S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, Zlín, tel.: , fax: /2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Sídlo: Příluky 372, Zlín, PSČ Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ Kontakt na zařízení: tel.: , fax: , URL: IČO: IZO: Datum zaloţení školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Celková kapacita školy: Kapacita Domova mládeţe: Kapacita jídelny: SZŠ ţáků, VOŠZ studentů 96 ubytovaných 400 jídel Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdruţuje: Typ školy Počet tříd Počet studentů/ţáků Počet ţáků na třídu podle stavu k VOŠZ SZŠ Typ školského zařízení Počet skupin Počet ţáků podle stavu k Školní jídelna x 75 Domov mládeţe

3 Školské rady: Dne proběhly volby do Školských rad jak při střední škole, tak při vyšší odborné škole. Na ustavujících schůzích byli zvoleni jejich předsedové. Sloţení Školské rady při střední škole, jejíţ činnost vykonává p. o. SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Jiřina Šenovská Bohuslav Kovařík Ing. Milan Hudec, MBA Sloţení Školské rady při vyšší odborné škole, jejíţ činnost vykonává SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Andrea Bílková Mgr. Monika Dlesková Zuzana Korandová Mimoškolní nebo občanská sdruţení při škole: Sdruţení rodičů - zaloţeno u Ministerstva vnitra dne Vedení školy spolupracuje se Sdruţením rodičů školy, v jehoţ čele stojí Rada sdruţení rodičů, která má 8 členů. Pedagogické pracovníky zde zastupuje odborná učitelka. V letošním školním roce se uskutečnily dvě schůzky s rodiči v listopadu (plenární schůze + třídní schůzky) a v dubnu (konzultační odpoledne pro rodiče). V posledním roce se spolupráce s rodiči ve srovnání s minulými roky zlepšila, k čemuţ přispěla i moţnost rodičů sledovat výsledky studijní a absence svých dětí na webových stránkách školy. VOŠZ nadále spolupracuje na realizaci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, který je realizován jako společný studijní program na UTB ve Zlíně v oborech Všeobecná sestra a Porodní asistence. Na naší škole probíhá proces vlastního hodnocení školy podle 12 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), při kterém se zaměřujeme na kontrolu kvality podmínek a organizace studia, materiálního a personálního zajištění výuky, na spolupráci se zdravotnickými či jinými zařízeními, kde se realizuje praktická výuka, na analýzu výsledků ţáků a studentů, jejich uplatnění na trhu práce a úspěšnost při dalším studiu. Velkou pozornost věnujeme také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborné učitelky se vzdělávají také ve své odbornosti jako pracovníka nelékařských zdravotnických oborů. Na základě výsledků vlastního hodnocení provádíme následná opatření, která zajistí zvyšování kvality vzdělávání na naší škole. Bylo provedeno vlastní hodnocení školy za uplynulé dvouleté období a bude zhotoven plán vlastního hodnocení školy pro další období 2010/ /

4 VEDENÍ ŠKOLY, PŘEDSEDOVÉ METODICKÝCH SDRUŢENÍ, TŘÍDNÍ UČITELÉ A VEDOUCÍ UČITELKY STUDIJNÍCH SKUPIN Ředitel školy Mgr. Aleš Hába Zástupce ředitele Mgr. Stanislava Kovářová Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Eva Řeháková Předsedové metodických sdruţení MS ošetřovatelství a psychologie MS humanitních předmětů MS přírodovědných předmětů Mgr. Eva Řeháková Mgr. Danuše Gregušová Mgr. Vladimír Pančocha Výchovná poradkyně Metodici prevence sociálně patologických jevů Metodik ICTK Mgr. Marie Pegnerová Mgr. Magda Gálíková Mgr. Petr Kudla Mgr. Vladimír Pančocha Třídní učitelé ZA 1. ZL 1. ZA 2. ZL 2. ZA 3. ZL 3. ZA 4. ZL 4. Mgr. Jiřina Šenovská Mgr. Kamil Šrubař Mgr. Magda Gálíková Mgr. Vladimír Pančocha Mgr. Martina Vymazalová Mgr. Martina Dvořáčková Mgr. Helena Krausová Mgr. Jan Slovák Vedoucí učitelky studijních skupin DZZ 1. DZZ 2. DDZ 3. DVS 1. Mgr. Lenka Salcburgerová Mgr. Petra Holubová Mgr. Andrea Bílková Mgr. Anna Salvetová 4

