Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole"

Transkript

1 !" #$"% &'()") )") *+,- *.

2 Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak i tu špatnou. Snažili jsme se z minulých chyb pouit a vydat pro vás druhé íslo ješt atraktivnjší než to první. Rád bych znovu upozornil na naši ovou adresu Doufáme, že nám i nadále budete posílat vaše názory i otázky ohledn našeho asopisu. Doufám, že si naše druhé íslo užijete, jelikož je v tomto roce poslední, ale rozhodn se na vás budeme tšit i v píštím roce. Bohužel však s jiným vedením. Takže peji všem žákm z deváté tídy úspšné zaazení do škol a žákm osmé tídy,a se jim s Realistou daí i nadále. René ervený, šéfredaktor Basketbal dívek a chlapc Basketbal dívek v rámci Poháru starosty M Praha 15 se uskutenil ve stedu na ZŠ Veronské námstí. Naši školu reprezentovali: 8.A Lenka Melounová Barbora umriková 9.A Hana ulíková Lenka Paurová Tereza Hochmanová Markéta Koláková Výsledky ZŠ Hornomcholupská: -ZŠ Hostiva 20:4 -ZŠ Kimická 13:12 -ZŠ Nad Pehradou 14:6 -ZŠ Veronské nám. 28:0 Celkové poadí: 1. ZŠ Hornomcholupská 8 bod 2. ZŠ Kimická 6 bod 3. ZŠ Veronské nám. 4 body 4. ZŠ Hostiva 2 body 5. ZŠ Nad Pehradou 0 bod Basketbal chlapc o Pohár starosty M Praha 15 se uskutenil ve tvrtek na ZŠ Veronském námstí. Reprezentovali nás: 8.A Martin Hampejs Jií Brožek Jan Mareš 8.B Vitalij Grygorskyj Patrik Koínek David Brunner Tomáš Koryák 9.A Daniel Kuera Jií Krafek Jan Králík 1

3 9.B Ladislav Kurík Milan Posadovský Utkání ZŠ Hornomcholupská: - ZŠ Hostiva 16:2 - ZŠ Kimická 19:2 - ZŠ Nad Pehradou 17:4 - ZŠ Veronské nám. 7:6 Celkové poadí: 1. ZŠ Hornomcholupská 8 bod 2. ZŠ Nad Pehradou 4 body 3. ZŠ Kimická 4 body 4. ZŠ Hostiva 2 body 5. ZŠ Veronské nám. 2 body Jakub Vlk Projektový den Projektový den se konal Žáci druhého stupn mli možnost celý týden vždy ráno od 7.45 do 8.00 a o velké pestávce se zapisovat do dvou rzných dílen. Stoly, kde se žáci zapisovali, byly dva. První stl byl uren 6.a 7. tídám a druhý stl 8. a 9. tídám. Stejn takto byly rozdleny i dílny - názvy i uitelé dílen byli stejní. Ale program dílen byl jiný vzhledem k uivu. Zapisování obstarávali nkteí lenové našeho asopisu. 6. a 7. tídy zapisovali: René ervený, Jakub Vlk, Veronika Maryak a Marie Stiborová. 8. a 9. tídy zapisovali: Dominika Hornáková, Aneta Betkowská, Veronika Králová a Lukáš Vít. Názvy a uitele dílen si mžete peíst v naší tabulce. Název dílny Vánoní piškvorky Geography quizz Keramika Jazykové a vdomostní kvízy Pírodopis trochu jinak Netradiní sportovní soutže Najdi, poznej, uhodni Malá matematická olympiáda Fyzika zajímav Vánoce picházejí Vocabulary games A recipe Vánoní peení Uitel Mgr. J. ernovská Mgr. V. Jacková Mgr. S. Dohnalová Mgr. M. Vohralíková Ing. J. Korotviková Mgr. Z. Doležalová Mgr. L. Novotná Mgr. E. Tesárková Mgr. M. Kýpe Mgr. Z. Polívková Mgr. K. Dvoáková Mgr. E. Kohutová Mgr. Z. Kozlová 2

