////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"

Transkript

1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002 Vydáno v srpnu 2006

2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// OBSAH OBSAH OBSAH OBSAH OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 3 2. Orgány společnosti 3 3. Předmět podnikání společnosti Zlínstav, a.s. Zlín 3 4. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 5. Areály společnosti Zlínstav, a.s. Zlín 5 6. Organizační struktura společnosti 6 7. Profi l společnosti 7 8. Hlavní události v roce Politika environmentálního systému managementu Profesní struktura společnosti Obchodní obrat společnosti ze stavební činnosti Technické a materiální vybavení společnosti Přehled realizovaných staveb Výběr staveb realizovaných v roce 2003, 2004, Popis integrovaného systému řízení Přehled získaných certifi kátů, osvědčení a diplomů společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Dokumentování oblasti životního prostředí Registr právních a jiných požadavků Struktura zodpovědností za péči o životní prostředí Vzdělávání a zvyšování kvalifi kace v oblasti životního prostředí Registr environmentálních aspektů Přímé a nepřímé environmentální aspekty Vyhodnocení a řízení environmentálních aspektů Systém péče o životní prostředí na realizovaných stavbách Obecné a specifi cké cíle ochrany životního prostředí Stanovené cíle v roce 2003, 2004, 2005 a stav jejich splnění Stanovené cíle pro rok Vlivy na životní prostředí Energie Elektrická energie Spotřeba plynu Spotřeba vody Spotřeba pohonných hmot Odpadové hospodářství a obaly Ochrana ovzduší Vodní hospodářství Chemické látky Ostatní vlivy na životní prostředí Hluk a vibrace Závěr Termín pro příští environmentální prohlášení 30

3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Základní údaje o společnosti Název: Zlínstav, a.s. Zlín Zapsaná: v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 28 Den zápisu: 2. května 1990 Sídlo: tř. T. Bati 385, Zlín - Louky IČ: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Typ právního subjektu: akciová společnost Statutární orgán: představenstvo akciové společnosti Základní jmění: ,- Kč Akcie: 372 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 93 ks akcií serie A, 57 ks akcií serie B, 100 ks akcií serie C, 122 ks akcií serie D. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2. Orgány společnosti Představenstvo akciové společnosti: Dozorčí rada: Předseda představenstva: Ing. Petr Ondrušek, CSc Předseda: Pavel Moll Místopředseda představenstva: Ing. Zdeněk Kutra Člen: Miroslav Abrahám Člen představenstva: Mgr. Marek Konečný Člen: JUDr. Jaromír Kaláč ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. Předmět podnikání společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Předmětem podnikání dle výpisu z OR je: - zámečnictví; - truhlářství; - projektová činnost ve výstavbě; - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků; - montáž, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení; - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení; - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení; - pronájem a půjčování věcí movitých; - zprostředkování obchodu; - velkoobchod; - maloobchod se smíšeným zbožím; - specializovaný maloobchod; - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; - výkon zeměměřičských činností; - realitní činnost; - technické činnosti v dopravě; - provozování parkovišť; - provozování garáží; - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení; - inženýrská činnost v investiční výstavbě; - nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných); - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 3

