PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MILADA KADALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne podpis 5

3 Děkuji panu Mgr. Martinu Dominiku Polínkovi, Ph.D. za ochotu a odbornou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování závěrečné práce. 6

4 ÚVOD ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY Dětský domov Dětský domov se školou Výchovný ústav Diagnostický ústav PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ Faktory zvyšující rozvoj poruch chování Vývojově podmíněné proměny poruchového chování Sociální klasifikace poruch chování Neagresivní poruchy chování Lhaní Podvádění Útěky a toulání Záškoláctví Krádeže Agresivní poruchy chování SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY ŠIKANA Vymezení pojmu šikanování Zrod a vývojové stupně šikanování VANDALISMUS UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

5 3.3.1 Definice pojmu Nejužívanější drogy mezi dětmi a mládeží Na cestě k drogové závislosti Diagnóza závislosti PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Zásady primární prevence ve školství: Vymezení základních pojmů VOLNÝ ČAS A PREVENCE U DĚTÍ A MLÁDEŽE Aktivní využívání volného času a odpočinku Pasivní trávení volného času a odpočinku METODOLOGIE VÝZKUMU Cíl šetření Definice výzkumné otázky Metoda záměrného výběru Charakteristika zařízení Metoda ohniskových skupin Zpracování dat Metoda prostého výčtu Strukturované interview Metoda kontrastů a srovnávání Metoda analýzy dokumentů Kazuistika

6 4.8 Shrnutí a diskuze výzkumu...51 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ...53 SEZNAM PŘÍLOH Otázky pro metodiky prevence...59 Příloha B...60 Kazuistika I...60 Kazuistika II...62 Kazuistika IV

7 ÚVOD Ve své bakalářské práci se budu věnovat tématu, které je poslední dobou hodně diskutované. Toto téma jsem si zvolila po několikaleté zkušenosti práce v dětském domově rodinného typu ve Zlíně. Výrazným znakem současné společnosti je výskyt a šíření sociálně patologických jevů dospívající mládeže ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Problematika ústavní péče je poslední dobou silně medializována a podléhá i politickým tlakům. Veřejnosti je předkládán obraz dětských domovů jako institucí s kasárenským režimem, které rozdělují sourozenecké skupiny a odkud se zletilí mladí lidé vydávají rovnou na kriminální dráhu. Jelikož pracuji třináct let v Dětském domově ve Zlíně jako vychovatelka a vím, co tato práce obnáší, nemohou mě nechat tyto nepravdy lhostejnou. Ráda bych vyzvedla profesionalitu a přístup zaměstnanců, kteří v těchto zařízeních vykonávají obětavou a náročnou práci, v níž pomáhají dětem, které byly ve vlastní rodině zanedbávané, týrané a mnohdy i zneužívané. Se sociálně patologickými jevy se v dětských domovech zajisté setkáváme. Musíme si ale uvědomit, že děti vychovávané v ústavních zařízeních jsou rizikovější a náchylnější k rozvoji sociálně patologických jevů. Je důležité si také uvědomit, s jakými dispozicemi již do ústavní výchovy tyto děti přicházejí. Se špatnými genetickými a biologickými dispozicemi, z nefunkčních rodin, v nichž se vyskytovaly sociálně patologické jevy, z rodin s psychickou zátěží. Tyto děti trpí psychickou deprivací, jejich osobnost se vyvíjí nerovnoměrně a jsou u nich již patrné poruchy chování. Na nás vychovatelích potom je, abychom tyto jevy objevili, eliminovali a včasnou intervencí zabránili jejich dalšímu možnému rozšíření. Z tohoto důvodu jsou kladeny na funkci vychovatele stále větší požadavky. Pedagog v zařízení ústavní výchovy ke své práci potřebuje integrované speciálně pedagogické vzdělání a osobnostní vlastnosti, které mu umožní zvládnout jak roli vychovatele (diagnostika, terapeuta), tak současně zastoupit roli rodiče. Jeho hlavním úkolem je rozvíjet individualitu dítěte a usilovat o vytvoření blízkého vztahu nezbytného pro zmírnění důsledků odloučení od rodiny. Potřebuje vysokou míru empatie, měl by být odolný vůči náročným životním situacím. Cílem mé práce je zmapovat výskyt sociálně patologických jevů u adolescentů vyrůstajících v dětském domově. Pomocí kvalitativního výzkumu se zaměřím na výskyt těchto 10