4 Projektový den pro žáka druhého stupn probíhal následovn. První hodina byla s tídním uitelem. Druhou hodinu strávil žák v díln, na kterou se pedem zapsal. Po díln následovala generální zkouška na veerní vystoupení, kde se dopilovaly poslední nedostatky. Po generální zkoušce se žák odebral opt do dílny. Samozejm do jiné, než byla ta jeho pedchozí. Poté vyuování skonilo. Projektový den byl píjemným zpestením stereotypního školního života. Lukáš Vít Vánoní setkání rodi a žák Dne probhlo v jídeln školy vánoní setkání rodi a žák. Na žáky prvního stupn se rodie pišli podívat v 17,00, zatímco žáci druhého stupn vystoupili v 19,00. Úvodní e pronesl v 17,00 David Wild, který celý veer uvádl. Poté jako první vystoupila družina s pipravenými básnikami a písnikami, obas doprovázenými hrou na flétnu. Druhá skupina si pipravila vystoupení s gymnastickými míi. Mezi vystoupením družin a žák prvního stupn pedvedly dti, které navštvují tanení kurz Domino, ukázku tance v rytmu tanc hip hop a disko dance. Po nich dvojice tídy 1.A pednesly nkolik básniek a celá tída spolen zazpívala. 2.A si pro tento veer pipravila nkolik básniek a tancování k písni Rolniky. S Mikulášem a erty, ale také s vánoními koledami a básnikami všechny pítomné seznámily tídy 3.A a 3.B, které si pichystaly spolené vystoupení. Další v poadí byla 4.A, která k vánoní atmosfée pispla písnikami a koledami zahranými na flétny. Potom pišla na adu 1.B s vánoním pedstavením o zvíátkách v zim. Skupina žáky, které se ve volném ase vnují baletu na naší škole, zpestila veer tanením vystoupením s deštníky na muzikálovou píse Ššš. Tída 4.B zazpívala první písniku s doprovodem harmoniky, druhou s doprovodem flétny a zarecitovala vlastní básniku. Po ní 5.A pednesla básniky a zazpívala nkolik písniek. Posledním vystoupením prvního stupn byla tída 5.B, která si pichystala vánoní píbh. Zatímco se v jídeln usazovali rodie žák druhého stupn, zaznívaly tady vánoní tóny. Teprve v 19,00 se znovu ujal slova David Wild, aby jako první tídu druhého stupn uvedl 9.A, kterou zastoupily ti žákyn s nkolika písnmi, piemž ti z nich byly zahrány na lesní roh a dv byly zazpívány za doprovodu piana. Tída 6.B pedstoupila ped rodie s anglickou scénkou, kterou poté zahrála také v eském jazyce. I tanení kurz Domino v této ásti veera v hip hopu a disko dance reprezentovali žáci druhého stupn. Po nich vystoupila 6.A s poady Nikdo není dokonalý, Televizní noviny, Sport a Poasí TV Chaozz, bhem nichž nkteí žáci zahráli na akordeon, trumpetu, basu a na píné flétny. Potom žáci 9.B zahráli na trumpetu, kytaru a flétnu nkolik nejen vánoních písní, piemž hra na kytaru a flétnu doprovodila dv zpívané písn. Pi závreném vystoupení tída 7.A zahrála vlastní divadelní pedstavení a za doprovodu flétny zazpívala koledu Dej Bh štstí. Nakonec se David Wild za všechny rozlouil s rodii a popál jim krásné Vánoce. Veronika Králová 3

5 Naše škola opt v kin Hostiva Po nkolika dílech slavného Harryho Pottera, navštívila naše škola opt kino Hostiva na další dobrodružné fantasy. Chudý farmáský chlapec Eragon najde v Draích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze prodat a zabezpeit jím rodinu na nadcházející krutou zimu. Když se z kamene "vyklube" draí vejce a z nj pozdji Eragonv drak - Safira, uvdomí si, že stojí tváí v tvá dobrodružství, které sahá vysoko nad jeho možnosti. Jeho prostý život pes noc zanikne a on se ocitne v novém, nebezpeném svt intrik, kouzel a válek. Pouze se starodávným meem a moudrým prvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat nebezpené situace a odolávat temným silám v království, kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic. Nakonec Eragon díky své moudrosti a odvaze spolu se Safirou a páteli osvobodí zem od zla.film je velice napínavý a zajímavý i svou originalitou. Honza Kovanda Filmový kvíz Z kterých film jsou tyto vty? 1.,, Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! 2.,, Když se daí, tak se daí! 3.,, Hujer, metelesku blesku!! 4.,, Jmenuji se... Igor Hnízdo!!! 5.,, Králíka, poád jenom králíka. Už ani ten Pina to nežere! 6.,, To je zajímavý, a ekneš sebevtší pitomost, když to podáš náležit vdecky, vždycky se najde njaký blbec, který ti zatleská. 7.,, Vy jste se zase kochal, pane doktore! 8.,, Tak kdepak je ten prola, co tady epuje to pivo? 9.,, Vydrž, Prka, vydrž! 10.,, Alkohol podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoliv množství. ešení (1. Postižiny, 2. Kameák 3, 3. Mareku, podejte mi pero, 4. Obecná škola, 5. Slunce, seno, jahody, 6. Jak svt pichází o básníky, 7. Vesniko má stedisková, 8. Jáchyme, ho ho do stroje, 9. Snženky a machi, 10. Limonádový Joe) Veronika Bräuerová, Patrik Koínek Mezi mé koníky patí hokej, íká Mgr. Eva Kohutová JSTE NA NAŠÍ ŠKOLE NOVÁ, JAK SE VÁM JEVÍ? Žáci jsou fajn, protože se chovají docela slušn.ale nelíbí se mi nkteré materiální zabezpeení, jako nap.videa, která jsou stará, nebo teba magnetofony, které nefungují, omezené poty kopií,se kterými mžeme pracovat... 4