4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vážení občané, spolupracovníci, obchodní partneři, dámy a pánové, jako jedna z předních stavebních společností uskutečňujeme vize investorů a představy budoucích uživatelů staveb na celém území České a Slovenské republiky. Stavíme efektivně s nejvyšší možnou mírou profesionality a v požadované kvalitě. Chceme být spolehlivým partnerem našim zákazníkům a dodavatelům, stavíme se zřetelem k životnímu prostředí a vážíme si dobré práce našich zaměstnanců, na nichž spočívá podstatná část našeho úspěchu. Cílem je udržet společnost mezi nejvýznamnějšími společnostmi v ČR a dosáhnou trvale vyšší hodnoty ročního růstu výroby než je hodnota růstu objemu stavebnictví a tím posilovat svůj podíl na trhu. Společnost bude dále zvyšovat podíl vlastních investic a developerských projektů. K dosažení stanovených cílů společnost trvale rozvíjí systémy řízení a kontroly za podpory informačních technologií. Trvale vyhledává a zavádí nové výrobní technologie a zvyšuje kvalifi kaci zaměstnanců. Jde cestou specializace za použití interních, nebo externích zdrojů. Tyto cíle je možné dosáhnout pouze za přísného dodržování zákonných a etických norem. Proto se společnost řídí vlastním etickým kodexem. Naše společnost si je vědoma svého velkého podílu odpovědnosti za stav a vývoj životního prostředí, které ovlivňuje svými podnikatelskými aktivitami - vlastní stavební činností. Chápeme, že životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, která rozhodující měrou ovlivňuje naše životy a kterou je potřeba uchovat i pro budoucí generace. Proto se stal šetrný přístup k přírodě společenskou odpovědností všech našich zaměstnanců. Účinným nástrojem, který nám v tomto úsilí napomáhá je především naše politika EMS. Na ni pak navazuje zavedený, funkční a udržovaný systém environmentálního managementu, jehož certifi kaci dle normy ČSN EN ISO se nám podařilo opakovaně úspěšně obhájit. Třetím pilířem je zavedený systém EMAS II dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády ČR č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády ČR č. 651/2002. Naše úsilí o trvalé zlepšování životního prostředí a omezování negativních dopadů stavební výroby lze dokladovat na řadě případů, především však zvyšujícími se objektivními ukazateli environmentálního profi lu naší společnosti. Těmito ukazateli pravidelně monitorujeme naše aktivity, všechny změny složek životního prostředí a výsledky naší činnosti. Zavedený systém umožňuje nejen sledovat stávající úroveň míry znečištění, ale i určit jeho příčiny a v maximální možné míře předcházet jeho vzniku. Na základě průběžných analýz objektivně vyhodnocujeme získané údaje s cílem přijímat návazně příslušná opatření. Stav, který by vedl k zhoršení situace není v naší společnosti připuštěn. Dosahování vysoké úrovně ochrany životního prostředí se stalo nedílnou součástí každodenní rutinní praxe zaměstnanců naší společnosti. Rovněž dodržování platných právních předpisů, interních směrnic společnosti, požadavků uplatňovaných zákazníky a ostatními účastníky stavebních řízení jsou samozřejmou podmínkou. Stěžejní úsilí je však především věnováno soustavné výchově zaměstnanců a jejich vedení k odpovědnosti nejen za kvalitu produkce, ale i za bezpečnost, ochranu zdraví a odpovídající ekologické chování na pracovištích a stavbách. Plánovaný komplexní systém vzdělávání je dále doplněn vhodnými pobídkovými a motivačními pravidly odměňování. Postupně se tak mění myšlení a přístup zaměstnanců k okolí, ve kterém žijeme a podnikáme. Toto je druhé Environmentální prohlášení naší společnosti Zlínstav, a.s. Zlín, které se Vám nyní dostává do rukou. Bylo vytvořeno a zpřístupněno jako součást řady našich aktivit, kterými se snažíme naplnit požadavky týkající se ochrany životního prostředí požadované a očekávané od všech zainteresovaných stran. V dalších prohlášeních, Vás budeme opět informovat o našich činnostech, výsledcích a průběžném plnění stanovených cílů a programů. Ve Zlíně dne Ing. Petr Ondrušek, CSc. předseda představenstva

5 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5. Areály společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Sídlo organizace V místě sídla organizace nedochází k výrobní činnosti, jedná se o pronajaté kancelářské prostory. Toto sídlo je pronajato na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem VITAR s.r.o., Zlín, T. Bati 385, PSČ Adresa: Zlín, Louky, tř. T. Bati 385, PSČ (dle výpisu z Obchodního rejstříku) Do konce roku 2006 dojde k přestěhování sídla společnosti do nových prostor na ulici Bartošova. Místa podnikávání organizace (stálá) Pobočky - místa (výrobní, obchodní apod.) s jinou adresou, která jsou součástí zavedeného systému a podléhají vedení organizace (viz tabulka č. 1 Seznam poboček). Název pobočky Adresa Provozovaná činnost Majetkový poměr Stavební závod 01 Útulná 3211/11, Praha Provoz kanceláří majetek organizace Stavební závod 02 Špálova 30, Ostrava Provoz kanceláří v nájmu Stavební závod 03 Napajedelská 143, Otrokovice Provoz kanceláří majetek organizace Stavební závod 04 Zádveřice Zádveřice - Raková Provoz kanceláří majetek organizace Středisko monolit Lípa, Zlín 11 Stavební dvůr majetek organizace Půjčovna strojů Zádveřice 391, Zádveřice - Raková Půjčovna strojů majetek organizace Tab. č. 1: Seznam poboček 5 Stavební závod 03 Stavební závod 04, Půjčovna strojů Středisko monolit Sídlo organizace Zlínstav, a.s. Zlín Situace širších vztahů společnosti Zlínstav, a.s. Zlín

