Vítejte v novém školním roce...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte v novém školním roce..."

Transkript

1 Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech oblastech vašeho ţivota. Máme za sebou další prázdniny, které nám přinesly několik změn v Open Gate. V prostoru dvorka základní školy se objevily nové lavičky, na kterých naši ţáci mohou trávit čas o přestávkách. Na jejich povrch Vítejte v novém školním roce... Holidays are enticing only for the first week or so. After that, it is no longer such a novelty to rise late and have little to do. Margaret Laurence budou ještě připevněny dřevěné sedáky. Jak jste jistě také poznali na tlumičích vašich aut :-), byla dokončena příjezdová komunikace k horní bráně OG směrem od Strašína. Tato bude slouţit velmi brzo pro obousměrný provoz. V jídelně jiţ během prázdnin začala fungovat nová firma Mystery Services s.r.o. Drţíme jim palce, aby zvládnuli hladce úvod školního roku a hlavně přejeme naši dětem, aby jim jídlo chutnalo. V duchu citátu kanadské spisovatelky uvedeného na této stránce jsme si s paní Petrou Kobrovou o prázdninách telefonovali, ţe uţ nám škola chybí a těšíme se na nový školní rok, na práci a hlavně na děti. Zajímavé také bylo, ţe kdykoliv jsem se o prázdninách vyskytoval na základní škole, vţdycky jsem tu potkal někoho z našeho týmu, jak si něco plánuje či připravuje na nový školní rok. Milé kolegyně, kolegové, děkuji Vám za váš zápal a přeju Vám, aby vydrţel minimálně do konce června :-). Milí žáci, vážení rodiče, všem přejeme hezký školní rok 2013/2014 a těšíme se na spolupráci. za ZŠ OG Jiří Luka

2 Vzpomínka na závěr školního roku aneb zas je tu vysvědčení Třetí školní rok ZŠ Open Gate uplynul vskutku rychle. Proţili jsme společně nejen chvíle vyučování, ale i různé školní a mimoškolní akce. A neţ jsme se nadáli, přišel pátek 28. června a s ním závěrečné vysvědčení. Rozdali jsme je na assembly v divadle OG. Nad prezentací fotografíí jsme zavzpomínali na události uplynulého roku, poslechli si příběh o stromu, který z lásky dával vše, co dát mohl, popřáli všem, kteří měli v červnu a červenci narozeniny. Pak jiţ nastoupili ţáci jednotlivých tříd na pódium, kde učitelé zhodnotili jejich práci a rozdali vysvědčení se slovním hodnocením. Na závěr poděkoval pan Luka také zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Bylo to krásné a důstojné rozloučení se školním rokem. Dnes jsme uţ - nabiti energií a záţitky z prázdnin - připraveni začít rok nový. (hv) Malé ohlédnutí za Klíči k branám V rámci projektu Klíče k branám konáme pravidelné výlety za kulturou a poznáním určené zájemcům napříč třídami. Smyslem těchto výletů je rozšiřovat obzory ţáků nad rámec školní výuky a vychovávat v nich lásku k umění a úctu k naší historii. V průběhu uplynulých let jsme tak navštěvovali koncerty v Obecním domě a Rudolfinu, divadelní představení v Národním a Stavovském divadle a v divadle Minor, absolvovali jsme procházky Prahou s návštěvami kulturních památek a muzeí. Některé výlety byly pořádány i za hranice hlavního města. Navštívili jsme tak Botanicus, Blaník či Holešov. Také v tomto školním roce bude tradice Klíčů

3 k branám pokračovat. Pro letošní rok jsou jiţ termíny naplánované, chceme obrátit pozornost nejen k Praze ale také k zajímavým mimopraţským lokalitám. Hned první Klíče k branám nás čekají 19. října a pojedeme vlakem do Kutné Hory. Pozvánky na připravované akce budou tak jako dosud uveřejněny v aktuálním čísle klíčenky" a také v internetové i-klicence. Své děti můţete přihlašovat po uveřejnění pozvánky na ové adrese Těšíme se na společné záţitky. (hv) OGAC Cílem učitelů v Open Gate není jen poskytovat ţákům kvalitní vzdělání, stejně usilovně se snaţí vštěpovat dětem mravní zásady a pocit sociální sounáleţitosti a zodpovědnosti za společnost, jejímiţ jsou členy. Důleţitým pilířem OGAC tedy The Open Gate Action Club je účast v rámci projektu Adopce na dálku. O dalších pokrocích našeho adoptivního ţáka Gouthama z Indie vás budeme brzy informovat. Naši ţáci se ale v loňském roce věnovali i dalším dobročinným akcím, z nichţ některé vzešly z jejich vlastní aktivity. Ţáci tak zpívali či hráli divadlo obyvatelům charitního domova, dětem v léčebně Olivovna, vítali na svět nové babické občánky a zapojili se také do charitativních sbírek (například sbírky víček, dětského oblečení či čisticích prostředků pro postiţené povodněmi). Daří se nám tak v dětech utvrzovat pocit, ţe pomáhat druhým je nejen potřebné a správné, ale ţe to také přináší radost. Radost obdarovaným i radost dárcům. Také letos budeme v dobrovolnické činnosti pokračovat a budeme se snaţit radost kolem sebe šířit. (hv) Víčkobraní pro Adélku a Barborku - sklizeno V loňském školním roce probíhal sběr víček na podporu dobré věci. Děkujeme všem za podporu, zde je děkovný dopis určený všem, kdo pomohli dobré věci: Úroda víček byla bohatá a my - maminky dvou holčiček, bychom rády poděkovaly všem sběračům, kteří pro nás střádali a na sběrná místa donášeli barevný poklad. Podařilo se nasbírat cca 2700 kg víček, která putovala do výkupny v Olomouci. Výtěžek z nich byl rozdělen mezi holčičky. Díky Vám všem jsme se přesvědčily, že dobrých lidí, ochotných pomoci, je opravdu hodně. Děkujeme... maminky Adélky a Báry

