S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, Zlín, tel.: , fax: /2011

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY SZŠ a VOŠZ má za sebou velmi náročný a velmi úspěšný školní rok. Škola prošla zatěţkávací zkouškou nové podoby maturitní zkoušky. Výsledky ukazují na vysokou kvalitu výuky na naší škole. Z 52 ţáků uspěli všichni s 1 výjimkou v profilové části a 1 výjimkou v povinné části maturitní zkoušky. Všichni učitelé, kteří se podílejí na výuce maturitních předmětů, úspěšně absolvovali kvalifikační kurzy k zadávání i hodnocení maturitních prací. Škola se zapojila do realizace celoţivotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborné učitelky zpracovaly vzdělávací programy pro 32 certifikovaných kurzů, z nichţ 27 bylo akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro 19 certifikovaných kurzů se podařilo získat finanční podporu na jejich realizaci z ESF prostřednictvím projektu CZ.1.04/1.1.00/ , jehoţ generálním dodavatelem je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha. V celostátním měřítku se naše škola zařadila mezi nejúspěšnější realizátory celoţivotního vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích. Dostalo se nám velké pocty prezentovat výsledky naší práce na výroční konferenci projektu 9. června 2011 v Praze. K této příleţitosti jsme ve spolupráci s IPVZ a Studiem Toast Zlín natočili dokument Celoživotní vzdělávání zdravotníků ve Zlínském kraji aneb kurzy v kurzu. Kromě všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů se ve škole vzdělávali v akreditovaných kvalifikačních kurzech MZ ČR i všeobecní sanitáři a řidiči dopravy nemocných a raněných a v akreditovaném kvalifikačním kurzu MPSV pracovník v sociálních sluţbách. Naše škola se tak přiblíţila naplnění koncepčního záměru stát se centrem celoţivotního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech nejen ve Zlínském kraji. V listopadu 2010 bylo slavnostně otevřena Akademie v Broučkově ulici. Záměrem Akademie bylo otevřít školu směrem ke komunitě, otevřít školu obyvatelům Bartošovy čtvrti, nabídnout kurzy, které pomohou občanům naplnit jejich potřeby neformálního vzdělávání. Tato snaha vychází z myšlenky školy jako přirozeného centra vzdělávání, které působí jako stmelující činitel při budování občanské společnosti. Realizace tohoto záměru si pro trvalejší platnost vyţádá více času, nicméně byly poloţeny velmi solidní základy. Součástí Akademie jsou i zájmové kurzy pro ţáky a studenty naší školy a doučování. V letošním školním roce došlo k velké změně oficiálních webových stránek školy. Ve spolupráci s firmou Sophics jsme společně vytvořili velmi zajímavé, ţivé a dynamické stránky, které se i díky školnímu Facebooku stávají důleţitým komunikačním nástrojem pro ţáky, studenty, učitele a veřejnost. Na Domově mládeţe se podařilo zprovoznit pro ubytování téměř celé 1. patro a zvýšit tak kapacitu ubytovaných na 122. V květnu proběhla generální rekonstrukce střechy Domova mládeţe financovaná z rozpočtu Zlínského kraje a provedená firmou IZOLTING Moravia Roţnov pod Radhoštěm. Rekonstrukce střechy proběhla ve velmi krátké době za plného provozu bez jakýchkoli problémů. V letošním školním roce se dařila i intenzivní mezinárodní výměna. V rámci programu VETPRO projektu Leonardo da Vinci mobility proběhly dvou týdenní stáţe 10 učitelů v německé zdravotnické škole SBBS Jena a s finanční podporou Fondu česko-německé budoucnosti s programem česko-německé organizace TANDEM třítýdenní stáţ 6 studentů VOŠZ na Universitní klinice v Jeně a třítýdenní stáţ 5 německých studentů u nás. Studenti mají rovněţ nabídku na studijní pobyty v Itálii v rámci projektu International consulting - projekt vzdělávání zdravotníků v Evropském onkologickém institutu a Kardiologickém centru Monzino v Miláně. Dva studenti DZZ 1 v rámci neformální spolupráce vyuţili nabídku 3. LF UK v Praze a společně se studenty ošetřovatelství 3. LF UK pracovali v Holandsku v domově důchodců. S mimořádným ohlasem se v rámci odborného vzdělávání pedagogů setkaly kasuistické semináře vedené ředitelem Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně. Semináře zaměřené na konkrétní problém určitého ţáka probíhaly v dvouměsíčních intervalech za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy i dalších vyučujících. Velký přínos seminářů spočíval především v otevřené diskuzi a hledání nových netradičních moţností při řešení pedagogických problémů. 2

