S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, Zlín, tel.: , fax: /2011

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY SZŠ a VOŠZ má za sebou velmi náročný a velmi úspěšný školní rok. Škola prošla zatěţkávací zkouškou nové podoby maturitní zkoušky. Výsledky ukazují na vysokou kvalitu výuky na naší škole. Z 52 ţáků uspěli všichni s 1 výjimkou v profilové části a 1 výjimkou v povinné části maturitní zkoušky. Všichni učitelé, kteří se podílejí na výuce maturitních předmětů, úspěšně absolvovali kvalifikační kurzy k zadávání i hodnocení maturitních prací. Škola se zapojila do realizace celoţivotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborné učitelky zpracovaly vzdělávací programy pro 32 certifikovaných kurzů, z nichţ 27 bylo akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro 19 certifikovaných kurzů se podařilo získat finanční podporu na jejich realizaci z ESF prostřednictvím projektu CZ.1.04/1.1.00/ , jehoţ generálním dodavatelem je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha. V celostátním měřítku se naše škola zařadila mezi nejúspěšnější realizátory celoţivotního vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích. Dostalo se nám velké pocty prezentovat výsledky naší práce na výroční konferenci projektu 9. června 2011 v Praze. K této příleţitosti jsme ve spolupráci s IPVZ a Studiem Toast Zlín natočili dokument Celoživotní vzdělávání zdravotníků ve Zlínském kraji aneb kurzy v kurzu. Kromě všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů se ve škole vzdělávali v akreditovaných kvalifikačních kurzech MZ ČR i všeobecní sanitáři a řidiči dopravy nemocných a raněných a v akreditovaném kvalifikačním kurzu MPSV pracovník v sociálních sluţbách. Naše škola se tak přiblíţila naplnění koncepčního záměru stát se centrem celoţivotního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech nejen ve Zlínském kraji. V listopadu 2010 bylo slavnostně otevřena Akademie v Broučkově ulici. Záměrem Akademie bylo otevřít školu směrem ke komunitě, otevřít školu obyvatelům Bartošovy čtvrti, nabídnout kurzy, které pomohou občanům naplnit jejich potřeby neformálního vzdělávání. Tato snaha vychází z myšlenky školy jako přirozeného centra vzdělávání, které působí jako stmelující činitel při budování občanské společnosti. Realizace tohoto záměru si pro trvalejší platnost vyţádá více času, nicméně byly poloţeny velmi solidní základy. Součástí Akademie jsou i zájmové kurzy pro ţáky a studenty naší školy a doučování. V letošním školním roce došlo k velké změně oficiálních webových stránek školy. Ve spolupráci s firmou Sophics jsme společně vytvořili velmi zajímavé, ţivé a dynamické stránky, které se i díky školnímu Facebooku stávají důleţitým komunikačním nástrojem pro ţáky, studenty, učitele a veřejnost. Na Domově mládeţe se podařilo zprovoznit pro ubytování téměř celé 1. patro a zvýšit tak kapacitu ubytovaných na 122. V květnu proběhla generální rekonstrukce střechy Domova mládeţe financovaná z rozpočtu Zlínského kraje a provedená firmou IZOLTING Moravia Roţnov pod Radhoštěm. Rekonstrukce střechy proběhla ve velmi krátké době za plného provozu bez jakýchkoli problémů. V letošním školním roce se dařila i intenzivní mezinárodní výměna. V rámci programu VETPRO projektu Leonardo da Vinci mobility proběhly dvou týdenní stáţe 10 učitelů v německé zdravotnické škole SBBS Jena a s finanční podporou Fondu česko-německé budoucnosti s programem česko-německé organizace TANDEM třítýdenní stáţ 6 studentů VOŠZ na Universitní klinice v Jeně a třítýdenní stáţ 5 německých studentů u nás. Studenti mají rovněţ nabídku na studijní pobyty v Itálii v rámci projektu International consulting - projekt vzdělávání zdravotníků v Evropském onkologickém institutu a Kardiologickém centru Monzino v Miláně. Dva studenti DZZ 1 v rámci neformální spolupráce vyuţili nabídku 3. LF UK v Praze a společně se studenty ošetřovatelství 3. LF UK pracovali v Holandsku v domově důchodců. S mimořádným ohlasem se v rámci odborného vzdělávání pedagogů setkaly kasuistické semináře vedené ředitelem Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně. Semináře zaměřené na konkrétní problém určitého ţáka probíhaly v dvouměsíčních intervalech za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy i dalších vyučujících. Velký přínos seminářů spočíval především v otevřené diskuzi a hledání nových netradičních moţností při řešení pedagogických problémů. 2