6 JAKÉ PEDMTY UÍTE? Tady jenom anglitinu. NA JAKÉM STUPNI UÍTE? Na prvním i na druhém. A JAKÉ TÍDY UÍTE? Tetí až sedmou tídu. BYLO ZAMSTNÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ VAŠÍM CÍLEM? Ano. Již od školních let jsem chtla být uitelkou. NA JAKÝCH ŠKOLÁCH JSTE UILA DÍVE? První byla Základní škola Mezi školami v Nových Butovicích a potom Základní škola Chelického na Žižkov. JAK VÁM ŠLY VAŠE PEDMTY, KDYŽ JSTE SE JE JEŠT UILA? Myslíš ten, který uím? ANO. Moc dobe ne. Dvojky, trojky, z maturity tyka. DLAJÍ VÁM NKTERÉ DTI PROBLÉMY? Myslíš v chování nebo v uení? OBOJÍ. Ale ano, jsou tady dti, které teba asto vykikují a dlají rzné vci, teba se houpou na židli a shazují vci na zem apod. Ale že by nkdo zcela zaostával v uení, to ne. Jsou i tací, kteí anglitinu zvládají h. JAKÉ MÁTE KONÍKY? Baví m sporty. Pasivn i aktivn. V televizi se koukám hodn na hokej, tenis, obas i na fotbal, na atletiku a na olympijské hry. Sleduji toho víc. Jinak sportuji rekrean, ráda jezdím na kolekových bruslích, na led, ráda si zahraji hokej, basketbal, fotbal, tenis, ping-pong. Dalším koníkem je moje práce. Dkuji za rozhovor. Konec s novým zaátkem Martin Mikeš TENTO ROK BUDE PRO VÁS OBTÍŽNJŠÍ, ODEJDOU "VAŠE DTI". JAKÁ ZMNA PRO VÁS NASTANE? Mgr. Lenka Novotná: Já si myslím, že žádná zmna nenastane. Spíš je to dvod k zamyšlení nad tím, co se za tyi roky vzájemného setkávání událo. Mgr.Eva Tesárková: To uvidím, až budou pry. Až pijde as, tak tu situaci vyhodnotím. PO EM SE VÁM BUDE STÝSKAT NEJVÍCE? Mgr. Lenka Novotná: Po tyech letech už se známe, víme,co od sebe mžeme vzájemn oekávat, máme vybudovaný zabhnutý ád.jakmile žáci odejdou,ta jistota už tady nebude a bude se vytváet s jinými dtmi. Mgr.Eva Tesárková: No docela urit ne po problémech, ale bude se mi stýskat po nkterých žácích.oni 5

7 jsou jako sluníka, která vás postaví na nohy. VÍTE VE SVÉ ŽÁKY, ŽE DOSÁHNOU SVÝCH CÍL? Mgr. Lenka Novotná: Myslím, že vtšina ano.nkteí ješt potebují trochu asu, ale vtšinou vdí,co chtjí získat, a proto toho dosáhnou. Mgr.Eva Tesárková: Doufám, že toho dosáhnou a dostanou vítr do plachet. Z EHO VÁM BUDE SMUTNO A Z EHO NAOPAK BUDETE MÍT RADOST? Mgr. Lenka Novotná: Ten smutek je z toho, že tyi roky jsou dlouhá doba, za kterou vznikly njaké vazby a stala se spousta, vtšinou píjemných událostí.radost je z toho, že ve tíd nebyly vtší problémy a že se už konec roku snad zvládne. Mgr.Eva Tesárková: Vždy, když ta tída odejde, tak nco koní. Smutno ne, samozejm pijdou situace, kdy to budu h zvládat. JAK BUDOU PODLE VÁS REAGOVAT ŽÁCI V POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN? Mgr.Lenka Novotná: Já myslím, že obvyklým zpsobem. Asi budou mít smíšené pocity, trochu smutek, že nco koní, a trochu radost, že mají školu za sebou. Nejspíš budou vnímat, že jdou tou školou naposledy a budou vzpomínat na to hezké. Mgr.Eva Tesárková: Doufám, že se budou mít rádi. Marie Stiborová, Petra Bezinová Horoskopy Blíženci ( ) Charakteristika znamení Jsou prvním lidským symbolem zvrokruhu, symbolizujícím lidskou rozpolcenost. Bohužel se znamení Blíženc mže chovat i dost bezohledn, což se jim v budoucnu velmi siln vrací. S pibývajícím vkem jsou moudejší a ohleduplnjší. Blíženec je pod vlivem planety Merkur, která je zodpovdná za jeho promny. Má rád zmny a pohyb. Jeho charakteristika je pizpsobivost, duševní i fyzická pružnost. Blíženec se velmi rád projevuje slovem i písmem. Toto znamení je mistrem umní v pizpsobování se a je schopno rychle mnit své dosavadní mínní. V život Blíženci nco neustále chybí, nco, co nedokáže dost dobe pojmenovat. Potrpí si na lichotky, jež mají obzvláš rádi. Druzí Blížencm závidí jejich pohyb, sílu, stále živou mysl a schopnost neustálé pohotovosti. Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: vzduch Merkur achát, diamant, malachit, opál, safír tvrtek, pátek, sobota Slavní narození ve znamení Blíženci Paula Abdul, Naomi Campbell, Jacques-Yves Cousteau, Francis Crick, Johnny Depp, Arthur Conan Doyle, Bob Dylan, Clint Eastwood, M. C. Escher 6