8 nežádoucích jevů ve dvou vybraných zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Pokusím se zmapovat výskyt a příčiny těchto sociálně patologických jevů v dětském domově rodinného typu a v dětském domově se školou. Pro porovnání rozdílů mezi jednotlivými zařízeními jsem si vybrala Dětský domov Zlín a Dětský domov a Základní školu Vizovice. Dále se zaměřím na preventivní opatření realizovaná v rámci minimálních preventivních programů v obou zařízeních. Metodou ohniskových skupin jsem se pokusila zjistit u adolescentů obou dětských domovů, jak využívají volný čas, jejich vztah ke škole a zkušenosti s návykovými látkami. Další částí výzkumu byl strukturovaný rozhovor s metodiky prevence obou zařízení, kdy jsem se snažila zjistit výskyt a příčiny sociálně patologických jevů v jejich dětském domově, jaká preventivní, případně výchovná opatření se nejvíce osvědčují. Metodou analýzy dokumentů jsem hledala rozdíly mezi minimálními preventivními programy jednotlivých zařízení. Pro doplnění náhledu na danou problematiku jsem k práci přiložila čtyři kazuistiky dětí. 11

9 1 ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY Kapitola o zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy je zařazena vzhledem k danému tématu práce, cílem je porovnat rozdíl mezi dětským domovem a dětským domovem se školou. Soud může nařídit ústavní výchovu dle 46 zákona č. 94/1963 Sb., jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Toto vymezení je především rámcové. Mezi nejčastější příčiny odebrání dítěte v praxi pak patří týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, smrt rodiče či opuštění dítěte, výchovné problémy dítěte, neschopnost rodičů zajistit náležitou péči či neplnění jejich rodičovské zodpovědnosti, nepříznivá sociální situace rodiny, zejména chudoba a nevyhovující bytové podmínky. Ústavní péče dětí a mládeže spadá do působnosti tří resortů: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy pro mládež, diagnostické ústavy a střediska výchovné péče spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejich činnost je řízena Zákonem č. 109 / 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 1.1 Dětský domov Výkon ústavní výchovy klientů bez vážných poruch chování zajišťují dětské domovy. Základní organizační jednotkou je koedukovaná rodinná skupina dětí, různého věku a různého pohlaví. Struktura, systém komunikace, ale i denní řád, hospodaření se svěřenými prostředky, má za úkol přizpůsobit dětský domov zvyklostem běžné rodiny. V zařízení je možné zřídit dvě až 12

10 šest výchovných skupin, v počtu šest až osm klientů. Přihlíží se k jejich mentální úrovni a zejména sourozeneckým vazbám (Hutyrová, 2006). Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova (Zákon 109/2002 Sb.). Dětský domov je nejčastěji řešením z nouze. V optimálním případě by měl být jen přestupní stanicí, než se upraví rodinná situace dítěte nebo než mu bude nalezena náhradní rodina. Bohužel pro mnoho dětí je dětský domov i stanicí konečnou. Týká se to především dětí starších a romských, případně dětí s podprůměrnou inteligencí. 1.2 Dětský domov se školou Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, nebo s uloženou ochrannou výchovou. Při splnění některé ze zmíněných podmínek lze do domova umístit i nezletilé matky s jejich dětmi, které nemohou být vzdělávány ve škole, která není součástí domova. Dětské domovy se školou se zřizují odděleně pro děti s ústavní nebo ochrannou výchovou, nebo je jejich diferenciace založena na rozdělení do rodinných skupin v rámci domova. Jiný postup musí být povolen ministerstvem. Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovně právní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu (Zákon 109/2002 Sb.). 13

11 1.3 Výchovný ústav Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženou ochrannou výchovu. Při výchovném ústavu se jako součást zřizuje základní škola nebo speciální škola, může být zřízena i střední škola (Zákon 109/2002 Sb.). 1.4 Diagnostický ústav Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační, koordinační. Diagnostický ústav na základě výsledků komplexního vyšetření zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických a vzdělávacích potřeb, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti. Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálně právní ochrany na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů (Zákon 109/2002 Sb.). 14

