Vítejte v novém školním roce...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte v novém školním roce..."

Transkript

1 Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech oblastech vašeho ţivota. Máme za sebou další prázdniny, které nám přinesly několik změn v Open Gate. V prostoru dvorka základní školy se objevily nové lavičky, na kterých naši ţáci mohou trávit čas o přestávkách. Na jejich povrch Vítejte v novém školním roce... Holidays are enticing only for the first week or so. After that, it is no longer such a novelty to rise late and have little to do. Margaret Laurence budou ještě připevněny dřevěné sedáky. Jak jste jistě také poznali na tlumičích vašich aut :-), byla dokončena příjezdová komunikace k horní bráně OG směrem od Strašína. Tato bude slouţit velmi brzo pro obousměrný provoz. V jídelně jiţ během prázdnin začala fungovat nová firma Mystery Services s.r.o. Drţíme jim palce, aby zvládnuli hladce úvod školního roku a hlavně přejeme naši dětem, aby jim jídlo chutnalo. V duchu citátu kanadské spisovatelky uvedeného na této stránce jsme si s paní Petrou Kobrovou o prázdninách telefonovali, ţe uţ nám škola chybí a těšíme se na nový školní rok, na práci a hlavně na děti. Zajímavé také bylo, ţe kdykoliv jsem se o prázdninách vyskytoval na základní škole, vţdycky jsem tu potkal někoho z našeho týmu, jak si něco plánuje či připravuje na nový školní rok. Milé kolegyně, kolegové, děkuji Vám za váš zápal a přeju Vám, aby vydrţel minimálně do konce června :-). Milí žáci, vážení rodiče, všem přejeme hezký školní rok 2013/2014 a těšíme se na spolupráci. za ZŠ OG Jiří Luka

2 Vzpomínka na závěr školního roku aneb zas je tu vysvědčení Třetí školní rok ZŠ Open Gate uplynul vskutku rychle. Proţili jsme společně nejen chvíle vyučování, ale i různé školní a mimoškolní akce. A neţ jsme se nadáli, přišel pátek 28. června a s ním závěrečné vysvědčení. Rozdali jsme je na assembly v divadle OG. Nad prezentací fotografíí jsme zavzpomínali na události uplynulého roku, poslechli si příběh o stromu, který z lásky dával vše, co dát mohl, popřáli všem, kteří měli v červnu a červenci narozeniny. Pak jiţ nastoupili ţáci jednotlivých tříd na pódium, kde učitelé zhodnotili jejich práci a rozdali vysvědčení se slovním hodnocením. Na závěr poděkoval pan Luka také zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Bylo to krásné a důstojné rozloučení se školním rokem. Dnes jsme uţ - nabiti energií a záţitky z prázdnin - připraveni začít rok nový. (hv) Malé ohlédnutí za Klíči k branám V rámci projektu Klíče k branám konáme pravidelné výlety za kulturou a poznáním určené zájemcům napříč třídami. Smyslem těchto výletů je rozšiřovat obzory ţáků nad rámec školní výuky a vychovávat v nich lásku k umění a úctu k naší historii. V průběhu uplynulých let jsme tak navštěvovali koncerty v Obecním domě a Rudolfinu, divadelní představení v Národním a Stavovském divadle a v divadle Minor, absolvovali jsme procházky Prahou s návštěvami kulturních památek a muzeí. Některé výlety byly pořádány i za hranice hlavního města. Navštívili jsme tak Botanicus, Blaník či Holešov. Také v tomto školním roce bude tradice Klíčů

3 k branám pokračovat. Pro letošní rok jsou jiţ termíny naplánované, chceme obrátit pozornost nejen k Praze ale také k zajímavým mimopraţským lokalitám. Hned první Klíče k branám nás čekají 19. října a pojedeme vlakem do Kutné Hory. Pozvánky na připravované akce budou tak jako dosud uveřejněny v aktuálním čísle klíčenky" a také v internetové i-klicence. Své děti můţete přihlašovat po uveřejnění pozvánky na ové adrese Těšíme se na společné záţitky. (hv) OGAC Cílem učitelů v Open Gate není jen poskytovat ţákům kvalitní vzdělání, stejně usilovně se snaţí vštěpovat dětem mravní zásady a pocit sociální sounáleţitosti a zodpovědnosti za společnost, jejímiţ jsou členy. Důleţitým pilířem OGAC tedy The Open Gate Action Club je účast v rámci projektu Adopce na dálku. O dalších pokrocích našeho adoptivního ţáka Gouthama z Indie vás budeme brzy informovat. Naši ţáci se ale v loňském roce věnovali i dalším dobročinným akcím, z nichţ některé vzešly z jejich vlastní aktivity. Ţáci tak zpívali či hráli divadlo obyvatelům charitního domova, dětem v léčebně Olivovna, vítali na svět nové babické občánky a zapojili se také do charitativních sbírek (například sbírky víček, dětského oblečení či čisticích prostředků pro postiţené povodněmi). Daří se nám tak v dětech utvrzovat pocit, ţe pomáhat druhým je nejen potřebné a správné, ale ţe to také přináší radost. Radost obdarovaným i radost dárcům. Také letos budeme v dobrovolnické činnosti pokračovat a budeme se snaţit radost kolem sebe šířit. (hv) Víčkobraní pro Adélku a Barborku - sklizeno V loňském školním roce probíhal sběr víček na podporu dobré věci. Děkujeme všem za podporu, zde je děkovný dopis určený všem, kdo pomohli dobré věci: Úroda víček byla bohatá a my - maminky dvou holčiček, bychom rády poděkovaly všem sběračům, kteří pro nás střádali a na sběrná místa donášeli barevný poklad. Podařilo se nasbírat cca 2700 kg víček, která putovala do výkupny v Olomouci. Výtěžek z nich byl rozdělen mezi holčičky. Díky Vám všem jsme se přesvědčily, že dobrých lidí, ochotných pomoci, je opravdu hodně. Děkujeme... maminky Adélky a Báry

