Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: Změny: Javornice 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Javornice Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání školní družiny. 3/ Kritéria přijetí do školní družiny. 4/ Provoz školní družiny. 5/ Spojování činností oddělení školní družiny. 6/ Úplata za pobyt žáka ve školní družině. 7/ Přihlašování žáka. 8/ Odchod žáků ze školní družiny. 9/ Vyloučení žáka ze školní družiny. 10/ Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte. 11/ Další činnosti organizované školní družinou. 12/ Pitný režim. 13/ Dočasné umisťování žáků do ŠD, kteří nejsou přihlášeni. 14/ Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině. 15/ Povinná dokumentace ve školní družině. 16/ Kontakty.

2 1/ Úvodní ustanovení. Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), v platném znění, vydáváme pro školní družinu vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu žáků do ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 2/ Poslání školní družiny. Školní družina je místo, kde žáci po skončeném školním vyučování regenerují síly, odpočívají, doplňují si znalosti formou her, vycházek, exkurzí, získávají drobné pracovní dovednosti atd. Ve ŠD žáci dostávají prostor k rozvoji svých zájmů. ŠD je určena přednostně pro žáky ročníku ZŠ, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce do družiny. Základním prostředkem práce v družině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky. 3/ Kritéria přijetí do školní družiny. Kapacita školní družiny je 50 míst a je určena přednostně pro nejmladší žáky v následujícím pořadí: 1/ podle věku dítěte od nejmladších, tzn třída 2/ nemohou odjet domů autobusem po skončení vyučování 3/ další třídy podle naléhavosti a do naplnění kapacity školní družiny 4/ žáci z druhého stupně do naplnění kapacity školní družiny 4/ Provoz školní družiny. Školní družina má 2 oddělení. Školní družina probíhá v ranním a odpoledním režimu, začátek a konec školní družiny je organizován společně s mateřskou školou. Ranní družina: 6.30 hod - žáci přicházejí do mateřské školy vchodem pro MŠ Odpolední družina: hod - žáci odcházejí s vychovatelkou do školní družiny - žáci přicházející do ŠD v a déle vcházejí hlavním vchodem po zazvonění na zvonek ŠD, který je umístěn u hlavního vchodu - žáci přicházejí do školní družiny nejpozději v 7.20 hod V odcházejí žáci s vychovatelkou do mateřské školy a v hod odcházejí po přezutí hlavním vchodem Během vedlejších prázdnin ve školním roce bude zajištěn provoz ŠD v případě, že se přihlásí více než 7 dětí, a to v době od hodin, popř. bude provoz ŠD spojen s provozem MŠ. V případě vyhlášeného volna ředitelem školy bude v případě zájmu školní družina v provozu. 5/ Spojování činností oddělení školní družiny. na některé činnosti lze oddělení spojovat na celodružinovou akci nebo děti vyměňovat mezi odděleními spojování je možné i v době nepřítomnosti některé z vychovatelek, nesmí ale dojít k překročení maximálního povoleného počtu dětí v jednom oddělení ŠD jedná se o případ zajištění zájmové činnosti dětí /kroužky organizované družinou/ 6/ Úplaty za pobyt žáka ve školní družině.

3 Za pobyt dětí ve ŠD je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jejíž výši stanovuje ředitelka školy směrnicí k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu. Úplata je stanovena s účinností od Kč na měsíc. Je určena na vylepšení vybavení školní družiny pomůckami, hračkami a hrami, na materiál k tvorbě výrobků, které si odnášejí děti domů, na použitý papír, kopírování, na pitný režim atd. Výše úplaty je stanovena na celý školní rok. Vybírá se předem ve dvou splátkách za období září až leden a únor až červen. Úplatu vybírají vychovatelky proti podpisu zákonného zástupce a účetnímu dokladu. Úplata může být snížena nebo prominuta v případě že: 1/ zákonný zástupce prokáže, že pobírá sociální příplatek podle zákona 117/1995 Sb o státní sociální podpoře 2/ pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře Dále může být úplata snížena na polovinu v případě: 1/ dochází méně než tři dny v týdnu. 2/ že do školní družiny dochází více než 2 děti z rodiny 3/ že dítě využívá školní družinu pouze do hodin Žáci dočasně umístění ve školní družině úplatu neplatí 7/ Přihlašování žáka. 1. Ve školní družině je jmenována vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka (zápisní lístek). Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 8/ Odchod žáků ze školní družiny. žáci odcházejí domů či za jinými mimoškolními aktivitami vždy v hodinu, kterou mají uvedenou na zápisním lístku (vždy do nebo po hodin) pro činnost školní družiny je nežádoucí odchod žáka v čase od , kdy probíhá hlavní blok činností ŠD a aby tato činnost nebyla narušována individuální odchod (lékař, docházka do ZUŠ, kroužků apod.) pak na základě písemné žádosti zákonných zástupců, na které bude vždy uveden datum, čas odchodu popř. osoba, která dítě ze ŠD vyzvedne v případě samostatného odchodu žáka z místa činnosti mimo ŠD (hřiště, nejbližší okolí školy) podá zákonný zástupce žádost, která může být dlouhodobá nebo s platností pro jednotlivé případy opět s uvedením datumu a času odchodu v opačném případě je žák uvolněn až po příchodu do zařízení ŠD a v čase uvedeném na zápisním lístku 9/ Vyloučení žáka ze školní družiny. Žák může být ze školní družiny podmínečně vyloučen nebo vyloučen podle 31 odst. 2 školského zákona v případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem, školním řádem nebo vnitřním řádem školní družiny.

