Vítejte v novém školním roce...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte v novém školním roce..."

Transkript

1 Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech oblastech vašeho ţivota. Máme za sebou další prázdniny, které nám přinesly několik změn v Open Gate. V prostoru dvorka základní školy se objevily nové lavičky, na kterých naši ţáci mohou trávit čas o přestávkách. Na jejich povrch Vítejte v novém školním roce... Holidays are enticing only for the first week or so. After that, it is no longer such a novelty to rise late and have little to do. Margaret Laurence budou ještě připevněny dřevěné sedáky. Jak jste jistě také poznali na tlumičích vašich aut :-), byla dokončena příjezdová komunikace k horní bráně OG směrem od Strašína. Tato bude slouţit velmi brzo pro obousměrný provoz. V jídelně jiţ během prázdnin začala fungovat nová firma Mystery Services s.r.o. Drţíme jim palce, aby zvládnuli hladce úvod školního roku a hlavně přejeme naši dětem, aby jim jídlo chutnalo. V duchu citátu kanadské spisovatelky uvedeného na této stránce jsme si s paní Petrou Kobrovou o prázdninách telefonovali, ţe uţ nám škola chybí a těšíme se na nový školní rok, na práci a hlavně na děti. Zajímavé také bylo, ţe kdykoliv jsem se o prázdninách vyskytoval na základní škole, vţdycky jsem tu potkal někoho z našeho týmu, jak si něco plánuje či připravuje na nový školní rok. Milé kolegyně, kolegové, děkuji Vám za váš zápal a přeju Vám, aby vydrţel minimálně do konce června :-). Milí žáci, vážení rodiče, všem přejeme hezký školní rok 2013/2014 a těšíme se na spolupráci. za ZŠ OG Jiří Luka

2 Vzpomínka na závěr školního roku aneb zas je tu vysvědčení Třetí školní rok ZŠ Open Gate uplynul vskutku rychle. Proţili jsme společně nejen chvíle vyučování, ale i různé školní a mimoškolní akce. A neţ jsme se nadáli, přišel pátek 28. června a s ním závěrečné vysvědčení. Rozdali jsme je na assembly v divadle OG. Nad prezentací fotografíí jsme zavzpomínali na události uplynulého roku, poslechli si příběh o stromu, který z lásky dával vše, co dát mohl, popřáli všem, kteří měli v červnu a červenci narozeniny. Pak jiţ nastoupili ţáci jednotlivých tříd na pódium, kde učitelé zhodnotili jejich práci a rozdali vysvědčení se slovním hodnocením. Na závěr poděkoval pan Luka také zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Bylo to krásné a důstojné rozloučení se školním rokem. Dnes jsme uţ - nabiti energií a záţitky z prázdnin - připraveni začít rok nový. (hv) Malé ohlédnutí za Klíči k branám V rámci projektu Klíče k branám konáme pravidelné výlety za kulturou a poznáním určené zájemcům napříč třídami. Smyslem těchto výletů je rozšiřovat obzory ţáků nad rámec školní výuky a vychovávat v nich lásku k umění a úctu k naší historii. V průběhu uplynulých let jsme tak navštěvovali koncerty v Obecním domě a Rudolfinu, divadelní představení v Národním a Stavovském divadle a v divadle Minor, absolvovali jsme procházky Prahou s návštěvami kulturních památek a muzeí. Některé výlety byly pořádány i za hranice hlavního města. Navštívili jsme tak Botanicus, Blaník či Holešov. Také v tomto školním roce bude tradice Klíčů