4 Vzpomínka na letošní tábor Letošní tábor byl vskutku vydařený. Šli jsme po stopách Marca Pola, které zanechal po své výpravě do Číny. Kaţdé ráno za námi přišel knihovník, který byl vyslancem samotného čínského Velkého Chána Kubilaje. Přečetl nám jednu kapitolu z kroniky Marca Pola a my jsme věděli, co nás asi ten den bude čekat. Cesta do Číny byla překvapivě náročná, protoţe jsme museli hledat oázy, vyhýbat se baţinám a sklízet plantáţ borůvek. Obrovská zábava byla při výrobě čínských hůlek. Pak jsme jimi také jedli večeři. Čím méně nám to šlo, tím víc jsme se všichni nasmáli. Pobyt v Číně nám ztěţovali zlí Saracéni. Jednou nám dokonce zajali všechny vedoucí a my jsme je museli zachraňovat. Jednoho dne jsme sbírali kukly bourců morušových, ale dospělí motýli "borci" bourci si je dobře hlídali. Velkého Chána Kubilaje jsme potěšili, kdyţ jsme mu namalovali portrét. Po dobu celého tábora probíhal florbalový turnaj o velký pohár. Pro turnaj a vlastně pro všechny bodované soutěţe jsme byli rozděleni do pěti druţstev - Benátky, Verona, Řím, Bergamon a Florencie. Kaţdý večer jsme si udělali táborák, ke kterému přišel i námořník. Vţdy jsme si zazpívali, dozvěděli se, v čem byl kdo ten den úspěšný a kdo na noc dostane týmového plyšáka. Táborák nebyl jen jednou, kdy byla pořádná bouřka. Mně se hromy a blesky líbily, ale některé děti z nich měly velký strach. Zaţili jsme mnoho dobrodruţství a poznali spoustu nových věcí. Celý rok se budu těšit na příští tábor. Maki Ř. (4.třída) Cestovatelský deník Den první aneb Nalezení kroniky Hned na začátku naší cesty jsme nalezli starou kroniku kdysi napsanou samotným Marcem Polem. Spolu s kronikou jsme nalezli zprávu od námořníka, který nás vyzval, abychom jej našli Nalezli jsme jej v jeho zatuchlém příbytku. Je znát, ţe tato postava budoucím cestovatelům fandí, dal nám trička, velkou vlajku s vyobrazenou typickou čínskou stavbou, vlajky oddílů a mapu Itálie se zakreslenými městy. Podpořil nás v rozhodování, zdali se vydat po stopách Marca Pola, o němţ jsme se dočetli v kronice. Kaţdý oddíl si vybral, které město a které námořnictvo bude reprezentovat V průběhu odpoledne a navečer si jednotlivá námořnictva namalovala na svá trička

