Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole"

Transkript

1 !" #$"% &'()") )") *+,- *.

2 Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak i tu špatnou. Snažili jsme se z minulých chyb pouit a vydat pro vás druhé íslo ješt atraktivnjší než to první. Rád bych znovu upozornil na naši ovou adresu Doufáme, že nám i nadále budete posílat vaše názory i otázky ohledn našeho asopisu. Doufám, že si naše druhé íslo užijete, jelikož je v tomto roce poslední, ale rozhodn se na vás budeme tšit i v píštím roce. Bohužel však s jiným vedením. Takže peji všem žákm z deváté tídy úspšné zaazení do škol a žákm osmé tídy,a se jim s Realistou daí i nadále. René ervený, šéfredaktor Basketbal dívek a chlapc Basketbal dívek v rámci Poháru starosty M Praha 15 se uskutenil ve stedu na ZŠ Veronské námstí. Naši školu reprezentovali: 8.A Lenka Melounová Barbora umriková 9.A Hana ulíková Lenka Paurová Tereza Hochmanová Markéta Koláková Výsledky ZŠ Hornomcholupská: -ZŠ Hostiva 20:4 -ZŠ Kimická 13:12 -ZŠ Nad Pehradou 14:6 -ZŠ Veronské nám. 28:0 Celkové poadí: 1. ZŠ Hornomcholupská 8 bod 2. ZŠ Kimická 6 bod 3. ZŠ Veronské nám. 4 body 4. ZŠ Hostiva 2 body 5. ZŠ Nad Pehradou 0 bod Basketbal chlapc o Pohár starosty M Praha 15 se uskutenil ve tvrtek na ZŠ Veronském námstí. Reprezentovali nás: 8.A Martin Hampejs Jií Brožek Jan Mareš 8.B Vitalij Grygorskyj Patrik Koínek David Brunner Tomáš Koryák 9.A Daniel Kuera Jií Krafek Jan Králík 1

3 9.B Ladislav Kurík Milan Posadovský Utkání ZŠ Hornomcholupská: - ZŠ Hostiva 16:2 - ZŠ Kimická 19:2 - ZŠ Nad Pehradou 17:4 - ZŠ Veronské nám. 7:6 Celkové poadí: 1. ZŠ Hornomcholupská 8 bod 2. ZŠ Nad Pehradou 4 body 3. ZŠ Kimická 4 body 4. ZŠ Hostiva 2 body 5. ZŠ Veronské nám. 2 body Jakub Vlk Projektový den Projektový den se konal Žáci druhého stupn mli možnost celý týden vždy ráno od 7.45 do 8.00 a o velké pestávce se zapisovat do dvou rzných dílen. Stoly, kde se žáci zapisovali, byly dva. První stl byl uren 6.a 7. tídám a druhý stl 8. a 9. tídám. Stejn takto byly rozdleny i dílny - názvy i uitelé dílen byli stejní. Ale program dílen byl jiný vzhledem k uivu. Zapisování obstarávali nkteí lenové našeho asopisu. 6. a 7. tídy zapisovali: René ervený, Jakub Vlk, Veronika Maryak a Marie Stiborová. 8. a 9. tídy zapisovali: Dominika Hornáková, Aneta Betkowská, Veronika Králová a Lukáš Vít. Názvy a uitele dílen si mžete peíst v naší tabulce. Název dílny Vánoní piškvorky Geography quizz Keramika Jazykové a vdomostní kvízy Pírodopis trochu jinak Netradiní sportovní soutže Najdi, poznej, uhodni Malá matematická olympiáda Fyzika zajímav Vánoce picházejí Vocabulary games A recipe Vánoní peení Uitel Mgr. J. ernovská Mgr. V. Jacková Mgr. S. Dohnalová Mgr. M. Vohralíková Ing. J. Korotviková Mgr. Z. Doležalová Mgr. L. Novotná Mgr. E. Tesárková Mgr. M. Kýpe Mgr. Z. Polívková Mgr. K. Dvoáková Mgr. E. Kohutová Mgr. Z. Kozlová 2