3 Úspěšné zvládnutí náročných úkolů ve školním roce 2010/2011 by bylo nemyslitelné bez spolupráce, individuálního nasazení a dobrého řízení. Děkuji všem pracovníkům SZŠ a VOŠZ Zlín. Ve Zlíně PhDr. Marie Zvoníčková Slavnostní uvedení ředitelky školy do funkce 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Sídlo: Broučkova 372, Zlín, PSČ Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ Kontakt na zařízení: tel.: , fax: , URL: IČO: IZO: Datum zaloţení školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Celková kapacita školy: Kapacita Domova mládeţe: Kapacita jídelny: SZŠ ţáků, VOŠZ studentů 96 ubytovaných 400 jídel Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdruţuje: Typ školy Počet tříd Počet studentů/ţáků Počet ţáků na třídu podle stavu k VOŠZ SZŠ Typ školského zařízení Počet skupin Počet ţáků podle stavu k Školní jídelna x 95 Domov mládeţe

5 Školské rady: Dne proběhly volby do Školských rad jak při střední škole, tak při vyšší odborné škole. Na ustavujících schůzích byli zvoleni jejich předsedové. Sloţení Školské rady při střední škole, jejíţ činnost vykonává p. o. SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Jiřina Šenovská Bohuslav Kovařík Ing. Milan Hudec, MBA Sloţení Školské rady při vyšší odborné škole, jejíţ činnost vykonává SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Andrea Bílková Mgr. Monika Dlesková Zuzana Korandová Mimoškolní nebo občanská sdruţení při škole: Sdruţení rodičů - zaloţeno u Ministerstva vnitra dne Vedení školy spolupracuje se Sdruţením rodičů školy, v jehoţ čele stojí Rada sdruţení rodičů, která má 8 členů. Pedagogické pracovníky zde zastupuje odborná učitelka. V letošním školním roce se uskutečnily dvě schůzky s rodiči v listopadu (plenární schůze + třídní schůzky) a v dubnu (konzultační odpoledne pro rodiče). Spolupráce s rodiči probíhá na velmi dobré úrovni, rodiče mohou sledovat studijní výsledky a absence svých dětí na webových stránkách školy. Na naší škole probíhá proces vlastního hodnocení školy podle 12 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), při kterém se zaměřujeme na kontrolu kvality podmínek a organizace studia, materiálního a personálního zajištění výuky, na spolupráci se zdravotnickými či jinými zařízeními, kde se realizuje praktická výuka, na analýzu výsledků ţáků a studentů, jejich uplatnění na trhu práce a úspěšnost při dalším studiu. Velkou pozornost věnujeme také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborné učitelky se vzdělávají také ve své odbornosti. Na základě výsledků vlastního hodnocení provádíme následná opatření, která zajistí zvyšování kvality vzdělávání na naší škole. Bylo provedeno vlastní hodnocení školy za uplynulé období a je vypracován plán vlastního hodnocení školy pro období 2010/ /

6 VEDENÍ ŠKOLY, PŘEDSEDOVÉ METODICKÝCH SDRUŢENÍ, TŘÍDNÍ UČITELÉ A VEDOUCÍ UČITELKY STUDIJNÍCH SKUPIN Ředitelka školy PhDr. Marie Zvoníčková Zástupce ředitele Mgr. Stanislava Kovářová Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Andrea Bílková Předsedové metodických sdruţení MS ošetřovatelství a psychologie MS humanitních předmětů MS přírodovědných předmětů Mgr. Andrea Bílková Mgr. Přemysl Kozmík Mgr. Vladimír Pančocha Výchovná poradkyně Metodici prevence sociálně patologických jevů Metodik ICTK Mgr. Marie Pegnerová Mgr. Marta Malaníková Mgr. Magda Gálíková Mgr. Petr Kudla Mgr. Vladimír Pančocha Třídní učitelé ZA 1. ZL 1. ZA 2. ZL 2. ZA 3. ZL 3. ZA 4. ZL 4. Mgr. Přemysl Kozmík Mgr. Michala Doleţelová Mgr. Jiřina Šenovská Mgr. Kamil Šrubař Mgr. Magda Gálíková Mgr. Vladimír Pančocha Mgr. Jitka Skopalová Mgr. Martina Dvořáčková Vedoucí učitelky studijních skupin DZZ 1. DZZ 2. DDZ 3. DVS 1. DVS 2. Mgr. Andrea Bílková Mgr. Lenka Salcburgerová Mgr. Petra Holubová Mgr. Helena Krausová Mgr. Anna Salvetová 6