6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6. Organizační struktura společnosti Vedoucí pers. a mzdového odd. Mzdová účetní Vedoucí finanční účtárny Pokladní Valná hromada Účetní 5x Obch. technický ředitel Představenstvo Bezpečnostní ředitel Výkonný ředitel Bezpečnostní správce Představitel vedení pro IMS Právní útvar Koordinátor Sekretariát Referent BOZ, PO Administrativa Vedoucí odd. zakázky Archiv Manager zakázky 3x Vedoucí oddělení ZVP EMS Rozpočet HSV ZVP SMS Rozpočet PSV Ředitel pro jakost Ředitel pro investice Ředitel pro nákup ZVP QMS Správce výp. techniky Vedoucí investič. oddělení Manager zásobování Sekretariát Sekretariát Správce dokumentace Správa nemovitostí Zlín Ředitel SZ 03 Sekretariát Příprava výroby Vedoucí provozu 01 stavby Vedoucí provozu 02 stavby Výrobní ředitel Sklady Příprava výroby Příprava výroby Vedoucí provozu 01 Vedoucí provozu 01 Metrolog Obchodní dům Břeclav Dispečer, celní deklarace stavby Vedoucí provozu monolit stavby Půjčovna strojů Ředitel SZ 04 Sekretariát Příprava výroby stavby Hlavní prověřovatel Vedoucí provozu 02 Vedoucí provozu 02 stavby Vedoucí provozu 01 stavby Vedoucí provozu 03 stavby Správce sklad. areálu Lípa Zádveřice stavby vodo, topo zámečník vzduchotechnika, klempíř elektro obkladači, malíři Vedoucí provozu 02 stavby Vedoucí ubyt. zařízení 6 Prověřovatel společnosti Ekonomický ředitel Ředitel SZ 01 Ředitel SZ 02 Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti Zlínstav, a.s. Zlín

7 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7. Profil společnosti Společnost Zlínstav, a.s. Zlín, která je jednou z nejvýznamnějších stavebních fi rem Zlínského kraje, byla založena v roce 1990 a jejími akcionáři jsou čeští občané a devadesát devět procent z nich také zaměstnanci naší společnosti. Základní jmění v době založení činilo 930 tisíc Kč a obrat za první rok činnosti společnosti dosáhl výše 16 miliónů korun. V prvních deseti letech činnosti se obrat zvýšil na přibližně 1 miliardu 800 miliónů korun a společnost se dostala mezi 20 nejvýznamnějších stavebních společností v České republice a tuto pozici si udržuje doposud. Společnost je řízena ze Zlína, kde sídlí její ředitelství. Protože působí nejen na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách (částečně v dalších zemích Evropy), má své závody také v jiných městech České republiky. Přestože je její specializací stavební výroba technologií monolitického betonu, můžeme se s výsledky její úspěšné činnosti setkat také při výstavbě objektů pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství, výstavbě a stavebních úpravách nemocnic, při výstavbě ekologických staveb, případně při rekonstrukcích historických staveb a opravách a údržbě stavebního fondu. Obory působnosti Stavby občanské vybavenosti: - nemocnice a zdravotnictví, administrativa, obchodní centra, školní a sportovní zařízení, fi nanční instituce. Bytová výstavba. Průmyslová výstavba. Inženýrské a ekologické stavby. Vodohospodářské stavby. Realizace stavebních děl formou generálního dodavatele - STAVBY NA KLÍČ i poddodavatelskou formou. Specializace: - stavební výroba technologií monolitického betonu. Působnost: - základní: ČECHY, MORAVA a SLEZSKO. - doplňková: SLOVENSKÁ REPUBLIKA. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8. Hlavní události v roce 2005 Hlavními událostmi roku 2005 bylo: V rámci plnění požadavků jednotlivých kriteriálních norem systémů v IMS proběhlo: Dne byl při dozorovém auditu obhájen certifikát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle mezinárodní specifi kace OHSAS 18001:1999, vydán certifi kačním orgánem CERTLINE, s. r. o. dne Dne byl při dozorovém auditu obhájen certifi kát systému QMS dle ČSN EN ISO 9001:2001, vydán certifi kačním orgánem CERTLINE, s. r. o. dne Dne byl při dozorovém auditu obhájen certifi kát systému EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005, vydán certifi kačním orgánem CERTLINE, s. r. o. dne Dne získala společnost Zlinstav, a.s. Zlín certifi kát ISMS dle ČSN BS :2004. V roce 2005 společnost Zlinstav, a.s. Zlín dokončila zejména tyto zakázky: Stavební závod 1: Kulturní centrum Rumburk, Cukrovar Brdy, CPS Mariánské Lázně, PS Roudnice nad Labem, Rekonstrukce zámku Kostelec nad Černými lesy; Stavební závod 2: Škola sluchově postižených Valašské Meziříčí - II etapa, STI Krnov, protipovodňové opatření Bohumín, Protetika Frýdek Místek, ZŠ Šilhéřovice, rekonstrukce budovy a výstavba sběrného dvora v průmyslové zóně Třanovice, sídlo společnosti ve Zlíně, bytové domy ve Zlíně, bytové domy Rožnov pod Radhoštěm; Stavební závod 3: povodí Labe - rybník Hvězda, bytový dům Hranice, kanalizace Šternberk, průmyslová zóna Litovel, HZS Uničiv, kanalizace Kunovice; Stavební závod 4: gymnázium Zlín, policie Hradec Králové, Tescoma Zlín, Fosfa Břeclav, průmyslová zóna Staré Město, Hamé Babice. 7

