ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili, popravili. Když umíral na kříži, vzal na sebe všechny naše hříchy, všechny naše bolesti. Jeho historické utrpení se skončilo. Ale v jeho údech se odehrává i dnes. Každý trpící člověk je Ježíšem Kristem - Kristus skrze něho, v něm trpí dál. V tom smyslu můžeme říci, že Kristova křížová cesta neskončila. Ježíš zemřel jako oběť našich hříchů. Kvůli nim byl ukřižovaný. I my jsme oběťmi vlastních hříchů. Bůh nás netrestá za naše chyby. Trestáme se sami, jednotlivě nebo kolektivně. Je třeba to zdůraznit. Velké pohromy, jako hospodářská zaostalost národů a dlouhé kruté utrpení, které s sebou nese, ale i války nezaměstnanost, atd to všechno jsou z různých příčin kolektivní hříchy lidstva. Bůh neproměňuje kamení na chleba, ale dává nám svoje Slovo. Vyzbrojení tímto Slovem musíme pomáhat obětem hříchu, ale zároveň bojovat spolu s našimi bratry a s naším Bratrem, aby se odstranily příčiny tolikerého utrpení. Pane, určitě jsi dnes večer unavený, protože jsi dlouho stál v řadě na úřadu práce. Musíš být dnes večer ponížený, protože sis vyslechl tolik urážlivých narážek. Musíš být dnes večer znechucený, protože zítra Budeš bez práv. Bez práva jíst. Bez práva živit svoji rodinu. Bez práva žít Zůstane ti jenom právo zemřít. Pane, jak dnes večer trpíš! Protože jsi ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl Ty, vím to, protože jsi mi to sám řekl ve svém Svatém evangeliu. Byl jsem nahý, cizí, nemocný, vězněný nezaměstnaný! Byls to Ty, vím, ale přestal jsem na to myslet. Pane, opravdu dlouhá je tvá křížová cesta! A já jsem ji pokládal za skončenou. A já jsem si myslel, že jsi konečně vyšel tam vzhůru na Golgotu po dlouhých hodinách mučení, po dovršení třiceti let a něco navíc. Věděl jsem, žes k nám přišel jako my,

2 jako jeden z nás, a že tě viděli, jak se vydáváš na Cestu s námi, stavíš se na svoje místo v dlouhé řadě trpících. Ale nevěděl jsem, že tvoje křížová cesta se začala už velmi dávno, už na počátku časů, když první lidé na prvních kouscích půdy snášeli svá první trápení. A nevěděl jsem, že se skončí, až když poslední lidé vydají poslední výkřiky na posledních křížích. Neboť pokud jsi ty, Pane, před dvěma tisíci lety dotáhl svůj úkol až do konce, věrně, dokonale, křížová cesta tvých bratrů je dlouhá, velmi dlouhá. a tys nikdy nepřestal být s nimi, v nich, vykořisťovaný zavržený ponížený vězněný vysvlečený mučený 2 ukřižovaný, se Srdcem a tělem roztrhaným na kusy, rozdělující v čase své největší utrpení na všech křížích světa, které lidé postavili. Nyní jsi mi dal najevo, Pane! Že ten, kdo miluje, trpí utrpením milovaného. Čím více miluje, tím více trpí. A tak Ty, který miluješ nekonečně, nekonečně trpíš, když vidíš, jak trpíme my. A tak, když úplně na sebe bereš všechny naše bolesti, tak jsi, Pane, ve svých údech ukřižován na věčné věky. A to jsou tvoje slavné Pašije utrpení lásky. Pane, já jsem nebyl na cestě na Golgotu před dvěma tisíci lety jako tvoje matka, která plakala, ale ve svém srdci obětovala, jako svaté ženy, které naříkaly, lidé z davu, kteří strachem mlčeli, lidé, kteří z nenávisti křičeli, či jako Šimon z Cyrény, který ti z povinnosti posloužil. Ale dnes jsem zde a vidím Tě, když vidím trpící, mluvím s Tebou, když mluvím s nimi, a pomáhám Ti nést kříž, když jim pomáhám nést jejich kříž. Chtěl bych být, ó, Pane, Šimonem z Cyrény na křížové cestě lidí. Vždyť proč prolévat slzy nad Tebou, mrtvým před dvěma tisíci lety, když netrpím se svými bratry, kteří trpí dnes? Vždyť na co meditovat a naříkat na zbožných obřadech, pokud Tě každý den nevidím, jak se soužíš na mé cestě? Ale když se dnes večer modlím před nimi,

3 před Tebou, myslím, Pane, i na to, že kříže lidí se samy nehromadí. Množíme je my sami, a žel, každý den, svým egoismem, svou pýchou a celou sbírkou svých hříchů. Jsme výrobci křížů! Podnikatelé na vlastní pěst nebo společně, dokonale organizovaní průmyslníci. Vyrábíme kříže jako na pásu, stále víc, stále dokonalejší. Kříže pro rozpadnuté rodiny. Kříže pro opuštěné děti. Kříže pro umírající hladem. Kříže pro bojující na válečných polích. Kříže pro nezaměstnané. A kříže a kříže stále kříže všech tvarů a všech velikostí! A pokud máme být, Pane, Šimonem z Cyrény pro naše trpící bratry, musíme všichni společně bojovat, abychom strhli naše nespočetné továrny na kříže. Děkuji, Pane, neboť jsi to byl Ty, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal. A Tys ke mně skrze něho dnes znovu promluvil. (Michael Quoist) Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.'tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.' Mt 25,31-40 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Kor 4,10 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Gal 6,2 3