5 symbol čínského draka. Vytvořila také městský erb na své vlajky, které pak představila u táborového ohně. V závěru dne nám námořník představil postavu knihovníka, o kterém nám řekl, ţe je morous a hnidopich Knihovník malým novopečeným námořníkům skutečně moc nedůvěřuje, ale ţe by byl hnidopich to se nám nezdá. Přislíbil provázení nás při výkladu kroniky. Hned nám přečetl úvod, kde jsme se něco dozvěděli o Marco Polovi Při táboráku jsme se naučili naši táborovou hymnu, zazpívali jsme si z táborových zpěvníků také další písničky Den druhý aneb Zkoušky před cestou Na velkou cestu je nutné se pořádně připravit. Proto se jednotlivá námořnictva sešla dopoledne k rozpravě nad tématy, jenţ se cesty týkají. Knihovník, který nám ráno přečetl kroniku, byl nadšen odhodláním všech námořnictev, avšak ještě bylo třeba prokázat další schopnosti, které jsou pro úspěch cesty neméně důleţité Odpoledne byly pro námořníky připraveny zkoušky fyzické zdatnosti (opičí dráha) a zkoušky schopnosti na obranu proti trudomyslnosti. A jak vypadala obrana proti trudomyslnosti: námořníci vymysleli scénky, písničky, napsali vtipy. Vše představili při večerním ohni. Je vidět, ţe se na dlouhou cestu do Číny bez obav mohou zítra vydat Počasí nám skutečně přálo. Bylo takové teplo, ţe jsme se dokonce mohli vykoupat v naší táborové nádrţi. Po poledním klidu se tedy dobrovolníci mohli vykoupat Dnes jsme také zahájili florbalový turnaj. Řekli jsme si základní pravidla a mohli jsme se pustit do florbalových klání Některé oddíly si připravily dokonce pěkné fanouškovské pokřiky např.: Bergamoni, Bergamoni, to jsou naši šampioni nebo Modrá skupina šmoulí mašina Při večerním ohni jsme vyhlásili výsledky dnešního dne a zhlédli jsme vtipné scénky proti trudomyslnosti. Všichni jsme se báječně pobavili Den třetí aneb Cesta do Číny Marco Polo se vydal na dlouhou cestu do Číny. I my jsme dnes udělali na základě čtení kroniky takové rozhodnutí. Lapků, Saracénů, ani jiných nesnází jsme se nebáli. Ušli jsme opravdu pořádný kus cesty. Je pravda, ţe některá námořnictva trochu bloudila, a tak mají v nohách více kilometrů neţ ostatní U růz-

6 Od Chána z minulého dne jsme se dozvěděli, ţe bychom se měli blíţe seznámit se základními čínskými tradicemi a některé i prakticky vyzkoušet. Vyrobili jsme si vlastnoručně čínské hůlky a tímto "příborem" jsme snědli večeři, k níţ se slavnostně podávalo typické čínské jídlo ných postav jsme cestou plnili úkoly na téma cesty: moře, hory, poušť Trmácení a námaha se ale vyplatily. Evropou jsme rychle došli k ceduli s nápisem Čína. Všichni jsme na sebe u tohoto místa počkali, aţ dorazil sám velký chán. Evropští cestovatelé byli ohromeni jeho důstojností, přivítali jej a slavnostně mu předali oheň a olej. Radost všech z dosaţeného cíle neznala mezí. Ušlapaní, ale spokojení jsme se v Číně utábořili a večer se sešli u ohně Na cestu nám svítilo velmi intenzivně čínské sluníčko, naštěstí ale vedla cesta z velké části lesem, a tak se nám šlo docela příjemně. Před večeří jsme ještě zvládli jedno florbalové utkání. Večer jsme zase seděli u našeho táborového ohně a uţívali si zpěvu krásných písniček Den čtvrtý aneb Hedvábná cesta Během dne si námořníci také připomněli, jak vyrobit tkalcovské stavy, na nichţ zítra utkají hedvábné plátno. Ovšem nejprve bylo dnes potřeba nalézt hedvábné kokony. Chtěli jsme se tedy vydat na Hedvábnou cestu, ale kam? Náhoda tomu chtěla, ţe do leţení námořníků přiletěl nádherný exemplář čínského motýla - bource morušového. Následovali jsme jej. Pořádně nás lesem prohnal a zmizel. Ocitli jsme se na území, kde bourci schraňují své kokony. V napínavé hře jsme se museli plíţit a kokony bourcům brát Zítra z nich tedy utkáme hedvábné plátno U večerního ohně proběhlo první povyšování námořníků. Jakých hodností mohou námořníci na dvoře chánově dosáhnout? Bojovník osobní stráţce rádce Počasí bylo dnes opět slunečné Program je nabitý, děti mají i čas pro volné hraní Jedním zápasem pokračoval také florbalový turnaj. Všichni jsou v pohodě, drobné slzičky zvládáme v pohodě Den pátý aneb Tajemné kameny Ráno přiletěli opět bourci morušoví a vyhlásili výsledky včerejšího snaţení. Po přečtení kroniky přišel do leţení námořníků sám Chán, aby je poţádal o namalování jeho podobizny, neboť slyšel mnoho chvály na umění evropských malířů. Kaţdé námořnictvo namalovalo jeden velký portrét. Kromě toho vyráběli malí námořníci hedvábné tkaniny Chán při své ranní návštěvě vyprávěl také o Buddhovi, jehoţ velmi uctívá. Protoţe chce být u Buddhy v přízni,

