Znalecký posudek č. 859/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 859/12"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4 - zastavěná plocha, parc. č zahrada, parc. č. 197/2 - trvalý travní porost, parc. č. 200/2 - zahrada, parc. č zahrada v katastrálním území Jezernice, obec Jezernice, kraj olomoucký Objednatel posudku: Exekutorský úřad Třebíč Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková Bráfova Třebíč vystavil: JUDr. Ivana Kozáková Účel posudku: Stanovit obvyklou cenu nemovitostí včetně příslušenství na vyžádání objednatele Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Jiří Pavelka Nerudova Přerov Posudek obsahuje 40 stran a 16 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Přerově,

2 ÚVOD Usnesením soudního exekutora JUDr. Ivany Kozánkové, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, Třebíč ze dne , jsem byl ustanoven znalcem k podání znaleckého posudku ve věci vedené pod č. j. 042 EX 2428/08-81 a bylo mi uloženo: Postupem podle z. č. 151/97 Sb. stanovit obvyklou cenu nemovitosti a jejich příslušenství ( 66 odst. 5 z. č. 120/2001 Sb.) a to: 1. pozemku parc. č (orná půda) o výměře m 2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na listu vlastnictví č. 924 pro obec a k. ú. Milenov ve společném jmění povinného a jeho manželky Tamary Navrátilové, nar (Tento pozemek, z důvodu jiného katastrálního území, je oceňován v samostatném posudku č. 860/12) 2. spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/2 k: - budově (rod. domu) č. p. 24 na pozemku parc. č. 14/3 - budově (zem. stav.) bez č. p. na pozemku parc. č. 14/4 - pozemku parc. č. 14/3 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 703 m 2 - pozemku parc. č. 14/4 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 107 m 2 - pozemku parc. č. 196 (zahrada) o výměře 608 m 2 - pozemku parc. č. 197/2 (trvalý travní porost) o výměře 853 m 2 - pozemku parc. č. 200/2 (zahrada) o výměře 89 m 2 - pozemku parc. č. 201 (zahrada) o výměře 58 m 2 vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký na listu vlastnictví č. 380 pro obec a k. ú. Jezernice - ocenění jednotlivých závad s nemovitostí spojených * * * * *

3 3 A. Nález 1. Znalecký úkol Jedná se o ocenění nemovitosti - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4 - zastavěná plocha, parc. č zahrada, parc. č. 197/2 - trvalý travní porost, parc. č. 200/2 - zahrada, parc. č zahrada v katastrálním území Jezernice, obec Jezernice, kraj olomoucký. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za účasti povinného. 3. Podklady pro vypracování posudku Od objednavatele: Objednavatel dodal výpisy z katastru nemovitostí ze dne , vyhotoveno dálkovým přístupem pro účel Provedení exekucí, č. j.: 042 Ex 2428/08 pro Soudní exekutor Kozáková Ivana, JUDr. Od znalce: Znalec pořídil kopie katastrálních map z internetu. K dispozici měl od povinného znalecký posudek č. 2867/2011 zpracovaný Ing. Pavlem Dittelem ze dne pro účely dědického řízení. Od objednavatele i od povinného převzal znalec veškeré výše uvedené podklady, provedl šetření na místě a pořídil fotodokumentaci. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Olomoucký Okres: Přerov Obec: Jezernice Katastrální území: Jezernice (659401) List vlastnictví číslo: 380 Vlastníci: 1. Navrátil Vratislav Podíl: 1/2 Hromůvka 1889, Hranice, Hranice I-Město, Navrátilová Jana Podíl: 1/2 Jezernice 65, Vlastníkem oceňované nemovitost je dle výpisu z katastru nemovitostí ke dni ocenění: Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

4 4 5. Dokumentace a skutečnost Bylo provedeno šetření na místě a porovnáno s veškerými podklady, které znalec obdržel jako podklad od objednatele. 6. Celkový popis nemovitosti Jedná se o ocenění nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24, zděné stodoly, zděných chlévů, vedlejší stavby, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4 - zastavěná plocha, parc. č zahrada, parc. č. 197/2 - trvalý travní porost, parc. č. 200/2 - zahrada, parc. č zahrada v katastrálním území Jezernice, obec Jezernice, kraj olomoucký. 7. Obsah posudku a) Objekty 1) Rodinný dům č. p. 24 2) Zděná stodola 3) Zděné chlévy 4) Zděný přístřešek 5) Přípojka vody 6) Přípojka kanalizace 7) Betonový septik 8) Plot drátěný 9) Drátěný plot na ocelových sloupcích 10) Trvalé porosty - ovocné stromoví b) Pozemky 1) Pozemek parc. č. 14/3 2) Pozemek parc. č. 14/4 3) Pozemek parc. č ) Pozemek parc. č. 197/2 5) Pozemek parc. č. 200/2 6) Pozemek parc. č. 201 c) Ocenění porovnávací metodou Rodinný dům č. p. 24

