S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, Zlín, tel.: , fax: /2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Sídlo: Příluky 372, Zlín, PSČ Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ Kontakt na zařízení: tel.: , fax: , URL: IČO: IZO: Datum zaloţení školy: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Celková kapacita školy: Kapacita Domova mládeţe: Kapacita jídelny: SZŠ ţáků, VOŠZ studentů 96 ubytovaných 400 jídel Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdruţuje: Typ školy Počet tříd Počet studentů/ţáků Počet ţáků na třídu podle stavu k VOŠZ SZŠ Typ školského zařízení Počet skupin Počet ţáků podle stavu k Školní jídelna x 75 Domov mládeţe

3 Školské rady: Dne proběhly volby do Školských rad jak při střední škole, tak při vyšší odborné škole. Na ustavujících schůzích byli zvoleni jejich předsedové. Sloţení Školské rady při střední škole, jejíţ činnost vykonává p. o. SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Jiřina Šenovská Bohuslav Kovařík Ing. Milan Hudec, MBA Sloţení Školské rady při vyšší odborné škole, jejíţ činnost vykonává SZŠ a VOŠZ Zlín: Předseda: Členové: Mgr. Andrea Bílková Mgr. Monika Dlesková Zuzana Korandová Mimoškolní nebo občanská sdruţení při škole: Sdruţení rodičů - zaloţeno u Ministerstva vnitra dne Vedení školy spolupracuje se Sdruţením rodičů školy, v jehoţ čele stojí Rada sdruţení rodičů, která má 8 členů. Pedagogické pracovníky zde zastupuje odborná učitelka. V letošním školním roce se uskutečnily dvě schůzky s rodiči v listopadu (plenární schůze + třídní schůzky) a v dubnu (konzultační odpoledne pro rodiče). V posledním roce se spolupráce s rodiči ve srovnání s minulými roky zlepšila, k čemuţ přispěla i moţnost rodičů sledovat výsledky studijní a absence svých dětí na webových stránkách školy. VOŠZ nadále spolupracuje na realizaci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, který je realizován jako společný studijní program na UTB ve Zlíně v oborech Všeobecná sestra a Porodní asistence. Na naší škole probíhá proces vlastního hodnocení školy podle 12 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), při kterém se zaměřujeme na kontrolu kvality podmínek a organizace studia, materiálního a personálního zajištění výuky, na spolupráci se zdravotnickými či jinými zařízeními, kde se realizuje praktická výuka, na analýzu výsledků ţáků a studentů, jejich uplatnění na trhu práce a úspěšnost při dalším studiu. Velkou pozornost věnujeme také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborné učitelky se vzdělávají také ve své odbornosti jako pracovníka nelékařských zdravotnických oborů. Na základě výsledků vlastního hodnocení provádíme následná opatření, která zajistí zvyšování kvality vzdělávání na naší škole. Bylo provedeno vlastní hodnocení školy za uplynulé dvouleté období a bude zhotoven plán vlastního hodnocení školy pro další období 2010/ /

4 VEDENÍ ŠKOLY, PŘEDSEDOVÉ METODICKÝCH SDRUŢENÍ, TŘÍDNÍ UČITELÉ A VEDOUCÍ UČITELKY STUDIJNÍCH SKUPIN Ředitel školy Mgr. Aleš Hába Zástupce ředitele Mgr. Stanislava Kovářová Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Eva Řeháková Předsedové metodických sdruţení MS ošetřovatelství a psychologie MS humanitních předmětů MS přírodovědných předmětů Mgr. Eva Řeháková Mgr. Danuše Gregušová Mgr. Vladimír Pančocha Výchovná poradkyně Metodici prevence sociálně patologických jevů Metodik ICTK Mgr. Marie Pegnerová Mgr. Magda Gálíková Mgr. Petr Kudla Mgr. Vladimír Pančocha Třídní učitelé ZA 1. ZL 1. ZA 2. ZL 2. ZA 3. ZL 3. ZA 4. ZL 4. Mgr. Jiřina Šenovská Mgr. Kamil Šrubař Mgr. Magda Gálíková Mgr. Vladimír Pančocha Mgr. Martina Vymazalová Mgr. Martina Dvořáčková Mgr. Helena Krausová Mgr. Jan Slovák Vedoucí učitelky studijních skupin DZZ 1. DZZ 2. DDZ 3. DVS 1. Mgr. Lenka Salcburgerová Mgr. Petra Holubová Mgr. Andrea Bílková Mgr. Anna Salvetová 4