8 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9. Politika EMS Vedení společnosti Zlínstav, a.s. Zlín vyhlašuje tuto environmentální politiku: Otevřený přístup Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profi lu organizace. Bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, subdodavateli, zákazníky, uživateli staveb, spolupracovat s orgány státní správy, okresními a krajskými úřady a zájmovými skupinami. Právní a jiné požadavky Management organizace se zavazuje plnit příslušné právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům. Organizace bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci. Vstupní stavební materiály Organizace se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním, zabezpečit jejich ekologickou dopravu, řádné skladování, zpracování a předávání obalů. Používat přednostně nové ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby. Podněcovat a zvýhodňovat jejich dodavatele. Zařízení, technologie a provoz staveniště Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu stavebních strojů, mechanismů a zařízení, používat přednostně environmentálně šetrné technologie. Zabezpečit provoz každého staveniště s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech povrchová a podzemní voda, půda, ovzduší, radiace, hluk, prašnost, exhalace, vibrace, znečištění a stavební odpad. Stavební dílo Organizace se zavazuje zabezpečovat řádný úklid a úpravu okolí hotového stavebního díla, bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů před předáním díla zákazníkovi. Poskytovat rady a kde je to potřebné, vzdělávat uživatele staveb, subdodavatele a veřejnost. 8 Odpovědnost Vrcholové vedení organizace nese celkovou odpovědnost za environmentální politiku organizace. K jejímu zajištění se vedení organizace zavazuje vytvořit potřebné materiální, personální, technické a fi nanční zdroje. Za realizaci environmentální politiky organizace jsou stanoveny konkrétní pravomoci a odpovědnosti. Ochrana zdraví a bezpečnost Organizace se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu a zdraví zaměstnanců, uživatelů staveb a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost. Vzdělávání zaměstnanců Na všech stupních řízení organizace vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, uvědomovat je o environmentálních dopadech jejich práce. Organizovat předávání environmentálních zkušeností mezi organizací, subdodavateli a spolupracujícími společnostmi. Princip prevence a neustálého zlepšování Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování své environmentální politiky, cílů, programů a svého environmentálního profi lu v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratné degeneraci životního prostředí.

