VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK Úvodní slovo předsedy představenstva Významné události uplynulého kalendářního roku Významné události roku 2013, které měly vliv na jednotlivé nemocnice v medicínské oblasti Kritéria kvality a sledování rizik Identifi kační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání společnosti a podnikatelský cíl Organizační schéma společnosti ke dni Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky za rok

5 07. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovně právních vztahů Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v následujících letech, základní aspekty střednědobého plánu společnosti Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

6 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, Dovolte mi krátce uvést výroční zprávu společnosti Středomoravská nemocniční a.s. za rok Uplynulý rok byl pro společnost rokem pokračující realizace jejích střednědobých rozvojových záměrů. Navzdory restrikci zdrojů, plynoucích z prostředků veřejného zdravotního pojištění, Středomoravská nemocniční a.s. si udržela růstovou trajektorii. Čelili jsme přitom ovšem dvěma protichůdným tendencím: na jedné straně působilo naše několikaleté úsilí o budování důvěry a spokojenosti pacientů, které vedlo k růstu zájmu o naše služby. Na druhé straně byly pro fi nancování péče stanoveny pro rok 2013 umělé, technicistní úhradové mechanismy, které poskytovatele s vysokou mírou důvěry a obliby u pacientů poškozovaly a zejména v rovině elektivní péče neumožňovaly všem požadavkům ze strany našich klientů vyhovět. Celoroční nalézání rovnováhy mezi restriktivně omezenými zdroji a rostoucím počtem pacientů proto představovalo složitou agendu jak pro vrcholový, tak i střední management. Přesto poskytly naše nemocnice zdravotní péči ve větším rozsahu, než tomu bylo v roce předcházejícím. Ing. Tomáš Uvízl předseda představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. Omezení rozvojových možností, které mohly být fi nancovány z prostředků veřejného zdravotního pojištění, vedlo k nasměrování našeho úsilí k aktivitám, které byly na těchto fi nančních zdrojích nezávislé a které nabízely služby klientům 6

7 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA samoplátcům. V tomto smyslu jsme proto urychleně dokončili vybudování centra sportovní a preventivní medicíny, které se na trhu prosazuje pod názvem AGEL Sport Clinic. Další podobnou aktivitou byla příprava projektu medical tourism, tedy léčba zahraničních pacientů v odbornostech ortopedie a chirurgie. Kromě budování nových kapacit jsme věnovali značné úsilí také optimalizaci vnitřního chodu jednotlivých oddělení a optimalizaci délky pobytu pacienta v nemocnicích. Navázali jsme spolupráci s americkou poradenskou společností Advisory board international a snažíme se v projektech, které přesahují rámec roku 2013, dosáhnout optimální návaznost jednotlivých diagnostických vyšetření u ambulantních pacientů a plánovat délku pobytu vybraných skupin pacientů hospitalizovaných. hodnotou v životě nemocnice, za zmínku jistě stojí zcela mimořádná atmosféra, která se při těchto příležitostech vytvořila a také pozitivní ohlasy, které oslavy vyvolaly jak u stávajících a bývalých zaměstnanců, tak u široké veřejnosti. Jak jsem již uvedl, silným tématem roku 2013 bylo mnohdy velmi komplikované nalézání rovnováhy mezi rostoucím počtem našich pacientů a omezenými prostředky zdravotních pojišťoven na jejich léčbu. Chci proto i touto formou poděkovat našim zaměstnancům za to, jakým způsobem toto složité období zvládali. Výrazný nárůst obdržených pochval na práci našich zdravotníků potom svědčí o tom, že se nám nadále daří zvyšovat spokojenost s úrovní služeb, které poskytujeme. Hodnocení ze strany našich pacientů si velmi vážíme a přijímáme ho s náležitou pokorou. V loňském roce jsme dokončili dosud nejvýznamnější investiční akci, která spočívala v rekonstrukci pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici Přerov. Rekonstrukce přinesla pacientům dotčených oddělení významný pokrok v lepším pobytovém standardu a zaměstnancům příjemnější, moderní a logicky uspořádaná pracoviště a lepší pracovní zázemí. Tato akce byla fi nancována převážně z prostředků regionálního operačního programu s celkovými náklady více než 100 mil. Kč. Závěrem děkuji dozorčí radě společnosti za náročnou a obětavou práci, kterou věnovala kontrolním činnostem a přispěla tak k celkově velmi dobrým výsledkům Středomoravské nemocniční a.s. v roce Rok 2013 byl zároveň v životě našich nemocnic rokem tří významných výročí. Nemocnice ve Šternberku a Přerově si připomínaly 100 let od svého vzniku a Nemocnice Prostějov pak výročí 125. Jakkoli samotná délka existence není určující 7