4 Světec na listopad Jako světce na měsíc listopad jsme vybrali sv. Alberta Velikého. Albert přišel na svět koncem 12. století, možná v r. 1193, jako syn švábského rytíře u Lauingenu v bavorském Švábsku. Po výborné výchově začal v r své studium na slavné padovské univerzitě a vstoupil během této doby do dominikánského řádu. Po skončení studií učil vysoce vzdělaný Albert na četných školách svého řádu, jako v Kolíně a v Paříži. V roce 1248 byl Albert nakonec znovu povolán do Kolína, kde vybudoval řádovou školu a pak ji vedl. Toto studium generale se v průběhu doby stalo centrem duchovního vzdělání. Nejslavnějším Albertovým žákem byl mladý muž jménem Tomáš Akvinský, který se měl stát jedním z největších scholastiků středověku, a který v mnohém stavěl na učení svého mistra Alberta. Pak došlo v Albertově životě k hluboké proměně. Velká důvěra jeho řádových spolubratři povolala omilostněného učitele ke zcela jiné úloze: byl jmenován německým provinciálem svého řádu. Jeho provincie zaujímala všechny kláštery řádu v německy mluvící oblasti. V příštích letech procházel Albert německými zeměmi, téměř vždycky pěšky, tak jak to předepisoval i svým bratřím, a navštěvoval konventy. Byl poháněn neustálou obavou ze zplošťování klášterní kázně a možného poklesu počtu řeholníků. V roce 1260 převzal Albert opět nový úřad. Na výslovné přání papeže Alexandra IV. se stal biskupem v Řezně. Od papeže dostal k tomu Albert dopis, který obsahoval mezi jiným tato slova: Protože se občerstvuješ u pramene božského zjevení spásnou vodou vědy, takže tvé srdce je naplněno, a ty máš bezpečný úsudek ve všem, co se týká Boha, vkládáme v tebe pevnou naději, že církev v Řezně, která je v duchovním a časném ohledu tak silně rozvrácena, bude tebou uzdravena a všechny její škody budou odstraněny tvým horlivým úsilím. Biskup Albert II. z Řezná nepřevzal svůj nový úřad s velkou radostí a doufal, že za něho bude brzy nalezen vhodný nástupce. Zůstal tak také jen rok v Řezně, uspořádal v této krátké době mnohé biskupské záležitosti vynikajícím způsobem a pak se odebral do Říma, aby prosil papeže Urbana IV., nástupce Alexandra IV, mezitím zesnulého, o uvolnění ze svého biskupského úřadu. Urban IV. vyhověl tomuto přání, protože mezitím už měl pro Alberta nový úkol: vyslal ho jako kazatele křížové výpravy do všech německy mluvících zemí. Albert, už letitý, cestoval v dalším půldruhém roce od města k městu, od země k zemi a kázal horlivě a úspěšně pro myšlenku křížové výpravy. Poté se Albert zase ujal své milované učitelské činnosti, působil několik let ve Würzburgu, potom ve Štrasburku a nakonec v r se vrátil zpět do Kolína, kde zůstal až do své smrti. Albert z Lauingenu zemřel 15. listopadu 1280 ve vysokém věku. Nauky a myšlenkové bohatství tohoto západního myslitele a teologa patří ještě dnes k tomu nejcennějšímu, co církev chová ve svých pokladech. Sv. Albert je patron patron teologů a přírodovědců;studentů; horníků. 4 (Podle Rok se svatými)

5 Dostal jsem pozvánku na oběd Nevěřícně jsem potřásl hlavou. Nemohl jsem být na tom správném místě. Tady někdo jako já nemohl být vítán. Několikrát jsem dostal pozvánku od různých lidí a nakonec jsem se rozhodl prohlédnout si to místo. Toto však nemohlo být ono Chvatně jsem se podíval na pozvánku, kterou jsem žmoulal v rukách. Přečetl jsem si poslední slova: Přijďte takový, jaký jste. Sako není třeba. Vyhledal jsem adresu. Ano, byl jsem na správném místě. Podíval jsem se znovu skrze okno Viděl jsem místnost plnou lidí, kteří zářili radostí. Všichni byli slušně oblečení v pěknýchšatech a zdálo se, že jsou až nezvykle čistí, když obědvali v této skvělé restauraci. Zahanbeně jsem se podíval na svoje zničené, roztrhané oblečení, pokryté fleky. Šířil se ze mne hnilobný zápach a nedokázal jsem se zbavit špíny, která se do mne zažrala. Když jsem se otočil, abych odešel, vzpomněl jsem si na slova z pozvánky: Přijďte takový, jaký jste. Sako není třeba. Sebral jsem všechnu odvahu, kterou jsem v sobě dokázal najít a otevřel dveře restaurace. Přistoupil jsem k muži za pultem. Vaše jméno, pane? zeptal se mne s úsměvem. Jimmy D. Brown, zamumlal jsem, aniž bych se na něj podíval. Výborně, pane. Máte tady na své jméno rezervován stůl. Přejete si, abych vás k němu zavedl? Nemohl jsem věřit vlastním uším. Usmál jsem se od ucha k uchu a řekl: Ano, samozřejmě! Zavedl mě ke stolu a opravdu, byla tam jmenovka s mým jménem, napsaná tmavě červenou barvou. Když jsem si prohlédl menu, zjistil jsem, že podávají samé dobré věci: pokoj, radost, požehnání, odvahu, jistotu, naději, lásku, víru a milosrdenství. Uvědomil jsem si, že to není obyčejná restaurace Nalistoval jsem začátek menu, abych zjistil, kde vlastně jsem. Místo se jmenovalo Boží milost! Muž se vrátil a řekl: Doporučuji vám specialitu dne. V ní dostanete porci ze všeho v tomto menu. Utahuješ si ze mě? pomyslel jsem si. Chceš tím říct, že toto VŠECHNO můžu mít? Co je specialita dne? zeptal jsem se s očividnou radostí v hlase. Spasení, zněla odpověď. Tak si ji prosím! téměř jsem zakřičel. Hned jak jsem to vyslovil, opustila mne radost. Pocítil jsem nepříjemnou bolest v žaludku a z očí mi vyhrkli slzy. Mezi vzlyky jsem vykoktal: Pane, podívejte se na mě. Jsem špinavý a odporný. Jsem nečistý a nezasloužím si nic z toho. Rád bych to všechno měl, ale ale nemohu si to dovolit. Muže to vůbec nezaskočilo. Znovu se usmál. Váš účet již zaplatil tamten pán, řekl a ukázal směrem k přední části místnosti, jmenuje se Ježíš. Otočil jsem se a uviděl muže, jehož přítomnost jakoby osvětlovala celou místnost. Téměř jsem se na něj nedokázal podívat. Všiml jsem si, jak jdu k němu a třesoucím se hlasem šeptám: Pane, budu umývat nádobí, zametat podlahu nebo vynášet odpadky. Udělám, co bude v mých silách, abych se vám za to všechno odplatil. 5

