KOMINEK OM2 (RT08G-OM2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMINEK OM2 (RT08G-OM2)"

Transkript

1 Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek NÁVOD K OBSLUZE v.1. 0 ( d prgramu v1.0) REGULÁTOR HOŘENÍ A OPTIMALIZACE VÝKONU KRBU RT08G-OM2/2015/v.1. 0/CZ KOMINEK OM2 (RT08G-OM2) Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek Wrcław, ul. Świeradwska 75, tel. (071) , , fax ; NIP ( DIČ) ; Bankvý účet: BZ WBK S.A. O/WROCŁAW Základní parametry regulátru Napájení 230 V/50 Hz Pmcné napájení Akumulátr 4,8 V/60 mah Příkn bez zatížení 5 W Maximální připjvaný výkn 250 W Prvzní pdmínky 0-40 C, vlhkst % bez kndenzace Stupeň krytí IP 41 Pjistka 6,3 A/250 V Pčet výstupů pr vládání phnu klapky neb generátru tahu 1 250W/230V/50Hz Pčet řídicích beznapěťvých výstupů 1 přepínatelné kntakty Pčet výstupů vládajících phn vzd. klapky 1 5 V/500 ma/dc Pčet tepltních čidel 2 Termčlánek typu K ( C ) Přesnst měření teplty 5 C Rzlišvací schpnst měření teplty 1 C 1

2 2. Princip činnsti Regulátr pmci vzduchvé klapky kntrluje spalvací prces a udržuje fázi žáru. Snížením křivky hření ve fázi zvyšvání teplty neb jejím zvýšením při pklesu teplty, regulátr prdlužuje prces spalvání. Regulátr zahajuje prvz při uzavření dveří tpeniště (čidl tevření dveří), sleduje prces spalvání (čidl teplty spalvání, vzduchvá klapka), p dsažení žáru v tpeništi uzavírá přívd vzduchu. Není-li čidl tevření dveří pužit, lze pužít klávesnici regulátru. Regulátr může dále zvýšit kmínvý tah ve fázi zatápění (phn klapky bchvatu systému akumulace tepla neb zapnutím generátru tahu). V případě pruchvých stavů (také při výpadku napájení) se vzduchvá klapka plně tevře a umžní úplné dhření vlženéh paliva. Pužití zvláštníh vstupu umžňujícíh splupráci s libvlným externím zařízením pr sledvání kncentrace xidu uhelnatéh (CO) ještě zvyšuje prvzní bezpečnst krbu. Dátum prijatia Dátum vyknania Pdpis POZNÁMKY Regulátr umžňuje výběr jednh ze tří výknvých prvzních prgramů vlžky pdle ptřeb uživatele. Díky tmu je mžné z určité dávky paliva získat ptimální mnžství energie a zvýšit tak eknmiku prvzu krbu. Regulátr je vybaven vlastním zdrjem zálžníh napájení výpadky napájení v délce d 8 sekund jej nevyřazují z prvzu (během tét dby může dcházet k sepnutí aku napájení); trvá-li výpadek déle, djde před vypnutím regulátru k nuzvému tevření vzduchvé klapky. Přednsti ptimalizace spalvání: - mezení maximální teplty spalvání - prdlužení prcesu spalvání - snížení sptřeby paliva - prdlužení živtnsti krbvé vlžky - uzavření přívdu vzduchu p uknčení spalvání (zabraňuje chlazvání tpeniště) - splupráce s čidlem CO (vyvětrání v případě pruchvéh stavu) T1- Tepltní čidl spalvání T2- Tepltní čidl na vstupu d kmínu (variantně) D1- Čidl tevřených dveří tpeniště (variantně) PP- Ovládána vzduchvá klapka K1- Phn klapky kmínvéh tahu (variantně) KRB KOMÍN MODUL AKUMULACE TEPLA Obr. č. 1 Základní prvzní schéma regulátru 2 19

