finančními nástroji na podporu kandidátských států Phare, ISPA a Sapard a strategií pro Turecko, jejichž cílem je provedení reforem potřebných pro plánovaný vstup do EU. Další programy, jako např. CARDS, TACIS, MEDA a ALA, podporují vztahy mezi EU a skupinami třetích států a posilují jejich kapacitu provádět žádoucí ekonomické a politické reformy. Dále existuje velké množství tematicky zaměřených programů, které se soustředí na řešení akutního problému společného více státům (např. program proti nášlapným minám, ochrana deštných pralesů, otázky rovnoprávnosti žen a mužů v rozvojových programech, atd). 8

9 Obr. 1: Schematická mapka geografického vymezení hlavních programů zahraniční rozvojové spolupráce ES Zdroj: DIREKTA GROUP, s.r.o. CARDS TACIS MEDA ALA EDF Předvstupní programy Specifickou formou pomoci, která se liší od výše uvedených programů, je humanitární pomoc. Evropská komise ji řídí prostřednictvím úřadu ECHO. Úřad ECHO neposkytuje pomoc přímo, ale prostřednictvím sítě vybraných partnerů, kterými se mohou stát nevládní neziskové organizace, agentury Organizace spojených národů nebo mezinárodní organizace. Spolupráce s partnery probíhá na základě tzv. Rámcových dohod o partnerství (Framework Partnership Agreement, FPA), které stanoví základní principy spolupráce mezi úřadem ECHO a jeho partnery. Současná FPA je v platnosti od roku Seznam partnerů 4 a informace o tom, jak se partnerem stát, jsou uvedeny na internetových stránkách. Implementace humanitární pomoci neprobíhá z důvodu její naléhavosti na základě výběrových řízení, nicméně partneři úřadu ECHO mohou zakázky subkontrahovat firmám. 4 Z ČR jsou partnery pouze sdružení CARITAS a Člověk v tísni. 9

10 JAKÝ JE SYSTÉM IMPLEMENTACE ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES? Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES podléhají systému víceletého programování, který je založen na následujících fázích: Právním základem každého programu je zvláštní Nařízení Rady ES, které stanovuje cíle, priority, příjemce, prostředky a způsob implementace programu (např. Nařízení Rady ES č. 2666/2000 pro program CARDS). Strategické dokumenty definují priority každého programu na úrovni státu (např. Národní strategický dokument pro Albánii na období ) nebo regionu (např. Regionální strategický dokument pro Střední Asii ). Důležitým doplňkem strategických dokumentů jsou víceleté indikativní programy, které stanoví podrobnosti ohledně zaměření programu a finančních alokací na období cca 2-3 let. Na základě priorit stanovených ve strategických dokumentech a víceletých indikativních programech se sestavují roční akční plány, které se zabývají konkrétními cíli pro daný rok a stát či region. Pro realizaci každého ročního akčního plánu je z celkového rozpočtu programu vyčleněna finanční alokace. Ve spolupráci s institucemi přijímajícího státu jsou připravovány konkrétní projekty a grantová schémata, jejichž realizace přispěje k naplnění cílů akčního plánu. Na realizaci projektů jsou prostřednictvím výběrových řízení najímány firmy; grantová schémata jsou implementována prostřednictvím výzev k předkládání projektů. Za stanovení priorit, přípravu programů a strategických dokumentů odpovídají Generální ředitelství (GŘ) Evropské komise, která patří do skupiny RELEX, tzn. skupiny pro vnější vztahy: GŘ Rozvoj (rozvojová spolupráce se státy ACP a potravinová pomoc) GŘ Zahraniční vztahy (programy ALA, MEDA, TACIS, CARDS, lidská práva a podpora demokracie) GŘ Rozšíření (předvstupní program Phare, předvstupní instrument pro Turecko) 5 Úřad ECHO (humanitární pomoc) Implementace zahraniční rozvojové spolupráce ES je zajišťována Úřadem pro spolupráci EuropeAid. Ten odpovídá za řízení zahraniční rozvojové spolupráce ES financované ze všeobecného rozpočtu ES i z Evropského rozvojového fondu s výjimkou programů předvstupní spolupráce, humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vynaložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V jeho odpovědnosti je příprava ročních akčních plánů, jejich realizace a evaluace. Realizace výběrových řízení a uzavírání smluv je delegováno na instituce států přijímajících pomoc, tzv. zadavatele. Velkou roli hrají vždy místní Delegace Evropské 5 Nástroj ISPA je implementován GŘ Regionální politika a program Sapard GŘ Zemědělství. 10