12 2 PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ Pojem porucha chování a emocí je výrazem pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce dítěte liší od odpovídajících věkových, kulturních nebo etnických norem a mají nepříznivý vliv na školní výkon a na sociální a osobnostní dovednosti. Děti s poruchami chování a emocí vyžadují speciálně pedagogický přístup (Pipeková, 2006). Obecně lze za poruchové chování označit takové chování dětí a dospívajících, které má tyto znaky (podle DSM-IV, 1994): Chování nerespektuje sociální normy platné v dané společnosti. Nepřiměřené sociální chování se projeví neschopností udržovat přijatelné sociální vztahy. Typickým způsobem reagování, který je spojen s porušováním práv ostatních, je agresivita. 2.1 Faktory zvyšující rozvoj poruch chování a) Osobnostní faktory genetická dispozice k disharmonickému vývoji, oslabení nebo porucha CNS, úroveň inteligence. b) Vliv sociálního prostředí c) Rizika rodinného prostředí rodiče jsou anomální osobnosti, neúplná rodina představuje zvýšení rizika, subdeprivační zkušenost dítěte z formálně fungující rodiny, subkultury a sociální skupiny, které tolerují poruchové jednání, 15

13 styl života, životní prostředí (Vágnerová, 1999). 2.2 Vývojově podmíněné proměny poruchového chování Při hodnocení jednotlivých projevů poruchového chování je třeba brát v úvahu vývojové hledisko. V některých případech může jít o přechodné výkyvy v chování. Četnost problematických projevů s věkem stoupá, k jejich největšímu nárůstu dochází mezi rokem (Heřmanská, 1994). V předškolním věku se mohou projevy chování jevit jako rušivé. Některé děti jsou hůře ovladatelné, vzteklé, negativistické, většinou jde však o vývojově podmíněné projevy záchvaty vzteku. U dětí od 2 do 8 9 let se může vyskytnout tzv. porucha opozičního vzdoru (MKN-10, 1992; DSM-IV-TR, 2000). Jde o projevy chování, které signalizují narušený vztah k autoritě a neschopnost chovat se podle běžných norem. Děti bývají neposlušné, vzdorovité a obtížně ovladatelné, emočně dráždivé, labilní, mívají sníženou frustrační toleranci, reagují zlostně. Porucha se mnohdy rozvíjí na bázi syndromu hyperaktivity (ADHD) a je častější u chlapců (Hort et al., 2000). V raném školním věku se mohou objevovat různé nápadnosti v chování. Patří mezi ně i nepřesnosti v hodnocení reality, vyplývající z postupné proměny dětského uvažování. Někdy mohou působit jako lhavost, ale jde o konfabulaci či o fantazijní produkci. Některé děti nerespektují tabu osobního vlastnictví, spíše jde však o nezralost v oblasti myšlení či autoregulace. Nezralost se projeví i obtížemi v adaptaci na školu, to se projevuje neustálým vyrušováním, hraním a mluvením. Ve středním školním věku vzrůstá význam vrstevníků jako normativní skupiny. Vrstevnická skupina má značnou autoritu a dítě zde potřebuje získat dobrou pozici. Děti si vytvářejí vlastní normy. Skupina dětí středního školního věku už dovede jednat jako celek, a odlišné dítě se stává terčem jejího útočného chování. To je důvodem, proč se v tomto období zvyšuje četnost šikany nebo dalších prohřešků proti sociálním normám. Ve středním školním věku ( 8 10 let) lze identifikovat signály rizika pozdějšího asociálního chování. 16

14 Ve školním věku se může rozvinout prognosticky závažná nesocializovaná porucha chování (MKN-10, 1992). Projevuje se přetrvávajícími problémy asociálního charakteru agresivita, hrubost a krutost, neposlušnost, nezvladatelnost, násilné porušování pravidel (záškoláctví, útěky, podvody, krádeže). V období dospívání se zvyšuje kritičnost k dosud nerespektovaným normám. Dospívající, kteří nenalezli citové zázemí v rodině, se od rodiny definitivně odpoutávají, nemají důvod rodiče dále respektovat. Takoví dospívající se mohou začít chovat zcela bez zábran. Matoušek (1993) upozorňuje na další zdroj problémů, který nazývá recipročně manipulativní vztahy v rodinách mladých delikventů. Dospívající mají sklon k akcentovanému chování a k experimentování překračujícímu běžné sociální normy. Potřeba dokazovat si vlastní nezávislost se projevuje nejen zpochybňováním standardních sociálních norem, ale i útokem proti obecně respektovaným hodnotám. V době dospívání má na vznik nežádoucího chování prvořadý vliv vrstevnická skupina. Pravidla proklamovaná partou mají prioritu před normami světa dospělých a tak se rozvíjí specifická kategorie delikventního chování. V průběhu adolescence se dospívající postupně stále více osamostatňuje, mladiství mají pocit, že mohou všeho dosáhnout snadno a bez odkladu. Nemají trpělivost, a aby uspokojili své požadavky, jsou leckdy ochotni překročit normy nejen sociální, ale i právní. 2.3 Sociální klasifikace poruch chování Tato klasifikace se orientuje na charakter konfliktů se sociálním prostředím, ve kterém jedinec žije: Disociální porucha chování jde o chování, které se dá zvládnout přiměřenými pedagogickými postupy formou poradenské nebo terapeutické péče. Často souvisí s vývojovým obdobím dítěte, mohou být reakcí na nevhodné výchovné postoje a nepochopení dospělých. 17