3 k branám pokračovat. Pro letošní rok jsou jiţ termíny naplánované, chceme obrátit pozornost nejen k Praze ale také k zajímavým mimopraţským lokalitám. Hned první Klíče k branám nás čekají 19. října a pojedeme vlakem do Kutné Hory. Pozvánky na připravované akce budou tak jako dosud uveřejněny v aktuálním čísle klíčenky" a také v internetové i-klicence. Své děti můţete přihlašovat po uveřejnění pozvánky na ové adrese Těšíme se na společné záţitky. (hv) OGAC Cílem učitelů v Open Gate není jen poskytovat ţákům kvalitní vzdělání, stejně usilovně se snaţí vštěpovat dětem mravní zásady a pocit sociální sounáleţitosti a zodpovědnosti za společnost, jejímiţ jsou členy. Důleţitým pilířem OGAC tedy The Open Gate Action Club je účast v rámci projektu Adopce na dálku. O dalších pokrocích našeho adoptivního ţáka Gouthama z Indie vás budeme brzy informovat. Naši ţáci se ale v loňském roce věnovali i dalším dobročinným akcím, z nichţ některé vzešly z jejich vlastní aktivity. Ţáci tak zpívali či hráli divadlo obyvatelům charitního domova, dětem v léčebně Olivovna, vítali na svět nové babické občánky a zapojili se také do charitativních sbírek (například sbírky víček, dětského oblečení či čisticích prostředků pro postiţené povodněmi). Daří se nám tak v dětech utvrzovat pocit, ţe pomáhat druhým je nejen potřebné a správné, ale ţe to také přináší radost. Radost obdarovaným i radost dárcům. Také letos budeme v dobrovolnické činnosti pokračovat a budeme se snaţit radost kolem sebe šířit. (hv) Víčkobraní pro Adélku a Barborku - sklizeno V loňském školním roce probíhal sběr víček na podporu dobré věci. Děkujeme všem za podporu, zde je děkovný dopis určený všem, kdo pomohli dobré věci: Úroda víček byla bohatá a my - maminky dvou holčiček, bychom rády poděkovaly všem sběračům, kteří pro nás střádali a na sběrná místa donášeli barevný poklad. Podařilo se nasbírat cca 2700 kg víček, která putovala do výkupny v Olomouci. Výtěžek z nich byl rozdělen mezi holčičky. Díky Vám všem jsme se přesvědčily, že dobrých lidí, ochotných pomoci, je opravdu hodně. Děkujeme... maminky Adélky a Báry

4 Vzpomínka na letošní tábor Letošní tábor byl vskutku vydařený. Šli jsme po stopách Marca Pola, které zanechal po své výpravě do Číny. Kaţdé ráno za námi přišel knihovník, který byl vyslancem samotného čínského Velkého Chána Kubilaje. Přečetl nám jednu kapitolu z kroniky Marca Pola a my jsme věděli, co nás asi ten den bude čekat. Cesta do Číny byla překvapivě náročná, protoţe jsme museli hledat oázy, vyhýbat se baţinám a sklízet plantáţ borůvek. Obrovská zábava byla při výrobě čínských hůlek. Pak jsme jimi také jedli večeři. Čím méně nám to šlo, tím víc jsme se všichni nasmáli. Pobyt v Číně nám ztěţovali zlí Saracéni. Jednou nám dokonce zajali všechny vedoucí a my jsme je museli zachraňovat. Jednoho dne jsme sbírali kukly bourců morušových, ale dospělí motýli "borci" bourci si je dobře hlídali. Velkého Chána Kubilaje jsme potěšili, kdyţ jsme mu namalovali portrét. Po dobu celého tábora probíhal florbalový turnaj o velký pohár. Pro turnaj a vlastně pro všechny bodované soutěţe jsme byli rozděleni do pěti druţstev - Benátky, Verona, Řím, Bergamon a Florencie. Kaţdý večer jsme si udělali táborák, ke kterému přišel i námořník. Vţdy jsme si zazpívali, dozvěděli se, v čem byl kdo ten den úspěšný a kdo na noc dostane týmového plyšáka. Táborák nebyl jen jednou, kdy byla pořádná bouřka. Mně se hromy a blesky líbily, ale některé děti z nich měly velký strach. Zaţili jsme mnoho dobrodruţství a poznali spoustu nových věcí. Celý rok se budu těšit na příští tábor. Maki Ř. (4.třída) Cestovatelský deník Den první aneb Nalezení kroniky Hned na začátku naší cesty jsme nalezli starou kroniku kdysi napsanou samotným Marcem Polem. Spolu s kronikou jsme nalezli zprávu od námořníka, který nás vyzval, abychom jej našli Nalezli jsme jej v jeho zatuchlém příbytku. Je znát, ţe tato postava budoucím cestovatelům fandí, dal nám trička, velkou vlajku s vyobrazenou typickou čínskou stavbou, vlajky oddílů a mapu Itálie se zakreslenými městy. Podpořil nás v rozhodování, zdali se vydat po stopách Marca Pola, o němţ jsme se dočetli v kronice. Kaţdý oddíl si vybral, které město a které námořnictvo bude reprezentovat V průběhu odpoledne a navečer si jednotlivá námořnictva namalovala na svá trička