11 komise (DEK), které se podílí především na přípravě konkrétních projektů, realizaci výběrových řízení a uzavírání smluv. JAK SE MOHOU DO PROGRAMŮ ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES ZAPOJIT Č ESKÉ FIRMY? Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES nejsou nástrojem k prosazení evropských firem na trzích třetích zemí. Jejich cílem je dosažení rozvoje vybraného regionu nebo státu. Nicméně firmy se mohou uplatnit při realizaci konkrétních projektů, které jsou v rámci zahraniční rozvojové politiky ES připravovány a přispívají k jejím cílům. V rámci projektů je nakupován materiál a vybavení (např. vybavení pro policii v Albánii), poradenské služby různého druhu (např. poradenství v oblasti reformy systému sociálního zabezpečení na Ukrajině nebo poradenství v oblasti daňové reformy v Rusku), prováděny práce a stavby (např. stavba hraničního přechodu v Rusku nebo rekonstrukce dálnice v Ázerbájdžánu) nebo podporována spolupráce mezi firmami a jinými institucemi z členských a třetích států (např. podpora obchodu mezi EU a státy Asie v rámci programu Asia-Invest nebo podpora kontaktů mezi univerzitami z EU a Asií v rámci programu Asia-Link). Evropská komise tyto služby poptává prostřednictvím výběrových řízení a výzev k předkládání projektů, kterých se mohou za rovných podmínek účastnit firmy i jiné organizace ze států EU a některých dalších oprávněných států (viz Kapitola 3). S výjimkou programů a projektů financovaných z EDF se mohou české subjekty od vstupu ČR do EU účastnit všech výběrových řízení i výzev k předkládání projektů. Prostřednictvím výběrových řízení jsou poptávány přesně definované služby, dodávky a práce, které jsou potřebné k realizaci konkrétního projektu. Firmy, které ve výběrových řízeních uspějí, získají smlouvu na realizaci služeb, dodávek či prací. V případě výzev k předkládání projektů poskytovatel (např. Evropská komise) stanoví rámcové cíle a podmínky a formou grantů podporuje projekty, které těmto podmínkám a cílům vyhovují nejlépe. Jedná se o projekty, kterých se účastní neziskové organizace a jejichž cílem je vytváření a posilování možností spolupráce v určité oblasti. Podrobnosti o postupech platných pro výběrová řízení a předkládání návrhů projektů jsou detailně popsány v Kapitole 3 - Průběh výběrových řízení: Standardní dokumenty a jejich zpracování. CO JE POTŘ EBA ZNÁT K ÚČ ASTI NA PROGRAMECH ZAHRANIČ NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ES? Pro účast ve výběrových řízeních není nutné znát podrobnosti obsahu všech programů a dokumentů. V případě zájmu o konkrétní stát je však dobré se seznámit s příslušným národním strategickým dokumentem. 11