4 Vzpomínka na letošní tábor Letošní tábor byl vskutku vydařený. Šli jsme po stopách Marca Pola, které zanechal po své výpravě do Číny. Kaţdé ráno za námi přišel knihovník, který byl vyslancem samotného čínského Velkého Chána Kubilaje. Přečetl nám jednu kapitolu z kroniky Marca Pola a my jsme věděli, co nás asi ten den bude čekat. Cesta do Číny byla překvapivě náročná, protoţe jsme museli hledat oázy, vyhýbat se baţinám a sklízet plantáţ borůvek. Obrovská zábava byla při výrobě čínských hůlek. Pak jsme jimi také jedli večeři. Čím méně nám to šlo, tím víc jsme se všichni nasmáli. Pobyt v Číně nám ztěţovali zlí Saracéni. Jednou nám dokonce zajali všechny vedoucí a my jsme je museli zachraňovat. Jednoho dne jsme sbírali kukly bourců morušových, ale dospělí motýli "borci" bourci si je dobře hlídali. Velkého Chána Kubilaje jsme potěšili, kdyţ jsme mu namalovali portrét. Po dobu celého tábora probíhal florbalový turnaj o velký pohár. Pro turnaj a vlastně pro všechny bodované soutěţe jsme byli rozděleni do pěti druţstev - Benátky, Verona, Řím, Bergamon a Florencie. Kaţdý večer jsme si udělali táborák, ke kterému přišel i námořník. Vţdy jsme si zazpívali, dozvěděli se, v čem byl kdo ten den úspěšný a kdo na noc dostane týmového plyšáka. Táborák nebyl jen jednou, kdy byla pořádná bouřka. Mně se hromy a blesky líbily, ale některé děti z nich měly velký strach. Zaţili jsme mnoho dobrodruţství a poznali spoustu nových věcí. Celý rok se budu těšit na příští tábor. Maki Ř. (4.třída) Cestovatelský deník Den první aneb Nalezení kroniky Hned na začátku naší cesty jsme nalezli starou kroniku kdysi napsanou samotným Marcem Polem. Spolu s kronikou jsme nalezli zprávu od námořníka, který nás vyzval, abychom jej našli Nalezli jsme jej v jeho zatuchlém příbytku. Je znát, ţe tato postava budoucím cestovatelům fandí, dal nám trička, velkou vlajku s vyobrazenou typickou čínskou stavbou, vlajky oddílů a mapu Itálie se zakreslenými městy. Podpořil nás v rozhodování, zdali se vydat po stopách Marca Pola, o němţ jsme se dočetli v kronice. Kaţdý oddíl si vybral, které město a které námořnictvo bude reprezentovat V průběhu odpoledne a navečer si jednotlivá námořnictva namalovala na svá trička