5 symbol čínského draka. Vytvořila také městský erb na své vlajky, které pak představila u táborového ohně. V závěru dne nám námořník představil postavu knihovníka, o kterém nám řekl, ţe je morous a hnidopich Knihovník malým novopečeným námořníkům skutečně moc nedůvěřuje, ale ţe by byl hnidopich to se nám nezdá. Přislíbil provázení nás při výkladu kroniky. Hned nám přečetl úvod, kde jsme se něco dozvěděli o Marco Polovi Při táboráku jsme se naučili naši táborovou hymnu, zazpívali jsme si z táborových zpěvníků také další písničky Den druhý aneb Zkoušky před cestou Na velkou cestu je nutné se pořádně připravit. Proto se jednotlivá námořnictva sešla dopoledne k rozpravě nad tématy, jenţ se cesty týkají. Knihovník, který nám ráno přečetl kroniku, byl nadšen odhodláním všech námořnictev, avšak ještě bylo třeba prokázat další schopnosti, které jsou pro úspěch cesty neméně důleţité Odpoledne byly pro námořníky připraveny zkoušky fyzické zdatnosti (opičí dráha) a zkoušky schopnosti na obranu proti trudomyslnosti. A jak vypadala obrana proti trudomyslnosti: námořníci vymysleli scénky, písničky, napsali vtipy. Vše představili při večerním ohni. Je vidět, ţe se na dlouhou cestu do Číny bez obav mohou zítra vydat Počasí nám skutečně přálo. Bylo takové teplo, ţe jsme se dokonce mohli vykoupat v naší táborové nádrţi. Po poledním klidu se tedy dobrovolníci mohli vykoupat Dnes jsme také zahájili florbalový turnaj. Řekli jsme si základní pravidla a mohli jsme se pustit do florbalových klání Některé oddíly si připravily dokonce pěkné fanouškovské pokřiky např.: Bergamoni, Bergamoni, to jsou naši šampioni nebo Modrá skupina šmoulí mašina Při večerním ohni jsme vyhlásili výsledky dnešního dne a zhlédli jsme vtipné scénky proti trudomyslnosti. Všichni jsme se báječně pobavili Den třetí aneb Cesta do Číny Marco Polo se vydal na dlouhou cestu do Číny. I my jsme dnes udělali na základě čtení kroniky takové rozhodnutí. Lapků, Saracénů, ani jiných nesnází jsme se nebáli. Ušli jsme opravdu pořádný kus cesty. Je pravda, ţe některá námořnictva trochu bloudila, a tak mají v nohách více kilometrů neţ ostatní U růz-

6 Od Chána z minulého dne jsme se dozvěděli, ţe bychom se měli blíţe seznámit se základními čínskými tradicemi a některé i prakticky vyzkoušet. Vyrobili jsme si vlastnoručně čínské hůlky a tímto "příborem" jsme snědli večeři, k níţ se slavnostně podávalo typické čínské jídlo ných postav jsme cestou plnili úkoly na téma cesty: moře, hory, poušť Trmácení a námaha se ale vyplatily. Evropou jsme rychle došli k ceduli s nápisem Čína. Všichni jsme na sebe u tohoto místa počkali, aţ dorazil sám velký chán. Evropští cestovatelé byli ohromeni jeho důstojností, přivítali jej a slavnostně mu předali oheň a olej. Radost všech z dosaţeného cíle neznala mezí. Ušlapaní, ale spokojení jsme se v Číně utábořili a večer se sešli u ohně Na cestu nám svítilo velmi intenzivně čínské sluníčko, naštěstí ale vedla cesta z velké části lesem, a tak se nám šlo docela příjemně. Před večeří jsme ještě zvládli jedno florbalové utkání. Večer jsme zase seděli u našeho táborového ohně a uţívali si zpěvu krásných písniček Den čtvrtý aneb Hedvábná cesta Během dne si námořníci také připomněli, jak vyrobit tkalcovské stavy, na nichţ zítra utkají hedvábné plátno. Ovšem nejprve bylo dnes potřeba nalézt hedvábné kokony. Chtěli jsme se tedy vydat na Hedvábnou cestu, ale kam? Náhoda tomu chtěla, ţe do leţení námořníků přiletěl nádherný exemplář čínského motýla - bource morušového. Následovali jsme jej. Pořádně nás lesem prohnal a zmizel. Ocitli jsme se na území, kde bourci schraňují své kokony. V napínavé hře jsme se museli plíţit a kokony bourcům brát Zítra z nich tedy utkáme hedvábné plátno U večerního ohně proběhlo první povyšování námořníků. Jakých hodností mohou námořníci na dvoře chánově dosáhnout? Bojovník osobní stráţce rádce Počasí bylo dnes opět slunečné Program je nabitý, děti mají i čas pro volné hraní Jedním zápasem pokračoval také florbalový turnaj. Všichni jsou v pohodě, drobné slzičky zvládáme v pohodě Den pátý aneb Tajemné kameny Ráno přiletěli opět bourci morušoví a vyhlásili výsledky včerejšího snaţení. Po přečtení kroniky přišel do leţení námořníků sám Chán, aby je poţádal o namalování jeho podobizny, neboť slyšel mnoho chvály na umění evropských malířů. Kaţdé námořnictvo namalovalo jeden velký portrét. Kromě toho vyráběli malí námořníci hedvábné tkaniny Chán při své ranní návštěvě vyprávěl také o Buddhovi, jehoţ velmi uctívá. Protoţe chce být u Buddhy v přízni,

