////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"

Transkript

1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002 Vydáno v srpnu 2006

2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// OBSAH OBSAH OBSAH OBSAH OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 3 2. Orgány společnosti 3 3. Předmět podnikání společnosti Zlínstav, a.s. Zlín 3 4. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 5. Areály společnosti Zlínstav, a.s. Zlín 5 6. Organizační struktura společnosti 6 7. Profi l společnosti 7 8. Hlavní události v roce Politika environmentálního systému managementu Profesní struktura společnosti Obchodní obrat společnosti ze stavební činnosti Technické a materiální vybavení společnosti Přehled realizovaných staveb Výběr staveb realizovaných v roce 2003, 2004, Popis integrovaného systému řízení Přehled získaných certifi kátů, osvědčení a diplomů společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Dokumentování oblasti životního prostředí Registr právních a jiných požadavků Struktura zodpovědností za péči o životní prostředí Vzdělávání a zvyšování kvalifi kace v oblasti životního prostředí Registr environmentálních aspektů Přímé a nepřímé environmentální aspekty Vyhodnocení a řízení environmentálních aspektů Systém péče o životní prostředí na realizovaných stavbách Obecné a specifi cké cíle ochrany životního prostředí Stanovené cíle v roce 2003, 2004, 2005 a stav jejich splnění Stanovené cíle pro rok Vlivy na životní prostředí Energie Elektrická energie Spotřeba plynu Spotřeba vody Spotřeba pohonných hmot Odpadové hospodářství a obaly Ochrana ovzduší Vodní hospodářství Chemické látky Ostatní vlivy na životní prostředí Hluk a vibrace Závěr Termín pro příští environmentální prohlášení 30

3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Základní údaje o společnosti Název: Zlínstav, a.s. Zlín Zapsaná: v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 28 Den zápisu: 2. května 1990 Sídlo: tř. T. Bati 385, Zlín - Louky IČ: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Typ právního subjektu: akciová společnost Statutární orgán: představenstvo akciové společnosti Základní jmění: ,- Kč Akcie: 372 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 93 ks akcií serie A, 57 ks akcií serie B, 100 ks akcií serie C, 122 ks akcií serie D. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2. Orgány společnosti Představenstvo akciové společnosti: Dozorčí rada: Předseda představenstva: Ing. Petr Ondrušek, CSc Předseda: Pavel Moll Místopředseda představenstva: Ing. Zdeněk Kutra Člen: Miroslav Abrahám Člen představenstva: Mgr. Marek Konečný Člen: JUDr. Jaromír Kaláč ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. Předmět podnikání společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Předmětem podnikání dle výpisu z OR je: - zámečnictví; - truhlářství; - projektová činnost ve výstavbě; - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků; - montáž, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení; - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení; - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení; - pronájem a půjčování věcí movitých; - zprostředkování obchodu; - velkoobchod; - maloobchod se smíšeným zbožím; - specializovaný maloobchod; - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; - výkon zeměměřičských činností; - realitní činnost; - technické činnosti v dopravě; - provozování parkovišť; - provozování garáží; - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení; - inženýrská činnost v investiční výstavbě; - nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných); - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 3