7 Pedagogický sbor PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ŠKOLY Obory vzdělání Kód oboru Denní studium KKOV Počet ţáků a studentů Ukončilo MZ - ABS Zdravotnický asistent M/ Zdravotnický asistent M/ Zdravotnické lyceum M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář N/ Diplomovaná všeobecná sestra N/

8 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/005 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin ročník A. Povinné Celkem a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Psychologie Ekonomika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Latinský jazyk Klinická propedeutika Výchova ke zdraví První pomoc b) výběrové Disponibilní hodiny Počet hodin týdně celkem B. Nepovinné Disponibilní a výběrové předměty: Cizí jazyk, Biologie, Fyzika, Chemie, Konverzace v cizím jazyce, Seminář z biologie, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z odborných předmětů, Seminář z informatiky, Seminář z matematiky, Seminář ze společenských věd, Interkulturní výchova, Seminář ze zdravotnických předmětů, Mikrobiologie a epidemiologie, Ošetřovatelská propedeutika, Patologie a patofyziologie, Pedagogika, Psychologie a komunikace, Vybrané kapitoly ze sociologie a etiky (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 8

9 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Od zpracováno do ŠVP dle RVP daného oboru vzdělání, výuka v 1. ročníku Předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura (CJL)* Anglický jazyk/německý jazyk (ANJ/NEJ)* Občanská nauka (OBN)* Dějepis (DEJ) Matematika (MAT)* Fyzika (FYZ) Chemie (CHE) Biologie (BIO) Informační a komunikační technologie (IKT)* Tělesná výchova (TEV) První pomoc (PRP) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VKZ) Ekonomika (EKO) Psychologie a komunikace (PSK) Klinická propedeutika (KLP) Latinská terminologie (LAJ) Somatologie (SOM) Základy epidemiologie a hygieny (ZEH) Patologie a patofyziologie (PTF) Ošetřovatelství (OSE)** Ošetřovatelská péče (OPČ)** Výběrové a volitelné předměty Konverzace v cizím jazyce (KAJ/KNJ) - - Informačně technologický seminář (ITS) - - Literární a jazykový seminář (LJS) - - Matematický seminář (MAS) - - Nepovinné předměty Anglický jazyk/německý jazyk (NAJ/NNJ) Celkem

10 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro ročník studia Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin ročník Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Veřejné zdravotnictví - 1, , 5 a výchova ke zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství Ošetřování nemocných b) výběrové a volitelné - 1, ,5 Celkem Výběrové a volitelné předměty: Konverzace v cizím jazyce, Etická výchova, Estetická výchova, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Odborný seminář, Informačně technologický seminář, Matematický seminář (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 10

11 Učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/1. DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cviče celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvič celkem(cviče ení) ní) ení) ení) ení) ní) Celkov ý počet hodin (teor./c v.) POVINNÉ PŘEDMĚTY Cizí jazyk: anglický jazyk německý jazyk 2(2) ZK 2(2) ZK 1(1) KZ 1(1) KZ 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) Z 1(1) Z 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 0/107 0/107 Latinský jazyk 1(1) KZ 1(1) ZK 16/16 Informační a komunikační technologie 1(1) KZ 0/16 Psychologie: osobnosti vývojová sociální zdravotnická 3(1) Z 2(1) KZ 1(0) Z 1(?) ZK 32/16 16/16 15/0 5/10 Sociologie 1(0) Z 16/0 Komunikace 2(1) Z 1(0) KZ 32/16 v ošetřovatelství Výzkum v ošetřovatelství 1(0) Z 14/0 Zdravotnické a sociální 1(0) KZ 14/0 právo Management a řízení 1(0,5) KZ 8/7 kvality Veřejné zdravotnictví 1(0) KZ 15/0 Farmakologie a toxikologie 3(0) ZK 45/0 Základy radiologie a radiační ochrana 1(0) Z 16/0 Klinická propedeutika 1(0) Z 1(1) ZK 16/15 Anatomie a fyziologie 4(2) Z 2(1) ZK 48/48 Patofyziologie a patologie 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 Mikrobiologie a hygiena 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 První pomoc 1(1) ZK 1(1) KZ 0/32 Multikulturní 1(0) Z 16/0 ošetřovatelství Etika v ošetřovatelství 2(0) KZ 32/0 Historie ošetřovatelství Ošetřovatelství 1(0) Z 1(0) KZ 1(1) Z 1(1) ZK 16/0 16/30 Ošetřovatelské postupy ve standardní a neodkladné péči 3(0) ZK 2(2) ZK 1(0) KZ 2(2) KZ 2(2) KZ 63/92 Ošetřovatelství v klinických oborech: - ve vnitřním lékařství - v chirurgii - pediatrii - v gynekologii a porodnictví - v neurologii 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) KZ 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 59/59 59/59 14/14 15/15 15/15 11