5 Pedagogický sbor PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ŠKOLY Obory vzdělání Kód oboru Denní studium KKOV Počet ţáků a studentů Ukončilo MZ - ABS Zdravotnický asistent M/ Zdravotnické lyceum M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář N/ Diplomovaná všeobecná sestra N/

6 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/005 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin ročník A. Povinné Celkem a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Psychologie Ekonomika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Latinský jazyk Klinická propedeutika Výchova ke zdraví První pomoc b) výběrové Disponibilní hodiny Počet hodin týdně celkem B. Nepovinné Disponibilní a výběrové předměty: Cizí jazyk, Biologie, Fyzika, Chemie, Konverzace v cizím jazyce, Seminář z biologie, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z odborných předmětů, Seminář z informatiky, Seminář z matematiky, Seminář ze společenských věd, Interkulturní výchova, Seminář ze zdravotnických předmětů, Mikrobiologie a epidemiologie, Ošetřovatelská propedeutika, Patologie a patofyziologie, Pedagogika, Psychologie a komunikace, Vybrané kapitoly ze sociologie a etiky (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 6

7 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Veřejné zdravotnictví - 1, , 5 a výchova ke zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství Ošetřování nemocných b) výběrové a volitelné - 1, ,5 Celkem Výběrové a volitelné předměty: Konverzace v cizím jazyce, Etická výchova, Estetická výchova, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Odborný seminář, Informačně technologický seminář, Matematický seminář (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 7

8 Učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/2. DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cviče celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvič celkem(cviče ení) ní) ení) ení) ení) ní) Celkov ý počet hodin (teor./c v.) POVINNÉ PŘEDMĚTY Cizí jazyk: anglický jazyk německý jazyk 2(2) ZK 2(2) ZK 1(1) KZ 1(1) KZ 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) Z 1(1) Z 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 0/107 0/107 Latinský jazyk 1(1) KZ 1(1) ZK 16/16 Informační a komunikační technologie 1(1) KZ 0/16 Psychologie: osobnosti vývojová sociální zdravotnická 3(1) Z 2(1) KZ 1(0) Z 1(?) ZK 32/16 16/16 15/0 5/10 Sociologie 1(0) Z 16/0 Komunikace 2(1) Z 1(0) KZ 32/16 v ošetřovatelství Výzkum v ošetřovatelství 1(0) Z 14/0 Zdravotnické a sociální 1(0) KZ 14/0 právo Management a řízení 1(0,5) KZ 8/7 kvality Veřejné zdravotnictví 1(0) KZ 15/0 Farmakologie a toxikologie 3(0) ZK 45/0 Základy radiologie a radiační ochrana 1(0) Z 16/0 Klinická propedeutika 1(0) Z 1(1) ZK 16/15 Anatomie a fyziologie 4(2) Z 2(1) ZK 48/48 Patofyziologie a patologie 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 Mikrobiologie a hygiena 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 První pomoc 1(1) ZK 1(1) KZ 0/32 Multikulturní 1(0) Z 16/0 ošetřovatelství Etika v ošetřovatelství 2(0) KZ 32/0 Historie ošetřovatelství Ošetřovatelství 1(0) Z 1(0) KZ 1(1) Z 1(1) ZK 16/0 16/30 Ošetřovatelské postupy ve standardní a neodkladné péči 3(0) ZK 2(2) ZK 1(0) KZ 2(2) KZ 2(2) KZ 63/92 Ošetřovatelství v klinických oborech: - ve vnitřním lékařství - v chirurgii - pediatrii - v gynekologii a porodnictví - v neurologii 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) KZ 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 59/59 59/59 14/14 15/15 15/15 8

9 - v psychiatrii - u přenosných chorob a dermatovenerologii - v oftalmologii - v otorinolaryngologii - ve stomatologii 2(1) KZ 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 7/7 4/3 3/4 7/7 7/7 7/7 Záchranářství a medicína katastrof 4(2) Z 4(2) ZK 4(2) KZ 4(2) ZK 118/11 8 Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Odborná praxe ve vyuč. týdnu I. 4(4) Z 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) ZK 1264 Odborná praxe bloková II. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 Odborná praxe 3 týdny mezi 2. a 3. roč. 120 prázdninová III. Z Odborné soustředění I., II., III. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Lidská sexualita 1(0) Z 16/0 Filozofické základy ošetřovatelství 1(0) Z 16/0 Základy psychoterapie 1(0,5) Z 7/8 Ošetřování ran 2(1) Z 15/15 Léčba bolesti 1(0) Z 15/0 Etické aspekty 1(0) Z 15/0 v gerontologii Rehabilitační 1(0,75) Z 4/10 ošetřovatelství Ošetřovatelství v intenzivní péči 2/0 Z 0/1 Z 30/14 IKT prezentační 1(0) Z 2(2) Z 16/30 programy Odborná konverzace v anglickém jazyce 1(1) Z 0/16 Odborná konverzace v německém jazyce 1(1) Z 0/16 VOLITELNÉ (NEPOVINNÉ) PŘEDMĚTY Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Konverzace v anglickém/německém jazyce 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 9