8 Býk ( ) Charakteristika znamení Lidé narozeni v tomto znamení pod vlivem planety Venuše mají siln rozvinuté rozumové schopnosti. Mají smysl pro krásu, harmonii, radost a spravedlnost. Býk se chová tak, jak si druzí zaslouží. Dokáže si opravdu vychutnat život se všemi slastmi i starostmi. Toto znamení je vytrvalé a umínné, nenechá si poádn nic vysvtlit, dlouho trucuje a trvá na svém. Nedoporuuje se Býka dlouho dráždit, nemuselo by se to vyplatit! Rád by žil podle svých cit a zažitého rytmu, neustále se o to snaží. Býk bude mít vždy mladistvý vzhled, teplé oi plné laskavosti a pátelství. V lásce je trplivý a dokáže vykávat. Jeho pání a city jsou totožné, ponoí se do lásky naplno a skuten, má rád na milované osob úpln vše, co se k ní vztahuje. Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: zem Venuše achát, jaspis, onyx, smaragd steda, tvrtek, nedle Slavní narození ve znamení Býk Jessica Alba, Madeleine Albright, Honoré de Balzac, David Beckham, Tony Blair, Cate Blanchett, Jiina Bohdalová, Bono, Pierce Brosnan, George Clooney, Penelope Cruz, Petr Ilji ajkovskij, Petr ech, Kirsten Dunst, Brian Eno, Enya Lev ( ) Charakteristika znamení Lev je králem zvíat, je pod vlivem Slunce, jež pedstavuje svtlo, teplo a život. Jsou silné, mocné povahy, která ráda velí. Lvi mají dobré zdraví a neuvitelnou životní vitalitu. Je to znamení života, tepla, ohn a idealismu. Jsou to vášnivé povahy, které nerady hrají druhé housle. Domnívají se, že jsou stedem vesmíru, a touží po moci, sláv. Jejich nepítelem je siln vyvinutá pýcha. Jsou ušlechtilí a estní, touží se neustále rozvíjet a projevovat. Obas Lev postrádá znalost psychologie lidí. Nechybí mu organizaní talent, vše naplánuje, zaídí... a druzí to odpracují. Nemá rád u lidí prmrnost a všednost. Chce být neustále stedem pozornosti, miluje život na úrovni, bohatství, tpyt zlata. Chce být uznávaný. Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: ohe Slunce ametyst, diamant, granát, jantar steda, tvrtek, nedle Slavní narození ve znamení Lev Ben Affleck, Tori Amos, Louis Armstrong, Neil Armstrong, Antonio Banderas, Kate Beckinsale, Halle Berry, Napoleon Bonaparte, Ray Bradbury, Sandra Bullock, Fidel Castro, Bill Clinton, Robert DeNiro, David Duchovny, Fred Durst, Henry Ford 7

9 Rak ( ) Charakteristika znamení Toto znamení má rádo lidi, dav a popularitu. Je pod vlivem Msíce, a proto vlastní moc podvdomí a hluboké citlivosti. Rak bývá pemýšlivý, vynalézavý a asto upjatý na své vlastní vzpomínky. Je pro nj dležitý domov a rodinné zázemí. Je nejen dosti pecitlivlý, ale také popudlivý. Snílek, to je slovo, které ho naprosto vystihuje. A je jedno, zda je den i noc. Dokáže být také náladový a nesnáší povrchnost, hrubé chování a pokrytectví. Nerad se podizuje, snaží se zstat sám sebou. Nezbytn touží po bezpeí a teplé konejšivé nárui. Nikdy nezapomíná na svou starou lásku, ve vzpomínkách se neustále vrací a žije ve starých kolejích. Rak je romantický a oplývá umleckým talentem. Dokáže být neskonale milý, ale musíte se mu stále vnovat. Má SILN vyvinutou pedtuchu, nikdy ho nepodceujte!!! Živel: Vládce: Kameny: Píznivé dny: voda Msíc kemen, opál, smaragd, topaz pondlí, tvrtek, pátek Slavní narození ve znamení Rak Pamela Anderson, P. T. Barnum, Ingmar Bergman, Ambrose Bierce, Mel Brooks, Gisele Bündchen, George W. Bush, Barbara Cartland, Bill Cosby, Tom Cruise, Vin Diesel, Missy Elliott, Michael Flatley, Harrison Ford, Buckminster Fuller Rozhovor s paní editelkou SOŠ Futurum, ing. Alenou Marekovou Udlali jsme pro vás rozhovor s ing.alenou Marekovou, editelkou stední školy FUTURUM, která sídlí na naší škole, a poptali jsme se na vci,které vás nejvíce zajímají. KDE VAŠE ŠKOLA SÍDLILA DÍVE A PRO SE PEMÍSTILA DO BUDOVY NAŠÍ ZŠ? Díve naše škola sídlila na rzných místech vždy na Praze 10. Naposledy jsme sídlili na Praze 10 v ulici Švehlova, také na ZŠ. K vám jsme se pesthovali až poté, co nám vaše vedení školy nabídlo volné prostory. KDY VAŠE ŠKOLA VZNIKLA A JAKÉ MÁ ZAMENÍ? Naše škola vznikla 1.záí My jsme stední odborná škola a sousteujeme se na dva studijní obory. Ekonomika soukromého podnikání - v tomto oboru máme pouze studenty ve tetím a tvrtém roníku, první roníky už neotvíráme. Místo ekonomiky nám nabíhá studijní obor pedagogické lyceum. A dále je obor výchova dtí pedškolního a mladšího školního vku. Až dobhne Ekonomika soukromého podnikání, staneme se stední pedagogickou školou. KOLIK MÁTE V SOUASTNÉ DOB STUDENT? K 1.záí 2007 to bylo 160 student, 8 tíd a prmr student na tídu je 20 student. JAKÉ UPLATNNÍ MAJÍ VAŠI STUDENTI PO UKONENÍ TÉTO ŠKOLY? V oboru výchova dtí jsou pln kvalifikovanými uitelkami v mateských školách, vychovatelkami ve školních družinách nebo v dtských domovech. V oboru ekonomika 8

