Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, tel.: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, tel.: , IČO: Školní řád mateřské školy Zpracováno dle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. I. Úvod Mateřská škola je při vzdělávání a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Každé dítě i zaměstnanec má právo vyslovit svobodně svůj názor, své přesvědčení. Děti, pracovníci školy a zákonní zástupci jsou partneři při výchovně vzdělávací práci. Jejich vztah je založen na vzájemné úctě, důvěře a spolupráci. Jejich společným zájmem a cílem je vychovat spokojené dítě kvalitně připravené na další fáze školního vzdělávání, mající zdravou míru sebevědomí, ochotné pomáhat druhým. II. Práva a povinnosti našich dětí Práva dětí vychází zejména z Úmluvy o právech dítěte. Dítě má právo na: svobodu projevu ochranu před násilím, rasovou diskriminací, před sociálně patologickými jevy, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s návykovými látkami. rovný přístup ke vzdělání podmínky umožňující jeho zdravý tělesný, duševní a sociální rozvoj, včetně odpočinku řádný a důstojný život umožňující aktivní zapojení do společnosti při zdravotním postižení pomoc dospělého v případě potřeby pitný režim přizpůsobený vlastním potřebám uspokojení fyziologických potřeb a s tím spojenou osobní hygienu pravidelné poskytování stravy v množství přiměřeném jeho požadavkům Dítě má zejména tyto povinnosti: řídit se pokyny učitelek příp. ostatních pracovníků školy neohrožovat zdraví své ani ostatních dětí neničit vybavení školy ani věci ostatních dětí

2 dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování k ostatním dětem i k dospělým (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc) neničit práci druhých být samostatné při hygieně (mytí rukou, čistění zubů) používat samostatně WC (starší děti) po dokončení činnosti uklidit pracovní prostor, příp. hračky umístit zpět na své místo opustit prostor třídy pouze se svolením učitelky III. Péče o bezpečnost dětí a pravidla chování Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a ochranu před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, dětí při výchově a vzdělávání, při činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při jednotlivých činnostech a při akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Děti jsou povinny dodržovat ustanovení školního řádu a dbát pokynů pracovníků školy. V jídelně se děti řídí pokyny učitelek a pracovnice jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování a řídí se řádem školní jídelny - výdejny. K dodržování pitného režimu mohou děti využívat nápojů připravených školní jídelnou. Z bezpečnostních důvodů nesmí děti manipulovat s okny a žaluziemi. Děti nenosí do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. Při školních akcích mimo budovu jsou děti povinny dodržovat zásady bezpečnosti a slušného chování. Řídí se pokyny učitelek pro tyto akce. IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci dětí mají právo: na diskrétnost a ochranu osobních údajů informace o záměrech a koncepci školy získávat informace o chování dítěte a dalších záležitostech spojených s docházkou dítěte účastnit se akcí pořádaných školou vyjadřovat se k práci školy Zákonní zástupci dětí mají povinnost: Přivést do školy dítě zdravé, čistě upravené a dostatečně odpočinuté. Omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď telefonicky nebo písemně. Po absenci dítěte (nemoc, dovolená) přihlásit dítě ke stravování a informovat se o případných mimořádných aktivitách školy (výlet, divadlo, ) na telef. č Vyzvednout dítě včas v rámci provozní doby MŠ. Pokud je dítě zapsáno na omezenou docházku (zák. 117/1995 Sb.), je povinnost vyzvednout dítě v dohodnutém čase. Hradit stravné měsíčně vždy před začátkem následujícího měsíce. Hradit úplatu za vzdělávání dítěte měsíčně vždy do 15. dne příslušného měsíce, pokud se

3 nedohodnou s ředitelem školy jinak. Na vyzvání ředitel školy se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se průběhu docházky dítěte do MŠ. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na chování dítěte. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích. Sledovat informační nástěnku Při poškození majetku školy nebo majetku ostatních dětí, úmyslným nebo nedbalým chováním svého dítěte, škodu finančně uhradit či na své náklady uvést do původního stavu. V. Práva a povinnosti zaměstnanců školy Práva a povinnosti zaměstnanců školy vyplývají ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a vyhlášky MŠMT č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Zaměstnanec má právo Na přidělování práce podle uzavřené pracovní smlouvy, zákoníku práce a dalších právních předpisů. Na rovné zacházení, pokud jde o pracovní podmínky - informace o rozhodování zaměstnavatele o počtu a struktuře zaměstnanců školy, základních otázek pracovních podmínek a jejich změn, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nahlížet do evidence své pracovní doby, sdělit připomínky a žádat vysvětlení případných nesrovnalostí. Odmítnout výkon práce, o němž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví dětí nebo ostatních zaměstnanců. Zaměstnanec je povinen Podle charakteru své práce dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví dětí a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. Práce mimo rámec rozvrhu své pracovní doby koná pouze s výslovným souhlasem nebo podle pokynu ředitelky školy. V případě nemoci nebo jiných nepředvídatelných překážek vedoucích k absenci na pracovišti oznámit bezodkladně zaměstnavateli tuto skutečnost. Podrobit se lékařským periodickým prohlídkám u lékaře závodní preventivní péče a na výzvu ředitelky i jiným lékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem práce. Poskytnout první pomoc ostatním zaměstnancům a dětem, případně přivolat lékařskou pomoc do školy nebo zajistit, zejména při úrazech, převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň je povinen o tom bezodkladně informovat ředitelku školy. O úrazu či jiné události týkající se zdravotního stavu dítěte škola informuje neprodleně jeho zákonného zástupce. Ohlásit ředitelce školy své poznatky, které svědčí o tom, že dítě je ohroženo sociálně patologickými jevy, vystaveno šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení. V celém areálu školy dodržovat zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek (platí také při činnostech mimo školu). Upozornit ředitelku školy na hrozící škodu a přispět k jejímu odvrácení, pokud tomu nebrání