3 Záruční pdmínky Výrbce pskytuje záruku p dbu 24 měsíců de dne zakupení regulátru. Výrbce nezdpvídá za mechanická pškzení vzniklá vinu uživatele. SAMOVOLNÉ PROVÁDĚNÍ OPRAV, PŘEDĚLÁVEK ZE STRANY UŽIVATELE NEBO JINÉ OSOBY, NEOPRÁVNĚNÉ K POSKYTOVÁNÍ GARANČNÍCH OPRAV, MÁ ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI ZÁRUKY. Záruční list je platný, má-li uvedené datum prdeje ptvrzené razítkem a pdpisem prdejce. Záruční a pzáruční pravy prvádí výhradně výrbce. Vadná zařízení zasílejte na adresu výrbce. Záruka se vztahuje na celé území EU. Záruka týkající se prdanéh sptřebníh zbží nevylučuje, nemezuje ani nepdmiňuje práva kupujícíh pr případ nesuladu zbží s kupní smluvu (plská sbírka záknů č. 141, pl. 1176). UPOZORNĚNÍ! VEŠKERÉ PŘEDĚLÁVKY REGULÁTORU PROVÁDĚNÉ UŽIVATELEM MOHOU BÝT PŘÍČINOU ZHORŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PODMÍNEK PŘI POUŽÍVÁNÍ REGULÁTORU A MOHOU UŽIVATELE VYSTAVIT RIZIKU PORANĚNÍ PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ NAPÁJENÝCH ZAŘÍZENÍ. Napájecí kabel regulátru může být vyměněn výhradně výrbcem neb jeh autrizvaným servisním pdnikem. UPOZORNĚNÍ 1.Výrbce nezdpvídá za škdy vzniklé v důsledku atmsférických výbjů. 2.Výrbce nezdpvídá za škdy vzniklé v důsledku přepětí v elektrické rzvdné sítí Na spálené pjistky v zařízení se záruka nevztahuje 2.1 Prvzní fáze regulátru Regulátr sleduje spalvací prces jak cyklus tvřený těmit fázemi: 1. F0/FstpFáze klidu. Regulátr čeká na tevření dveří a na přípravu paliva pr další spalvání. Ve stavu F0 je vzduchvá klapka uzavřená. 2. F?- Mezifáze. P zapnutí napájení regulátr čeká na stabilizaci pdmínek a rzhdne, zda přejít d fáze F0 (je-li tpeniště vyhasnuté) neb d fáze F1 (start, je-li tpeniště rzhřené). Ve stavu F? je vzduchvá klapka tevřená. 3. Fx- Otevření dveří. Vzduchvá klapka je zcela tevřena. 4. F1- Fáze startu. P nalžení paliva a jeh zapálení uzavřete dveře tpeniště. T je signál pr regulátr, že začal spalvací cyklus. Vzduchvá klapka je zcela tevřena. 5. F2- Fáze zatápění. P zahřátí krbu a dsažení limitní teplty následuje přechd d fáze F3. 6. F3- Fáze spalvání. Stabilizace teplty hření v závislsti na zvleném výknu krbu. 7. F4- Fáze pklesu teplty. Vzduchvá klapka se pstupně uzavírá. 8. F5- Fáze žáru. Signalizace nutnsti dplnit paliv. 9. F6- Fáze dstraňvání spalin. Dchází k tevření vzduchvé klapky a následně k jejímu uzavření a přechdu d klidvé fáze.! Regulátr může krb vládat i bez čidla tevřených dveří. V takvém případě se pužívá tlačítk klávesnice F1/Zap. 2.2 Tepltní čidla Tepltními čidly jsu termčlánky typu K, který mhu měřit tepltu v rzsahu d 0 ºC d max ºC (pdle knstrukce). Tepltní čidl spalvání T1 je nutn mntvat nad dtahem spalin z tpeniště. Čidl T2 (variantní vybavení) mnitruje tepltu na vývdu d kmína. 2.3 Výkn krbu Uživatel rzhduje tpném výknu krbu. Může vlit ze tří stupňů výknu 1/ 2 / 3 (max.), ke kterým jsu přiřazené technické parametry fáze spalvání F3. Datum prdeje Razítk a pdpis prdejce 2.4 Vzduchvá klapka Vzduchvá klapka je mntvána na přívdu studenéh vzduchu d spalvací kmry. Plhu vzduchvé klapky určuje regulátr pdle průběhu spalvacíh prcesu. Ke změně plhy dchází pmci phnu vzduchvé klapky ve 20 sekundvých intervalech.! P dbu vypnutí (také při přerušení napájení) není spalvací prces kntrlván. Pr zabránění nárůstu kncentrace CO (jedvatý xid uhelnatý) během nedknaléh hření je před dsažením fáze žáru vzduchvá klapka tevřena. Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek Wrcław, ul. Świeradwska 75, tel. (071) , , fax ; NIP ( DIČ) ; Bankvý účet: BZ WBK S.A. O/WROCŁAW Zvýšení kmínvéh tahu Za nrmálníh prvzu prcházejí zahřáté kuřvé plyny Mdulem akumulace tepla (MAC), kde se devzdáním tepla chlazují. Při zatápění, kdy je kmín ještě studený, může být jeh tah nedstatečný. Regulátr má mžnst řídit zvyšvání kmínvéh tahu pmcí výstupu K1. K tmut výstupu může být připjen servmtr klapky bchvatu MAC neb generátr tahu. V závislsti na pužitém servmtru a pdle nastavení parametru <50> Systém zvyšvání kmínvéh tahu přicházejí v úvahu dvě varianty: 3