4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vážení občané, spolupracovníci, obchodní partneři, dámy a pánové, jako jedna z předních stavebních společností uskutečňujeme vize investorů a představy budoucích uživatelů staveb na celém území České a Slovenské republiky. Stavíme efektivně s nejvyšší možnou mírou profesionality a v požadované kvalitě. Chceme být spolehlivým partnerem našim zákazníkům a dodavatelům, stavíme se zřetelem k životnímu prostředí a vážíme si dobré práce našich zaměstnanců, na nichž spočívá podstatná část našeho úspěchu. Cílem je udržet společnost mezi nejvýznamnějšími společnostmi v ČR a dosáhnou trvale vyšší hodnoty ročního růstu výroby než je hodnota růstu objemu stavebnictví a tím posilovat svůj podíl na trhu. Společnost bude dále zvyšovat podíl vlastních investic a developerských projektů. K dosažení stanovených cílů společnost trvale rozvíjí systémy řízení a kontroly za podpory informačních technologií. Trvale vyhledává a zavádí nové výrobní technologie a zvyšuje kvalifi kaci zaměstnanců. Jde cestou specializace za použití interních, nebo externích zdrojů. Tyto cíle je možné dosáhnout pouze za přísného dodržování zákonných a etických norem. Proto se společnost řídí vlastním etickým kodexem. Naše společnost si je vědoma svého velkého podílu odpovědnosti za stav a vývoj životního prostředí, které ovlivňuje svými podnikatelskými aktivitami - vlastní stavební činností. Chápeme, že životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, která rozhodující měrou ovlivňuje naše životy a kterou je potřeba uchovat i pro budoucí generace. Proto se stal šetrný přístup k přírodě společenskou odpovědností všech našich zaměstnanců. Účinným nástrojem, který nám v tomto úsilí napomáhá je především naše politika EMS. Na ni pak navazuje zavedený, funkční a udržovaný systém environmentálního managementu, jehož certifi kaci dle normy ČSN EN ISO se nám podařilo opakovaně úspěšně obhájit. Třetím pilířem je zavedený systém EMAS II dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády ČR č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády ČR č. 651/2002. Naše úsilí o trvalé zlepšování životního prostředí a omezování negativních dopadů stavební výroby lze dokladovat na řadě případů, především však zvyšujícími se objektivními ukazateli environmentálního profi lu naší společnosti. Těmito ukazateli pravidelně monitorujeme naše aktivity, všechny změny složek životního prostředí a výsledky naší činnosti. Zavedený systém umožňuje nejen sledovat stávající úroveň míry znečištění, ale i určit jeho příčiny a v maximální možné míře předcházet jeho vzniku. Na základě průběžných analýz objektivně vyhodnocujeme získané údaje s cílem přijímat návazně příslušná opatření. Stav, který by vedl k zhoršení situace není v naší společnosti připuštěn. Dosahování vysoké úrovně ochrany životního prostředí se stalo nedílnou součástí každodenní rutinní praxe zaměstnanců naší společnosti. Rovněž dodržování platných právních předpisů, interních směrnic společnosti, požadavků uplatňovaných zákazníky a ostatními účastníky stavebních řízení jsou samozřejmou podmínkou. Stěžejní úsilí je však především věnováno soustavné výchově zaměstnanců a jejich vedení k odpovědnosti nejen za kvalitu produkce, ale i za bezpečnost, ochranu zdraví a odpovídající ekologické chování na pracovištích a stavbách. Plánovaný komplexní systém vzdělávání je dále doplněn vhodnými pobídkovými a motivačními pravidly odměňování. Postupně se tak mění myšlení a přístup zaměstnanců k okolí, ve kterém žijeme a podnikáme. Toto je druhé Environmentální prohlášení naší společnosti Zlínstav, a.s. Zlín, které se Vám nyní dostává do rukou. Bylo vytvořeno a zpřístupněno jako součást řady našich aktivit, kterými se snažíme naplnit požadavky týkající se ochrany životního prostředí požadované a očekávané od všech zainteresovaných stran. V dalších prohlášeních, Vás budeme opět informovat o našich činnostech, výsledcích a průběžném plnění stanovených cílů a programů. Ve Zlíně dne Ing. Petr Ondrušek, CSc. předseda představenstva

5 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5. Areály společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Sídlo organizace V místě sídla organizace nedochází k výrobní činnosti, jedná se o pronajaté kancelářské prostory. Toto sídlo je pronajato na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem VITAR s.r.o., Zlín, T. Bati 385, PSČ Adresa: Zlín, Louky, tř. T. Bati 385, PSČ (dle výpisu z Obchodního rejstříku) Do konce roku 2006 dojde k přestěhování sídla společnosti do nových prostor na ulici Bartošova. Místa podnikávání organizace (stálá) Pobočky - místa (výrobní, obchodní apod.) s jinou adresou, která jsou součástí zavedeného systému a podléhají vedení organizace (viz tabulka č. 1 Seznam poboček). Název pobočky Adresa Provozovaná činnost Majetkový poměr Stavební závod 01 Útulná 3211/11, Praha Provoz kanceláří majetek organizace Stavební závod 02 Špálova 30, Ostrava Provoz kanceláří v nájmu Stavební závod 03 Napajedelská 143, Otrokovice Provoz kanceláří majetek organizace Stavební závod 04 Zádveřice Zádveřice - Raková Provoz kanceláří majetek organizace Středisko monolit Lípa, Zlín 11 Stavební dvůr majetek organizace Půjčovna strojů Zádveřice 391, Zádveřice - Raková Půjčovna strojů majetek organizace Tab. č. 1: Seznam poboček 5 Stavební závod 03 Stavební závod 04, Půjčovna strojů Středisko monolit Sídlo organizace Zlínstav, a.s. Zlín Situace širších vztahů společnosti Zlínstav, a.s. Zlín

