Wellness a animace v rekreačním hotelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wellness a animace v rekreačním hotelu"

Transkript

1 Wellness a animace v rekreačním hotelu Diplomová práce Bc. Lenka Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2015

2 Master s Dissertation Wellness and Animation at Recreational Hotels Bc. Lenka Nováková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Wellness a animace v rekreačním hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Lenka Nováková V Praze dne

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala těm, kteří mně byli největší oporou při zpracování mé diplomové práce. Děkuji vedoucímu své diplomové práce prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za jeho odborné vedení, cenné připomínky a rady, ale i za morální podporu během psaní této práce. Děkuji také panu Iljovi Šedivému, předsedovi představenstva Regata Čechy, a.s. za poskytnutí interních dat z informačního systému hotelu Horizont a možnost provést dotazníkové šetření a elektronické dotazování v hotelích Horizont a Port, za zprostředkování přímého kontaktu s řediteli obou hotelů, ale i za průběžné konzultace a rady, které mně poskytl.

5 Abstrakt NOVÁKOVÁ, Lenka. Wellness a animace v rekreačním hotelu. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 106 Diplomová práce se zabývá problematikou wellness služeb a animačních služeb v rekreačních hotelích. Zvláštní pozornost je věnována dvěma významným segmentům hotelových hostů, klientele 55+ a rodinám s dětmi. V první, teoretické části jsou vymezeny sledované pojmy wellness a animace, popsán historický vývoj a rozdělení. Stanoveny jsou také dvě hypotézy, které mají být následně potvrzeny či vyvráceny analýzou sledovaných služeb a segmentů hostů v rekreačních hotelích Horizont v Peci pod Sněžkou a Port u Máchova jezera. Ve druhé, analytické části je nejdříve provedena analýza problematiky a postavení wellness služeb a animačních služeb ve světovém i domácím hotelnictví a definovány trendy. Následuje analýza stavu sledovaných služeb ve zkoumaných hotelích. Je zjištěna jejich v průměru velmi dobrá úroveň a rámcové dodržování současných trendů. Výsledky u segmentu hostů 55+ potvrzují první hypotézu pouze u hotelu Horizont. Tato skupina hostů každoročně narůstá, ale hotel Horizont na ní ještě není dostatečně připraven. V případě hotelu Port výsledky první stanovenou hypotézu vyvracejí, hotel Port již je na klientelu 55+ připraven. Výsledky analýzy animačních služeb přinášejí vyvrácení druhé hypotézy v obou hotelích. Pro rodiny s dětmi je během pobytu v těchto rekreačních hotelích široká nabídka kvalitních animačních programů důležitá, avšak není nutná a ani rozhodující při výběru hotelu. V obou hotelích je provedena i komparace cen ubytovacích služeb a vybraných wellness služeb s konkurenčními subjekty. Třetí, návrhová část obsahuje rekapitulaci předchozích analýz a z ní vyplývající návrhy konkrétních racionalizačních opatření pro zlepšení v oblasti wellness služeb a animačních služeb ve zkoumaných hotelích. Klíčová slova: animace, generace 55+, kvalita služeb, rekreační hotel, rodiny s dětmi, služby, wellness

6 Abstract NOVÁKOVÁ, Lenka. Wellness and Animation at Recreational Hotels. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Praha: p. The diploma thesis addresses the issue of wellness and animation services at recreational hotels. Particular attention is paid to two important segments of hotel guests: clients aged 55+ and families with children. The first, theoretical part defines the examined terms wellness and animation and describes historical development and separation. Two hypotheses are also stipulated, which should subsequently be confirmed or refuted by an analysis of the reviewed services and guest segments at the recreational hotels Horizont in Pec pod Sněžkou and Port on Macha Lake. In the second, analytical part, an analysis of the issue and position of wellness and animation services in the global and domestic hotel industry is performed and the trends are defined. This is followed by an analysis of the reviewed services at the examined hotels. Their generally very good standard and overall correspondence to current trends is identified. The results for the 55+ guest segment confirm the first hypothesis only for Hotel Horizont. This group of guests increases in size every year, but Hotel Horizont is not yet adequately prepared for it. The case of Hotel Port refutes the results of the first stipulated hypothesis, as Hotel Port is already prepared for the 55+ clientele. The results of the analysis of animation services refute the second hypothesis in the case of both hotels. For families with children, a wide range of animation programs while staying at these recreational hotels is important, but it is not essential or decisive when choosing a hotel. A comparison of prices for accommodation services and selected wellness services with competing facilities was conducted for both hotels. The third, proposal part contains a summary of the foregoing analyses and the resulting proposals for specific rationalisation measures to improve the area of wellness and animation services at the reviewed hotels.