5 symbol čínského draka. Vytvořila také městský erb na své vlajky, které pak představila u táborového ohně. V závěru dne nám námořník představil postavu knihovníka, o kterém nám řekl, ţe je morous a hnidopich Knihovník malým novopečeným námořníkům skutečně moc nedůvěřuje, ale ţe by byl hnidopich to se nám nezdá. Přislíbil provázení nás při výkladu kroniky. Hned nám přečetl úvod, kde jsme se něco dozvěděli o Marco Polovi Při táboráku jsme se naučili naši táborovou hymnu, zazpívali jsme si z táborových zpěvníků také další písničky Den druhý aneb Zkoušky před cestou Na velkou cestu je nutné se pořádně připravit. Proto se jednotlivá námořnictva sešla dopoledne k rozpravě nad tématy, jenţ se cesty týkají. Knihovník, který nám ráno přečetl kroniku, byl nadšen odhodláním všech námořnictev, avšak ještě bylo třeba prokázat další schopnosti, které jsou pro úspěch cesty neméně důleţité Odpoledne byly pro námořníky připraveny zkoušky fyzické zdatnosti (opičí dráha) a zkoušky schopnosti na obranu proti trudomyslnosti. A jak vypadala obrana proti trudomyslnosti: námořníci vymysleli scénky, písničky, napsali vtipy. Vše představili při večerním ohni. Je vidět, ţe se na dlouhou cestu do Číny bez obav mohou zítra vydat Počasí nám skutečně přálo. Bylo takové teplo, ţe jsme se dokonce mohli vykoupat v naší táborové nádrţi. Po poledním klidu se tedy dobrovolníci mohli vykoupat Dnes jsme také zahájili florbalový turnaj. Řekli jsme si základní pravidla a mohli jsme se pustit do florbalových klání Některé oddíly si připravily dokonce pěkné fanouškovské pokřiky např.: Bergamoni, Bergamoni, to jsou naši šampioni nebo Modrá skupina šmoulí mašina Při večerním ohni jsme vyhlásili výsledky dnešního dne a zhlédli jsme vtipné scénky proti trudomyslnosti. Všichni jsme se báječně pobavili Den třetí aneb Cesta do Číny Marco Polo se vydal na dlouhou cestu do Číny. I my jsme dnes udělali na základě čtení kroniky takové rozhodnutí. Lapků, Saracénů, ani jiných nesnází jsme se nebáli. Ušli jsme opravdu pořádný kus cesty. Je pravda, ţe některá námořnictva trochu bloudila, a tak mají v nohách více kilometrů neţ ostatní U růz-

6 Od Chána z minulého dne jsme se dozvěděli, ţe bychom se měli blíţe seznámit se základními čínskými tradicemi a některé i prakticky vyzkoušet. Vyrobili jsme si vlastnoručně čínské hůlky a tímto "příborem" jsme snědli večeři, k níţ se slavnostně podávalo typické čínské jídlo ných postav jsme cestou plnili úkoly na téma cesty: moře, hory, poušť Trmácení a námaha se ale vyplatily. Evropou jsme rychle došli k ceduli s nápisem Čína. Všichni jsme na sebe u tohoto místa počkali, aţ dorazil sám velký chán. Evropští cestovatelé byli ohromeni jeho důstojností, přivítali jej a slavnostně mu předali oheň a olej. Radost všech z dosaţeného cíle neznala mezí. Ušlapaní, ale spokojení jsme se v Číně utábořili a večer se sešli u ohně Na cestu nám svítilo velmi intenzivně čínské sluníčko, naštěstí ale vedla cesta z velké části lesem, a tak se nám šlo docela příjemně. Před večeří jsme ještě zvládli jedno florbalové utkání. Večer jsme zase seděli u našeho táborového ohně a uţívali si zpěvu krásných písniček Den čtvrtý aneb Hedvábná cesta Během dne si námořníci také připomněli, jak vyrobit tkalcovské stavy, na nichţ zítra utkají hedvábné plátno. Ovšem nejprve bylo dnes potřeba nalézt hedvábné kokony. Chtěli jsme se tedy vydat na Hedvábnou cestu, ale kam? Náhoda tomu chtěla, ţe do leţení námořníků přiletěl nádherný exemplář čínského motýla - bource morušového. Následovali jsme jej. Pořádně nás lesem prohnal a zmizel. Ocitli jsme se na území, kde bourci schraňují své kokony. V napínavé hře jsme se museli plíţit a kokony bourcům brát Zítra z nich tedy utkáme hedvábné plátno U večerního ohně proběhlo první povyšování námořníků. Jakých hodností mohou námořníci na dvoře chánově dosáhnout? Bojovník osobní stráţce rádce Počasí bylo dnes opět slunečné Program je nabitý, děti mají i čas pro volné hraní Jedním zápasem pokračoval také florbalový turnaj. Všichni jsou v pohodě, drobné slzičky zvládáme v pohodě Den pátý aneb Tajemné kameny Ráno přiletěli opět bourci morušoví a vyhlásili výsledky včerejšího snaţení. Po přečtení kroniky přišel do leţení námořníků sám Chán, aby je poţádal o namalování jeho podobizny, neboť slyšel mnoho chvály na umění evropských malířů. Kaţdé námořnictvo namalovalo jeden velký portrét. Kromě toho vyráběli malí námořníci hedvábné tkaniny Chán při své ranní návštěvě vyprávěl také o Buddhovi, jehoţ velmi uctívá. Protoţe chce být u Buddhy v přízni,