10 soukromého podnikání nacházejí uplatnní v bankách,pojišovnách, ve firmách. A z pedagogického lycea se pedpokládá, že studenti budou pokraovat v dalším studiu. JAK PROBÍHAJÍ PRAXE VAŠICH STUDENT? Ve firmách, nejrznjších bankách, pojišovnách a i tam, kde si sami seženou praxi. V oboru pedagogiky praktikují v mateských školách a družinách. KOLIK SE PLATÍ NA VAŠÍ ŠKOLE ŠKOLNÉ? Školné na naší škole se platí pibližn za rok ve dvou splátkách. JÁ SE VRÁTÍM K TÉ PRAXI. PROBÍHÁ NJAKÁ SPOLUPRÁCE OHLEDN PRAXÍ S NAŠÍ ŠKOLOU? Ano, už probíhá tato spolupráce a my máme s vaší školou dobrou symbiózu a dokonce naši studenti zde již praktikovali a mli dobré hodnocení. KOLIK % VAŠICH STUDENT POKRAUJE POTOM VE STUDIU NA VŠ? Úspšnost pijetí na VŠ se zvyšuje JAK HODNOTÍTE VZTAHY MEZI OBMA ŠKOLAMI V BUDOV? Tak o tom jsem již mluvila. Myslím, že máme dobrý vztah.chtla bych, aby jedna škola druhé byla prospšná. Minulý školní rok byl trošku komplikovanjší, protože pro žáky vaší školy byla naše psobnost nová. Podílíme se na nkterých akcích vaší školy, kdy naši studenti jsou v roli asistenta pedagoga. JAKÉ CIZÍ JAZYKY VYUUJETE? Na naší škole vyuujeme anglický jazyk, nmecký jazyk, ruský jazyk a do budoucna bychom rádi nabídli španlštinu a francouzštinu. René ervený a Jakub Vlk Statistika prvního pololetí První pololetí je už za námi.bylo na každém, jak se k vci postaví, každý ml budoucnost ve svých rukách.zejména žákm z devátých a osmých tíd záleželo na prmru. A jak to dopadlo? Prmrný prospch jednotlivých tíd 1.A 1,03 6.A 1,36 1.B 1,00 6.B 1,70 2.A 1,04 7.A 1,66 3.A 1,18 7.B 1,80 3.B 1,25 8.A 1,42 4.A 1,23 8.B 1,84 4.B 1,60 9.A 1,60 5.A 1,35 9.B 1,93 5.B 1,71 9

11 Prmrný prospch 1.stupe 1,26 2.stupe 1,66 Celkem 1,46 Vyznamenání 1.stupe 143 (63 chlapc a 80 dívek) celkem 185 žák na prvním stupni 2.stupe 69 (34 chlapc a 35 dívek) celkem 183 žák na druhém stupni Celkem 212 (97 chlapc a 115 dívek) celkem 368 žák na škole Nejlepší prospch v pedmtech 6.A Fj D Ov M Fy Tv 7.A j Tv 7.B Nj 8.A Aj Z P Ch Rv 9.A Hv Tv Absence 1.stupe Celkem Prmr na žáka 2.stupe Celkem Prmr na žáka Neomluveno Celkem na škole Prmr na žáka 6204 hodin 34 hodin 9402 hodin 52 hodin 58 hodin hodin 43 hodin Všem peji mnoho úspch v druhém pololetí. Jakub Vlk Poslední hodiny zkázy Píše se rok 2030 a je období vývoje a rozmachu.od té doby, co jsem se narodil, se vývoj techniky hodn posunul dopedu.auta mají za ti roky létat a firma Microsoft vytvoila nový operaní systém, který se bude používat v elektrárnách a v meteorologických ústavech, protože v roce 2015 zažila eská republika velký výpadek kvli systému.lidé oekávají od tohoto systému vysokou stabilitu a zabezpeení.nadále se rozšiují i trasy v metru, kterých je zatím 20 a podle posledních údaj obývá eskou republiku více než 20 milión obyvatel. Jmenuji se Michael a narodil jsem se v Praze. Moji rodie umeli pi autohavárii, když mi bylo 15 let, a od té doby bydlím s babikou a ddou.po dokonení základní školy jsem pešel na stední prmyslovou školu se zamením na poítae.tento obor jsem si zvolil, protože jsem už odmalika blázen do poíta.na škole jsem se seznámil s novými lidmi kteí byli opravdu fajn.jenom mi nkdy vyítali,že s nimi nechodím ven a jen se uím,což byla pravda,protože jsem chtl dokonit maturitu se samými jednikami,což se mi nakonec podailo a byl jsem jediný student na škole,který samé jedniky ml.je pravda, že mj volný 10