5 5 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 387/2011 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Přerov Počet obyvatel: do obyvatel Popisy objektů a) Objekty 1) Rodinný dům č. p. 24 Předmětný oceňovaný rodinný dům č. p. 24 v obci Jezernice, je patrový objekt s jednou bytovou jednotkou velikosti 1+4. Objekt byl postaven kolem roku 1895 jako zemědělská usedlost. Není zrovna v dobrém technickém stavu. Vyžaduje modernizaci a další stavební úpravy. Základy domu jsou kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, zdivo smíšené, okna dřevěná dvojitá, stropy dřevěné trámové s rovným podhledem, podlahy prkenné, dlažby keramické. Vnitřní omítky vápenné hladké, fasáda břizolitová. Dveře dřevěné náplňové, el. instalace světelná, rozvod studené a teplé vody. Zdrojem teplé vody je elektrický bojler, vytápění kotlem na zemní plyn. V kuchyni je plynový sporák, dřez s teplou a studenou vodou, koupelna s vanou a umyvadlem. Krov střechy sedlový tesařsky vázaný, krytina tašková, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bez bleskosvodu. Patro je vyzděné o tloušťce 45 cm, stropy dřevěné trámové, podlahy dřevěné, dlažba z PVC, schody betonové s teraccem, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné hladké, el. instalace světelná, vnitřní omítky hladké, vytápění ústřední. 2) Zděná stodola Objekt zděné stodoly je objekt postavený na konci dvora. Základy jsou kamenné, zdivo smíšené vyzděné o tl. 45 cm, podlaha betonová, vrata dřevěná, krov sedlový tesařsky vázaný, krytina střechy z osinkocementových šablon, vnější omítky vápenné, bez vnitřních omítek a bez klempířských konstrukcí. Celkový stav objektu při stáří 82 roků poměrně špatný. Objekt vyžaduje stavební úpravy. Vzhledem k absenci několika standardních prvků a výskytu několika podstandardních prvků, neomezuje znalec hodnotu koeficientu K4, ale uvažuje s výší koeficientu dle výpočtu. 3) Zděné chlévy Objekt zděných chlévů je situován po pravé straně dvora. Základy jsou kamenné, zdivo cihelné o tl. 45 cm, podlaha betonová, krov sedlový, krytina střechy plechová z pozinkovaného plechu, vnější i vnitřní omítky vápenné, dveře dřevěné svlakové, okna jednoduchá kovová, el. instalace světelná. Celkový stav objektu při stáří 82 roků poměrně špatný. Objekt vyžaduje stavební úpravy. 4) Zděný přístřešek Oceňovaný přístřešek je postaven vedle objektu rodinného domu č. p. 24. Jedná se o přístřešek, který má vnější stěny zděné, podlaha je betonová, dveře svlakové. Okno dřevěné jednoduché, krov

6 6 pultový, krytina živičná svařovaná. Vnitřní i vnější úprava povrchů vápennou hladkou omítkou.. El. instalace světelná. Stáří objektu 82 roků. Celkový technický stav špatný vzhledem ke stáří. Vzhledem k více podstandardním a chybějícím prvkům, neomezuje znalec hodnotu koeficientu K4, ale uvažuje s výší koeficientu dle výpočtu. 5) Přípojka vody Jedná se o ocenění přípojky vody. 6) Přípojka kanalizace Jedná se o ocenění přípojky kanalizace. 7) Betonový septik Jedná se o ocenění betonového septiku. 8) Plot drátěný Jedná se o ocenění drátěného rámového plotu na ocelové sloupky do betonových patek. 9) Drátěný plot na ocelových sloupcích Jedná se o ocenění drátěného plotu na ocelových sloupcích. 10) Trvalé porosty - ovocné stromoví Jedná se o ocenění jabloní, švestek a třešně. b) Pozemky 1) Pozemek parc. č. 14/3 Jedná se o ocenění pozemku parc. č. 14/3 - zastavěná plocha a nádvoří. 2) Pozemek parc. č. 14/4 Jedná se o ocenění pozemku parc. č. 14/4 - zastavěná plocha a nádvoří. 3) Pozemek parc. č. 196 Jedná se o ocenění pozemku parc. č zahrada. Oceňuje se jako pozemek ve funkčním celku. 4) Pozemek parc. č. 197/2 Jedná se o ocenění pozemku parc. č. 197/2 - trvalý travní porost. Oceňuje se jako pozemek ve funkčním celku. 5) Pozemek parc. č. 200/2 Jedná se o ocenění pozemku parc. č. 200/2 - zahrada. Oceňuje se jako pozemek ve funkčním celku. 6) Pozemek parc. č. 201 Jedná se o ocenění pozemku parc. č zahrada. Oceňuje se jako pozemek ve funkčním celku. Ocenění a) Objekty a.1) Vyhláška 387/2011 Sb. a.1.1) Rodinný dům č. p Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ B Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími

7 7 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient změny ceny stavby: 2,155 Koeficient prodejnosti: 0,854 (Rodinné domy) Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1. Nadzemní podlaží 3,08 m 15,80 8,55 = 135,09 m 2 2. Nadzemní podlaží 3,00 m 15,80 8,55 = 135,09 m 2 Součet: 6,08 m 270,18 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1. Nadzemní 3,08 15,80 8,55 podlaží = 416,08 m 3 2. Nadzemní 3,00 15,80 8,55 podlaží = 405,27 m 3 Zastřešení 3,55 15,80 8,55 = 479,57 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 300,92 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy Založení bez izolace 7,10 % Podstandardní 2. Zdivo Zděné o tl. 45 cm 22,30 % Standardní 3. Stropy Dřevěné 8,40 % Standardní 4. Střecha Krov dřevěný 5,20 % Standardní 5. Krytina Pálené tašky 3,20 % Standardní 6. Klempířské konstrukce Úplné z pozinkovaného plechu 0,80 % Standardní 7. Vnitřní omítky Vápenné 6,20 % Standardní 8. Fasádní omítky Břizolitové omítky 3,10 % Standardní 9. Vnější obklady Nejsou 0,40 % Nevyskytuje se 10. Vnitřní obklady Koupelny, WC, kuchyně 2,30 % Standardní 11. Schody S jakýmkoli standardním povrchem - železobetonové 2,40 % Standardní monolitické 12. Dveře Hladké plné 3,30 % Standardní 13. Okna Dřevěná kastlová 5,20 % Standardní 14. Podlahy obytných místností Prkna palubky 2,20 % Podstandardní 15. Podlahy ostatních místností Keramické dlažby 1,10 % Standardní 16. Vytápění Ústřední 4,40 % Standardní 17. Elektroinstalace Světelná 4,10 % Podstandardní 18. Bleskosvod Není 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody Rozvod studené a teplé vody-ocelové trubky 3,00 % Standardní 20. Zdroj teplé vody Bojler 1,80 % Standardní 21. Instalace plynu Rozvod zemního plynu 0,50 % Standardní 22. Kanalizace Odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC - 2,80 % Standardní litinové 23. Vybavení kuchyně Plynový sporák 0,50 % Standardní 24. Vnitřní vybavení WC, vana, umyvadla 5,10 % Standardní 25. Záchod Standardní splachovací 0,40 % Standardní 26. Ostatní Není 3,60 % Nevyskytuje se

8 8 Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 7,10 % 0, Vnější obklady 0,54 1,852 0,40 % 0, Podlahy obytných místností 0,54 2,20 % 0, Elektroinstalace 0,54 4,10 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,60 % 0, Ostatní 0,54 1,852 3,60 % 0,0360 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,8817 Ocenění: Základní jednotková cena: 1 975, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8817 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1550 Koeficient prodejnosti K p : 0,8540 Základní jednotková cena upravená: = 2 724,03 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 300,92 m ,03 Kč/m 3 = ,11 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 118 roků Předpokládaná další životnost: 17 roků / ( ) = 87,407 % Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 14 je 85,000 % Odpočet opotřebení: ,11 Kč 85,000 % ,34 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,77 Kč Rodinný dům č. p. 24 zjištěná cena: ,77 Kč a.1.2) Zděná stodola 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: K. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů Kód standardní klasifikace produkce: haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů Koeficient změny ceny stavby: 2,183 Koeficient prodejnosti: 0,205 (Zemědělství) Podlaží: 1. Nadzemní podlaží Výška: 4,00 m Zastavěná plocha: 14,70 8,10 = 119,07 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 4,00 m

9 9 Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 119,07 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1. Nadzemní 4,00 14,70 8,10 podlaží = 476,28 m 3 Zastřešení 2,00 14,70 8,10 = 238,14 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 714,42 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací Založení bez izolace 12,30 % Podstandardní 2. Svislé nosné konstrukce Zděné 29,80 % Standardní 3. Stropy Beze stropu 9,10 % Nevyskytuje se 4. Krov, střecha Krov dřevěný 11,20 % Standardní 5. Krytiny střech Osinkocementové šablony 2,80 % Standardní 6. Klempířské konstrukce Svody 0,70 % Podstandardní 7. Úprava vnitřních povrchů Není 6,00 % Nevyskytuje se 8. Úprava vnějších povrchů Vápenná omítka 3,20 % Standardní 9. Vnitřní obklady 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody Nejsou 0,70 % Nevyskytuje se 11. Dveře Nejsou 2,10 % Nevyskytuje se 12. Vrata Dřevěná 2,40 % Standardní 13. Okna Dřevěná jednoduchá 4,40 % Standardní 14. Povrchy podlah Cementový potěr 4,90 % Standardní 15. Vytápění 0,00 % Neuvažuje se 16. Elektroinstalace Světelná 4,80 % Standardní 17. Bleskosvod Není 0,40 % Nevyskytuje se 18. Vnitřní vodovod 0,00 % Neuvažuje se 19. Vnitřní kanalizace 0,00 % Neuvažuje se 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody 0,00 % Neuvažuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienická vybavení 0,00 % Neuvažuje se 24. Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní Není 5,20 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 12,30 % 0, Stropy 0,54 1,852 9,10 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 0,70 % 0, Úprava vnitřních povrchů 0,54 1,852 6,00 % 0, Schody 0,54 1,852 0,70 % 0, Dveře 0,54 1,852 2,10 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,40 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,20 % 0,0520 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6948

10 10 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 1 468, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9754 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 1,0000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,6948 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1830 Koeficient prodejnosti K p : 0,2050 Základní jednotková cena upravená: = 406,82 Kč/m 3 Základní cena upravená: 714,42 m 3 406,82 Kč/m 3 = ,34 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 82 roků Předpokládaná další životnost: 18 roků Opotřebení: / ( ) = 82,000 % Odpočet opotřebení: ,34 Kč 82,000 % ,08 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,26 Kč Zděná stodola zjištěná cena: ,26 Kč a.1.3) Zděné chlévy 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: O 2. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro živočišnou produkci Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro živočišnou produkci Koeficient změny ceny stavby: 2,183 Koeficient prodejnosti: 0,205 (Zemědělství) Podlaží: 1. Nadzemní podlaží Výška: 3,66 m Zastavěná plocha: 25,50 7,90 = 201,45 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,66 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 201,45 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1. Nadzemní 3,66 25,50 7,90 podlaží = 737,31 m 3 Zadstřešení 1,67 25,50 7,90 = 336,42 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 073,73 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení

11 11 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací Založení bez izolace 10,80 % Standardní 2. Svislé konstrukce Zděné o tl. 45 cm 25,60 % Standardní 3. Stropy Dřevěné 11,70 % Standardní 4. Krov, střecha Krov dřevěný 6,90 % Standardní 5. Krytiny střech Pozinkovaný plech 2,80 % Standardní 6. Klempířské konstrukce Úplné střechy z pozinkovaného plechu 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů Vápenné omítky vnitřní 4,40 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů Vápenná omítka 3,10 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody Nejsou 2,30 % Nevyskytuje se 11. Dveře Hladké plné 2,40 % Standardní 12. Vrata Nejsou 1,80 % Nevyskytuje se 13. Okna Jednoduchá 4,30 % Standardní 14. Povrchy podlah Cementový potěr 3,20 % Standardní 15. Vytápění 0,00 % Neuvažuje se 16. Elektroinstalace Světelná 7,00 % Podstandardní 17. Bleskosvod Není 0,30 % Nevyskytuje se 18. Vnitřní vodovod Není 2,40 % Nevyskytuje se 19. Vnitřní kanalizace Litinové potrubí 2,30 % Standardní 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody Není 0,40 % Nevyskytuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení Není 2,30 % Nevyskytuje se 24. Výtahy 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní Není 5,30 % Nevyskytuje se 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 10. Schody 0,54 1,852 2,30 % 0, Vrata 0,54 1,852 1,80 % 0, Elektroinstalace 0,54 7,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 2,40 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,40 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 1,852 2,30 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,30 % 0,0530 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,8142 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 695, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9528 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,8738 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8142 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1830 Koeficient prodejnosti K p : 0,2050

12 12 Základní jednotková cena upravená: = 652,52 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 073,73 m 3 652,52 Kč/m 3 = ,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 82 roků Předpokládaná další životnost: 18 roků Opotřebení: / ( ) = 82,000 % Odpočet opotřebení: ,30 Kč 82,000 % ,85 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,45 Kč Zděné chlévy zjištěná cena: ,45 Kč a.1.4) Zděný přístřešek 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,755 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,103 Koeficient prodejnosti: 0,205 (Zemědělství) Podlaží: 1. Nadzemní podlaží Výška: 4,15 m Zastavěná plocha: 9,90 6,60 = 65,34 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1. Nadzemní 4,15 9,90 6,60 podlaží = 271,16 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy Kamenné zákl. pasy 7,10 % Standardní 2. Obvodové stěny Zděné do tl. 30 cm 31,80 % Standardní 3. Stropy Beze stropu 19,80 % Nevyskytuje se 4. Krov Dřevěný 7,30 % Standardní 5. Krytina Živičná 8,10 % Standardní 6. Klempířské práce Žlaby, svody z pozink. plechu 1,70 % Standardní 7. Úprava povrchů Vápenné omítky 6,10 % Standardní 8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 9. Dveře Svlakové 3,00 % Podstandardní 10. Okna Jednoduchá 1,10 % Standardní 11. Podlahy Betonové 8,20 % Standardní

13 13 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 12. Elektroinstalace Světelná 5,80 % Podstandardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 3. Stropy 0,54 1,852 19,80 % 0, Dveře 0,54 3,00 % 0, Elektroinstalace 0,54 5,80 % 0,0313 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7545 Ocenění: Základní jednotková cena 1 250, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,7545 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1030 Koeficient prodejnosti K p : 0,2050 Základní jednotková cena upravená: = 345,61 Kč/m 3 Základní cena upravená: 271,16 m 3 345,61 Kč/m 3 = ,61 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 82 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků / (82 + 0) = 100,000 % Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 14 je 85,000 % Odpočet opotřebení: ,61 Kč 85,000 % ,27 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,34 Kč Zděný přístřešek zjištěná cena: ,34 Kč a.1.5) Přípojka vody 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Přípojka vody DN 40 mm: 6,00 m Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní Koeficient změny ceny stavby: 2,323 Koeficient prodejnosti: 0,854 (Rodinné domy) Ocenění Základní cena: 6,00 m 360, Kč/m 2 160, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3230 Koeficient prodejnosti K p : 0,8540 Cena stavby: = 3 642,33 Kč