3 Úspěšné zvládnutí náročných úkolů ve školním roce 2010/2011 by bylo nemyslitelné bez spolupráce, individuálního nasazení a dobrého řízení. Děkuji všem pracovníkům SZŠ a VOŠZ Zlín. Ve Zlíně PhDr. Marie Zvoníčková Slavnostní uvedení ředitelky školy do funkce 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Sídlo: Broučkova 372, Zlín, PSČ Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ Kontakt na zařízení: tel.: , fax: , URL: IČO: IZO: Datum zaloţení školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Celková kapacita školy: Kapacita Domova mládeţe: Kapacita jídelny: SZŠ ţáků, VOŠZ studentů 96 ubytovaných 400 jídel Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdruţuje: Typ školy Počet tříd Počet studentů/ţáků Počet ţáků na třídu podle stavu k VOŠZ SZŠ Typ školského zařízení Počet skupin Počet ţáků podle stavu k Školní jídelna x 95 Domov mládeţe

5 Školské rady: Dne proběhly volby do Školských rad jak při střední škole, tak při vyšší odborné škole. Na ustavujících schůzích byli zvoleni jejich předsedové. Sloţení Školské rady při střední škole, jejíţ činnost vykonává p. o. SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Jiřina Šenovská Bohuslav Kovařík Ing. Milan Hudec, MBA Sloţení Školské rady při vyšší odborné škole, jejíţ činnost vykonává SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Andrea Bílková Mgr. Monika Dlesková Zuzana Korandová Mimoškolní nebo občanská sdruţení při škole: Sdruţení rodičů - zaloţeno u Ministerstva vnitra dne Vedení školy spolupracuje se Sdruţením rodičů školy, v jehoţ čele stojí Rada sdruţení rodičů, která má 8 členů. Pedagogické pracovníky zde zastupuje odborná učitelka. V letošním školním roce se uskutečnily dvě schůzky s rodiči v listopadu (plenární schůze + třídní schůzky) a v dubnu (konzultační odpoledne pro rodiče). Spolupráce s rodiči probíhá na velmi dobré úrovni, rodiče mohou sledovat studijní výsledky a absence svých dětí na webových stránkách školy. Na naší škole probíhá proces vlastního hodnocení školy podle 12 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), při kterém se zaměřujeme na kontrolu kvality podmínek a organizace studia, materiálního a personálního zajištění výuky, na spolupráci se zdravotnickými či jinými zařízeními, kde se realizuje praktická výuka, na analýzu výsledků ţáků a studentů, jejich uplatnění na trhu práce a úspěšnost při dalším studiu. Velkou pozornost věnujeme také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborné učitelky se vzdělávají také ve své odbornosti. Na základě výsledků vlastního hodnocení provádíme následná opatření, která zajistí zvyšování kvality vzdělávání na naší škole. Bylo provedeno vlastní hodnocení školy za uplynulé období a je vypracován plán vlastního hodnocení školy pro období 2010/ /

6 VEDENÍ ŠKOLY, PŘEDSEDOVÉ METODICKÝCH SDRUŢENÍ, TŘÍDNÍ UČITELÉ A VEDOUCÍ UČITELKY STUDIJNÍCH SKUPIN Ředitelka školy PhDr. Marie Zvoníčková Zástupce ředitele Mgr. Stanislava Kovářová Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Andrea Bílková Předsedové metodických sdruţení MS ošetřovatelství a psychologie MS humanitních předmětů MS přírodovědných předmětů Mgr. Andrea Bílková Mgr. Přemysl Kozmík Mgr. Vladimír Pančocha Výchovná poradkyně Metodici prevence sociálně patologických jevů Metodik ICTK Mgr. Marie Pegnerová Mgr. Marta Malaníková Mgr. Magda Gálíková Mgr. Petr Kudla Mgr. Vladimír Pančocha Třídní učitelé ZA 1. ZL 1. ZA 2. ZL 2. ZA 3. ZL 3. ZA 4. ZL 4. Mgr. Přemysl Kozmík Mgr. Michala Doleţelová Mgr. Jiřina Šenovská Mgr. Kamil Šrubař Mgr. Magda Gálíková Mgr. Vladimír Pančocha Mgr. Jitka Skopalová Mgr. Martina Dvořáčková Vedoucí učitelky studijních skupin DZZ 1. DZZ 2. DDZ 3. DVS 1. DVS 2. Mgr. Andrea Bílková Mgr. Lenka Salcburgerová Mgr. Petra Holubová Mgr. Helena Krausová Mgr. Anna Salvetová 6