7 Key words: animation, families with children, generation 55+, recreational hotel, service quality, services, wellness

8 Obsah ÚVOD WELLNESS A ANIMACE ŽIVOTNÍ STYL WELLNESS Vysvětlení pojmu Historie životního stylu wellness Tělesná výchova SPA Wellness Historie péče o ducha a tělo v českých zemích Současné postavení wellness tourismu v cestovním ruchu ANIMACE V HOTELNICTVÍ Vysvětlení pojmu Historie a současnost animace ANALÝZA PROBLEMATIKY WELLNESS A ANIMACÍ V HOTELNICTVÍ TRENDY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V OBLASTI WELLNESS VE SVĚTOVÉM HOTELNICTVÍ DRUHY HOTELOVÉ ANIMACE A SOUČASNÉ TRENDY Druhy animace v rekreačních hotelích Trendy v hotelové animaci RODINY S DĚTMI GENERACE Výsledky demografických průzkumů Generace 55+ a její vliv na cestovní ruch REKREAČNÍ HOTELY HORIZONT A PORT VLASTNÍ PRŮZKUM Klientela 55+ v hotelu Horizont Postup Výsledky průzkumu... 53

9 2.6.4 Dotazníkové šetření v hotelích Horizont a Port Vyhodnocení odpovědí hostů hotelu Horizont Wellness služby v hotelu Horizont Shrnutí výsledků průzkumu wellness služeb hotelu Horizont Animační programy v hotelu Horizont Shrnutí výsledků průzkumu animačních služeb hotelu Horizont Vyhodnocení odpovědí hostů hotelu Port Wellness služby v hotelu Port Shrnutí výsledků průzkumu wellness služeb hotelu Port Animační programy v hotelu Port Shrnutí výsledků průzkumu animačních služeb hotelu Port OVĚŘENÍ HYPOTÉZ POROVNÁNÍ CEN VYBRANÝCH WELLNESS SLUŽEB A UBYTOVACÍCH SLUŽEB Porovnání cen pro hotel Horizont Porovnání cen pro hotel Port NÁVRHOVÁ ČÁST OBLAST WELLNESS Návrhy opatření pro wellness služby hotelu Horizont Návrhy opatření pro wellness služby hotelu Port Návrh opatření pro animační služby ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

10 Seznam ilustrací Graf 1 - Rozdělení klientely 55+ dle národnosti Graf 2 - V jakém období nejčastěji přijíždí hosté 55+ Graf 3 - Pohlaví respondentů - Horizont Graf 4 - Věk respondentů - Horizont Graf 5 - Státní příslušnost - Horizont Graf 6 - Forma příjezdu - Horizont Graf 7 - Důvod pobytu- Horizont Graf 8 - Délka pobytu - Horizont Graf 9 - Wellness centrum jako faktor výběru hotelu - Horizont Graf 10 - Návštěva wellness centra - Horizont Graf 11 - Důvod nevyužití wellness centra - Horizont Graf 12 - Počet návštěv wellness centra - Horizont Graf 13 - Využití služeb wellness centra - Horizont Graf 14 - Hodnocení služeb wellness centra- Horizont Graf 15 Hodnocení celkové úrovně wellness centra - Horizont Graf 16 - Nadbytečné služby wellness centra - Horizont Graf 17 - Vnímání animačních programů - Horizont Graf 18 - Vnímání animačních programů (rodiny) - Horizont Graf 19 - Využívání animačních programů - Horizont Graf 20 Preference animačních programů - Horizont Graf 21 - Animační program jako zabavení dětí - Horizont Graf 22 - Věk respondentů - Port Graf 23 - Důvod pobytu - Port Graf 24 - Délka pobytu - Port Graf 25 - Wellness centrum jako faktor výběru hotelu - Port Graf 26 - Návštěva wellness centra - Port Graf 27 - Počet návštěv wellness centra - Port Graf 28 - Využití služeb wellness centra - Port Graf 29 Chybějící wellness služby - Port Graf 30 Hodnocení služeb wellness centra - Port Graf 31 - Hodnocení celkové úrovně wellness centra - Port

11 Graf 32 - Nadbytečné služby wellness centra - Port Graf 33 - Vnímání animačních programů - Port Graf 34 - Využívání animačních programů - Port Graf 35 Preference animačních programů - Port Graf 36 - Animační program jako zabavení dětí - Port