4 Varianta 1: T.K1 (kmín) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. ref. 58.RT /1/B ZAKŁAD ELEKTRONICZNY TATAREK Jerzy Tatarek ul. Świeradwska 75, Wrcław vypn čas prhlašuje s plnu dpvědnstí, že: výrbek: Regulátr tpnéh kruhu se slunečním klektrem Legenda: Temp, kmin kmín, czas čas, wył vypn Parametr <50> Systém zvyšvání kmínvéh tahu =1. V klidvé fázi je výstup K1 vypnutý. Vzduchvá klapka směřuje k mdulu akumulace MAC. Zahájení spalvání způsbí zapnutí výstupu K1 a dvedení spalin přím d kmína. P dsažení zadané teplty ( <51> K1 ) se klapka vypne a kuřvé plyny dvádí d mdulu akumulace MAC. Varianta 2: mdel: RT08G-OM2 splňuje základní pžadavky uvedené v ustanveních směrnic EMC 2004/108/ES ze dne (zákna ze dne elektrmagnetické kmpatibilitě) a směrnice LVD 2006/95/ES ze dne (Sb. z rku 2007, č. 155, pl. 1089) základních pžadavcích pr elektrická zařízení K hdncení shdy byly pužity následující harmnizvané nrmy: T.K1 (kmín) vypn (kmín) čas PN-EN :2002- PN-EN :2012- Autmatické elektrické regulátry pr dmácí a pdbné pužití Část 2-1: Pdrbné pžadavky týkající se elektrických regulátrů pr dmácí zařízení Autmatické elektrické regulátry pr dmácí a pdbné pužití. Část 1: Obecné pžadavky PN-EN 55022: Elektrmagnetická kmpatibilita (EMC) Infrmační zařízení Charakteristiky radielektrických pruch. Přípustné úrvně a způsby měření. Parametr <50> Systém zvyšvání kmínvéh tahu =2. Ve klidvé fázi je výstup utý. Vzduchvá klapka směřuje ke kmínu. P dsažení zadané teplty ( <51> K1 ) se klapka vypne a kuřvé plyny dvádí d mdulu akumulace MAC. P uknčení spalvání se e. Klapka pětvně směřuje ke kmínu. Varianta 3: Pdnik Zakład Elektrniczny Tatarek má zaveden systém řízení a splňuje pžadavky nrmy: ISO9001: 2000 CERTIFIKÁT č. 133/2004 ze Plská kmra zahraničníh bchdu Pslední dvě číslice rku, ve kterém je uvedené značení CE: 12 T.K1 Míst výrby: Wrcław Zástupce výrbce Mirsław Zasępa K1 vypn ( kmín) K1 vypn ( kmín) čas Datum vystavení: Funkce: Knstruktér 4 17

5 Křivka hření s vyznačenými parametry regulacea Vzduchvá klapka Parametr <50> Systém zvyšvání kmínvéh tahu =3. V klidvé fázi je výstup K1 vypnutý. Vzduchvá klapka směřuje ke kmínu. P dsažení zadané teplty ( <51> K1 ) regulátr zapíná výstup K1 a dvádí kuřvé plyny k mdulu akumulace MAC. P uknčení spalvání se K1 vypne. Klapka pětvně směřuje ke kmínu. Varianta 4: vypn čas < 52> t.k1 Parametr <50> Systém zvyšvání kmínvéh tahu =4. K výstupu K1 je připjen ventilátr generátru kmínvéh tahu. Generátr se zapne p tevření krbvých dveří (nutné čidl tevřených dveří) a vypne p 1 minutě (parametr <52> Dba dběhu K1 ) p jejich uzavření. Varianta 5: K1 vypn Čas [min] čas < 52> t.k1 Parametr <50> Systém zvyšvání kmínvéh tahu =5. K výstupu K1 je připjen ventilátr. Ventilátr se vypne p tevření krbvých dveří (nutné čidl tevřených dveří) a zapne p 1 minutě (parametr <52> Dba dběhu K1 ) p jejich uzavření. 16 5