7 Pedagogický sbor PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ŠKOLY Obory vzdělání Kód oboru Denní studium KKOV Počet ţáků a studentů Ukončilo MZ - ABS Zdravotnický asistent M/ Zdravotnický asistent M/ Zdravotnické lyceum M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář N/ Diplomovaná všeobecná sestra N/

8 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/005 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin ročník A. Povinné Celkem a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Psychologie Ekonomika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Latinský jazyk Klinická propedeutika Výchova ke zdraví První pomoc b) výběrové Disponibilní hodiny Počet hodin týdně celkem B. Nepovinné Disponibilní a výběrové předměty: Cizí jazyk, Biologie, Fyzika, Chemie, Konverzace v cizím jazyce, Seminář z biologie, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z odborných předmětů, Seminář z informatiky, Seminář z matematiky, Seminář ze společenských věd, Interkulturní výchova, Seminář ze zdravotnických předmětů, Mikrobiologie a epidemiologie, Ošetřovatelská propedeutika, Patologie a patofyziologie, Pedagogika, Psychologie a komunikace, Vybrané kapitoly ze sociologie a etiky (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 8

9 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Od zpracováno do ŠVP dle RVP daného oboru vzdělání, výuka v 1. ročníku Předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura (CJL)* Anglický jazyk/německý jazyk (ANJ/NEJ)* Občanská nauka (OBN)* Dějepis (DEJ) Matematika (MAT)* Fyzika (FYZ) Chemie (CHE) Biologie (BIO) Informační a komunikační technologie (IKT)* Tělesná výchova (TEV) První pomoc (PRP) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VKZ) Ekonomika (EKO) Psychologie a komunikace (PSK) Klinická propedeutika (KLP) Latinská terminologie (LAJ) Somatologie (SOM) Základy epidemiologie a hygieny (ZEH) Patologie a patofyziologie (PTF) Ošetřovatelství (OSE)** Ošetřovatelská péče (OPČ)** Výběrové a volitelné předměty Konverzace v cizím jazyce (KAJ/KNJ) - - Informačně technologický seminář (ITS) - - Literární a jazykový seminář (LJS) - - Matematický seminář (MAS) - - Nepovinné předměty Anglický jazyk/německý jazyk (NAJ/NNJ) Celkem

10 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro ročník studia Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin ročník Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Veřejné zdravotnictví - 1, , 5 a výchova ke zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství Ošetřování nemocných b) výběrové a volitelné - 1, ,5 Celkem Výběrové a volitelné předměty: Konverzace v cizím jazyce, Etická výchova, Estetická výchova, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Odborný seminář, Informačně technologický seminář, Matematický seminář (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 10

11 Učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/1. DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cviče celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvič celkem(cviče ení) ní) ení) ení) ení) ní) Celkov ý počet hodin (teor./c v.) POVINNÉ PŘEDMĚTY Cizí jazyk: anglický jazyk německý jazyk 2(2) ZK 2(2) ZK 1(1) KZ 1(1) KZ 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) Z 1(1) Z 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 0/107 0/107 Latinský jazyk 1(1) KZ 1(1) ZK 16/16 Informační a komunikační technologie 1(1) KZ 0/16 Psychologie: osobnosti vývojová sociální zdravotnická 3(1) Z 2(1) KZ 1(0) Z 1(?) ZK 32/16 16/16 15/0 5/10 Sociologie 1(0) Z 16/0 Komunikace 2(1) Z 1(0) KZ 32/16 v ošetřovatelství Výzkum v ošetřovatelství 1(0) Z 14/0 Zdravotnické a sociální 1(0) KZ 14/0 právo Management a řízení 1(0,5) KZ 8/7 kvality Veřejné zdravotnictví 1(0) KZ 15/0 Farmakologie a toxikologie 3(0) ZK 45/0 Základy radiologie a radiační ochrana 1(0) Z 16/0 Klinická propedeutika 1(0) Z 1(1) ZK 16/15 Anatomie a fyziologie 4(2) Z 2(1) ZK 48/48 Patofyziologie a patologie 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 Mikrobiologie a hygiena 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 První pomoc 1(1) ZK 1(1) KZ 0/32 Multikulturní 1(0) Z 16/0 ošetřovatelství Etika v ošetřovatelství 2(0) KZ 32/0 Historie ošetřovatelství Ošetřovatelství 1(0) Z 1(0) KZ 1(1) Z 1(1) ZK 16/0 16/30 Ošetřovatelské postupy ve standardní a neodkladné péči 3(0) ZK 2(2) ZK 1(0) KZ 2(2) KZ 2(2) KZ 63/92 Ošetřovatelství v klinických oborech: - ve vnitřním lékařství - v chirurgii - pediatrii - v gynekologii a porodnictví - v neurologii 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) KZ 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 59/59 59/59 14/14 15/15 15/15 11