5 Pedagogický sbor PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ŠKOLY Obory vzdělání Kód oboru Denní studium KKOV Počet ţáků a studentů Ukončilo MZ - ABS Zdravotnický asistent M/ Zdravotnické lyceum M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář N/ Diplomovaná všeobecná sestra N/

6 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/005 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin ročník A. Povinné Celkem a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Psychologie Ekonomika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Latinský jazyk Klinická propedeutika Výchova ke zdraví První pomoc b) výběrové Disponibilní hodiny Počet hodin týdně celkem B. Nepovinné Disponibilní a výběrové předměty: Cizí jazyk, Biologie, Fyzika, Chemie, Konverzace v cizím jazyce, Seminář z biologie, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z odborných předmětů, Seminář z informatiky, Seminář z matematiky, Seminář ze společenských věd, Interkulturní výchova, Seminář ze zdravotnických předmětů, Mikrobiologie a epidemiologie, Ošetřovatelská propedeutika, Patologie a patofyziologie, Pedagogika, Psychologie a komunikace, Vybrané kapitoly ze sociologie a etiky (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 6

7 Konkretizovaný učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Obor vzdělání: M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Veřejné zdravotnictví - 1, , 5 a výchova ke zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství Ošetřování nemocných b) výběrové a volitelné - 1, ,5 Celkem Výběrové a volitelné předměty: Konverzace v cizím jazyce, Etická výchova, Estetická výchova, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Odborný seminář, Informačně technologický seminář, Matematický seminář (dle volby a zájmu ţáků lze posílit i jiné předměty z učebního plánu). 7

8 Učební plán na SZŠ a VOŠZ Zlín Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/2. DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cviče celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvič celkem(cviče ení) ní) ení) ení) ení) ní) Celkov ý počet hodin (teor./c v.) POVINNÉ PŘEDMĚTY Cizí jazyk: anglický jazyk německý jazyk 2(2) ZK 2(2) ZK 1(1) KZ 1(1) KZ 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) Z 1(1) Z 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 1(1) ZK 0/107 0/107 Latinský jazyk 1(1) KZ 1(1) ZK 16/16 Informační a komunikační technologie 1(1) KZ 0/16 Psychologie: osobnosti vývojová sociální zdravotnická 3(1) Z 2(1) KZ 1(0) Z 1(?) ZK 32/16 16/16 15/0 5/10 Sociologie 1(0) Z 16/0 Komunikace 2(1) Z 1(0) KZ 32/16 v ošetřovatelství Výzkum v ošetřovatelství 1(0) Z 14/0 Zdravotnické a sociální 1(0) KZ 14/0 právo Management a řízení 1(0,5) KZ 8/7 kvality Veřejné zdravotnictví 1(0) KZ 15/0 Farmakologie a toxikologie 3(0) ZK 45/0 Základy radiologie a radiační ochrana 1(0) Z 16/0 Klinická propedeutika 1(0) Z 1(1) ZK 16/15 Anatomie a fyziologie 4(2) Z 2(1) ZK 48/48 Patofyziologie a patologie 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 Mikrobiologie a hygiena 1(0) Z 1(0) ZK 32/0 První pomoc 1(1) ZK 1(1) KZ 0/32 Multikulturní 1(0) Z 16/0 ošetřovatelství Etika v ošetřovatelství 2(0) KZ 32/0 Historie ošetřovatelství Ošetřovatelství 1(0) Z 1(0) KZ 1(1) Z 1(1) ZK 16/0 16/30 Ošetřovatelské postupy ve standardní a neodkladné péči 3(0) ZK 2(2) ZK 1(0) KZ 2(2) KZ 2(2) KZ 63/92 Ošetřovatelství v klinických oborech: - ve vnitřním lékařství - v chirurgii - pediatrii - v gynekologii a porodnictví - v neurologii 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) KZ 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 2(1) ZK 59/59 59/59 14/14 15/15 15/15 8