12 - v psychiatrii - u přenosných chorob a dermatovenerologii - v oftalmologii - v otorinolaryngologii - ve stomatologii 2(1) KZ 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 7/7 4/3 3/4 7/7 7/7 7/7 Záchranářství a medicína katastrof 4(2) Z 4(2) ZK 4(2) KZ 4(2) ZK 118/11 8 Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Odborná praxe ve vyuč. týdnu I. 4(4) Z 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) ZK 1264 Odborná praxe bloková II. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 Odborná praxe 3 týdny mezi 2. a 3. roč. 120 prázdninová III. Z Odborné soustředění I., II., III. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Lidská sexualita 1(0) Z 16/0 Filozofické základy ošetřovatelství 1(0) Z 16/0 Základy psychoterapie 1(0,5) Z 7/8 Ošetřování ran 2(1) Z 15/15 Léčba bolesti 1(0) Z 15/0 Etické aspekty 1(0) Z 15/0 v gerontologii Rehabilitační 1(0,75) Z 4/10 ošetřovatelství Ošetřovatelství v intenzivní péči 2/0 Z 0/1 Z 30/14 IKT prezentační 1(0) Z 2(2) Z 16/30 programy Odborná konverzace v anglickém jazyce 1(1) Z 0/16 Odborná konverzace v německém jazyce 1(1) Z 0/16 VOLITELNÉ (NEPOVINNÉ) PŘEDMĚTY Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Konverzace v anglickém/německém jazyce 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 12

13 Počet kreditů Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/2. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Celkov ý počet hodin (teor./c v.) Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi ení) ení) čení) čení) čení) čení) Cizí jazyk ** 3(3) Z 3(3) KZ 3(3) Z 3(3) KZ 4(4) Z 4(4) ZK 0/180 8 Latinský jazyk 2(2) ZK 0/28 1 Etika v ošetřovatelství 2(1) Z 8/8 2 Psychologie obecná 4 a osobnosti 2(1) ZK 14/14 Vývojová psychologie 2(1) ZK 14/14 3 Sociální psychologie 2(1) KZ 10/6 2 Zdravotnická psychologie 1(0) Z 3(1) KZ 2(2) Z 1(1)ZK 24/26 4 Edukace v ošetřovatelství 3(1,5) KZ 12/12 3 Sociologie 2(1) KZ 8/8 2 Komunikace 2 2(2) Z 2(2) KZ 0/56 v ošetřovatelství Informační a komunikační 2 2(2) KZ 0/28 technologie Zdravotnické a sociální 2 2(0) Z 1(0) KZ 22/0 právo Výchova ke zdraví 2(1) Z 1(0,5) KZ 21/21 2 První pomoc a medicína 2 2(2) Z 1(1) ZK 0/36 katastrof Biofyzika 1(0,5) Z 7/7 1 Biochemie 1(0,5)) Z 10/4 1 Farmakologie 2(1) 2 10/6 KZ Radiologie a radiační 2 1(0) Z 1(0,5) KZ 21/7 ochrana Klinická propedeutika 1(1) Z 2(2) KZ 0/30 2 Anatomie a fyziologie 3(0) KZ 3(1) ZK 70/14 10 Patologie a patofyziologie 2(0) Z 2(1) ZK 38/6 4 Mikrobiologie, 3 epidemiologie, ochrana veřejného zdraví 2(0) Z 2(0) ZK 56/0 Výţiva člověka 2(1) Z 14/14 1 Výzkum v ošetřovatelství 3(1,5) Z 2(1) KZ 18/18 3 Management a řízení 4 3(0) Z 3(3) KZ 18/18 kvality Ošetřovatelství** 3(0) KZ 2(1) Z 2(1) ZK 3(2) Z 2(1) ZK 76/46 10 Klinické ošetřovatelské 10 4(4) KZ 4(4) ZK 0/112 dovednosti Ošetřovatelství v interních 10 5(3) KZ 6(4) Z 11(6) ZK 11(7) ZK 86/134 oborech** Ošetřovatelství 9 1(0) Z 4(2) KZ 4(2) Z 6(4) KZ 8(6) ZK 70/92 v chirurgických oborech** Ošetřovatelství v pediatrii 2(1) Z 3(1,5) ZK 20/20 3 Ošetřovatelství 2(1) Z 2(1) ZK 16/