12 Strategické dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise GŘ Zahraniční vztahy. (Podrobný seznam strategických dokumentů, víceletých indikativních programů i dalších materiálů a kontaktů je také uveden v Příloze této publikace.) Důležité je nicméně přesně znát pravidla implementace a podmínky účasti, které jsou v obecné rovině identické pro všechny programy (viz Kapitola 2 a 3). Je nutné sledovat aktuální příležitosti v podobě připravovaných a vypsaných výběrových řízení a výzev k předkládání projektů. Tyto informace jsou velmi jednoduše a přehledně dostupné na speciálních internetových stránkách provozovaných Evropskou komisí Úřadem pro spolupráci EuropeAid (viz níže). V případě českých firem, které uvažují o účasti ve výběrových řízeních poprvé, bude nicméně nejdůležitější postupně získat praktické zkušenosti. Příprava konkurenceschopné nabídky je časově, administrativně a v některých případech i finančně náročný proces. Je nutné přesně zpracovat veškerou dokumentaci a vyvarovat se administrativních chyb, seznámit se s problematikou v přijímajícím státě, často je potřeba zemi navštívit ještě před podáním nabídky. Nabídky a veškerá související dokumentace musí být většinou zpracovány v angličtině 6. Evropská komise klade na účastníky výběrových řízení velké nároky, které představují záruku, že vybraná firma bude schopna zakázku realizovat. Jedná se o nároky na prokázání finanční, technické nebo odborné kapacity a relevantních zkušeností. Velký důraz je kladen na předchozí úspěšnou účast na projektech ES a na jiných mezinárodních projektech. Vzhledem k tomu, že české firmy neměly do vstupu ČR do EU možnost se těchto výběrových řízeních v plné míře účastnit, budou pro ně přísná kritéria představovat zpočátku problém. Výhodou může být účast na realizaci projektů Phare a ISPA v ČR v předvstupním období. Malé zkušenosti českých firem však v žádném případě nejsou nepřekonatelnou překážkou pro jejich úspěch v rámci výběrových řízeních ES. Běžné je, že firmy do výběrových řízení vstupují v konsorciích několika subjektů. V případě českých firem se tedy může jednat o zkušenější partnery z členských států, kteří již mají s výběrovými řízeními velkou zkušenost. 7 Zkušenosti a reference je nicméně možné získat také prostřednictvím účasti na českém bilaterálním programu zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2004 byla zahájena jeho reforma, jejímž cílem je především zvýšení efektivity a transparentnosti poskytované pomoci. Dosavadní systém realizace zahraniční rozvojové spolupráce byl ve své podstatě responzivní a navrhovatelé jednotlivých projektů byli také jejich realizátory. Jedním z hlavních cílů reformy je zavedení principu zahraniční rozvojové spolupráce vedené poptávkou. Tento aspekt s sebou nese nejen potřebu koncentrace a programování, ale především zavedení systému výběrových řízení. 6 V případě některých států programu MEDA ve francouzštině a pro státy Latinské Ameriky ve španělštině; platný jazyk je stanoven v zadávací dokumentaci 7 Více informací o zkušenostech členských států viz Kapitola 3. 12

13 Pro jednotlivé prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce jsou zpracovávány programy, v jejichž rámci budou vypisována výběrová řízení na realizaci konkrétních rozvojových projektů; doplňkově budou vypisována výběrová řízení také na projekty v tzv. neprioritních zemích. Implementace reformy přiblíží systém české zahraniční rozvojové spolupráce praxi běžné ve vyspělých dárcovských státech a zvýší jeho efektivitu. Především ale umožní českým podnikatelským i jiným subjektům získat zkušenosti a reference tolik potřebné pro účast na výběrových řízeních v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ES. 8 Základní informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR je možné získat na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí věnovaných této problematice. Další informace o české zahraniční rozvojové spolupráci lze nalézt na internetových stránkách Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů: I přes pravděpodobné počáteční obtíže však účast na projektech zahraniční rozvojové spolupráce ES představuje pro české podnikatelské subjekty velkou příležitost k rozšíření svých aktivit. KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ? Evropská komise zajišťuje přístup k veškerým informacím a dokumentům na svých internetových stránkách. Informace o spolupráci s třetími státy včetně strategických dokumentů lze nalézt na internetových stránkách relevantních GŘ EK: GŘ Zahraniční vztahy GŘ Rozšíření GŘ Rozvoj Humanitární pomoc - ECHO Internetové stránky úřadu EuropeAid poskytují informace o programech a jejich realizaci v jednotlivých státech, o aktuálních pravidlech a postupech platných pro účast ve výběrových řízeních, o otevřených, ale i již ukončených výběrových řízeních. Podrobnější informace je možné získat také na internetových stránkách Delegací Evropské komise v přijímajících státech. Nařízení Rady ES a jiné legislativní dokumenty ES je možné nalézt prostřednictvím vyhledavače na internetové stránce Eur-Lex. 8 Kromě programů zahraniční rozvojové spolupráce spravovaných Evropskou komisí a bilaterálního programu ČR existují ještě další programy, do kterých mají české subjekty možnost vstoupit. Jedná se především o programy mezinárodních organizací jako je například OSN a Světová banka. Informace o příležitostech v rámci výběrových řízení vypisovaných těmito organizacemi je možné nalézt ve speciální sekci internetové stránky Rozvojového střediska. Dále mají české subjekty možnost účasti na bilaterálních programech ostatních členských států EU. 13