6 Muž roztáhl ruce a s úsměvem řekl: Můj synu, všechno toto je tvoje, když přijdeš ke mně. Popros mě, abych tě očistil, a já to udělám. Požádej mne, abych odstranil tyto skvrny a stane se. Popros mě, abych ti dovolil hodovat za mým stolem, a budeš z něho jíst. Vzpomeň si, tento stůl je rezervovaný na tvé jméno. Všechno, co musíš udělat, je přijmout tento dar, který ti nabízím. Šokovaný jsem mu padl k nohám Zvolal jsem: Prosím, Ježíši, vyčisti můj život. Změň mě, dovol mi sedět u tvého stolu! Dej mi nový život! V té chvíli jsem slyšel slovo: Dokonáno! Podíval jsem se na sebe. Měl jsem oblečené bílé roucho a celé moje tělo bylo zářivě čisté. Stalo se něco zvláštního a zároveň nádherného. Cítil jsem se jako vyměněný. Podává se specialita dne, řekl Pán, spasení je tvoje. Seděli jsme společně u stolu a dlouho jsme si povídali. Velmi jsem si užíval času, který jsem s ním strávil. Řekl mi, že by byl rád, kdybych se sem vracel co nejčastěji. Jasně mi vysvětlil, že touží, abych s ním trávil co nejvíc času. Když se přiblížil čas mého odchodu do reálného světa, tiše mi zašeptal: A ještě něco. Já jsem stále s tebou. Potom mi řekl něco, na co nikdy nezapomenu: Mé dítě, vidíš tyto prázdné stoly po celé místnosti? Ano, Pane, vidím je. Co to znamená? zeptal jsem se. To jsou rezervované stoly ale lidé, jejichž jména jsou na jmenovkách, nepřijali pozvání na oběd. Byl bys tak laskav a doručil pozvánky lidem, kteří se k nám ještě nepřipojili? zeptal se Ježíš. Samozřejmě, řekl jsem s nadšením a vzal pozvánky. Jděte tedy ke všem národům, řekl a odešel. Vešel jsem do Boží milosti špinavý a hladový, poskvrněný hříchem. Má spravedlnost byla jako poskvrněné roucho. Ježíš mne však očistil. Vyšel jsem ven jako úplně nový člověk oblečený do bílého, do jeho spravedlnosti. Proto dodržím svůj slib, který jsem dal Pánu. Půjdu a budu šířit jeho slovo. Budu zvěstovat evangelium doručím pozvánky. Začnu hned s tebou. Byl jsi již v Boží milosti? Máš tam rezervován stůl na své jméno. Tady je pozvánky PŘIJĎ TAKOVÝ, JAKÝ JSI. SAKO NENÍ POTŘEBA (převzato z AHA) Děkuji ti, žes mi odpustil Teď smím začít znovu. Dej, ať nejsem vděčný jen slovy, ale pomoz mi, abych se stal jiným. Děkuji ti, že jsi nesl naši vinu a neodsuzuješ mne. Dej mi sílu, abych už nehřešil. 6

7 Četba na pokračování Jožkův deník_? 24. KŘEST NAROZENÍ NAŠEHO BOŽÍHO ŽIVOTA a) Křest malého Václava Strýčkovi, který je letcem a kterého mám moc rád, se narodil druhý syn. Jmenuje se Václav. Od neděle už patří do velké Rodiny přátel Ježíše Krista. Viděl jsem také jeho křest. Přinesli ho zabaleného v peřince do kostela a důstojný pán se ptal: Václave, co žádáš od Církve Boží? A můj tatínek, který byl kmotrem, odpověděl: Víru! Co ti dá víra?, ptal se dál důstojný pán. Tatínek řekl: Život věčný! Pak důstojný pán řekl, že dostane od Boha věčný život, jestliže bude zachovávat Boží přikázání. Pak se nad ním modlil: Vyjdi z něj, duchu nečistý a ustup Duchu Svatému! Pak mu udělal křížek na čelo i na srdce, buď věrný nebeským příkazům a tak žij, abys mohl být chrámem Božím! Ďáblovi pohrozil: Tento znak svatého kříže, vtisknutý mu na čelo, nikdy se neodvažuj poskvrnit, ty zlořečený ďáble! Pak musel otec za malého Václava složit křestní slib. Důstojný pán vzal do ruky konvičku a křestní vodou, třikrát mu poléval hlavičku se slovy: Václave, já tě křtím ve jménu + Otce, i + Syna i + Ducha Svatého. A tak se stal Václav dítětem Božím, křesťanem. Odznak křesťana mu důstojný pán vtiskl na čelo. Je to kříž. Pak se tatínek musel jít podepsat do křestní matriky. Chtěl jsem vědět, kdy jsem byl já pokřtěný. Důstojný pán mi to našel. Jako kmotr tam byl podepsaný strýček, tatínek malého Václava. Poznámka: Byl jsem pokřtěn dne Křest - znovuzrození v b) Boží život se vlévá do nás Vzpomněl jsem si na to, jak se stal křesťanem svatý Pavel. Vyprávěl nám to před časem Karlův tatínek. Bylo to veliké překvapení a stalo se to roku 34. Šavel byl zuřivým Židem, který nenáviděl přátele Ježíše Krista. Chtěl je vyhubit a vyžádal si od představených v Jeruzalémě dekret, aby je mohl odhalit a zatknout. Odchází za tajnými křesťany do Damašku. Dojel na koni se svými společníky až k tomuto velikému městu v pravé poledne. Najednou je obklopilo žhavé světlo s 7