12 as za nic nestál, ale chtl jsem si v této dob vybudovat dobré postavení.po maturit jsem nechtl od poíta odejít, a tak jsem si našel vysokou školu v Karlových Varech,která byla jediná se zamením na elektrotechniku.na celé škole nás bylo zhruba 300, a pokud by tady nkdo hledal holky, tak byl na špatné adrese.ale pesto se tady jedna objevila.zaala sem chodit,když jsem byl v posledním roníku.hned na první pohled jsem se do ní zamiloval.jmenovala se Andrea a bylo jí jako mn 26 let.na holky jsem nikdy neml štstí, a proto m pekvapilo,že jsem byl mezi prvními, s kým se šla seznámit.musím íci, že byla opravdu krásná a hlavn mla dobré vlastnosti,které pro m byli dležité.naše postupné seznamování perostlo až v lásku jsme zdárn ukonili vysokou školu s titulem ing. Poté jsme se pesthovali do Prahy, kde jsme spolu zaali bydlet. Musím íct, že nám to náramn klapalo a jsme se vzali. Andrea zaala pracovat jako meteoroložka a já pracuji u nejvtší elektrotechnické spolenosti Lenex.Tato firma má za úkol zajišovat dodávky elektiny a tepla uživatelm.pracuji pro n už 10 let jako odborník pes poítaové sít.ovládám a koriguji dodávky a jsem s touto prací velice spokojen.msíní plat mám 60 tisíc,tak kdo by si také stžoval.když jsme v roce 2030 dostali ten nový systém vytvoený Microsoftem,požádali m,abych ho zkontroloval.systém zabírá pibližn 50GB,takže nebylo tak lehké ho provit a hlavn jsem na to dostal jen dva dny,což bylo hodn málo.musel jsem tedy zaít pracovat i doma. 20.dubna 2030 jsem ml termín na odevzdání zkontrolovaného systému.hned ráno v 7:30 jsme mli poradu.radek, který vedl tuto firmu, se hned vyptával na systém.ekl jsem mu, že bych s ním chtl radji mluvil v kancelái.pozval m teda do své luxusní kanceláe.,,já jsem ten systém nestihl celý zkontrolovat...,,ale my nemáme as,vždy víš, že nás už tlaí i ministerstvo energetiky a paliv.také máme mnoho zákazník, kterým momentáln nemžeme poskytnout plné služby, protože naše systémy jedou na nouzové režimy a je jen otázka, kdy se zhroutí úpln.skoil mi do ei Radek a pitom si zapálil cigaretu.využil jsem chvíle, kdy byl zticha a ekl jsem:,,radku, já t chápu, že nechceš ztratit firmu, ale objevil jsem závady na systému".radek okamžit zbystil.,,jedná se o to, že systém není až tak stabilní proti hackrm, jak tvrdí firma Microsoft.Našel jsem stovky míst, kam by mohl hacker zaútoit.a to jsem ješt neprohlédl vše a...,,jaké by to pro nás mlo následky? zeptal se m.,,staí, když hacker pošle vir s jakýmkoli oznaením a tím zablokuje naše systémy a odpojí obyvatele od zdroje svtla a tepla.samozejm, že existují záplaty, které.. Radek mi zase skoil do ei,,já to z ekonomického hlediska vidím za píliš nákladné.potebujeme dležitjší vci,teba nové poítaové sestavy.,,k emu nové sestavy?myslím si, že Intel Pentium D5 na 5GHz s RAM 10GB a HDD 100 TB je dost.,,no, to máš sice pravdu,ale pokud chceme navýšit proud, abychom pokryli dodávkami všechny obyvatele eské republiky, potebujeme lepší vybavení. dodal Radek.,,A tebe snad nezajímá, že systém, který už te má chyby, je velmi zranitelný?"ekl jsem.,,co teda doporuuješ?"zeptal se Radek.,,Podle mé odborné praxe ti doporuuji stáhnout dodávky a penechat je i jiným spolenostem.vždy nejsme v celé republice sami.vím, že chceš být nejlepší, ale takhle toho nedosáhneš, a proto ti radím nakoupit radji aktualizace do systém než nové poítae.,,dobe,michaeli, ješt si to promyslím,ale dkuji za informace."odešel jsem tedy z kanceláe ve 13:45 hodin.ml jsem už docela hlad,a tak jsem zavolal Andreu, jestli nechce zajít na obd. Pracuje kousek ode m, takže to nebyl žádný problém,a tak jsme zašli do restaurace na rohu ulice.co jiného bych si dal než svj oblíbený smažený sýr a Andrejka zase skonila na rizotu.náš rozhovor zase skonil u práce.poslední dobou se o ní bavíme až moc.ekla mi, že v meteorologickém ústavu 11