8 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013 Nemocnice Prostějov Velkým projektem majícím dopad do činnosti většiny klinických pracovišť nemocnice byla digitalizace radiodiagnostických pracovišť. Toto významně zvýšilo kvalitu obrazové dokumentace a výrazně zlepšilo její dostupnost pro lékaře všech oddělení nemocnice. Přestavbou užitných prostor v budově stravovacího provozu bylo vybudováno Centrum sportovní medicíny AGEL Sport Clinic s pracovišti ortopedie, zátěžové diagnostiky, echokardiografi e, podologie a fyzioterapie. Slavnostní zahájení provozu proběhlo v září. Pracoviště poskytuje komplexní služby pro širokou sportovní veřejnost a také se podílí na programech sekundární prevence civilizačních chorob. Neurologické oddělení Nemocnice Prostějov bylo, na základě auditu Ministerstva zdravotnictví České republiky, zařazeno do sítě iktových center a to jako druhé zařízení Olomouckého kraje. Tímto byl dán prostor k dalšímu zkvalitnění péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nemocnice intenzivně pracuje na vybavení tohoto centra a vkládá do jeho realizace nemalé prostředky. Došlo k rozšíření JIP o 2 lůžka, čímž byl dán prostor k hospitalizaci a léčbě většího počtu pacientů. V rámci oddělení Centra léčebné rehabilitace bylo rozšířeno a modernizováno pracoviště ergoterapie, které se zapojilo jako jediné v našem kraji do programu PREGNET, jehož náplní je ve spolupráci s úřady práce objektivně posoudit pracovní schopnosti uchazečů se zdravotním omezením. Na dětském oddělení byla zavedena nová metoda, kterou se monitorují poruchy spánku u dětí s gastroesophageálním refl uxem. Unikátnost této metody byla oceněna jako počin roku 2013 a získala cenu Zlatého Aeskulapa. Slavnostní otevření AGEL Sport Clinic V roce 2013 bylo infekční oddělení Nemocnice Prostějov jediným funkčním pracovištěm v Olomouckém regionu. Vzhledem k nárůstu počtu pacientů a zkvalitnění péče o ně, došlo k rozšíření oddělení o 2 nové standardní pokoje, čímž se lůžková kapacita navýšila o 4 lůžka na celkový počet 30. Koncem roku byl fi nalizován plán sloučení a přestěhování pracoviště patologie Šternberk do Nemocnice Prostějov a pracoviště mikrobiologie Přerov do Nemocnice Prostějov. S plánovaným fi nálním spuštěním provozu v lednu Nemocnice Přerov V roce 2013 pokračovala rekonstrukce pavilonu operačních oborů, kdy v dubnu bylo přestěhováno urologické oddělení do nově zrekonstruovaného patra budovy. V červenci bylo přestěhováno 8