7 hru. Upozornil nás na moţné nájezdy zlých Saracénů. Námořnictva se proto začala připravovat na velkou bitvu. Nejprve si obešla hranice území, kde bitva bude probíhat. Odpoledne bitva začala. Ve velkém prostoru se začali objevovat zlí Saracéni. Námořníci je dle vlastní strategie honili tak, aby kaţdé námořnictvo získalo od kaţdého Saracéna přesně 10 barevných kartiček (celkem ho tedy museli chytit pouze 10 krát důleţitá byla domluva námořnictva). potřebuje mu donést drahé tajemné kameny. Námořníci se rozhodli s hledáním těchto kamenů Chánovi pomoci. Chán jim vysvětlil, ţe tajemné kameny se zjevují právě po dnešní den a moţná i noc. Odpoledne poslal po námořníkovi seznam tajemných kamenů. Toť vše, pak uţ bylo jen na námořnictvech, zdali budou kameny hledat, jakým způsobem a zdali zkusí z minima údajů přijít na to, kde kameny mohou být. Námořnictva všechny kameny (KÁMEN OHNĚ, SLUNCE, SMRTI, STARÝCH CIVILIZACÍ, STROMŮ, VODY, VZDUCHU, ZVĚŘE, KÁMEN ŢIVOTA) našla, ale všem chyběl KÁMEN MĚSÍCE. Večer všechny tedy čekala napínavá cesta setmělým lesem, nová a nová tajemná světélka ukazovala cestu. Na jejím konci kameny leţely. Pak šla námořnictva po náročném dni spát Po velké bitvě a velké námaze jsme si krásně zazpívali u našeho táborového ohně Tam přišel také námořník, který vyhodnotil výsledky bitvy. V minulých dnech jsme z našeho přítele námořníka udělali abstinenta a dnes jsme mu vysvětlili, ţe by ani kouřit nemusel Před svým odchodem nám předal fajfku Máme na něj dobrý vliv. Dnešní bitva byla velmi akční a bavila i dospěláky Saracény. Ti totiţ byli poschováváni v prostoru, nesměli být chyceni a uţívali si dobrodruţství. Starším z nás připomnělo film Copak je to za vojáka. Vzhledem k náročnosti programu jsme dnes nestihli ţádné florbalové utkání. Zítra jistě napravíme Dnešní dvě florbalová utkání byla velmi vypjatá. Největší favorité modří z Říma prohrávali se zelenými z Benátek ještě několik minut před koncem. Dvěma rychlými góly však průběh zápasu zvrátili. Je vidět, ţe se v turnaji máme ještě na co těšit Den šestý aneb Boj se Saracény Dnes ráno opět přišel chán, převzal si obrazy, hedvábné tkaniny, vzácné kameny a vyhodnotil celou

8 Den sedmý aneb Zdravotnictví a divadlo Na ranním nástupu jsme si přečetli další část kroniky Marca Pola zaměřenou tentokrát na čínskou medicínu a čínské divadlo. Námořník nám v souvislosti s tím řekl, ţe by Chán rád věděl, jak se léčí v současné době v Evropě. Zmínil také vhodnost divadla pro duševní zdraví člověka Ihned po přečtení kroniky se tedy námořníci seznámili se základy první pomoci. Kaţdé námořnictvo dostalo jedno téma z oblasti první pomoci a připravilo na dané téma prezentaci pro ostatní. Poté plni vědomostí vyrazili námořníci po skupinkách na orientační běh po fáborkách. Na cestě bylo mnoho zastavení, kde bylo nutné prokázat praktické i teoretické znalosti. Odpoledne nacvičovali námořníci divadlo s prvky asijského divadla, o kterém se dočetli také v kronice. Večer vše bylo předvedeno Chánovi, který byl potěšen umem svých malých evropských přátel U ohně proběhlo dnes slavnostně druhé povyšování Velká vedra dnešního dne jsme zvládli v pohodě, nicméně jsme ani dnes nezahráli utkání našeho turnaje Odpoledne se některé děti koupaly v našem bazénu Večerní oheň připravili Římané a nazvali jej Bratrský oheň Ondry a Filipa velikosti Kryštofa. Vydával opravdu pořádný ţár Den osmý... aneb Čínský sportovní den Z kroniky, kterou jsme si dnes přečetli aţ po obědě, se námořníci dozvěděli cosi o sportovních slavnostech na dvoře Velkého Chána. Po celé odpoledne se pak střídali na jednotlivých sportovištích, kde se snaţili dosáhnout co nejlepších výkonů. A jaké disciplíny nás čekaly? Hod na cíl, skok do dálky, přeslesní běh, podvodní lov, páka nohama, dřepovaná Všechny disciplíny byly koncipovány tak, aby probíhaly ve stínu Při večerním táboráku proběhlo slavnostní předávání medailí na stupních vítězů a poté jsme se po celém náročném dni posilnili buřty, které jsme si u našeho táboráku opekli. Hned ráno jsme odehráli dvě florbalová utkání, pak jsme se koupali a trávili většinu času ve stínu. Hodně jsme se zavodňovali, neboť bylo zde v Číně velké vedro. Je u vás také tak?