14 v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v 5 6(3) ZK 18/18 psychiatrii Ošetřovatelství 4 v komunitní, domácí a hospicové péči 2(2) Z 2(2) ZK 0/32 Absolventský seminář 2(2) Z 0/12 1 Ošetřovatelská praxe 7(7) Z 7(7) Z Odborná praxe týdny Z týdny Z týdnů Z týdnů Z týdnů ZK týdnů Z 1520 Odborná praxe prázdninová 2 týdny Z 2 týdny Z Zájmové krouţky ve školním roce 2010/2011 Na SZŠ: 1. Krouţky sportovních aktivit: - Sportovní hry (volejbal, basketbal, florbal a jiné míčové hry, Heat aerobní cvičení, posilovna, rozděleno dle rozvrhu do dnů) - Zdravotní tělesná výchova - Spolek přátel společenských her - Sportovní aktivity DZZ 2. Krouţek první pomoci Aktivita krouţku předlékařské první pomoci je zaměřena na podporu a rozšiřování všeobecného podvědomí v poskytování první pomoci. Byla uskutečňována formou příprav našich ţáků na soutěţe v první pomoci a na prezentace poskytování první pomoci ţákům základních škol. (5. ZŠ Zlín, ZŠ Mikoláše Alše Zlín, 17. ZŠ Zlín, ZŠ Mysločovice, 1. ZŠ Napajedla, Gymnázium TGM Zlín) 3. Klub Zdravušek Jedná se o skupinu dobrovolníků, která pravidelně pomáhá při sportovních akcích jako zdravotníci, při vítání občánků do ţivota, navštěvuje Ústavy sociální péče Hrádek ve Fryštáku, ústav sociální péče Radost, stacionář Hvězda, Penzion pro seniory, Dětské centrum Burešov a Dětský domov na Lazech, účastní se akcí HANDICAPU a dalších humanitárních organizací. Spolupracuje s ČČK měření TK a anketa Zdravá výţiva, Klubem diabetiků měření glykemie, společností J. E. Purkyně hostesky na vzdělávacích akcích, tvoří a realizuje v naší škole program pro mateřské školy Děti, nebojte se nemocnice. a připravuje Mikulášskou besídku pro děti i seniory. Pomáhá při jiných charitativních akcích např. Český den proti rakovině nebo Světový den proti AIDS. 4. Klub IZS ( Integrovaného záchranného systému) 5. Klub dárců krve 2 x 3 x ročně společné i individuální odběry krve v KNTB Zlín, prezentace na 2. konferenci ČČK Zlín Cesty krve v rámci kampaně Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve. 6. Úvod do algoritmizace a programování 7. Krouţek matematiky 8. Krouţek jazyka anglického 9. Krouţek PC grafiky individuální konzultace 14