10 Počet kreditů Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/2. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Celkov ý počet hodin (teor./c v.) Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi ení) ení) čení) čení) čení) čení) Cizí jazyk ** 3(3) Z 3(3) KZ 3(3) Z 3(3) KZ 4(4) Z 4(4) ZK 0/180 8 Latinský jazyk 2(2) ZK 0/28 1 Etika v ošetřovatelství 2(1) Z 8/8 2 Psychologie obecná 4 a osobnosti 2(1) ZK 14/14 Vývojová psychologie 2(1) ZK 14/14 3 Sociální psychologie 2(1) KZ 10/6 2 Zdravotnická psychologie 1(0) Z 3(1) KZ 2(2) Z 1(1)ZK 24/26 4 Edukace v ošetřovatelství 3(1,5) KZ 12/12 3 Sociologie 2(1) KZ 8/8 2 Komunikace 2 2(2) Z 2(2) KZ 0/56 v ošetřovatelství Informační a komunikační 2 2(2) KZ 0/28 technologie Zdravotnické a sociální 2 2(0) Z 1(0) KZ 22/0 právo Výchova ke zdraví 2(1) Z 1(0,5) KZ 21/21 2 První pomoc a medicína 2 2(2) Z 1(1) ZK 0/36 katastrof Biofyzika 1(0,5) Z 7/7 1 Biochemie 1(0,5)) Z 10/4 1 Farmakologie 2(1) 2 10/6 KZ Radiologie a radiační 2 1(0) Z 1(0,5) KZ 21/7 ochrana Klinická propedeutika 1(1) Z 2(2) KZ 0/30 2 Anatomie a fyziologie 3(0) KZ 3(1) ZK 70/ Patologie a patofyziologie 2(0) Z 2(1) ZK 38/6 4 Mikrobiologie, 3 epidemiologie, ochrana veřejného zdraví 2(0) Z 2(0) ZK 56/0 Výţiva člověka 2(1) Z 14/14 1 Výzkum v ošetřovatelství 3(1,5) Z 2(1) KZ 18/18 3 Management a řízení 4 3(0) Z 3(3) KZ 18/18 kvality Ošetřovatelství** 3(0) KZ 2(1) Z 2(1) ZK 3(2) Z 2(1) ZK 76/ Klinické ošetřovatelské 1 4(4) KZ 4(4) ZK 0/112 dovednosti 0 Ošetřovatelství v interních 5(3) KZ 6(4) Z 11(6) ZK 11(7) ZK 86/134 1 oborech** Ošetřovatelství v chirurgických oborech** 1(0) Z 4(2) KZ 4(2) Z 6(4) KZ 8(6) ZK 70/