8 nebe jako blesk. Pavel jako omráčený spadl z koně na zem a uslyšel hlas.: Šavle, proč mne pronásleduješ? Šavel se ptal: Pane, kdo jsi? A uslyšel odpověď, která pak změnila celý jeho život: Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ! Šavel, osvícený Duchem Svatým, pochopil, že nemá křesťany pronásledovat. Ba naopak! Má vstoupit do této velké rodiny, tak sjednocené kolem Ježíše Krista, že s Ním tvoří jeden celek. Zeptal se tedy: Co mám dělat? A hned je rozhodnut k činu. Slyší: Vstaň a jdi do Damašku a tam ti řeknou, co máš dělat! Šavel oslepl bleskem toho velikého světla a tři dny zůstal slepý. Jeho družina ho odvedla do Damašku a rozutekli se. Třetího dne k němu přišel křesťan jménem Ananiáš, a ten ho pokřtil a dal mu nové jméno Pavel. Pro svatého Pavla, který se takto stal křesťanem, nastal nový život. Všechny minulé hříchy se mu odpustily. Stal se apoštolem, bojovníkem Ježíšovým a byl vždy hrdý na to, že si ho Pán Ježíš zvolil k takovému odpovědnému úkolu. C/ Václavův křestní slib Byli jsme se s tatínkem a maminkou podívat na malého Václava. K světu se má, ale moc křičí. Ptal jsem se pak tatínka, jak to, že musel odpovídat za malého Václava? Václav přece ještě neumí mluvit! A Bůh ho chtěl přijmout za svoje dítě. Ale nejdřív chce, aby Václav, že se zřekne zlého ducha a bude věřit Bohu a Církvi. To ale za něj slibuje kmotr. Připomenul jsem si ten slib: Kněz: Václave, odříkáš se ďábla? Kmotr: Ano! Kněz: I všech jeho skutků? Kmotr: Ano! Kněz: I veškeré jeho pýchy? Kmotr: Ano! Pak ho velebný pán pomazal svatým olejem a znovu se ptal: Kněz: Václave, věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Kmotr: Věřím! Kněz: Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, narozeného a umučeného? Kmotr: Věřím! Kněz: Věříš v Ducha Svatého, svatou Církev katolickou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla vzkříšení a život věčný? 8

9 Kmotr: Věřím! Kněz: Chceš se dát pokřtít? Kmotr: Chci! Takto každý slibuje, že se zříká zlého ducha a že věří v Nejsvětější Trojici a učení Církve, vyprávěl dál tatínek. Ovšem malé dítě nemůže mluvit, a tak to za ně slibuje kmotr nebo kmotra. Ti mají pak s rodiči dítěte povinnost starat se o křesťanskou výchovu svého svěřence. To není jen formalita, ale vážný náboženský závazek: společně s rodiči se starat o duši dítěte! Pamatuješ se, jak jsi sám obnovoval svůj křestní slib před prvním svatým přijímáním? Vaše společné první svaté přijímání bylo velikým svátkem pro celou rodinu, pro celou farnost! Tehdy jste před celou farností slibovali, že jste se rozhodli stát odhodlanými bojovníky za věc Kristovu! Kdo nebyl pokřtěn není ještě Božím dítětem. Svatým křtem vstupujeme do Rodiny svého nebeského Otce. Jsme na to hrdí, že se stáváme jeho dětmi. Křest není jen pěkný obřad, ale je začátkem nového života. Křesťan je bojovník za věc Ježíšovu. Křesťan se dává celý Božím věcem a navždy. Obnovení křestních slibů jel prvním krokem v hrdinném životě Kristova bojovníka. Stesky Božského Spasitele Věčný jsem a nehledáte mě Všemohoucí jsem a nebojíte se mě Milosrdný jsem a nedůvěřujete mně Spravedlivý jsem a nectíte mě Cesta jsem a neznáte mě Světlo jsem a nevidíte mě Pravda jsem a nevěříte mně Moudrý jsem a neposloucháte mě Život jsem a netoužíte po mně Učitel jsem a netážete se mě Bohatý jsem a neprosíte mě Krásný jsem a nemilujete mě Štědrý jsem a nesloužíte mně Budete - li zavrženi nestěžujte si na mě 9

10 Není dar jako dar (1 Kor 12,1-30) Všichni rádi přijímáme dary. Narozeniny, jmeniny, Mikuláš, Vánoce odmalička jsme zvyklí na ten pravidelný rytmus, když je nejčastěji dostáváme. Kdo není povrchní, ví, že dar je víc než jen nějaká užitečná nebo pěkná věc, která potěší. Opravdový dar je překvapivý projev lásky, který můžeme očekávat, ale který si nemůžeme nárokovat, a zároveň je výzvou! Současný anglický dramatik Petr Schaffer vytvořil zajímavou divadelní hru Amadeus, která byla i úspěšně zfilmována. Je sice kombinací autorovy fantazie a historických postav, ale mimo jiného v sobě nese hluboké poselství o logice Božích darů. Děj má formu vzpomínek zestárlého skladatele Salieriho, který se zpovídá z největšího hříchu svého života - ze závisti. Antonio Salieri, syn italského drobného kupce, jako mladý slíbí Bohu, že když mu dopřeje stát se slavným skladatelem, zasvětí mu svůj život a bude jeho hlasem. Z počátku to vypadá tak, že Bůh na obchod přistoupil, protože Salieri to dotáhne až na císařský dvůr, ale když do jeho života vstoupí Wolfgang Amadeus Mozart, Salieri si uvědomí svůj sebeklam. Boží hlas zní ve skladbách tohoto zhýralého Amadea. Uražený a závistí hnaný Salieri přísahá pomstu a postupně různými intrikami připraví Mozarta o práci, o kredit a nakonec i o zdraví. Osobní tragedií Salieriho je to, že přitom, jak záviděl hudební talent Mozartovi, přehlédl svůj velký dar, který dostal místo toho skladatelského, a to schopnost ocenit génia. Salieri je ve hře totiž jediným, který Mozartově hudbě opravdu rozumí. Na skutečný dar má patent jenom trojjediný Bůh Jednak proto, že v dějinách světa, ale i v našich osobních dějinách byl Bůh opravdu absolutně první, který nám něco daroval, potom proto, že Bůh je jediný, který nám dává úplně nezištně, a nakonec proto, že nám v Ježíši Kristu daroval sebe samého. Naše hříchem poznamenané srdce často chápe nezištné projevy Boží lásky po svém. Někdy si nárokujeme dar, který vidí u druhých, jindy, zapomínajíc na Dárce, se zase pyšně vychvaluje něčím, co dostalo, jako kdyby to byla jeho zásluha. Ale žádný z darů jsme si nezasloužili vlastními skutky. Dar se nedá zasloužit! Počínaje životem přes různé tělesné, duševní a duchovní talenty je darem všechno to, co bychom si sami nikdy nevyrobili. Ale žádný z těchto darů nám Bůh nebyl povinen dát. Boží dary jsou různé Rozhodně si je však nemůžeme představovat jako nějakou pěkně zabalenou krabičku. Jsou něčím živým a organickým, co roste a rozvíjí se i naším přičiněním (viz. Ježíšovo podobenství o talentech). Podobně jako v člověku (i když je nerozdělitelným celkem) rozlišujeme tělo, duši a ducha, tak rozlišujeme i mezi dary, které od Boha dostáváme. Boží dary jsou tělesné, duchovní a duševní. Zatímco tělesné dary dokážeme určit poměrně snadno, trochu tíž už vidíme rozdíl mezi duševními a duchovními, neboť duše a duch se někdy vnímají jako ta stejná skutečnost. Duševní dary se týkají našich psychických schopností a našeho charakteru (například povahová otevřenost, dobrá paměť, umělecké nadání a podobně). Duchovní dary se vztahují na život s Bohem a jsou především zvláštní vnímavostí 10