12 - v psychiatrii - u přenosných chorob a dermatovenerologii - v oftalmologii - v otorinolaryngologii - ve stomatologii 2(1) KZ 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 7/7 4/3 3/4 7/7 7/7 7/7 Záchranářství a medicína katastrof 4(2) Z 4(2) ZK 4(2) KZ 4(2) ZK 118/11 8 Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Odborná praxe ve vyuč. týdnu I. 4(4) Z 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) ZK 1264 Odborná praxe bloková II. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 Odborná praxe 3 týdny mezi 2. a 3. roč. 120 prázdninová III. Z Odborné soustředění I., II., III. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Lidská sexualita 1(0) Z 16/0 Filozofické základy ošetřovatelství 1(0) Z 16/0 Základy psychoterapie 1(0,5) Z 7/8 Ošetřování ran 2(1) Z 15/15 Léčba bolesti 1(0) Z 15/0 Etické aspekty 1(0) Z 15/0 v gerontologii Rehabilitační 1(0,75) Z 4/10 ošetřovatelství Ošetřovatelství v intenzivní péči 2/0 Z 0/1 Z 30/14 IKT prezentační 1(0) Z 2(2) Z 16/30 programy Odborná konverzace v anglickém jazyce 1(1) Z 0/16 Odborná konverzace v německém jazyce 1(1) Z 0/16 VOLITELNÉ (NEPOVINNÉ) PŘEDMĚTY Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Konverzace v anglickém/německém jazyce 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 12

13 Počet kreditů Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/2. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Celkov ý počet hodin (teor./c v.) Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi ení) ení) čení) čení) čení) čení) Cizí jazyk ** 3(3) Z 3(3) KZ 3(3) Z 3(3) KZ 4(4) Z 4(4) ZK 0/180 8 Latinský jazyk 2(2) ZK 0/28 1 Etika v ošetřovatelství 2(1) Z 8/8 2 Psychologie obecná 4 a osobnosti 2(1) ZK 14/14 Vývojová psychologie 2(1) ZK 14/14 3 Sociální psychologie 2(1) KZ 10/6 2 Zdravotnická psychologie 1(0) Z 3(1) KZ 2(2) Z 1(1)ZK 24/26 4 Edukace v ošetřovatelství 3(1,5) KZ 12/12 3 Sociologie 2(1) KZ 8/8 2 Komunikace 2 2(2) Z 2(2) KZ 0/56 v ošetřovatelství Informační a komunikační 2 2(2) KZ 0/28 technologie Zdravotnické a sociální 2 2(0) Z 1(0) KZ 22/0 právo Výchova ke zdraví 2(1) Z 1(0,5) KZ 21/21 2 První pomoc a medicína 2 2(2) Z 1(1) ZK 0/36 katastrof Biofyzika 1(0,5) Z 7/7 1 Biochemie 1(0,5)) Z 10/4 1 Farmakologie 2(1) 2 10/6 KZ Radiologie a radiační 2 1(0) Z 1(0,5) KZ 21/7 ochrana Klinická propedeutika 1(1) Z 2(2) KZ 0/30 2 Anatomie a fyziologie 3(0) KZ 3(1) ZK 70/14 10 Patologie a patofyziologie 2(0) Z 2(1) ZK 38/6 4 Mikrobiologie, 3 epidemiologie, ochrana veřejného zdraví 2(0) Z 2(0) ZK 56/0 Výţiva člověka 2(1) Z 14/14 1 Výzkum v ošetřovatelství 3(1,5) Z 2(1) KZ 18/18 3 Management a řízení 4 3(0) Z 3(3) KZ 18/18 kvality Ošetřovatelství** 3(0) KZ 2(1) Z 2(1) ZK 3(2) Z 2(1) ZK 76/46 10 Klinické ošetřovatelské 10 4(4) KZ 4(4) ZK 0/112 dovednosti Ošetřovatelství v interních 10 5(3) KZ 6(4) Z 11(6) ZK 11(7) ZK 86/134 oborech** Ošetřovatelství 9 1(0) Z 4(2) KZ 4(2) Z 6(4) KZ 8(6) ZK 70/92 v chirurgických oborech** Ošetřovatelství v pediatrii 2(1) Z 3(1,5) ZK 20/20 3 Ošetřovatelství 2(1) Z 2(1) ZK 16/