7 hru. Upozornil nás na moţné nájezdy zlých Saracénů. Námořnictva se proto začala připravovat na velkou bitvu. Nejprve si obešla hranice území, kde bitva bude probíhat. Odpoledne bitva začala. Ve velkém prostoru se začali objevovat zlí Saracéni. Námořníci je dle vlastní strategie honili tak, aby kaţdé námořnictvo získalo od kaţdého Saracéna přesně 10 barevných kartiček (celkem ho tedy museli chytit pouze 10 krát důleţitá byla domluva námořnictva). potřebuje mu donést drahé tajemné kameny. Námořníci se rozhodli s hledáním těchto kamenů Chánovi pomoci. Chán jim vysvětlil, ţe tajemné kameny se zjevují právě po dnešní den a moţná i noc. Odpoledne poslal po námořníkovi seznam tajemných kamenů. Toť vše, pak uţ bylo jen na námořnictvech, zdali budou kameny hledat, jakým způsobem a zdali zkusí z minima údajů přijít na to, kde kameny mohou být. Námořnictva všechny kameny (KÁMEN OHNĚ, SLUNCE, SMRTI, STARÝCH CIVILIZACÍ, STROMŮ, VODY, VZDUCHU, ZVĚŘE, KÁMEN ŢIVOTA) našla, ale všem chyběl KÁMEN MĚSÍCE. Večer všechny tedy čekala napínavá cesta setmělým lesem, nová a nová tajemná světélka ukazovala cestu. Na jejím konci kameny leţely. Pak šla námořnictva po náročném dni spát Po velké bitvě a velké námaze jsme si krásně zazpívali u našeho táborového ohně Tam přišel také námořník, který vyhodnotil výsledky bitvy. V minulých dnech jsme z našeho přítele námořníka udělali abstinenta a dnes jsme mu vysvětlili, ţe by ani kouřit nemusel Před svým odchodem nám předal fajfku Máme na něj dobrý vliv. Dnešní bitva byla velmi akční a bavila i dospěláky Saracény. Ti totiţ byli poschováváni v prostoru, nesměli být chyceni a uţívali si dobrodruţství. Starším z nás připomnělo film Copak je to za vojáka. Vzhledem k náročnosti programu jsme dnes nestihli ţádné florbalové utkání. Zítra jistě napravíme Dnešní dvě florbalová utkání byla velmi vypjatá. Největší favorité modří z Říma prohrávali se zelenými z Benátek ještě několik minut před koncem. Dvěma rychlými góly však průběh zápasu zvrátili. Je vidět, ţe se v turnaji máme ještě na co těšit Den šestý aneb Boj se Saracény Dnes ráno opět přišel chán, převzal si obrazy, hedvábné tkaniny, vzácné kameny a vyhodnotil celou

8 Den sedmý aneb Zdravotnictví a divadlo Na ranním nástupu jsme si přečetli další část kroniky Marca Pola zaměřenou tentokrát na čínskou medicínu a čínské divadlo. Námořník nám v souvislosti s tím řekl, ţe by Chán rád věděl, jak se léčí v současné době v Evropě. Zmínil také vhodnost divadla pro duševní zdraví člověka Ihned po přečtení kroniky se tedy námořníci seznámili se základy první pomoci. Kaţdé námořnictvo dostalo jedno téma z oblasti první pomoci a připravilo na dané téma prezentaci pro ostatní. Poté plni vědomostí vyrazili námořníci po skupinkách na orientační běh po fáborkách. Na cestě bylo mnoho zastavení, kde bylo nutné prokázat praktické i teoretické znalosti. Odpoledne nacvičovali námořníci divadlo s prvky asijského divadla, o kterém se dočetli také v kronice. Večer vše bylo předvedeno Chánovi, který byl potěšen umem svých malých evropských přátel U ohně proběhlo dnes slavnostně druhé povyšování Velká vedra dnešního dne jsme zvládli v pohodě, nicméně jsme ani dnes nezahráli utkání našeho turnaje Odpoledne se některé děti koupaly v našem bazénu Večerní oheň připravili Římané a nazvali jej Bratrský oheň Ondry a Filipa velikosti Kryštofa. Vydával opravdu pořádný ţár Den osmý... aneb Čínský sportovní den Z kroniky, kterou jsme si dnes přečetli aţ po obědě, se námořníci dozvěděli cosi o sportovních slavnostech na dvoře Velkého Chána. Po celé odpoledne se pak střídali na jednotlivých sportovištích, kde se snaţili dosáhnout co nejlepších výkonů. A jaké disciplíny nás čekaly? Hod na cíl, skok do dálky, přeslesní běh, podvodní lov, páka nohama, dřepovaná Všechny disciplíny byly koncipovány tak, aby probíhaly ve stínu Při večerním táboráku proběhlo slavnostní předávání medailí na stupních vítězů a poté jsme se po celém náročném dni posilnili buřty, které jsme si u našeho táboráku opekli. Hned ráno jsme odehráli dvě florbalová utkání, pak jsme se koupali a trávili většinu času ve stínu. Hodně jsme se zavodňovali, neboť bylo zde v Číně velké vedro. Je u vás také tak?

