Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ"

Transkript

1 Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 20 odst. 1, dále 37 aţ 39 a 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů vydávám tuto směrnici. čl. 1 Základní ustanovení. Školské sluţby se poskytují za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost daného školského zařízení. Úplatu hradí zákonný zástupce ţáka nebo studenta nebo plnoletý ţák (dále jen plátce). čl. 2 Výše úplaty za ubytování. 1) Úplata za ubytování (dále jen úplata) je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb., v platném znění, vţdy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. včetně sobot a nedělí. Výši úplaty stanoví ředitel SŠHS Kroměříţ (dále jen ředitel) při přijetí ţáka nebo studenta (dále jen ţák, student) k ubytování vţdy pro následující školní rok podle přílohy č 1. této směrnice. 2) V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., 5, odst. 4 se výše úplaty nemění, i kdyţ ţák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je ţák v Domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímţ je ţákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady úměrně počtu dnů, po které je ubytován. Úměrné sníţení úplaty se uplatňuje podle čl. 4. čl. 3 Sníţení měsíční úplaty a osvobození od úplaty ţáků Domova mládeţe. 1) O sníţení nebo prominutí úplaty, zejména v případě ţáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel SŠHS Kroměříţ a Domova mládeţe. 2) Úplata bude sníţena plátci ţáka nebo plnoletému ţákovi ubytovanému na Domově, který pobírá sociální příplatek dle 20, odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o ţáka osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle 37 aţ 39 a 43 téhoţ zákona a tuto skutečnost prokáţe řediteli. 3) Ve výjimečných případech můţe ředitel na určitou dobu sníţit nebo prominout úplatu za ubytování na základě odůvodněné ţádosti plátce v souladu s 165 odst. 2 písm. i) zákona č.561/2004 Sb.

2 4) Ve výjimečných případech můţe ředitel na určitou dobu sníţit úplatu za ubytování ţákům, kteří z důvodu organizace vzdělávání nepobývají v ubytovacím zařízení více jak 30 dnů po sobě jdoucích. 5) O sníţení měsíční úplaty musí plátce poţádat písemně ředitele SŠHS a ve výše uvedených případech i doloţit ţádost dalšími doklady a potvrzeními. 6) Termíny podání ţádostí: - ţádost o sníţení úplaty ze sociálních důvodů dle odst. 1 aţ 2 tohoto článku do 25. v měsíci, který předchází období, ve kterém je sníţení poţadováno; ţádost o uplatnění ţádosti o sníţení úplaty podle odst. 1 a 2 je třeba podávat kaţdé tři měsíce, trvá-li stav sociální nouze; - ţádost o sníţení úplaty podle odst. 3 sníţení úplaty je realizováno poprvé v měsíci, kdy je ţádost podána, ţádost musí být podána také nejpozději do 25. dne v měsíci. 7) Po prokázání skutečnosti opravňující ke sníţení úplaty za ubytování v Domově mládeţe ředitel následně rozhodne o jejím sníţení, ve kterém uvede i dobu platnosti tohoto rozhodnutí. čl. 4 Sníţení úplaty z důvodu organizace školního roku a výpočet předpisu k úhradě 1) Úplata v kalendářním měsíci se poměrně sniţuje a) o dny školních prázdnin dle vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a souboru pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na příslušný školní rok; b) o dny, které jsou státním nebo ostatním svátkem (viz. zákon č. 245/2000 Sb.), pokud připadnou na dny školního vyučování; c) o dny volna, které můţe vyhlásit ředitel školy v závaţných případech podle 24, odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon; e) o kalendářní dny v měsíci, po které ţák nebyl ubytován před nástupem k ubytování a byl přijat v průběhu započatého školního roku; den nástupu je vţdy uveden v písemných pokynech k ubytování nebo je jinak závazně dohodnutý s plátcem; případný další odklad nástupu k ubytování ze subjektivních důvodů (nemoc apod.)není důvodem ke sníţení úplaty. g) o dny, které následují od data řádného ukončení ubytování do konce kalendářního měsíce, jestliţe - ţák přeruší nebo ukončí studium ve škole v průběhu školního roku; (Pozn.: ţákům, kteří ukončili studium vykonáním závěrečné zkoušky, končí nárok na ubytování následující den po jejím vykonání ( 75, odst. 3 školského zákona); 2) Úplata za ubytování v kalendářním měsíci se nesniţuje a) za soboty a neděle, i kdyţ vyučovací týden dle 24 zákona č.561/2004 Sb. je pouze pětidenní; soboty a neděle jsou součástí kalendářního měsíce, za který se účtuje úplata podle vyhlášky č. 108/2005 Sb.; b) za dny, po které ţák není v DM SŠHS ubytován z důvodu nemoci, protoţe se jedná o subjektivní důvod neúčasti na ubytování (nejde o organizaci školního roku); c) za dny krátkodobých praxí, školních výletů apod., protoţe nejsou splněny podmínky pravidelného střídání forem výuky;