4 důležité okolnosti nebo pokud by tím neohrozil sebe nebo jiné osoby. Nepoužívat svůj mobilní telefon v pracovní době, zejména při výchovně vzdělávací činnosti. Vyvarovat se nežádoucího chování sexuální povahy nejen ve vztahu k ostatním zaměstnancům ale i k dětem. Jednat v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy. Pedagogický pracovník je dále povinen: Konat přímou výchovně vzdělávací činnost a další práce související s touto činností. Zajistit bezpečnost dětí v době od jejich převzetí od zákonného zástupce, až do doby předání jiné učitelce nebo zákonnému zástupci. Vykonávat výchovně vzdělávací činnost s přihlédnutím k ochraně dětí před riziky poruch jejich zdravého vývoje. Být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé vzdělávací činnosti, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými zástupci dětí. Při všech činnostech je povinen neustále být přítomen ve třídě nebo prostoru vyhrazeném pro tuto činnost, v případě vynucené krátkodobé nepřítomnosti je povinen za sebe zajistit náhradu z řad ostatních pracovníků školy. Dodržovat schválené učební dokumenty, organizační předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výchovně vzdělávací činnosti. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů dětí. Spolupracovat se zákonnými zástupci dětí. Dále se vzdělávat. Spolupracovat se zařízeními pedagogicko-psychologického poradenství a orgány sociálně právní ochrany dítěte. VI. Organizace a provozní pravidla mateřské školy Provoz mateřské školy Je celodenní od 5:45 do 17:20 h. Provoz MŠ je přerušen v době vedlejších školních prázdnin vyhlášených MŠMT ČR. Informace o přerušení provozu je zveřejněna ve vitrině v budově školy. Zápis a přijímání dětí Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 6 let věku, na základě písemné žádosti zákonných zástupců. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy a stanovuje zkušební dobu pobytu v MŠ na 3 měsíce. Příchod a odchod dětí Zákonný zástupce při příchodu předá dítě na prahu třídy osobně a prokazatelně učitelce MŠ nejdříve v 5:45 h, nejpozději do 7:50 h.

5 Odchod dětí z MŠ je stanoven po obědě od 11: h, odpoledne od 14:30 17:20 h. Ve zcela výjimečném případě lze stanovit odlišný příchod nebo odchod dítěte, ovšem pouze po předchozí dohodě s učitelkou MŠ. Případné opakované příchody nebo odchody dítěte mimo stanovenou dobu budou považovány za závažné narušení provozu MŠ. Při odchodu dětí z MŠ přebírá zákonný zástupce (příp. zmocněná osoba) dítě osobně a prokazatelně ve třídě nebo v jiných prostorách určených k činnosti (např. zahrada, hřiště, ) Nezletilým osobám (sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců. V případě, že zákonný zástupce nevyzvedne dítě do konce provozní doby MŠ (17.20 hod), uhradí veškeré mzdové a provozní náklady (např. telefon, energie, dopravu učitelky,...) spojené s pobytem dítěte v MŠ nad stanovený rozsah. Pokud opakovaně nevyzvedne dítě, bude toto posuzováno jako závažné narušení provozu MŠ a ředitel školy může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ ( 35 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). V této souvislosti bude rovněž kontaktována Policie ČR a orgán sociálně právní ochrany dítěte. Toto ustanovení se týká i dětí s omezenou docházkou podle zákona č.117/1995 Sb. Omlouvání dětí Onemocní - li dítě, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí a sdělí předpokládanou dobu nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší 14 dnů, má ředitel školy právo, vyžádat si od rodičů písemnou omluvenku, popřípadě lékařské potvrzení o nemoci dítěte. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (zvracení, bolesti břicha, zvýšená teplota, vši a jiné) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o stavu a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Pokud dítě nebude 14 dní omluveno, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky ( 35 zákona č.561/2004 Sb, školský zákon). Stravování dětí Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ se stravovalo vždy. (Vyhláška 14/2004 Sb. 4) Způsob platby Úplata za stravování dítěte v MŠ je povinná a její neplnění je považováno za závažné porušení řádu MŠ a v konečném důsledku může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ ( zákon 561/2004Sb. 35 odstavec 1 písmeno d). Možnosti platby Obědy svolení k inkasu, bezhotovostní převod na účet, složenka (1.měsíc). Svačiny hotovost na OÚ Ovčáry pololetní platba. Odhlašování obědů přímo ve školní jídelně ZŠ Ovčárecká v Kolíně na tel.: do 14:00 h na příští den nebo do 7:00 h v den oběda. Pokud oběd nelze odhlásit, mohou si ho zákonní zástupci vyzvednout ve výdejně ZŠ a MŠ Ovčáry do 12:15 h (pouze 1. den nepřítomnosti dítěte). Odhlašování svačin v ZŠ a MŠ Ovčáry na tel.: nebo osobně od 5:45 h do 7:00 h.