4 Projektový den pro žáka druhého stupn probíhal následovn. První hodina byla s tídním uitelem. Druhou hodinu strávil žák v díln, na kterou se pedem zapsal. Po díln následovala generální zkouška na veerní vystoupení, kde se dopilovaly poslední nedostatky. Po generální zkoušce se žák odebral opt do dílny. Samozejm do jiné, než byla ta jeho pedchozí. Poté vyuování skonilo. Projektový den byl píjemným zpestením stereotypního školního života. Lukáš Vít Vánoní setkání rodi a žák Dne probhlo v jídeln školy vánoní setkání rodi a žák. Na žáky prvního stupn se rodie pišli podívat v 17,00, zatímco žáci druhého stupn vystoupili v 19,00. Úvodní e pronesl v 17,00 David Wild, který celý veer uvádl. Poté jako první vystoupila družina s pipravenými básnikami a písnikami, obas doprovázenými hrou na flétnu. Druhá skupina si pipravila vystoupení s gymnastickými míi. Mezi vystoupením družin a žák prvního stupn pedvedly dti, které navštvují tanení kurz Domino, ukázku tance v rytmu tanc hip hop a disko dance. Po nich dvojice tídy 1.A pednesly nkolik básniek a celá tída spolen zazpívala. 2.A si pro tento veer pipravila nkolik básniek a tancování k písni Rolniky. S Mikulášem a erty, ale také s vánoními koledami a básnikami všechny pítomné seznámily tídy 3.A a 3.B, které si pichystaly spolené vystoupení. Další v poadí byla 4.A, která k vánoní atmosfée pispla písnikami a koledami zahranými na flétny. Potom pišla na adu 1.B s vánoním pedstavením o zvíátkách v zim. Skupina žáky, které se ve volném ase vnují baletu na naší škole, zpestila veer tanením vystoupením s deštníky na muzikálovou píse Ššš. Tída 4.B zazpívala první písniku s doprovodem harmoniky, druhou s doprovodem flétny a zarecitovala vlastní básniku. Po ní 5.A pednesla básniky a zazpívala nkolik písniek. Posledním vystoupením prvního stupn byla tída 5.B, která si pichystala vánoní píbh. Zatímco se v jídeln usazovali rodie žák druhého stupn, zaznívaly tady vánoní tóny. Teprve v 19,00 se znovu ujal slova David Wild, aby jako první tídu druhého stupn uvedl 9.A, kterou zastoupily ti žákyn s nkolika písnmi, piemž ti z nich byly zahrány na lesní roh a dv byly zazpívány za doprovodu piana. Tída 6.B pedstoupila ped rodie s anglickou scénkou, kterou poté zahrála také v eském jazyce. I tanení kurz Domino v této ásti veera v hip hopu a disko dance reprezentovali žáci druhého stupn. Po nich vystoupila 6.A s poady Nikdo není dokonalý, Televizní noviny, Sport a Poasí TV Chaozz, bhem nichž nkteí žáci zahráli na akordeon, trumpetu, basu a na píné flétny. Potom žáci 9.B zahráli na trumpetu, kytaru a flétnu nkolik nejen vánoních písní, piemž hra na kytaru a flétnu doprovodila dv zpívané písn. Pi závreném vystoupení tída 7.A zahrála vlastní divadelní pedstavení a za doprovodu flétny zazpívala koledu Dej Bh štstí. Nakonec se David Wild za všechny rozlouil s rodii a popál jim krásné Vánoce. Veronika Králová 3

5 Naše škola opt v kin Hostiva Po nkolika dílech slavného Harryho Pottera, navštívila naše škola opt kino Hostiva na další dobrodružné fantasy. Chudý farmáský chlapec Eragon najde v Draích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze prodat a zabezpeit jím rodinu na nadcházející krutou zimu. Když se z kamene "vyklube" draí vejce a z nj pozdji Eragonv drak - Safira, uvdomí si, že stojí tváí v tvá dobrodružství, které sahá vysoko nad jeho možnosti. Jeho prostý život pes noc zanikne a on se ocitne v novém, nebezpeném svt intrik, kouzel a válek. Pouze se starodávným meem a moudrým prvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat nebezpené situace a odolávat temným silám v království, kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic. Nakonec Eragon díky své moudrosti a odvaze spolu se Safirou a páteli osvobodí zem od zla.film je velice napínavý a zajímavý i svou originalitou. Honza Kovanda Filmový kvíz Z kterých film jsou tyto vty? 1.,, Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! 2.,, Když se daí, tak se daí! 3.,, Hujer, metelesku blesku!! 4.,, Jmenuji se... Igor Hnízdo!!! 5.,, Králíka, poád jenom králíka. Už ani ten Pina to nežere! 6.,, To je zajímavý, a ekneš sebevtší pitomost, když to podáš náležit vdecky, vždycky se najde njaký blbec, který ti zatleská. 7.,, Vy jste se zase kochal, pane doktore! 8.,, Tak kdepak je ten prola, co tady epuje to pivo? 9.,, Vydrž, Prka, vydrž! 10.,, Alkohol podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoliv množství. ešení (1. Postižiny, 2. Kameák 3, 3. Mareku, podejte mi pero, 4. Obecná škola, 5. Slunce, seno, jahody, 6. Jak svt pichází o básníky, 7. Vesniko má stedisková, 8. Jáchyme, ho ho do stroje, 9. Snženky a machi, 10. Limonádový Joe) Veronika Bräuerová, Patrik Koínek Mezi mé koníky patí hokej, íká Mgr. Eva Kohutová JSTE NA NAŠÍ ŠKOLE NOVÁ, JAK SE VÁM JEVÍ? Žáci jsou fajn, protože se chovají docela slušn.ale nelíbí se mi nkteré materiální zabezpeení, jako nap.videa, která jsou stará, nebo teba magnetofony, které nefungují, omezené poty kopií,se kterými mžeme pracovat... 4