14 v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v 5 6(3) ZK 18/18 psychiatrii Ošetřovatelství 4 v komunitní, domácí a hospicové péči 2(2) Z 2(2) ZK 0/32 Absolventský seminář 2(2) Z 0/12 1 Ošetřovatelská praxe 7(7) Z 7(7) Z Odborná praxe týdny Z týdny Z týdnů Z týdnů Z týdnů ZK týdnů Z 1520 Odborná praxe prázdninová 2 týdny Z 2 týdny Z Zájmové krouţky ve školním roce 2010/2011 Na SZŠ: 1. Krouţky sportovních aktivit: - Sportovní hry (volejbal, basketbal, florbal a jiné míčové hry, Heat aerobní cvičení, posilovna, rozděleno dle rozvrhu do dnů) - Zdravotní tělesná výchova - Spolek přátel společenských her - Sportovní aktivity DZZ 2. Krouţek první pomoci Aktivita krouţku předlékařské první pomoci je zaměřena na podporu a rozšiřování všeobecného podvědomí v poskytování první pomoci. Byla uskutečňována formou příprav našich ţáků na soutěţe v první pomoci a na prezentace poskytování první pomoci ţákům základních škol. (5. ZŠ Zlín, ZŠ Mikoláše Alše Zlín, 17. ZŠ Zlín, ZŠ Mysločovice, 1. ZŠ Napajedla, Gymnázium TGM Zlín) 3. Klub Zdravušek Jedná se o skupinu dobrovolníků, která pravidelně pomáhá při sportovních akcích jako zdravotníci, při vítání občánků do ţivota, navštěvuje Ústavy sociální péče Hrádek ve Fryštáku, ústav sociální péče Radost, stacionář Hvězda, Penzion pro seniory, Dětské centrum Burešov a Dětský domov na Lazech, účastní se akcí HANDICAPU a dalších humanitárních organizací. Spolupracuje s ČČK měření TK a anketa Zdravá výţiva, Klubem diabetiků měření glykemie, společností J. E. Purkyně hostesky na vzdělávacích akcích, tvoří a realizuje v naší škole program pro mateřské školy Děti, nebojte se nemocnice. a připravuje Mikulášskou besídku pro děti i seniory. Pomáhá při jiných charitativních akcích např. Český den proti rakovině nebo Světový den proti AIDS. 4. Klub IZS ( Integrovaného záchranného systému) 5. Klub dárců krve 2 x 3 x ročně společné i individuální odběry krve v KNTB Zlín, prezentace na 2. konferenci ČČK Zlín Cesty krve v rámci kampaně Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve. 6. Úvod do algoritmizace a programování 7. Krouţek matematiky 8. Krouţek jazyka anglického 9. Krouţek PC grafiky individuální konzultace 14