6 Režimové požadavky 5:45 začátek provozu MŠ 5:45 7:50 příjem dětí 7:50 8:20 činnosti a hry dle výběru dětí, pohybové aktivity 8:20 8:40 hygiena, dopolední svačina 8:40 9:35 hrové a zábavné činnosti a činnosti řízené učitelkou 9:35 11:20 pobyt venku 11:20 11:50 hygiena, oběd 11:50 14:25 příprava na odpočinek, spánek, předškolní děti relaxace cca 30 minut klidné individuální či skupinové činnosti, předškolní příprava pohybové chvilky, činnosti řízené učitelkou, volné hry 14:30 14:45 hygiena, odpolední svačina 14:45 17:15 hrové a zábavné činnosti 17:20 ukončení provozu MŠ Pobyt venku Běžný pobyt venku trvá 1:30-1:45 h podle ročního období (doba potřebná k oblékání). Tato doba může být zkrácena v případě špatného počasí (vytrvalý déšť, velký mráz nebo silný vítr, smog). Vzhledem k provozním podmínkám školy není možno dodržet 2 hodiny čistého času pro pobyt venku, jak doporučuje vyhláška. Odpočinek a spánek Dle režimu dne je odpočinek dětí zařazen po obědě v délce trvání 30 min až 2 h dle individuálních potřeb dětí. Jestliže dítě usne, zajistíme mu delší dobu spánku zařazením klidných činností pro nespící děti. Lůžkoviny mají děti vlastní, lehátka jsou molitanové matrace. Skladovací prostor je ve třídě, je větratelný. Stravování Zajištěno je stravování 3x denně. Přesnídávka: vlastní příprava ve školní jídelně, samoobsluha dětí. Oběd: dovoz ze ZŠ Ovčárecká v Kolíně v nerezových thermonádobách a do doby výdeje je uložen v ohřevném nerezovém pultu. Polévku nalévá pracovnice výdejny, pití mají děti na stole, pro druhé jídlo si chodí k servírovacímu vozíku. Použité nádobí odnášejí a odkládají na určené místo. Odpolední svačina: vlastní příprava ve školní jídelně, samoobsluha dětí. Pitný režim Děti mají k nápojům přístup během celého dne v celonerezové nádobě s výpustným kohoutem s nápojem (ovocné šťávy a čaje) je ve třídě na určeném a přístupném místě, hrníčky mají děti vlastní (pravidelné mytí hrnků zajišťuje pracovnice výdejny). Děti mají k dispozici i čistou pitnou vodu. Přípravu nápojů zajišťuje pracovnice výdejny. Způsob nakládání s prádlem Výměna povlečení a prádla: 1x za 3 týdny si je děti odnášejí domů k vyprání. Ručníky jsou školní a vyprání zajišťuje provozní pracovnice každý týden.

7 Úklid a dezinfekce Úklid v zařízení se provádí denně setřením na vlhko a týká se všech podlah, všech okenních parapetů, krytů topných těles, nábytku a klik. Koberce se čistí vysavačem. Vynášení odpadků se provádí denně. Denně se provádí čištění umyvadel a záchodových mís za použití čistících a desinfekčních prostředků. Minimálně jednou týdne je prováděna desinfekce celých záchodů a umýváren (včetně dlaždiček). Mytí oken a hlavní úklid probíhá 2x ročně (v době jarních a letních prázdnin). Malování jednou za 3 roky, v případě potřeby častěji. Používané čistící prostředky: SAVO, DOMESTOS, CILIT, REAL, ATA ředění a použití dle návodu na obalu. Zákonní zástupci jsou o řádu mateřské školy informováni na třídních schůzkách, na www školy. Dokument nabývá účinnosti dnem Aktualizováno: Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy - 1 - Mateřská škola U Nové školy 637 Praha 9 190 00 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY U Nové školy pro šk.rok 2014/2015 I. Údaje o zařízení Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy Sídlo : U Nové školy 637, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více