6 JAKÉ PEDMTY UÍTE? Tady jenom anglitinu. NA JAKÉM STUPNI UÍTE? Na prvním i na druhém. A JAKÉ TÍDY UÍTE? Tetí až sedmou tídu. BYLO ZAMSTNÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ VAŠÍM CÍLEM? Ano. Již od školních let jsem chtla být uitelkou. NA JAKÝCH ŠKOLÁCH JSTE UILA DÍVE? První byla Základní škola Mezi školami v Nových Butovicích a potom Základní škola Chelického na Žižkov. JAK VÁM ŠLY VAŠE PEDMTY, KDYŽ JSTE SE JE JEŠT UILA? Myslíš ten, který uím? ANO. Moc dobe ne. Dvojky, trojky, z maturity tyka. DLAJÍ VÁM NKTERÉ DTI PROBLÉMY? Myslíš v chování nebo v uení? OBOJÍ. Ale ano, jsou tady dti, které teba asto vykikují a dlají rzné vci, teba se houpou na židli a shazují vci na zem apod. Ale že by nkdo zcela zaostával v uení, to ne. Jsou i tací, kteí anglitinu zvládají h. JAKÉ MÁTE KONÍKY? Baví m sporty. Pasivn i aktivn. V televizi se koukám hodn na hokej, tenis, obas i na fotbal, na atletiku a na olympijské hry. Sleduji toho víc. Jinak sportuji rekrean, ráda jezdím na kolekových bruslích, na led, ráda si zahraji hokej, basketbal, fotbal, tenis, ping-pong. Dalším koníkem je moje práce. Dkuji za rozhovor. Konec s novým zaátkem Martin Mikeš TENTO ROK BUDE PRO VÁS OBTÍŽNJŠÍ, ODEJDOU "VAŠE DTI". JAKÁ ZMNA PRO VÁS NASTANE? Mgr. Lenka Novotná: Já si myslím, že žádná zmna nenastane. Spíš je to dvod k zamyšlení nad tím, co se za tyi roky vzájemného setkávání událo. Mgr.Eva Tesárková: To uvidím, až budou pry. Až pijde as, tak tu situaci vyhodnotím. PO EM SE VÁM BUDE STÝSKAT NEJVÍCE? Mgr. Lenka Novotná: Po tyech letech už se známe, víme,co od sebe mžeme vzájemn oekávat, máme vybudovaný zabhnutý ád.jakmile žáci odejdou,ta jistota už tady nebude a bude se vytváet s jinými dtmi. Mgr.Eva Tesárková: No docela urit ne po problémech, ale bude se mi stýskat po nkterých žácích.oni 5

7 jsou jako sluníka, která vás postaví na nohy. VÍTE VE SVÉ ŽÁKY, ŽE DOSÁHNOU SVÝCH CÍL? Mgr. Lenka Novotná: Myslím, že vtšina ano.nkteí ješt potebují trochu asu, ale vtšinou vdí,co chtjí získat, a proto toho dosáhnou. Mgr.Eva Tesárková: Doufám, že toho dosáhnou a dostanou vítr do plachet. Z EHO VÁM BUDE SMUTNO A Z EHO NAOPAK BUDETE MÍT RADOST? Mgr. Lenka Novotná: Ten smutek je z toho, že tyi roky jsou dlouhá doba, za kterou vznikly njaké vazby a stala se spousta, vtšinou píjemných událostí.radost je z toho, že ve tíd nebyly vtší problémy a že se už konec roku snad zvládne. Mgr.Eva Tesárková: Vždy, když ta tída odejde, tak nco koní. Smutno ne, samozejm pijdou situace, kdy to budu h zvládat. JAK BUDOU PODLE VÁS REAGOVAT ŽÁCI V POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN? Mgr.Lenka Novotná: Já myslím, že obvyklým zpsobem. Asi budou mít smíšené pocity, trochu smutek, že nco koní, a trochu radost, že mají školu za sebou. Nejspíš budou vnímat, že jdou tou školou naposledy a budou vzpomínat na to hezké. Mgr.Eva Tesárková: Doufám, že se budou mít rádi. Marie Stiborová, Petra Bezinová Horoskopy Blíženci ( ) Charakteristika znamení Jsou prvním lidským symbolem zvrokruhu, symbolizujícím lidskou rozpolcenost. Bohužel se znamení Blíženc mže chovat i dost bezohledn, což se jim v budoucnu velmi siln vrací. S pibývajícím vkem jsou moudejší a ohleduplnjší. Blíženec je pod vlivem planety Merkur, která je zodpovdná za jeho promny. Má rád zmny a pohyb. Jeho charakteristika je pizpsobivost, duševní i fyzická pružnost. Blíženec se velmi rád projevuje slovem i písmem. Toto znamení je mistrem umní v pizpsobování se a je schopno rychle mnit své dosavadní mínní. V život Blíženci nco neustále chybí, nco, co nedokáže dost dobe pojmenovat. Potrpí si na lichotky, jež mají obzvláš rádi. Druzí Blížencm závidí jejich pohyb, sílu, stále živou mysl a schopnost neustálé pohotovosti. Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: vzduch Merkur achát, diamant, malachit, opál, safír tvrtek, pátek, sobota Slavní narození ve znamení Blíženci Paula Abdul, Naomi Campbell, Jacques-Yves Cousteau, Francis Crick, Johnny Depp, Arthur Conan Doyle, Bob Dylan, Clint Eastwood, M. C. Escher 6