11 Ošetřovatelství v pediatrii 2(1) Z 3(1,5) ZK 20/20 3 Ošetřovatelství 3 2(1) Z 2(1) ZK 16/16 v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v 5 6(3) ZK 18/18 psychiatrii Ošetřovatelství 4 v komunitní, domácí a hospicové péči 2(2) Z 2(2) ZK 0/32 Absolventský seminář 2(2) Z 0/12 1 Ošetřovatelská praxe 7(7) Z 7(7) Z Odborná praxe týdny Z týdny Z týdnů Z týdnů Z týdnů ZK týdnů Z 1520 Odborná praxe prázdninová 2 týdny Z 2 týdny Z Zájmové krouţky ve školním roce 2009/2010 Na SZŠ: 1. Krouţky sportovních aktivit: - Sportovní hry (volejbal a jiné míčové hry, posilovna, rozděleno dle rozvrhu do dnů) - 46 ţáků; - Zdravotní tělesná výchova 12 ţáků 2. Krouţek první pomoci 17 ţáků. Aktivita krouţku předlékařské první pomoci je zaměřena na podporu a rozšiřování všeobecného podvědomí v poskytování první pomoci. Byla uskutečňována formou příprav našich ţáků na soutěţe v první pomoci a na prezentace poskytování první pomoci ţákům základních škol. (5. ZŠ Zlín, ZŠ Mikoláše Alše Zlín, 17. ZŠ Zlín, ZŠ Mysločovice, 1. ZŠ Napajedla, Gymnázium TGM Zlín) 3. Klub Zdravušek ţáků. Jedná se o skupinu dobrovolníků, která pravidelně pomáhá při sportovních akcích jako zdravotníci, při vítání občánků do ţivota, navštěvují Ústavy sociální péče Hrádek ve Fryštáku, ústav sociální péče Radost, stacionář Hvězda, Penzion pro seniory, Dětské centrum Burešov a Dětský domov na Lazech, účastní se akcí HANDICAPU a dalších humanitárních organizací, spolupracuje s ČČK měření TK, anketa zdravá výţiva, Klubem diabetiků měření glykemie, společností J. E. Purkyně hostesky na vzdělávacích akcích, tvoří a realizuje v naší škole program pro mateřské školy Děti, nebojte se nemocnice a připravuje Mikulášskou besídku pro děti, ale i seniory, pomáhá při jiných charitativních akcích Český den proti rakovině, Světový den proti AIDS. 4. Klub dárců krve 2 x 3 x ročně společné i individuální odběry krve v KNTB Zlín, prezentace na 2. konferenci ČČK Zlín Cesty krve v rámci kampaně Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve. 5. Krouţek jazyka anglického 5 ţáků. 6. Krouţek PC grafiky individuální konzultace. 7. Krouţek biologie 10 ţáků. 8. Průběţně spolupráce se zahraničím 10 ţáků. 11

12 9. Zájemcům byl v budově naší školy zorganizován masérský kurs, který byl ukončen získáním certifikátu dané organizace - celkem 46 účastníků. Na VOŠZ: 1. Klub integrovaného záchranného systému 55 studentů oboru DZZ absolvovalo celkem 22 aktivit: - 6x cvičení IZS Zlín, - 4x cvičení s instruktory HZS Zlín a Kroměříţ (slaňování a vyuţívání imobilizačních a transportních pomůcek) - 7x prezentace pro laickou a odbornou veřejnost /první pomoc, prezentace pomůcek, postupů, příspěvky na konferencích) - 1x spolupráce na Dni otevřených dveří, - spolupráce při zajištění praktického cvičení v rámci cvičení Ochrana člověka za mimořádných událostí, - 2x spolupráce při zajištění konference KNTB, a. s. Zlín aj. - 1x nástěnka na téma IZS - Prezentace Klubu IZS a oboru DZZ v médiích (web HZS ZK 3x, web ZZS ZK 1x, tisková zpráva v tisku a TV 2x) Na DM zájmové krouţky: 1. Krouţek tvořivé činnosti (sezónní dekorace pro výzdobu DM a školy) 2. Sportovní krouţek (florbal, volejbal) 3. Aerobik (ve spolupráci s DDM Astra) 4. Sebeobrana (ve spolupráci s DDM Astra) 5. Krouţek digitální fotografie 6. Krouţek kytary a zobcové flétny 7. Keramická dílna Volnočasové aktivity na DM: - stolní tenis, posilovna v budově školy, kondiční běh, in-line bruslení na cyklostezce u DM, cvičení na rotačním stepperu - 3. ročník turnaje ve florbalu (účast 5 domovů mládeţe) - turnaj ve stolním tenisu - účast na sportovních akcích pořádaných DM T. G. M. Zlín - účast na výstavě ručních prací - vánoční besídka - návštěva hvězdárny Zlín - beseda s kosmetičkou - beseda s gynekologem MUDr. Havelkou - aktivní účast MFFDM - navázání spolupráce s DDM Astra - evakuace při poţárním cvičení s ukázkou ošetření zraněných - návštěva Rádia Zlín - táborák na závěr školního roku 12