12 Seznam tabulek Tabulka 1: Věkové rozložení ubytovaných hostů Tabulka 2: Rozdělení ubytovaných hostů 55+ dle pohlaví Tabulka 3: Příjezdy individuálních hostů a skupinových zájezdů Tabulka 4: Počet strávených nocí Tabulka 5: Využití jednotlivých služeb v průběhu pobytu Tabulka 6: Porovnání ceny dvoulůžkového pokoje v hotelu Horizont s konkurenčními subjekty Tabulka 7: Porovnání cen vybraných wellness služeb pro hotelové hosty v hotelu Horizont s konkurenčními subjekty Tabulka 8: Porovnání ceny dvoulůžkového pokoje v hotelu Port s konkurenčními subjekty Tabulka 9: Porovnání cen vybraných wellness služeb pro hotelové hosty v hotelu Port s konkurenčními subjekty

13 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek AHGZ Allgemeine Hotel und Gastronomie Zeitung, Matthaes Verlag, SRN CR Cestovní ruch DFV Deutsche Fachverlag, Frankfurt, SRN EK Evropská komise EU Evropská unie EUR Euro, měna Evropské unie GfK Název nadnárodní poradenské a výzkumné společnosti se sídlem v SRN, zkratka názvu je odvozena od hesla Growth from Knowledge GSWS Global Spa & Wellness Summit 2012 HDP Hrubý domácí produkt LOHAS Lifestyles of Health and Sustainability ROH Revoluční odborové hnutí SPA Sanus Per Aquam, označení pro lázně s léčivými prameny či vodoléčbu SRI International Stanford Research Institut, USA USA Spojené státy americké USD Americký dolar

14 Úvod Oblastí hotelových wellness služeb jsem se zabývala již ve své bakalářské práci a rozhodla jsem se v jejím zkoumání pokračovat i ve své diplomové práci. Druhou oblastí, kterou se ve své závěrečné práci chystám analyzovat, jsou animační služby v hotelích, často nazývané animační programy. Jsem totiž přesvědčena, že tyto dvě oblasti hotelových služeb, které jsou označovány jako doplňkové, spolu úzce souvisí a v nabídce rekreačního hotelu mají velmi důležitou roli. Příležitostně pracuji pro společnost Regata Čechy, a.s. a jejími hotely Horizont v Peci pod Sněžkou a Port u Máchova jezera jsem se zabývala již v bakalářské práci. Proto jsem svůj záměr při výběru tématu své diplomové práce konzultovala s managementem této společnosti, jmenovitě s panem Iljou Šedivým, předsedou představenstva společnosti, s Ing. Karlem Radou, ředitelem hotelu Horizont a panem Vladimírem Burešem, ředitelem hotelu Port. Wellness, jako životní styl, se rozšiřuje do všech věkových kategorií po celém světě a nevyhýbá se ani České republice. Na tento jev musí rychle reagovat český hotelový průmysl, pro který to znamená rozšiřovat, a hlavně vhodně cílit svoji nabídku těchto služeb s ohledem na očekávanou klientelu. Nad dalším směrováním svých hotelů přemýšlejí i ředitelé hotelů Horizont a Port, kteří si uvědomují, že se musí stále řídit nároky své současné i budoucí klientely a musí být také v předstihu připraveni na možné změny. Hotel Port je po nedávné rekonstrukci a dostavbě znovu na trhu poměrně krátce. Podle sdělení jeho ředitele je ale nutné se ohlédnout a analyzovat, zda nastavený směr v oblasti wellness služeb vede ke stanovenému cíli. Stejně důležitou otázkou je i náplň a kvalita animačních služeb. Hotel Horizont stojí před významnou rekonstrukcí, která se pravděpodobně nevyhne ani wellness centru. Proto je nyní správný čas prozkoumat, zda oblast wellness vyhovuje nastupujícím trendům a co udělat proto, aby vyhovovala i v budoucnu. Totéž platí i pro animační služby v hotelu. Tyto skutečnosti mě vedly ke stanovení cílů mé práce. 14