8 Býk ( ) Charakteristika znamení Lidé narozeni v tomto znamení pod vlivem planety Venuše mají siln rozvinuté rozumové schopnosti. Mají smysl pro krásu, harmonii, radost a spravedlnost. Býk se chová tak, jak si druzí zaslouží. Dokáže si opravdu vychutnat život se všemi slastmi i starostmi. Toto znamení je vytrvalé a umínné, nenechá si poádn nic vysvtlit, dlouho trucuje a trvá na svém. Nedoporuuje se Býka dlouho dráždit, nemuselo by se to vyplatit! Rád by žil podle svých cit a zažitého rytmu, neustále se o to snaží. Býk bude mít vždy mladistvý vzhled, teplé oi plné laskavosti a pátelství. V lásce je trplivý a dokáže vykávat. Jeho pání a city jsou totožné, ponoí se do lásky naplno a skuten, má rád na milované osob úpln vše, co se k ní vztahuje. Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: zem Venuše achát, jaspis, onyx, smaragd steda, tvrtek, nedle Slavní narození ve znamení Býk Jessica Alba, Madeleine Albright, Honoré de Balzac, David Beckham, Tony Blair, Cate Blanchett, Jiina Bohdalová, Bono, Pierce Brosnan, George Clooney, Penelope Cruz, Petr Ilji ajkovskij, Petr ech, Kirsten Dunst, Brian Eno, Enya Lev ( ) Charakteristika znamení Lev je králem zvíat, je pod vlivem Slunce, jež pedstavuje svtlo, teplo a život. Jsou silné, mocné povahy, která ráda velí. Lvi mají dobré zdraví a neuvitelnou životní vitalitu. Je to znamení života, tepla, ohn a idealismu. Jsou to vášnivé povahy, které nerady hrají druhé housle. Domnívají se, že jsou stedem vesmíru, a touží po moci, sláv. Jejich nepítelem je siln vyvinutá pýcha. Jsou ušlechtilí a estní, touží se neustále rozvíjet a projevovat. Obas Lev postrádá znalost psychologie lidí. Nechybí mu organizaní talent, vše naplánuje, zaídí... a druzí to odpracují. Nemá rád u lidí prmrnost a všednost. Chce být neustále stedem pozornosti, miluje život na úrovni, bohatství, tpyt zlata. Chce být uznávaný. Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: ohe Slunce ametyst, diamant, granát, jantar steda, tvrtek, nedle Slavní narození ve znamení Lev Ben Affleck, Tori Amos, Louis Armstrong, Neil Armstrong, Antonio Banderas, Kate Beckinsale, Halle Berry, Napoleon Bonaparte, Ray Bradbury, Sandra Bullock, Fidel Castro, Bill Clinton, Robert DeNiro, David Duchovny, Fred Durst, Henry Ford 7

9 Rak ( ) Charakteristika znamení Toto znamení má rádo lidi, dav a popularitu. Je pod vlivem Msíce, a proto vlastní moc podvdomí a hluboké citlivosti. Rak bývá pemýšlivý, vynalézavý a asto upjatý na své vlastní vzpomínky. Je pro nj dležitý domov a rodinné zázemí. Je nejen dosti pecitlivlý, ale také popudlivý. Snílek, to je slovo, které ho naprosto vystihuje. A je jedno, zda je den i noc. Dokáže být také náladový a nesnáší povrchnost, hrubé chování a pokrytectví. Nerad se podizuje, snaží se zstat sám sebou. Nezbytn touží po bezpeí a teplé konejšivé nárui. Nikdy nezapomíná na svou starou lásku, ve vzpomínkách se neustále vrací a žije ve starých kolejích. Rak je romantický a oplývá umleckým talentem. Dokáže být neskonale milý, ale musíte se mu stále vnovat. Má SILN vyvinutou pedtuchu, nikdy ho nepodceujte!!! Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: voda Msíc kemen, opál, smaragd, topaz pondlí, tvrtek, pátek Slavní narození ve znamení Rak Pamela Anderson, P. T. Barnum, Ingmar Bergman, Ambrose Bierce, Mel Brooks, Gisele Bündchen, George W. Bush, Barbara Cartland, Bill Cosby, Tom Cruise, Vin Diesel, Missy Elliott, Michael Flatley, Harrison Ford, Buckminster Fuller Rozhovor s paní editelkou SOŠ Futurum, ing. Alenou Marekovou Udlali jsme pro vás rozhovor s ing.alenou Marekovou, editelkou stední školy FUTURUM, která sídlí na naší škole, a poptali jsme se na vci,které vás nejvíce zajímají. KDE VAŠE ŠKOLA SÍDLILA DÍVE A PRO SE PEMÍSTILA DO BUDOVY NAŠÍ ZŠ? Díve naše škola sídlila na rzných místech vždy na Praze 10. Naposledy jsme sídlili na Praze 10 v ulici Švehlova, také na ZŠ. K vám jsme se pesthovali až poté, co nám vaše vedení školy nabídlo volné prostory. KDY VAŠE ŠKOLA VZNIKLA A JAKÉ MÁ ZAMENÍ? Naše škola vznikla 1.záí My jsme stední odborná škola a sousteujeme se na dva studijní obory. Ekonomika soukromého podnikání - v tomto oboru máme pouze studenty ve tetím a tvrtém roníku, první roníky už neotvíráme. Místo ekonomiky nám nabíhá studijní obor pedagogické lyceum. A dále je obor výchova dtí pedškolního a mladšího školního vku. Až dobhne Ekonomika soukromého podnikání, staneme se stední pedagogickou školou. KOLIK MÁTE V SOUASTNÉ DOB STUDENT? K 1.záí 2007 to bylo 160 student, 8 tíd a prmr student na tídu je 20 student. JAKÉ UPLATNNÍ MAJÍ VAŠI STUDENTI PO UKONENÍ TÉTO ŠKOLY? V oboru výchova dtí jsou pln kvalifikovanými uitelkami v mateských školách, vychovatelkami ve školních družinách nebo v dtských domovech. V oboru ekonomika 8