9 - v psychiatrii - u přenosných chorob a dermatovenerologii - v oftalmologii - v otorinolaryngologii - ve stomatologii 2(1) KZ 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 2(1) Z 7/7 4/3 3/4 7/7 7/7 7/7 Záchranářství a medicína katastrof 4(2) Z 4(2) ZK 4(2) KZ 4(2) ZK 118/11 8 Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Odborná praxe ve vyuč. týdnu I. 4(4) Z 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) KZ 16(16) ZK 1264 Odborná praxe bloková II. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 Odborná praxe 3 týdny mezi 2. a 3. roč. 120 prázdninová III. Z Odborné soustředění I., II., III. 40(40) Z 40(40) Z 40(40) Z 120 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Lidská sexualita 1(0) Z 16/0 Filozofické základy ošetřovatelství 1(0) Z 16/0 Základy psychoterapie 1(0,5) Z 7/8 Ošetřování ran 2(1) Z 15/15 Léčba bolesti 1(0) Z 15/0 Etické aspekty 1(0) Z 15/0 v gerontologii Rehabilitační 1(0,75) Z 4/10 ošetřovatelství Ošetřovatelství v intenzivní péči 2/0 Z 0/1 Z 30/14 IKT prezentační 1(0) Z 2(2) Z 16/30 programy Odborná konverzace v anglickém jazyce 1(1) Z 0/16 Odborná konverzace v německém jazyce 1(1) Z 0/16 VOLITELNÉ (NEPOVINNÉ) PŘEDMĚTY Tělesná výchova 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 Konverzace v anglickém/německém jazyce 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 1(1) Z 0/91 9

10 Počet kreditů Vzdělávací program: Obor vzdělání: N/ N/2. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Ročník Semestr Zimní/1. Letní/2. Zimní/3. Letní/4. Zimní/5. Letní/6. Celkov ý počet hodin (teor./c v.) Počet týdnů výuky celkem(cvič celkem(cvič celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi celkem(cvi ení) ení) čení) čení) čení) čení) Cizí jazyk ** 3(3) Z 3(3) KZ 3(3) Z 3(3) KZ 4(4) Z 4(4) ZK 0/180 8 Latinský jazyk 2(2) ZK 0/28 1 Etika v ošetřovatelství 2(1) Z 8/8 2 Psychologie obecná 4 a osobnosti 2(1) ZK 14/14 Vývojová psychologie 2(1) ZK 14/14 3 Sociální psychologie 2(1) KZ 10/6 2 Zdravotnická psychologie 1(0) Z 3(1) KZ 2(2) Z 1(1)ZK 24/26 4 Edukace v ošetřovatelství 3(1,5) KZ 12/12 3 Sociologie 2(1) KZ 8/8 2 Komunikace 2 2(2) Z 2(2) KZ 0/56 v ošetřovatelství Informační a komunikační 2 2(2) KZ 0/28 technologie Zdravotnické a sociální 2 2(0) Z 1(0) KZ 22/0 právo Výchova ke zdraví 2(1) Z 1(0,5) KZ 21/21 2 První pomoc a medicína 2 2(2) Z 1(1) ZK 0/36 katastrof Biofyzika 1(0,5) Z 7/7 1 Biochemie 1(0,5)) Z 10/4 1 Farmakologie 2(1) 2 10/6 KZ Radiologie a radiační 2 1(0) Z 1(0,5) KZ 21/7 ochrana Klinická propedeutika 1(1) Z 2(2) KZ 0/30 2 Anatomie a fyziologie 3(0) KZ 3(1) ZK 70/ Patologie a patofyziologie 2(0) Z 2(1) ZK 38/6 4 Mikrobiologie, 3 epidemiologie, ochrana veřejného zdraví 2(0) Z 2(0) ZK 56/0 Výţiva člověka 2(1) Z 14/14 1 Výzkum v ošetřovatelství 3(1,5) Z 2(1) KZ 18/18 3 Management a řízení 4 3(0) Z 3(3) KZ 18/18 kvality Ošetřovatelství** 3(0) KZ 2(1) Z 2(1) ZK 3(2) Z 2(1) ZK 76/ Klinické ošetřovatelské 1 4(4) KZ 4(4) ZK 0/112 dovednosti 0 Ošetřovatelství v interních 5(3) KZ 6(4) Z 11(6) ZK 11(7) ZK 86/134 1 oborech** Ošetřovatelství v chirurgických oborech** 1(0) Z 4(2) KZ 4(2) Z 6(4) KZ 8(6) ZK 70/