11 lidské duše na Boží působení. Dary Ducha Svatého jsou dary pro našeho ducha. V církevní tradici se mluví o sedmi darech Ducha Svatého: moudrost, rozum, rada, síla, umění,zbožnost a bázeň před Bohem. Samozřejmě, že jde o symbolický počet, protože Duch Svatý se neomezuje jen na tento seznam. Svatý Pavel mluví například i o daru jazyků, o daru uzdravování nebo o daru rozlišování duchů. Všechny tyto dary dostává věřící člověk proto, aby ho učinily schopným rozpoznat a lépe poslechnout Boží vnuknutí. Dary Ducha Svatého nedostáváme pro sebe. Svatý Pavel přirovnává společenství věřících k tělu, kde každý úd dostává určité dary a má v něm nezastupitelnou úlohu. Dary Ducha Svatého nejsou pro křesťana soukromým vlastnictvím, ale mají sloužit společenství. Tyto dary se totiž rozvíjejí jen dáváním (podle AHA) Fric vám chce poděkovat! Poprvé ve svém životě jsem ráno v šest hodin vkročil do nemocničního stacionáře. Staniční bratr Hollan stáhl pokrývku z první postele u dveří a řekl: "Můžete začít hned a vykoupat našeho Frice!" To, co jsem spatřil, mě téměř vyhnalo zpátky ze dveří. Úplně idiotský mladý muž kolem 20 let, proleželý uzlíček kostí a kůže, s koleny stále křečovitě vytaženými k podpažním jamkám, které byly vycpány vatou, aby se zabránilo dalšímu bolestivému tření, neschopen slova, který musel být krmen a čištěn od výkalů - takové pacienty vynalezeno. Zkrátka, poprvé ve svém životě jsem viděl tento nulový bod lidské existence. Když mi položili ten hrozný uzlíček do rukou, abych ho vykoupal, skoro bych ho odhodil na zem. Když asi po čtvrthodině ležel ten netvor obvázán a přebalen pod dekou, pomyslil jsem si: Tady nezůstaneš ani den! Pak se ale ten strašný uzlíček pohnul a vystrčil ruku do výše. Polekaně jsem se ohlížel po bratru Hollanovi: Co přijde teď? Bratr Hollan až dosud můj styk s tím nejubožejším z celého stacionáře, možná i z celého Betléma, jen mlčky pozoroval a nic neříkal, protože si myslel, že si musím cestu k nemocnému chlapci najít nejlépe sám. Teď však musel zasáhnout. Ještě dnes slyším v duchu tón jeho hlasu, ve kterém se mísil soucit se mnou a údiv nad takovou trivialitou: "Pane K, nevšiml jste si ještě, že vám chce Fric poděkovat!" A já, já jsem tohoto Frice ani nepokládal za člověka! Friedrich von Bodelschwingh 11

12 MILÁČKU, DOVOLÍŠ, ABYCH ZAVOLALA KNĚZE? Vyzáblý, hubený a žlutý - hotová kostra. Kostra se svítícíma očima, podobnýma pekelným zábleskům z temných důlků. Jeho žena přechází po pokoji, tu a tam urovná léky, pak se dívá na svého manžela, a znovu se pohybuje, aby se zdálo, že něco dělá v prostředí děsné lidské nemohoucnosti před smrtí. A on čeká na to - co musí přijít... Čeká - ne však jako křesťan. Ba ani ne jako pohan. Ani jako divoch, doufající v nekonečné prérie a věčnou honbu. Nečeká ani jako člověk. Čeká jako nevěrec! Přemýšlel, klidně a chladnokrevně, a došel k závěru, že Bůh neexistuje. Za hrobem je prázdnota! Ano - prázdnota, nic! Žena tuší, že nastává kritický okamžik, ve kterém tento lidský cár ještě tuto noc přejde do věčnosti. Říká hlasem, který by obměkčil tygra:»miláčku, dovolíš, abych zavolala kněze?ne!«odpovídají bezkrevné rty.»... abys mi udělal radost.ne. Všechno - jen tohle ne!brzo se objevíš před Bohem!Bůh neexistuje. Ve všem se mohu mýlit, ano. Ale jsem si jist, že Bůh není. Ne! Přece nejsi rozumnější než celé lidstvo?ano - jsem rozumnější než celé lidstvo,«pomalu a pyšně říká lidská troska.»ale... ale kdyby přece jen byl nějaký Bůh?«Zsinalé rty se snaží načrtnout úsměv povýšené ironie:»pak ti to přijdu říci!«ubohá žena se obrací a stírá si slzy. To byla jeho poslední slova. Unavený umírající se zahalil v mlčení a sledoval pozorně strašnou rozkladnou práci, která se v něm děje. V jeho vyzáblém těle se rve život se smrtí. Pot hrůzy brání život a snaží se vypudit vítězící rozklad těla. Smrt se však usazuje v jednotlivých částech, ohlašuje svůj příchod dlouhým chvěním, otřásá tělem jako vítr podzimním listím na konečcích suchých větví. - Kostra všechno pozorně sleduje. Velký běh končí. Poslední stanice se blíží... zbývá jen několik minut, kdy skočí do záhrobního tajemství... Instinktivně, jako dělník, který sbírá po vysilující denní práci večer své nářadí, začíná kostra projíždět dlouhými, kostnatými prsty, křečovitě zkřivenými, po pokrývce. Celou hodinu škrabou její prsty jaksi pravidelně, skoro melodicky, jakoby kostra shromažďovala poslední drobty života. Pak náhle vyrazí ze sebe tři hluboké vzdechy jako ten, kdo něco polyká a polyká to příliš rychle... Je konec. Na věži odbíjejí dvě hodiny v noci... Jeho žena se vrhá na kolena a svou vášnivou modlitbu přerušuje vzlyky. Pak mu zatlačí oči a s pomocí služky oblékne mrtvého - dokud je ještě teplý - do svátečních šatů.»běž nyní spát, Mařenko, zůstanu u něho sama.chcete tu zůstat sama?ano.ale...zavolám tě, bude-li třeba. «Když služebná odejde a paní zůstane sama, skloní se nad manželem a objímá jeho čelo, v němž už vychladnul mozek.»karle!«volá v pokoji plném stínů,»řekl jsi mi, že přijdeš, je-li Bůh! Že mi to řekneš! Karle, teď už to víš! Odpověz mi! Řekni mi to!«úplně ztuhlé tělo na lůžku se nehýbá. 12