14 Eur-Lex také umožňuje vyhledávání v Úředním věstníku ES 9 : Český překlad některých legislativních dokumentů ES lze nalézt v Informačním systému pro aproximaci práva (ISAP) Seznam důležitých dokumentů, institucí a dalších zajímavých odkazů je uveden v tematicky členěné Příloze této publikace. 9 V Úředním věstníku jsou zveřejňovány veškeré legislativní dokumenty ES, včetně oznámení o výběrových řízeních. 14

15 KAPITOLA 2 Aktuální možnosti zapojení českých podnikatelských subjektů do programů zahraniční rozvojové spolupráce ES Geograficky vymezené programy představují největší část zahraniční rozvojové spolupráce ES. Vzhledem ke své tematické různorodosti poskytují možnost uplatnění širokému spektru firem i dalších subjektů. Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: přehled programů otevřených pro účast českých firem způsob účasti na těchto programech, tzn. systém výběrových řízení podmínky účasti na těchto programech, tzn. všeobecně platné podmínky pro všechny programy a účastníky (detaily o podmínkách a postupech v rámci různých typů výběrových řízení jsou uvedeny v Kapitole 3) PŘEHLED PROGRAMŮ Nejdůležitějšími programy, kterých se české firmy mohou účastnit, jsou čtyři regionální programy (CARDS, TACIS, MEDA, ALA), předvstupní nástroje Phare a ISPA a předvstupní strategie pro Turecko. Tato kapitola podává také stručnou informaci o Evropském rozvojovém fondu, kterého se české subjekty mohou účastnit pouze jako subdodavatelé. CARDS 10 : STÁTY ZÁPADNÍHO BALKÁNU 11 Program CARDS je finančním nástrojem k realizaci tzv. procesu stabilizace a přidružení, který je zaměřen na podporu sociálních a ekonomických reforem a na přípravu cílových států na možné budoucí členství v EU. Zaměřuje se na posílení institucí, podporu demokratické stabilizace a ekonomické a sociální reformy. Právním základem programu CARDS je Nařízení Rady ES č. 2666/2000. Alokace programu CARDS pro období byla stanovena na 4,65 mld. EUR 12. Informace o programu CARDS, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid 10 Community assistance for reconstruction, development and stabilisation 11 Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 12 EuropeAid 15