9 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013 ortopedické oddělení a v září traumatologické oddělení. Rekonstrukce budovy byla ukončena v prosinci a umožnila přestěhování chirurgického oddělení do nových prostor. Oddělení operačních oborů jsou moderně vybavena, mají vlastní sociální zázemí, televizory, internetové připojení, jsou zde nadstandardní pokoje a na traumatologickém oddělení i pokoje pro náročné klienty. Nemocnice Šternberk V regionu má nemocnice stabilní postavení a je vyhledávána pacienty nejen přirozeného spádu, ale ve stále větší míře i z oblastí mimospádových. Zajišťuje akutní zdravotní péči v základních oborech a odborných ambulancích pro zdravotnická zařízení v regionu Psychiatrická léčebna Šternberk, Odborný léčebný ústav Paseka a OLÚNG Moravský Beroun. Zrekonstruovaný pavilon operačních oborů v Nemocnici Přerov Dne proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované budovy pavilonu chirurgických oborů. Tento významný den byl spojen také s oslavou 100. výročí fungování přerovské nemocnice v stávajících prostorách. Uskutečnil se Den otevřených dveří za velkého zájmu veřejnosti a bývalých zaměstnanců nemocnice. Byl připraven program s vernisáží plakátů historie nemocnice a jednotlivých oddělení od jejich počátku do současnosti. Program byl spojen s prohlídkou rekonstruovaných pavilonů i celého areálu nemocnice. Na podzim 2013 došlo v rámci zvýšení efektivity a na základě rostoucích požadavků akreditačního řízení ke sjednocení oddělení patologií v rámci celé Středomoravské nemocniční a.s. Pracoviště patologie ze Šternberka bylo přesunuto a spojeno s oddělením patologie v Prostějově. Nemocnice oslavila v lednu 100. výročí otevření nemocnice. V rámci oslav proběhla prezentace jednotlivých oddělení nemocnice výročí Nemocnice Šternberk V listopadu 2013 zároveň započaly stavební práce na pavilonu interních oborů s plánovanou výměnou oken a zateplení budovy. 9

10 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU Kritéria kvality a sledování rizik Zvyšování kvality a kontrola procesů probíhajících při poskytování zdravotní péče v roce 2013 V roce 2013 došlo k aktualizaci vnitřních norem v závislosti na nové legislativě. Standardy a ošetřovatelské postupy jsme dle rozhodnutí Rady kvality SMN a.s. začali postupně zpracovávat společně pro všechny nemocnice SMN a.s. Důvodem je sjednocení pracovních postupů, a tím také snížení množství vnitřní dokumentace v nemocnici. AKREDITACE ČIA Český institut pro akreditaci Všechny úseky Oddělení laboratorní medicíny (OLM) v Prostějově, Přerově i Šternberku jsou aktuálně akreditovány ČIA dle normy 15189:2007. Dle metodických pokynů ČIA probíhají dozorové návštěvy, v listopadu 2013 proběhl úspěšný dozorový audit na úsecích biochemie Prostějov a hematologie Prostějov, Přerov a Šternberk. Vzniklé NU, stížnosti a připomínky byly a jsou pro management SMN nástroj pro získání informací o efektivnosti systému řízení kvality na všech úrovních, pro analýzu a hodnocení získaných údajů a následné zavádění preventivních či nápravných opatření. V konečném důsledku tento postup vede k neustálému zlepšování plnění požadavků klientů. INTERNÍ A EXTERNÍ AUDITY V Nemocnicích SMN proběhly všechny plánované interní i externí audity s celkovým výsledkem nad 93 %. Velmi dobré výsledky máme v hodnocení zdravotnické dokumentace, tak jako v roce Nižší hodnocení jsme zaznamenali při externím auditu Program prevence a kontroly infekci. Nežádoucí události, stížnosti, poděkování patří ke sledovaným a porovnávaným ukazatelům kvality v SMN a.s. Nežádoucí události /NU/ podporujeme hlášení NU, zajišťujeme jejich sběr, statistický přehled, analýzu a nápravná opatření. Stížnosti každá stížnost je řádně zaevidována, prošetřena a uzavřena jako oprávněná, částečně oprávněné či neoprávněná. Klientům je po prošetření stížnosti předána odpověď. 10