13 namili silný vítr od západu o rychlosti 220 km/s.do eské republiky by ml tento vítr dorazit zítra v noních hodinách. Po obd jsem se vrátil zpt do práce.chtl jsem zkontrolovat poítae, ale nestihl jsme se divit, jaké zmny se tu za mé nepítomnosti staly.radek vymnil pes 50 poítaových sestav za nové, což stálo 800 milion korun.okamžit jsem šel za Radkem zeptat se,co se dje.radek mi s vlídnou tváí oznámil, že nakoupil nové poítae.byl jsem strašn rozílený, a tak jsem radji odešel dom a ani Radkovi neoznámil, že se na nás valí vichice. 21/4/2030 7:00 Je steda a já zase musím jít do práce, do které se mi vbec nechce.hned, jak jsem vešel do velké budovy, potkal jsem Radka, který m pozval do své kanceláe.,,co to do tebe vjelo?"zeptal se m.,,hele, Radku, eknu ti to asi takhle, jsi blb.do ech má pijít za pár hodin vichice o rychlosti 220 km/s.co když nám vypadnou systémy?jak pak budeme varovat lidi??,,cože jsi to ekl? Vichice v eské republice?hele, Michaeli, nechceš týden volna?,,radku, jdi nkam.pokud nejsi schopen ešit tuto vážnou situaci, tak bys ml odstoupit z funkce.,,pokej, to jako myslíš vážn?kolik nám ješt zbývá asu?,,myslíš si, že bych o tom jen tak žertoval??andrea íkala, že v noních hodinách, takže nám už moc asu nezbývá. odvtil jsem.,,pro jsi mi to neekl dív??? zlobil se Radek.,,Ale já ti to peci íkal, jenže ty jsi m neposlouchal a poád jsi mlel to své.ale te se peci nebudeme hádat, musíme s tím nco udlat - a to rychle. Dobe, tak jdi, Michaeli, k poítam a já zatím svolám mimoádnou radu. 12:00 Po pti hodinách zaala být situace vážná.poítae ukazovaly stav petížení a já jen ekal, až vypadnou.radek zatím jednal se leny ministerstva energetiky a paliv.všechny televizní a rozhlasové stanice zaínaly upozorovat obyvatele.jak jsem to tak pozoroval, nic takového jsem ješt nevidl.celé nebe bylo erné a létaly blesky a vítr dosáhl rychlosti pibližn 160 km/s.meteoroložky pedpovídaly dv tornáda, která se spojí v jedno a znií tém celou republiku.venku už te panoval dsný chaos.lidé bhali tam a sem a auta jezdila krokem kvli zácpám.u nás v podzemí je atomový kryt, ve kterém jsou zamstnanci a Andrea. 13:00 Ani to tak dlouho netrvalo a stalo se, co jsem pedpovídal.sí pro západní republiku zkolabovala.podle mých odhad pijde o informace necelých 10 milión obyvatel.šel jsem okamžit za Radkem a popsal jsem mu situaci.,,to je zlé, ml jsi pravdu, Michaeli, ale musím udlat to, co je te nezbytné. Nestail jsem íct ani slovo.radek vybhl doprosted silnice.kiel jsem na nho, ale už bylo pozd.radka vzal vítr a už jsem ho nevidl. 18:00 Teprve až te se mi podailo obnovit sít, ale myslím, že je už pozd.tornádo dorazilo do Karlových Var a neskutenou rychlostí se valí i na nás.asi všeho nechám a pjdu také do krytu.v oích mám slzy a najednou se mi ped oima objevovaly vzpomínky.pitulil jsem se k spící Andrejce a ekal jsem, co bude dál. 0:00 Je po všem, nebo jsem už mrtvý.kladu si otázku hned, jak jsem se probudil.až na pár škod jsme pežili všichni.a já te dkuji stavitelm, že tuto konstrukci postavili dobe.vyšel jsme ven.vypadalo to tam jako po válce.ale bylo mi líto tch lidí, kteí se to nestihli dozvdt vas. Jakub Vlk Typy stedních škol gymnázia - poskytují všeobecné vzdlání a studenty pedevším pipravují k vysokoškolskému studiu, které je zakoneno maturitní zkouškou. Pro žáky z 9.roník jsou ureny tyleté vzdlávací programy, do osmi a šestiletých obor nastupují žáci se studijními pedpoklady po ukonení 5. nebo 7. roníku ZŠ. SOŠ - druhy škol- prmyslové školy s rzným zamením (nap.stavební, nebo strojní,...), obchodní akademie, zdravotnické, pedagogické, zemdlské, umleckoprmyslové, hotelové 12

14 a zahradnické. Výuka je tyletá i dvouletá a zakonuje se maturitní zkouškou. Absolventi získají vysvdení o závrené zkoušce. Konzervatoe - místo pijímaek žáci vykonávají talentovou zkoušku a kritériem pro pijetí je talent. Celý studijní cyklus je zakonen absolutoriem.studenti mohou po 4.roníku složit nepovinnou maturitní zkoušku. SOU - školy nabízejí vyuení i maturitní studium a starším uchazem nástavbové studium. To se dlí se na tíleté, dvouleté a tyrleté obory, které jsou zakoneny výuním listem. U tíletých obor lze získat maturitu pokraováním na nástavbovém studiu. Uilišt- na dvouletých oborech studují podle upraveného uebního plánu. U závrené zkoušky lze získat výuní list. Na tento druh školy mohou nastoupit i ti, kteí školní docházku nedokonili. OU- u dvou a tíletých obor je studium ukoneno závrenou zkouškou a získáním výuního listu. Pehled rozmístní žák z minulých 9.tíd Gymnázia: Omská, Praha 10-2 žáci Pípotoní, Praha 10-2 žáci Litomická, Praha 9-1 žák Botiská, Praha 2-1 žák Jitní, P4 /soukromé/ - 1 žák Obchodní akademie: Svatoslavova, Praha 4 5 žák Vinohradská, Praha 2-2 žáci Dušní, Praha 2 1 žák Kolárova, Praha 3 1 žák Stední prmyslové školy: stavební J. Goára, Praha 4 3žáci strojnická, Novoborská, Praha 9 1 žák elektrotechnická, V Úžlabin, Praha 10 1žák zemmická, Pod Táborem, Praha 9 1žák Stední odborné školy: pro administrativu EU, Lipí, Praha 9 3 žáci hotelová, Vršovická, Praha 10 1 žák První soukromá hotelová škola, Svídnická, Praha 8 1 žák SOŠ a SOU Kladno 1 žák managementu a služeb s.r.o., Schulhoffova, Praha 4 1žák SOŠ a SOU, Weilova, Praha 10 1žák Stední odborná uilišt SOŠ a SOU, Weilova, Praha 10 1žák obchodu a služeb, Za erným mostem, Praha 9 1 žák SOU, Uovská, Praha 9 1 žák 13