15 Asociální porucha chování chování neodpovídá mravním normám společnosti, může být až záležitostí patologickou, spadající do klinického obrazu některých nemocí. Bývá vázána na starší školní věk. Antisociální porucha chování, delikvence v současné odborné literatuře se užívají oba termíny, významově jsou stejné. Jedinec porušuje právní normy společnosti, ve které žije. Je trestně stíhatelné jako přestupky nebo trestné činy. V odborné speciálně pedagogické literatuře se užívá termín dětská delikvence popř. prekriminalita (pro děti do 15 let) a termín juvenilní delikvence (pro mladistvé let). Delikventní děti a mladiství často trpí i dalšími emocionálními poruchami chování (Vojtová, 2008). 2.4 Neagresivní poruchy chování Jsou to poruchy, při nichž dochází k porušování sociálních norem, ale tyto poruchy nejsou spojeny s agresí lži, útěky, záškoláctví Lhaní Lhaní představuje způsob úniku z osobně nepříjemné situace, kterou dítě nedokáže vyřešit jiným způsobem. Lež mívá charakter zapírání, dítě zapírá ze strachu před trestem. Při posuzování lhaní je nutné mít na zřeteli vývojové hledisko, u předškolních dětí splývá reálný a fantazijní svět. Závažnější jsou lži se záměrem získat vlastní výhody nebo poškodit druhého člověka (Hutyrová, 2006) Podvádění 18

16 Podvádění patří do kategorie poruch chování, které nerespektují normy školy a autoritu učitele. Podvádění nebývá vrstevnickou skupinou považováno za závažný přestupek, bývá nejen tolerováno, ale i podporováno. Nepoctivost chování může mít různé příčiny: Podvod může být nevhodnou a sociálně nepřijatelnou obrannou reakcí v zátěžové situaci. Podvod může být zkratkovitou reakcí dětí, které mají nadměrný strach. Podvádění může být zafixovaným způsobem jednání, které dítě považuje za vhodný a často jej užívá (Vágnerová, 2005) Útěky a toulání Útěk lze interpretovat jako určitou variantu únikového jednání. Dítě řeší svůj problém útěkem z prostředí, které se mu jeví ohrožující nebo nepřijatelné (jde o útěky z domova, z ústavního zařízení apod.). Pokud dítě utíká z domova, je to signál, že rodina nefunguje jako zdroj jistoty a bezpečí (Vágnerová, 1999). Reaktivní, impulzivní útěky zkratová reakce na nezvládnutelnou situaci doma nebo ve škole. Útěk je signálem zoufalství, dítě se chce vrátit domů. Chronické útěky plánované a připravované, vyplývající z dlouhodobých problémů. Někdy mívají přesný cíl, dítě se nechce vrátit. Toulání je charakteristické dlouhotrvajícím opuštěním domova, většinou navazuje na útěky. Je výrazem nedostatečné citové vazby k lidem a k zázemí. Bývá spojeno s dalšími odchylkami v chování krádeže, prostituce, drogy. Kriminalistické hledisko zdůrazňuje, že cesta ke zločinnosti často začíná potulkou mladých provinilců, odporem k domovu, k rodině, ke škole, k učitelům a k povinnostem Záškoláctví 19