13 Projekt Mosty Ţáci na domově mládeţe se mohou zapojit ve svém volném čase do projektu Mosty, který je realizován v rámci zájmové činnosti. Za přispění dotace na náš projekt Magistrátem města Zlína Odborem školství, zdravotnictví, mládeţe a TV, mohou ţáci smysluplně a kreativně vytvářet výrobky, drobné předměty a tak pomáhat a podporovat prezentaci školy a domova mládeţe na preventivních zdravotních programech projektech podporujících zdravý ţivotní styl. Na domově mládeţe byl zaloţen k keramický krouţek, který vznikl na základě dotace Zlínského kraje Odboru školství, mládeţe a sportu. Byla tak zakoupena keramická pec a ţáci mají moţnost pracovat pod vedením vychovatelky v této nové volnočasové aktivitě a to přímo v zařízené dílně domova mládeţe. Školní knihovna a internetové středisko Reakreditace školní knihovny Březen 2010 Plocha knihovny/internetového střediska 70,95m²/140,6m² Počet registrovaných čtenářů 362 Počet svazků celkem Roční přírůstek kniţních titulů 177 Roční přírůstek absolventských prací 20 Roční rozpočet ,51 Počet odebíraných periodik 16 Počet PC jednotek v Internetovém středisku a 22 knihovně Počet kopírovacích strojů 3 Počet tiskáren 2 Elektronický systém knihovny Clavius Internetové středisko 13

14 Zabezpečení praktického vyučování a odborné praxe pro školní rok 2009/20010 (přehled pracovišť a počet umístěných ţáků a studentů) Praktické vyučování a odborná praxe Školní pracoviště byla zajištěna pro ţáky a studenty následujících oborů vzdělání na SZŠ a VOŠZ Zlín: Zdravotnický asistent 3. a 4. ročník Diplomovaný zdravotnický záchranář 1., 2. a 3. ročník Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník Smluvně bylo zajištěno pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín 47 zdravotnických, sociálních zařízení a privátních ambulancí. Školní pracoviště pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín ve školním roce 2009/2010 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín Nemocnice Břeclav, p. o. Šumperská nemocnice a.s. Zdravotnická záchranná sluţba kraje Vysočina, příspěvková organizace Kroměříţská nemocnice a. s. Litomyšlská nemocnice, a. s. Nemocnice Hranice a. s. Nemocnice Kyjov Orlickoústecká nemocnice, a. s. Středomoravská nemocniční a.s. Svitavská nemocnice, a.s. Uherskohradišťská nemocnice a. s. ÚSZZS Moravskoslezského kraje ZZS Olomouckého kraje 2 x privátní dětský lékař Zlín Domov pro seniory Napajedla Městská nemocnice Slavičín Domov pro seniory Burešov Nemocnice ATLAS Senior Otrokovice Sociální sluţby Uherské Hradiště ZZS Pardubického kraje ZZS Jihomoravského kraje Domov pro seniory RADKOVA LHOTA MĚSTSKÁ NEMOCNICE SLAVIČÍN Psychiatrická léčebna v Kroměříţi POLIKLINIKA BŘECLAV, s.r.o. Svitavská nemocnice, a.s. Domov Větrný mlýn Skalička 16 x privátní lékař pro dospělé Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou: Statutární město Zlín Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje, p. o. 14