11 Ošetřovatelství v pediatrii 2(1) Z 3(1,5) ZK 20/20 3 Ošetřovatelství 3 2(1) Z 2(1) ZK 16/16 v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v 5 6(3) ZK 18/18 psychiatrii Ošetřovatelství 4 v komunitní, domácí a hospicové péči 2(2) Z 2(2) ZK 0/32 Absolventský seminář 2(2) Z 0/12 1 Ošetřovatelská praxe 7(7) Z 7(7) Z Odborná praxe týdny Z týdny Z týdnů Z týdnů Z týdnů ZK týdnů Z 1520 Odborná praxe prázdninová 2 týdny Z 2 týdny Z Zájmové krouţky ve školním roce 2009/2010 Na SZŠ: 1. Krouţky sportovních aktivit: - Sportovní hry (volejbal a jiné míčové hry, posilovna, rozděleno dle rozvrhu do dnů) - 46 ţáků; - Zdravotní tělesná výchova 12 ţáků 2. Krouţek první pomoci 17 ţáků. Aktivita krouţku předlékařské první pomoci je zaměřena na podporu a rozšiřování všeobecného podvědomí v poskytování první pomoci. Byla uskutečňována formou příprav našich ţáků na soutěţe v první pomoci a na prezentace poskytování první pomoci ţákům základních škol. (5. ZŠ Zlín, ZŠ Mikoláše Alše Zlín, 17. ZŠ Zlín, ZŠ Mysločovice, 1. ZŠ Napajedla, Gymnázium TGM Zlín) 3. Klub Zdravušek ţáků. Jedná se o skupinu dobrovolníků, která pravidelně pomáhá při sportovních akcích jako zdravotníci, při vítání občánků do ţivota, navštěvují Ústavy sociální péče Hrádek ve Fryštáku, ústav sociální péče Radost, stacionář Hvězda, Penzion pro seniory, Dětské centrum Burešov a Dětský domov na Lazech, účastní se akcí HANDICAPU a dalších humanitárních organizací, spolupracuje s ČČK měření TK, anketa zdravá výţiva, Klubem diabetiků měření glykemie, společností J. E. Purkyně hostesky na vzdělávacích akcích, tvoří a realizuje v naší škole program pro mateřské školy Děti, nebojte se nemocnice a připravuje Mikulášskou besídku pro děti, ale i seniory, pomáhá při jiných charitativních akcích Český den proti rakovině, Světový den proti AIDS. 4. Klub dárců krve 2 x 3 x ročně společné i individuální odběry krve v KNTB Zlín, prezentace na 2. konferenci ČČK Zlín Cesty krve v rámci kampaně Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve. 5. Krouţek jazyka anglického 5 ţáků. 6. Krouţek PC grafiky individuální konzultace. 7. Krouţek biologie 10 ţáků. 8. Průběţně spolupráce se zahraničím 10 ţáků. 11

12 9. Zájemcům byl v budově naší školy zorganizován masérský kurs, který byl ukončen získáním certifikátu dané organizace - celkem 46 účastníků. Na VOŠZ: 1. Klub integrovaného záchranného systému 55 studentů oboru DZZ absolvovalo celkem 22 aktivit: - 6x cvičení IZS Zlín, - 4x cvičení s instruktory HZS Zlín a Kroměříţ (slaňování a vyuţívání imobilizačních a transportních pomůcek) - 7x prezentace pro laickou a odbornou veřejnost /první pomoc, prezentace pomůcek, postupů, příspěvky na konferencích) - 1x spolupráce na Dni otevřených dveří, - spolupráce při zajištění praktického cvičení v rámci cvičení Ochrana člověka za mimořádných událostí, - 2x spolupráce při zajištění konference KNTB, a. s. Zlín aj. - 1x nástěnka na téma IZS - Prezentace Klubu IZS a oboru DZZ v médiích (web HZS ZK 3x, web ZZS ZK 1x, tisková zpráva v tisku a TV 2x) Na DM zájmové krouţky: 1. Krouţek tvořivé činnosti (sezónní dekorace pro výzdobu DM a školy) 2. Sportovní krouţek (florbal, volejbal) 3. Aerobik (ve spolupráci s DDM Astra) 4. Sebeobrana (ve spolupráci s DDM Astra) 5. Krouţek digitální fotografie 6. Krouţek kytary a zobcové flétny 7. Keramická dílna Volnočasové aktivity na DM: - stolní tenis, posilovna v budově školy, kondiční běh, in-line bruslení na cyklostezce u DM, cvičení na rotačním stepperu - 3. ročník turnaje ve florbalu (účast 5 domovů mládeţe) - turnaj ve stolním tenisu - účast na sportovních akcích pořádaných DM T. G. M. Zlín - účast na výstavě ručních prací - vánoční besídka - návštěva hvězdárny Zlín - beseda s kosmetičkou - beseda s gynekologem MUDr. Havelkou - aktivní účast MFFDM - navázání spolupráce s DDM Astra - evakuace při poţárním cvičení s ukázkou ošetření zraněných - návštěva Rádia Zlín - táborák na závěr školního roku 12