3 d) za dny z důvodu organizace výuky, která je dána učebními dokumenty jednotlivých oborů vzdělání. (Úplata se tedy nesniţuje z důvodu praktického vyučování v průběhu školního roku). e) za dny, které zbývají do konce měsíce, rozhodne-li se zletilý ţák nebo rodiče nezletilého ţáka ukončit ubytování v průběhu měsíce z jiného důvodu neţ je uveden v čl. 4, odst. 1, písm. e) a f); subjektivní důvod k nevyuţití ubytovacího měsíce v průběhu školního roku; f) za dny, které ţák vyuţil k ubytování, i kdyţ za ně přísluší sníţení úplaty (např. den volna udělený ředitelem školy, kdy měl pobývat v místě bydliště apod.); 3) Výpočet předpisu k úhradě nákladů spojených s ubytováním za měsíc a) Úplata za jeden kalendářní den se vypočte jako podíl z měsíční úplaty za ubytování a počtu kalendářních dnů v daném měsíci. Předpis za ubytování se zaokrouhluje na celé koruny. b) Úplata za jeden kalendářní den, kdy ţák nevyuţil ubytování na DM [viz čl. 3 odst. 4 této směrnice]. Je smluvně stanovena ředitelem SŠHS a činí 25,- Kč. čl. 5 Platební podmínky 1)Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet SŠHS Kroměříţ u peněţního ústavu: Komerční banka Kroměříţ - č /0100, variabilní symbol = rodné číslo ţáka. Nesplňuje-li platba tyto podmínky a v důsledku špatného zadání údajů v příkazu k úhradě nebude moţné platbu v DM SŠHS identifikovat. 2) Před nástupem k ubytování je splatná tzv. povinná záloha na ubytování a stravování, která je pouţita k úhradě nákladů spojených s ubytováním v prvním měsíci ubytování a hradí se v plné výši, i kdyţ nastoupí ţák k ubytování v průběhu měsíce anebo bude ţádat o sníţení úplaty podle čl. 3 nebo 4 této směrnice. Termín její splatnosti je uveden v přípisu, kterým se sděluje přijetí ţáka k ubytování a platební podmínky, nejpozději však v den nástupu k ubytování. 3) Úplata za ubytování na měsíc následující je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce, není-li písemně stanoveno jinak. Úhrada nákladů za ubytování se provádí zálohově na další měsíc. Plátce můţe uhradit i několik úplat jednou platbou. 4) Jestliţe zákonný zástupce opakovaně (po dva měsíce) neuhradí úplatu, můţe ředitel po předchozím písemném a doporučeně zaslaném upozornění plátci rozhodnout o okamţitém ukončení ubytování ţáka v DM SŠHS ( 35 odst.1 písm.d) zákona č. 561/2004 Sb., není konáno ve správním řízení). 5) Součástí úplaty za ubytování je u ubytovaných i záloha na stravování, jejíţ výši si určí plátce (zákonný zástupce nebo zletilý) dle předpokládaného odběru stravy. Výši zálohy můţe plátce sníţit v případě, kdy ţák tyto sluţby nevyuţívá plně. 6) Z osobního účtu ţáka tvořeného úplatami za ubytování a stravování se strhávají příp. i náhrady škody na majetku.(viz Vnitřní řád DM SŠHS) 7) Informaci o pasivní bilanci na osobním účtu ţáka poskytujeme na vyţádání plátce, písemně.

4 čl. 6 Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti dne Kroměříţ Ing. Petr Hajný ředitel SŠHS Kroměříţ Přílohy : č. 1 Stanovení výše úplaty za ubytování a stravování na školní rok 2010/11 č. 2 Vzor ţádostí o sníţení úplaty za ubytování vč. dokladových příloh

5 Příloha č. 1 Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Pro školní rok 2010/11 stanovuji: 1) úplatu za ubytování takto: a) úplata za ubytování činí 1 350,- Kč I. kategorie; 1150,- Kč II. kategorie. 2) poplatky a náhrady, které budou strhávány z osobního účtu ţáka tvořeného zálohami na ubytování a stravování: náhrady škod na majetku, nepřesáhnou-li aktiva na osobním účtu ţáka. Přehled plateb za jednotlivé měsíce Měsíc datum Důvod sníţení úplaty Září Říjen a Listopad - 30 Ředitelské volno Státní svátek Podzimní Státní svátek Státní svátek Provoz zajištěn Počet dnů Lůţko / den Sleva Cena ubytování I. II. I. II. I. II , , , Prosinec Vánoční 7 43, Leden , Únor , Pololetní Jarní 5 Březen , Duben Velikonoční velikonoce , Květen , Červen Úplata za jeden kalendářní den, kdy ţák nevyuţil ubytování na DM [viz čl. 3 odst. 4 této směrnice]. Je smluvně stanovena ředitelem SŠHS a činí 25,- Kč. Účinnost od 1. září 2010

6 Příloha č. 2 Ţádost o sníţení měsíční úplaty a osvobození od úplaty za ubytování v Domově mládeţe Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ, Na Lindovce 1463, Kroměříţ Jméno a příjmení ubytovaného ţáka: Jméno a příjmení zákonného zástupce ţáka:. Bydliště:. Ţádám o osvobození od úplaty za ubytování z důvodu: a) pobírání dávek pěstounské péče podle 36 aţ 39 a 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, na období. b) pobírání sociálního příplatku dle 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, na období c) vykonávání souvislé odborné praxe ţáka od do.. podpis zletilého ţáka nebo fyzické osoby, která o dítě pečuje Datum:.. Příloha k ţádosti: Doklad o pobírání dávek podle 36 aţ 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Vyjádření ředitele školy:

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

Poplatek ve školní družině

Poplatek ve školní družině Poplatek ve školní družině 1. 9. 2011 Škola., Lovosice Organizační řád školy. Poplatek ve školní družině Č.j.: Účinnost od: 1. září 2011 Spisový znak: Změny: 1. 9. 2013 Skartační znak: Číslo: Datum: Změna:

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 77 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Mgr.Simona Jakešová ředitelka školy Schválil: Mgr.Simona Jakešová ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní částka úplaty

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 180/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty Vypracovala a schválila: za předškolní vzdělávání Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 174/2014 Vypracovala:, ředitelka školy Schválila:, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 37.13 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Skartační znak ZSMSL/ 66 /2012 A 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. srpna 2012 Mgr. Ivana Molková, ředitelka školy

Více