Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava"

Transkript

1 příspěvková organizace, Opava V Opavě dne: Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti výročních zpráv. Zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky, s provozními a správními zaměstnanci dětského domova na provozní poradě dne Zřizovateli DD Moravskoslezskému kraji byla tato výroční zpráva odeslána dne

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní charakteristika zařízení 2. Hodnocení výchovné činnosti 3. Program rozvoje osobnosti dítěte 4. Zájmová a rekreační činnost 5. Materiálně technické vybavení dětského domova 6. Základní údaje o pracovnicích DD 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD 8. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Kontroly 11. Správní řízení 12. Náhradní rodinná péče 13. Vlastní hodnocení činnosti dětského domova 14. Fotodokumentace DD ve školním roce 15. Hospodaření dětského domova - 2 -

3 Část 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava. Internetová adresa: Webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal. Majetkové poměry Budova domova je majetkem kraje, kdy rovněž 2 parcely zahrady a dvůr jsou jeho majetkem, hřiště s asfaltovým povrchem je historickým majetkem města /Opavy/ a máme je v dlouholetém užívání. Dne podala na Dětský domov Opava a na ČR-MF ČR Praha žalobu Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Opava /dříve Řád Německých rytířů/ na určení vlastnického práva k budově DD a nemovitostem souvisejícím. Než došlo k soudnímu jednání v dané věci, tak žalobce vzal žalobu zpět a usnesením soudu ze dne se řízení, kterým se žalobce domáhal určení vlastnického práva proti Dětskému domovu v Opavě, zastavuje. Proti 1. žalovanému: České republice úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, však soudní řízení pokračuje i nadále. Budova DD je po dřívějších rekonstrukcích a neustálé údržbě ve velmi dobrém stavu. Dětský domov Opava je domovem rodinného typu s kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do 6. rodinných skupin po 8 dětech. Rodinné skupiny jsou tvořeny v maximální možné míře dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech. Jde o provoz a údržbu domácnosti, tradiční domácí práce, vaření, společenské chování, rodinná a sexuální výchova apod. Plně využíváme samostatný Startovací byt ve městě. Bydlí zde dívka, která velmi úspěšně odmaturovala, byla přijatá na Ostravskou univerzitu v Ostravě a pod metodickým vedením vychovatelů se připravuje na běžný život po ukončení přípravy na budoucí povolání. V průběhu školního roku došlo k další rekonstrukci sociálního zařízení a to na 2. RS a proběhla generální rekonstrukce výměníku teplé vody v kotelně DD

4 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od / Statutární orgán ředitel vedoucí vychovatelka statutární zástupce, sociální pracovnice hospodářka dětská sestra vychovatelé, pedagogické asistentky, pečovatelky vedoucí jídelny údržbář, švadlena, pradlena, uklízečky účetní kuchařky - 4 -

5 Část 2. Hodnocení výchovné činnosti Početní stav dětí, kapacitní využití domova: Nový školní rok 2011/2012 začínal dětský domov se 40 dětmi. V průběhu roku přišlo 9 dětí a z DD odešlo 15 dětí: - do vlastní rodiny 2 děti - do vlastní péče osamostatnilo se 7 dětí - do diagnostického ústavu na diagnostiku 2 děti - do jiného DD 2 děti - do pěstounské péče, adopce 2 děti V pravidelném kontaktu s rodinou během víkendových pobytů doma bylo 29 dětí. Na vánoční prázdniny a svátky odjelo domů k rodině 24 dětí, 7 dětí bylo během vánočních prázdnin na zimním táboře. Bez návštěv v rodině a u příbuzných bylo během školního roku 17 dětí. Během letošních letních prázdnin bylo na dlouhodobém či krátkodobém pobytu doma celkem 33 dětí, z toho 12 dětí bylo v rodině dlouhodobě a 21 dětí na kratší prázdninový pobyt. Ostatní děti a také ty, které byly doma pouze na kratší pobyt, zůstaly v dětském domově, rekreovaly se na letních táborech. Aktuální stav dětí v dětském domově k je 47 dětí. Výsledky přijímacích řízení na SŠ a SOU, studium na středních školách V rámci přijímacího řízení bylo přijato 1 dítě do učebního oboru a 2 chlapci byli přijati na Obchodní akademii v Opavě na maturitní obor. 1 zletilý chlapec pokračuje v nástavbovém studiu v maturitním oboru, ukončil 1. ročník. 1 zletilý chlapec nevykonal v řádném termínu úspěšně závěrečné zkoušky v učebním oboru, avšak v náhradním termínu v září již úspěšný byl. 1 zletilá dívka ukončila zdárně maturitní obor na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě a byla přijata ke studiu na Ostravské univerzitě, Pedagogické fakultě