9 Před večeří bylo odehráno poslední utkání základní skupiny florbalového turnaje, které určilo definitivní pořadí pro vyřazovací část turnaje. Na výsledky se podívejte do aktuální tabulky výsledků Den devátý aneb Cesta do říše zlého chána Z kroniky jsme se dozvěděli, jak kdysi před námi Marco Polo putoval po různých čínských provinciích a jak se dostal i za hranice Chánovy říše, kde se setkával s jinými mocnými vládci. Vydali jsme se tedy také na dlouhou cestu. Navštívili jsme Prachovské skály, město Jičín, vesnici Miletín. Tam se nám stalo, ţe zlý Chán uloupil oddílové vedoucí - všichni zmizeli, námořníci zůstali skoro osamoceni. Do tábora jsme tedy dorazili bez vedoucích, před táborem na nás čekal zlý Chán, který klel a rozhodně nevypadal přátelsky Námořníky po chvíli dovedl k vedoucím, kteří upadli do krutého zajetí zlého Chána. Řekl nám, ţe zajatci budou propuštěni na svobodu pouze za předpokladu, ţe se pět námořníků obětuje (po jednom z kaţdého námořnictva) a nechají se dobrovolně tímto Chánem zajmout. Takoví dobrovolníci se skutečně našli. Následovala krutá scéna zajetí, mučení. Vedoucí jsou tedy zachráněni a je moţno se vrátit do tábora (ale jiţ bez pěti kamarádů). Všichni pečovali o mučením zničené vedoucí. Vymýšleli jsme plány, jak vysvobodit kamarády. Buddha vše vymyslel za nás Přivolal na zlého Chána a jeho sluţebníky bouřku a krutý vítr, který odvál zlé bojovníky pryč a naši kamarádi tak byli vysvobozeni. Při společném večeru v jídelně vydali zajatci svědectví, jak vše probíhalo. Bylo to asi kruté... Pozdravit všechny přišel také sám velký Chán a vyjádřil názor, ţe nás jistě Buddha zahrnul přízní, neboť jsme před časem získali všechny posvátné kameny. Řekl také, ţe nás Buddha jistě vbrzku navštíví. Po náročném dni nás čekal zaslouţený odpočinek.

10 Den desátý aneb Chánovy narozeniny Výlet do Prachovských skal se nám vydařil, počasí bylo velmi teplé, ale cesta naštěstí vedla stínem skal. Viděli jsme vyhlídku Českého ráje, prošli jsme myší dírou byla to náročná, ale nádherná cesta. V Jičíně měly děti rozchod a po dvou hodinách se všechny vrátily na určený sraz včas. V Miletíně ještě nakoupily místní typické Erbenovy miletínské modlitbičky a Hořické trubičky. Večer přišla bouřka, kterou ovšem jak víme přivolal Buddha, aby vysvobodil naše kamarády. Večer jsme tedy zpívali u krbu v jídelně Vašíkovi vypadl dnes jeho první zoubek Dobrou noc, zoubková vílo Námořnictva se dozvěděla z kroniky, ţe dnes je velký den narozenin Velkého Chána. Proto se vedla diskuse o významu a oslavách narozenin a také o jednotlivých znameních. Na závěr se ještě námořnictva seznámila s čínským horoskopem. Aby námořnictva mohla důstojně připravit oslavu Chánových narozenin, musela si ale zajistit čínské peníze. Z kroniky věděli, ţe se nazývají jüany. V akční hře námořníci peníze získali. Za tuto čínskou měnu pak vybraní členové oddílu nakoupili v obchodě vše potřebné pro hostinu. Jakmile byla hostina připravena, pustili jsme se do bujarých oslav. Nutno uznat, ţe dobroty, které námořníci Chánovi, Changovi ale i sami sobě připravili, všem moc chutnaly. Poté jsme se všichni i s Chánem přesunuli k táborovému ohni, kde jsme zpívali a poté proběhlo další povyšování. Měli jsme také jedinečnou příleţitost osobně se setkat se samotným Buddhou, který nám předal darem vzácné kameny na památku na putování Čínou.