9 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 10. Profesní struktura společnosti Počet a skladba zaměstnanců v jednotlivých závodech a celkem je uvedena v následující tabulce. Počet zaměstnanců je uveden za poslední tři roky. Rok Ředitelství Stavební závod Stavební závod Stavební závod Stavební závod Celkem počet zaměstnanců rok Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců v posledních čtyřech letech ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11. Obchodní obrat společnosti ze stavební činnosti Údaje o celkovém obchodním obratu a obratu dosaženého za provedené stavební práce společnosti Zlínstav, a.s. Zlín jsou uváděny v mil. Kč. Graf znázorňuje vývoj zkoumaných hodnot v posledních třech letech. Rok předpoklad Celkový obrat společnosti (v mil. Kč) Obrat ze stavební činnosti společnosti obrat v mil. Kč rok Graf č. 2: Celkový obrat a obrat ze stavební činnosti v posledních čtyřech letech

10 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 12. Technické a materiální vybavení společnosti Technickým a materiálním vybavením patří společnost Zlínstav, a.s. Zlín ke špičkám svého oboru. Provozní vybavení společnost neustále přizpůsobuje novým trendům a jeho hodnota představuje několik desítek mil. Kč. Pro svoji stavební činnost má společnost Zlínstav, a.s. Zlín k dispozici: - zařízení pro provádění zemních prací; - vybavení pro provádění monolitických ŽB konstrukcí; - zvedací mechanismy, speciální mechanizaci a ostatní nezbytná stavební vybavení; - zařízení pro staveniště, silniční dopravu; - drobnou mechanizaci. dále pak: - výpočetní, informační techniku a elektrotechniku; - vozový park; - zařízení pro geodetické práce. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13. Přehled realizovaných staveb 13.1 Výběr staveb realizovaných v roce 2003, 2004, 2005 Pozemní stavby 10 II. Etapa - Rekonstrukce lůžkových pavilonů nemocnice Krnov 04/ / mil. Kč Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Přístavba operačních sálů chirurgického oddělení nemocnice Nymburk 08/ / ,5 mil. Kč Nemocnice a SZZ Nymburk Výstavba centrálního příjmu SZZ Krnov 09/ / mil. Kč Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Nymburk, nám. Přemyslovců - multifunkční dům na p.p.č. 34/1 04/ / mil. Kč LICA s.r.o. Bytový dům Osecká - 43 b.j. Lipník nad Bečvou 06/ / mil. Kč Město Lipník nad Bečvou Průmyslová zóna Kopřivnice - Vlčovice - 2. etapa 10/ / tis. EURO Město Kopřivnice, CIREX CZ s.r.o. Výstavba budovy na klíč pro výr. činnost ve F-M 11/ / mil. Kč VIROPLASTIC CZ s.r.o. Rekonstr. správ. budovy č.21 - Baťova mrakodrapu na Sídlo Zl. kraje a Územního fi n. orgánu ve Zlíně 08/ / mil. Kč Zlínský kraj Nová provozní budova ČHMÚ Plzeň 12/ / mil. Kč Český hydrometeorologický ústav Novostavba státní rostlinolékařské správy Olomouc 07/ / mil. Kč Státní rostlinolékařská správa Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje 12/ / mil. Kč ČR - HZS Plzeňského kraje Hrubá stavba haly spol. IVG Colbachini CZ s.r.o. 10/ / mil. Kč IVG Colbachini CZ s.r.o. SpcŠ Valašské Meziříčí - Přístavba spojovací chodby a tělocvičny 10/ / mil. Kč Speciál.školy pro sluchově postižené Val. Meziříčí Obnova a rehabilitace objektu Sušák v Rožnově pod Radhoštěm 08/ / ,7 mil. Kč Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm

11 Rekonstrukce a přístavba domu čp. 123/II v Pražské ul. v Jindřichově Hradci, tzv. Klášteříček 07/ / mil. Kč Okresní soud v Jindřichově Hradci Odstranění nedostatků zjištěných energ.auditem v obj. P ČR SVčK Hradec Králové 12/ / mil. Kč ČR Ministerstvo vnitra Praha Administrativní budova pro Finanční úřad v Chebu 37,5 mil. Kč 12/ /2005 ČR Finanční ředitelství v Plzni Ubytovna pro VÚDM Jiříkov 03/ / mil. Kč Dětský domov se školou Jiříkov Pila Paskov, novostavba obj. SO spravní budova, SO Budova sociálního zázemí 04/ / ,1 mil. Kč Mayr-Melnhof Säge Paskov s.r.o. Hrubá stavba haly společnosti S.T.I. CZ s.r.o. 06/ / ,5 mil. Kč S.T.I. CZ s.r.o. Výstavba areálu internátní školy boardingového typu v Babicích u Říčan 219 mil. Kč 02/ /2005 Ervin Doll, a.s. Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín III.etapa 08/ / ,9 mil. Kč Gymnázium Zlín Rekonstrukce objektu OP VZP Svitavy 07/ / mil. Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Modernizace přípravy roztoku ve výrobně TPF 03/ / mil. Kč Fosfa akciová společnost Břeclav Provozní areál fi rmy TUFO výroba galusek II. Etapa 03/ / ,5 mil. Kč TUFO, a.s. Kulturní společenské a sportovní centrum Rumburk - II. etapa 09/ / ,1 mil. Kč Město Rumburk Dopravní stavby CZ Rekonstrukce náměstí Míru Bruntále - 1. etapa 04/ / mil. Kč Město Bruntál Průmyslová zóna Litovel technická a dopravní infrastruktura 05/ / mil. Kč Město Litovel Vodohospodářské stavby ČOV a kanalizace - Háj ve Slezsku - výstavba 09/ / mil. Kč Obec Háj ve Slezsku CZ 2002/ Horní Benešov - Výstavba kanalizace, II. etapa 03/ / mil. Kč Město Horní Benešov Rozšíření stokové sítě v obci Háj ve Slezsku 03/ / ,5 mil. Kč Obec Háj ve Slezsku Praděd Euroregion - čištění odpadních vod - PHARE CZ / /2004 3,7 mil. EUR Sdružení obcí Praděd Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska, stavba č. 6 odlehčení pod dálnicí D47 07/ / mil. Kč Povodí Odry, státní podnik 11

12 Třebovka, rybník Hvězda, zvýšení ochranné funkce nádrže 02/ / mil. Kč Povodí Labe, st. Podnik Kunovice - napojení kanalizační sítě na ČOV Uherské Hradiště 06/ / mil. Kč Město Kunovice 12

13 Rozestavěné stavby Komunikace Louky, technická infrastruktura Staré Město 07/ / ,5 mil. Kč Město Staré Město Rekonstrukce budovy a výstavba sběrného dvora ve venkovské průmyslové zóně v Třanovicích 09/ / mil. Kč Obec Třanovice Průmyslová zóna Olomouc Šlechtitelů + podnikatel. inkubátor 09/ /2006 2,5 mil. EUR Statutární město Olomouc Přístavba tělocvičny k objektu ZŠ, vč. přeložek plynu, splaškové a dešťové kanalizace 03/ / mil. Kč Obec Šilheřovice ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 14. Popis integrovaného systému řízení Na podzim roku 1996 zahájila společnost Zlínstav, a.s. Zlín práci na zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1995. Probíhala odborná příprava managementu společnosti Zlínstav, a.s. Zlín. V následujícím roce byla provedena vstupní analýza stávajícího systému řízení jakosti a byly vypracovány normy řízení jakosti včetně příručky a dalších souvisejících dokumentů, které zajišťovaly jednotný postup činnosti u společnosti Zlínstav, a.s. Zlín. V roce 1998 bylo provedeno proškolení všech pracovníků společnosti a po zkušební době byl systém v listopadu 1998 auditován certifi kačním orgánem QUALIFORM a.s. a dne byl společnosti Zlínstav, a.s. Zlín udělen certifi kát č. S 054/98. V prosinci 2001 proběhl reaudit certifi kačním orgánem QUALIFORM a.s., který potvrdil, že ve společnosti Zlínstav, a.s. Zlín je zaveden a udržován systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1995. Dne byl vydán nový certifi kát. V květnu 2003 byl systém certifi kován dle ČSN EN ISO 9001:2005 certifi kačním orgánem QUALIFORM a.s. a byl vydán certifi kát č. S - 416/2003. V květnu 2004 v rámci integrace jednotlivých systému pak byl systém certifi kován společností CERTLINE dle ČSN EN ISO 9001:2001 a vydán dne certifi kát pod č. QMS Vedení společnosti Zlínstav, a.s. Zlín, vědomo si toho, že veškerá stavební činnost je zásahem do krajinotvorby a má velký vliv na životní prostředí, jak energetickou náročností při výrobě surovin a materiálů pro stavební činnost, tak i vlastní stavební činností, se přihlásilo k dodržování zásad normy ČSN EN ISO 14001:1997 a podalo přihlášku k certifi kaci systému EMS. Na úvod celého projektu bylo zpracováno úvodní environmentální přezkoumání. Do konce roku 2002 pak byly vytvořeny potřebné dokumenty a směrnice a v lednu 2003 pak byl systém certifi kován společností QUALIFORM a.s. Certifi kát byl vydán pod č. EMS-012/2003. V rámci začlenění environmentálního systému do integrovaného systému řízení společnosti, byl systém recertifikován společností CERTLINE, s.r.o. v roce 2004 a vydán dne certifi kát pod č. EMS V květnu 2005, po přípravě společnosti na změnu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005, byla společnost certifi kována dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a dne byl společnosti udělen certifi kát pod č. EMS (změna A) společností CERTLINE, s.r.o. V průběhu roku 2003 se společnost Zlínstav, a.s. Zlín připravovala na certifi kaci dle specifikace OHSAS 18001:1999 (ekv. NSQ 18001:2003) a v listopadu pak proběhla certifi kace a vydán certifikačním orgánem CERTLINE, s.r.o. neakreditovaný certifi kát. V listopadu roku 2004 v rámci začlenění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do IMS byl tento systém certifi kován společností CERTLINE a dne vydán akreditovaný certifi kát č. BOZP Tím byl vytvořen integrovaný systém řízení ve společnosti Zlínstav, a.s. Zlín sestávající se systému managementu jakosti, systému environmentální managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2005 vedení společnosti rozhodlo k tomuto integrovanému systému ještě doplnit a zavést požadavky normy ČSN BS :2004. Po zavedení těchto požadavků byl proveden audit ze strany certifi kačního orgánu a dne získala společnost Zlínstav, a.s. Zlín certifi kát ISMS dle ČSN BS :