7 hru. Upozornil nás na moţné nájezdy zlých Saracénů. Námořnictva se proto začala připravovat na velkou bitvu. Nejprve si obešla hranice území, kde bitva bude probíhat. Odpoledne bitva začala. Ve velkém prostoru se začali objevovat zlí Saracéni. Námořníci je dle vlastní strategie honili tak, aby kaţdé námořnictvo získalo od kaţdého Saracéna přesně 10 barevných kartiček (celkem ho tedy museli chytit pouze 10 krát důleţitá byla domluva námořnictva). potřebuje mu donést drahé tajemné kameny. Námořníci se rozhodli s hledáním těchto kamenů Chánovi pomoci. Chán jim vysvětlil, ţe tajemné kameny se zjevují právě po dnešní den a moţná i noc. Odpoledne poslal po námořníkovi seznam tajemných kamenů. Toť vše, pak uţ bylo jen na námořnictvech, zdali budou kameny hledat, jakým způsobem a zdali zkusí z minima údajů přijít na to, kde kameny mohou být. Námořnictva všechny kameny (KÁMEN OHNĚ, SLUNCE, SMRTI, STARÝCH CIVILIZACÍ, STROMŮ, VODY, VZDUCHU, ZVĚŘE, KÁMEN ŢIVOTA) našla, ale všem chyběl KÁMEN MĚSÍCE. Večer všechny tedy čekala napínavá cesta setmělým lesem, nová a nová tajemná světélka ukazovala cestu. Na jejím konci kameny leţely. Pak šla námořnictva po náročném dni spát Po velké bitvě a velké námaze jsme si krásně zazpívali u našeho táborového ohně Tam přišel také námořník, který vyhodnotil výsledky bitvy. V minulých dnech jsme z našeho přítele námořníka udělali abstinenta a dnes jsme mu vysvětlili, ţe by ani kouřit nemusel Před svým odchodem nám předal fajfku Máme na něj dobrý vliv. Dnešní bitva byla velmi akční a bavila i dospěláky Saracény. Ti totiţ byli poschováváni v prostoru, nesměli být chyceni a uţívali si dobrodruţství. Starším z nás připomnělo film Copak je to za vojáka. Vzhledem k náročnosti programu jsme dnes nestihli ţádné florbalové utkání. Zítra jistě napravíme Dnešní dvě florbalová utkání byla velmi vypjatá. Největší favorité modří z Říma prohrávali se zelenými z Benátek ještě několik minut před koncem. Dvěma rychlými góly však průběh zápasu zvrátili. Je vidět, ţe se v turnaji máme ještě na co těšit Den šestý aneb Boj se Saracény Dnes ráno opět přišel chán, převzal si obrazy, hedvábné tkaniny, vzácné kameny a vyhodnotil celou

8 Den sedmý aneb Zdravotnictví a divadlo Na ranním nástupu jsme si přečetli další část kroniky Marca Pola zaměřenou tentokrát na čínskou medicínu a čínské divadlo. Námořník nám v souvislosti s tím řekl, ţe by Chán rád věděl, jak se léčí v současné době v Evropě. Zmínil také vhodnost divadla pro duševní zdraví člověka Ihned po přečtení kroniky se tedy námořníci seznámili se základy první pomoci. Kaţdé námořnictvo dostalo jedno téma z oblasti první pomoci a připravilo na dané téma prezentaci pro ostatní. Poté plni vědomostí vyrazili námořníci po skupinkách na orientační běh po fáborkách. Na cestě bylo mnoho zastavení, kde bylo nutné prokázat praktické i teoretické znalosti. Odpoledne nacvičovali námořníci divadlo s prvky asijského divadla, o kterém se dočetli také v kronice. Večer vše bylo předvedeno Chánovi, který byl potěšen umem svých malých evropských přátel U ohně proběhlo dnes slavnostně druhé povyšování Velká vedra dnešního dne jsme zvládli v pohodě, nicméně jsme ani dnes nezahráli utkání našeho turnaje Odpoledne se některé děti koupaly v našem bazénu Večerní oheň připravili Římané a nazvali jej Bratrský oheň Ondry a Filipa velikosti Kryštofa. Vydával opravdu pořádný ţár Den osmý... aneb Čínský sportovní den Z kroniky, kterou jsme si dnes přečetli aţ po obědě, se námořníci dozvěděli cosi o sportovních slavnostech na dvoře Velkého Chána. Po celé odpoledne se pak střídali na jednotlivých sportovištích, kde se snaţili dosáhnout co nejlepších výkonů. A jaké disciplíny nás čekaly? Hod na cíl, skok do dálky, přeslesní běh, podvodní lov, páka nohama, dřepovaná Všechny disciplíny byly koncipovány tak, aby probíhaly ve stínu Při večerním táboráku proběhlo slavnostní předávání medailí na stupních vítězů a poté jsme se po celém náročném dni posilnili buřty, které jsme si u našeho táboráku opekli. Hned ráno jsme odehráli dvě florbalová utkání, pak jsme se koupali a trávili většinu času ve stínu. Hodně jsme se zavodňovali, neboť bylo zde v Číně velké vedro. Je u vás také tak?