15 Hlavním cílem mé diplomové práce je pomocí hlubší analýzy zjistit, zda nabídka wellness služeb rekreačních hotelů Horizont a Port odpovídá současným i budoucím světovým trendům v této oblasti a požadavkům hotelových hostů, se zvláštním zřetelem na specifické nároky klientely 55+. Rekreační hotely nebývají umístěny v blízkosti center zábavy, proto musí zajišťovat pro své hosty vhodné formy zábavy a rozptýlení. Druhou oblastí, kterou ve své práci zkoumám, jsou tedy animační služby. Zde se více zaměřuji na nároky další skupiny důležité klientely pro rekreační hotely, kterou tvoří rodiny s dětmi. Podle stanovených zásad (Attl, a kol., 2014) a v zájmu naplnění cíle diplomové práce jsem práci rozdělila do tří částí. V první, teoreticko-metodologické části se věnuji vymezení sledovaných pojmů wellness a animace, jejich historii a rozdělení. Stanovuji si také tyto dvě hypotézy: 1. Pro hotely Horizont a Port již začíná být skupina hostů označovaná 55+ důležitou klientelou, na kterou ale nejsou hotely v oblasti wellness služeb zatím dostatečně připraveny. 2. Pro rodiny s dětmi je během pobytu ve zkoumaných rekreačních hotelích široká nabídka kvalitních animačních programů nutností. Ve druhé, analytické části se nejdříve věnuji analýze problematiky a postavení wellness služeb a animačních služeb v hotelnictví, trendům v této oblasti i vizím do budoucnosti. Primárně se však v této části práce snažím analyzovat stav wellness služeb a animačních služeb ve zkoumaných hotelích a potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Proto analyzuji data z informačního systému hotelu Horizont týkající klientely 55+ a provádím v hotelu Horizont mezi tímto segmentem klientely i vlastní dotazníkové šetření a elektronické dotazování. Dále provádím v obou dvou hotelích vlastní rozsáhlý průzkum, dotazníkové šetření zaměřené na wellness služby a animační služby, se zvláštním zřetelem na klientelu 55+ a rodiny s dětmi. 15

16 Provádím i komparativní analýzu cen ubytovacích služeb a vybraných wellness služeb ve mnou zkoumaných hotelích Horizont a Port a srovnatelných konkurenčních hotelích. Výsledky analýzy dat i vlastních průzkumů znovu analyzuji, a tím docházím k cíli práce: Zjistit současnou úroveň zkoumaných služeb, zjistit, zda sledují současné trendy a potvrdit nebo vyvrátit předem stanovené hypotézy. A navrhnout další potřebné směry rozvoje těchto služeb. Ve třetí, návrhové části své práce navrhuji, na základě výsledků předchozích analýz i vlastního pozorování, konkrétní racionalizační opatření pro zkoumané hotely pro oblast hotelových wellness služeb a pro oblast animačních služeb. Důležitými informačními zdroji, ze kterých čerpám informace pro svoji práci, jsou, kromě výsledků vlastních průzkumů, sborníky zahraničních odborných konferencí, průzkumy v rámci Evropské unie, zahraniční odborné časopisy, česká a zahraniční odborná literatura i některé kapitoly a závěry mé bakalářské práce. Mou snahou je, aby závěry mé práce nebyly pouhým konstatováním zjištěných faktů, ale staly se i praktickým nástrojem ke zlepšení služeb ve zkoumaných hotelích a tudíž byly pozitivní přínosem pro společnost Regata Čechy, a.s. 16

17 1 Wellness a animace Úspěšný rekreační hotel dnes necharakterizují jenom kvalitní ubytovací a stravovací služby, důraz musí být kladen i na širokou nabídku doplňkových služeb a doprovodných programů, uvádí (Beránek, s. 9). Hotely v rekreačních oblastech musí být schopny svým hostům nabídnout program v každém ročním období a za každého počasí. Zajistit dostatek možností vyžití pro všechny věkové kategorie. Na přední místa mezi těmito doplňkovými službami v rekreačním hotelu bezesporu patří wellness služby a animační služby. Jsem přesvědčena, že tyto dvě kategorie služeb spolu úzce souvisí. Šíře jejich nabídky a jejich kvalita může výrazně přispět ke zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti hotelu, přilákat větší počet hostů a v konečném důsledku zajistit hotelu vyšší tržby. Pro pochopení všech souvislostí je však nejprve třeba vymezit základní pojmy a vrátit se do historie, k počátkům wellness a k předchůdcům dnešních animátorů. To učiním v dalších kapitolách své práce. 1.1 Životní styl wellness Životní styl wellness lze chápat jako synonymum zdravého životního stylu a je to jeden z významných jevů a i módních stylů současné doby, jak uvádím již ve své bakalářské práci (Nováková, 2013, s. 15) Vysvětlení pojmu Pojem wellness vznikl z anglického výrazu well-being a lze ho charakterizovat jako proces trvalého zlepšování lidské psychické, fyzické, intelektuální a emocionální pohody za účelem dosažení tělesného a duševního zdraví. Mezi základní principy wellness patří zdravá strava, pravidelné cvičení, dostatek odpočinku a omezení rizikových faktorů jako je stres, kouření a alkohol, uvádí (Poděbradský, 2008, s. 7) a dále vyjmenovává jeho základní rozměry. 17