13 Projekt Mosty Ţáci na domově mládeţe se mohou zapojit ve svém volném čase do projektu Mosty, který je realizován v rámci zájmové činnosti. Za přispění dotace na náš projekt Magistrátem města Zlína Odborem školství, zdravotnictví, mládeţe a TV, mohou ţáci smysluplně a kreativně vytvářet výrobky, drobné předměty a tak pomáhat a podporovat prezentaci školy a domova mládeţe na preventivních zdravotních programech projektech podporujících zdravý ţivotní styl. Na domově mládeţe byl zaloţen k keramický krouţek, který vznikl na základě dotace Zlínského kraje Odboru školství, mládeţe a sportu. Byla tak zakoupena keramická pec a ţáci mají moţnost pracovat pod vedením vychovatelky v této nové volnočasové aktivitě a to přímo v zařízené dílně domova mládeţe. Školní knihovna a internetové středisko Reakreditace školní knihovny Březen 2010 Plocha knihovny/internetového střediska 70,95m²/140,6m² Počet registrovaných čtenářů 362 Počet svazků celkem Roční přírůstek kniţních titulů 177 Roční přírůstek absolventských prací 20 Roční rozpočet ,51 Počet odebíraných periodik 16 Počet PC jednotek v Internetovém středisku a 22 knihovně Počet kopírovacích strojů 3 Počet tiskáren 2 Elektronický systém knihovny Clavius Internetové středisko 13

14 Zabezpečení praktického vyučování a odborné praxe pro školní rok 2009/20010 (přehled pracovišť a počet umístěných ţáků a studentů) Praktické vyučování a odborná praxe Školní pracoviště byla zajištěna pro ţáky a studenty následujících oborů vzdělání na SZŠ a VOŠZ Zlín: Zdravotnický asistent 3. a 4. ročník Diplomovaný zdravotnický záchranář 1., 2. a 3. ročník Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník Smluvně bylo zajištěno pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín 47 zdravotnických, sociálních zařízení a privátních ambulancí. Školní pracoviště pro ţáky a studenty SZŠ a VOŠZ Zlín ve školním roce 2009/2010 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín Nemocnice Břeclav, p. o. Šumperská nemocnice a.s. Zdravotnická záchranná sluţba kraje Vysočina, příspěvková organizace Kroměříţská nemocnice a. s. Litomyšlská nemocnice, a. s. Nemocnice Hranice a. s. Nemocnice Kyjov Orlickoústecká nemocnice, a. s. Středomoravská nemocniční a.s. Svitavská nemocnice, a.s. Uherskohradišťská nemocnice a. s. ÚSZZS Moravskoslezského kraje ZZS Olomouckého kraje 2 x privátní dětský lékař Zlín Domov pro seniory Napajedla Městská nemocnice Slavičín Domov pro seniory Burešov Nemocnice ATLAS Senior Otrokovice Sociální sluţby Uherské Hradiště ZZS Pardubického kraje ZZS Jihomoravského kraje Domov pro seniory RADKOVA LHOTA MĚSTSKÁ NEMOCNICE SLAVIČÍN Psychiatrická léčebna v Kroměříţi POLIKLINIKA BŘECLAV, s.r.o. Svitavská nemocnice, a.s. Domov Větrný mlýn Skalička 16 x privátní lékař pro dospělé Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou: Statutární město Zlín Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje, p. o. 14