6 2.6 Ddatečné funkce regulátru! K regulátru lze připjit externí zařízení pr sledvání kncentrace xidu uhelnatéh (CO). V případě zjištění rizika djde k tevření vzduchvé klapky a zlepšení dvětrání místnsti, dále djde k sepnutí signalizace alarmu na regulátru.! Regulátr dále sepne výstup ALARM v případě pškzení tepltníh čidla tpeniště (T1) neb překrčení kncentrace xidu uhelnatéh. červený žlutý( nebeský) černý vzduchvá klapka D1 Čidl dveří 3. Ovládání regulátru Na vládacím panelu (br. 2) jsu uvedeny vládací prvky řídicí prvz regulátru.! V klidvém stavu svítí puze ranžvá signalizační kntrlka (7) phtvstníh režimu a na grafickém displeji je uvedena aktuální teplta v krbu. Vzduchvá klapka je tevřena a výstup vypnutý. K sepnutí regulátru djde p stisknutí libvlnéh tlačítk neb v případě výskytu PruchvÉH stavu (pškzení tepltníh čidla, překrčení max. teplty krbu, rizik vzniku xidu uhelnatéh)! P bnvení přerušenéh napájecíh napětí se regulátr autmaticky vrátí d stavu před přerušením. Stav zařízení je zbrazen na grafickém displeji (2). Uváděné údaje infrmují prvzu zařízení, tepltě čidel, umžňují měnit nastavení parametrů apd. Změna zbrazení na displeji se prvádí stiskem tlačítka ZVOLIT (7). Jedná-li se zbrazení umžňující změnu parametru stiskněte POTVRDIT (6). Začne blikat ple parametru, jehž hdntu lze měnit stiskem tlačítka + (4) neb (5). Stiskem POTVRDIT (6) ptvrďte prvedené změny ple parametru přestane blikat.! Změněný parametr, který není během 30 sekund ptvrzen, nebude v regulátru zaznamenán (změněn) ple přestává blikat a djde k bnvení jeh předchzí hdnty.! Tlačítk F2 ESC (8) způsbí přerušení prváděných úknů a přechd k zbrazení prvzu regulátru (F2), může mít ddatečný význam, zbrazí-li se u něj iknka). 1. Kntrlka stavu regulátru: pruchy červená připravensti ranžvá prvzu zelená prvzu v manuálním režimu MANUAL - -bliká zelená 2. Grafický displej 3. Tlačítk F1/Zapn-Vypn 4. Tlačítk pr zvýšení hdnty 5. Tlačítk pr snížení hdnty 6. Tlačítk pr ptvrzení změn 7. Tlačítk pr výběr parametru 8. Tlačítk F2/ESC ZAPN/VYPN Obr. 3 Schéma elektrinstalace PP- X3 pjistka síť elektricky vládaná vzduchvá klapka firmy TATAREK vstup pr připjení zařízení sledujícíh kncentraci CO. Vstup + má vyšší ptenciál (důležité pr bvdy typu Otevřený klektr). Spjení svrek znamená překrčení přípustné kncentrace CO. Není-li kncentrace CO sledvána, pnechte svrky nepřipjené. D1- čidl tevření dveří tpeniště. Druh čidla určuje parametr <12> Typ čidla dveří - Pužité spínací čidl (při zavřených dveřích kntakty D1 sepnuté), nastavte <12>=2. - Pužité rzpjvací čidl (při zavřených dveřích kntakty D1 rzpjené), nastavte <12>=1. - V případě absence čidl dveří pnechte kntakty D1 nepřipjené a nastavte <12>=1 neb spjte kntakty D1 a nastavte <12>=2. T1- tepltní čidl spalvání. Termčlánek typu K (vdič s vyšším ptenciálem - zelená barva, s nižším bílá) T2- ddatečné tepltní čidl. Termčlánek typu K (vdič s vyšším ptenciálem - zelená barva, s nižším bílá) K1- phn klapky bchvatu mdulu akumulace tepla neb generátru tahu (variantně) bílý zelený bílý zelený Obr. 2 Ovládací panel 6 ZVOLIT POTVRDIT 15

7 4.Instalace regulátru! REGULÁTOR JE NAPÁJEN ZE SÍTĚ 230V/50Hz. VEŠKERÉ MANIPULACE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PŘI ODPOJENÉM NAPÁJENÍ.! REGULÁTOR NUTNO PŘIPOJIT K SÍTI S NULOVÝM VODIČEM S POUŽITÍM PROUDOVÉHO CHRÁNIČE DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.! VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ CHYBNÝM POUŽÍVÁNÍM REGULÁTORU. Zapjení prvků regulátru nutn prvést pdle br. č Zbrazení alarmů Zbrazení alarmů není viditelné, nevznikne-li některý z pruchvých stavů: 1. Pškzení tepltníh čidla T1. Zbrazí se nápis Prucha tepltníh čidla krbu. 2. Pškzení vnitřníh referenčníh tepltníh čidla. Zbrazí se nápis Prucha měření teplty 3. Infrmace překrčení kncentrace xidu uhelnatéh CO (jedvatý plyn) spjením svrek X1. Zbrazí se nápis Ohržení plynem. 4. Překrčená max. teplta krbu nápis Překrčení přípustné teplty krbu Pruchvý stav F1- vypnutí regulátru KOMÍN,F2- Vypnutí zvukvéh signálu KRB MODUL AKUMULACE TEPLA! Pruchvý stav je signalizván zvukvým signálem, který lze zrušit stiskem libvlnéh tlačítka. Tlačítk ZVOLIT (7) způsbí přechd na další zbrazení Zbrazení autmatickéh prvzu krbu Zbrazení umžňuje kntrlu prvzu regulátru. Na displeji je zbrazena křivka hření. Začerněná čísla fází značují histrii spalvacíh prcesu. Prvzní fáze Výknvý prgram Křivka hření Teplta T2 Otevření klapky F1= Start autmatickéh prvzu F2=Manuální prvz Teplta spalvání T1 Aktuální prvzní fáze! Výkn krbu lze měnit stiskem + (4) neb (5) na displeji se cyklicky mění P1(výkn min), P2 (výkn průměr), P3 (výkn max.).! V režimu autmatickéh prvzu vede každé tevření dveří k max. tevření vzduchvé klapky (na 100 %); uzavření dveří zahájí fázi hření rzsvítí se zelená signalizační kntrlka (1). Zůstane-li tpeniště studené, pak p vypršení času <22>+<24> (viz parametry) regulátr vzduchvu klapku uzavře a přejde d klidvéh stavu. Obdbně se zachvá i p zapnutí napájení. 14 7