9 Před večeří bylo odehráno poslední utkání základní skupiny florbalového turnaje, které určilo definitivní pořadí pro vyřazovací část turnaje. Na výsledky se podívejte do aktuální tabulky výsledků Den devátý aneb Cesta do říše zlého chána Z kroniky jsme se dozvěděli, jak kdysi před námi Marco Polo putoval po různých čínských provinciích a jak se dostal i za hranice Chánovy říše, kde se setkával s jinými mocnými vládci. Vydali jsme se tedy také na dlouhou cestu. Navštívili jsme Prachovské skály, město Jičín, vesnici Miletín. Tam se nám stalo, ţe zlý Chán uloupil oddílové vedoucí - všichni zmizeli, námořníci zůstali skoro osamoceni. Do tábora jsme tedy dorazili bez vedoucích, před táborem na nás čekal zlý Chán, který klel a rozhodně nevypadal přátelsky Námořníky po chvíli dovedl k vedoucím, kteří upadli do krutého zajetí zlého Chána. Řekl nám, ţe zajatci budou propuštěni na svobodu pouze za předpokladu, ţe se pět námořníků obětuje (po jednom z kaţdého námořnictva) a nechají se dobrovolně tímto Chánem zajmout. Takoví dobrovolníci se skutečně našli. Následovala krutá scéna zajetí, mučení. Vedoucí jsou tedy zachráněni a je moţno se vrátit do tábora (ale jiţ bez pěti kamarádů). Všichni pečovali o mučením zničené vedoucí. Vymýšleli jsme plány, jak vysvobodit kamarády. Buddha vše vymyslel za nás Přivolal na zlého Chána a jeho sluţebníky bouřku a krutý vítr, který odvál zlé bojovníky pryč a naši kamarádi tak byli vysvobozeni. Při společném večeru v jídelně vydali zajatci svědectví, jak vše probíhalo. Bylo to asi kruté... Pozdravit všechny přišel také sám velký Chán a vyjádřil názor, ţe nás jistě Buddha zahrnul přízní, neboť jsme před časem získali všechny posvátné kameny. Řekl také, ţe nás Buddha jistě vbrzku navštíví. Po náročném dni nás čekal zaslouţený odpočinek.

10 Den desátý aneb Chánovy narozeniny Výlet do Prachovských skal se nám vydařil, počasí bylo velmi teplé, ale cesta naštěstí vedla stínem skal. Viděli jsme vyhlídku Českého ráje, prošli jsme myší dírou byla to náročná, ale nádherná cesta. V Jičíně měly děti rozchod a po dvou hodinách se všechny vrátily na určený sraz včas. V Miletíně ještě nakoupily místní typické Erbenovy miletínské modlitbičky a Hořické trubičky. Večer přišla bouřka, kterou ovšem jak víme přivolal Buddha, aby vysvobodil naše kamarády. Večer jsme tedy zpívali u krbu v jídelně Vašíkovi vypadl dnes jeho první zoubek Dobrou noc, zoubková vílo Námořnictva se dozvěděla z kroniky, ţe dnes je velký den narozenin Velkého Chána. Proto se vedla diskuse o významu a oslavách narozenin a také o jednotlivých znameních. Na závěr se ještě námořnictva seznámila s čínským horoskopem. Aby námořnictva mohla důstojně připravit oslavu Chánových narozenin, musela si ale zajistit čínské peníze. Z kroniky věděli, ţe se nazývají jüany. V akční hře námořníci peníze získali. Za tuto čínskou měnu pak vybraní členové oddílu nakoupili v obchodě vše potřebné pro hostinu. Jakmile byla hostina připravena, pustili jsme se do bujarých oslav. Nutno uznat, ţe dobroty, které námořníci Chánovi, Changovi ale i sami sobě připravili, všem moc chutnaly. Poté jsme se všichni i s Chánem přesunuli k táborovému ohni, kde jsme zpívali a poté proběhlo další povyšování. Měli jsme také jedinečnou příleţitost osobně se setkat se samotným Buddhou, který nám předal darem vzácné kameny na památku na putování Čínou.