15 Smlouvy s pracovišti - byly uzavřeny na začátku školního roku nebo byly průběţně uzavírány během školního roku pro potřeby studentů VOS oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra, kteří si v těchto zařízeních plnili blokovou praxi včetně prázdninové praxe. Některá pracoviště předkládají svoji smlouvu, a to většinou pro jednotlivé studenty s uvedením konkrétního termínu praxe, jiné akceptují námi připravenou smlouvu pro více studentů na celý školní rok. Veškerá praxe probíhala zatím bezplatně. Exkurze a stáţe - byly zajišťovány dle stávajících učebních dokumentů a také pro ţáky oboru vzdělání Zdravotnické lyceum v rámci výběrově-volitelného předmětu Odborný seminář. Většinou se setkáváme s velkou ochotou, také lékaři, ale i primáři jednotlivých oddělení, jsou ochotni stáţ doplnit velmi kvalitním odborným výkladem. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín zde si plní praktickou výuku převáţná část našich ţáků a studentů. Všechna oddělení jsou předem seznámena s učebními plány a s cíli výuky. Úroveň poskytované ošetřovatelské péče na školních pracovištích v KNTB Zlín je velmi dobrá. Zdravotníci, ale i pacienti hodnotí přítomnost ţáků a studentů naší školy kladně. Samotná spolupráce je hodnocena jako velmi dobrá, na některých odděleních ji lze označit za nadstandardní. Ţáci a studenti pracují pod vedením odborných učitelek, na odloučených pracovištích pod vedením staničních sester event. jiných pověřených sester. Jsou plnohodnotnými členy ošetřovatelského týmu. Nové informace jsou mezi školou a nemocnicí předávány 1x měsíčně na poradách vrchních sester, kterých se pravidelně účastní vedoucí učitelka praktického vyučování. Praktická maturitní zkouška - proběhla v KNTB, a. s. ve Zlíně na chirurgickém a interním oddělení, a to u jedné třídy oboru vzdělání Zdravotnický asistent. Tato oddělení s námi úzce spolupracovala při přípravě i samotné realizaci. Odborníkem z praxe byla vrchní sestra z chirurgického oddělení. Ţáci poskytovali ošetřovatelskou péči vylosované skupině nemocných. Na závěr zkoušky proběhla obhajoba, při které ţáci zhodnotili, zda se jim podařilo dosáhnout cíle, které si v úvodu stanovili. Vlastní hodnocení ţáci a studenti jsou většinou s průběhem praktické výuky spokojeni. Studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra poznávají více typů zdravotnických či jiných zařízení, ve kterých si ověřují znalosti a dovednosti získané ve škole. Naši ţáci a studenti jsou velmi kritičtí a srovnávají úroveň poskytované péče v různých zařízeních a na jednotlivých odděleních. Vyjadřují svůj názor formou dotazníku a následně je tento materiál vyuţíván ke zlepšování další spolupráce s těmito pracovišti. Také jednotlivá pracoviště hodnotí práci našich ţáků a studentů, čímţ získáváme zpětnou vazbu potřebnou ke zvyšování úrovně vzdělávání. Spolupráce nejvíce spolupracujeme s KNTB, a. s. ve Zlíně. Spolupodílíme se na organizaci odborných konferencí pro nelékařská zdravotnická povolání a také kurzů sanitářů a řidičů dopravy raněných. Společně s SPAZK Zlín připravujeme krajské konference pro porodní asistentky. Dále se naši ţáci a studenti aktivně účastní různých odborných, ale i humanitárních akcí např. kongresů a seminářů, akce ČČK, ČAS, Unie sester, Svazu diabetiků, astmatiků, handicapovaných. Toto vše svědčí o správné motivaci našich ţáků a studentů pro pomáhající profesi, a také dobré spolupráci školy s jednotlivými organizacemi a pracovišti, ale také občanskými sdruţeními a dobročinnými spolky. Realizace akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních sluţbách na základě získané akreditace MPSV proběhl druhý běh tohoto kurzu, a to v období od února 2010 aţ do července Na výuce se podíleli převáţně vyučující naší školy, ale byli přizváni také externí vyučující odborníci z praxe ze sociální sféry. Byly připraveny také studijní opory v tištěné podobě. Praktická výuka probíhala hlavně v KNTB, a. s. Zlín, ale také v dalších čtyřech pracovištích poskytujících sociální sluţby a domácí péči (Charita sv. Aneţky Otrokovice, Naděje pobočka Otrokovice, Dětské centrum Burešov a Dům pro seniory Lukov, Hrádek - Fryšták). Závěrečné zkoušky úspěšně sloţilo 15 frekventantů. Dvě frekventantky neprospěly a opakovaly zkoušku jiţ úspěšně Specializační studium Ošetřovatelská péče v pediatrii toto studium bylo nabídnuto zdravotnickým zařízením ZK a všem ostatním zájemcům prostřednictvím webových stránek školy, ale také profesních organizací sester. Ovšem pro velmi malý počet zájemců nebylo realizováno. 15