6 Odchod zletilých klientů z dětského domova Celkem v tomto školním roce bylo zletilých či dovršilo zletilosti 15 dětí, z toho se osamostatnilo 7 zletilých klientů po dokončení studia, čímž byla ukončena jejich smlouva. Všechny děti, které v tomto roce dovršily 18 let a nemají ještě dokončenu školu, pokračují dále ve studiu. Podepsaly smlouvu o setrvání v DD do ukončení přípravy na budoucí povolání. V tom směru jsme zaznamenali velký posun oproti minulosti, a to, že ač máme vysoký počet zletilých klientů, mají zájem o získání kvalifikace, aby měli lepší uplatnění na trhu práce, a proto setrvávají v DD. Sedmi klientům jsme pomáhali se zajištěním bydlení, práce a všech náležitostí, spojených s odchodem z dětského domova a osamostatněním. Z těchto klientů se pouze 2 vracely do původní rodiny, 1 dívka k matce a 1 chlapec k babičce. Pro 1 chlapce jsme zajistili ubytování v Domě na půl cesty v Ostravě, pro 2 dívky Sámovka - Dům na půl cesty v Praze. Jedna z těchto dívek se nakonec rozhodla pro odchod do podnájmu v Praze. 2 klienti si zařídili podnájem v Opavě. Tři odcházející zletilí klienti byli zapojeni do projektu Nadace manželů Livie a Václava Klausových Startovné do života". Finanční částka, která jim byla po ukončení pobytu v domově naspořena, byla použita k úhradě nákladů spojených s bydlením. Tato finanční pomoc je pro osamostatňující se děti velmi důležitá, protože jim pomůže v těch prvních dnech samostatného života. Se všemi klienty, kteří z dětského domova odešli, máme i nadále kontakt, informujeme se na ně a jsme jim nápomocni při řešení vzniklých situací. K máme 8 dětí umístěných v DD na Smlouvu. Ve Startovacím bytě Dětského domova v Opavě je umístěna od jedna naše zletilá klientka, která je v DD na Smlouvu a pokračuje dále ve studiu na Ostravské univerzitě. Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti DD Výchovně vzdělávací činnost v Dětském domově v Opavě probíhala tak jako v minulých letech v rovině systematického působení na děti v tom smyslu, aby se děti v domově cítily dobře a nacházely zde prostředí běžné tomu, které je v klasických rodinách V hodnoceném školním roce došlo ke zlepšení v tom, že ubylo dětí s poruchami chování, což se velmi příznivě odrazilo na atmosféře v rodinných skupinách. Po dlouhých letech jsme ke konci školního roku dostali 4 malé děti, což již léta nepamatujeme Pozitivně to působí na ostatní děti, protože těch nad 15 let je dlouhodobě v DD více než 2/3. Na straně druhé však příchod malých dětí je pro nás výzva vrátit je rodinného prostředí, nebo zabezpečit jim vhodnou pěstounskou péči. V oblasti vzdělávací dosahovaly naše děti ve školách střídavých výsledků. Pozitivní je ta skutečnost, že nikdo neopakuje ročník, všechny děti úspěšně postoupily do vyššího ročníku. 7 dětí studuje úspěšně na středních školách s maturitou, konkrétně: 3 na obchodní akademii, 1 na průmyslovce, 1 na zdravotní škole, 1 na střední zemědělské škole, 1 na strojírenském učilišti s maturitou. Dívka Martina začala studovat na Ostravské univerzitě na Pedagogické fakultě. Domnívám se, že s ohledem na to, jak složité děti do dětského domova k nám často přicházejí, že je to výrazný úspěch celého pedagogického kolektivu. V oblasti mimoškolní děti využívaly volný čas různými společenskými činnostmi, zdokonalovaly se v ovládání počítače. Běžná byla práce na zahradě, obsluha pračky, žehlení, drobné opravy osobních věcí a pravidelné vaření o víkendech jsou náležitosti, které děti zvládají naprosto bezproblémově. Rezervy v této oblasti vidím v tom, že tzv. výchova prací je oproti minulosti nedostatečná a před vychovateli RS je zde dlouhodobý úkol co nejdříve toto zlepšit a děti lépe a vhodně motivovat. Důležité místo ve výchově měla i nadále zájmová a rekreační činnost, která probíhala nejen v pracovních dnech, ale především o víkendech

7 Děti dosahovaly pod vedením pedagogů velkých sportovních, kulturních a společenských úspěchů, což je dokladováno v jiných kapitolách této výroční zprávy. Součástí Programu rozvoje osobnosti dítěte byla snaha působit na děti tak, aby odcházely z dětského domova po ukončení ústavní výchovy co nejlépe připraveny na samostatný život. Ve většině případů se to zdařilo, avšak, v několika případech nebyly výsledky takové, jaké by si vedení dětského domova představovalo. Bylo to způsobeno především laxním přístupem několika vychovatelů, kteří tuto oblast výchovně vzdělávací činnosti jednoznačně podcenili. Proto ředitel DD k nadcházejícímu novému školnímu roku učinil několik zásadních opatření, aby se tato situace již neopakovala a to včetně opatření personálních. Nadále byla dětem v průběhu celého školního roku poskytována kvalitní zdravotní péče. Zdravotní stav dětí byl pečlivě sledován a v případě potřeb okamžitě řešen. Děti s velkými zdravotními a psychickými problémy ve spolupráci s diagnostickými ústavy v kraji se podařilo přemístit do zdravotnických a výchovných zařízení, kde jim je poskytnuta péče odpovídající jejich potřebám. Přes mírný pokles je stále v dětském domově hodně dětí se závažnými zdravotními problémy. Mezi nejčastější zdravotní problémy dětí v hodnoceném školním roce patřily: ortopedická vyšetření a následné zákroky u 10 dětí, endokrinologické léčení u 6 dětí, kardiologická ambulance u 5 dětí, oční ambulance u 20 dětí, skoliotická ambulance 2 děti, gastroenterologická ambulance 2 děti, nefrologická ambulance 4 děti, neurologická ambulance 4 děti, ortodontie 5 dětí, psychiatrická ambulance a následné dlouhodobé léčení 5 dětí, hematologická ambulance 1 dítě. V v nemocnici byly v průběhu školního roku hospitalizovány 4 děti a to na oddělení dětském, chirurgickém a psychiatrickém. Z důvodů nemoci pak na izolaci DD pobývalo krátkodobě 111 dětí, z nichž 29 užívalo lékaři předepsaná antibiotika. Vyhotoven a odeslán byl záznam o úraze 2 dětí, přičemž ani jeden případ nebyl odškodněn. Na ozdravném pobytu v lázních Metylovicích bylo v srpnu 9 dětí. Se všemi dětmi v DD jsme celoročně chodili na pravidelné preventivní prohlídky, na očkování a na pravidelné stomatologické vyšetření a následné zubařské zákroky. V pedagogicko-psychologické poradně byly v průběhu hodnoceného období vyšetřeny 3 děti a psychologická ambulance byla navštěvována dle individuálních potřeb dětí. V rámci přípravy na samostatný život po ukončení ústavní výchovy se ve cvičném Startovacím bytě, v budově dětského domova, v průběhu školního roku vystřídaly 2 děti starší 16 let, které zde žily samostatně pod metodickým vedením vychovatelů. V novém nadcházejícím školním roce dostal příležitost vyzkoušet si samostatné bydlení chlapec, který je před ukončením maturitního studia. Ve Startovacím bytě ve městě pak bydlí dívka, která nyní studuje na Ostravské univerzitě v Ostravě, má tím vytvořené ze strany DD ideální podmínky k úspěšnému studiu. V rámci Minimálního preventivního programu DD se nadále vycházelo ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a MŠMT. Pokračovala v této oblasti velmi dobrá spolupráce s Městskou policií v Opavě. Nadále v dětském domově pracuje preventivní protidrogový tým pod vedením metodika prevence, který se uvedené problematice intenzivně věnuje. Pravidelnými kontrolami bylo v průběhu školního roku zjištěno požití marihuany pouze u 1 dívky, která je pod neustálou kontrolou. Ve 3 případech došlo k požití alkoholických nápojů a to mimo DD na individuální vycházce. Oproti minulým rokům došlo k výraznému snížení útěků dětí z DD, kdy se uskutečnily pouze 3 v celkové délce 29 dnů. Šlo o děti velmi problémové, které měly dlouhodobě výchovné problémy a negativně působily na ostatní děti v dětském domově. Dvě z těchto dětí byly po diagnostickém pobytu přemístěny v průběhu školního roku postupně do výchovných ústavů