10 soukromého podnikání nacházejí uplatnní v bankách,pojišovnách, ve firmách. A z pedagogického lycea se pedpokládá, že studenti budou pokraovat v dalším studiu. JAK PROBÍHAJÍ PRAXE VAŠICH STUDENT? Ve firmách, nejrznjších bankách, pojišovnách a i tam, kde si sami seženou praxi. V oboru pedagogiky praktikují v mateských školách a družinách. KOLIK SE PLATÍ NA VAŠÍ ŠKOLE ŠKOLNÉ? Školné na naší škole se platí pibližn za rok ve dvou splátkách. JÁ SE VRÁTÍM K TÉ PRAXI. PROBÍHÁ NJAKÁ SPOLUPRÁCE OHLEDN PRAXÍ S NAŠÍ ŠKOLOU? Ano, už probíhá tato spolupráce a my máme s vaší školou dobrou symbiózu a dokonce naši studenti zde již praktikovali a mli dobré hodnocení. KOLIK % VAŠICH STUDENT POKRAUJE POTOM VE STUDIU NA VŠ? Úspšnost pijetí na VŠ se zvyšuje JAK HODNOTÍTE VZTAHY MEZI OBMA ŠKOLAMI V BUDOV? Tak o tom jsem již mluvila. Myslím, že máme dobrý vztah.chtla bych, aby jedna škola druhé byla prospšná. Minulý školní rok byl trošku komplikovanjší, protože pro žáky vaší školy byla naše psobnost nová. Podílíme se na nkterých akcích vaší školy, kdy naši studenti jsou v roli asistenta pedagoga. JAKÉ CIZÍ JAZYKY VYUUJETE? Na naší škole vyuujeme anglický jazyk, nmecký jazyk, ruský jazyk a do budoucna bychom rádi nabídli španlštinu a francouzštinu. René ervený a Jakub Vlk Statistika prvního pololetí První pololetí je už za námi.bylo na každém, jak se k vci postaví, každý ml budoucnost ve svých rukách.zejména žákm z devátých a osmých tíd záleželo na prmru. A jak to dopadlo? Prmrný prospch jednotlivých tíd 1.A 1,03 6.A 1,36 1.B 1,00 6.B 1,70 2.A 1,04 7.A 1,66 3.A 1,18 7.B 1,80 3.B 1,25 8.A 1,42 4.A 1,23 8.B 1,84 4.B 1,60 9.A 1,60 5.A 1,35 9.B 1,93 5.B 1,71 9

11 Prmrný prospch 1.stupe 1,26 2.stupe 1,66 Celkem 1,46 Vyznamenání 1.stupe 143 (63 chlapc a 80 dívek) celkem 185 žák na prvním stupni 2.stupe 69 (34 chlapc a 35 dívek) celkem 183 žák na druhém stupni Celkem 212 (97 chlapc a 115 dívek) celkem 368 žák na škole Nejlepší prospch v pedmtech 6.A Fj D Ov M Fy Tv 7.A j Tv 7.B Nj 8.A Aj Z P Ch Rv 9.A Hv Tv Absence 1.stupe Celkem Prmr na žáka 2.stupe Celkem Prmr na žáka Neomluveno Celkem na škole Prmr na žáka 6204 hodin 34 hodin 9402 hodin 52 hodin 58 hodin hodin 43 hodin Všem peji mnoho úspch v druhém pololetí. Jakub Vlk Poslední hodiny zkázy Píše se rok 2030 a je období vývoje a rozmachu.od té doby, co jsem se narodil, se vývoj techniky hodn posunul dopedu.auta mají za ti roky létat a firma Microsoft vytvoila nový operaní systém, který se bude používat v elektrárnách a v meteorologických ústavech, protože v roce 2015 zažila eská republika velký výpadek kvli systému.lidé oekávají od tohoto systému vysokou stabilitu a zabezpeení.nadále se rozšiují i trasy v metru, kterých je zatím 20 a podle posledních údaj obývá eskou republiku více než 20 milión obyvatel. Jmenuji se Michael a narodil jsem se v Praze. Moji rodie umeli pi autohavárii, když mi bylo 15 let, a od té doby bydlím s babikou a ddou.po dokonení základní školy jsem pešel na stední prmyslovou školu se zamením na poítae.tento obor jsem si zvolil, protože jsem už odmalika blázen do poíta.na škole jsem se seznámil s novými lidmi kteí byli opravdu fajn.jenom mi nkdy vyítali,že s nimi nechodím ven a jen se uím,což byla pravda,protože jsem chtl dokonit maturitu se samými jednikami,což se mi nakonec podailo a byl jsem jediný student na škole,který samé jedniky ml.je pravda, že mj volný 10