14 14 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 12 roků Předpokládaná další životnost: 28 roků Opotřebení: / ( ) = 30,000 % Odpočet opotřebení: 3 642,33 Kč 30,000 % 1 092,70 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 2 549,63 Kč Přípojka vody zjištěná cena: 2 549,63 Kč a.1.6) Přípojka kanalizace 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Přípojka kanalizace DN 150 mm: 3,00 m Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2223 Vedení kanalizace místní trubní Koeficient změny ceny stavby: 2,327 Koeficient prodejnosti: 0,854 (Rodinné domy) Ocenění Základní cena: 3,00 m 1 180, Kč/m 3 540, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3270 Koeficient prodejnosti K p : 0,8540 Cena stavby: = 5 979,66 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 30 roků Opotřebení: / ( ) = 62,500 % Odpočet opotřebení: 5 979,66 Kč 62,500 % 3 737,29 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 2 242,37 Kč Přípojka kanalizace zjištěná cena: 2 242,37 Kč a.1.7) Betonový septik 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Septiky do 15 m3 obestavěného prostoru: 2,36 m 3 OP Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2223 Vedení kanalizace místní trubní Koeficient změny ceny stavby: 2,327 Koeficient prodejnosti: 0,854 (Rodinné domy) Ocenění Základní cena: 2,36 m 3 OP 3 500, Kč/m 3 OP 8 260, Kč

15 15 Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3270 Koeficient prodejnosti K p : 0,8540 Cena stavby: = ,54 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 60 roků Předpokládaná další životnost: 20 roků Opotřebení: / ( ) = 75,000 % Odpočet opotřebení: ,54 Kč 75,000 % ,41 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 3 488,13 Kč Betonový septik zjištěná cena: 3 488,13 Kč a.1.8) Plot drátěný 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky do betonových patek: 41,70 m 2 PP Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Oplocení samostatné j. n. Kód standardní klasifikace produkce: oplocení Koeficient změny ceny stavby: 2,339 Koeficient prodejnosti: 0,854 (Rodinné domy) Ocenění Základní cena: 41,70 m 2 PP 450, Kč/m 2 PP , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3390 Koeficient prodejnosti K p : 0,8540 Cena stavby: = ,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků / (50 + 0) = 100,000 % Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 14 je 85,000 % Odpočet opotřebení: ,72 Kč 85,000 % ,61 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 4 779,11 Kč Plot drátěný zjištěná cena: 4 779,11 Kč a.1.9) Drátěný plot na ocelových sloupcích 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Plot ze str. pl., ocelové sloupky do bet. patek, nátěr: 14,70 1,50 = 22,05 m 2 PP

16 16 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Oplocení samostatné j. n. Kód standardní klasifikace produkce: oplocení Koeficient změny ceny stavby: 2,339 Koeficient prodejnosti: 0,205 (Zemědělství) Ocenění Základní cena: 22,05 m 2 PP 240, Kč/m 2 PP 5 292, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3390 Koeficient prodejnosti K p : 0,2050 Cena stavby: = 2 156,86 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 40 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků / (40 + 0) = 100,000 % Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 14 je 85,000 % Odpočet opotřebení: 2 156,86 Kč 85,000 % 1 833,33 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 323,53 Kč Drátěný plot na ocelových sloupcích zjištěná cena: 323,53 Kč a.1.10) Trvalé porosty - ovocné stromoví Ovocné dřeviny zahrádkový typ výsadby příloha č. 34 Množství Název Stáří Jedn. cena Úprava Celková cena 5 ks jabloň polokmen 15 r , Kč , Kč 7 ks jabloň polokmen 47 r. 330, Kč 40 % 1 386, Kč 3 ks třešeň polokmen 15 r , Kč 7 251, Kč 2 ks švestka 16 r , Kč 2 220, Kč 5 ks švestka 40 r. 70, Kč 40 % 350, Kč Ovocné dřeviny (zahrádkový typ výsadby) celkem: = , Kč Trvalé porosty - ovocné stromoví zjištěná cena: , Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům č. p ,11 Kč 2) Zděná stodola ,34 Kč 3) Zděné chlévy ,30 Kč 4) Zděný přístřešek ,61 Kč 5) Přípojka vody 3 642,33 Kč 6) Přípojka kanalizace 5 979,66 Kč 7) Betonový septik ,54 Kč 8) Plot drátěný ,72 Kč

17 17 9) Drátěný plot na ocelových sloupcích 2 156,86 Kč 10) Trvalé porosty - ovocné stromoví , Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,47 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům č. p ,77 Kč 2) Zděná stodola ,26 Kč 3) Zděné chlévy ,45 Kč 4) Zděný přístřešek ,34 Kč 5) Přípojka vody 2 549,63 Kč 6) Přípojka kanalizace 2 242,37 Kč 7) Betonový septik 3 488,13 Kč 8) Plot drátěný 4 779,11 Kč 9) Drátěný plot na ocelových sloupcích 323,53 Kč 10) Trvalé porosty - ovocné stromoví , Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,59 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč a.2) Věcná hodnota podle vyhlášky 387/2011 Sb. a.2.1) Rodinný dům č. p Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ B Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient změny ceny stavby: 2,155 Obestavěný prostor: 1 300,92 m 3 Koeficient vybavení stavby: 0,8817 Ocenění: Základní jednotková cena: 1 975, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8817 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1550 Základní jednotková cena upravená: = 3 189,73 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 300,92 m ,73 Kč/m 3 = ,55 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 118 roků Předpokládaná další životnost: 17 roků Opotřebení: / ( ) = 87,407 %