6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6. Organizační struktura společnosti Vedoucí pers. a mzdového odd. Mzdová účetní Vedoucí finanční účtárny Pokladní Valná hromada Účetní 5x Obch. technický ředitel Představenstvo Bezpečnostní ředitel Výkonný ředitel Bezpečnostní správce Představitel vedení pro IMS Právní útvar Koordinátor Sekretariát Referent BOZ, PO Administrativa Vedoucí odd. zakázky Archiv Manager zakázky 3x Vedoucí oddělení ZVP EMS Rozpočet HSV ZVP SMS Rozpočet PSV Ředitel pro jakost Ředitel pro investice Ředitel pro nákup ZVP QMS Správce výp. techniky Vedoucí investič. oddělení Manager zásobování Sekretariát Sekretariát Správce dokumentace Správa nemovitostí Zlín Ředitel SZ 03 Sekretariát Příprava výroby Vedoucí provozu 01 stavby Vedoucí provozu 02 stavby Výrobní ředitel Sklady Příprava výroby Příprava výroby Vedoucí provozu 01 Vedoucí provozu 01 Metrolog Obchodní dům Břeclav Dispečer, celní deklarace stavby Vedoucí provozu monolit stavby Půjčovna strojů Ředitel SZ 04 Sekretariát Příprava výroby stavby Hlavní prověřovatel Vedoucí provozu 02 Vedoucí provozu 02 stavby Vedoucí provozu 01 stavby Vedoucí provozu 03 stavby Správce sklad. areálu Lípa Zádveřice stavby vodo, topo zámečník vzduchotechnika, klempíř elektro obkladači, malíři Vedoucí provozu 02 stavby Vedoucí ubyt. zařízení 6 Prověřovatel společnosti Ekonomický ředitel Ředitel SZ 01 Ředitel SZ 02 Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti Zlínstav, a.s. Zlín