14 14.1 Přehled získaných certifikátů, osvědčení a diplomů společnosti Zlínstav, a.s. Zlín Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Na činnost: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 na výše uvedenou činnost. Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Na činnost: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém environmentálního managementu odpovída jící požadavkům ČSN EN ISO :2005 na výše uvedenou činnost. 14 Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Na činnost: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající požadavkům OHSAS 18001:1999 na výše uvedenou činnost.

15 Vydal: QUALIFORM, a.s., Rašínova 2, Brno Vydáno dne: Platnost do: Komentář: Toto osvědčení potvrzuje, že organizace plní kritéria Národního kvalifi kačního a klasifi kačního systému stavebních dodavatelů Vydal: CERTLINE, s.r.o., tř. Generála Píky 1996/3, Brno Vydáno dne: Platnost do: Uděleno: Tento certifi kát potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti informací odpovídající požadavkům ČSN BS :2004 na výše uvedenou činnost. 15 Vydal: ABF, a.s., Časopis STAVITEL společnosti ECONOMIA, a.s., MPO ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Vydáno dne: Za akci: Uděleno: LOGISTICKÉ CENTRUM TESCOMA WORLD, ZLÍN Za vytvoření špičkového fi remního objektu, v němž architektura se stává součástí značky, se zřetelem ke kvalitě vytvořeného pracovního prostředí

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období ) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období ) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 27 21) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6.1 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí konkretizuje změny a uvádí výsledky dosažené

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami

Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami Červen 2012 Profil společnosti Hlavní obory činnosti Zemědělské stavby Průmyslové stavby Bytové stavby Stavby občanské vybavenosti Vodohospodářské a inženýrské stavby Dřevěné konstrukce se styčníkovými

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT A R A D O, a.s., stavební firma Držitel certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 Myslbekova 795/9 Teplice, 415 01 Sídlo firmy Kontakty Web Úvod údaje o společnosti ARADO, a.s. Teplice Název:

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL 2012 zpracoval: technik systémů managementu zmocněnec vedení pro EMS zpracované dle ČSN EN ISO 14 031 datum: červenec 2013 , spol. s r.o., Nerudova 325, 76901 Holešov OBSAH ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Organizačně-řídící předpis Úroveň přístupu: A R1 Organizační řád Účinnost od 1. září 2016 Schváleno generálním ředitelem Ing Pavel Surý, v. r. č. j. S 35743/2016 - SŽDC O10 V Praze dne 31. 8. 2016 SŽDC

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více