16 TACIS 13 : VÝCHODNÍ EVROPA A STŘEDNÍ ASIE 14 Program TACIS vznikl v roce 1991 jako nástroj pro technickou asistenci zaměřenou na transformaci ekonomik států Východní Evropy a Střední Asie. V současnosti se soustředí také na oblasti institucionální, právní a administrativní reformy, rozvoj soukromého sektoru a hospodářský rozvoj, infrastrukturální sítě, ochranu životního prostředí, rurální ekonomiku, jadernou bezpečnost a sociální dopady transformace. Právním základem programu TACIS je Nařízení Rady ES č. 99/2000. Pro období bylo programu TACIS alokováno 3,138 mld. EUR 15. Program TACIS se zaměřuje na podporu realizace ekonomických a institucionálních reforem, posilování institucí a demokracie a zmírnění sociálních následků ekonomické transformace. Speciální pozornost je věnována jaderné bezpečnosti. Informace o programu TACIS, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid MEDA: STÁTY STŘEDOMOŘÍ A BLÍZKÉHO VÝCHODU 16 Program MEDA je finančním nástrojem k realizaci cílů euro-středomořského partnerství, které vzniklo v roce 1995 na konferenci v Barceloně. Jeho hlavním cílem je podpora míru a stability v regionu a vytvoření zóny volného obchodu do roku Právním základem programu MEDA je Nařízení Rady ES č. 2698/2000. Alokace pro období byla stanovena na 5,35 mld. EUR. 17 Program MEDA se zaměřuje na ekonomické reformy podporující zavedení zóny volného obchodu, zmírnění sociálních následků reforem a problematiku bezpečnosti v regionu. Informace o programu MEDA, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy EuropeAid 13 Technical assistance for the Commonwealth of independent states 14 Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Ruská federace, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Mongolsko (Mongolsko od roku 2004 čerpá pomoc z programu ALA. Vzhledem k víceletému programování však stále probíhá realizace projektů pro Mongolsko v rámci programu TACIS) 15 EuropeAid 16 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy 17 EuropeAid 16

17 ALA: STÁTY ASIE A LATINSKÉ AMERIKY 18 Vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými státy Asie i Latinské Ameriky je program ALA velmi různorodý a spolupráce s jednotlivými státy se liší v závislosti na jejich stupni rozvoje a konkrétních potřebách. Právním základem programu ALA je Nařízení Rady ES č. 443/1992. Pro období bylo programu alokováno 2,523 mld. EUR. Priority programu ALA se liší podle situace v každém přijímajícím státě. Zároveň se liší míra a forma spolupráce s jednotlivými státy v závislosti na stupni jejich rozvoje. V případě některých států Asie a Latinské Ameriky se pomoc soustředí na boj s chudobou, šíření lidských práv, demokratizaci, řešení konfliktů a zajištění základních infrastruktur. Naopak jiným státům není poskytována bilaterální pomoc a mohou se účastnit pouze spolupráce v rámci tzv. horizontálních programů. Tyto programy se soustředí na posilování spolupráce mezi různými druhy organizací z členských států EU a států Asie a Latinské Ameriky. Zaměřují se především na oblast obchodních vztahů, podporu kontaktů mezi institucemi vyššího vzdělávání, oblast životního prostředí, městského rozvoje a informační technologie. Jejich seznam, podmínky účasti, aktuální výzvy i veškeré formuláře k předkládání projektů a pokyny uchazečům lze nalézt na těchto internetových stránkách: Asie Latinská Amerika Všeobecné informace o programu ALA, včetně příkladů projektů, je možné nalézt především na těchto internetových stránkách: GŘ Zahraniční vztahy - Asie GŘ Zahraniční vztahy - Latinská Amerika EuropeAid - Asie EuropeAid - Latinská Amerika PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI PHARE A ISPA 19 PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE PRO TURECKO Programy předvstupní pomoci jsou finančním nástrojem k naplnění předvstupních strategií kandidátských států. Jejich cílem je realizace reforem potřebných pro členství v Evropské unii a vybudování kapacity těchto států pro využívání povstupní, tzn. strukturální pomoci. Právním základem převstupních programů jsou Nařízení Rady ES č. 3906/89 (Phare), Nařízení Rady ES č. 1267/1999 (ISPA) a Nařízení Rady ES č. 1268/1999 (Sapard). 18 V současné době se ALA týká níže uvedených států: ASIE: Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Severní Korea, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Východní Timor; LATINSKÁ AMERIKA: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela. 19 Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko 17