11 hlídají dospělí a děti mají povoleno vymyslet tiché akce na její uloupení Den jedenáctý aneb Poklad Počasí nám přálo. Po deštivé noci se během dopoledne objevilo na obloze opět sluníčko. V podvečer sice chvíli pršelo, ale večer uţ jsme zase mohli v klidu sedět u ohně. Dnes proběhla obě očekávaná semifinálová utkání. Výsledky naleznete v tabulce. Zítra proběhne souboj o třetí a první místo. Odehrajeme také florbalové utkání All Stars vs. Old Stars. Posled- Velký Chán je velmi potěšen dlouhou návštěvou námořnictev v jeho říši. Proto se rozhodl nás obdarovat velkým pokladem, jako kdysi Chán Kubilaj obdaroval Marca Pola. V podvečer dorazil do našeho leţení a předal nám poklad námořnická trika a plný pytel sladkostí. Večer dorazil Chán s celým doprovodem i s námořníkem k našemu závěrečnému ohni, zhodnotil cestu ve stopách Marca Pola, naposled povýšil námořníky a rozloučil se s námi. Uvidíme, kam nás kroky přivedou příští rok Dnes dopoledne skončil florbalový turnaj. Třetí místo obsadilo námořnictvo z Benátek, na druhém se umístili Bergamonští a vítězi se stali florbalisté z hlavního města Říma. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Ondra a nejlepší brankářkou Linda. ní léta pravidelně vyhrávají vedoucí, uvidíme tedy zítra. Dnešní táborový oheň byl slavnostní, protáhnul se tedy trochu déle do noci. Vlajku Po finále následoval tradiční souboj All Stars vs. Old Stars, který ve dvacetileté historii florbalových turnajů do dnešního dne vyhráli pouze jednou All Stars. Dneškem se historie přepisuje, protoţe děti po napínavém boji aţ v prodlouţení porazili tým Old Stars 6 : 5. Nadšení dětí neznalo mezí. Dnes měly děti ještě moţnost jít nakoupit sladkosti do Miletína. Kromě toho jsme se samozřejmě věnovali balení na zítřejší

12 cestu zpět do Evropy. Těšte se na nás okolo 12:30 na autobusovém nádraţí v Praze-Roztylech. Čeká vás malé překvapení v podobě minikoncertu před autobusem. Den dvanáctý aneb Cesta domů Po náročném, ale nádherném putování cizími krajinami se námořníci vrací do své domoviny, aby mohli vzpomínat na své cesty, aby mohli vyprávět svým maminkám, tatínkům, bráškům, sestřičkám, kamarádům, co všechno pěkného na cestách zaţili. Před autobusem proběhl krátký minikoncert táborníků pro rodiče Právě jste si přečetli Cestovatelský deník z letního tábora Základní školy Open Gate, ve kterém jste autenticky mohli zavzpomínat na úžasný program, který pro skvělé děti připravili báječní dospěláci. Rád bych touto cestou poděkoval všem za nasazení, úžasné nápady a radost, s jakou se tábora zhostili, zúčastnili Díky všem dětem, vedoucím, kuchyni... Byli jste a JSTE super. (jl) TĚŠTE SE, TĚŠÍME SE Tábor 2014 se bude konat na stejném místě jako ten letošní - tedy v Miletíně a to ve dnech července. Přihlášky budou k dispozici na táborových stránkách od Tábor bude prioritně určen pro děti Základní školy Open Gate. Zúčastnit se jej však budou moci také vybraní žáci gymnázia, kteří vytvoří samostatný oddíl s názvem akční komando. A ještě jedna zákulisní informace pro vás - již nyní pracujeme na programu letního tábora 2014 a vypadá to, že nás čeká opět zajímavý a nabitý program Těšte se, těšíme se září 16:00 bohatý program, občerstvení, zábava součástí programu také Vzpomínka na tábor