8 Z negativních jevů je stále největším problémem kouření, kdy stálými kuřáky je nyní 10 dětí. K šikanování v dětském domově mezi dětmi nedocházelo, stejně jako v minulých letech s tímto nemáme v našem zařízení žádné problémy. A to proto, že v rámci prevence tomu věnujeme maximální možnou pozornost. Záporem nadále je, že přetrvává častá vulgární mluva mezi dětmi navzájem a to i mezi sourozenci. Přes neustálé pedagogické působení se nedaří odstranit tento společenský nešvar, který je typický mezi mladými lidmi v naší společnosti. Dětské rada si upevnila své místo ve výchovně vzdělávacím procesu, kdy zástupci dětí z jednotlivých rodinných skupin se pravidelně scházeli s ředitelem a vedoucí vychovatelkou. Zástupci dětí se vyjadřovali k životu dětí v domově a hodnotili veškerou činnost dětského domova, přednášeli vlastní návrhy. O náplni jednotlivých schůzek Dětské rady s vedením domova je vždy veden písemný zápis. Po každé schůzce ředitel DD informoval poradu vedení o názorech dětí a o případných přijatých opatřeních, které vzešly z jednání Dětské rady. Samotné děti členové rady hodnotí vzájemnou spolupráci vysoce pozitivně. Část 3. Program rozvoje osobnosti dítěte S Programem rozvoje osobnosti dítěte pracují vychovatelé již 8 rokem. Od letošního školního roku vychovatelé zaznamenávali veškeré údaje o dítěti v nově upravené osnově IPRODu v EVIXu. Na každé dítě jsou stanovená přesná pravidla, hodnoty a zásadní normy. Na základě upřesněných cílů, orientační diagnostiky se vychovatelé zaměřují na individualitu každého dítěte. Systematickým působením reedukačních metod se vychovatelé snažili rozvinout nebo případně pozměnit vlastnosti dítěte žádoucím směrem. Cílem vždy je a bylo vytvářet u dítěte zdravé sebevědomí a dosahovat optimální výchovně-vzdělávací výsledky. Zároveň byla sledována zpětná vazba, zda program rozvoje posiloval pozitivní změny v chování dětí. Důležitým prvkem programu byla příprava dětí na návrat do reálného života po ukončení ústavní výchovy s cílem odklonit děti od závadového prostředí, zapojit je do běžného života a na dodržování mravních hodnot a norem. Stěžejním úkolem bylo připravovat naše děti k úspěšné integraci do společnosti. Největší důraz jsme kladli a klademe na vzdělání, které je pak odrazovým můstkem pro sociální integraci v jejich životě. Výrazným problémem pro mladistvé je dosažení zletilosti před ukončením přípravy na povolání. Osmnácté narozeniny znamenají zlomovou hranici a ne vždy se podaří přesvědčit děti později již klienty o setrvání v DD na smlouvu. Toto zásadní životní rozhodnutí je vždy na nich samotných. V této oblasti se vychovatelé průběhu roku soustřeďovali především na budoucí odchod některých z nich a intenzivně s nimi spolupracovali na možnostech bydlení, jako je Dům na půl cesty v Praze, Ostravě, podnájem, Startovací byt a rodina. Letos po dovršení přípravy na povolání odcházelo 7 zletilých klientů, všem se podařilo zdárně ukončit vzdělání a najít si ubytování. Všechny děti umístěné v dětském domově mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno a znevýhodňováno. Osobní volno dětí je dobře vyváženo s každodenními povinnostmi, které vyplývají z života v dětském domově. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti na chodu své rodinné skupiny a k samostatnému rozhodování. O každém dítěti, které je zařazeno do tzv. Programu rozvoje osobnosti, vychovatelé vedou příslušnou písemnou dokumentaci. Sledují jeho působení v dětském domově a ve škole a vypracovávají opatření a metodická doporučení pro další výchovné působení na každé konkrétní dítě. Metodické vedení jak po praktické stránce, tak po stránce písemné po celý uplynulý školní rok zabezpečovala vedoucí vychovatelka