17 Problém záškoláctví patří v současnosti mezi jedny z nejvážnějších problémů ve školství. Proto se vyvíjejí mnohé metody a postupy jak tomuto problému předcházet. Záškoláctví bývá spojeno s negativním postojem ke škole, s nepřijetím normy pozitivní hodnoty vzdělání. Může být ale i reakcí na prospěchové selhání nebo na šikanu. Jedná se o chování únikového typu a jeho cílem je vyhnout se nepříjemnostem, které dítě ve škole prožívá. Při hodnocení záškoláctví je třeba zjistit příčinu, která dítě k útěku ze školy vedla. Důležitým faktorem je četnost takového jednání, míra plánovitosti a způsob provedení. Opakované a plánované záškoláctví bývá signálem odlišnosti socializačního vývoje (Vágnerová, 2005) Krádeže Krádeže jsou charakteristické záměrností jednání. O krádeži lze mluvit teprve tehdy, když je dítě na takovém stupni rozumové vyspělosti, kdy je schopno pochopit pojem vlastnictví. Způsob krádeže je pro posouzení závažnosti poruchy chování podstatný. Menší význam mají neplánované příležitostné krádeže. Závažnějším signálem poruchy socializace jsou krádeže předem promyšlené, zejména vyskytující se ve starším věku. Nejzávažnější jsou opakované krádeže v partě (Vágnerová, 1999). Cíle krádeže a motivace: Dítě krade pro sebe potřeba získat něco, čeho nelze dosáhnout jiným, sociálně přijatelnějším způsobem. Dítě krade pro druhé příčinou bývá neuspokojená potřeba být akceptován a dosáhnout mezi vrstevníky vyšší prestiže. Dítě krade, aby demonstrovalo své kompetence nejde mu o materiální zisk, jde o potřebu dosáhnout ve skupině přijatelné sociální prestiže. Dítě krade s partou nebo pro partu v tomto případě jsou krádeže dány normami party, odmítnutí by bylo hodnoceno jako přestupek a potrestáno (Vágnerová, 2005). 20

18 2.5 Agresivní poruchy chování Porušování sociálních norem je v případě agresivního chování spojeno s násilným omezováním základních práv jiných osob. Agresivní jednání lze obvykle interpretovat jako nepřiměřený prostředek uspokojení nějaké potřeby. Agrese může být zaměřena proti lidem, zvířatům nebo věcem. Významné faktory dětské agresivity a násilných projevů jsou: Citová deprivace žáka je to stav, kdy děti mají neuspokojeny potřeby bezpečí, lásky, opory a ochrany. Tento stav u nich vyvolává tendenci k náhradnímu uspokojování potřeb, mladiství sahají po droze, mění partnery, trápí zvířata, ubližují jiným lidem. Úzkost, napětí strach děti, které jsou ve stálém napětí a zažívají permanentní úzkost, se často chovají velmi agresivně. Výbušný temperament. Osobnostní charakteristiky žáků. Nuda nebo touha po stále silnějších, více vzrušujících zážitcích. Snaha chovat se jako chlap. Výchovné přístupy rodičů benevolentní a rozmazlující výchova, či naopak příliš přísná, autokratická výchova podmiňuje agresivní chování dětí. Výchovné a vyučovací styly učitelů a způsoby, jakými učitelé projevují svou autoritu pokud si učitel sám nevšímá šikany ve třídě, neřeší ji (Gajdošová, Helényiová, 2006). Pro vývoj dětské agresivity je důležité sociální prostředí dospívajících a jejich postavení v rodině. V zásadě se růst dětské agresivity spojuje se zanedbávající výchovou, s pocity nejistoty a s nedostatkem citového zázemí. Zvlášť kruté zacházení, bezcitná výchova, týrání, stálé ponižování a někdy i sexuální zneužívání dětí vede k trvalému úzkostnému napětí a stupňujícímu se agresivnímu ladění. Nahromaděný hněv se pak může vybíjet eruptivním způsobem (Jedlička, Koťa, 1998). 21

19 3 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Společensky a sociálně nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které jsou zejména u dětí a mládeže výrazným rizikem společenským, zdravotním i ekonomickým. Jedná se o problematiku šikany a násilí, záškoláctví, vandalismu, alkoholismu a kouření, drogových závislostí, rizikového sexuálního chování, virtuálních drog, patologického hráčství, dále projevů xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu (MŠMT, 2002). 3.1 ŠIKANA Šikanování se ve své zárodečné podobě objevuje ve většině formálních skupin ve školách a výchovných zařízeních. Navíc narůstá nejen samotných případů šikanování, ale zvyšuje se i míra brutality a bezohlednosti. Významné procento případů přerůstá z počátečních, iniciačních forem v mnohem závažnější podobu šikanování, která výrazně ohrožuje psychické i fyzické zdraví zejména oběti šikanování Vymezení pojmu šikanování 22