15 10. Biologický krouţek 11. Průběţně spolupráce se zahraničím 12. Zájemcům byl v budově naší školy zorganizován masérský kurs, který byl ukončen získáním certifikátu dané organizace. Na VOŠZ: 1. Klub integrovaného záchranného systému 60 studentů oboru DZZ absolvovalo celkem 20 aktivit: - 1x účast na cvičení IZS Zlínského kraje, - 1x účast na cvičení ZZS Zlín, - 3x spolupráce při realizaci odborných seminářů pro veřejnost na téma HZS Zlín v rámci Akademie v Broučkově ulici, - 2x spolupráce s ČČK Zlín při zajištění soutěţí hlídek mladých zdravotníků, - 3x cvičení s instruktory HZS Zlín (slaňování), - 3x prezentace práce záchranářů a první pomoci pro veřejnost, - 2x spolupráce při zajištění akcí pořádaných Nadějí Zlín, - 1x účast na přednášce policejního vyjednavače Policie ČR Zlín, - 1x spolupráce na Dni otevřených dveří, - 3x nástěnka na téma IZS a Ochrany člověka za mimořádných událostí, - prezentace Klubu IZS a oboru DZZ v médiích (web HZS ZK 1x, web ZZS ZK 1x). 2. Sportovní aktivity oboru DZZ 12 studentů DZZ absolvovalo 4 aktivity - cvičení na trampolínách, spinning a plavání. Na DM zájmové krouţky: - Krouţek tvořivé činnosti (sezónní dekorace pro výzdobu DM a školy) - Sportovní krouţek (florbal, volejbal) - Aerobik (ve spolupráci s DDM Astra) - Sebeobrana (ve spolupráci s DDM Astra) - Krouţek digitální fotografie - Krouţek kytary a zobcové flétny - Keramická dílna Volnočasové aktivity na DM: - stolní tenis, posilovna v budově školy, kondiční běh, in-line bruslení na cyklostezce u DM, cvičení na rotačním stepperu - 4. ročník turnaje ve florbalu (účast 4 domovů mládeţe) - turnaj ve stolním tenisu - setkání studentů SZŠ s panem Gary Edwardem, předsedou o.s. Zdravotní klaun. - účast na sportovních akcích pořádaných DM T. G. M. Zlín - účast na výstavě ručních prací - vánoční besídka - beseda s kosmetičkou - beseda s gynekologem MUDr. Havelkou - aktivní účast MFFDM - spolupráce s DDM Astra - návštěva KNTB - urologická ambulance a lůţkové oddělení, pracoviště záchranné sluţby a oddělení gynekologie, novorozenecké oddělení a šestinedělí. V červnu proběhla návštěva na ARO. - Den prevence s přednáškami o prevenci rakoviny a poruchách příjmu potravy 15

16 - návštěva Rádia Zlín - táborák na závěr školního roku V rámci zlepšení vzájemného souţití na DM bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnila většina ubytovaných. Ubytovaní by nejvíce chtěli změnit zastaralé vybavení pokojů a zlepšit kvalitu stravy (více zdraví prospěšných potravin). Vychovatelé byli klasifikováni známkami v průměru 1,8 aţ 2,4. V současné době dva vychovatelé dokončili studium na vysoké škole obor speciální pedagogika. Projekt Mosty Ţáci na Domově mládeţe se mohou zapojit ve svém volném čase do projektu Mosty, který je realizován v rámci zájmové činnosti. Za přispění dotace Magistrátem města Zlína Odborem školství, zdravotnictví, mládeţe a TV mohou ţáci smysluplně a kreativně vytvářet výrobky, drobné předměty a tak pomáhat a podporovat prezentaci školy a Domova mládeţe na preventivních zdravotních programech a projektech podporujících zdravý ţivotní styl. I v letošním roce nám byla udělena dotace v rámci tohoto projektu, která bude pouţita na zakoupení dalšího vybavení do keramického krouţku. Školní knihovna a internetové středisko Reakreditace školní knihovny Březen 2010 Plocha knihovny/internetového střediska 70,95m²/140,6m² Počet registrovaných čtenářů 285 Počet svazků celkem Roční přírůstek kniţních titulů 107 Roční počet výpůjček 7337 Roční přírůstek absolventských prací 17 Roční rozpočet 15713,60 Kč Počet odebíraných periodik 11 Počet PC jednotek s připojením na internet 19 Počet kopírovacích strojů 4 Počet tiskáren 2 Elektronický systém knihovny Clavius Otvírací doba v hodinách týdně 35 16