18 Wellness životní styl má 5 základních rozměrů: Fyzický dosažení tělesné zdatnosti Spirituální rozvoj vnitřní osobnosti člověka Emocionální rozpoznání vlastních i cizích pocitů, schopnost přizpůsobit se změnám a zvládat stres Sociální schopnost porozumět si s ostatními lidmi Mentální získávání nových znalostí a zkušeností Eva Blahušová charakterizuje wellness takto: Wellness je proces, ve kterém soustavně a uvážlivě usilujete o udržení zdraví a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody. (Blahušová, 2005, s. 234) Poslední vydání výkladového slovníku Cestovní ruch u hesla wellness uvádí: 1. lidské zdraví, ekologie člověka, stav plného fyzického a duševního zdraví, 2. rekreační, lázeňské a sportovní aktivity, zaměřené na dosažení duševního a fyzického zdraví, významný trend současného cestovního ruchu. (Zelenka a kol., 2012, s. 631) Já sama chápu wellness jako trvalou snahu o zvyšování kvality lidského života, a to po všech stránkách, fyzické, duševní i sociální. A je to také jeden z trendů, který výrazně ovlivňuje současný cestovní ruch a zvláště hotelnictví. Problematikou rozdělení hotelů podle míry uplatnění wellness aspektů jsem se podrobně zabývala ve své bakalářské práci (Nováková, 2013, s. 33), a proto nyní rekapituluji jenom nejvýznamnější. Prvky wellness jsou v současnosti aplikovány v mnoha typech hotelů, které se tak snaží získat konkurenční výhodu, být atraktivnější, zvýšit počet hostů a obrat. Jak uvádí SODAMODUL (2011, s. 6), podle míry zahrnutí wellness ideálů do koncepce hotelu můžeme tato ubytovací zařízení rozdělit na dvě základní skupiny: Wellness hotely - v nichž jsou wellness služby hlavním produktem a celá koncepce hotelu odpovídá wellness ideálům. Hotely s wellness aspekty - kde jsou wellness služby jednou z možností vyžití. 18

19 Podle mého názoru je hranice těchto pojmů poměrně variabilní a dále s nimi nepracuji. O dnešním významu wellness pro cestovní ruch nemůže být pochyb. Já se však, pro lepší pochopení všech souvislostí, v dalších kapitolách vrátím k jeho úplným počátkům, historii péče o lidské tělo a lidského ducha Historie životního stylu wellness V této kapitole bych chtěla připomenout významné historické milníky a osobnosti, které nějakým způsobem ovlivnily vývoj současného stylu života, který nazýváme wellness. Myslím si, že náhled do historie vývoje tohoto, v současnosti velmi propagovaného životního stylu, pomůže pochopit i lépe analyzovat současný stav. Budu čerpat převážně z těchto publikací (Krátký, 1974), (Olivová, 1979), (Olivová, 1988). Už odpradávna si člověk poměřoval své síly, ať už v boji o svůj život, nebo při lovu. Touha vítězit, být lepší, silnější a také výkonnější, nutila člověka pečovat o své tělo, cvičit ho a udržovat v dobré kondici. I v Evropě to znamenalo, a to až do konce 19. století, že kdo chce přežít, musí být zdravý, silný a odolný. Jen zdravé tělo odolalo různým nákazám a hladomoru, jen muž v dobré kondici dokázal ulovit dostatečně zvěře, jen dobře vycvičený muž dokázal zvítězit ve válkách vedených jako boj muže proti muži. Historie wellness je úzce spojena s historickým vývojem a zvyklostmi národů, které byly nositelé a šiřitelé kulturních hodnot. Jejich rozpínavost zároveň přinášela utrpení ve formě válek, křížových výprav. Kladem těchto výbojů však byla výměna zkušeností, přenášení a prolínání tradic a návyků z jednoho konce světa na druhý. To platí i pro oblast, kterou dnes nazýváme wellness Tělesná výchova Jednu z historicky nejstarších soustav tělesné výchovy měla a má určitě Čína. O významu tělesných cvičení pro zdraví člověka hovoří nejstarší písemné památky staročínské medicíny, zvláště kniha Nei Taing (Kniha o vnitřním životě) ze 3. století 19