15 Smlouvy s pracovišti - byly uzavřeny na začátku školního roku nebo byly průběţně uzavírány během školního roku pro potřeby studentů VOS oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra, kteří si v těchto zařízeních plnili blokovou praxi včetně prázdninové praxe. Některá pracoviště předkládají svoji smlouvu, a to většinou pro jednotlivé studenty s uvedením konkrétního termínu praxe, jiné akceptují námi připravenou smlouvu pro více studentů na celý školní rok. Veškerá praxe probíhala zatím bezplatně. Exkurze a stáţe - byly zajišťovány dle stávajících učebních dokumentů a také pro ţáky oboru vzdělání Zdravotnické lyceum v rámci výběrově-volitelného předmětu Odborný seminář. Většinou se setkáváme s velkou ochotou, také lékaři, ale i primáři jednotlivých oddělení, jsou ochotni stáţ doplnit velmi kvalitním odborným výkladem. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín zde si plní praktickou výuku převáţná část našich ţáků a studentů. Všechna oddělení jsou předem seznámena s učebními plány a s cíli výuky. Úroveň poskytované ošetřovatelské péče na školních pracovištích v KNTB Zlín je velmi dobrá. Zdravotníci, ale i pacienti hodnotí přítomnost ţáků a studentů naší školy kladně. Samotná spolupráce je hodnocena jako velmi dobrá, na některých odděleních ji lze označit za nadstandardní. Ţáci a studenti pracují pod vedením odborných učitelek, na odloučených pracovištích pod vedením staničních sester event. jiných pověřených sester. Jsou plnohodnotnými členy ošetřovatelského týmu. Nové informace jsou mezi školou a nemocnicí předávány 1x měsíčně na poradách vrchních sester, kterých se pravidelně účastní vedoucí učitelka praktického vyučování. Praktická maturitní zkouška - proběhla v KNTB, a. s. ve Zlíně na chirurgickém a interním oddělení, a to u jedné třídy oboru vzdělání Zdravotnický asistent. Tato oddělení s námi úzce spolupracovala při přípravě i samotné realizaci. Odborníkem z praxe byla vrchní sestra z chirurgického oddělení. Ţáci poskytovali ošetřovatelskou péči vylosované skupině nemocných. Na závěr zkoušky proběhla obhajoba, při které ţáci zhodnotili, zda se jim podařilo dosáhnout cíle, které si v úvodu stanovili. Vlastní hodnocení ţáci a studenti jsou většinou s průběhem praktické výuky spokojeni. Studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra poznávají více typů zdravotnických či jiných zařízení, ve kterých si ověřují znalosti a dovednosti získané ve škole. Naši ţáci a studenti jsou velmi kritičtí a srovnávají úroveň poskytované péče v různých zařízeních a na jednotlivých odděleních. Vyjadřují svůj názor formou dotazníku a následně je tento materiál vyuţíván ke zlepšování další spolupráce s těmito pracovišti. Také jednotlivá pracoviště hodnotí práci našich ţáků a studentů, čímţ získáváme zpětnou vazbu potřebnou ke zvyšování úrovně vzdělávání. Spolupráce nejvíce spolupracujeme s KNTB, a. s. ve Zlíně. Spolupodílíme se na organizaci odborných konferencí pro nelékařská zdravotnická povolání a také kurzů sanitářů a řidičů dopravy raněných. Společně s SPAZK Zlín připravujeme krajské konference pro porodní asistentky. Dále se naši ţáci a studenti aktivně účastní různých odborných, ale i humanitárních akcí např. kongresů a seminářů, akce ČČK, ČAS, Unie sester, Svazu diabetiků, astmatiků, handicapovaných. Toto vše svědčí o správné motivaci našich ţáků a studentů pro pomáhající profesi, a také dobré spolupráci školy s jednotlivými organizacemi a pracovišti, ale také občanskými sdruţeními a dobročinnými spolky. Realizace akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních sluţbách na základě získané akreditace MPSV proběhl druhý běh tohoto kurzu, a to v období od února 2010 aţ do července Na výuce se podíleli převáţně vyučující naší školy, ale byli přizváni také externí vyučující odborníci z praxe ze sociální sféry. Byly připraveny také studijní opory v tištěné podobě. Praktická výuka probíhala hlavně v KNTB, a. s. Zlín, ale také v dalších čtyřech pracovištích poskytujících sociální sluţby a domácí péči (Charita sv. Aneţky Otrokovice, Naděje pobočka Otrokovice, Dětské centrum Burešov a Dům pro seniory Lukov, Hrádek - Fryšták). Závěrečné zkoušky úspěšně sloţilo 15 frekventantů. Dvě frekventantky neprospěly a opakovaly zkoušku jiţ úspěšně Specializační studium Ošetřovatelská péče v pediatrii toto studium bylo nabídnuto zdravotnickým zařízením ZK a všem ostatním zájemcům prostřednictvím webových stránek školy, ale také profesních organizací sester. Ovšem pro velmi malý počet zájemců nebylo realizováno. 15

16 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A. Údaje o pedagogických pracovnících školy: Interní vyučující: k datu počet fyzických osob Interní pracovníci 35 (úvazek 28,55) Externí pracovníci 27 Pracovní zařazení, funkce Roků pedagogické praxe Vzdělání Aprobace, specializace 1. učitelka 25 VŠ ANJ 2. učitelka 10 VŠ USZŠ 3. učitelka 11 VŠ MD 4. učitelka 2 VŠ TEV, BIO 5. učitelka 11 VŠ MD 6. učitelka 14 VŠ FYZ, VYT 7. učitelka 10 VŠ MD 8. učitelka 28 SŠ OSE, OSN 9. učitelka 11 VŠ USZŠ 10. učitelka 26 VŠ CJL 11. ředitel 39 VŠ CHE, FYZ 12. učitelka 14 VŠ USZŠ 13. učitelka 7 VŠ MD 14. zástupce ředitele 35 VŠ PGD, PN 15. učitel 15 VŠ ANJ 16. učitelka 27 VŠ PED, OSE 17. učitelka 9 VŠ MD 18. učitelka 15 VŠ MD 19. učitel 39 VŠ MAT, FYZ, VYT 20. učitelka 34 VŠ NEJ 21. vedoucí učitelka praktického vyučování 14 VŠ USZŠ 22. učitelka 15 VŠ USZŠ 23. učitelka 16 VŠ PSL, KOO, OSE, KOD, OPR 24. učitelka 38 VŠ ANJ 25. učitel 13 VŠ ANJ, DEJ, FIL 26. učitelka 18 VŠ PDG, OSE 27. učitelka 18 VŠ PDG, PN 28. učitel 13 VŠ MAT, FYZ, VYT 29. učitelka 1 VŠ BIO, CHE 30. učitelka 3 VŠ CJL, LAJ 31. učitelka 24 VŠ TEV, ZEM 16