17 Zabezpečení praktického vyučování a odborné praxe pro školní rok 2010/2011 (přehled pracovišť a počet umístěných ţáků a studentů) Praktické vyučování a odborná praxe Školní pracoviště byla zajištěna pro ţáky a studenty následujících oborů vzdělání na SZŠ a VOŠZ Zlín: Zdravotnický asistent 3. a 4. ročník Diplomovaný zdravotnický záchranář 1., 2. a 3. ročník Diplomovaná všeobecná sestra 1. a 2. ročník Smluvně bylo zajištěno pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín 98 zdravotnických, sociálních zařízení a privátních ambulancí. Školní pracoviště pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín ve školním roce 2010/2011 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZZS Olomouckého kraje, p.o. Územní středisko záchranné sluţby Moravskoslezského kraje ZZS Pardubického kraje Albertinum, odborný léčebný ústav Vamberk Centrum pro seniory Holešov Centrum sluţeb pro seniory Domov pro seniory Nezdenice Domov pro seniory Přerov Domov pro seniory Stráţnice Domov pro seniory Koryčany Domov seniorů Hranice, p.o. Domov pro seniory Pohodlí Litomyšl Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. Domov pro seniory Buchlovice Domov seniorů Břeclav, p.o. Domov pro seniory Napajedla, p.o. Domov pro seniory Tovačov Domov seniorů Hranice, p.o. Domov pro seniory Burešov, p.o. Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí Dům dětí a mládeţe Matýsek, p.o. Dům s pečovatelskou sluţbou Spytihněv Charita Holešov Charita Hranice Charita Zlín Charita Sv. Vojtěcha Slavičín Charita Valašské Klobouky Charita Veselí nad Moravou Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Chráněná dílna LUDMILA, s.r.o. Městská nemocnice Slavičín Mateřská škola 6x Naděje o.s., pobočka Zlín Nadace Jana Pivečky Nízkoprahové zařízení pro děti a dospívající 17

18 Nemocnice Hranice, p.o. Oblastní charita Uherské Hradiště Oblastní charita Uherský Brod Oblastní charita Ústí nad Orlicí Oblastní charita Hodonín Občanská poradna Uherské Hradiště Pečovatelská sluţba Napajedla Psychologická poradna Psychiatrická léčebna v Kroměříţi Praktický lékař pro dospělé 29x Praktický pro děti a dorost 3x Privátní gynekologická ambulance 1x Remedia centrum, s.r.o. Sociální sluţby Uherské Hradiště, p.o. Sociální sluţby města Kroměříţ SENIOR Otrokovice, p.o. S-centrum Hodonín, p.o. Sdruţení podané ruce, o.s., kontaktní centrum Cháráč Středisko výchovné péče Kroměříţ Zelený dům pohody, p.o. Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR Veselí nad Moravou Zdislava s.r.o., domácí péče Základní a mateřská škola 4x Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou: Statutární město Zlín Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje, p. o. Smlouvy s pracovišti - byly uzavřeny na začátku školního roku nebo byly průběţně uzavírány během školního roku pro potřeby studentů VOŠZ oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra, kteří si v těchto zařízeních plnili blokovou praxi včetně prázdninové praxe. Některá pracoviště předkládají svoji smlouvu, a to většinou pro jednotlivé studenty s uvedením konkrétního termínu praxe, jiné akceptují námi připravenou smlouvu pro více studentů na celý školní rok. S výjimkou ZZS Pardubického kraje, ZZS Jihomoravského kraje, ZZS Olomouckého kraje a ÚSZS Moravskoslezského kraje probíhala praktická výuka bezplatně. Exkurze a stáţe - byly zajišťovány dle stávajících učebních dokumentů a také pro ţáky oboru vzdělání Zdravotnické lyceum v rámci výběrově volitelného předmětu Odborný seminář. Setkáváme se s velkou ochotou sester, lékařů i primářů jednotlivých odděleních a jsou ochotni stáţ doplnit velmi kvalitním odborným výkladem. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. zde si plní praktickou výuku převáţná část našich ţáků a studentů. Všechna oddělení jsou předem seznámena s učebními plány a s cíli výuky. Úroveň poskytované ošetřovatelské péče na školních pracovištích v KNTB a.s. je velmi dobrá. Zdravotníci, ale i pacienti hodnotí přítomnost ţáků a studentů naší školy kladně. Samotná spolupráce je hodnocena jako velmi dobrá, na některých odděleních ji lze označit za nadstandardní. Ţáci a studenti pracují pod vedením odborných učitelek, na odloučených pracovištích pod vedením staničních sester event. jiných pověřených sester. Jsou plnohodnotnými členy ošetřovatelského týmu. Vedoucí učitelka se pravidelně účastní porad vrchních sester a je přítomna při jednáních s náměstkyní ošetřovatelské péče KNTB a.s. Praktická maturitní zkouška - proběhla v KNTB a. s. na chirurgickém a interním oddělení, a to u jedné třídy oboru vzdělání Zdravotnický asistent. Tato oddělení s námi úzce spolupracovala při přípravě i samotné realizaci zkoušky. Ţáci poskytovali ošetřovatelskou péči vylosované skupině nemocných. Na závěr praktické maturitní zkoušky proběhla obhajoba, při které ţáci zhodnotili, zda se jim podařilo dosáhnout cílů, které si v úvodu stanovili. Vlastní hodnocení žáci a studenti jsou většinou s průběhem praktické výuky spokojeni. Studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra poznávají více typů zdravotnických či jiných zařízení, ve kterých si ověřují znalosti a dovednosti získané ve škole. Naši ţáci a studenti jsou velmi 18