12 as za nic nestál, ale chtl jsem si v této dob vybudovat dobré postavení.po maturit jsem nechtl od poíta odejít, a tak jsem si našel vysokou školu v Karlových Varech,která byla jediná se zamením na elektrotechniku.na celé škole nás bylo zhruba 300, a pokud by tady nkdo hledal holky, tak byl na špatné adrese.ale pesto se tady jedna objevila.zaala sem chodit,když jsem byl v posledním roníku.hned na první pohled jsem se do ní zamiloval.jmenovala se Andrea a bylo jí jako mn 26 let.na holky jsem nikdy neml štstí, a proto m pekvapilo,že jsem byl mezi prvními, s kým se šla seznámit.musím íci, že byla opravdu krásná a hlavn mla dobré vlastnosti,které pro m byli dležité.naše postupné seznamování perostlo až v lásku jsme zdárn ukonili vysokou školu s titulem ing. Poté jsme se pesthovali do Prahy, kde jsme spolu zaali bydlet. Musím íct, že nám to náramn klapalo a jsme se vzali. Andrea zaala pracovat jako meteoroložka a já pracuji u nejvtší elektrotechnické spolenosti Lenex.Tato firma má za úkol zajišovat dodávky elektiny a tepla uživatelm.pracuji pro n už 10 let jako odborník pes poítaové sít.ovládám a koriguji dodávky a jsem s touto prací velice spokojen.msíní plat mám 60 tisíc,tak kdo by si také stžoval.když jsme v roce 2030 dostali ten nový systém vytvoený Microsoftem,požádali m,abych ho zkontroloval.systém zabírá pibližn 50GB,takže nebylo tak lehké ho provit a hlavn jsem na to dostal jen dva dny,což bylo hodn málo.musel jsem tedy zaít pracovat i doma. 20.dubna 2030 jsem ml termín na odevzdání zkontrolovaného systému.hned ráno v 7:30 jsme mli poradu.radek, který vedl tuto firmu, se hned vyptával na systém.ekl jsem mu, že bych s ním chtl radji mluvil v kancelái.pozval m teda do své luxusní kanceláe.,,já jsem ten systém nestihl celý zkontrolovat...,,ale my nemáme as,vždy víš, že nás už tlaí i ministerstvo energetiky a paliv.také máme mnoho zákazník, kterým momentáln nemžeme poskytnout plné služby, protože naše systémy jedou na nouzové režimy a je jen otázka, kdy se zhroutí úpln.skoil mi do ei Radek a pitom si zapálil cigaretu.využil jsem chvíle, kdy byl zticha a ekl jsem:,,radku, já t chápu, že nechceš ztratit firmu, ale objevil jsem závady na systému".radek okamžit zbystil.,,jedná se o to, že systém není až tak stabilní proti hackrm, jak tvrdí firma Microsoft.Našel jsem stovky míst, kam by mohl hacker zaútoit.a to jsem ješt neprohlédl vše a...,,jaké by to pro nás mlo následky? zeptal se m.,,staí, když hacker pošle vir s jakýmkoli oznaením a tím zablokuje naše systémy a odpojí obyvatele od zdroje svtla a tepla.samozejm, že existují záplaty, které.. Radek mi zase skoil do ei,,já to z ekonomického hlediska vidím za píliš nákladné.potebujeme dležitjší vci,teba nové poítaové sestavy.,,k emu nové sestavy?myslím si, že Intel Pentium D5 na 5GHz s RAM 10GB a HDD 100 TB je dost.,,no, to máš sice pravdu,ale pokud chceme navýšit proud, abychom pokryli dodávkami všechny obyvatele eské republiky, potebujeme lepší vybavení. dodal Radek.,,A tebe snad nezajímá, že systém, který už te má chyby, je velmi zranitelný?"ekl jsem.,,co teda doporuuješ?"zeptal se Radek.,,Podle mé odborné praxe ti doporuuji stáhnout dodávky a penechat je i jiným spolenostem.vždy nejsme v celé republice sami.vím, že chceš být nejlepší, ale takhle toho nedosáhneš, a proto ti radím nakoupit radji aktualizace do systém než nové poítae.,,dobe,michaeli, ješt si to promyslím,ale dkuji za informace."odešel jsem tedy z kanceláe ve 13:45 hodin.ml jsem už docela hlad,a tak jsem zavolal Andreu, jestli nechce zajít na obd. Pracuje kousek ode m, takže to nebyl žádný problém,a tak jsme zašli do restaurace na rohu ulice.co jiného bych si dal než svj oblíbený smažený sýr a Andrejka zase skonila na rizotu.náš rozhovor zase skonil u práce.poslední dobou se o ní bavíme až moc.ekla mi, že v meteorologickém ústavu 11