11 hlídají dospělí a děti mají povoleno vymyslet tiché akce na její uloupení Den jedenáctý aneb Poklad Počasí nám přálo. Po deštivé noci se během dopoledne objevilo na obloze opět sluníčko. V podvečer sice chvíli pršelo, ale večer uţ jsme zase mohli v klidu sedět u ohně. Dnes proběhla obě očekávaná semifinálová utkání. Výsledky naleznete v tabulce. Zítra proběhne souboj o třetí a první místo. Odehrajeme také florbalové utkání All Stars vs. Old Stars. Posled- Velký Chán je velmi potěšen dlouhou návštěvou námořnictev v jeho říši. Proto se rozhodl nás obdarovat velkým pokladem, jako kdysi Chán Kubilaj obdaroval Marca Pola. V podvečer dorazil do našeho leţení a předal nám poklad námořnická trika a plný pytel sladkostí. Večer dorazil Chán s celým doprovodem i s námořníkem k našemu závěrečnému ohni, zhodnotil cestu ve stopách Marca Pola, naposled povýšil námořníky a rozloučil se s námi. Uvidíme, kam nás kroky přivedou příští rok Dnes dopoledne skončil florbalový turnaj. Třetí místo obsadilo námořnictvo z Benátek, na druhém se umístili Bergamonští a vítězi se stali florbalisté z hlavního města Říma. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Ondra a nejlepší brankářkou Linda. ní léta pravidelně vyhrávají vedoucí, uvidíme tedy zítra. Dnešní táborový oheň byl slavnostní, protáhnul se tedy trochu déle do noci. Vlajku Po finále následoval tradiční souboj All Stars vs. Old Stars, který ve dvacetileté historii florbalových turnajů do dnešního dne vyhráli pouze jednou All Stars. Dneškem se historie přepisuje, protoţe děti po napínavém boji aţ v prodlouţení porazili tým Old Stars 6 : 5. Nadšení dětí neznalo mezí. Dnes měly děti ještě moţnost jít nakoupit sladkosti do Miletína. Kromě toho jsme se samozřejmě věnovali balení na zítřejší

12 cestu zpět do Evropy. Těšte se na nás okolo 12:30 na autobusovém nádraţí v Praze-Roztylech. Čeká vás malé překvapení v podobě minikoncertu před autobusem. Den dvanáctý aneb Cesta domů Po náročném, ale nádherném putování cizími krajinami se námořníci vrací do své domoviny, aby mohli vzpomínat na své cesty, aby mohli vyprávět svým maminkám, tatínkům, bráškům, sestřičkám, kamarádům, co všechno pěkného na cestách zaţili. Před autobusem proběhl krátký minikoncert táborníků pro rodiče Právě jste si přečetli Cestovatelský deník z letního tábora Základní školy Open Gate, ve kterém jste autenticky mohli zavzpomínat na úžasný program, který pro skvělé děti připravili báječní dospěláci. Rád bych touto cestou poděkoval všem za nasazení, úžasné nápady a radost, s jakou se tábora zhostili, zúčastnili Díky všem dětem, vedoucím, kuchyni... Byli jste a JSTE super. (jl) TĚŠTE SE, TĚŠÍME SE Tábor 2014 se bude konat na stejném místě jako ten letošní - tedy v Miletíně a to ve dnech července. Přihlášky budou k dispozici na táborových stránkách od Tábor bude prioritně určen pro děti Základní školy Open Gate. Zúčastnit se jej však budou moci také vybraní žáci gymnázia, kteří vytvoří samostatný oddíl s názvem akční komando. A ještě jedna zákulisní informace pro vás - již nyní pracujeme na programu letního tábora 2014 a vypadá to, že nás čeká opět zajímavý a nabitý program Těšte se, těšíme se září 16:00 bohatý program, občerstvení, zábava součástí programu také Vzpomínka na tábor