4 10/ Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte. pokud si rodiče (zákonní zástupci) nevyzvednou dítě do konce provozní doby, bude následovat telefonická výzva rodičům k vyzvednutí dítěte, číslo je uvedeno na zápisním lístku v případě, že nebude možný kontakt se zákonným zástupcem, bude vychovatelka kontaktovat náhradní zodpovědnou osobu, která je určena na zápisovém lístku 11/ Další činnosti organizované školní družinou. lze uskutečňovat akce mimo stanovenou provozní dobu - výlety, sportovní a společenské akce akce musí být v předstihu schváleny vedením školy a uvedeny v týdenním plánu práce ŠD podmínkou konání je zajištění pravidel BOZP všech účastníku, písemný souhlas rodičů při akcích výkonnostního charakteru je nezbytné písemné prohlášení rodičů ke zdravotnímu stavu dítěte 12/ Pitný režim. Podle potřeby zajišťují vychovatelky nákup sirupů. 13/ Dočasné umísťování žáků do ŠD, kteří nejsou přihlášeni. dítě může být dočasně umístěno do ŠD v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, při čekání na zahájení dopolední vyučování nebo odpolední zájmové činnosti a na odjezd autobusu dočasně umisťovaní žáci jsou zapisováni do docházkového sešitu pokud vedení školy nařídí mimořádný dohled nad žáky nesmí být překročen maximální povolený počet dětí v oddělení (informace o počtu dětí prokazatelným způsobem sdělí příslušná vychovatelka) v opačném případě zajistí dohled nad žáky, podle požadavků pedagogický pracovník 14/ Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině. všichni žáci musí být prokazatelně seznámeni s obsahem Vnitřního řádu školní družiny (včetně žáků, kteří v době poučení nebyli přítomni, stejně tak žáci, kteří byli do družiny přijati dodatečně) všichni žáci, za podmínek uvedených v předcházejícím bodě, musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro činnost ŠD využívány pohyb žáků mimo prostory školní družiny je povolen pouze se souhlasem příslušné vychovatelky (přecházení k činnostem - tělocvična, počítač. učebna, při odchodu do šatny ) odchází-li dítě samostatně do šatny, přezuje se, oblékne a odchází domů, je poučeno jak přecházet vozovku, jak se chovat na komunikacích vychovatelky společně plánují celoročním plánem práce ŠD a týdenními plány ŠD pouze takové činnosti, které neohrožují bezpečnost a zdraví žáků a ke kterým mají vychovatelky odbornou a pedagogickou způsobilost před zahájením jakékoliv činnosti je povinností vychovatelek překontrolovat nezávadnost a bezpečnost využívaných prostorů a zařízení (zjištěné závady, které nejsou schopny ihned odstranit - prokazatelným způsobem neprodleně nahlásit ředitelství školy), v takovém případě nelze zařízení využívat k činnosti se žáky lze využívat pouze vybavení a zařízení, které neohrožuje bezpečnost, zdraví všech přítomných žáci nesmí sami otevírat a zavírat okna ve školní družině vedoucí vychovatelka zodpovídá za průkazné seznámení rodičů dětí s ustanoveními Vnitřního řádu školní družiny

5 pro činnost dětí ŠD platí stejná ustanovení jako ve školním řádu. při užívání odborných učeben, např. tělocvična, keramická dílna, počítačová učebna se řídí příslušnými řády těchto učeben žák je povinen nahlásit vychovatelce školní družiny jakýkoliv úraz 15/ Povinná dokumentace ve školní družině. zápisové lístky žáků, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny podepsané zákonným zástupcem třídní knihy jednotlivých oddělení, obsahující přehled výchovně vzdělávací práce včetně docházky žáků docházkový sešit vnitřní řád školní družiny roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí 16/ Kontakty. ŠDI ŠDII Tento řád školní družiny ruší řád školní družiny vydaný dne: Vypracovala: Mgr. Marie Lorencová, ved. vychovatelka Jana Divíšková ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD

ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD Obsah: a) Provozní doba ŠD b) Lokalizace ŠD c) Přihlášení žáka, odhlášení žáka, docházka do ŠD, vyloučení žáka ze ŠD d) Platby za pobyt žáka ve ŠD e) Zajištění bezpečnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců

1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců Škola : Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Vnitřní řád školní družiny Č.j.: 93/2014/RE Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: S 10 1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců Práva

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46

Více

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.02 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Č.j.: RGaZS/526/2012 Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více