11 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013 Výsledky externích auditů PROSTĚJOV PŘEROV ŠTERNBERK I. pololetí 2013 Činnost týmů NN 88% 98% 83% Příprava pracovišť CS na certifi kaci 100% 79% 100% RBC (resortní bezpečnostní cíle) 98% 100% 100% Zdravotnická dokumentace lůžková 98% 93% 95% Zdravotnická dokumentace ambulantní 100% 100% 100% II. pololetí 2013 Bezpečnostní audit 100% 94% 92% Sledování profesionálních nákaz 100% 75% 71% Zdravotnická dokumentace lůžková 95% 97% 98% Zdravotnická dokumentace ambulantní 94% 93% 100% Sledujeme také indikátory kvality ošetřovatelské péče, které jsou mimo jiných ukazatelů, porovnávány jak v rámci SMN, tak i skupiny nemocnic AGEL. Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice PROSTĚJOV PŘEROV ŠTERNBERK Kritéria kvality a sledování rizik rok 2013 Počet hospitalizací celkem z toho počet hospitalizací na odděl. oš. péče a LDN z toho počet hospitalizací na lůžkách akut. (standard. a JIP) Počet úmrtí celkem (NZIS) z toho počet úmrtí na lůžkách ošetřovatelské péče a LDN z toho počet úmrtní na lůžkách akutních (standardních) z toho počet úmrtí na lůžkách JIP Průměrná ošetřovací doba (NZIS) 6,79 6,73 5,24 průměrná ošetřovací doba na lůžkách oš. a LDN 32,37 39,24 33,13 průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutních (standardních) 5,56 4,55 4,37 průměrná ošetřovací doba na lůžkách JIP 9,85 11,19 8,85 využití lůžek (NZIS) v % skutečné kapacity 73,24 79,00 77,70 Obrat na lůžku (NZIS) 47,99 49,22 49,18 obrat na lůžku ošetřovatelské péče a LDN 10,36 8,98 10,94 obrat na lůžku akutních (standardních) 52,72 71,85 64,44 obrat na lůžku JIP 66,23 41,05 66,91 11

12 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013 Počet ošetřovacích dnů počet ošetřovacích dnů na lůžkách oš. a LDN počet ošetřovacích dnů na lůžkách akutních (standardních) počet ošetřovacích dnů na lůžkách JIP počet převzatých nemocných z jiného ZZ (NZIS) počet neplanovaných rehospitalizací do 7 dnů VÝKONY celkem počet provedených operací počet reoperaci (návrat do 24 hodin) neplánované reoperace do 7 dnů počet ambulantních vyšetření celkem RIZIKA počet nozokomiálních nákaz / na 1000 oš. Dnů 6,36 7,15 10,87 počet pacientů v riziku dekubitů počet nově vzniklých dekubitů nově vzniklé dekubity / pacient v riziku (v %) 2,66 2,36 3,30 počet pacientů v riziku pádu počet zranění celkem počet lehkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet těžkých zranění vzniklých pády ve ZZ počet zranění / počet rizikových pacientů v % 0,96 1,13 0,85 perinatální úmrtnost v 1x ročně dle statistik 2,14 1,16 3,51 počet oprávněných a částečně oprávněných stížností počet chor. hodnocených výborně / počet zkontrolovaných chorobopisů 282/ / /696 počet nově vzniklých dekubitů / na 1000 ošetřovacích dnů QID 1,16 0,76 1,02 počet zranění při pádu / na 1000 ošetřovacích dnů QIP 0,77 0,71 0,50 12

13 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Obchodní název: Středomoravská nemocniční a.s. Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Den zápisu: 12. dubna 2007 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5810 Předmět podnikání ke dni : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2. Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 3. Hostinská činnost. 4. Masérské, rekondiční a regenerační služby. Druh a rozsah poskytované zdravotní péče Středomoravskou nemocniční a.s.: Poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení, a to v oborech a místech provozování takto: a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: chirurgie, ortopedie, vnitřní lékařství, infekční lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství (pediatrie), neurologie, dermatovenerologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, anesteziologie a intenzivní medicína, léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), neonatologie. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: klinická onkologie, nefrologie, dialyzační středisko, geriatrie, gastroenterologie, radiační onkologie, dětská kardiologie, alergologie a klinická imunologie, dětská gastroenterologie a hematologie, klinická psychologie, ortopedie. c) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: radiologie a zobrazovací metody, I. Prostějov, Mathonova 291/1 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) 13