8 ! V případě prvzu bez pužití čidla tevřených dveří je vládání prváděn pmci klávesnice. Stisknutí F1 (3) způsbí tevření vzduchvé klapky a zahájení cyklu. Ideálně před každým tevřením dveří stiskněte F1, cž způsbí tevření vzduchvé klapky (pr zamezení vzniku kuře). P zapálení paliva a zavření dveří, je nutn znvu stisknut F1 ), cž způsbí restart spalvacíh cyklu.! Dsažení fáze žáru F5 dprvází přesušvaný zvukvý signál (lze jej zrušit tlačítkem POTVRDIT (6), blikání čísla fáze střídavě se symblem plamene a blikání zelené signalizační kntrlky (8), cž signalizuje ptřebu dplnit paliv (pkračuje-li vytápění). Regulátr může pracvat v autmatickém neb manuálním režimu (ruční vládání). Delší přidržení stisknutéh tlačítka F2 (8) asi 2 sekundy způsbí přechd na manuální režim.! Pr vypnutí regulátru je nutn stisknut ZAP/VYP/F1 (3) a přidržet p dbu 2 sekund. K pětvnému zapnutí regulátru djde stiskem libvlnéh tlačítka. Tlačítk ZVOLIT (7) způsbí přechd na další zbrazení. 3.3 Zbrazení manuálníh prvzu Přechd na manuální režim MANUAL, dprvázen blikáním kntrlky stavu (1), umžňuje vlivňvat spalvací prces. Vzduchvá klapka se tevírá na 100%. Od tét chvíle je mžné prvést ruční nastavení vzduchvé klapky: - (5) způsbí uzavírání (jeden krk 10 %) a + (4) tevírání. Tlačítkem F2 (8) lze cyklicky měnit vládaný bvd: připjení bvdu zvyšujícíh kmínvý tah, relé REGULACE/ALARM a pětvně vzduchvu klapku. Vybraný bvd bliká na displeji. Stejně jak u vzduchvé klapky tlačítkem + (4) zapnete a tlačítkem - (5) vypnete vybraný bvd.! V režimu MAN nezavírejte zcela vzduchvu klapku dkud nebude dsažen žáru v tpeništi mhl by t vést k nebezpečnému zvýšení kncentrace jedvatéh xidu uhelnatéh (CO)!! Přechd na MANUAL může být zamítnut, je-li parametr 3. úrvně <17> Manual nastaven na VYP Otevření klapky Teplta spalvání T1 Teplta T2 F1=Návrat k autmatickému prvzu F2=Změna vládání Příklady hesel: 1. Regulátr byl nainstalván s vypnutým heslem. Uživatel může zadat vlastní hesl, např Od tét chvíle nelze důležité parametry měnit bez dblkvání hesla (tzn. pětvnéh zadání hesla 1234 ). P prvedení změn důležitých parametrů může uživatel pnechat regulátr dblkvaný, nastavit libvlné nvé hesl neb zadat kmbinaci 9999, cž pvede k pětvné aktivaci hesla Výrbce pskytl regulátr s nastaveným heslem. Uživatel nemůže d důležitých parametrů zasahvat. Servis může měnit nastavení pmci vlastníh tajnéh hesla. Servisní technik na závěr zadá své tajné hesl neb 9999, uživatel i nadále nebude mít přístup k důležitým parametrům. 3. Výrbce pskytl regulátr s nastaveným heslem. Uživatel nemůže d důležitých parametrů zasahvat. Servisní technik může měnit nastavení pmci vlastníh tajnéh hesla. Servisní technik na závěr pnechá regulátr dblkvaný. Uživatel má přístup k důležitým parametrům, může zadat vlastní hesl, pdbně jak v příkladu č Výrbce pskytl regulátr s nastaveným heslem. Uživatel nemůže d důležitých parametrů zasahvat. Servisní technik může měnit nastavení pmci vlastníh tajnéh hesla. Servisní technik na závěr nastaví hesl, např a tt uvede uživateli. Uživatel má přístup k důležitým parametrům, ale jiné sby bez znalsti hesla nemhu změny prvádět. 5. Uživatel má dblkvaný regulátr neb vlastní hesl. Servisní technik rzhdl, že uživatel přest nemá mít přístup k důležitým parametrům. Servisní technik dblkuje regulátr svým tajným heslem t vede ke zrušení hesla uživatele a zablkvání regulátru. 6. Servisní technik nemusí znát hesl uživatele. Vždy může pužít své tajné hesl a na závěr regulátr zablkvat kmbinací 9999, čímž bude pětvně aktivván hesl uživatele.! Příklad změny parametru <30> Teplta zahájení fáze F3 (parametr 2. úrvně). Stiskněte: Opakvaně ZVOLIT (7), dkud se nebjeví zbrazení pr nastavení parametrů Úrveň parametrů 0 POTVRDIT -> začne blikat 0 dvakrát + -> bliká 2 POTVRDIT -> přestane blikat 2 (vybrán parametr 2. úrvně) Opakvaně ZVOLIT -> dkud se nezbrazí <30> Teplta zahájení fáze F3 POTVRDIT -> začne blikat aktuální hdnta, kteru chcete změnit Pté +/ -> nastavte nvu hdntu POTVRDIT -> ptvrzení nvé hdnty Stiskněte pakvaně ZVOLIT, dkud se nebjeví pslední zbrazení pr nastavení parametrů ***. Opětvně ZVOLIT -> návrat k zbrazení prvzu krbu Kmínvý tah Relé Regulace (alarm) Návrat k autmatickému prvzu prběhne stiskem tlačítka F1 (3). Tlačítk ZVOLIT (7) způsbí přechd na další zbrazení. 8 13