15 10. Biologický krouţek 11. Průběţně spolupráce se zahraničím 12. Zájemcům byl v budově naší školy zorganizován masérský kurs, který byl ukončen získáním certifikátu dané organizace. Na VOŠZ: 1. Klub integrovaného záchranného systému 60 studentů oboru DZZ absolvovalo celkem 20 aktivit: - 1x účast na cvičení IZS Zlínského kraje, - 1x účast na cvičení ZZS Zlín, - 3x spolupráce při realizaci odborných seminářů pro veřejnost na téma HZS Zlín v rámci Akademie v Broučkově ulici, - 2x spolupráce s ČČK Zlín při zajištění soutěţí hlídek mladých zdravotníků, - 3x cvičení s instruktory HZS Zlín (slaňování), - 3x prezentace práce záchranářů a první pomoci pro veřejnost, - 2x spolupráce při zajištění akcí pořádaných Nadějí Zlín, - 1x účast na přednášce policejního vyjednavače Policie ČR Zlín, - 1x spolupráce na Dni otevřených dveří, - 3x nástěnka na téma IZS a Ochrany člověka za mimořádných událostí, - prezentace Klubu IZS a oboru DZZ v médiích (web HZS ZK 1x, web ZZS ZK 1x). 2. Sportovní aktivity oboru DZZ 12 studentů DZZ absolvovalo 4 aktivity - cvičení na trampolínách, spinning a plavání. Na DM zájmové krouţky: - Krouţek tvořivé činnosti (sezónní dekorace pro výzdobu DM a školy) - Sportovní krouţek (florbal, volejbal) - Aerobik (ve spolupráci s DDM Astra) - Sebeobrana (ve spolupráci s DDM Astra) - Krouţek digitální fotografie - Krouţek kytary a zobcové flétny - Keramická dílna Volnočasové aktivity na DM: - stolní tenis, posilovna v budově školy, kondiční běh, in-line bruslení na cyklostezce u DM, cvičení na rotačním stepperu - 4. ročník turnaje ve florbalu (účast 4 domovů mládeţe) - turnaj ve stolním tenisu - setkání studentů SZŠ s panem Gary Edwardem, předsedou o.s. Zdravotní klaun. - účast na sportovních akcích pořádaných DM T. G. M. Zlín - účast na výstavě ručních prací - vánoční besídka - beseda s kosmetičkou - beseda s gynekologem MUDr. Havelkou - aktivní účast MFFDM - spolupráce s DDM Astra - návštěva KNTB - urologická ambulance a lůţkové oddělení, pracoviště záchranné sluţby a oddělení gynekologie, novorozenecké oddělení a šestinedělí. V červnu proběhla návštěva na ARO. - Den prevence s přednáškami o prevenci rakoviny a poruchách příjmu potravy 15

16 - návštěva Rádia Zlín - táborák na závěr školního roku V rámci zlepšení vzájemného souţití na DM bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnila většina ubytovaných. Ubytovaní by nejvíce chtěli změnit zastaralé vybavení pokojů a zlepšit kvalitu stravy (více zdraví prospěšných potravin). Vychovatelé byli klasifikováni známkami v průměru 1,8 aţ 2,4. V současné době dva vychovatelé dokončili studium na vysoké škole obor speciální pedagogika. Projekt Mosty Ţáci na Domově mládeţe se mohou zapojit ve svém volném čase do projektu Mosty, který je realizován v rámci zájmové činnosti. Za přispění dotace Magistrátem města Zlína Odborem školství, zdravotnictví, mládeţe a TV mohou ţáci smysluplně a kreativně vytvářet výrobky, drobné předměty a tak pomáhat a podporovat prezentaci školy a Domova mládeţe na preventivních zdravotních programech a projektech podporujících zdravý ţivotní styl. I v letošním roce nám byla udělena dotace v rámci tohoto projektu, která bude pouţita na zakoupení dalšího vybavení do keramického krouţku. Školní knihovna a internetové středisko Reakreditace školní knihovny Březen 2010 Plocha knihovny/internetového střediska 70,95m²/140,6m² Počet registrovaných čtenářů 285 Počet svazků celkem Roční přírůstek kniţních titulů 107 Roční počet výpůjček 7337 Roční přírůstek absolventských prací 17 Roční rozpočet 15713,60 Kč Počet odebíraných periodik 11 Počet PC jednotek s připojením na internet 19 Počet kopírovacích strojů 4 Počet tiskáren 2 Elektronický systém knihovny Clavius Otvírací doba v hodinách týdně 35 16