14 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI oddělení laboratorní medicíny klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, laboratoř lékařské genetiky, laboratoř alergologie a klinické imunologie, hematologie a transfúzní lékařství, patologická anatomie, centrální sterilizace a operační sály. d) zdravotní péče v odborných ambulancích u oborů: chirurgie ambulance: chirurgie, urologie, cévní chirurgie, dětská chirurgie, proktologie, ortopedie ambulance: traumatologická, vnitřní lékařství ambulance: vnitřního lékařství, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, infekční lékařství ambulance, gynekologie a porodnictví ambulance: gynekologická + cytologická, dětské lékařství (pediatrie) ambulance, neurologie ambulance: elektroencephalogram, elektromyografi e, dermatovenerologic ambulance, oftalmologie ambulance, otorinolaryngologie ambulance, rehabilitační a fyzikální medicína ambulance: centrum léčebné rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) ambulance: TRN vč. kalmetizace, anesteziologie a intenzivní medicína ambulance anestezie, geriatrie ambulance, fyzioterapie ambulance, lékařská služba první pomoci v rámci oboru praktické lékařství pro dospělé a praktické lékařství pro děti a dorost, angiologie. e) zdravotní péče lékárenská v lékárně s odbornými pracovišti Lékárna Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov v rozsahu následujících činností: výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): Mathonova 291/1, Prostějov výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov, Nemocnice Šternberk, Jívavská 20, Šternberk příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu Odborná pracoviště: odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu II. Konice, Tyršova 392 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) laboratoř klinické biochemie. III. Prostějov, Kostelecká 47 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) ortopedie. IV. Přerov, Dvořákova 75 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) 14

15 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie vč. péče intenzivní, neurologie vč. péče intenzivní, neonatologie vč. péče intenzivní, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, dětské lékařství (pediatrie) vč. péče intenzivní, urologie, vnitřní lékařství vč. péče intenzivní, anesteziologie a intenzivní medicína, geriatrie, ošetřovatelská péče všeobecná sestra. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: komunitní ošetřovatelská péče (domácí ošetřovatelská péče), hematologie a transfuzní lékařství, lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro dospělé, nefrologie a dialyzační středisko, rehabilitační a fyzikální medicína, praktické lékařství pro dospělé, diabetologie, gastroenterologie, dětská kardiologie, kardiologie, fyzioterapie, traumatologie, dětská neurologie, ergoterapie, radiační onkologie (v rozsahu nenádorová analgetická radioterapie), klinická onkologie, angiologie. c) zdravotní péče lůžková v oborech: léčebna dlouhodobě nemocných. d) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie centrální operační sály, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, nukleární medicína, patologická anatomie, radiologie a zobrazovací metody, sterilizace. e) lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti Ústavní lékárna, Dvořákova 75, Přerov v rozsahu následujících činností: výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): Dvořákova 75, Přerov, výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče, výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, Přerov, Nemocnice Šternberk, Jívavská 20, Šternberk, příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadovaná sterilita, 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou, vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek, 15