7 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7. Profil společnosti Společnost Zlínstav, a.s. Zlín, která je jednou z nejvýznamnějších stavebních fi rem Zlínského kraje, byla založena v roce 1990 a jejími akcionáři jsou čeští občané a devadesát devět procent z nich také zaměstnanci naší společnosti. Základní jmění v době založení činilo 930 tisíc Kč a obrat za první rok činnosti společnosti dosáhl výše 16 miliónů korun. V prvních deseti letech činnosti se obrat zvýšil na přibližně 1 miliardu 800 miliónů korun a společnost se dostala mezi 20 nejvýznamnějších stavebních společností v České republice a tuto pozici si udržuje doposud. Společnost je řízena ze Zlína, kde sídlí její ředitelství. Protože působí nejen na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách (částečně v dalších zemích Evropy), má své závody také v jiných městech České republiky. Přestože je její specializací stavební výroba technologií monolitického betonu, můžeme se s výsledky její úspěšné činnosti setkat také při výstavbě objektů pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství, výstavbě a stavebních úpravách nemocnic, při výstavbě ekologických staveb, případně při rekonstrukcích historických staveb a opravách a údržbě stavebního fondu. Obory působnosti Stavby občanské vybavenosti: - nemocnice a zdravotnictví, administrativa, obchodní centra, školní a sportovní zařízení, fi nanční instituce. Bytová výstavba. Průmyslová výstavba. Inženýrské a ekologické stavby. Vodohospodářské stavby. Realizace stavebních děl formou generálního dodavatele - STAVBY NA KLÍČ i poddodavatelskou formou. Specializace: - stavební výroba technologií monolitického betonu. Působnost: - základní: ČECHY, MORAVA a SLEZSKO. - doplňková: SLOVENSKÁ REPUBLIKA. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8. Hlavní události v roce 2005 Hlavními událostmi roku 2005 bylo: V rámci plnění požadavků jednotlivých kriteriálních norem systémů v IMS proběhlo: Dne byl při dozorovém auditu obhájen certifikát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle mezinárodní specifi kace OHSAS 18001:1999, vydán certifi kačním orgánem CERTLINE, s. r. o. dne Dne byl při dozorovém auditu obhájen certifi kát systému QMS dle ČSN EN ISO 9001:2001, vydán certifi kačním orgánem CERTLINE, s. r. o. dne Dne byl při dozorovém auditu obhájen certifi kát systému EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005, vydán certifi kačním orgánem CERTLINE, s. r. o. dne Dne získala společnost Zlinstav, a.s. Zlín certifi kát ISMS dle ČSN BS :2004. V roce 2005 společnost Zlinstav, a.s. Zlín dokončila zejména tyto zakázky: Stavební závod 1: Kulturní centrum Rumburk, Cukrovar Brdy, CPS Mariánské Lázně, PS Roudnice nad Labem, Rekonstrukce zámku Kostelec nad Černými lesy; Stavební závod 2: Škola sluchově postižených Valašské Meziříčí - II etapa, STI Krnov, protipovodňové opatření Bohumín, Protetika Frýdek Místek, ZŠ Šilhéřovice, rekonstrukce budovy a výstavba sběrného dvora v průmyslové zóně Třanovice, sídlo společnosti ve Zlíně, bytové domy ve Zlíně, bytové domy Rožnov pod Radhoštěm; Stavební závod 3: povodí Labe - rybník Hvězda, bytový dům Hranice, kanalizace Šternberk, průmyslová zóna Litovel, HZS Uničiv, kanalizace Kunovice; Stavební závod 4: gymnázium Zlín, policie Hradec Králové, Tescoma Zlín, Fosfa Břeclav, průmyslová zóna Staré Město, Hamé Babice. 7

8 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9. Politika EMS Vedení společnosti Zlínstav, a.s. Zlín vyhlašuje tuto environmentální politiku: Otevřený přístup Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profi lu organizace. Bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, subdodavateli, zákazníky, uživateli staveb, spolupracovat s orgány státní správy, okresními a krajskými úřady a zájmovými skupinami. Právní a jiné požadavky Management organizace se zavazuje plnit příslušné právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům. Organizace bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci. Vstupní stavební materiály Organizace se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním, zabezpečit jejich ekologickou dopravu, řádné skladování, zpracování a předávání obalů. Používat přednostně nové ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby. Podněcovat a zvýhodňovat jejich dodavatele. Zařízení, technologie a provoz staveniště Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu stavebních strojů, mechanismů a zařízení, používat přednostně environmentálně šetrné technologie. Zabezpečit provoz každého staveniště s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech povrchová a podzemní voda, půda, ovzduší, radiace, hluk, prašnost, exhalace, vibrace, znečištění a stavební odpad. Stavební dílo Organizace se zavazuje zabezpečovat řádný úklid a úpravu okolí hotového stavebního díla, bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů před předáním díla zákazníkovi. Poskytovat rady a kde je to potřebné, vzdělávat uživatele staveb, subdodavatele a veřejnost. 8 Odpovědnost Vrcholové vedení organizace nese celkovou odpovědnost za environmentální politiku organizace. K jejímu zajištění se vedení organizace zavazuje vytvořit potřebné materiální, personální, technické a fi nanční zdroje. Za realizaci environmentální politiky organizace jsou stanoveny konkrétní pravomoci a odpovědnosti. Ochrana zdraví a bezpečnost Organizace se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu a zdraví zaměstnanců, uživatelů staveb a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost. Vzdělávání zaměstnanců Na všech stupních řízení organizace vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, uvědomovat je o environmentálních dopadech jejich práce. Organizovat předávání environmentálních zkušeností mezi organizací, subdodavateli a spolupracujícími společnostmi. Princip prevence a neustálého zlepšování Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování své environmentální politiky, cílů, programů a svého environmentálního profi lu v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratné degeneraci životního prostředí.