9 Č. NÁZEV ROZSAH VÝCHOZÍ HODNOTA 50 Prvzní režim K1 PARAMETRY 3. ÚROVNĚ PARAMETRY LZE MĚNIT PO ODBLOKOVÁNÍ HESLA NASTAVE NÍ FUNKCE Typ systému pr zvyšvání kmínvéh tahu K1 (viz bd 2.5) 1 3 Klapka mdulu akumulace MAC 4 Generátru tahu 5 Ventilace 51 T.K C 700 C Teplta spalvání způsbující přepnutí klapky bchvatu. Aktivace mdulu akumulace (u varianty <50>=1 3) (viz bd 2.5) 52 t.k min 1 min Dba, p kteru je zapnut generátr tahu p uzavření 12 Typ čidla dveří 16 Relé REGULAC E dveří tpeniště (pr variantu <50>=4) (viz bd 2.5) Čidl rzpjvací (při zavřených dveřích kntakty D1 rzpjené) neb čidl dveří chybí. 2 Čidl spínací (při zavřených dveřích kntakty D1 sepnuté) Sepnutí relé REGULACE v případě: 1 Vznik pruchvéh stavu 17 Manual VYP/ZAP ZAP ZAP/VYP ručníh prvzu (Manual) 18 P.Err % 100% Plha vzduchvé klapky při vypnutém napájení (0%- úplné uzavření, 100% úplné tevření) Č. NÁZEV ROZSAH VÝCHOZÍ HODNOTA PARAMETRY 4. ÚROVNĚ PARAMETRY LZE MĚNIT PO ODBLOKOVÁNÍ HESLA FUNKCE 90 Výr. č. 0 n 1 Čísl sady parametrů dle výrbce krbu. 91 RESET VYP/ VYP Nastavení ZAP způsbí bnvení všech hdnt výchzíh ZAP nastavení a restartvání regulátru. 92 HESLO VYPNUTÉ HESLO ---- ZAPNUTÉ HESLO 99 Zbrazení servis VYP/ ZAP VYP Nastavení ZAP způsbí přidání zbrazení diagnstiky určené k servisním účelům.! Čísl parametru má pmcnu úlhu služí k jednznačné identifikaci názvu, např. u různých jazykvých verzí. Hesl Změny důležitých parametrů je mžné prvést p dblkvání hesla. Pr dblkvání hesla je nutné zadat správnu hdntu p sbě následujících číslic tlačítky +/, tlačítkem ZVOLIT se mění jedntlivé číslice a tlačítkem POTVRDIT se pstup zadávání uknčí. Odblkvané hesl je nastavené na hdntu Spuštění prcesu změny hesla způsbí nastavení nvéh hesla.! HESLO 9999 MÁ ZVLÁŠTNÍ VÝZNAM ZPŮSOBÍ OPĚTOVNOU AKTIVACI PŘEDCHOZÍHO HESLA(BYLO-LI NASTAVENO) BEZ JEHO UVÁDĚNÍ! HESLO SERVISU VÝROBCE JE STÁLE STEJNÉ, BEZ OHLEDU NA HESLO UŽIVATELE NESMÍ BÝT UŽIVATELI UVÁDĚNO. MÍSTO TOHO MŮŽE SERVIS UŽIVATELI NASTAVIT JEHO VLASTNÍ HESLO Zbrazení průběhu spalvání Na tmt zbrazení lze sledvat průběh spalvacíh prcesu. Zbrazení není viditelné, pracuje-li krb v manuálním režimu MANUAL. Prvádění záznamu bude zahájen na pčátku fáze F1 a uknčen p sknčení fáze F6. Teplta je zaznamenávána p dbu stanvenu parametrem <15> Dba záznamu. Pčátek prvádění záznamů začíná při tepltě 0 ºC, jak začátek nvéh spalvacíh cyklu (viz br. níže). Teplta spalvání Předchzí spalvací cyklus 9 Značka nvéh cyklu Tlačítk ZVOLIT (7) způsbí přechd na další zbrazení. Aktuální spalvací cyklus 3.5 Infrmační zbrazení Na tmt zbrazení jsu uvedeny infrmace stavu bvdů připjených k regulátru. Čidl CO OFF= bez rizika Čidl dveří OFF=tevřené Typ kruhu 13=klapka MAC 4=generátr tahu Tlačítk ZVOLIT (7) způsbí přechd na další zbrazení. Relé Regulace (alarm) OFF= vypnut Kmínvý tah ON=zapnutý 3.6 Zbrazení parametrů Na prvním zbrazení parametrů je uvedena Úrveň parametrů s přiřazenu hdntu 0, cž znamená, že parametry nejsu dstupné. P změně úrvně na 1, 2, 3 neb 4 jsu na dalších zbrazeních uváděny hdnty parametrů. Pslední zbrazení bsahuje ****, cž značuje knec funkce nastavvání parametrů a návrat k předchzímu zbrazení.