15 Toulcv dvr První zmínka o Toulcov dvoru v Hostivai je z 11. ervna Tehdy ho dostal spolu s rychtou a vsí do zástavy od sázavského opata Vojtcha rychtá Petík z Lešan. Tvrz byla po dlouhá léta majetkem sázavského kláštera, poté nejvyššího pulkrabství, spravovali ji stavové království eského a roku 1866 se stala majetkem "obce království eského". Posledním nájemcem tohoto zemského (pedtím purkrabského) statku byl pan František Toulec, po kterém je dvr pojmenován. Byl to prý velmi moudrý hospodá, laskavý lovk, který nenechal žádného pocestného odejít bez pohoštní. Název Toulcv dvr je proto vhodným pojítkem s minulostí.v 60. letech dvacátého století dostal dvr do správy Státní statek Praha. Zídil zde velkovýrobnu krmných smsí a bývalé stodoly pestavl na prmyslový objekt. Dne 11. kvtna 1992 vylenila vláda SFR areál Toulcova dvora pro neziskové ekologicko výchovné úely a pevedla ho do vlastnictví msta Prahy.Areál Toulcova dvora je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Jako souást pvodní zástavby osady Hostiva leží na území Mstské památkové zóny Hostiva vyhlášené v r Stedisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je budováno v Praze - Hostivai od konce roku Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcv dvr, které 4. ledna 1996 uzavelo s Hlavním mstem Prahou padesátiletou smlouvu O správ a užívání areálu Toulcova dvora.magistrát hlavního msta Prahy je majitelem budov a pozemk, zajišuje jejich rekonstrukce a podporuje innost Zájmového sdružení Toulcv dvr. Bez podpory magistrátu by jeho innost nebyla možná.leny zájmového sdružení jsou Základní lánek Hnutí Brontosaurus Boti, Sdružení SRAZ - Spolen za radostí a zdravím, Mateská škola Semínko o.p.s a 4. základní organizace eského svazu ochránc pírody. V souasné dob pracuje na Toulcov dvoe pro lenské organizace asi 20 pracovník.cílem lenských organizací je vybudovat v Toulcov dvoe ekologicko výchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcv dvr je zakládajícím lenem Sdružení stedisek ekologické výchovy Pavuina. Toulcv dvr má za sebou bohatou historii. Na 8 hektarech plochy se nachází komplex památkov chránných budov (gotický špýchar, barokní stáje), pírodn zajímavá spoleenstva (mokad, lužní les, skalní výchoz, javorový les, kvtnatá louka.) a zelené plochy obhospodaované lovkem (sad, pole, ekozahrada, školka lesních devin.). Souástí areálu je hospodáský dvr s huculskými komi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvíaty. Ekologická výchova na Toulcov dvoe: Programy pro školní kolektivy a pedagogy s ekologickou tematikou.v souasné dob má Toulcv dvr pipraven 30 rzných program pro MŠ, ZŠ i SŠ.I naše škola pravideln navštvuje Toulcv dvr.cílem Toulcova dvora je doplnit školní osnovy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách pro školy tžko dostupných. Úastníci nejsou pasivními posluchai, ale sami hledají ešení ekologických problém, nacházejí souvislosti mezi pírodním a historickým vývojem atd. Stedisko ekologické výchovy je akreditováno Ministerstvem školství mládeže a tlovýchovy eské republiky k dalšímu 14

16 vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti ekologické výchovy a pravideln poádá semináe pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogiky a vedoucí dtských oddíl. Volný as na Toulcov dvoe Stedisko ekologické výchovy poádá pravideln akce pro volný as urené veejnosti. Velkou oblibu si získaly zejména programy vnované obnovování lidových tradic a výtvarné práce s pírodními materiály. Programy jsou v pevážné míe pipravovány tak, aby se jich mohly zúastnit celé rodiny. Mateské centrum Mateídouška V Mateídoušce, která má k dispozici dtskou hernu, 2 zahrady a organizaní zázemí, se schází maminky se svými nejmenšími potomky. Vlastní iniciativou matek nebo pod vedením lektorek je pipravován rznorodý pravidelný i nepravidelný program - hry v hern a na zahrad, výtvarné innosti, hraní na hudební nástroje. Zájmové kroužky Pi ekologickém centru pracuje stále více zájmových kroužk. Dti poznávají pírodu, starají se o domácí zvíata, uí se jezdit na koni, vytváejí pedmty z pírodních materiál... Výstavy a další aktivity V areálu Toulcova dvora se nacházejí objekty barokních stájí a gotického špýcharu. Tyto prostory jsou využívány nejen v rámci program pro školy a veejnost, ale i k výstavám, popípad jsou pronajímány. Michal Kolá, Roman Temlík 15

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Z práce školního senátu Evropská unie a návštva našich spolužák v Bruselu Skautský oddíl Celopražský turnaj ve vybíjené - putovní pohár Prahy 15 Významy jmen (pokraování) Turnaj v malé kopané

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Blíží se konec školního roku Rozhovor se Zdislavou Dubišarovou 35 let naší školy SPRING JUNIOR CUP 2009 Letní slavnosti Závod v cyklistice Texty anglických písní Názory chlapc a dvat naší školy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více