9 Před večeří bylo odehráno poslední utkání základní skupiny florbalového turnaje, které určilo definitivní pořadí pro vyřazovací část turnaje. Na výsledky se podívejte do aktuální tabulky výsledků Den devátý aneb Cesta do říše zlého chána Z kroniky jsme se dozvěděli, jak kdysi před námi Marco Polo putoval po různých čínských provinciích a jak se dostal i za hranice Chánovy říše, kde se setkával s jinými mocnými vládci. Vydali jsme se tedy také na dlouhou cestu. Navštívili jsme Prachovské skály, město Jičín, vesnici Miletín. Tam se nám stalo, ţe zlý Chán uloupil oddílové vedoucí - všichni zmizeli, námořníci zůstali skoro osamoceni. Do tábora jsme tedy dorazili bez vedoucích, před táborem na nás čekal zlý Chán, který klel a rozhodně nevypadal přátelsky Námořníky po chvíli dovedl k vedoucím, kteří upadli do krutého zajetí zlého Chána. Řekl nám, ţe zajatci budou propuštěni na svobodu pouze za předpokladu, ţe se pět námořníků obětuje (po jednom z kaţdého námořnictva) a nechají se dobrovolně tímto Chánem zajmout. Takoví dobrovolníci se skutečně našli. Následovala krutá scéna zajetí, mučení. Vedoucí jsou tedy zachráněni a je moţno se vrátit do tábora (ale jiţ bez pěti kamarádů). Všichni pečovali o mučením zničené vedoucí. Vymýšleli jsme plány, jak vysvobodit kamarády. Buddha vše vymyslel za nás Přivolal na zlého Chána a jeho sluţebníky bouřku a krutý vítr, který odvál zlé bojovníky pryč a naši kamarádi tak byli vysvobozeni. Při společném večeru v jídelně vydali zajatci svědectví, jak vše probíhalo. Bylo to asi kruté... Pozdravit všechny přišel také sám velký Chán a vyjádřil názor, ţe nás jistě Buddha zahrnul přízní, neboť jsme před časem získali všechny posvátné kameny. Řekl také, ţe nás Buddha jistě vbrzku navštíví. Po náročném dni nás čekal zaslouţený odpočinek.

10 Den desátý aneb Chánovy narozeniny Výlet do Prachovských skal se nám vydařil, počasí bylo velmi teplé, ale cesta naštěstí vedla stínem skal. Viděli jsme vyhlídku Českého ráje, prošli jsme myší dírou byla to náročná, ale nádherná cesta. V Jičíně měly děti rozchod a po dvou hodinách se všechny vrátily na určený sraz včas. V Miletíně ještě nakoupily místní typické Erbenovy miletínské modlitbičky a Hořické trubičky. Večer přišla bouřka, kterou ovšem jak víme přivolal Buddha, aby vysvobodil naše kamarády. Večer jsme tedy zpívali u krbu v jídelně Vašíkovi vypadl dnes jeho první zoubek Dobrou noc, zoubková vílo Námořnictva se dozvěděla z kroniky, ţe dnes je velký den narozenin Velkého Chána. Proto se vedla diskuse o významu a oslavách narozenin a také o jednotlivých znameních. Na závěr se ještě námořnictva seznámila s čínským horoskopem. Aby námořnictva mohla důstojně připravit oslavu Chánových narozenin, musela si ale zajistit čínské peníze. Z kroniky věděli, ţe se nazývají jüany. V akční hře námořníci peníze získali. Za tuto čínskou měnu pak vybraní členové oddílu nakoupili v obchodě vše potřebné pro hostinu. Jakmile byla hostina připravena, pustili jsme se do bujarých oslav. Nutno uznat, ţe dobroty, které námořníci Chánovi, Changovi ale i sami sobě připravili, všem moc chutnaly. Poté jsme se všichni i s Chánem přesunuli k táborovému ohni, kde jsme zpívali a poté proběhlo další povyšování. Měli jsme také jedinečnou příleţitost osobně se setkat se samotným Buddhou, který nám předal darem vzácné kameny na památku na putování Čínou.

11 hlídají dospělí a děti mají povoleno vymyslet tiché akce na její uloupení Den jedenáctý aneb Poklad Počasí nám přálo. Po deštivé noci se během dopoledne objevilo na obloze opět sluníčko. V podvečer sice chvíli pršelo, ale večer uţ jsme zase mohli v klidu sedět u ohně. Dnes proběhla obě očekávaná semifinálová utkání. Výsledky naleznete v tabulce. Zítra proběhne souboj o třetí a první místo. Odehrajeme také florbalové utkání All Stars vs. Old Stars. Posled- Velký Chán je velmi potěšen dlouhou návštěvou námořnictev v jeho říši. Proto se rozhodl nás obdarovat velkým pokladem, jako kdysi Chán Kubilaj obdaroval Marca Pola. V podvečer dorazil do našeho leţení a předal nám poklad námořnická trika a plný pytel sladkostí. Večer dorazil Chán s celým doprovodem i s námořníkem k našemu závěrečnému ohni, zhodnotil cestu ve stopách Marca Pola, naposled povýšil námořníky a rozloučil se s námi. Uvidíme, kam nás kroky přivedou příští rok Dnes dopoledne skončil florbalový turnaj. Třetí místo obsadilo námořnictvo z Benátek, na druhém se umístili Bergamonští a vítězi se stali florbalisté z hlavního města Říma. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Ondra a nejlepší brankářkou Linda. ní léta pravidelně vyhrávají vedoucí, uvidíme tedy zítra. Dnešní táborový oheň byl slavnostní, protáhnul se tedy trochu déle do noci. Vlajku Po finále následoval tradiční souboj All Stars vs. Old Stars, který ve dvacetileté historii florbalových turnajů do dnešního dne vyhráli pouze jednou All Stars. Dneškem se historie přepisuje, protoţe děti po napínavém boji aţ v prodlouţení porazili tým Old Stars 6 : 5. Nadšení dětí neznalo mezí. Dnes měly děti ještě moţnost jít nakoupit sladkosti do Miletína. Kromě toho jsme se samozřejmě věnovali balení na zítřejší