13 Vzpomínka na prázdniny...

14 Prázdniny v obrazech Matyáš S. 2. třída

15 Willy L. 2. třída Viki S. 2. třída

16 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN...a naši prvňáci... Co den? My uţ jsme nemohli dospat. V noci jsme se budili a těšili se na náš první školní den. Ráno jsme se krásně oblékli a vyrazili do školy. Začalo to báječně. Přivítal nás pan ředitel a také všichni páťáci. Zazpívali nám školní hymnu a odvedli nás do naší třídy. Ukázali nám dárečky, které jsme dostali. Pomohli nám je uklidit do aktovky a pak se s námi rozloučili. My je ale budeme často vídat, jelikoţ si s námi budou pravidelně chodit číst při ranních oázách a také nás budou učit různé zajímavosti. Kdyţ se na nás přišli podívat rodiče a pan Luka, zazpívali jsme si všichni společně písničku o zvířátkách. Všichni jsme se představili a řekli o sobě různé zajímavosti. Co máme rádi, můţete vidět na naší nástěnce před třídou. No a uţ byl nejvyšší čas vydat se na průzkum školy. Paní asistentka Maruška nám ukázala nejdůleţitější a nejkrásnější místa naší školy. Byl to krásný den, který jsme náleţitě oslavili!!! (jv)...a z pohledu páťáků. Našich nejstarších na základní škole... Kdyţ jsem přijela do OG poprvé jako páťačka, byl to pro mě nezvyk Chvíli jsem byla v ranní druţině, kde jsme si s holkami sdělily všechny záţitky z prázdnin. Pak jsme se tradičně v 8:10 přesunuli nahoru, kde nás s úsměvem na tváři vítal pan ředitel. Na první den jsem se hodně těšila, protoţe Saša nám řekla, ţe budeme patroni nových prvňáčků. Jsou tak roztomilí! řekli si asi po prvním pohledu na naše nové prvňáčky všichni. A byla to pravda. s nimi povídali o něčem, co mají rádi a jak se do OG těšili. Potom nastal čas, abychom je opustili. Za prvňáčky přišli rodiče a fotili si je v uniformách. A my pátá třída jsme si jenom řekli takové krátké informace. Někdy kolem dvanácté jsme šli na oběd. A po obědě jsme šli buď do druţiny, nebo domů. Já jsem byla chvilinku v druţině, ale pak si pro mě taky přijela mamka a celou cestu se mě ptala, jak to všechno probíhalo. Julča S. (5.třída) Byli moc rozkošní. Kdyţ jsme je přivítali v hale, zazpívali jsme všem dětem i rodičům naši hymnu. A po ní přišlo to nejlepší. Kaţdý páťák si vzal na starost jednoho prvňáčka, kterého měl odvést do třídy. Myslím si, ţe byli šťastní, kdyţ spatřili nádherně vyzdobenou třídu Všichni se usadili a našli na stole různé školní pomůcky nůţky, pastelky atd. Pomohli jsme jim dát to vše do tašky. Kdyţ jsme toto splnili, tak jsme si

17 První hodina tělocviku Uţ skončily prázdniny a je tu první týden ve škole. Moc jsem se těšila na svou paní učitelku Sašu, na naši krásnou školu v Babicích, na kamarády, na učitele a na pana ředitele. Ale hlavně na tělocvik. Tělocvik je můj oblíbený předmět ve škole. A tento rok ho máme v úterý s Jirkou Hladíkem. Konečně uţ je úterý a začíná tělocvik. Nejprve se rozcvičíme, abychom si nenatáhli svaly. A pak jdeme na velkou trampolínu. Hurá! Dnešní tělocvik byl velmi zábavný a uţ se těším na další. Anička Š. (5.třída) Slavnostní Morning Oasis Assembly Naše první společné Morning Oasis Assembly v novém školním roce se konalo ve středu. Na uvítanou nám pan ředitel přečetl příběh o čtyřlístku. Poté jsme si zazpívali školní hymnu. Po hymně vystoupila kaţdá třída na pódium, kde byly předány jejich třídní kameny, a kaţdý ţák se představil. Řekl, jak se jmenuje a co má rád. A jako zdravá tečka na konec byla naše oblíbená ovo-tradice. Venca R. (5.třída) Ve středu 4. Září jsme se všichni sešli v divadle OG na našem prvním Assembly. Jako pokaţdé jsme nejprve zazpívali školní hymnu. Poté nás uvítal pan ředitel Jiří Luka a přečetl nám krátký příběh. Kdyţ dočetl, zopakovali jsme si naše školní pravidla. Poté se všichni z jednotlivých tříd představili a řekli, co mají rádi. Předali jsme si kameny jednotlivých tříd. Assembly jsme, stejně jako začali, také skončili hymnou. Nakonec si nás učitelé odvedli do jednotlivých tříd. Erik V. (5.třída) Ve středu ráno nás čekalo první ranní Assembly. Byla jsem trochu nervózní, ale nakonec se Assembly vydařilo. Nejdříve jsme všichni zpívali školní hymnu. Potom pan ředitel přivítal první třídu a samozřejmě i ostatní třídy. Kaţdá třída šla na pódium, aby převzala svůj nový kámen. V našem případě to byl ametyst. Kaţdý ţák se představil a řekl, co rád dělá. Na konci jsme opět zpívali školní hymnu. Markétka H.