16 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A. Údaje o pedagogických pracovnících školy: Interní vyučující: k datu počet fyzických osob Interní pracovníci 35 (úvazek 28,55) Externí pracovníci 27 Pracovní zařazení, funkce Roků pedagogické praxe Vzdělání Aprobace, specializace 1. učitelka 25 VŠ ANJ 2. učitelka 10 VŠ USZŠ 3. učitelka 11 VŠ MD 4. učitelka 2 VŠ TEV, BIO 5. učitelka 11 VŠ MD 6. učitelka 14 VŠ FYZ, VYT 7. učitelka 10 VŠ MD 8. učitelka 28 SŠ OSE, OSN 9. učitelka 11 VŠ USZŠ 10. učitelka 26 VŠ CJL 11. ředitel 39 VŠ CHE, FYZ 12. učitelka 14 VŠ USZŠ 13. učitelka 7 VŠ MD 14. zástupce ředitele 35 VŠ PGD, PN 15. učitel 15 VŠ ANJ 16. učitelka 27 VŠ PED, OSE 17. učitelka 9 VŠ MD 18. učitelka 15 VŠ MD 19. učitel 39 VŠ MAT, FYZ, VYT 20. učitelka 34 VŠ NEJ 21. vedoucí učitelka praktického vyučování 14 VŠ USZŠ 22. učitelka 15 VŠ USZŠ 23. učitelka 16 VŠ PSL, KOO, OSE, KOD, OPR 24. učitelka 38 VŠ ANJ 25. učitel 13 VŠ ANJ, DEJ, FIL 26. učitelka 18 VŠ PDG, OSE 27. učitelka 18 VŠ PDG, PN 28. učitel 13 VŠ MAT, FYZ, VYT 29. učitelka 1 VŠ BIO, CHE 30. učitelka 3 VŠ CJL, LAJ 31. učitelka 24 VŠ TEV, ZEM 16

17 Pedagogové na DM: Funkce Roků pedagogické Stupeň vzdělání praxe 1. vychovatelka 11 SŠ 2. vychovatel 20 VŠ 3. vychovatelka 25 SŠ 4. vychovatelka 25 SŠ Externí vyučující: Pracovní zařazení, funkce Roků pedagogické praxe Vzdělání Aprobace, specializace 1. externí vyučující 5 VŠ CHI 2. externí vyučující 1 SŠ Odborný předmět 3. externí vyučující 8 VŠ PAT 4. externí vyučující 5 VŠ Odborný předmět 5. externí vyučující 2 SŠ Odborný předmět 6. externí vyučující 12 VŠ CHI 7. externí vyučující 9 VŠ KLP 8. externí vyučující 5 VŠ PED 9. externí vyučující 7 VŠ NEU 10. externí vyučující 2 SŠ Odborný předmět 11. externí vyučující 16 SŠ Odborný předmět 12. externí vyučující 5 VŠ STOM 13. externí vyučující 25 VŠ VNL 14. externí vyučující 1 SŠ Odborný předmět 15. externí vyučující 10 VŠ GYP 16. externí vyučující 2 VŠ OFT 17. externí vyučující 14 VŠ FAT 18. externí vyučující 1 VOŠ Odborný předmět 19. externí vyučující 2 VŠ ZRR 20. externí vyučující 13 SŠ Odborný předmět 21. externí vyučující 14 VŠ ZMK 22. externí vyučující 8 VŠ MEH 23. externí vyučující 2 SŠ Odborný předmět 24. externí vyučující 4 VŠ Odborný předmět 25. externí vyučující 10 VŠ ZSP 26. externí vyučující 5 VŠ DER 27. externí vyučující 7 SŠ Odborný předmět B. Údaje o nepedagogických pracovnících: k datu počet fyzických osob Interní pracovníci 22 (úvazek 20,062) Externí pracovníci 4 17

18 Interní nepedagogičtí pracovníci: Funkce 1. údrţbář DM 2. uklizečka 3. kuchařka 4. účetní 5. studijní referentka 6. kuchařka 7. uklizečka 8. uklizečka 9. pomocná kuchařka, MD 10. uklizečka 11. skladnice DM 12. pomocná kuchařka 13. uklizečka 14. knihovnice 15. mzdová účetní 16. správce DM a vedoucí stravovacího provozu 17. uklizečka 18. uklizečka 19. správcová školy 20. školník 21. pomocná kuchařka 22. uklizečka Externí nepedagogičtí pracovníci: Funkce 1. bezpečnostní pracovník 2. bezpečnostní pracovník 3. bezpečnostní pracovník 4. bezpečnostní pracovník 18

19 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků a) Kurzy, studium, semináře Školení uţivatelů mzdového systému PERM 3 Poskytování cestovních náhrad Příprava a sestavení účetní závěrky k Odměňování zaměstnanců po změny v důchodovém pojištění Roční zúčtování záloh za rok 2009 a další aktuální informace z oblasti odměňování zaměstnanců Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 V rámci projektu Vzdělávání v egon centru Zlínského kraje kurz MS Excel (červenec 2010) b) Celkové finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků za školní rok 2009/2010 jsou ve výši 8 010,- Kč. Učebna cizích jazyků 19