13 namili silný vítr od západu o rychlosti 220 km/s.do eské republiky by ml tento vítr dorazit zítra v noních hodinách. Po obd jsem se vrátil zpt do práce.chtl jsem zkontrolovat poítae, ale nestihl jsme se divit, jaké zmny se tu za mé nepítomnosti staly.radek vymnil pes 50 poítaových sestav za nové, což stálo 800 milion korun.okamžit jsem šel za Radkem zeptat se,co se dje.radek mi s vlídnou tváí oznámil, že nakoupil nové poítae.byl jsem strašn rozílený, a tak jsem radji odešel dom a ani Radkovi neoznámil, že se na nás valí vichice. 21/4/2030 7:00 Je steda a já zase musím jít do práce, do které se mi vbec nechce.hned, jak jsem vešel do velké budovy, potkal jsem Radka, který m pozval do své kanceláe.,,co to do tebe vjelo?"zeptal se m.,,hele, Radku, eknu ti to asi takhle, jsi blb.do ech má pijít za pár hodin vichice o rychlosti 220 km/s.co když nám vypadnou systémy?jak pak budeme varovat lidi??,,cože jsi to ekl? Vichice v eské republice?hele, Michaeli, nechceš týden volna?,,radku, jdi nkam.pokud nejsi schopen ešit tuto vážnou situaci, tak bys ml odstoupit z funkce.,,pokej, to jako myslíš vážn?kolik nám ješt zbývá asu?,,myslíš si, že bych o tom jen tak žertoval??andrea íkala, že v noních hodinách, takže nám už moc asu nezbývá. odvtil jsem.,,pro jsi mi to neekl dív??? zlobil se Radek.,,Ale já ti to peci íkal, jenže ty jsi m neposlouchal a poád jsi mlel to své.ale te se peci nebudeme hádat, musíme s tím nco udlat - a to rychle. Dobe, tak jdi, Michaeli, k poítam a já zatím svolám mimoádnou radu. 12:00 Po pti hodinách zaala být situace vážná.poítae ukazovaly stav petížení a já jen ekal, až vypadnou.radek zatím jednal se leny ministerstva energetiky a paliv.všechny televizní a rozhlasové stanice zaínaly upozorovat obyvatele.jak jsem to tak pozoroval, nic takového jsem ješt nevidl.celé nebe bylo erné a létaly blesky a vítr dosáhl rychlosti pibližn 160 km/s.meteoroložky pedpovídaly dv tornáda, která se spojí v jedno a znií tém celou republiku.venku už te panoval dsný chaos.lidé bhali tam a sem a auta jezdila krokem kvli zácpám.u nás v podzemí je atomový kryt, ve kterém jsou zamstnanci a Andrea. 13:00 Ani to tak dlouho netrvalo a stalo se, co jsem pedpovídal.sí pro západní republiku zkolabovala.podle mých odhad pijde o informace necelých 10 milión obyvatel.šel jsem okamžit za Radkem a popsal jsem mu situaci.,,to je zlé, ml jsi pravdu, Michaeli, ale musím udlat to, co je te nezbytné. Nestail jsem íct ani slovo.radek vybhl doprosted silnice.kiel jsem na nho, ale už bylo pozd.radka vzal vítr a už jsem ho nevidl. 18:00 Teprve až te se mi podailo obnovit sít, ale myslím, že je už pozd.tornádo dorazilo do Karlových Var a neskutenou rychlostí se valí i na nás.asi všeho nechám a pjdu také do krytu.v oích mám slzy a najednou se mi ped oima objevovaly vzpomínky.pitulil jsem se k spící Andrejce a ekal jsem, co bude dál. 0:00 Je po všem, nebo jsem už mrtvý.kladu si otázku hned, jak jsem se probudil.až na pár škod jsme pežili všichni.a já te dkuji stavitelm, že tuto konstrukci postavili dobe.vyšel jsme ven.vypadalo to tam jako po válce.ale bylo mi líto tch lidí, kteí se to nestihli dozvdt vas. Jakub Vlk Typy stedních škol gymnázia - poskytují všeobecné vzdlání a studenty pedevším pipravují k vysokoškolskému studiu, které je zakoneno maturitní zkouškou. Pro žáky z 9.roník jsou ureny tyleté vzdlávací programy, do osmi a šestiletých obor nastupují žáci se studijními pedpoklady po ukonení 5. nebo 7. roníku ZŠ. SOŠ - druhy škol- prmyslové školy s rzným zamením (nap.stavební, nebo strojní,...), obchodní akademie, zdravotnické, pedagogické, zemdlské, umleckoprmyslové, hotelové 12

14 a zahradnické. Výuka je tyletá i dvouletá a zakonuje se maturitní zkouškou. Absolventi získají vysvdení o závrené zkoušce. Konzervatoe - místo pijímaek žáci vykonávají talentovou zkoušku a kritériem pro pijetí je talent. Celý studijní cyklus je zakonen absolutoriem.studenti mohou po 4.roníku složit nepovinnou maturitní zkoušku. SOU - školy nabízejí vyuení i maturitní studium a starším uchazem nástavbové studium. To se dlí se na tíleté, dvouleté a tyrleté obory, které jsou zakoneny výuním listem. U tíletých obor lze získat maturitu pokraováním na nástavbovém studiu. Uilišt- na dvouletých oborech studují podle upraveného uebního plánu. U závrené zkoušky lze získat výuní list. Na tento druh školy mohou nastoupit i ti, kteí školní docházku nedokonili. OU- u dvou a tíletých obor je studium ukoneno závrenou zkouškou a získáním výuního listu. Pehled rozmístní žák z minulých 9.tíd Gymnázia: Omská, Praha 10-2 žáci Pípotoní, Praha 10-2 žáci Litomická, Praha 9-1 žák Botiská, Praha 2-1 žák Jitní, P4 /soukromé/ - 1 žák Obchodní akademie: Svatoslavova, Praha 4 5 žák Vinohradská, Praha 2-2 žáci Dušní, Praha 2 1 žák Kolárova, Praha 3 1 žák Stední prmyslové školy: stavební J. Goára, Praha 4 3žáci strojnická, Novoborská, Praha 9 1 žák elektrotechnická, V Úžlabin, Praha 10 1žák zemmická, Pod Táborem, Praha 9 1žák Stední odborné školy: pro administrativu EU, Lipí, Praha 9 3 žáci hotelová, Vršovická, Praha 10 1 žák První soukromá hotelová škola, Svídnická, Praha 8 1 žák SOŠ a SOU Kladno 1 žák managementu a služeb s.r.o., Schulhoffova, Praha 4 1žák SOŠ a SOU, Weilova, Praha 10 1žák Stední odborná uilišt SOŠ a SOU, Weilova, Praha 10 1žák obchodu a služeb, Za erným mostem, Praha 9 1 žák SOU, Uovská, Praha 9 1 žák 13