18

19 RUGBY AT OPEN GATE August 2013 saw our rugby players travel to the fairytale land of Hluboka. Any fantasies were quickly tackled because training, testing and tatics started from the moment we arrived. A combination of catergory based conditioning, complimented by biometrics and dynamic work meant our players had a head start to this years autumn season. It wasn t only rugby though, high ropes, andrenalin and birthday parties made for a real family atmosphere. Camaraderie, gentlemanly conduct and faithfulness to oneself were themes throughout the camp. We know that our children have come back better rugby players. Moreover, we hope that they ve also come back as finer human beings! Marks Rupert Open Gate U9 s Win Tournament Yesterday our U9 team made the pilgrimage to Rakovnik to take on the might of Slavia, Ricany and others. After comfortably getting through the group stages we met Tatra Smichov in the semis and a hard fought win meant we progressed to the final vs. our local rivals Ricany. The final was not without controversy, at one try a piece with a minute to play Michal Hrabal went over to score what we thought was the decisive try. However, after a protest by the Ricany camp our try was disallowed and the game went into sudden death 1st score wins. Following the adulation that came with scoring the previous try our players, exhausted and dumbfounded by the refereeing, climbed the mountain once more. Open Gate dominated from the restart and took a welldeserved win by going over in the corner after 30 seconds of play. Our students showed enormous heart during the final games, overcoming disappointment when they thought the day had been won and forming an almost impregnable defense. This is our first outright tournament win! Our heartiest congratulations to all the boys. Marks Rupert

20 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ ZAČALO Jedním z pilířů školního vzdělávacího programu ZŠ Open Gate je motivace ţáků ke vzdělávání. V oblasti Člověk a jeho svět toho dosahujeme propojeností s ostatními oblastmi vzdělávání - projektovým vyučováním. V prvním a druhém ročníku probíhají krátkodobější projekty, od třetí třídy se setkáváme s projekty - tématy celoročními. Ve třetí třídě je projekt zaměřen nejvíce na přírodovědu, ve čtvrté na historii a v páté na zeměpis ČR, Evropy a krátce také celého světa. Přečtěte si, jak začaly projekty u našich třeťáků a čtvrťáků. (jl) Třídu 3.A ve středu odpoledne velmi překvapila nečekaná zásilka. Byl to dopis od Charlese Darwina, který naše třeťáky vyzýval ke spolupráci. Děti samozřejmě nadšeně souhlasily, a tak bylo potřeba nejprve prokázat, ţe jsou takového poslání vůbec hodny. Proto chodily po skupinkách areálem školy a plnily záludné úkoly. Musely odpovídat na přírodovědné otázky, prokázat dovednost měření výsuvným metrem a dokonce se s pomocí baterky orientovat ve tmě. Odměnou za tuto práci jim byly dílky mapy, které jsme společně poskládali. Ani pak ale nebyl našemu dobrodruţství konec. Podle mapy jsme u budovy kolejí našli krabici s dalším vzkazem od Charlese Darwina. Chválil nás v něm za naši práci a oficiálně přijal třeťáky za svůj vědecký tým!! Jejich další úkoly souvisejí s badatelským deníkem, který si dnes zaloţili. Jsme opravdu zvědaví, jaké další dobrodruţství nám přítel Darwin připraví. (vm) Krátce... Sledujte naše pravidelné a aktuální zpravodajství na. *** Organizační plán akcí celého školního roku je v kalendáriu na jiţ od července. *** Tým ZŠ Open Gate posílila nová paní asistentka - vychovatelka pí Mgr. Barbora Sirková. ***Studenti gymnázia se v září aktivně spolupodíleli na akci Světlušky září. Upomínkové předměty nabízeli také v prostorách ZŠ. *** V prostorách Open Gate proběhne 8. listopadu opět krajské kolo Logické olympiády. V současné době probíhá registrace na první kolo. Prosíme v této věci rodiče o součinnost (více info v mailu). *** První filmový klub proběhl v pátek 13. září. *** 10. září proběhlo další školení učitelů na vyuţití interaktivní tabule. Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate Naši čtvrťáci dostali dopis od slavného archeologa Vincenta Č. Chvojky. Ten je poţádal o pomoc v hledání svého přítele, který se zřejmě ztratil v Bráně času. Mladí badatelé to však vůbec nebudou mít lehké. Vincent Č. Chvojka je velice náročný a na svůj tým klade vysoké nároky. Jiţ včera čtvrťáci prokázali několik dovedností a vědomostí, které byly vstupenkou do světa archeologie a později také do "brány času". Moc se jim dařilo. (jh)

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, Milé čtenářky, vážení čtenáři, představujeme Vám listopadové vydání cizojazyčného školního časopisu, které jsme společně s Vaší pomocí připravili. Určitě zde naleznete spoustu nových a zajímavých informací,

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč KVĚTEN

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč KVĚTEN KVĚTEN 10.5. 2010 Tento den jsme byli v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Zde jsme zhlédli divadelní představení Baví tě Kuk a Cuk. Jednalo se o pořad Hudebního divadla, který je tvořen pásmem hudby,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš Již tradicí se stala naše účast v republikovém finále zeměpisné soutěže EUROREBUS. I tentokrát jsme se vydali se skupinkou studentů 5.C Matějem Vaňkem, Albertem Štěrbou a Terezou Weismanovou o den dříve

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Redakční rada magazínu: Radka Chytrová, Natálie Šimková, Klára Šojslová, Kateřina Heřmánková, Miloslav Hána,

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více