20 Ačkoli se jedná o velmi rozšířený a závažný fenomén, který v mnoha případech naplňuje dokonce skutkovou podstatu různých trestných činů, dosud neexistuje jeho jednotná definice, a to ani z právního hlediska. Pro vymezení pojmu se zdá být nosná definice šikany uvedená v metodickém pokynu MŠMT č.28/ : Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje tak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Hlavními vnějšími rysy šikanování, kterými lze tento fenomén popsat je, že jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky, k čemuž používá agresi a manipulaci (Kolář, 1997). Jedná se tedy o agresi vůči jednotlivci nebo skupince dětí, která je většinou opakovaná a jejímž cílem je ublížit jinému. Zásadně hovoříme o šikanování tehdy, je-li oběť z nějakého důvodu bezbranná buď pro fyzickou slabost či neobratnost, nebo pro svou izolovanost v kolektivu, pro své psychické zvláštnosti. Někdy je těžké odlišit šikanování od podobných jevů, např. od terorizování celé třídy rváčskou bandou, od vymáhání peněz, od rasového násilí (Říčan, 1995, s. 28) Zrod a vývojové stupně šikanování První stupeň zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře je neoblíben a neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky. Druhý stupeň fyzická agrese a přitvrzování manipulace Ostrakismus může přerůst do dalšího vývojového stadia, důvodů bývá více: V náročných situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako jeho ventil. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity. 23

21 V podmínkách, kdy žáci spolu tráví hodně času a mohou vytvářet hlubší vztahy pobyt na horách, brigády, apod. vymýšlejí zábavu na úkor nejzranitelnějšího spolužáka. V jedné třídě se sejde několik výrazně agresivních asociálních jedinců a od samého počátku používají násilí na uspokojování svých potřeb. Třetí stupeň klíčový moment vytvoření jádra Jestliže se nepostaví pevná hráz přitvrzeným manipulacím, často se utvoří skupinka agresorů. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběti. V této době je již skupina rozdělena na podskupiny, které podle svého charakteru různými způsoby bojují o vliv. Čtvrtý stupeň většina přijímá normy agresorů V případě, že není ve skupině silná pozitivní podskupina, činnost jádra agresorů může nerušeně pokračovat. Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získá neformální tlak ke konformitě dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Pátý stupeň totalita neboli dokonalá šikana Zhoubný proces bez radikální pomoci zvenčí obvykle nezadržitelně ústí do posledního stadia. V něm jsou normy agresorů přijaty nebo respektovány všemi a dojde k plnému nastolení totalitní ideologie šikanování, tzv. stadia vykořisťování. Agresoři sami sebe označují za nadlidi, krále, a oběti na podlidi, poddané,.. ( Kolář, 1997). 3.2 VANDALISMUS V současné době je vandalství považováno za deviantní či patologické jednání, které přerůstá v trestnou činnost. Tím, že u vandalismu nebývá většinou vůbec jasný materiální či psychologický zisk, který bezúčelné ničení věcí přináší, bývá zařazováno mezi tzv. nemotivované agrese. Samotným jedincům těchto excesů není často zřejmé, proč se vlastně některých činů dopustili (Jedlička, Koťa, 1998). Vandalské jednání ve věku do 18 let představuje jednu z nejčetnějších forem mladistvé delikvence. Znepokojující je i to, že vandalství je většinou provozováno ve skupinách a bývá spojeno s celkově sníženou kontrolou chování, neboť se často odehrává pod vlivem alkoholu či drog. Některé formy nesmyslné ničivosti šokují veřejnost také tím, že zasahují do oblastí, které 24