18 18 Odpočet opotřebení: ,55 Kč 87,407 % ,49 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,06 Kč Rodinný dům č. p. 24 zjištěná cena: ,06 Kč a.2.2) Zděná stodola 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: K. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů Kód standardní klasifikace produkce: haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů Koeficient změny ceny stavby: 2,183 Průměrná výška podlaží (PVP): 4,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): 119,07 m 2 Obestavěný prostor: 714,42 m 3 Koeficient vybavení stavby: 0,6948 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 1 468, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9754 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 1,0000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,6948 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1830 Základní jednotková cena upravená: = 1 984,49 Kč/m 3 Základní cena upravená: 714,42 m ,49 Kč/m 3 = ,35 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 82 roků Předpokládaná další životnost: 18 roků Opotřebení: / ( ) = 82,000 % Odpočet opotřebení: ,35 Kč 82,000 % ,67 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,68 Kč Zděná stodola zjištěná cena: ,68 Kč a.2.3) Zděné chlévy 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: O 2. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro živočišnou produkci

19 19 Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro živočišnou produkci Koeficient změny ceny stavby: 2,183 Průměrná výška podlaží (PVP): 3,66 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): 201,45 m 2 Obestavěný prostor: 1 073,73 m 3 Koeficient vybavení stavby: 0,8142 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 695, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9528 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,8738 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8142 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1830 Základní jednotková cena upravená: = 3 183,04 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 073,73 m ,04 Kč/m 3 = ,54 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 82 roků Předpokládaná další životnost: 18 roků Opotřebení: / ( ) = 82,000 % Odpočet opotřebení: ,54 Kč 82,000 % ,94 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,60 Kč Zděné chlévy zjištěná cena: ,60 Kč a.2.4) Zděný přístřešek 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,755 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,103 Obestavěný prostor: 271,16 m 3 Ocenění: Základní jednotková cena 1 250, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,7545 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1030 Základní jednotková cena upravená: = 1 685,88 Kč/m 3 Základní cena upravená: 271,16 m ,88 Kč/m 3 = ,22 Kč

20 20 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 82 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků Opotřebení: / (82 + 0) = 100,000 % Odpočet opotřebení: ,22 Kč 100,000 % ,22 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 0, Kč Zděný přístřešek zjištěná cena: 0, Kč a.2.5) Přípojka vody 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Přípojka vody DN 40 mm: 6,00 m Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní Koeficient změny ceny stavby: 2,323 Ocenění Základní cena: 6,00 m 360, Kč/m 2 160, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3230 Cena stavby: = 4 265,03 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 12 roků Předpokládaná další životnost: 28 roků Opotřebení: / ( ) = 30,000 % Odpočet opotřebení: 4 265,03 Kč 30,000 % 1 279,51 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 2 985,52 Kč Přípojka vody zjištěná cena: 2 985,52 Kč a.2.6) Přípojka kanalizace 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Přípojka kanalizace DN 150 mm: 3,00 m Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2223 Vedení kanalizace místní trubní Koeficient změny ceny stavby: 2,327 Ocenění Základní cena: 3,00 m 1 180, Kč/m 3 540, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3270 Cena stavby: = 7 001,94 Kč

21 21 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 30 roků Opotřebení: / ( ) = 62,500 % Odpočet opotřebení: 7 001,94 Kč 62,500 % 4 376,21 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 2 625,73 Kč Přípojka kanalizace zjištěná cena: 2 625,73 Kč a.2.7) Betonový septik 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Septiky do 15 m3 obestavěného prostoru: 2,36 m 3 OP Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 2223 Vedení kanalizace místní trubní Koeficient změny ceny stavby: 2,327 Ocenění Základní cena: 2,36 m 3 OP 3 500, Kč/m 3 OP 8 260, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3270 Cena stavby: = ,87 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 60 roků Předpokládaná další životnost: 20 roků Opotřebení: / ( ) = 75,000 % Odpočet opotřebení: ,87 Kč 75,000 % ,40 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 4 084,47 Kč Betonový septik zjištěná cena: 4 084,47 Kč a.2.8) Plot drátěný 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky do betonových patek: 41,70 m 2 PP Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Oplocení samostatné j. n. Kód standardní klasifikace produkce: oplocení Koeficient změny ceny stavby: 2,339 Ocenění Základní cena: 41,70 m 2 PP 450, Kč/m 2 PP , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500

22 22 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3390 Cena stavby: = ,63 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků Opotřebení: / (50 + 0) = 100,000 % Odpočet opotřebení: ,63 Kč 100,000 % ,63 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 0, Kč Plot drátěný zjištěná cena: 0, Kč a.2.9) Drátěný plot na ocelových sloupcích 10 Zatřídění pro potřeby ocenění Plot ze str. pl., ocelové sloupky do bet. patek, nátěr: 14,70 1,50 = 22,05 m 2 PP Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Oplocení samostatné j. n. Kód standardní klasifikace produkce: oplocení Koeficient změny ceny stavby: 2,339 Ocenění Základní cena: 22,05 m 2 PP 240, Kč/m 2 PP 5 292, Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,3390 Cena stavby: = ,29 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 40 roků Předpokládaná další životnost: 0 roků Opotřebení: / (40 + 0) = 100,000 % Odpočet opotřebení: ,29 Kč 100,000 % ,29 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = 0, Kč Drátěný plot na ocelových sloupcích zjištěná cena: 0, Kč a.2.10) Trvalé porosty - ovocné stromoví Ovocné dřeviny zahrádkový typ výsadby příloha č. 34 Množství Název Stáří Jedn. cena Úprava Celková cena 5 ks jabloň polokmen 15 r , Kč , Kč 7 ks jabloň polokmen 47 r. 330, Kč 40 % 1 386, Kč 3 ks třešeň polokmen 15 r , Kč 7 251, Kč 2 ks švestka 16 r , Kč 2 220, Kč 5 ks švestka 40 r. 70, Kč 40 % 350, Kč Ovocné dřeviny (zahrádkový typ výsadby) celkem: = , Kč Trvalé porosty - ovocné stromoví zjištěná cena: , Kč