12 cestu zpět do Evropy. Těšte se na nás okolo 12:30 na autobusovém nádraţí v Praze-Roztylech. Čeká vás malé překvapení v podobě minikoncertu před autobusem. Den dvanáctý aneb Cesta domů Po náročném, ale nádherném putování cizími krajinami se námořníci vrací do své domoviny, aby mohli vzpomínat na své cesty, aby mohli vyprávět svým maminkám, tatínkům, bráškům, sestřičkám, kamarádům, co všechno pěkného na cestách zaţili. Před autobusem proběhl krátký minikoncert táborníků pro rodiče Právě jste si přečetli Cestovatelský deník z letního tábora Základní školy Open Gate, ve kterém jste autenticky mohli zavzpomínat na úžasný program, který pro skvělé děti připravili báječní dospěláci. Rád bych touto cestou poděkoval všem za nasazení, úžasné nápady a radost, s jakou se tábora zhostili, zúčastnili Díky všem dětem, vedoucím, kuchyni... Byli jste a JSTE super. (jl) TĚŠTE SE, TĚŠÍME SE Tábor 2014 se bude konat na stejném místě jako ten letošní - tedy v Miletíně a to ve dnech července. Přihlášky budou k dispozici na táborových stránkách od Tábor bude prioritně určen pro děti Základní školy Open Gate. Zúčastnit se jej však budou moci také vybraní žáci gymnázia, kteří vytvoří samostatný oddíl s názvem akční komando. A ještě jedna zákulisní informace pro vás - již nyní pracujeme na programu letního tábora 2014 a vypadá to, že nás čeká opět zajímavý a nabitý program Těšte se, těšíme se září 16:00 bohatý program, občerstvení, zábava součástí programu také Vzpomínka na tábor

13 Vzpomínka na prázdniny...

14 Prázdniny v obrazech Matyáš S. 2. třída

15 Willy L. 2. třída Viki S. 2. třída

16 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN...a naši prvňáci... Co den? My uţ jsme nemohli dospat. V noci jsme se budili a těšili se na náš první školní den. Ráno jsme se krásně oblékli a vyrazili do školy. Začalo to báječně. Přivítal nás pan ředitel a také všichni páťáci. Zazpívali nám školní hymnu a odvedli nás do naší třídy. Ukázali nám dárečky, které jsme dostali. Pomohli nám je uklidit do aktovky a pak se s námi rozloučili. My je ale budeme často vídat, jelikoţ si s námi budou pravidelně chodit číst při ranních oázách a také nás budou učit různé zajímavosti. Kdyţ se na nás přišli podívat rodiče a pan Luka, zazpívali jsme si všichni společně písničku o zvířátkách. Všichni jsme se představili a řekli o sobě různé zajímavosti. Co máme rádi, můţete vidět na naší nástěnce před třídou. No a uţ byl nejvyšší čas vydat se na průzkum školy. Paní asistentka Maruška nám ukázala nejdůleţitější a nejkrásnější místa naší školy. Byl to krásný den, který jsme náleţitě oslavili!!! (jv)...a z pohledu páťáků. Našich nejstarších na základní škole... Kdyţ jsem přijela do OG poprvé jako páťačka, byl to pro mě nezvyk Chvíli jsem byla v ranní druţině, kde jsme si s holkami sdělily všechny záţitky z prázdnin. Pak jsme se tradičně v 8:10 přesunuli nahoru, kde nás s úsměvem na tváři vítal pan ředitel. Na první den jsem se hodně těšila, protoţe Saša nám řekla, ţe budeme patroni nových prvňáčků. Jsou tak roztomilí! řekli si asi po prvním pohledu na naše nové prvňáčky všichni. A byla to pravda. s nimi povídali o něčem, co mají rádi a jak se do OG těšili. Potom nastal čas, abychom je opustili. Za prvňáčky přišli rodiče a fotili si je v uniformách. A my pátá třída jsme si jenom řekli takové krátké informace. Někdy kolem dvanácté jsme šli na oběd. A po obědě jsme šli buď do druţiny, nebo domů. Já jsem byla chvilinku v druţině, ale pak si pro mě taky přijela mamka a celou cestu se mě ptala, jak to všechno probíhalo. Julča S. (5.třída) Byli moc rozkošní. Kdyţ jsme je přivítali v hale, zazpívali jsme všem dětem i rodičům naši hymnu. A po ní přišlo to nejlepší. Kaţdý páťák si vzal na starost jednoho prvňáčka, kterého měl odvést do třídy. Myslím si, ţe byli šťastní, kdyţ spatřili nádherně vyzdobenou třídu Všichni se usadili a našli na stole různé školní pomůcky nůţky, pastelky atd. Pomohli jsme jim dát to vše do tašky. Kdyţ jsme toto splnili, tak jsme si