13 »Karle! Je Bůh...?«A tu se stalo něco hrozného... Jedno víčko mrtvoly se zvedá... pomalu, jakoby na něm leželo nadlidské břemeno. Zvedá se jedno víčko, pak se zvedá pomalu i druhé... A když se otevřou obě dvě, jakoby na dně těch skelných očí vyrostlo světlo, zvětšovalo se... rudlo... Člověk by řekl - dva pekelné otvory. Trvá to několik vteřin... několik strašných vteřin... a pak vše uhasíná. Druhý den, brzo ráno, vejde služebná do pokoje. Na zemi leží její paní ve mdlobách. Těsně za dveřmi, jakoby prchala před mrtvým na loži. Služebná zavolala sousedku a kněze, který se právě chystal sloužit mši sv. Manželka zemřelého vypravovala knězi to, co viděla. A kněz to vypravuje vám. Povídku napsal známý francouzský spisovatel - kněz Pierre L'Ermite. Napsal řadu povídek a románů, vtipných, živých, nad kterými se čtenář musel zamyslet. Tato povídka je podle skutečné události. Věřící člověk však nepotřebuje tyto důkazy o existenci posmrtného života. Ani důkazy vědy, které se stále víc a víc množí. Jsou tu slova Kristova, slova svatých apoštolů, učení víry. Mladá žena chtěla, aby její muž se smířil s Bohem, aby přijal svátost nemocných, jednu ze sedmi svátosti Církve. Je obvykle spojena se svátosti smíření (sv. zpovědí) a svatým přijímáním - přijetím Těla Kristova. CO JE SVÁTOST NEMOCNÝCH? Svátost nemocných je ona svátost, kterou založil Ježíš Kristus, aby dodala nemocným sílu a odvahu, nést bolesti jejich choroby, aby jim dodala naději na uzdravení a odpustila hříchy. Sv. Marek praví v evangeliu, kap. 6. verš 13.:»Vyháněli (učedníci) mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.«sv. Jakub píše ve svém listě, kap. 5. verš 14-15:»Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá kněze Církve, aby se nad ním modlili a mazali ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.«od samého počátku považovala Církev svatá pomazání, čili svátost nemocných za svátost: tak např. papež sv. Innocenc I. ( 41?) nazývá pomazáni svátosti. V dogmatické konstituci o církvi praví Vatikánský sněm:»svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží celá Církev doporučuje nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby ulehčil jejich utrpení a spasil je. Povzbuzuje též nemocné, aby se svobodně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a přispívali tímto způsobem k dobru Božího lidu.«(čl. II.) JAK SE UDĚLUJE SVÁTOST NEMOCNÝCH? Kněz maže nemocného na čele a na rukách olejem a říká:»skrze toto svaté pomazaní ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého; ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.«kdo MŮŽE A MÁ PŘIJMOUT SVÁTOST NEMOCNÝCH? Svátost nemocných může a má přijmout každý katolík, který je těžce nemocný. Tedy to nemusí být člověk smrtelně nemocný - jak se lidé mylně domnívají. Je mnoho vážně nemocných, kteří přijali tuto svátost několikrát. Po přijetí svátosti se nemocnému nezřídka uleví. JAK SE MÁ NEMOCNÝ PŘIPRAVIT NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH? Nemocný má před přijetím této svátosti litovat svých hříchů - a je-li možno, také se vyzpovídat a přijmout Tělo Páně, a má se plně odevzdat do vůle Boží. Francouzský lékař Dr. Surbled píše:»už třicet let zjišťuji, že u mých pacientů po přijeti svátosti nemocných se nemoc podstatně zlepší nebo vyléčí a to někdy i v případech, kdy je lékařská věda bezmocná.«připkavujme SE DOBRÝM ŽIVOTEM NA DOBRÝ PŘECHOD Z ČASU DO VĚČNOSTI! 13

14 Poznamenali století Max Planck - vědec, který převrátil fyziku naruby Německý fyzik, hluboce věřící vědec. Je zosobněním pravdy, že věda a náboženství si neodporují. Společně s Einsteinem změní vědu i obraz světa. Objevitel kvantové teorie. Nositel Nobelovy ceny za fyziku. Otec moderní fyziky. Max Karl Ernst Ludwig Planck. Pochází z evangelického prostředí. Je všestranně nadaný. Ovládá hru na několik hudebních nástrojů, skvěle na klavír. Ani jeho skladatelské pokusy nejsou bez úspěchu. Na rozcestí - hudba či věda? - se však rozhodne pro fyziku. Na univerzitě v Mnichově obhájí disertační práci summa cum laude (s vyznamenáním). Stává se soukromým docentem na mnichovské univerzitě, později mimořádným profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Kieli a v roce 1892 jejím řádným profesorem na berlínské univerzitě. Tam bude působit až do konce vědecké kariery. Max Planck žije v době, kdy se zdá, že svět fyziky je už dostatečně prozkoumaný. Nové, převratné objevy nikdo neočekává. A přece. Prokleté kvantové skoky Na začátku vědecké dráhy se Planck věnuje termodynamice. Později rozvine teorii v oblasti molekul, atomů a elektronů. Dospěje k ní po důkladném studiu hmoty, tzv. absolutně černého tělesa (objekt pohlcující všechno elektromagnetické záření, které na něj dopadá). Podle jeho teorie hmota vyzařuje energii v určitých množstvích, která nejsou spojena, nejsou jednolitá. Na vysvětlení dobře poslouží příklad s krystalovým cukrem: když ho sypeme ze sáčku, jeho proud sice působí jednolitě, ale skládá se z množství malých, jednotlivých částí - krystalků cukru. Ani energie, kterou hmota vyzařuje, není jednolitá, ale vyzařovaná v určitých množstvích - kvantech. Na určení energie těchto kvant je potřebná konstanta - Planckova konstanta. Planckův výpočet dodnes nese jeho jméno. Planckova teorie je tak revoluční, že její význam současníci nedokáží docenit a prokleté kvantové skoky vytrvale odmítají. Zdvořilé ticho kolem Plancka se stává neudržitelným, až když na základě jeho teorie Albert Einstein objasní fotoelektrický jev. Planck zase jako první pochopí Einsteinovu teorii relativity. Planckův objev se stane základem kvantové fyziky, která obrátí naruby tu klasickou, a Max Planck dostane v roce 1918 Nobelovu cenu. Samotnému Planckovy se však výsledky vlastní práce nelíbí: Po dlouhá léta jsem se opakovaně pokoušel nějak včlenit elementární kvantum do systému klasické fyziky. Nepodařilo se mi to. 14