20 n.l. Osvícený císař Chuang-ti roku př.n.l. sám vytvořil systém léčebné a zdravotní gymnastiky, zvaný Kung-fu (Umělec - muž), základem byla prostná cvičení. Významnými centry rozvoje tohoto systému byly kláštery. Kung-fu rozšiřovali především kněží, kteří byli také prvními lékaři. Tělesná cvičení byla určena především mužům a dětem, ženy byly z těchto aktivit vyčleněny. Čínská tělovýchova a zdravověda nejvíce ovlivnila a dosud velmi ovlivňuje tyto obory nejen v celé Asii, ale i v Evropě a Americe. Tělesných cvičení pro přípravu vojáků pro udržení a obnovu zdraví se již od 3. tisíciletí př.n.l. využívalo také v Indii. Rady, týkající se tělesných cvičení lze najít i ve svatých knihách véd, nejvíce v Ajurvédě. V 2. tisíciletí př.n.l. se v Indii zrodil rovněž systém jógy, definitivně kodifikovaný v 3. století př.n.l. v Patandžaliho radžajóze (královské józe) zachované v díle Jógasútra, usilující o dokonalost těla i ducha pomocí příkazů, zákazů, koncentrace, meditace, dechových cvičení a různých jógových pozic. V Egyptě byla tělesná výchova důležitou složkou výchovy, rozvoji tělesné zdatnosti byl přikládán velký význam již od dětství. Děti se učily plavat, skákat, běhat, zápasit a hrály řadu pohybových her. U dospělých byl oblíben především lov, přetah lanem, šplh, plavání, veslování, šerm, zápas a lukostřelba. Důležité místo zaujímal ve výchově i v životě tanec, oblíbená byla i akrobatická cvičení a gymnastika. Tělesná výchova byla v Řecku základním právem a možno říci i povinností svobodného občana. Vrcholným výchovným zařízením antického Řecka, i Atén se stala tzv. gymnázia, veřejné školy udržované ze státních prostředků, která zpočátku navštěvovali pouze jinoši a muži z nejbohatších rodin, později, zejména od 5. století př.n.l. i širší vrstvy svobodných obyvatel mužského pohlaví. Gymnázia byla vybavena studovnami, přednáškovými sály a knihovnami, základem však byla palaistra (zápasiště), a sály pro míčové hry a gymnastiku. Gymnázium bylo vybaveno několika otevřenými a krytými běžeckými dráhami a nezbytným hygienickým zařízením vysoké úrovně jako sprchami, bazény, prostory pro masáž i odpočinek. Gymnázia se stala nejen centry výchovy a vzdělání, ale i politického života města, místem dalšího vzdělávání dospělých, centrem odkud se šířila vzdělanost a kultura. 20

21 Velkým průlomem v oblasti rozvoje tělovýchovy byla v Evropě a Americe v 18. a 19. století Průmyslová revoluce. Rozrůstající se průmysl stahoval čím dál tím více potřebných lidí z vesnic do měst. Ti opouštěli sice tvrdou, ale pohybově rozmanitou práci v zemědělství a měnili jí za mnohdy 16 hodinovou jednotvárnou práci u strojů. Během několika let začala vzrůstat nemocnost, i invalidita dělníků. Své udělalo i vykořenění a život v cizím prostředí bez rodinných vazeb a bez přátel. Narůstala agresivita i kriminalita. Průmyslníci si rychle spočítali, že ne každý zaučený dělník je lehce nahraditelný, a že přicházejí o nemalé prostředky. Začali proto podporovat dělnické tělovýchovné i kulturní spolky. Politika pod mottem Chléb a hry se stala zase aktuální a velmi účinnou (Nováková, 2013, s. 26) SPA Již od 5. stol. př.n.l. využívali lidé velké bohatství minerálních a termálních pramenů a jejich pozitivních účinků na své tělo, které jim poskytla bohatá vulkanická činnost na území Řecka a jeho ostrovů, pokračující až do Malé Asie. Důležitým rituálem se stala očista těla. V Řecku se k tomuto účelu používaly nejprve malé nádoby, později se začaly používat sprchy, vany a bazénky. Nejstarší známé vany pocházejí z řeckého ostrova Kréta z doby až 1900 př. n. l. Jednalo se o malé vany, které byly nejčastěji kamenné či hliněné. Vany byly napouštěny pomocí vodovodu, v krétském královském paláci v Knóssu byly nalezeny pro tento účel vytvořené rozvodové trubky. Obliba koupelí rostla a ve větších sídlech vznikaly veřejné lázně tzv. balaneion. Byly umístěny zejména v blízkosti knihoven a v místech, kde se sportovalo. Oblíbenými se staly koupele po sportovních výkonech. Staří Římané a Řekové si po takové koupeli dopřávali masáže a natírání kůže mastmi a olejem. Nejprve byly tyto zvyky přepychem a výsadou zejména vyšších vrstev. Jejich další rozmach nastal až koncem 5. stol. př. n. l., kdy se rozvinuly také parní a potní zařízení. Turci přijali některé prvky z antické tradice koupelí. Stejně jako Římané chápali pobyt v relaxačních centrech nejen jako možnost očisty, ale jako příjemný prostor pro společenská setkání. Oproti římským zařízením zde však nenajdeme prostory 21