18 Speciální program finanční spolupráce související s přípravou na vstup do Evropské unie existuje také pro Turecko. Řídí se Nařízením Rady ES č. 2500/2001. Pro období bylo pro Rumunsko a Bulharsko v programu Phare alokováno 2,47 mld. EUR, v nástroji ISPA bylo na stejné období alokováno 1,36 mld. EUR a v programu Sapard 680,1 mil. EUR. Program Phare podporuje priority spolupráce stanovené v Asociačních dohodách s jednotlivými státy. S ohledem na situaci v každé kandidátské zemi se soustředí na podporu reforem potřebných pro vstup do Evropské unie. Projekty se zaměřují na aktuální problémy spojené s plánovaným vstupem do Evropské unie a na splnění požadavků acquis communautaire. Jedná se především o projekty posilování institucí, tzn. poradenství a související dodávky. Nástroj ISPA se zaměřuje na priority v oblasti životního prostředí a dopravy. V letech financuje velké infrastrukturální projekty (stavební práce) v uvedených sektorech. Za jeho implementaci odpovídá GŘ Regionální politika. V rámci předvstupní pomoci existuje také program Sapard, který se zaměřuje na problémy zemědělství a rozvoje venkovských oblastí. Program je realizován prostřednictvím malých projektů předkládaných místními podniky v zemědělství anebo municipalitami. Program Sapard proto neposkytuje možnosti pro firmy z jiných členských států EU. Informace o programu Phare je možné nalézt především na těchto internetových stránkách. Programu ISPA se věnují internetové stránky GŘ Regionální politika. Implementaci předvstupních programů nezajišťuje úřad EuropeAid, nicméně výběrová řízení jsou na jeho internetových stránkách zveřejňována. EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND: STÁTY AFRIKY, KARIBSKÉ OBLASTI A TICHOMOŘÍ 20 Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF) je nástrojem pomoci pro státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (African, Carribean and Pacific states, ACP). Přispívá na projekty, které podporují ekonomický, sociální a kulturní rozvoj vybraných států. Právním základem spolupráce se státy ACP je Dohoda z Cotonou. 20 Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Kiribati, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Mauricius, Mikronésie, Mosambik, Namibie, Nauru, Niger, Nigérie, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Sv. Kryštof a Nevis, Sv. Lucie, Sv. Tomáš a Princův ostrov, Sv. Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tonga, Trinida a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe 18

19 EDF není financován prostřednictvím rozpočtu ES, ale disponuje vlastním rozpočtem tvořeným přímými příspěvky jednotlivých členských států, které jsou pravidelně negociovány a stanoveny v pětiletém Finančním protokolu. V současné době je v rámci EU diskutována možná reforma EDF, která by spočívala v jeho začlenění do všeobecného rozpočtu ES. Vzhledem k tomu, že nové členské státy včetně ČR nepřispívají do aktuálního devátého EDF, nemají dosud možnost plného zapojení do projektů financovaných z tohoto fondu. Přímé zapojení českých subjektů do implementace EDF je možné očekávat až na počátku nového finančního období, tedy v roce V současné době nicméně mohou participovat jako subdodavatelé. REFORMA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE Systém poskytování zahraniční rozvojové spolupráce ES se postupem času stal velmi složitým a rozmanitým. Proto byla v roce 2000 zahájena jeho komplexní reforma. V současné době existuje přes 30 geografických rozpočtových položek a více než 50 tematických rozpočtových položek, které se týkají zahraniční rozvojové spolupráce ES. Pomoc je poskytována množstvím odlišných procedur, které snižují efektivní řízení pomoci, způsobují zpožďování implementace a proplácení projektů. Důsledkem je snížený pozitivní dopad programů na přijímající státy. Hlavním cílem reformy je představení efektivního a racionálního systému programování a řízení zahraniční rozvojové spolupráce a zvýšení pozitivního dopadu programů. V rámci reformy byl v roce 2001 vytvořen Úřad pro spolupráci EuropeAid a bylo zahájeno předávání velké části odpovědnosti za řízení programů DEK v přijímajících zemích. Do budoucnosti se má pokračující reforma zaměřovat na zjednodušení a snížení počtu procedur poskytování pomoci a snížení počtu programů. Evropská komise v září 2004 vydala rozhodnutí o nahrazení současných programů jednodušším systémem. Místo současných geografických a tematických programů bude vytvořeno pouze šest nástrojů zahraniční spolupráce ES: Nástroj pro předvstupní pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance) Evropský sousedský a partnerský nástroj (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Nástroj pro rozvojovou a hospodářskou spolupráci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument) Nástroj pro stabilitu (Instrument for Stability) Makroekonomická finanční pomoc (Macro Financial Assistance) Humanitární pomoc (Humanitarian Aid) V současné době je návrh nových nástrojů diskutován a v případě jeho odsouhlasení nabude účinnosti 1. ledna