23 23 Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům č. p ,55 Kč 2) Zděná stodola ,35 Kč 3) Zděné chlévy ,54 Kč 4) Zděný přístřešek ,22 Kč 5) Přípojka vody 4 265,03 Kč 6) Přípojka kanalizace 7 001,94 Kč 7) Betonový septik ,87 Kč 8) Plot drátěný ,63 Kč 9) Drátěný plot na ocelových sloupcích ,29 Kč 10) Trvalé porosty - ovocné stromoví , Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,42 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům č. p ,06 Kč 2) Zděná stodola ,68 Kč 3) Zděné chlévy ,60 Kč 4) Zděný přístřešek 0, Kč 5) Přípojka vody 2 985,52 Kč 6) Přípojka kanalizace 2 625,73 Kč 7) Betonový septik 4 084,47 Kč 8) Plot drátěný 0, Kč 9) Drátěný plot na ocelových sloupcích 0, Kč 10) Trvalé porosty - ovocné stromoví , Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,06 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 387/2011 Sb. b.1.1) Pozemek parc. č. 14/3 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 0,854

24 24 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st. 14/ , 155, ,15 nádvoří Pozemek parc. č. 14/3 zjištěná cena: ,15 Kč b.1.2) Pozemek parc. č. 14/4 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,183 Koeficient prodejnosti K p : (Zemědělství) 0,205 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st. 14/ , 37, ,78 nádvoří Pozemek parc. č. 14/4 zjištěná cena: 4 055,78 Kč b.1.3) Pozemek parc. č Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,183 Koeficient prodejnosti K p : (Zemědělství) 0,205 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400

25 25 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] * Zahrada , 20, , *) cena byla upravena na 20 Kč/m 2 podle 28 odst. 9 Pozemek parc. č. 196 zjištěná cena: , Kč b.1.4) Pozemek parc. č. 197/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,183 Koeficient prodejnosti K p : (Zemědělství) 0,205 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Trvalý travní 197/ , * 20, , porost *) cena byla upravena na 20 Kč/m 2 podle 28 odst. 9 Pozemek parc. č. 197/2 zjištěná cena: , Kč b.1.5) Pozemek parc. č. 200/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 0,854

26 26 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zahrada 200/ , 62, ,30 Pozemek parc. č. 200/2 zjištěná cena: 5 549,30 Kč b.1.6) Pozemek parc. č Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 0,854 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zahrada , 62, ,40 Pozemek parc. č. 201 zjištěná cena: 3 616,40 Kč Ceny pozemků: 1) Pozemek parc. č. 14/ ,15 Kč 2) Pozemek parc. č. 14/ ,78 Kč 3) Pozemek parc. č , Kč 4) Pozemek parc. č. 197/ , Kč 5) Pozemek parc. č. 200/ ,30 Kč 6) Pozemek parc. č ,40 Kč Cena pozemků činí celkem: ,63 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b.2) Věcná hodnota podle vyhlášky 387/2011 Sb. b.2.1) Pozemek parc. č. 14/3 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci.

27 27 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st. 14/ , 182, ,54 nádvoří Pozemek parc. č. 14/3 zjištěná cena: ,54 Kč b.2.2) Pozemek parc. č. 14/4 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,183 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st. 14/ , 184, ,31 nádvoří Pozemek parc. č. 14/4 zjištěná cena: ,31 Kč b.2.3) Pozemek parc. č Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy

28 28 Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,183 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zahrada , 73, ,68 Pozemek parc. č. 196 zjištěná cena: ,68 Kč b.2.4) Pozemek parc. č. 197/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,183 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Trvalý travní porost 197/ , 73, ,88 Pozemek parc. č. 197/2 zjištěná cena: ,88 Kč b.2.5) Pozemek parc. č. 200/2 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy

29 29 Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zahrada 200/ , 73, ,01 Pozemek parc. č. 200/2 zjištěná cena: 6 498,01 Kč b.2.6) Pozemek parc. č Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 640 obyvatel v obci. 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Možnost napojení na plyn a výhodnost položení pozemku v centru obce jsou důvodem přirážky. Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,200 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zahrada , 73, ,66 Pozemek parc. č. 201 zjištěná cena: 4 234,66 Kč Ceny pozemků: 1) Pozemek parc. č. 14/ ,54 Kč 2) Pozemek parc. č. 14/ ,31 Kč 3) Pozemek parc. č ,68 Kč 4) Pozemek parc. č. 197/ ,88 Kč 5) Pozemek parc. č. 200/ ,01 Kč 6) Pozemek parc. č ,66 Kč Cena pozemků činí celkem: ,08 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč

30 30 c) Ocenění porovnávací metodou Rodinný dům č. p. 24 a) Popis objektu: Adresa nemovitosti: Jezernice. Popis nemovitosti: Předmětný oceňovaný rodinný dům č. p. 24 v obci Jezernice, je patrový objekt s jednou bytovou jednotkou velikosti 1+4. Objekt byl postaven kolem roku 1895 jako zemědělská usedlost. Není zrovna v dobrém technickém stavu. Vyžaduje modernizaci a další stavební úpravy. Základy domu jsou kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, zdivo smíšené, okna dřevěná dvojitá, stropy dřevěné trámové s rovným podhledem, podlahy prkenné, dlažby keramické. Vnitřní omítky vápenné hladké, fasáda břizolitová. Dveře dřevěné náplňové, el. instalace světelná, rozvod studené a teplé vody. Zdrojem teplé vody je elektrický bojler, vytápění kotlem na zemní plyn. V kuchyni je plynový sporák, dřez s teplou a studenou vodou, koupelna s vanou a umyvadlem. Krov střechy sedlový tesařsky vázaný, krytina tašková, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bez bleskosvodu. Patro je vyzděné o tloušťce 45 cm, stropy dřevěné trámové, podlahy dřevěné, dlažba z PVC, schody betonové s teraccem, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné hladké, el. instalace světelná, vnitřní omítky hladké, vytápění ústřední. Poloha řadový vnitřní Konstrukce zděné Počet PP 0 Počet NP 2 Podkroví ne Výtah ne Pozemky 703,00 m 2 Zastavěná plocha hlavního 135,09 m 2 objektu Poměr pozemků k 5,20 zastavěné ploše OP celkem 1 300,92 m 3 ZP podlaží celkem 270,18 m 2 Přípojky veškeré Technický stav špatný Příslušenství b) Stanovení přepočítávacího indexu Č. Kritérium Min. Max. Hodnocení A obec 1 Velikost obce 0,85 1,25 0,92 2 Správní funkce 0,97 1,03 0,97 3 Poptávka po koupi, resp. 0,90 1,10 0,94 pronájmu nemovitostí 4 Přírodní okolí 0,94 1,06 0,97 5 Obchod a služby 0,94 1,06 0,97 6 Školství 0,94 1,06 0,95

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

Znalecký posudek č. 4241-76/2013

Znalecký posudek č. 4241-76/2013 Znalecký posudek č. 4241-76/2013 O ceně nemovitosti v obci Jílové k.ú. Sněžník č.p. 123, okres Děčín. Objednatel posudku: Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ 00007064 vystavil: Ing. Šedivá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek č. 2129-08/2014

Znalecký posudek č. 2129-08/2014 Znalecký posudek č. 2129-08/2014 O obvyklé ceně nemovitosti: spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 (SJM) a podíl id. 1/3 domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky st.p.č.48/2, p.č. 449/1 a 449/2, dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014 Ing. Tomáš Vingrálek se sídlem Kratochvílova 120/16, Přerov, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012 Oceòovací a znalecká kanceláø s.r.o. se sídlem Václavské námìstí 832/19, Praha, kanceláø Sušilova 1938/26, Pøerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2135

Odhad tržní hodnoty č. 2135 1 Odhad tržní hodnoty č. 2135 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 0604/08-04

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1469 39/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1469 39/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1469 39/09 o stanovení ceny provozního areálu firmy KOMI-CZ s.r.o. v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích tj. souboru staveb a pozemků administrativní budovy č.p. 126 na parcele

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Ocenění nemovitostí LV č. 4253, k. ú. Přerov

Ocenění nemovitostí LV č. 4253, k. ú. Přerov Ocenění nemovitostí LV č. 4253, k. ú. Přerov Předmět ocenění Předmětem ocenění je areál Interlov, provozovna Přerov. Nemovitosti areálu jsou zapsány na LV č. 4253 v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD TRŽNÍ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD TRŽNÍ CENY Znalecký posudek číslo 550/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD TRŽNÍ CENY NEMOVITOST: Objekt výrobní, pro průmysl - stavebnictví Adresa nemovitosti: kraj: Zlínský, obec: Uherské Hradiště, Nová cesta 522 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3942-202/2013. PS 3 14067 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3942-202/2013. PS 3 14067 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 3942-202/2013 O ceně nemovitostí: bývalého semináře č.p. 254 na pozemku p.č. st.275, rodinného domu č.p. 260 na p.č. st.281, budovy bez čp/če na p.č. st.120, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 5532 o obvyklé hodnotě: Počet stran: 12 Počet příloh: 5 Počet vyhotovení: 1 domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 0179-019/2011 o obvyklé ceně bytového domu č.p. 1184 v Nýřanech a pozemků parcelního čísla 1869/5, 1869/7 a 1869/9 v katastrálním území Nýřany, obec Nýřany Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1727/207/10

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1727/207/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Přívrat 12 616 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Přívrat 12 616 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4414-34/14 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu č.p.380 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.st567 v obci Vizovice, k.ú.vizovice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 174-29/2009

Znalecký posudek č. 174-29/2009 Znalecký posudek č. 174-29/2009 O obvyklé ceně nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných LV 400 v majetku Rajnyšová Eva, bytem Ţantov 1, Nový Bydţov, 503 51, Chlumec nad Cidlinou, budova bydlení Ţantov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1726/2011 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 964-74/2014

Znalecký posudek č. 964-74/2014 Znalecký posudek č. 964-74/2014 č.j. 180 EX 8131/13 O obvyklé ceně id. 1/2 nemovitostí pozemků na St. 455 o ploše 271 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na St. 893 o ploše 21 m 2, zastavěná plocha a nádvoří

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více