9 Dne uskutečnil v našem DD prověrku vedení Programu rozvoje osobnosti koordinátor Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně Mgr. Dvořák. Dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, 2. odst. 10 posoudil děti našeho dětského domova takto: a/ samostatné přiměřené věku 14 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 18 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 10 dětí d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 3 děti e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí Hodnoceno bylo celkem 45 dětí, které v hodnoceném školním roce v DD pobývaly. Část 4. Zájmová a rekreační činnost Již několik let patří zájmová a rekreační činnost v našem domově k upřednostňovaným a velmi úspěšným aktivitám. Umožňujeme, aby se pro děti všech věkových kategorií realizovaly takové činnosti, které plně uspokojují jejich zájmy, záliby, potřeby a posilují tak jejich sebedůvěru a seberealizaci. V letošním roce pod vedením našich pedagogů pracovaly 4 zájmové kroužky: výtvarný, plavecký, dramatický a od listopadu opět keramický. Ve všech kroužcích v DD pracovalo celkem 35 dětí. Za největší prioritu permanentně považujeme veškeré sportovní činnosti, podporující zdravý a tělesný i morální vývoj, především plavání, fotbal a posilovnu. Při těchto činnostech se po denním školním vyčerpání uvolňuje přebytek nevyužité energie, skrytá agresivita i bojovný pud a obnovuje se dětem a mládeži fyzická i psychická síla. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vychovatelky, která koncepčně zabezpečuje plavecký výcvik v DD, jsme letos podruhé za 16 let nepořádali plavecké přebory mezi DD z Moravskoslezského kraje. To ale nemění nic na tom, že v DD máme všechny děti plavce a dokonce i předškoláky. Jsme hrdi na to, že umí každé dítě plavat. Tradičně k nejúspěšnějším sportovním akcím patřily fotbalové turnaje, kde jsme letos dosáhli velmi významných úspěchů největších za dobu existence našeho dětského domova. Výborných výsledků jsme dosáhli také ve výtvarné činnosti. Dokazuje to veřejné ocenění v 8. ročníku celostátní výtvarné akci v soutěži Vlak, štěstí a naděje. I v letošním roce byly veškeré naše dětské výkresy už krátce po zveřejnění na internetu vydraženy jako jedny z prvních. V Moravskoslezském kraji, jako v jediném DD, mají naše děti prodány všechny výkresy za nejvyšší částku z celé České republiky. Nejvyšší finanční ocenění získal obrázek 13letého chlapce. Za získané peníze si děti pořídily dle vlastního přání potěšující menší, větší i hodnotný dárek. Pod vedením dlouholeté a činorodé vychovatelky výtvarná dětská díla vždy zaručila velkolepý úspěch. Počet výtvarně reprezentativních akcí za školní rok je vysoký, nejúspěšnějšími z nich jsou: Barevný svět dětí Praha, celorepubliková soutěž Nadace T. Maxové, výtvarná soutěž producentského Centra Profil v Mariánských Lázních vánoční pohlednice, vánoční maxi ozdoba, maxi vajíčko a kalendář. Ostatní výrobky výtvarného kroužku se využívají k jarní, podzimní, zimní estetizaci a k zútulnění společenských prostor DD. Vynikajících výsledků dosáhli naši chlapci ve fotbale, kdy sbírali jedno turnajové vítězství za druhým. V malé kopané jsme na turnaji DD v Karviné z 10 týmů získali zlaté medaile, na celostátním turnaji DD CUP pod patronací České fotbalové reprezentace jsme v Praze z 53 týmů získali opět prvenství, za což jsme dostali obrovský pohár a opět zlaté medaile

10 Další zlaté medaile získali fotbalisti našeho dětského domova na regionální sportovní olympiádě v Ostravě. Za tento úspěch se nám dostalo cti reprezentovat náš Moravskoslezský kraj na celostátní sportovní olympiádě, která byla letos v Ostravě. Přesto, že jsme měli proti sobě velmi silné fotbalové výběry, opět jsme suverénně, bez ztráty jediného bodu turnaj vyhráli a stáli se přeborníky republiky. V korejském bojovém umění sebeobrany v taekwon-du vynikají dlouhodobě naši 2 chlapci, kteří se nejen zúčastňují prestižních republikových soutěží, ale získávají zde i prvenství. V Nymburku na mezinárodní soutěži Czech Open 2012 dosáhl náš chlapec zisk dvou zlatých medailí z technických sestav a ze speciálního přerážení získal titul nejúspěšnější senior skupiny B v opavské škole taekwon-da. Na Mistrovství České republiky v Brně oba naši chlapci vybojovali 1. místo a ještě v technických sestavách podařilo jednomu z nich získat 2. místo. Dle slov trenéra, našeho bývalého vychovatele, patří chlapci k největším talentům za posledních 10 let v opavské škole taekwon-da a také i v našem dětském domově. Naše děti se aktivně zapojovaly také do zájmových kroužků na svých ZŠ a ve sportovních klubech. Jedna naše dívka zde získala v mažoretkách titul mistryně republiky,17 dětí celoročně plavalo za plavecký oddíl Opava, 10 chlapců hraje fotbal TJ Slavkov. Dále je zapojeno 1 děvče do gymnastiky, šachy navštěvují 2 chlapci a kroužek taekwon-do také 3 chlapci. V průběhu školního roku se děti v jednotlivých RS zúčastnily mnoho sportovních atletických závodů, pěších a cyklistických výletů i kulturních akcí: divadel, koncertů, přednášek, návštěv kina a jiných zábavných atrakcí pro děti. Děti s pěveckým a sportovním nadáním vystoupily v rámci DD na několika veřejných akcích, např. na 6. benefičním koncertě ve Slezském divadle v Opavě a na Nejmilejším koncertě ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se děvčata umístila na 3. místě. Ve školním roce 2011/2012 se naše děti zúčastnily řady sportovních a kulturních soutěží a přehlídek. K těm nejoblíbenějším patřily: - Setkání opuštěných a postižených dětí v Novém Jičíně - Výšlap na Lysou horu - 6. benefiční koncert Slezské divadlo Opava - Vánoční výstavka prací dětí našeho DD - Nadace Terezy Maxové - výtvarná soutěž - Lyžařský zájezd na Praděd - Velikonoční výstavka prací dětí našeho dětského domova - Opavský koláč orientační běh - Vlak štěstí a naděje výtvarná soutěž - Kuličkiáda DD v Karviné - Nejmilejší koncert DD ve Frýdlantu nad Ostravicí - Cyklistické výlety do okolí Opavy - Dětský den v Městských sadech - Křeslo pro hosta s bývalou klientkou našeho DD - O pohár fotbalové reprezentace DDCup Ostrava - 1. místo - Sportovní a atletická olympiáda DD v Ostravě 1. místo - Národní finále DDCUP Praha - 1. místo - Účast na EURU 2012 v Polsku - Triatlon v Krnově Výše uvedený počet tradičních, sezónních i nových akcí dokazuje, že zájmová činnost dětí v Dětském domově v Opavě je skutečně různorodá, rozšiřuje, obohacuje zájmy dětí a rozvíjí jejich specifické schopnosti v oblasti sportovní, estetické, výtvarné, hudební a přírodovědné