19 kritičtí a srovnávají úroveň poskytované péče v různých zařízeních a na jednotlivých odděleních. Vyjadřují svůj názor formou dotazníku a následně je tento materiál vyuţíván ke zlepšování další spolupráce s těmito pracovišti. Také jednotlivá pracoviště hodnotí práci našich ţáků a studentů, čímţ získáváme zpětnou vazbu potřebnou ke zvyšování úrovně vzdělávání. Spolupráce nejvíce spolupracujeme s KNTB, a. s. a ZZS Zlínského kraje. S KNTB a.s. spolupracujeme při zajištění praktické části kurzů sanitářů, řidičů dopravy raněných a certifikovaných kurzů pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Společně s SPAZK Zlín připravujeme krajské konference pro porodní asistentky. Dále se naši ţáci a studenti aktivně účastní různých odborných, ale i humanitárních akcí např. akce ČČK, Svazu diabetiků, astmatiků, handicapovaných. Toto vše svědčí o správné motivaci našich ţáků a studentů pro profesi a také dobré spolupráci školy s jednotlivými organizacemi a pracovišti, občanskými sdruţeními a dobročinnými spolky. Pasování žáků 1. ročníků SZŠ 19

20 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A. Údaje o pedagogických pracovnících školy: Interní vyučující: k datu počet fyzických osob Interní pracovníci 37(úvazek 30,95) Externí pracovníci 29 Pracovní zařazení, funkce Roků pedagogické praxe Vzdělání Aprobace, specializace 1. učitelka 26 VŠ ANJ 2. vedoucí učitelka praktického 11 VŠ USZŠ vyučování 3. učitelka 12 VŠ NJ, LJ, ON 4. učitelka 3 VŠ TEV, BIO 5. učitelka 11 VŠ MD 6. učitelka 15 VŠ FYZ, IKT 7. učitelka 10 VŠ MD 8. učitelka 12 VŠ USZŠ 9. učitelka 27 VŠ CJL 10. učitelka 15 VŠ USZŠ 11. učitelka 7 VŠ MD 12. učitelka 15 VŠ MD 13. zástupce ředitele 36 VŠ PGD, PN 14. učitel 16 VŠ ANJ 15. učitelka 28 VŠ USZŠ 16. učitelka 17 VS USZŠ 17. učitelka 10 VŠ USZŠ 18. učitelka 0 VŠ ČJL 19. učitelka 42 VŠ TV 20. učitel 40 VŠ MAT, FYZ, VYT 21. učitelka 35 VŠ NEJ 22. učitelka 15 VŠ USZŠ 23. učitelka 16 VŠ USZŠ 24. učitelka 17 VŠ USZŠ 25. učitelka 39 VŠ ANJ 26. učitelka 1 VŠ BIO, CHE 27. učitel 14 VŠ ANJ, DEJ, FIL 28. učitelka 2 VŠ BIO, CHE 29. učitelka 19 VŠ PDG, OSE 30. učitelka 19 VŠ PDG, PN 31. učitel 14 VŠ MAT, FYZ, VYT 32. učitelka 24 VŠ TEV, ZEM 33. ředitelka 26 VŠ USZŠ 20

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2012/2013 Město Třebíč Kraj Vysočina Legislativa Výroční

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Hradební 58/10, 350 02 Cheb tel: 351 011 060, 351 011 061, 351 011 062 fax: 351 011 063 E-mail : info@szsavoscheb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více