13 Vzpomínka na prázdniny...

14 Prázdniny v obrazech Matyáš S. 2. třída

15 Willy L. 2. třída Viki S. 2. třída

16 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN...a naši prvňáci... Co den? My uţ jsme nemohli dospat. V noci jsme se budili a těšili se na náš první školní den. Ráno jsme se krásně oblékli a vyrazili do školy. Začalo to báječně. Přivítal nás pan ředitel a také všichni páťáci. Zazpívali nám školní hymnu a odvedli nás do naší třídy. Ukázali nám dárečky, které jsme dostali. Pomohli nám je uklidit do aktovky a pak se s námi rozloučili. My je ale budeme často vídat, jelikoţ si s námi budou pravidelně chodit číst při ranních oázách a také nás budou učit různé zajímavosti. Kdyţ se na nás přišli podívat rodiče a pan Luka, zazpívali jsme si všichni společně písničku o zvířátkách. Všichni jsme se představili a řekli o sobě různé zajímavosti. Co máme rádi, můţete vidět na naší nástěnce před třídou. No a uţ byl nejvyšší čas vydat se na průzkum školy. Paní asistentka Maruška nám ukázala nejdůleţitější a nejkrásnější místa naší školy. Byl to krásný den, který jsme náleţitě oslavili!!! (jv)...a z pohledu páťáků. Našich nejstarších na základní škole... Kdyţ jsem přijela do OG poprvé jako páťačka, byl to pro mě nezvyk Chvíli jsem byla v ranní druţině, kde jsme si s holkami sdělily všechny záţitky z prázdnin. Pak jsme se tradičně v 8:10 přesunuli nahoru, kde nás s úsměvem na tváři vítal pan ředitel. Na první den jsem se hodně těšila, protoţe Saša nám řekla, ţe budeme patroni nových prvňáčků. Jsou tak roztomilí! řekli si asi po prvním pohledu na naše nové prvňáčky všichni. A byla to pravda. s nimi povídali o něčem, co mají rádi a jak se do OG těšili. Potom nastal čas, abychom je opustili. Za prvňáčky přišli rodiče a fotili si je v uniformách. A my pátá třída jsme si jenom řekli takové krátké informace. Někdy kolem dvanácté jsme šli na oběd. A po obědě jsme šli buď do druţiny, nebo domů. Já jsem byla chvilinku v druţině, ale pak si pro mě taky přijela mamka a celou cestu se mě ptala, jak to všechno probíhalo. Julča S. (5.třída) Byli moc rozkošní. Kdyţ jsme je přivítali v hale, zazpívali jsme všem dětem i rodičům naši hymnu. A po ní přišlo to nejlepší. Kaţdý páťák si vzal na starost jednoho prvňáčka, kterého měl odvést do třídy. Myslím si, ţe byli šťastní, kdyţ spatřili nádherně vyzdobenou třídu Všichni se usadili a našli na stole různé školní pomůcky nůţky, pastelky atd. Pomohli jsme jim dát to vše do tašky. Kdyţ jsme toto splnili, tak jsme si

17 První hodina tělocviku Uţ skončily prázdniny a je tu první týden ve škole. Moc jsem se těšila na svou paní učitelku Sašu, na naši krásnou školu v Babicích, na kamarády, na učitele a na pana ředitele. Ale hlavně na tělocvik. Tělocvik je můj oblíbený předmět ve škole. A tento rok ho máme v úterý s Jirkou Hladíkem. Konečně uţ je úterý a začíná tělocvik. Nejprve se rozcvičíme, abychom si nenatáhli svaly. A pak jdeme na velkou trampolínu. Hurá! Dnešní tělocvik byl velmi zábavný a uţ se těším na další. Anička Š. (5.třída) Slavnostní Morning Oasis Assembly Naše první společné Morning Oasis Assembly v novém školním roce se konalo ve středu. Na uvítanou nám pan ředitel přečetl příběh o čtyřlístku. Poté jsme si zazpívali školní hymnu. Po hymně vystoupila kaţdá třída na pódium, kde byly předány jejich třídní kameny, a kaţdý ţák se představil. Řekl, jak se jmenuje a co má rád. A jako zdravá tečka na konec byla naše oblíbená ovo-tradice. Venca R. (5.třída) Ve středu 4. Září jsme se všichni sešli v divadle OG na našem prvním Assembly. Jako pokaţdé jsme nejprve zazpívali školní hymnu. Poté nás uvítal pan ředitel Jiří Luka a přečetl nám krátký příběh. Kdyţ dočetl, zopakovali jsme si naše školní pravidla. Poté se všichni z jednotlivých tříd představili a řekli, co mají rádi. Předali jsme si kameny jednotlivých tříd. Assembly jsme, stejně jako začali, také skončili hymnou. Nakonec si nás učitelé odvedli do jednotlivých tříd. Erik V. (5.třída) Ve středu ráno nás čekalo první ranní Assembly. Byla jsem trochu nervózní, ale nakonec se Assembly vydařilo. Nejdříve jsme všichni zpívali školní hymnu. Potom pan ředitel přivítal první třídu a samozřejmě i ostatní třídy. Kaţdá třída šla na pódium, aby převzala svůj nový kámen. V našem případě to byl ametyst. Kaţdý ţák se představil a řekl, co rád dělá. Na konci jsme opět zpívali školní hymnu. Markétka H.