11 Dáváme prostor zájmu dětí o plavání, fotbal, atletiku, kolektivní sportovní hry a soutěže, cyklistiku, hudbu, poznávací výlety, v zimě pak o bruslení, lyžování. Během roku děti jezdily na krátkodobé prázdninové odpočinkové zimní pobyty do Kunčic pod Ondřejníkem a jarní pobyty se SVČ v Opavě s Modrou kočkou do okolí Vítkovska, do míst, která ještě neznají, učí se poznávat a vnímat zákonitosti přírody. V DD na zahradě na svých přidělených květinových a zeleninových záhonech děti pěstují květiny a oblíbenou zeleninu. Ve skleníku pak sklízí ranou zeleninu a v letním období papriku, rajčata, okurky a zvenku rostoucí hroznové víno. Letní prázdninová činnost byla vedením DD připravována již od jara a jako v minulých letech bylo úzce spolupracováno se sociálními útvary obcí a měst Moravskoslezského kraje. Letní prázdniny proběhly v době od Řada dětí byla na krátkodobém nebo dlouhodobém pobytu ve svých rodinách. V uvedené době byly v provozu tři rodinné skupiny, vychovatelé čerpali řádnou dovolenou. Na základě povolení oddělení sociálně právní ochrany dětí měst a obcí bylo na přechodnou dobu v průběhu letních měsíců propuštěno z DD dočasně ke svým rodinám dlouhodobě 9 dětí, krátkodobě 10 dětí. Celkově o prázdninách bylo ve svých rodinách 19 dětí. Děti, které v domově přes prázdniny zůstaly, se řídily plánem letní výchovné činnosti a zúčastnily se letních táborů a ozdravných lázní, které pro ně vedení DD každoročně v půlročním předstihu připravuje a respektuje veškerá jejich přání, protože každoročně zůstává vysoký počet dětí s vyšší věkovou kategorií přes prázdniny v DD. Z tohoto důvodu každoročně preferujeme letní tábory, na které můžeme umístit právě děti staršího věku i mládež a jedním z nich je Agentura7, která jednak přijímá do všech turnusů mládež do 18 let a jednak má rekreační táborové středisko v krásném beskydském úpatí v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jejich skvělý táborový program uspokojí i nejnáročnější příznivce letní zábavy. LT Agentura7, Kunčice pod Ondřejníkem, 2 turnusy LT RS Šípková Růženka Ostravice LT Penzion Setina Pustá Polom LT Taekwon-do Malá Morávka LT Modrá kočka Kamenka u Oder Lázně - Metylovice dětí 15 dětí 12 dětí 2 chlapci 4 děti 9 dětí Uvedených letních táborů a lázní zúčastnilo celkem 87 dětí. Děti měly možnost účastnit se na poutavém a zajímavém výběru z programu jako byl tanec v Kunčicích pod Ondřejníkem, sport a cyklistika v Pusté Polomi, taekwon-do na Malé Morávce, slunění, koupání a výlety do okolí Oder, vyzkoušely si základy dalších aktivit v letních táborech, ke kterým opět bude vedení DD přihlížet při zabezpečování dětské rekreace v příštím roce. Nově jsme dětem zajistili tábor realizovaný v rekreačním středisku v přírodním prostředí řeky Ostravice na úpatí Lysé hory. Děti byly nesmírně spokojené s neznámým a krásným prostředím, spoustou nových kamarádů a zážitkového dobrodružství v pohádkových hrách, soutěžích, tanci či sportu i netradičními letními činnostmi

12 Část 5. Materiálně technické vybavení dětského domova Po stavebních rekonstrukcích v minulých letech, kdy byla budova dětského domova modernizována, je nyní dětem poskytováno velmi kvalitní a příjemné bydlení. Každá rodinná skupina má dokonale vybavenou kuchyňku se studovnou, sociální zařízení pro chlapce a dívky zvlášť, tři až čtyři ložnice, ve kterých bydlí děti po dvou. Domov má velmi dobré provozní zázemí moderní technologií vybavenou kuchyň a prádelnu, mandlovnu, šicí dílnu, dostatečné sklady a moderní plynovou kotelnu. Pro činnosti odpočinkové, rekreační i zájmové jsou všechny rodinné skupiny kvalitně vybaveny. Všechny mají barevné plazmové televizory, DVD, počítače s neomezeným přístupem k internetu, dostatek společenských her a sportovního vybavení. K dispozici dětem je také vlastní tělocvična, asfaltové hřiště s možností hrát tenis, volejbal, kopanou, košíkovou. Ve skleníku a na zahradě si jednotlivé RS pěstují zeleninu a okrasné květiny. Dětmi byl především o prázdninách a také v horkých dnech plně využíván opravený venkovní bazén na zahradě DD. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny ledničkami, pečícími troubami, mikrovlnou troubou, kuchyňskými roboty, žehličkami, šicími stroji. Nově pak byly v průběhu školního roku některé RS vybaveny novými bytovými doplňky. Od ledna 2011 realizujeme program EVIX, který nám pomáhá lépe vést veškerou povinnou a předepsanou písemnou evidenci. V průběhu hodnoceného období došlo ke generální opravě sociálního zařízení 2.RS, ke generální obměně kotle na teplou vodu v kotelně DD a k vymalování společných prostor domova. Děti s vychovateli si pak samy svépomoci vymalovaly řadu pokojíků na svých rodinných skupinách, čímž si vytvořily hezčí a příjemnější prostředí, ve kterém bydlí. Část 6. Základní údaje o pracovnících DD / k / Počet všech pracovníků DD: předepsaných: 35,91 celkem: z toho: ředitel 1 zástupce ředitele a soc. pracovnice 1 vychovatelé a asistenti pedagoga 18 pečovatelky /noční služba / 2 hospodářka 1 účetní 1 dětská sestra 1 vedoucí jídelny 1 kuchařky 3 pradlena 0,50 švadlena 1 uklízečky 2,25 domovník údržbář