17 Pedagogové na DM: Funkce Roků pedagogické Stupeň vzdělání praxe 1. vychovatelka 11 SŠ 2. vychovatel 20 VŠ 3. vychovatelka 25 SŠ 4. vychovatelka 25 SŠ Externí vyučující: Pracovní zařazení, funkce Roků pedagogické praxe Vzdělání Aprobace, specializace 1. externí vyučující 5 VŠ CHI 2. externí vyučující 1 SŠ Odborný předmět 3. externí vyučující 8 VŠ PAT 4. externí vyučující 5 VŠ Odborný předmět 5. externí vyučující 2 SŠ Odborný předmět 6. externí vyučující 12 VŠ CHI 7. externí vyučující 9 VŠ KLP 8. externí vyučující 5 VŠ PED 9. externí vyučující 7 VŠ NEU 10. externí vyučující 2 SŠ Odborný předmět 11. externí vyučující 16 SŠ Odborný předmět 12. externí vyučující 5 VŠ STOM 13. externí vyučující 25 VŠ VNL 14. externí vyučující 1 SŠ Odborný předmět 15. externí vyučující 10 VŠ GYP 16. externí vyučující 2 VŠ OFT 17. externí vyučující 14 VŠ FAT 18. externí vyučující 1 VOŠ Odborný předmět 19. externí vyučující 2 VŠ ZRR 20. externí vyučující 13 SŠ Odborný předmět 21. externí vyučující 14 VŠ ZMK 22. externí vyučující 8 VŠ MEH 23. externí vyučující 2 SŠ Odborný předmět 24. externí vyučující 4 VŠ Odborný předmět 25. externí vyučující 10 VŠ ZSP 26. externí vyučující 5 VŠ DER 27. externí vyučující 7 SŠ Odborný předmět B. Údaje o nepedagogických pracovnících: k datu počet fyzických osob Interní pracovníci 22 (úvazek 20,062) Externí pracovníci 4 17

18 Interní nepedagogičtí pracovníci: Funkce 1. údrţbář DM 2. uklizečka 3. kuchařka 4. účetní 5. studijní referentka 6. kuchařka 7. uklizečka 8. uklizečka 9. pomocná kuchařka, MD 10. uklizečka 11. skladnice DM 12. pomocná kuchařka 13. uklizečka 14. knihovnice 15. mzdová účetní 16. správce DM a vedoucí stravovacího provozu 17. uklizečka 18. uklizečka 19. správcová školy 20. školník 21. pomocná kuchařka 22. uklizečka Externí nepedagogičtí pracovníci: Funkce 1. bezpečnostní pracovník 2. bezpečnostní pracovník 3. bezpečnostní pracovník 4. bezpečnostní pracovník 18

19 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků a) Kurzy, studium, semináře Školení uţivatelů mzdového systému PERM 3 Poskytování cestovních náhrad Příprava a sestavení účetní závěrky k Odměňování zaměstnanců po změny v důchodovém pojištění Roční zúčtování záloh za rok 2009 a další aktuální informace z oblasti odměňování zaměstnanců Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 V rámci projektu Vzdělávání v egon centru Zlínského kraje kurz MS Excel (červenec 2010) b) Celkové finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků za školní rok 2009/2010 jsou ve výši 8 010,- Kč. Učebna cizích jazyků 19