9 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 10. Profesní struktura společnosti Počet a skladba zaměstnanců v jednotlivých závodech a celkem je uvedena v následující tabulce. Počet zaměstnanců je uveden za poslední tři roky. Rok Ředitelství Stavební závod Stavební závod Stavební závod Stavební závod Celkem počet zaměstnanců rok Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců v posledních čtyřech letech ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11. Obchodní obrat společnosti ze stavební činnosti Údaje o celkovém obchodním obratu a obratu dosaženého za provedené stavební práce společnosti Zlínstav, a.s. Zlín jsou uváděny v mil. Kč. Graf znázorňuje vývoj zkoumaných hodnot v posledních třech letech. Rok předpoklad Celkový obrat společnosti (v mil. Kč) Obrat ze stavební činnosti společnosti obrat v mil. Kč rok Graf č. 2: Celkový obrat a obrat ze stavební činnosti v posledních čtyřech letech

10 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 12. Technické a materiální vybavení společnosti Technickým a materiálním vybavením patří společnost Zlínstav, a.s. Zlín ke špičkám svého oboru. Provozní vybavení společnost neustále přizpůsobuje novým trendům a jeho hodnota představuje několik desítek mil. Kč. Pro svoji stavební činnost má společnost Zlínstav, a.s. Zlín k dispozici: - zařízení pro provádění zemních prací; - vybavení pro provádění monolitických ŽB konstrukcí; - zvedací mechanismy, speciální mechanizaci a ostatní nezbytná stavební vybavení; - zařízení pro staveniště, silniční dopravu; - drobnou mechanizaci. dále pak: - výpočetní, informační techniku a elektrotechniku; - vozový park; - zařízení pro geodetické práce. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13. Přehled realizovaných staveb 13.1 Výběr staveb realizovaných v roce 2003, 2004, 2005 Pozemní stavby 10 II. Etapa - Rekonstrukce lůžkových pavilonů nemocnice Krnov 04/ / mil. Kč Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Přístavba operačních sálů chirurgického oddělení nemocnice Nymburk 08/ / ,5 mil. Kč Nemocnice a SZZ Nymburk Výstavba centrálního příjmu SZZ Krnov 09/ / mil. Kč Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Nymburk, nám. Přemyslovců - multifunkční dům na p.p.č. 34/1 04/ / mil. Kč LICA s.r.o. Bytový dům Osecká - 43 b.j. Lipník nad Bečvou 06/ / mil. Kč Město Lipník nad Bečvou Průmyslová zóna Kopřivnice - Vlčovice - 2. etapa 10/ / tis. EURO Město Kopřivnice, CIREX CZ s.r.o. Výstavba budovy na klíč pro výr. činnost ve F-M 11/ / mil. Kč VIROPLASTIC CZ s.r.o. Rekonstr. správ. budovy č.21 - Baťova mrakodrapu na Sídlo Zl. kraje a Územního fi n. orgánu ve Zlíně 08/ / mil. Kč Zlínský kraj Nová provozní budova ČHMÚ Plzeň 12/ / mil. Kč Český hydrometeorologický ústav Novostavba státní rostlinolékařské správy Olomouc 07/ / mil. Kč Státní rostlinolékařská správa Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje 12/ / mil. Kč ČR - HZS Plzeňského kraje Hrubá stavba haly spol. IVG Colbachini CZ s.r.o. 10/ / mil. Kč IVG Colbachini CZ s.r.o. SpcŠ Valašské Meziříčí - Přístavba spojovací chodby a tělocvičny 10/ / mil. Kč Speciál.školy pro sluchově postižené Val. Meziříčí Obnova a rehabilitace objektu Sušák v Rožnově pod Radhoštěm 08/ / ,7 mil. Kč Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm

11 Rekonstrukce a přístavba domu čp. 123/II v Pražské ul. v Jindřichově Hradci, tzv. Klášteříček 07/ / mil. Kč Okresní soud v Jindřichově Hradci Odstranění nedostatků zjištěných energ.auditem v obj. P ČR SVčK Hradec Králové 12/ / mil. Kč ČR Ministerstvo vnitra Praha Administrativní budova pro Finanční úřad v Chebu 37,5 mil. Kč 12/ /2005 ČR Finanční ředitelství v Plzni Ubytovna pro VÚDM Jiříkov 03/ / mil. Kč Dětský domov se školou Jiříkov Pila Paskov, novostavba obj. SO spravní budova, SO Budova sociálního zázemí 04/ / ,1 mil. Kč Mayr-Melnhof Säge Paskov s.r.o. Hrubá stavba haly společnosti S.T.I. CZ s.r.o. 06/ / ,5 mil. Kč S.T.I. CZ s.r.o. Výstavba areálu internátní školy boardingového typu v Babicích u Říčan 219 mil. Kč 02/ /2005 Ervin Doll, a.s. Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín III.etapa 08/ / ,9 mil. Kč Gymnázium Zlín Rekonstrukce objektu OP VZP Svitavy 07/ / mil. Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Modernizace přípravy roztoku ve výrobně TPF 03/ / mil. Kč Fosfa akciová společnost Břeclav Provozní areál fi rmy TUFO výroba galusek II. Etapa 03/ / ,5 mil. Kč TUFO, a.s. Kulturní společenské a sportovní centrum Rumburk - II. etapa 09/ / ,1 mil. Kč Město Rumburk Dopravní stavby CZ Rekonstrukce náměstí Míru Bruntále - 1. etapa 04/ / mil. Kč Město Bruntál Průmyslová zóna Litovel technická a dopravní infrastruktura 05/ / mil. Kč Město Litovel Vodohospodářské stavby ČOV a kanalizace - Háj ve Slezsku - výstavba 09/ / mil. Kč Obec Háj ve Slezsku CZ 2002/ Horní Benešov - Výstavba kanalizace, II. etapa 03/ / mil. Kč Město Horní Benešov Rozšíření stokové sítě v obci Háj ve Slezsku 03/ / ,5 mil. Kč Obec Háj ve Slezsku Praděd Euroregion - čištění odpadních vod - PHARE CZ / /2004 3,7 mil. EUR Sdružení obcí Praděd Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska, stavba č. 6 odlehčení pod dálnicí D47 07/ / mil. Kč Povodí Odry, státní podnik 11

12 Třebovka, rybník Hvězda, zvýšení ochranné funkce nádrže 02/ / mil. Kč Povodí Labe, st. Podnik Kunovice - napojení kanalizační sítě na ČOV Uherské Hradiště 06/ / mil. Kč Město Kunovice 12