17 Zabezpečení praktického vyučování a odborné praxe pro školní rok 2010/2011 (přehled pracovišť a počet umístěných ţáků a studentů) Praktické vyučování a odborná praxe Školní pracoviště byla zajištěna pro ţáky a studenty následujících oborů vzdělání na SZŠ a VOŠZ Zlín: Zdravotnický asistent 3. a 4. ročník Diplomovaný zdravotnický záchranář 1., 2. a 3. ročník Diplomovaná všeobecná sestra 1. a 2. ročník Smluvně bylo zajištěno pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín 98 zdravotnických, sociálních zařízení a privátních ambulancí. Školní pracoviště pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín ve školním roce 2010/2011 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZZS Olomouckého kraje, p.o. Územní středisko záchranné sluţby Moravskoslezského kraje ZZS Pardubického kraje Albertinum, odborný léčebný ústav Vamberk Centrum pro seniory Holešov Centrum sluţeb pro seniory Domov pro seniory Nezdenice Domov pro seniory Přerov Domov pro seniory Stráţnice Domov pro seniory Koryčany Domov seniorů Hranice, p.o. Domov pro seniory Pohodlí Litomyšl Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. Domov pro seniory Buchlovice Domov seniorů Břeclav, p.o. Domov pro seniory Napajedla, p.o. Domov pro seniory Tovačov Domov seniorů Hranice, p.o. Domov pro seniory Burešov, p.o. Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí Dům dětí a mládeţe Matýsek, p.o. Dům s pečovatelskou sluţbou Spytihněv Charita Holešov Charita Hranice Charita Zlín Charita Sv. Vojtěcha Slavičín Charita Valašské Klobouky Charita Veselí nad Moravou Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Chráněná dílna LUDMILA, s.r.o. Městská nemocnice Slavičín Mateřská škola 6x Naděje o.s., pobočka Zlín Nadace Jana Pivečky Nízkoprahové zařízení pro děti a dospívající 17

18 Nemocnice Hranice, p.o. Oblastní charita Uherské Hradiště Oblastní charita Uherský Brod Oblastní charita Ústí nad Orlicí Oblastní charita Hodonín Občanská poradna Uherské Hradiště Pečovatelská sluţba Napajedla Psychologická poradna Psychiatrická léčebna v Kroměříţi Praktický lékař pro dospělé 29x Praktický pro děti a dorost 3x Privátní gynekologická ambulance 1x Remedia centrum, s.r.o. Sociální sluţby Uherské Hradiště, p.o. Sociální sluţby města Kroměříţ SENIOR Otrokovice, p.o. S-centrum Hodonín, p.o. Sdruţení podané ruce, o.s., kontaktní centrum Cháráč Středisko výchovné péče Kroměříţ Zelený dům pohody, p.o. Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR Veselí nad Moravou Zdislava s.r.o., domácí péče Základní a mateřská škola 4x Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou: Statutární město Zlín Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje, p. o. Smlouvy s pracovišti - byly uzavřeny na začátku školního roku nebo byly průběţně uzavírány během školního roku pro potřeby studentů VOŠZ oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra, kteří si v těchto zařízeních plnili blokovou praxi včetně prázdninové praxe. Některá pracoviště předkládají svoji smlouvu, a to většinou pro jednotlivé studenty s uvedením konkrétního termínu praxe, jiné akceptují námi připravenou smlouvu pro více studentů na celý školní rok. S výjimkou ZZS Pardubického kraje, ZZS Jihomoravského kraje, ZZS Olomouckého kraje a ÚSZS Moravskoslezského kraje probíhala praktická výuka bezplatně. Exkurze a stáţe - byly zajišťovány dle stávajících učebních dokumentů a také pro ţáky oboru vzdělání Zdravotnické lyceum v rámci výběrově volitelného předmětu Odborný seminář. Setkáváme se s velkou ochotou sester, lékařů i primářů jednotlivých odděleních a jsou ochotni stáţ doplnit velmi kvalitním odborným výkladem. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. zde si plní praktickou výuku převáţná část našich ţáků a studentů. Všechna oddělení jsou předem seznámena s učebními plány a s cíli výuky. Úroveň poskytované ošetřovatelské péče na školních pracovištích v KNTB a.s. je velmi dobrá. Zdravotníci, ale i pacienti hodnotí přítomnost ţáků a studentů naší školy kladně. Samotná spolupráce je hodnocena jako velmi dobrá, na některých odděleních ji lze označit za nadstandardní. Ţáci a studenti pracují pod vedením odborných učitelek, na odloučených pracovištích pod vedením staničních sester event. jiných pověřených sester. Jsou plnohodnotnými členy ošetřovatelského týmu. Vedoucí učitelka se pravidelně účastní porad vrchních sester a je přítomna při jednáních s náměstkyní ošetřovatelské péče KNTB a.s. Praktická maturitní zkouška - proběhla v KNTB a. s. na chirurgickém a interním oddělení, a to u jedné třídy oboru vzdělání Zdravotnický asistent. Tato oddělení s námi úzce spolupracovala při přípravě i samotné realizaci zkoušky. Ţáci poskytovali ošetřovatelskou péči vylosované skupině nemocných. Na závěr praktické maturitní zkoušky proběhla obhajoba, při které ţáci zhodnotili, zda se jim podařilo dosáhnout cílů, které si v úvodu stanovili. Vlastní hodnocení žáci a studenti jsou většinou s průběhem praktické výuky spokojeni. Studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra poznávají více typů zdravotnických či jiných zařízení, ve kterých si ověřují znalosti a dovednosti získané ve škole. Naši ţáci a studenti jsou velmi 18