20 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/ Ţáci a studenti přihlášení ke studiu Název oboru vzdělání Délka studia Kód oboru vzdělání Počet přihlášených uchazečů Zdravotnický asistent 4 roky M/ Zdravotnické lyceum 4 roky M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 roky N/2. 64 Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky N/ Ţáci a studenti přijatí ke studiu Název oboru vzdělání Délka Počet přijatých Kód oboru vzdělání studia uchazečů Počet odvolání Zdravotnický asistent 4 roky M/ Zdravotnické lyceum 4 roky M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 roky N/ Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky N/ Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 SZŠ Obor vzdělání: Zdravotnický asistent M/01 Kriteria přijímacích zkoušek a jejich vyhodnocení: - dobrý zdravotní stav 1. Přijímací zkoušky konali všichni přihlášení ţáci (uchazeči). 2. Za průměrný prospěch v pololetí deváté třídy se udělilo max. 30 bodů (při průměrném prospěchu 1,00) pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (při průměrném prospěchu 2,5 a horším). 3. Za průměrný prospěch na konci osmé třídy se udělilo 30 bodů (při průměrném prospěchu 1,00) pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (př průměrném prospěchu 2,5 a horším). 4. Za test z českého jazyka max. 15 bodů. 5. Za test z matematiky max. 10 bodů. 6. Za test studijních předpokladů max. 20 bodů. 7. Umístění do třetího místa ve vědomostních soutěţích alespoň na úrovni okresu 5 bodů (jako doklad bude pouţita kopie diplomu, certifikátu apod.) 8. Maximální počet bodů, které ţák (uchazeč) mohl získat bylo 110 bodů. 9. Po vyhodnocení testů se sestavilo pořadí podle počtu získaných bodů. Uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů byl na prvním místě a uchazeč s nejniţším počtem získaných bodů na místě posledním. 10. V případě stejného bodového zisku rozhodlo o pořadí: I. Vyšší počet bodů na přijímacích zkouškách II. Vyšší počet bodů testu studijních předpokladů III. Výstupní hodnocení, které posoudí ředitel školy. Výsledky SCIO testů byly přepočteny na výše uvedené body. Nejvyšší moţný počet přijímaných uchazečů: 30 20

21 Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum M/005 Kriteria přijímacího řízení a jejich vyhodnocení: - dobrý zdravotní stav 1. Přijímací zkoušky konali všichni přihlášení ţáci (uchazeči). 2. Za průměrný prospěch v pololetí deváté třídy se udělilo max. 50 bodů (při průměrném prospěchu 1,00), pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (při průměrném prospěchu 2,5 a horším). 3. Za průměrný prospěch na konci osmé třídy se uděluje 50 bodů (při průměrném prospěchu 1,00) pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (při průměrném prospěchu 2,5 a horším). 4. Za test SCIO z českého jazyka max. 40 bodů. 5. Za test SCIO z matematiky max. 30 bodů. 6. Za test SCIO obecných studijních předpokladů max. 60 bodů. 7. V případě, ţe ţák (uchazeč) při testech získá záporný počet bodů, je mu započteno 0 bodů. 8. Umístění do třetího místa ve vědomostních soutěţích alespoň na úrovni okresu 10 bodů (jako doklad bude pouţita kopie diplomu, certifikátu apod.) 9. Maximální počet bodů, která ţák (uchazeč) mohl získat je 110 bodů. 10. Po vyhodnocení testů se sestavilo pořadí podle počtu získaných bodů. 11. Uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů byl na prvním místě a uchazeč s nejniţším počtem získaných bodů na místě posledním. 12. V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí: I. Vyšší počet bodů na přijímacích zkouškách SCIO II. Vyšší počet bodů testu studijních předpokladů III. Výstupní hodnocení, které posoudí ředitel školy. 2. Harmonizované výsledky SCIO testů byly přepočteny na výše uvedené body. Nejvyšší moţný počet přijímaných uchazečů: 30 Termíny přijímacího řízení: 1. termín: 22.4., 23.4., VOŠZ: Obor vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra N/1. Přijímací zkouška se nekonala. Pořadí bylo stanoveno na základě výsledků vzdělávání na střední škole v posledním ročníku a u maturitní zkoušky. Obor vzdělání: Diplomovaný zdravotnický záchranář N/2. Přijímací zkouška se nekonala. Pořadí bylo stanoveno na základě výsledků vzdělávání na střední škole v posledním ročníku a u maturitní zkoušky. Termíny přijímacího řízení: 1. kolo kolo (DZZ) Celkem přijato: 65 studentů 21

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2013, 4. ročníky a 1. 3. ročníky s platností od 1. 9. 2015 školní rok 2017/2018 Asistent

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 1. pololetí školního roku 3/4 Počet žáků : 31 z toho dívek: 8 chlapců: 3 ubylo: přibylo: 1 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více