18

19 RUGBY AT OPEN GATE August 2013 saw our rugby players travel to the fairytale land of Hluboka. Any fantasies were quickly tackled because training, testing and tatics started from the moment we arrived. A combination of catergory based conditioning, complimented by biometrics and dynamic work meant our players had a head start to this years autumn season. It wasn t only rugby though, high ropes, andrenalin and birthday parties made for a real family atmosphere. Camaraderie, gentlemanly conduct and faithfulness to oneself were themes throughout the camp. We know that our children have come back better rugby players. Moreover, we hope that they ve also come back as finer human beings! Marks Rupert Open Gate U9 s Win Tournament Yesterday our U9 team made the pilgrimage to Rakovnik to take on the might of Slavia, Ricany and others. After comfortably getting through the group stages we met Tatra Smichov in the semis and a hard fought win meant we progressed to the final vs. our local rivals Ricany. The final was not without controversy, at one try a piece with a minute to play Michal Hrabal went over to score what we thought was the decisive try. However, after a protest by the Ricany camp our try was disallowed and the game went into sudden death 1st score wins. Following the adulation that came with scoring the previous try our players, exhausted and dumbfounded by the refereeing, climbed the mountain once more. Open Gate dominated from the restart and took a welldeserved win by going over in the corner after 30 seconds of play. Our students showed enormous heart during the final games, overcoming disappointment when they thought the day had been won and forming an almost impregnable defense. This is our first outright tournament win! Our heartiest congratulations to all the boys. Marks Rupert

20 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ ZAČALO Jedním z pilířů školního vzdělávacího programu ZŠ Open Gate je motivace ţáků ke vzdělávání. V oblasti Člověk a jeho svět toho dosahujeme propojeností s ostatními oblastmi vzdělávání - projektovým vyučováním. V prvním a druhém ročníku probíhají krátkodobější projekty, od třetí třídy se setkáváme s projekty - tématy celoročními. Ve třetí třídě je projekt zaměřen nejvíce na přírodovědu, ve čtvrté na historii a v páté na zeměpis ČR, Evropy a krátce také celého světa. Přečtěte si, jak začaly projekty u našich třeťáků a čtvrťáků. (jl) Třídu 3.A ve středu odpoledne velmi překvapila nečekaná zásilka. Byl to dopis od Charlese Darwina, který naše třeťáky vyzýval ke spolupráci. Děti samozřejmě nadšeně souhlasily, a tak bylo potřeba nejprve prokázat, ţe jsou takového poslání vůbec hodny. Proto chodily po skupinkách areálem školy a plnily záludné úkoly. Musely odpovídat na přírodovědné otázky, prokázat dovednost měření výsuvným metrem a dokonce se s pomocí baterky orientovat ve tmě. Odměnou za tuto práci jim byly dílky mapy, které jsme společně poskládali. Ani pak ale nebyl našemu dobrodruţství konec. Podle mapy jsme u budovy kolejí našli krabici s dalším vzkazem od Charlese Darwina. Chválil nás v něm za naši práci a oficiálně přijal třeťáky za svůj vědecký tým!! Jejich další úkoly souvisejí s badatelským deníkem, který si dnes zaloţili. Jsme opravdu zvědaví, jaké další dobrodruţství nám přítel Darwin připraví. (vm) Krátce... Sledujte naše pravidelné a aktuální zpravodajství na. *** Organizační plán akcí celého školního roku je v kalendáriu na jiţ od července. *** Tým ZŠ Open Gate posílila nová paní asistentka - vychovatelka pí Mgr. Barbora Sirková. ***Studenti gymnázia se v září aktivně spolupodíleli na akci Světlušky září. Upomínkové předměty nabízeli také v prostorách ZŠ. *** V prostorách Open Gate proběhne 8. listopadu opět krajské kolo Logické olympiády. V současné době probíhá registrace na první kolo. Prosíme v této věci rodiče o součinnost (více info v mailu). *** První filmový klub proběhl v pátek 13. září. *** 10. září proběhlo další školení učitelů na vyuţití interaktivní tabule. Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate Naši čtvrťáci dostali dopis od slavného archeologa Vincenta Č. Chvojky. Ten je poţádal o pomoc v hledání svého přítele, který se zřejmě ztratil v Bráně času. Mladí badatelé to však vůbec nebudou mít lehké. Vincent Č. Chvojka je velice náročný a na svůj tým klade vysoké nároky. Jiţ včera čtvrťáci prokázali několik dovedností a vědomostí, které byly vstupenkou do světa archeologie a později také do "brány času". Moc se jim dařilo. (jh)

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu.

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více