16 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro Nemocnici Přerov a Nemocnice Šternberk. Odborná pracoviště: odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, Přerov, Nemocnice Šternberk, Jívavská 20, Šternberk. f) poskytování zdravotnických služeb pro cizí subjekty v oborech: lékařská mikrobiologie, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie. g) sterilizace nástrojů pro jiná zdravotnická zařízení. V. Šternberk, Jívavská 20 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy). a) zdravotní péče lůžková a ambulantní v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství, gastroenterologie, chirurgie, traumatologie, dětské lékařství (pediatrie), neonatologie, neurologie, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelská péče všeobecná sestra. b) zdravotní péče ambulantní v oborech: rehabilitační a fyzikální medicína, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost včetně lékařské služby první pomoci, praktické lékařství pro dospělé včetně lékařské služby první pomoci, diabetologie, angiologie, endokrinologie, revmatologie, psychiatrická, dermatovenerologická, nefrologie, dialyzační středisko. c) zdravotní péče lůžková v oborech: otorinolaryngologie, urologie, následná péče (LDN), geriatrie. d) zdravotní péče ve společném vyšetřovacím a léčebném komplementu: oddělení laboratorní medicíny (vč. úseku klinické biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, centrální sterilizace. e) zdravotní péče v odborných ambulancích u oborů: vnitřní lékařství ambulance: kardiologická, diabetologická a metabolická, hematologická, gastroenterologie ambulance: endoskopická, chirurgie ambulance: chirurgická a cévní, mammologická, pro hojení ran, traumatologie ambulance: pro akutní stavy, čerstvé úrazy a pro kontroly, pooperační kontroly, dispenzarizace, 16

17 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI dětské lékařství ambulance dětského oddělení, neurologie ambulance: neurologická ambulance příjmová, neurologická ambulance pro zánětlivá a záchvatovitá onemocnění, elektromyografi e, elektroencephalogram, gynekologie a porodnictví ambulance: gynekologická. VI. Šternberk, Olomoucká 173 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) patologická anatomie. psychiatrická ambulance. VIII. Litovel, Kollárova 664 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) diabetologie (ambulance). Telefon, fax: , Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: VII. Uničov, Nemocniční 5 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy) 17

18 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI JE PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA VE SLOŽENÍ: Představenstvo: Ing. Tomáš Uvízl předseda představenstva MUDr. Jiří Ševčík místopředseda představenstva Ing. Martin Knápek člen představenstva Dozorčí rada: MUDr. Filip Horák, MBA předseda dozorčí rady MUDr. Alexander Trunečka člen dozorčí rady z řad zaměstnanců MUDr. Michael Fischer člen dozorčí rady 18

19 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. na adrese Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ Společnost Středomoravská nemocniční a.s. má tři odštěpné závody, které jsou jako organizační složky podniku zapsány v obchodním rejstříku. Jediný akcionář: AGEL a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifi kační číslo: Akcie: 20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. 100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál: Kč, splaceno: 100 %. Označení odštěpného závodu: Středomoravská nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5810 Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Tomáš Uvízl Ostatní skutečnosti: Dne byla uzavřena smlouva o nájmu mezi pronajímatelem Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Hodolany, identifikační číslo: , a nájemcem společností Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ , identifi kační číslo: , ohledně nájmu podniku sloužících k provozování zdravotnických zařízení, a to označovaných jako odštěpný závod Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk, nacházejících se v nemovitostech, kde jsou provozována tato zdravotnická zařízení, s účinností od Od je sídlo společnosti Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov 19

20 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Označení odštěpného závodu: Středomoravská nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Přerov Označení odštěpného závodu: Středomoravská nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Šternberk Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5810 Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5810 Sídlo: Přerov, Dvořákova 1800/75, PSČ: Sídlo: Šternberk, Jívavská 1435/20, PSČ: Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Tomáš Uvízl Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Tomáš Uvízl Nemocnice Přerov Nemocnice Šternberk 20

21 04 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL Posláním společnosti Středomoravské nemocniční a.s. je poskytovat všem pacientům nepřetržitě dostupné, vysoce kvalitní a bezpečné zdravotní služby. Hlavními podnikatelskými cíli, jimiž sledujeme naplnění našeho poslání, jsou zejména: poskytovat kvalitní medicínu týmy integrovaných, vzdělaných a motivovaných zaměstnanců, posilovat ztotožnění zaměstnanců s cíli společnosti, slaďovat cíle jejich osobního a odborného rozvoje s rozvojem společnosti, cestou vysoce kvalitní, odborné, bezpečné a lidskou důstojnost respektující zdravotní péče zvyšovat profi tabilitu společnosti a její hodnotu, trvale a aktivně hledat formy spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL s cílem maximálního benefi tu pro pacienty i společnost, trvale a aktivně hledat a nacházet nová řešení, přinášející novou hodnotu, trvale zlepšovat prostředí, ve kterém pečujeme o naše pacienty a v němž pracujeme. Primář dětského oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Tenora převzal Zlatého Aeskulapa v kategorii Počin roku IX. regionální konference dětských sester a II. prostějovský pediatrický den 21