17 První hodina tělocviku Uţ skončily prázdniny a je tu první týden ve škole. Moc jsem se těšila na svou paní učitelku Sašu, na naši krásnou školu v Babicích, na kamarády, na učitele a na pana ředitele. Ale hlavně na tělocvik. Tělocvik je můj oblíbený předmět ve škole. A tento rok ho máme v úterý s Jirkou Hladíkem. Konečně uţ je úterý a začíná tělocvik. Nejprve se rozcvičíme, abychom si nenatáhli svaly. A pak jdeme na velkou trampolínu. Hurá! Dnešní tělocvik byl velmi zábavný a uţ se těším na další. Anička Š. (5.třída) Slavnostní Morning Oasis Assembly Naše první společné Morning Oasis Assembly v novém školním roce se konalo ve středu. Na uvítanou nám pan ředitel přečetl příběh o čtyřlístku. Poté jsme si zazpívali školní hymnu. Po hymně vystoupila kaţdá třída na pódium, kde byly předány jejich třídní kameny, a kaţdý ţák se představil. Řekl, jak se jmenuje a co má rád. A jako zdravá tečka na konec byla naše oblíbená ovo-tradice. Venca R. (5.třída) Ve středu 4. Září jsme se všichni sešli v divadle OG na našem prvním Assembly. Jako pokaţdé jsme nejprve zazpívali školní hymnu. Poté nás uvítal pan ředitel Jiří Luka a přečetl nám krátký příběh. Kdyţ dočetl, zopakovali jsme si naše školní pravidla. Poté se všichni z jednotlivých tříd představili a řekli, co mají rádi. Předali jsme si kameny jednotlivých tříd. Assembly jsme, stejně jako začali, také skončili hymnou. Nakonec si nás učitelé odvedli do jednotlivých tříd. Erik V. (5.třída) Ve středu ráno nás čekalo první ranní Assembly. Byla jsem trochu nervózní, ale nakonec se Assembly vydařilo. Nejdříve jsme všichni zpívali školní hymnu. Potom pan ředitel přivítal první třídu a samozřejmě i ostatní třídy. Kaţdá třída šla na pódium, aby převzala svůj nový kámen. V našem případě to byl ametyst. Kaţdý ţák se představil a řekl, co rád dělá. Na konci jsme opět zpívali školní hymnu. Markétka H.

18

19 RUGBY AT OPEN GATE August 2013 saw our rugby players travel to the fairytale land of Hluboka. Any fantasies were quickly tackled because training, testing and tatics started from the moment we arrived. A combination of catergory based conditioning, complimented by biometrics and dynamic work meant our players had a head start to this years autumn season. It wasn t only rugby though, high ropes, andrenalin and birthday parties made for a real family atmosphere. Camaraderie, gentlemanly conduct and faithfulness to oneself were themes throughout the camp. We know that our children have come back better rugby players. Moreover, we hope that they ve also come back as finer human beings! Marks Rupert Open Gate U9 s Win Tournament Yesterday our U9 team made the pilgrimage to Rakovnik to take on the might of Slavia, Ricany and others. After comfortably getting through the group stages we met Tatra Smichov in the semis and a hard fought win meant we progressed to the final vs. our local rivals Ricany. The final was not without controversy, at one try a piece with a minute to play Michal Hrabal went over to score what we thought was the decisive try. However, after a protest by the Ricany camp our try was disallowed and the game went into sudden death 1st score wins. Following the adulation that came with scoring the previous try our players, exhausted and dumbfounded by the refereeing, climbed the mountain once more. Open Gate dominated from the restart and took a welldeserved win by going over in the corner after 30 seconds of play. Our students showed enormous heart during the final games, overcoming disappointment when they thought the day had been won and forming an almost impregnable defense. This is our first outright tournament win! Our heartiest congratulations to all the boys. Marks Rupert