22 byly dříve tabuizovány. Takové společenské tabu se dlouho vztahovalo například na klid mrtvých. Projevy vandalismu svědčí o tom, že vždy bude existovat určitá skupina frustrovaných, či nespokojených jedinců, kteří odmítnou nejen společensky přijatelné cíle, ale i způsoby jejich získávání. Na druhé straně mírnější formy vandalismu jsou mladými lidmi přejímány prostou nápodobou dospělých. Vandalismus mladistvých má často impulzivní ráz a pramení z nezvládnuté akutní frustrace, z nadbytku neusměrněné energie, či z protestu proti tabuizovaným hodnotám. V některých případech může být však projevem hlubší duševní poruchy (Jedlička, Koťa, 1998). V době dospívání bývá vandalismus formou vyjádření protestu, potřeby seberealizace. Častěji tak jednají ti, kteří nemají jinou možnost uplatnění, pak mnohdy nejde jen o ničení věcí, ale i o agresi zaměřenou na lidi, často neselektivně (Vágnerová, 2005). 3.3 UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Pocit prázdnoty v moderním životě může být vždy znovu naplňován způsoby, jež ohromují rozsahem i hloubkou nebezpečí: hledáním úniku do nových forem fanatismu a fundamentalismem, bezesporu však i sklonem k užívání návykových látek. Droga je látka s psychotropním účinkem, která je schopna vyvolat chorobnou závislost. Ovlivňuje duševní činnost člověka. Zpočátku vyvolává příjemné efekty a nepříjemným účinkům se jedinec snaží vyhnout či je zmírnit. Ale změny v chování se projevují stále výrazněji. Mohou se objevovat poruchy vědomí, stavy vnitřní nejistoty, paniky, zmatku, úzkosti, prohlubují se deprese. K nim se někdy přidruží halucinace a bludy. Pokud nabudou paranoidně persekučního rázu, začne se stupňovat pocit pronásledování, špehování, odposlouchávání. Jedinec má pocit, že mu okolí usiluje o zdraví, život, svobodu a bezpečnost (Jedlička, Koťa, 1998) Definice pojmu 25

23 Drogová závislost. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí lze závislost charakterizovat jako skupinu fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. WHO definovala drogovou závislost jako psychický nebo i fyzický stav, který vyplývá ze vzájemného působení mezi živým organismem a drogou. Charakterizují jej změny chování a jiné reakce, které v sobě zahrnují nutkání brát drogu pořád nebo pravidelně pro její účinky na psychiku a někdy i proto, aby se zabránilo nepříjemným pocitům, tzn. abstinenčním příznakům, které vznikají po její abstinenci. Droga. Termín s mnoha významy, z nichž nejobecnější je lék. Původně látka organického původu užívaná jako léčivo, nyní organická či syntetická psychoaktivní látka, jež po vpravení do organismu způsobuje změny duševního stavu, chování, vnímání a cítění a může u jedince vyvolat závislost. Škodlivé užívání. Je to vzorec užívání, které poškozuje zdraví. Poškození může být tělesné (žloutenka při nitrožilním přijímání drog) nebo duševní (deprese objevující se druhotně při těžkém pití). Abúzus. Porucha chování, projevující se nadměrným užíváním nějaké látky, často s psychotropním účinkem. Intoxikace. Ovlivnění látkou, otrava. Pojem akutní intoxikace návykovou látkou definuje Mezinárodní klasifikace nemocí jako přechodný stav po alkoholu nebo jiné psychoaktivní látce, vedoucí k poruchám na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Tato diagnóza by měla být hlavní diagnózou pouze v případech, kdy se intoxikace vyskytuje bez současných vážnějších nebo trvalejších problémů, vyvolaných požíváním alkoholu nebo jiných drog. Tam, kde jsou takové problémy, měla by se dát přednost diagnóze škodlivého užívání, syndromu závislosti. Návyk. Začíná, vzdáme-li se perspektivy dosavadního života a droga utváří rozhodujícím způsobem náš všední den; návyk je tendence k určité činnosti vytvořená učením, zkušeností a opakováním; návyk je primárně psychický děj, i když s možnými sekundárními tělesnými a sociálními následky; u návyku na léky, drogy a alkohol přistupují k psychickým a sociálním faktorům také biologicko-organické faktory škodlivých účinků drog na organismus a nervový systém. 26

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROBLEMATIKA ÚTĚKŮ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Mudrová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Školní program proti šikanování Bílovec 8. září 2008 OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika šikanování 2.1. Co je a není šikana 2.2. Šikana a škádlení

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný.

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný. Opakované průzkumy posledních let potvrzují, že 40 % dětí základních škol se setkalo se šikanou. Toto alarmující číslo a absence systémového řešení vedlo Nadaci O2 k zahájení tříletého pilotního projektu

Více

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více