22 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI KE DNI Organizační struktura společnosti Středomoravská nemocniční a.s. ke dni Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Předseda představenstva Ředitel Administrativní úsek Asistentka ředitele Právní referent Místopředseda představenstva Lékařský ředitel Člen představensta Ekonomický ředitel Náměstek pro nelékařskou zdravotní péči Vedoucí ekonomického oddělení Hlavní účetní Vedoucí výkonové účtárny Hlavní informatik Hlavní správce Informatik Nemocnice Prostějov Informatik Nemocnice Šternberk Informatik Nemocnice Přerov Správce Nemocnice Prostějov Správce Nemocnice Šternberk Správce Nemocnice Přerov Technik BOZP a PO Náměstek pro zdravotní pojišťovny a obchod Hlavní personalista Manažer kvality Personalista Kontaktní personalista Správce mzdového systému 22

23 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI KE DNI Úsek náměstka ředitele pro nelékařskou zdravotní péči Náměstek pro nelékařskou péči Vedoucí nelékařští pracovníci Nemocnice Prostějov Hlavní sestra Nemocnice Přerov Hlavní sestra Nemocnice Šternberk Vrchní sestry klinických oborů Vrchní sestry klinických oborů Vrchní sestry klinických oborů Úsekové sestry Úseková sestra Vedoucí fyzioterapeut Vrchní sestra HTO Vedoucí fyzioterapeut Vedoucí nutriční terapeut Vedoucí fyzioterapeut Vedoucí radiologičtí asistenti Vedoucí radiologický asistent Vedoucí laborant OLM Vrchní sestra COS + CS Vrchní sestra COS + CS Vedoucí radiologický asistent Sociálně zdravotní pracovník Sociálně zdravotní pracovník Vrchní sestra COS + CS Vedoucí farmaceutický asistent Sociálně zdravotní pracovník Vedoucí nutriční terapeut Vedoucí farmaceutický asistent Dispečer domácí péče Vedoucí nutriční terapeut Vedoucí sanitář 23

24 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI KE DNI Úsek lékařského ředitele Lékařský ředitel Asistentka lékařského ředitele Přednosta OLM Primář biochemických laboratoří Primář hematologických laboratoří Primář mikrobiologických laboratoří Primář patologických laboratoří Náměstek lékařského ředitele pro LPP Nemocnice Prostějov Náměstek lékařského ředitele pro LPP Nemocnice Přerov Náměstek lékařského ředitele pro LPP Nemocnice Šternberk Primáři klinických oborů Primáři klinických oborů včetně TO Primáři klinických oborů Primář RDG Primáři SVLS mimo OLM Primáři SVLS mimo OLM Vedoucí lékárník Vedoucí lékárník 24

25

26 06 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty 6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu 6.4. Přehled o peněžních tocích 6.5. Příloha účetní závěrky za rok

27 06 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013 Název společnosti: Středomoravská nemocniční a.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 11. dubna Statutární orgán účetní jednotky Podpis Ing. Tomáš Uvízl předseda představenstva Ing. Martin Knápek člen představenstva 27

28 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

29 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 461 B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 823 B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

30 6.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 100 F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady

31 6.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

32 6.3. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K DATU Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tisících Kč) VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Přijaté dary Výdaje z ostatních fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Přijaté dary Výdaje z ostatních fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

33 6.4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) OBDOBÍ KONČÍCÍ K Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 5 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z fi nančních činností C.1. Změna stavu závazků z fi nancování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.6. Přijaté dary a přímé platby na vrub fondů C.*** Čistý peněžní tok z fi nanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