20 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ ZAČALO Jedním z pilířů školního vzdělávacího programu ZŠ Open Gate je motivace ţáků ke vzdělávání. V oblasti Člověk a jeho svět toho dosahujeme propojeností s ostatními oblastmi vzdělávání - projektovým vyučováním. V prvním a druhém ročníku probíhají krátkodobější projekty, od třetí třídy se setkáváme s projekty - tématy celoročními. Ve třetí třídě je projekt zaměřen nejvíce na přírodovědu, ve čtvrté na historii a v páté na zeměpis ČR, Evropy a krátce také celého světa. Přečtěte si, jak začaly projekty u našich třeťáků a čtvrťáků. (jl) Třídu 3.A ve středu odpoledne velmi překvapila nečekaná zásilka. Byl to dopis od Charlese Darwina, který naše třeťáky vyzýval ke spolupráci. Děti samozřejmě nadšeně souhlasily, a tak bylo potřeba nejprve prokázat, ţe jsou takového poslání vůbec hodny. Proto chodily po skupinkách areálem školy a plnily záludné úkoly. Musely odpovídat na přírodovědné otázky, prokázat dovednost měření výsuvným metrem a dokonce se s pomocí baterky orientovat ve tmě. Odměnou za tuto práci jim byly dílky mapy, které jsme společně poskládali. Ani pak ale nebyl našemu dobrodruţství konec. Podle mapy jsme u budovy kolejí našli krabici s dalším vzkazem od Charlese Darwina. Chválil nás v něm za naši práci a oficiálně přijal třeťáky za svůj vědecký tým!! Jejich další úkoly souvisejí s badatelským deníkem, který si dnes zaloţili. Jsme opravdu zvědaví, jaké další dobrodruţství nám přítel Darwin připraví. (vm) Krátce... Sledujte naše pravidelné a aktuální zpravodajství na. *** Organizační plán akcí celého školního roku je v kalendáriu na jiţ od července. *** Tým ZŠ Open Gate posílila nová paní asistentka - vychovatelka pí Mgr. Barbora Sirková. ***Studenti gymnázia se v září aktivně spolupodíleli na akci Světlušky září. Upomínkové předměty nabízeli také v prostorách ZŠ. *** V prostorách Open Gate proběhne 8. listopadu opět krajské kolo Logické olympiády. V současné době probíhá registrace na první kolo. Prosíme v této věci rodiče o součinnost (více info v mailu). *** První filmový klub proběhl v pátek 13. září. *** 10. září proběhlo další školení učitelů na vyuţití interaktivní tabule. Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate Naši čtvrťáci dostali dopis od slavného archeologa Vincenta Č. Chvojky. Ten je poţádal o pomoc v hledání svého přítele, který se zřejmě ztratil v Bráně času. Mladí badatelé to však vůbec nebudou mít lehké. Vincent Č. Chvojka je velice náročný a na svůj tým klade vysoké nároky. Jiţ včera čtvrťáci prokázali několik dovedností a vědomostí, které byly vstupenkou do světa archeologie a později také do "brány času". Moc se jim dařilo. (jh)

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, Milé čtenářky, vážení čtenáři, představujeme Vám listopadové vydání cizojazyčného školního časopisu, které jsme společně s Vaší pomocí připravili. Určitě zde naleznete spoustu nových a zajímavých informací,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010 Úterý 27. 7. 2010 Po příjezdu nás všech do tábora, jsme se šli ubytovat na naše chatky. Při nastěhování se nám líbilo, že máme různě barevně vymalované chatky. První věc, která nás čekala po vybalení věcí,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Základní škola Ořech a její KFOŠ

Základní škola Ořech a její KFOŠ Základní škola Ořech a její KFOŠ V sobotu 21. 4. se asi dvacet dětí a rodičů vydalo na Jarní ořešské putování. Tentokrát za vodníkem Ořešáčkem k vrbě do Tachlovic. Všichni si užili veselé hry, jarní přírodu

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu (září 2014 ) Andrea Wagnerová - semifinalistka soutěže Když jsem byla loni ve 4. třídě, chodili jsme se třídou těšit seniory. Byli tam i dědečci a babičky

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Učíme se pro život. Minifarma Dlouhá Louka...1 Cvičení v přírodě 2...3

Učíme se pro život. Minifarma Dlouhá Louka...1 Cvičení v přírodě 2...3 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Září 2011 Motto: Učíme se pro život Obsah : Minifarma Dlouhá Louka......1 Cvičení v přírodě.........2 Cvičení v přírodě 2......3

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 68

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 68 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 68 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku, naši prvňáčci, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

PRÁZDNINY V TRÁVĚ. O čem vlastně celé prázdniny byly? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce.

PRÁZDNINY V TRÁVĚ. O čem vlastně celé prázdniny byly? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. PRÁZDNINY V TRÁVĚ Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. Měsíce červenec a srpen obohatily především správné letní radovánky. Téměř každý týden jsme si užívali v trochu

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Mateřská škola Rosice

Mateřská škola Rosice Mateřská škola Rosice Ve školce se nenudíme, aneb co už máme v letošním školním roce za sebou Den otevřených dveří v ZD Rosice Ještě jsme se skoro nestačili ve školičce rozkoukat a uţ na nás čekalo trénování

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Ročník IV. číslo 1 Listopad 2010 Šéfredaktoři: Martin Solich, Milan Fukan Redakční rada: Stanislav Kytlica, Marek Pánik, Míša Bardodějová, Gustýnka Stachoviczová 1

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více