13 Rozestavěné stavby Komunikace Louky, technická infrastruktura Staré Město 07/ / ,5 mil. Kč Město Staré Město Rekonstrukce budovy a výstavba sběrného dvora ve venkovské průmyslové zóně v Třanovicích 09/ / mil. Kč Obec Třanovice Průmyslová zóna Olomouc Šlechtitelů + podnikatel. inkubátor 09/ /2006 2,5 mil. EUR Statutární město Olomouc Přístavba tělocvičny k objektu ZŠ, vč. přeložek plynu, splaškové a dešťové kanalizace 03/ / mil. Kč Obec Šilheřovice ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 14. Popis integrovaného systému řízení Na podzim roku 1996 zahájila společnost Zlínstav, a.s. Zlín práci na zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1995. Probíhala odborná příprava managementu společnosti Zlínstav, a.s. Zlín. V následujícím roce byla provedena vstupní analýza stávajícího systému řízení jakosti a byly vypracovány normy řízení jakosti včetně příručky a dalších souvisejících dokumentů, které zajišťovaly jednotný postup činnosti u společnosti Zlínstav, a.s. Zlín. V roce 1998 bylo provedeno proškolení všech pracovníků společnosti a po zkušební době byl systém v listopadu 1998 auditován certifi kačním orgánem QUALIFORM a.s. a dne byl společnosti Zlínstav, a.s. Zlín udělen certifi kát č. S 054/98. V prosinci 2001 proběhl reaudit certifi kačním orgánem QUALIFORM a.s., který potvrdil, že ve společnosti Zlínstav, a.s. Zlín je zaveden a udržován systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1995. Dne byl vydán nový certifi kát. V květnu 2003 byl systém certifi kován dle ČSN EN ISO 9001:2005 certifi kačním orgánem QUALIFORM a.s. a byl vydán certifi kát č. S - 416/2003. V květnu 2004 v rámci integrace jednotlivých systému pak byl systém certifi kován společností CERTLINE dle ČSN EN ISO 9001:2001 a vydán dne certifi kát pod č. QMS Vedení společnosti Zlínstav, a.s. Zlín, vědomo si toho, že veškerá stavební činnost je zásahem do krajinotvorby a má velký vliv na životní prostředí, jak energetickou náročností při výrobě surovin a materiálů pro stavební činnost, tak i vlastní stavební činností, se přihlásilo k dodržování zásad normy ČSN EN ISO 14001:1997 a podalo přihlášku k certifi kaci systému EMS. Na úvod celého projektu bylo zpracováno úvodní environmentální přezkoumání. Do konce roku 2002 pak byly vytvořeny potřebné dokumenty a směrnice a v lednu 2003 pak byl systém certifi kován společností QUALIFORM a.s. Certifi kát byl vydán pod č. EMS-012/2003. V rámci začlenění environmentálního systému do integrovaného systému řízení společnosti, byl systém recertifikován společností CERTLINE, s.r.o. v roce 2004 a vydán dne certifi kát pod č. EMS V květnu 2005, po přípravě společnosti na změnu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005, byla společnost certifi kována dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a dne byl společnosti udělen certifi kát pod č. EMS (změna A) společností CERTLINE, s.r.o. V průběhu roku 2003 se společnost Zlínstav, a.s. Zlín připravovala na certifi kaci dle specifikace OHSAS 18001:1999 (ekv. NSQ 18001:2003) a v listopadu pak proběhla certifi kace a vydán certifikačním orgánem CERTLINE, s.r.o. neakreditovaný certifi kát. V listopadu roku 2004 v rámci začlenění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do IMS byl tento systém certifi kován společností CERTLINE a dne vydán akreditovaný certifi kát č. BOZP Tím byl vytvořen integrovaný systém řízení ve společnosti Zlínstav, a.s. Zlín sestávající se systému managementu jakosti, systému environmentální managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2005 vedení společnosti rozhodlo k tomuto integrovanému systému ještě doplnit a zavést požadavky normy ČSN BS :2004. Po zavedení těchto požadavků byl proveden audit ze strany certifi kačního orgánu a dne získala společnost Zlínstav, a.s. Zlín certifi kát ISMS dle ČSN BS :

14 14.1 Přehled získaných certifikátů, osvědčení a diplomů společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Na činnost: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 na výše uvedenou činnost. Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Na činnost: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém environmentálního managementu odpovída jící požadavkům ČSN EN ISO :2005 na výše uvedenou činnost. 14 Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Na činnost: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající požadavkům OHSAS 18001:1999 na výše uvedenou činnost.

15 Vydal: QUALIFORM, a.s., Rašínova 2, Brno Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Toto osvědčení potvrzuje, že organizace plní kritéria Národního kvalifi kačního a klasifi kačního systému stavebních dodavatelů Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Vydáno dne: Platnost do: Uděleno: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti informací odpovídající požadavkům ČSN BS :2004 na výše uvedenou činnost. 15 Vydal: ABF, a.s., Časopis STAVITEL společnosti ECONOMIA, a.s., MPO ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Vydáno dne: Za akci: Uděleno: LOGISTICKÉ CENTRUM TESCOMA WORLD, ZLÍN Za vytvoření špičkového fi remního objektu, v němž architektura se stává součástí značky, se zřetelem ke kvalitě vytvořeného pracovního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

zpr áva o společenské odpovědnosti

zpr áva o společenské odpovědnosti zpr áva o společenské odpovědnosti O B S A H 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Představení společnosti 8 Nosné výrobky TŽ 8 Závazek vedení a etický kodex 15 Ekonomické řízení Plánování dobročinnosti a

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více