19 kritičtí a srovnávají úroveň poskytované péče v různých zařízeních a na jednotlivých odděleních. Vyjadřují svůj názor formou dotazníku a následně je tento materiál vyuţíván ke zlepšování další spolupráce s těmito pracovišti. Také jednotlivá pracoviště hodnotí práci našich ţáků a studentů, čímţ získáváme zpětnou vazbu potřebnou ke zvyšování úrovně vzdělávání. Spolupráce nejvíce spolupracujeme s KNTB, a. s. a ZZS Zlínského kraje. S KNTB a.s. spolupracujeme při zajištění praktické části kurzů sanitářů, řidičů dopravy raněných a certifikovaných kurzů pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Společně s SPAZK Zlín připravujeme krajské konference pro porodní asistentky. Dále se naši ţáci a studenti aktivně účastní různých odborných, ale i humanitárních akcí např. akce ČČK, Svazu diabetiků, astmatiků, handicapovaných. Toto vše svědčí o správné motivaci našich ţáků a studentů pro profesi a také dobré spolupráci školy s jednotlivými organizacemi a pracovišti, občanskými sdruţeními a dobročinnými spolky. Pasování žáků 1. ročníků SZŠ 19

20 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A. Údaje o pedagogických pracovnících školy: Interní vyučující: k datu počet fyzických osob Interní pracovníci 37(úvazek 30,95) Externí pracovníci 29 Pracovní zařazení, funkce Roků pedagogické praxe Vzdělání Aprobace, specializace 1. učitelka 26 VŠ ANJ 2. vedoucí učitelka praktického 11 VŠ USZŠ vyučování 3. učitelka 12 VŠ NJ, LJ, ON 4. učitelka 3 VŠ TEV, BIO 5. učitelka 11 VŠ MD 6. učitelka 15 VŠ FYZ, IKT 7. učitelka 10 VŠ MD 8. učitelka 12 VŠ USZŠ 9. učitelka 27 VŠ CJL 10. učitelka 15 VŠ USZŠ 11. učitelka 7 VŠ MD 12. učitelka 15 VŠ MD 13. zástupce ředitele 36 VŠ PGD, PN 14. učitel 16 VŠ ANJ 15. učitelka 28 VŠ USZŠ 16. učitelka 17 VS USZŠ 17. učitelka 10 VŠ USZŠ 18. učitelka 0 VŠ ČJL 19. učitelka 42 VŠ TV 20. učitel 40 VŠ MAT, FYZ, VYT 21. učitelka 35 VŠ NEJ 22. učitelka 15 VŠ USZŠ 23. učitelka 16 VŠ USZŠ 24. učitelka 17 VŠ USZŠ 25. učitelka 39 VŠ ANJ 26. učitelka 1 VŠ BIO, CHE 27. učitel 14 VŠ ANJ, DEJ, FIL 28. učitelka 2 VŠ BIO, CHE 29. učitelka 19 VŠ PDG, OSE 30. učitelka 19 VŠ PDG, PN 31. učitel 14 VŠ MAT, FYZ, VYT 32. učitelka 24 VŠ TEV, ZEM 33. ředitelka 26 VŠ USZŠ 20

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2013, 4. ročníky a 1. 3. ročníky s platností od 1. 9. 2015 školní rok 2017/2018 Asistent

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 1. pololetí školního roku 3/4 Počet žáků : 31 z toho dívek: 8 chlapců: 3 ubylo: přibylo: 1 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Krajské zdravotní, a.s. NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z. NEMOCNICE MOST, o.z. NEMOCNICE TEPLICE, o.z. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z. Krajská zdravotní,

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více