22 pro sport. Hlavní místnost těchto zařízení se nazývala harára. Udržovala se v ní vysoká teplota okolo 45 C. Lidé zde 2-3 hodiny leželi na vyhřátých kamenných stupních na matracích či rohožích a potili se v prostěradlových zábalech. Horký vzduch sem byl přiváděn pod podlahou. Během této relaxace si lidé dopřávali masáž končetin či zad. K masírování se používaly různé techniky od hnětení a tření až po našlapování. Využívali také různých bylin a vonných olejů. Po dvou až třech hodinách se polili vlažnou vodou a pro zlepšení prokrvení se drhli rukavicí z kozí srsti. Po této proceduře následovalo namydlení celého těla a umytí vlasů. Následovala koupel ve vaně či bazénku, do kterého neustále přitékala voda. Aby byla zachována harmonie a tělo nebylo vystaveno šoku, postupně se přecházelo do stále chladnějších místností, které byly určeny k odpočinku, konzumaci ovoce, pití kávy a kouření vodní dýmky. Nejvíce se našemu soudobému pojímání wellness přibližovaly římské lázně, které ale více než léčení sloužily společenskému setkání, sportování a hygieně. Nazývaly se termy a zahrnovaly několik prostor. Dominantu budovy tvořilo tepidarium. Jednalo se o velkou místnost, v níž byla umístěna vlažná lázeň s vyšší teplotou vzduchu, což způsobovalo slabé pocení. Tato místnost byla vhodná zejména k masážím a natírání olejem. Neopomíjenou činností v tomto prostoru byla také společenská konverzace a relaxace. V dalších místnostech se nacházely chladná lázeň či teplý bazén s navazující potní lázní. Po celém termu byly rozmístěny kamenné, keramické, mramorové a někdy i kovové vany. Tak, jak se hranice říše rozšiřovala, šířilo se zakládání těchto relaxačních center do střední a západní Evropy. O to se zasloužili zejména legionáři, na jejichž popud byla vystavována tato zařízení v římských koloniích v Evropě, severní Africe a Malé Asii. Od druhého do čtvrtého století prošly dynamickým vývojem. Z původních cca 200 lázeňských zařízení vzrostl jejich počet na téměř 900. Se zánikem Římské říše došlo i k jejich úpadku. Dědictvím Říma je i dnes používané slovo SPA 1, jež je vytvořeno z počátečních písmen spojení Sanus Per Aquam, což přeloženo znamená léčit skrze vodu uvádí (Hamam Institut, 2014). Používalo se pro označení horkých pramenů, vedle 1 SPA v dnešní době označení pro lázně s léčivými prameny či vodoléčbu 22