13 Konkrétní dosažené vzdělání zaměstnanců DD: Pedagogičtí pracovníci: celkem: 19 Z toho: Středoškolské vzdělání - asistent pedagoga 2 Střední pedagogická škola 4 PS - pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy vol. času 3 PS - pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele 2 VOŠ pedagogika specifických činností ve volném čase 1 VŠ speciální pedagogika 4 VŠ sociální pedagogika 2 VŠ bez kvalifikace 1 Noční pečovatelky: celkem: 2 Středoškolské vzdělání 2 Správní zaměstnanci: celkem: 4 účetní SEŠ 1 soc. pracovnice SŠ soc. právní 1 hospodářka SEŠ 1 dětská sestra SZŠ 1 Školní jídelna: celkem: 4 vedoucí ŠJ SHŠ 1 kuchařky SOU obor kuchařka 3 Ostatní personál: celkem: 4,75 údržbář SOU instalatér 1 švadlena SOU - krejčová 1 pradlena SOU aranžérka 0,50 uklízečka základní vzdělání, SOU, SŠ 2,25 Spolupráce se sponzory: Sponzoři DD od září 2011 do srpna 2012 TEVA Opava - Komárov Nadační fond TESCO Nadace Terezy Maxové Ing. Havlický, Opava Car and Truck, Josef Kmínek, Ostrava Fitnes Bavaria, Jiří Týn, Opava FAU, s. r. o., Opava OPAMETAL, Znojmo ADIV Opava STAFA Opava OXXO PIPE, s. r. o., Praha Občané města Opavy pan Špičák C a A Moda, Brno Producentské centrum Profil, Mariánské Lázně

14 MUDr. Barbora Smolková, Opava Nadace Táta a máma, Albert Nadační fond Tesco, Praha 4.782,60 Michaela Ochotská, Bruntál MULTIGATE, Olomouc C a A Moda, Brno Vlak štěstí a naděje, FAU, s. r. o., Opava Věcné dary: Autoškola Semerová, Opava výuka jednoho žáka TKF, spol. s r. o., Praha DVD přehrávač Gabriela Premusová, Velké Přílepy - míče 746 DATA INTER, Opava herní konzola Zelinger Plast, Zlín stavebnice Anonymní dárce notebook

15 Část 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD Zapojení dětí na akcích pořádaných jiným subjektem i naším dětským domovem : - Setkání opuštěných a postižených dětí v Novém Jičíně září 16 dětí - Celorepublikové finále v triatlonu září 6 dětí - Běh o nejrychlejšího Opaváka září 7 dětí - Výšlap na Lysou horu září 6 dětí - Turnaj ve vybíjené v Melči říjen 8 dětí - Keramická soutěž říjen 17 dětí - Svět kolem nás A Klub ČR říjen 11 dětí - Soutěž měst v plavání říjen 12 dětí - Vánoční pohlednice říjen 6 dětí - Péče o pietní místo listopad 8 dětí - Přespolní běh Hrouzovka v Krnově listopad 8 dětí - Bowlingový turnaj v Raketě listopad 21 dětí - Maxi vánoční ozdoba listopad 3 děti - Přednášky o kyberšikaně listopad 29 dětí - Vánoční výstavka v DD listopad 15 dětí - Mikulášská a čertovská návštěva prosinec 30 dětí - 6. benefiční koncert Slezské divadlo Opava prosinec 42 dětí - Zimní pohádkové představení prosinec 7 dětí - Vánoční besídky na RS prosinec 34 dětí - Lyžařské závody na lyžích v Guntramovicích únor 7 dětí - Lyžování na Pradědu - Ovčárně únor 6 dětí - Centrum Sámovka 2. kolo únor 5 dětí - Lyžařský zájezd na Karlov únor 8 dětí - Centrum Sámovka 1. kolo únor 3 děti - Moje představa ideálního světa únor 16 dětí - Centrum Sámovka 2. kolo březen 3 děti - Vlak štěstí a naděje výtvarná soutěž březen 8 dětí - Maxi kraslice březen 6 dětí - Velikonoční výstavka v DD březen 35 dětí - Cyklovýlet po stezce Opava Mokré Lazce duben 6 dětí - Moje nejhezčí básnička duben 10 dětí - Cyklistický výlet do okolí Opavy duben 8 dětí - O nejsilnějšího siláka duben 12 dětí - Centrum Sámovka 3. kolo duben 3 dětí - Jarní pohádkové představení duben 7 dětí - Fotbalový turnaj v Karviné OKD Ostrava duben 8 dětí - Nejmilejší koncert ve Frýdlantu nad Ostravicí duben 4 děti - O pohár fotbalové reprezentace DDCup Ostrava květen 8 dětí - Kuličkiáda v Karviné květen 6 dětí - Orientační soutěž Poznávání města Opavy květen 42 dětí - Soutěž ve skocích na trampolíně květen 11 dětí - Centrum Sámovka 4. kolo květen 10 dětí - Opavský koláč květen 25 dětí - Bezpečná doprava a moje okolí výtvarná soutěž květen 10 dětí - Soutěž ve skákání přes švihadlo květen 15 dětí

16 - Barevný svět výtvarná soutěž květen 2 děti - Kalendář Centrum, s.r.o. Mariánské lázně květen 12 dětí - Dětský den v Městských sadech červen 33 dětí - O pohár fotbalové reprezentace DDCup Praha květen 8 dětí - Republiková olympiáda mezi DD v Ostravě červen 9 dětí - Křeslo pro hosta červen 18 dětí - Miss a Missák DD v Opavě červen 10 dětí - Zahradní grilování červen 18 dětí - Účast na EURO 2012 v Polsku červen 8 dětí - Albert triatlon v Krnově červen 8 dětí Celkově se děti z DD zúčastnily na akcích pořádaných jinými subjekty a pracovníky DD nad rámec vlastních RS na 55 akcích s celkovou účastí 688 dětí. Pořádání akcí pro další zařízení: V letošním školním roce se plavecké přebory z organizačních důvodů nekonaly. Instituce, se kterými Dětský domov v Opavě nejvíce ve školním roce spolupracoval 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2. Dětský diagnostický ústav Bohumín 3. Diagnostický ústav pro mládež Ostrava 4. Referáty sociální péče měst a obcí 5. Okresní soudy 6. OA a VOŠ sociální Ostrava 7. Okresní stání zastupitelství Opava 8. Manželská a předmanželská poradna Opava 9. Pedagogicko-psychologická poradna - Opava 10. SPC Srdce Opava 11. Policie ČR 12. Městská policie Opava 13. Slezská univerzita v Opavě 14. Ostravská univerzita 15. Magistrát města Opavy 16. Nadace Radima Masného 17. KVIC Nový Jičín 18. EVIX Dalibor Smítka 19. Sportovní oddíly v Opavě- plavání, kopaná, tae-kwondo