20 Tato reforma nicméně nepředpokládá žádnou radikální změnu procedur platných pro výběrová řízení. Firmy, které se budou ucházet o zakázky v rámci výše uvedených nástrojů, budou tedy postupovat podle stejných nebo velmi podobných pravidel a postupů jako v současné době. ZPŮ SOBY ÚČ ASTI: VÝBĚ ROVÁ Ř ÍZENÍ Programy zahraniční rozvojové spolupráce ES jsou realizovány prostřednictvím výběrových řízení a výzev k předkládání projektů, které jsou zveřejňovány v Úředním věstníku ES a na internetu. Úřad EuropeAid provozuje vyhledávací nástroj, tzv. QUICK TENDER SEARCH pro veškerá výběrová řízení a výzvy k předkládání projektů a to v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce CARDS, TACIS, MEDA, ALA, EDF, předvstupních programů a nástrojů i některých dalších programů. Všechna výběrová řízení probíhají na základě závazných postupů, které jsou detailně popsány v Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství. Obr. 2: Vzhled internetové stránky EuropeAid, na které se nachází vyhledávací nástroj: 20

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

KARTA PI.1 strana 1. KARTA OR.33 strana 2 ČASTO VÝJIMEČNĚ NIKDY ROZHODNĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE ROZHODNĚ NE KARTA OR.

KARTA PI.1 strana 1. KARTA OR.33 strana 2 ČASTO VÝJIMEČNĚ NIKDY ROZHODNĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE ROZHODNĚ NE KARTA OR. KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJE DŮVĚŘUJE NEDŮVĚŘUJE NEDŮVĚŘUJE KARTA OR.33 strana 2 ČASTO VÝJIMEČNĚ NIKDY 1 2 3 KARTA OR.33 strana 2 ROZHODNĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE ROZHODNĚ

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 8. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 4. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 7. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 3. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Afghánistán 10,00 Kč 10,00 Kč Albánie 10,00 Kč 10,00 Kč Alžírsko 10,00 Kč 10,00 Kč Americká Samoa 5,00 Kč 5,00 Kč Andorra 5,00 Kč 5,00 Kč Angola

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 11. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU)

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 5. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru Poslední aktualizace: 06.10.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VOICE Volání po ČR Služby Platnost od: 01.01.2011 Tarif: Pevná STANDARD Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Měsíční paušál Aktivační poplatek Volání v síti TRnet

Více

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení

Cenové ujednání služby Telefonní p ipojení Všechny ceny uvedené v této p íloze jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak. Telefonní p ipojení 1 Dohoda o ú tování cen za z ízení služby 1.1 Smluvní strany si v níže uvedené

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012, Strana 2714 Zbierka zákonov č. 401/2012 Čiastka 99 401 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Gabon

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Gabon Poslední aktualizace: 15.09.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím intervalové tarifikace (uvedené ceny jsou bez DPH) Cíl volání Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více