34

35 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Název společnosti: Středomoravská nemocniční a.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: akciová společnost IČ: Obsah 1. Obecné údaje Založení a charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Identifi kace skupiny Účetní metody Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Zásoby Pohledávky Závazky Rezervy Daně Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Výnosy Použití odhadů Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích Doplňující údaje Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Majetek najatý formou fi nančního leasingu Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Časové rozlišení aktivní Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky 45 35

36 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Časové rozlišení pasivní Odložená daň Výnosy z běžné činnosti Spotřeba materiálu a energie Služby Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Ostatní provozní výnosy a náklady Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Závazky neuvedené v rozvaze Události, které nastaly po datu účetní závěrky

37 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Středomoravská nemocniční a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne 5. dubna 2007 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 12. dubna Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, masérské, rekondiční a regenerační služby, silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, hostinská činnost, poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení, a to v oborech uvedených v obchodním rejstříku a následujících místech provozování: Prostějov, Mathonova 291/1 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Konice, Tyršova 392 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Prostějov, Kostelecká 47 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Přerov, Dvořákova 75 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Šternberk, Jívavská 20 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Šternberk, Olomoucká 173 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Uničov, Nemocniční 5 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy), Litovel, Kollárova 664 (v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy). Sídlo společnosti je Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podílu na základním kapitálu AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ % Celkem 100 % 37

38 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V roce 2013 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné významné změny Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda Ing. Tomáš Uvízl Místopředseda Člen MUDr. Jiří Ševčík Ing. Martin Knápek Dozorčí rada Předseda MUDr. Filip Horák, MBA Člen Člen MUDr. Michael Fischer MUDr. Alexandr Trunečka 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. 2. ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak. 38

39 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného a nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 36 měsíců Stavby lineární 30 Zdravotní technika lineární 3 8 Kancelářská a reprodukční technika lineární 3 Dopravní prostředky lineární 5 Inventář lineární 5 8 Ostatní dlouhodobý majetek lineární 5 Software se odepisuje po dobu uvedenou v tabulce v případech, kdy není sjednáno jeho užívání na dobu určitou. Majetek pořízený formou fi nančního pronájmu je odpisován u pronajímatele Zásoby Nakupované zásoby zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Výdeje zásob zboží ze skladu jsou účtovány podle individuálních pořizovacích cen jednotlivých šarží léků. Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu, krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do rozvahy a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední dodávky. 39

40 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná položka k zásobám není tvořena, společnost k nevlastní znehodnocené či nepoužitelné zásoby Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou stanovovány dle analýzy doby splatnosti pohledávek u pohledávek více než 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % jejich rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena 100 % opravná položka. V individuálních případech jsou tvořeny dle analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří apod., respektive s ohledem na jejich případné uhrazení v období od rozvahového dne do dne ukončení účetní závěrky Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel a u nichž je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Rezervy jsou tvořeny a účtovány do nákladů zejména na potencionální rizika ze soudních sporů, a to ve výši hrozícího rizika na základě konzultací s právními zástupci, popřípadě na rizika plynoucí z pravděpodobného penále vyčísleného dodavateli z důvodu pozdní úhrady závazků. 40

41 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odpisování. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob, včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle konečného stanoviska fi nančního úřadu. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni roku. Tento kurz se v průběhu roku nemění. K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při fi nančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů Výnosy Výnosy představují peněžní částky, které společnost získala z veškerých svých činností za účetní období. Jsou zaúčtovány v hodnotě přijatých plnění nebo plnění, která budou přijata, snížených o poskytnuté případné slevy. 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Podhorská nemocnice a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky HOMOLA a.s. v plném rozsahu

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Úvodní slovo ředitele:

Úvodní slovo ředitele: Výroční zpráva za rok 2011 Úvodní slovo ředitele: Dovolte mi zhodnotit rok 2011 z pohledu ředitele a předsedy představenstva Orlickoústecké nemocnice, a.s. Uplynulý rok byl pro naši nemocnici náročný,

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE Krajský úřad Libereckého kraje odbor zdravotnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvková organizace Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více