17 Část 8. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/2012 jsme postupovali dle Minimálního preventivního programu v oblasti návykových látek v DD Opava, který vycházel ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období , jejíž součástí je Metodické doporučení (č.j / ). Konkrétní plnění cílů strategie je rozpracováno v Akčním plánu MŠMT. Základním dokumentem, ve kterém se definují cíle primární prevence, je Školní preventivní strategie. Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní cíle obsažené v Minimálním preventivním programu. Všichni pedagogičtí pracovníci byli podrobně seznámeni s MPP, který byl čtvrtletně na pedagogických radách vyhodnocován a aktualizován. Uskutečnili jsme u dětí namátkové protidrogové kontroly a také se zaměřili na případné požívání alkoholu. Zjistili jsme pouze v jednom případě, a to u dívky, kouření marihuany. Zaznamenali jsme však ve třech případech u chlapců při návratu z osobních vycházek požívání alkoholu. Ovšem častější jsou případy s drobnými krádežemi na RS i ve škole. V květnu byla řešena krádež mobilu na RS přes Městskou policii Opava. Po několika dnech chlapec z dané RS neunesl tíhu špatného svědomí a přiznal se ke krádeži. V září a říjnu byla 2 děvčata s neúnosně problémovým chováním a dlouhodobými opakovanými útěky, které přetrvávalo z minulých let, přemístěna do výchovných ústavů. Po jejich přemístění již k žádným krátkodobým ani dlouhodobým útěkům nedošlo. V lednu 2012 pak byl chlapec s výraznou emoční labilitou, sníženou odolností k zátěži, afektivními projevy v chování a adaptačními potížemi přemístěn do zařízení s léčebně výchovným režimem. Nadále pokračovala několikaletá spolupráce s Městskou policií v Opavě. Strážník Ivo Š. ze skupiny prevence kriminality realizoval v domově přednášky s filmovými ukázkami, kde po jednotlivých RS vysvětlil dětem nebezpečí kyberšikany. V dnešním světě, kdy se internet stává čím dál více nezbytným nástrojem komunikace, získávání informací a zábavy, tak je pro děti a mládež v dětském domově velmi lákavý. Na straně druhé však představuje také jistá rizika a ohrožení, které protidrogový preventista dětem zdůraznil a vysvětlil na konkrétních příkladech. Pro všechny zúčastněné děti byly přednášky velmi přínosné a prospěšné, starší děti na RS kladly řadu dalších zvídavých otázek vyplývající z dané problematiky. Pozitivem v této oblasti byly také soutěživé komiksy, prezentované několik let Centrem Sámovka z Prahy. Ty přispívaly k prevenci v protidrogové oblasti, kdy naše děti měly za úkol ovlivňovat určitý děj příběhu, přinášet své podněty, nápady, vnášet své zkušenosti a konkrétní názory do řešení. Uvedené preventivní akce, komiksové soutěže a přednášky byly podnětné a splnily svůj účel a vždy odpovídaly dané věkové kategorie našich dětí

18 Část 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Běžné vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z nabídky vzdělávacích aktivit na daný školní rok, z odborné praxe, potřeb a požadavků vychovatelů, se kterými se ve své výchovně vzdělávací činnosti denně setkávají. Samotné vzdělávací semináře zajišťoval KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Opava. Dále si vychovatelé RS doplňovali vzdělání ve svém studijním oboru Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě, z nichž dva toto vzdělávání ukončili v prosinci 2011, přičemž další zde pokračují ve studiu. Nově pak zahájili studium vychovatelé na Slezské univerzitě v Opavě a Univerzitě Palackého v Olomouci. Přímo v DD se uskutečnila jedna vzdělávací přednáška s 15 zúčastněnými pedagogickými pracovníky dětského domova, kterým KVIC Nový Jičín udělil Osvědčení o studiu. KVIC Nový Jičín - sborovna 1. seminář Relaxace pro děti i dospělé 15 účastníků KVIC Ostrava projekt Vím, co chci, Vím, jak na to 1.seminář Typologie MBTI 3 účastníci 2.seminář Využití typologie MBTI v práci učitele jako kouče 3 účastníci 3.seminář Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností (I a II modul) 1 účastník 4.seminář Emoční a sociální rozvoj osobnosti 5 účastníků 5.seminář Metodická setkání vychovatelů 1 účastník 6.seminář Metodická setkání ředitelů 4 účastníci Od až do probíhá pod záštitou vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín Projekt Evropské unie Vím, co chci Vím, jak na to, který je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky.k prohloubení profesionality pracovníků dětských domovů přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku, krizovou intervenci. V rámci tohoto projektu proběhla v červnu první plánovaná akce pro děti s názvem Křeslo pro hosta, do kterého usedla po 21letech bývalá klientka z našeho DD. Zajímavé, poučné a přínosné akce se zúčastnilo 18 dětí. Vzhledem k vysoké úspěšnosti a lidského přístupu projektové manažerky jsme se opět přiklonili a přistoupili k velmi osvědčenému, v pořadí třetímu, projektu Ostravské univerzity Příprava mladých lidí na vstup do samostatného života po ukončení ústavní výchovy, který se rozběhne již na podzim Kromě uvedených pedagogických seminářů se vedoucí pracovníci DD zúčastnili řady vzdělávacích seminářů z oblasti státní správy: Správní řád, personalistika, ekonomika a účetnictví, celostátní a krajské vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy / v Praze, Brně, Ostravě /