10 Hrní a dlní hranice změn Název parametru Hdnta parametru (změna +/-) Jedntka! POMOCI PARAMETRŮ LZE REGULÁTOR UZPŮSOBIT K VLASTNOSTEM KRBU. JEJICH ZMĚNA MUSÍ BÝT DOHODNUTÁ S VÝROBCEM KRBU. NEPROMÝŠLENÉ ZMĚNY MOHOU VÉST K NESTABILNÍMUANEEFEKTIVNÍMU PROVOZU SYSTÉMU. Č. NÁZEV ROZSAH VÝCHOZÍ HODNOTA 10 Signalizace VYP/ZAP/Z AP+ ALARM 11 Jazyk plština/ english/ Pdsvícení LCD displeje 14 Pdsvícení LCD displeje - min 15 Dba registrace VYP/ ZAP ZAP+ ALARM plština VYP PARAMETRY 1. ÚROVNĚ NASTAVE NÍ FUNKCE VYP Vypnutý klik tlačítek Vypnuté zvuky alarmů ZAP Zapnutý klik tlačítek Vypnuté zvuky alarmů ZAP+ ALARM Zapnutý klik tlačítek Zapnuté zvuky alarmů VYP+ ALARM Vypnutý klik tlačítek Zapnuté zvuky alarmů Jazykvá verze infrmací VYP - pdsvícení displeje během 2 min d psledníh stisknutí tlačítka ZAP - nepřerušené pdsvícení displeje během prvzu regulátru Vypnutí pdsvícení znamená, že přejde k nastavení vymezenému následujícím parametrem <15> 0 25% 10% Minimální úrveň pdsvícení LCD displeje (má význam u negativníh LCD). Nastavení 0% znamená úplné vypnutí. 1 6 hd. 2 hd. Dba registrace průběhu spalvacíh prcesu. (Během 1 hd. záznamy teplty každých 40 s. Během 2 hd. každých 2 40 s apd.) Č. NÁZEV ROZSAH VÝCHOZÍ HODNOTA PARAMETRY 2. ÚROVNĚ PARAMETRY LZE MĚNIT PO ODBLOKOVÁNÍ HESLA NASTAVE NÍ FUNKCE 20 T.MAX C 800 C Maximální teplta krbu T1. P jejím překrčení sepne signalizace alarmu a vzduchvá klapka přejde d plhy vymezené následujícím parametrem <21> P.T.MAX. Nastavení hdnty 1300 C znamená zablkvání kntrly T.MAX 21 P.T.MAX 5 50 % 10 % Úrveň tevření vzduchvé klapky, překrčí-li teplta <20> T.MAX 22 t.f min Odlžení startu regulace (délka trvání fáze F1) min 23 T.F? C 24 t.f? 1 10 min 26 T.F C 30/1 T.F3/ C 30/2 T.F3/ C 45 C Teplta restartu p zapnutí napájení. Je-li p zapnutí napájení regulátru teplta v tpeništi vyšší než teplta T.F?, djde k autmatickému startu (přechdu na F1) 1 min P tét dbě djde k přechdu d klidvé fáze F0, nedjde-li k dsažení teplty T.F?. 400 C Teplta uknčení fáze zatápění F C Teplta fáze F3 při výknu=1 300 C Teplta fáze F3 při výknu=2 30/3 T.F3/ C Teplta fáze F3 při výknu=3 C 32 dt.f C 50 C Max. zvýšení teplty ve fázi F3 34 dt.f3-f C Pkles teplty prti F3 značuje zahájení fáze F4 C 36 t.f min 2 min Dba trvání pdmínky dt.f3-f4 nezbytné k 38 T.F C uknčení F3 a přechdu na F4 150 C Teplta zahájení fáze F5 39 t.f min 10 min Dba trvání fáze F5 40 t.f min 1 min Dba trvání fáze F6. Dba prfuku. Otevření vzduchvé klapky a dhření spalin. 42/1 Pmax.F3/ % 60 % MAX stupeň tevření vzduchvé klapky fáze F3 při výknu =1 42/2 Pmax.F3/ % 65 % MAX stupeň tevření vzduchvé klapky fáze F3 při výknu =2 42/3 Pmax.F3/ % 70 % MAX stupeň tevření vzduchvé klapky fáze F3 při výknu =3 43/1 Pmin.F3/ % 10 % MIN stupeň tevření vzduchvé klapky fáze F3 při výknu =1 43/2 Pmin.F3/ % 10 % MIN stupeň tevření vzduchvé klapky fáze F3 při výknu =2 43/3 Pmin.F3/ % 10 % MIN stupeň tevření vzduchvé klapky fáze F3 při výknu =3 44 P.F % 5 % stupeň tevření vzduchvé klapky na začátku fáze F