15 Toulcv dvr První zmínka o Toulcov dvoru v Hostivai je z 11. ervna Tehdy ho dostal spolu s rychtou a vsí do zástavy od sázavského opata Vojtcha rychtá Petík z Lešan. Tvrz byla po dlouhá léta majetkem sázavského kláštera, poté nejvyššího pulkrabství, spravovali ji stavové království eského a roku 1866 se stala majetkem "obce království eského". Posledním nájemcem tohoto zemského (pedtím purkrabského) statku byl pan František Toulec, po kterém je dvr pojmenován. Byl to prý velmi moudrý hospodá, laskavý lovk, který nenechal žádného pocestného odejít bez pohoštní. Název Toulcv dvr je proto vhodným pojítkem s minulostí.v 60. letech dvacátého století dostal dvr do správy Státní statek Praha. Zídil zde velkovýrobnu krmných smsí a bývalé stodoly pestavl na prmyslový objekt. Dne 11. kvtna 1992 vylenila vláda SFR areál Toulcova dvora pro neziskové ekologicko výchovné úely a pevedla ho do vlastnictví msta Prahy.Areál Toulcova dvora je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Jako souást pvodní zástavby osady Hostiva leží na území Mstské památkové zóny Hostiva vyhlášené v r Stedisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je budováno v Praze - Hostivai od konce roku Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcv dvr, které 4. ledna 1996 uzavelo s Hlavním mstem Prahou padesátiletou smlouvu O správ a užívání areálu Toulcova dvora.magistrát hlavního msta Prahy je majitelem budov a pozemk, zajišuje jejich rekonstrukce a podporuje innost Zájmového sdružení Toulcv dvr. Bez podpory magistrátu by jeho innost nebyla možná.leny zájmového sdružení jsou Základní lánek Hnutí Brontosaurus Boti, Sdružení SRAZ - Spolen za radostí a zdravím, Mateská škola Semínko o.p.s a 4. základní organizace eského svazu ochránc pírody. V souasné dob pracuje na Toulcov dvoe pro lenské organizace asi 20 pracovník.cílem lenských organizací je vybudovat v Toulcov dvoe ekologicko výchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcv dvr je zakládajícím lenem Sdružení stedisek ekologické výchovy Pavuina. Toulcv dvr má za sebou bohatou historii. Na 8 hektarech plochy se nachází komplex památkov chránných budov (gotický špýchar, barokní stáje), pírodn zajímavá spoleenstva (mokad, lužní les, skalní výchoz, javorový les, kvtnatá louka.) a zelené plochy obhospodaované lovkem (sad, pole, ekozahrada, školka lesních devin.). Souástí areálu je hospodáský dvr s huculskými komi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvíaty. Ekologická výchova na Toulcov dvoe: Programy pro školní kolektivy a pedagogy s ekologickou tematikou.v souasné dob má Toulcv dvr pipraven 30 rzných program pro MŠ, ZŠ i SŠ.I naše škola pravideln navštvuje Toulcv dvr.cílem Toulcova dvora je doplnit školní osnovy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách pro školy tžko dostupných. Úastníci nejsou pasivními posluchai, ale sami hledají ešení ekologických problém, nacházejí souvislosti mezi pírodním a historickým vývojem atd. Stedisko ekologické výchovy je akreditováno Ministerstvem školství mládeže a tlovýchovy eské republiky k dalšímu 14

16 vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti ekologické výchovy a pravideln poádá semináe pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogiky a vedoucí dtských oddíl. Volný as na Toulcov dvoe Stedisko ekologické výchovy poádá pravideln akce pro volný as urené veejnosti. Velkou oblibu si získaly zejména programy vnované obnovování lidových tradic a výtvarné práce s pírodními materiály. Programy jsou v pevážné míe pipravovány tak, aby se jich mohly zúastnit celé rodiny. Mateské centrum Mateídouška V Mateídoušce, která má k dispozici dtskou hernu, 2 zahrady a organizaní zázemí, se schází maminky se svými nejmenšími potomky. Vlastní iniciativou matek nebo pod vedením lektorek je pipravován rznorodý pravidelný i nepravidelný program - hry v hern a na zahrad, výtvarné innosti, hraní na hudební nástroje. Zájmové kroužky Pi ekologickém centru pracuje stále více zájmových kroužk. Dti poznávají pírodu, starají se o domácí zvíata, uí se jezdit na koni, vytváejí pedmty z pírodních materiál... Výstavy a další aktivity V areálu Toulcova dvora se nacházejí objekty barokních stájí a gotického špýcharu. Tyto prostory jsou využívány nejen v rámci program pro školy a veejnost, ale i k výstavám, popípad jsou pronajímány. Michal Kolá, Roman Temlík 15

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 2. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví!. as rychle utíká a blíží se Vánoce, urit se všichni moc tšíte na vánoní prázdniny a na Štdrý den.toto

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Vánoce u nás a jinde Turnaj v malé kopané Návštva PARKU HOSTIVA Rozhovor s paní uitelkou Janou Bezinovou- Zelingerovou Soutže Putovního poháru starosty naší ásti Prahy 15 Rozhovor s Mgr.

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Na 1. stupni se poad líbil 75% žák a 25% se nelíbil nebo se líbilo jen nco. Nkterým bylo zatžko zaplatit 40 K, pestože denn utrácí dost penz

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

! " " # % ) % *+,% - / $0

!   # % ) % *+,% - / $0 ! " " # $% %& ' %!( % ) % *+,% - $. / $0 $ Úvod Takže jsme zase tady. Víme, jak je pro vás nový školní rok nároný, a už je pro vás poslední, první, nebo jste nováek. Budeme se snažit vám tenhle školní

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Natáení druhého CD scholy Gaudete

Natáení druhého CD scholy Gaudete Natáení druhého CD scholy Gaudete Nápad natoit pokraování prvního CD scholy vznikl prakticky ješt ped tím, než se CD vylisovalo a dostalo do farnosti, tedy zaátkem msíce záí 2013. Schola v té dob zpívala

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Pedagogové ZŠ Hlaveník

Pedagogové ZŠ Hlaveník !" # A jak jsme pomohli? Sbírka Na pomoc Haiti, která byla na naší škole vyhlášena, pinesla výtžek 1503,- K. Peníze byly poslány organizaci lovk v tísni, konto SOS Haiti,. ú. 40954095 / 0300. Všem, kteí

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více