20 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/ Ţáci a studenti přihlášení ke studiu Název oboru vzdělání Délka studia Kód oboru vzdělání Počet přihlášených uchazečů Zdravotnický asistent 4 roky M/ Zdravotnické lyceum 4 roky M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 roky N/2. 64 Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky N/ Ţáci a studenti přijatí ke studiu Název oboru vzdělání Délka Počet přijatých Kód oboru vzdělání studia uchazečů Počet odvolání Zdravotnický asistent 4 roky M/ Zdravotnické lyceum 4 roky M/ Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 roky N/ Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky N/ Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 SZŠ Obor vzdělání: Zdravotnický asistent M/01 Kriteria přijímacích zkoušek a jejich vyhodnocení: - dobrý zdravotní stav 1. Přijímací zkoušky konali všichni přihlášení ţáci (uchazeči). 2. Za průměrný prospěch v pololetí deváté třídy se udělilo max. 30 bodů (při průměrném prospěchu 1,00) pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (při průměrném prospěchu 2,5 a horším). 3. Za průměrný prospěch na konci osmé třídy se udělilo 30 bodů (při průměrném prospěchu 1,00) pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (př průměrném prospěchu 2,5 a horším). 4. Za test z českého jazyka max. 15 bodů. 5. Za test z matematiky max. 10 bodů. 6. Za test studijních předpokladů max. 20 bodů. 7. Umístění do třetího místa ve vědomostních soutěţích alespoň na úrovni okresu 5 bodů (jako doklad bude pouţita kopie diplomu, certifikátu apod.) 8. Maximální počet bodů, které ţák (uchazeč) mohl získat bylo 110 bodů. 9. Po vyhodnocení testů se sestavilo pořadí podle počtu získaných bodů. Uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů byl na prvním místě a uchazeč s nejniţším počtem získaných bodů na místě posledním. 10. V případě stejného bodového zisku rozhodlo o pořadí: I. Vyšší počet bodů na přijímacích zkouškách II. Vyšší počet bodů testu studijních předpokladů III. Výstupní hodnocení, které posoudí ředitel školy. Výsledky SCIO testů byly přepočteny na výše uvedené body. Nejvyšší moţný počet přijímaných uchazečů: 30 20

21 Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum M/005 Kriteria přijímacího řízení a jejich vyhodnocení: - dobrý zdravotní stav 1. Přijímací zkoušky konali všichni přihlášení ţáci (uchazeči). 2. Za průměrný prospěch v pololetí deváté třídy se udělilo max. 50 bodů (při průměrném prospěchu 1,00), pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (při průměrném prospěchu 2,5 a horším). 3. Za průměrný prospěch na konci osmé třídy se uděluje 50 bodů (při průměrném prospěchu 1,00) pak lineárně sestupně aţ na 0 bodů (při průměrném prospěchu 2,5 a horším). 4. Za test SCIO z českého jazyka max. 40 bodů. 5. Za test SCIO z matematiky max. 30 bodů. 6. Za test SCIO obecných studijních předpokladů max. 60 bodů. 7. V případě, ţe ţák (uchazeč) při testech získá záporný počet bodů, je mu započteno 0 bodů. 8. Umístění do třetího místa ve vědomostních soutěţích alespoň na úrovni okresu 10 bodů (jako doklad bude pouţita kopie diplomu, certifikátu apod.) 9. Maximální počet bodů, která ţák (uchazeč) mohl získat je 110 bodů. 10. Po vyhodnocení testů se sestavilo pořadí podle počtu získaných bodů. 11. Uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů byl na prvním místě a uchazeč s nejniţším počtem získaných bodů na místě posledním. 12. V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí: I. Vyšší počet bodů na přijímacích zkouškách SCIO II. Vyšší počet bodů testu studijních předpokladů III. Výstupní hodnocení, které posoudí ředitel školy. 2. Harmonizované výsledky SCIO testů byly přepočteny na výše uvedené body. Nejvyšší moţný počet přijímaných uchazečů: 30 Termíny přijímacího řízení: 1. termín: 22.4., 23.4., VOŠZ: Obor vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra N/1. Přijímací zkouška se nekonala. Pořadí bylo stanoveno na základě výsledků vzdělávání na střední škole v posledním ročníku a u maturitní zkoušky. Obor vzdělání: Diplomovaný zdravotnický záchranář N/2. Přijímací zkouška se nekonala. Pořadí bylo stanoveno na základě výsledků vzdělávání na střední škole v posledním ročníku a u maturitní zkoušky. Termíny přijímacího řízení: 1. kolo kolo (DZZ) Celkem přijato: 65 studentů 21

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více