15 Vědou a vědci odkazuje na Boha V roce 1944 Planck řekne: Pánové! Jako fyzik, tedy jako muž, který celý život zasvětil střízlivé vědě - zkoumání hmoty -, se cítím osvobozen od obvinění, že jsem naivní člověk, a proto na základě svých výsledků na poli zkoumání atomu odvážně vyhlašuji: hmota sama o sobě neexistuje - každá hmota vzniká a existuje působením určité síly, která částečky atomu uvádí do kmitání, a tato síla drží atom pohromadě jako miniaturní sluneční soustavu. Na margo vědy dodává: Nakonec nás přivedla po hranice, kde její činnost končí Marný pokus v Hitlerově stanu Ve složitých časech Planck zastává víceré významné úřady. Mezi fyziky se přesto těší velké autoritě - vyplývá z jeho odbornosti, ale především z jeho morální síly a pevného charakteru. Po nástupu nacismu osobně navštíví Hitlera a pokusí se ho přesvědčit, aby změnil rasové zákony a ušetřil vědce židovského původu. Doufal jsem, že mu objasním, jak velmi poškodí německé univerzity a zvlášť fyzikální výzkum v zemi, když z ní budou vyhnáni židovští kolegové, jak nesmyslné a hluboce nemorální by bylo takové jednání Ale u Hitlera jsem vůbec nenašel pochopení, ba hůř, jednoduše neexistuje řeč, kterou by bylo možné se s tímto člověkem domluvit. Těžké životní rány V soukromém životě stíhá Plancka jedna tragédie za druhou. Umírá mu žena. Bomby mu zničí dům a celá jeho knihovna shoří - pro vědce je to nenahraditelná ztráta. Přijde o všechny čtyři děti z prvního manželství - starší syn padne v první světové válce, obě dcery umírají při porodech, mladší syn se zaplete do neúspěšného atentátu na Hitlera a gestapo ho umučí. V těchto přetěžkých chvílích se Planck opře o Boží slovo - verš z Listu Římanům (8,28) a řekne: Pokud se domníváte, že mám v sobě tolik síly, abych nepodlehl bolesti, čekáte ode mne moc Ale snažím se ji statečně snášet. Zvlášť mi v tom pomáhá jedna věc, kterou pokládám za zvláštní milost z nebe. V mém srdci se totiž již v dětství hluboce zakořenila silná, ničím nepomýlená víra ve všemohoucího a dobrotivého Boha. Přirozeně, jeho cesty nejsou vždy našimi cestami, ale důvěra v něho nám pomáhá přejít i přes nejtěžší překážky. Věda a náboženství ve skutečnosti nevytvářejí nějaké protiklady. Naopak, navzájem se potřebují a u každého seriózně smýšlejícího člověka se navzájem doplňují. Není určitě žádná náhoda, že právě největší myslitelé všech dob byli zároveň hluboce nábožensky založení lidé, i když svůj duchovní poklad neradi vynášeli navenek. Max Planck (Podle KN) Maxe Plancka ateisté považovali za nejtěžšího protivníka v polemice. I když ho mnozí popisují jako vážného až přísného člověka, přisuzuje se mu i vtipný aforismus: Pravda nikdy nezvítězí. Jen její kritici vymřou. 15

16 16

17 17

18 svatý pavel - 4. Pokračuje v našem povídání o sv. Pavlovi, tentokrát podle časopisu pro mladé - AHA!, který vydávají na Slovensku. Odtud i komix uvnitř čísla. Oddělte mi Barnabáše a Pavla (Sk 13,2) Chrám a synagóga Mohlo by se nám zdát, že když se Pavel a Barnabáš vydali na první misijní cestu, vyrazili do úplně neznámého neznáma a do životního rizika, že procházeli úplně cizími zeměmi a nerozuměli skoro nikomu. A že i přesto zažili neskutečný úspěch. Jejich zdar byl jednoznačně Božím dílem, ale musíme poznamenat, že oba byli znalí i tehdejších poměrů a situace a že to uměli i patřičně využít! Minimálně ve dvou případech dokázali správně zužitkovat to, co jim daná doba nabízela: propracovanou logistiku Římské říše a početnost židovské diaspory. Dá se říci, že tehdy nebylo větší významnější město, ve kterém by se nenacházela židovská menšina, která si zachovala svoji národní a náboženskou totožnost. Každý cestující Žid tak byl danou komunitou vždy přijat a pohoštěn. A do takového prostředí přicházejí Pavel s Barnabášem, aby především Židům hlásali evangelium. Víme, že pravověrní Židé v těch dobách vykonávaly své oběti v jediném chrámu v Jeruzalémě. Ten dal postavit král Šalomoun a byl vícekrát zničen nebo přestavěn. Úplně ho zničili Římané při dobytí Jeruzaléma v roce 70 po Kristu. Ale aby se mohli společně modlit i ve svém rodišti, začali si Židé již od roku 250 před Kristem stavět modlitebny - synagógy, ve kterých se společně modlili, četli z Písma a kázali. A o toto se opírali apoštolové při svých prvních misijních cestách. Když přišli do města, našli synagógu a v kázání se snažili oslovit své rodáky. Ne vždy se jim to podařilo, ale můžeme říci, že bez synagógy by šíření křesťanství bylo velmi těžké. I přesto, že první křesťané se chodili pravidelně modlit do synagógy, již od úplného začátku se setkávali i při mši svaté - lámání chleba. Dělali to především první den v týdnu (v neděli) za svítání, a to buď po domech, nebo na odlehlých místech. Četli si ze Starého zákona, ale potom tam přidávali i vzpomínky a listy prvních apoštolů a především modlitbu, při které si připomínali, ale i zpřítomňovali to, co pro nás udělal Ježíš při Poslední večeři a především na Golgotě. Je jasné, že to nebylo úplně tak, jak to děláme dnes my, ale podstatné rozdíly v tom nebyli. Například naše druhá eucharistická modlitba se moc neliší od té, která byla známá již kolem roku 230 po Kristu jako římská liturgie svatého Hypolita. 18