19 Část 10. Kontroly V průběhu školního roku se realizovaly 2 pravidelné prověrky státní zástupkyně JUDr. Marcely Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství v Opavě. Byla provedena kontrola správnosti a platnosti rozhodnutí u nově přijímaných dětí, rozhodnutí při propuštění dětí. Byly sledovány děti, které jsou na útěku, správnost výplaty kapesného a další náležitosti. Zákon 359/1999 Sb. nařizuje obcím a magistrátům sledovat výkon ústavní výchovy. Návštěvy sociálních pracovnic probíhaly u dětí pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Celkem bylo za školní rok navštíveno 120 dětí, a to celkem na 72 návštěvách v DD. Při každé návštěvě si sociální pracovnice OSPODu pohovořila s dítětem samostatně, bez přítomnosti pracovníka dětského domova. K těmto návštěvám vypracováváme hodnocení dosavadního pobytu konkrétního dítěte v dětském domově, vyjadřujeme se k jeho školním výsledkům, k návštěvě zájmových kroužků, ke spolupráci s jeho rodinou a zhodnocujeme její zájem o dítě. Dále podáváme informace soc. pracovnici o zdravotním stavu dítěte a navrhujeme další řešení týkající se pobytu dítěte v DD, možnost náhradní rodinné péče či zrušení ústavní výchovy. Všechny získané poznatky poté prokonzultujeme společně se soc. pracovnicí OSPODu, sociální pracovnicí našeho dětského domova a vychovatelkou z rodinné skupiny, kde je dítě umístěno. Sociální pracovnice, které nás navštěvovaly, sledovaly vybavení DD, vztah dětí k výchovným a ostatním pracovníkům, rozvoj duševních a tělesných schopností dětí. Jejich návštěvy jsou pro děti i pro pracovníky domova velmi podnětné, děti se dozví nejnovější informace o své rodině a i pro nás jsou aktuální poznatky důležité z hlediska dalšího působení na naše děti. Velkým pozitivem je ta skutečnost, že jak mezi sociálními pracovnicemi, tak i mezi zúčastněnými pracovníky DD, je nadále vzájemná velmi dobrá komunikace a spolupráce. Jsou probírána nejoptimálnější řešení pro další vývoj dětí a tyto návštěvy pro nás rozhodně nejsou formální. V únoru 2012 v DD uskutečnila Mgr. Ivana Jírů z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě vyhodnocení monitoringu interpersonálních vztahů u všech zaměstnanců našeho dětského domova. Celkové hodnocení vyznělo pozitivně. V červnu 2012 proběhla v našem zařízení finanční kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kontrolou bylo konstatováno, že je v naší organizaci zaveden funkční systém řídící kontroly, a že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Celkově pak bylo kontrolním orgánem hospodaření DD v Opavě hodnoceno velmi pozitivně

20 Praxe, návštěvy, exkurze Spolupracujeme s různými organizacemi, kterým jsme také umožnili seznámit se s naší činností. Navštívili nás někteří naši bývalí klienti se svými dětmi, manželi či partnery, z takovýchto setkání máme vždy velkou radost, protože si s odstupem času můžeme porovnat jejich přístup k životu dříve a nyní, obohacují nás svými názory na jejich pobyt v dětském domově. V prosinci proběhla v dětském domově schůzka komunitního plánování MM Opava, pracovní skupina děti a rodina. Pro zlepšení představivosti laické i odborné veřejnosti o životě našich dětí v dětském domově umožňujeme v našem zařízení praxi studentům z vysokých škol a vyšších odborných škol zaměřených na pedagogiku, sociální práci či sociální patologii, aby se mohli seznámit s činností našeho zařízení. Na úseku sociálním přednostně umožňujeme praxi Obchodní akademii a VOŠ sociální v Ostravě praxi u nás absolvovalo 5 studentek. Z Univerzity J.A. Komenského v Praze 1 studentka, z Univerzity Palackého v Olomouci 2 studentky a z Ostravské univerzity 2 studentky. Část 11. Správní řízení Ředitel dětského domova vydal na základě zákona 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 3 odst. 2 písmeno i ve školním roce 2011/2012 k ve správním řízení celkem 56 rozhodnutí, z toho 37 rozhodnutí o stanovení příspěvků na úhradu nákladů, 11 rozhodnutí o propuštění dítěte z DD, 3 rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s návratem dítěte do zařízení z útěků a 5 rozhodnutí o zamítnutí pobytu dítěte u rodičů. Z důvodu neznámého pobytu rodičů jsme vydali v rámci správního řízení 2 usnesení o ustanovení opatrovníka. K vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Nebylo vedeno žádné správní řízení z důvodu podání stížnosti. Na Dětský domov Opava, a na jeho pracovníky, nebyla podána žádná stížnost, nebylo v tomto směru proto vedeno žádné správní řízení. Dle zákona 106/99 Sb. byly poskytovány informace o dětském domově především studentům, novinářům a žadatelům o pracovní místo v DD. Bylo přitom vždy dbáno Zákona 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Dětský domov Opava provozuje dlouhá léta webové stránky které jsou neustále aktualizovány a kde jsou zveřejňovány zajímavé okamžiky ze života našich dětí a důležité informace týkající se samotného dětského domova. Část 12. Náhradní rodinná péče Velice důležitou částí naší činnosti bylo vyhledávání dětí pro pěstounskou péči a adopci. Společně se sociálními pracovníky měst, obcí a ve spolupráci s naším zřizovatelem KÚ hledáme možnosti navázání kontaktu s budoucími pěstouny. Účastnili jsme se Poradního sboru na KÚ z důvodu výběru vhodných pěstounů pro 2 děti, které jsme navrhli do pěstounské péče. V současnosti ve spolupráci s naším zřizovatelem připravujeme již tyto děti do pěstounské péče, kdy děti v našem zařízení navštěvují již konkrétní možní pěstouni. V uplynulém školním roce se nám podařilo umístit do pěstounské péče 2 děti, v dětském domově pak zůstali jejich 2 starší sourozenci. Pokračuje stále velmi dobrá spolupráce s poručníky dětí, které od nás z DD odešly, a tak, i když nevyrůstají všichni sourozenci společně, tak děti mají možnost se kontaktovat přes či telefonicky. Několikrát ročně jsou realizovány i pobyty se sourozenci v jejich pěstounské rodině

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 7.10.2013 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více