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT14-P S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A PODSVÍCENÝM DISPLEJEM Určený pro: přímotopy sálavé panely elektrické podlahové topení MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné místo,

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním Návod k obsluze řídící jednotky s automatickým zapalováním Verze programu: 2011-05-25 Benekov OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive . Příklady aplikací. Příklady aplikací.1.1. Start/stop Svorka 18 = start/stop par. 5-10 [8] Start Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 [0] Bez funkce (Výchozí nastavení doběh, inverzní Par. 5-10 Digitální

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Hercules U26. Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Návod k Saphir obsluze kotle EKORET SAPHIR

Hercules U26. Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Návod k Saphir obsluze kotle EKORET SAPHIR Hercules U26 Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Návod k Saphir obsluze kotle EKORET SAPHIR Obsah: str. 1. Stručný popis...3 2. Umístění a připojení k regulátoru Saphir...3 3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

ÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.x

ÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.x ÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.x Návod k obsluze ízení automatické kotelny ESRAK 02.x je ur ené k ízení ob hových erpadel, sm ovacích ventil, zónových ventil, bojler, akumula ních nádr í v p ímé vazb

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

1 Kabelový ovlada XK19

1 Kabelový ovlada XK19 I Kabelový ovlada XK19 1 Kabelový ovlada XK19 Je to zvláštní p íslušenství kazetových p ístroj a p ístroj pro montáž na ze a na strop. 1.1 Pohled zvenku na kabelový ovlada Obr. 1: Pohled zvenku na kabelový

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa MVario je systém měřící atmosférický tlak, podle kterého vypočítává nadmořskou výšku, rychlost stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje změny stoupání/klesání a upozorňuje na překročení

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT

BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BPT32 nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou a rychlou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz MonkeyTech WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz 1. Obsah balení Teplotní sensor (příp. vlhkostní sensor) Čidlo MicroUSB kabel Manuál Pro napájení doporučujeme běžnou USB nabíječku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O Start Back End Next Michal Bassy Strana 1 Obsah Start End Funkce dohledu: Dohled nad detektory kouře Dohled nad okny a dveřmi Poruchové vstupy Alarmy: Poruchové

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300HB Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT 300HB - zásobníkový ohřívač je určen pro nepřímý ohřev TUV solárními kolektory nebo centrálním vytápěním

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod a funkce... 3 Důležité pokyny... 3 Technické parametry... 3 Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače... 3 Dálkový

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada LG Bezdrátový dálkový ovlada UŽIVATELSKÁ A INSTALA NÍ PRÍRU KA Model:PQWRCDF0 PQWRHDF0 D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte! CZ Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpe nostní pokyny...3 Popis tla ítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k ur enému ú elu...5 Nastavení

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více