19 Logistika Římské říše Historici někdy ironicky říkají, že Římané toho světu moc nedali a že skoro všechno přebrali od Řeků a jiných národů. Něco však přece jen ano. Bylo to římské právo, vojenská strategie, římské legie a propracovaná organizace státu. Můžeme říci, že na několik staletí jim to na tak velkém území perfektně fungovalo. Rozumné rozdělení na provincie, vybudované cesty, pravidelné plavby lodí, propracovaná pošta (do týdne se zpráva z Říma dostala do všech provincií) a vzájemný obchod byly velkou pomocí i pro putující apoštoly., kteří v průběhu několika let hlásali evangelium po všech koutech rozlehlé Římské říše. Určitě to nebylo tak pohodlné jako dnes, ale byla tam pravidelnost a relativní bezpečnost. Věděli, kdy popluje loď, kde se ubytují a s jakou obchodní karavanou pocestují. A to jim stačilo. Je zde třeba také upozornit, že tak jako třeba na Slovensku je Liptovský, Borský a Plavecký Mikuláš, tak i oni měli Antiochii Syrskou (psali jsme o ní minule) a Antiochii Pisidskou, a že svatý Pavel hlásal evangelium v obou městech (viz. mapa). 19 První Pavlova misijní cesta Poznání Božího slova Dřív, než se svatý Pavel vydal na misijní cesty, mnoho se modlil, připravoval a znovu studoval Starý zákon. Je jasné, že ho dobře znal již předtím, vždyť vyrůstal u nohou Gamalielových a ten byl jeden z nejlepších židovských rabínů. Bylo však třeba, aby ho znovu četl a meditoval ve světle událostí, které se staly s Ježíšem a konec konců s ním samotným. Při rozjímání především nad Proroky, Žalmy a tím, co hlásal, konal a prožil samotný Ježíš Kristus, nově chápal některé statě z Písma a uměl je představit i svým posluchačům. Pro ty bylo totiž velmi důležité, aby nová víra (křesťanství) nebyla v protikladu s Písmem svatým. Svatý Pavel dokázal nejen to, ale uměl přesvědčit i v tom, že naplněním Starého zákona je právě Ježíšův život. A co můj postoj k Písmu svatému? Nechám ho mluvit do mého života každý den nebo je jen ozdobou mé poličky v pokoji? Pokud věřím, že je Božím slovem, měl bych ho častěji brát do svých rukou a meditativně číst. Někdy si stačí přečíst jen čtení z daného dne, chvíli zůstat v tichu a v duchu se ptát: Co mi chceš touto statí, Pane, říct do dnešního dne? Co mám změnit, napravit nebo rozvíjet? Není to až tak těžké a složité, jen si to vyžaduje věrnost a vytrvalost. Ale vyplatí se to!

20 Manželství v záběhu Na stránkách Zrníčka se s P. Simajchlem prokousali dospíváním, zamilovaností a nyní se podíváme na první léta manželství, tak jak o tom píše ve své stejnojmenné knize, jak ji najdete na webových stránkách Fatymu. 3. JE MANŽELSTVÍ HROBEM LÁSKY? Poklad víry a lásky máme v nádobě hliněné. Býváme křehcí. A jaký poklad je dobré manželství! Já se ti odevzdávám a přijímám tě za svou manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku a věrnost, že tě nikdy neopustím, že s tebou ponesu dobré i zlé až do smrti. Takhle zní manželská přísaha při svátostném sňatku v kostele. Je to závazek velice náročný. Až příliš náročný vypadá vzhledem k tolika manželstvím, která ztroskotají. Proč tak často ztroskotají? Zjednodušeně by se dalo říci: proto, že ti dva jsou před sňatkem kritičtí příliš málo a po sňatku příliš moc. Proto, že před sňatkem jim nikdo neřekl, že láska je opravdové umění, a to umění že se musí učit, po celý život učit. S prvním krokem lásky - zamilovaností - to jde ještě snadně. To je vzplanutí mohutné, ale slepé jak vylíhlé kotě. Je bezstarostná jako každé mládě, o nic se nestará, na nic se neohlíží, jen si hraje. Jenže mládě je jen kratičké údobí života. Nelze zůstat mládětem po celý život. I zamilovanost musí dospět do dospělé lásky. V první naší úvaze jsme si říkali, že k tomu dozrání má dojít ještě v době známosti. To proto, aby se ti dva mohli rozejít, kdyby se ukázalo, že jeden nebo druhý není schopen hlubšího vztahu. Teprve až slepá koťata prohlédnou: - až začnou na partnerovi vidět i jeho chyby, - až jsou schopni klidně zvážit a vyzkoušet, jestli ty chyby budou po celý život únosné, protože jsou převáženy dobrými vlastnostmi partnera, - až se naučí lásce, která raději dává, než bere, - která umí říkat děkuji, - která umí odpouštět, - která je trpělivá a umí dát druhému čas k takovému dozrání, - teprve pak je na místě stvrdit tento vztah veřejně, uzavřít manželství. Překážkou sňatku není jen duševní choroba nebo zdravotní vada. Překážkou sňatku je i osobní nezralost, nedospělost. Kde to mladí nerespektují a místo aby pořádně zapracovali na své sebevýchově, hrnou se honem do svatby - krutě na to doplatí. 20

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více