23 kterých se stavěly bazény. V nich římští legionáři po bitvách relaxovali a léčili si svá zranění. V Japonsku pocházejí první zmínky o relaxačních koupelích z dob 1100 let př. n. l. Budovaly se zde veřejné lázně, a to společné pro muže a ženy. Podle dochovaných písemných zpráv existovaly v rámci císařských paláců přepychová kosmetická a relaxační centra. Japonsko, díky vulkanickému podloží, disponuje velkým množstvím minerálních a termálních pramenů. Dle japonské tradice se koupalo odpoledne ve velmi teplé vodě s přísadami z léčivých bylinek. Voda měla velmi vysokou teplotu, cca 50 C. Vždy se před koupelí dokonale umyli a pak si drhli tělo sáčky s rýžovými plevami. Opět se zde věnovali i kosmetické péči, daly se zde koupit různé masti, čaje a kosmetické produkty. I v oblasti lázeňství, ať už pouze očistného, nebo i léčebného, přinesla velký rozmach Průmyslová revoluce. Pro vzrůstající počet dělníků, kteří pracovali v nově otevíraných provozech, byly potřeba zajistit odpovídající hygienické podmínky. Byty zprvu neměly koupelny, proto se stavěly veřejné lázně. Zdokonalily se metody rozboru termálních vod a vědecké studie dokazovaly jejich léčebné účinky. Ti největší a nejbohatší zaměstnavatelé, kteří potřebovali udržet své dělníky v kondici, začali na tuto léčbu přispívat. To znamenalo sociální průlom, to co vždy využívali pouze ti nejbohatší, začaly náhle využívat i méně majetné vrstvy, a také velký rozvoj lázeňství Wellness Wellness, jako pojem i samostatná disciplína, se v Americe objevil až v 60. letech 20. století. V roce 1961 publikoval americký lékař Halbert L. Dunn knihu s názvem High Level Wellness. Kniha vycházela ze série jeho 13 přednášek v Unitarian Universalist Church ve Washingtonu z konce 50. let 20. století, v níž představil své myšlenky a názory na zdravý životní styl, jež pojmenoval právě wellness (Poděbradský, 2008, s. 14). Slovo wellness vzniklo ze spojení anglických slov: wellbeing a fitness a jeho volný překlad znamená být v pohodě a fit nebo dobré zdraví. Pojem i nový životní styl se okamžitě ujal a začal se přímo lavinovitě šířit. 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 2015

TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 2015 TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku) 2015 Dne 21. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Libor Kubala, ekonom 1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI a) Obchodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

WELLNESS ZA ZDMI WELLNESS CENTER

WELLNESS ZA ZDMI WELLNESS CENTER WELLNESS ZA ZDMI WELLNESS CENTER JANA STARÁ Příspěvek pro konferenci Sport ve vědě, věda ve sportu konanou 18. prosince 2012 v Brně. Oficiální citace: STARÁ Jana.. In Zvonař, M., Kouřilová, P., & Kalina,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA PŘÍLOHY. Duben 2010

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA PŘÍLOHY. Duben 2010 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA 1 PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB WELLNESS CENTER 1.1 Obecná frekvence sportování 2 Jak často se aktivně věnujete sportu? 100% 2-3 krát týdně 66%

Více

JÓGA A WELLNESS VÍKEND PRO ŽENY V RESORTU SV. KATEŘINA srpen s Pavlou Rožumberskou (ČR06)

JÓGA A WELLNESS VÍKEND PRO ŽENY V RESORTU SV. KATEŘINA srpen s Pavlou Rožumberskou (ČR06) JÓGA A WELLNESS VÍKEND PRO ŽENY V RESORTU SV. KATEŘINA srpen s Pavlou Rožumberskou (ČR06) cena 4.690 Kč / osoba Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji snídaně formou bufetu volný vstup do wellness

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Výzkum spotřebního chování v lázeňství

Výzkum spotřebního chování v lázeňství Výzkum spotřebního chování v lázeňství Ing. Lena MLEJNKOVÁ Vysoká škola ekonomická Praha Katedra cestovního ruchu 6.10.2010, Karlovy Vary Potřebujeme provádět výzkum? Oboru lázeňství se zatím vede celkem

Více

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční Obsah prezentace Svatá Kateřina - 3 km Počátky 23 km Pelhřimov, 21 km Telč Wellness filozofie a srovnání s lázněmi Z čeho vzešla myšlenka konceptu Představení

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Celářada vlastností vykazuje vysokou míru důležitosti, což poukazuje na náročnost zákazníků ubytovacích zařízení.

Celářada vlastností vykazuje vysokou míru důležitosti, což poukazuje na náročnost zákazníků ubytovacích zařízení. POHLED OČIMA ČESKÝCH ZÁKAZNÍKŮ aneb Co opravdu chtějí naši zákazníci? 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ a GASTRONOMIE Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ 2 Vlastnosti ubytovacího

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Tvorba ceny v ubytovacích službách

Tvorba ceny v ubytovacích službách Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Tvorba ceny v ubytovacích službách Klatová, E. Tlučhoř, J. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace předmětů zaměření

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 10. 3. 2014 Pracovní skupina: cestovní ruch, kultura, sport, volný čas Místo: Chomutovské divadlo Čas: 13:00 16:00 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města 2. Prezentace

Více

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy ASSOCIATION OF BUSINESS SERVICE LEADERS IN THE CZECH REPUBLIC Hvězdova 1734/2c 140 00 Praha 4 Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy ABSL,

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více