Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava"

Transkript

1 příspěvková organizace, Opava V Opavě dne: Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti výročních zpráv. Zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky, s provozními a správními zaměstnanci dětského domova na provozní poradě dne Zřizovateli DD Moravskoslezskému kraji byla tato výroční zpráva odeslána dne

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní charakteristika zařízení 2. Hodnocení výchovné činnosti 3. Program rozvoje osobnosti dítěte 4. Zájmová a rekreační činnost 5. Materiálně technické vybavení dětského domova 6. Základní údaje o pracovnicích DD 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD 8. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Kontroly 11. Správní řízení 12. Náhradní rodinná péče 13. Vlastní hodnocení činnosti dětského domova 14. Fotodokumentace DD ve školním roce 15. Hospodaření dětského domova - 2 -

3 Část 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava. Internetová adresa: Webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal. Majetkové poměry Budova domova je majetkem kraje, kdy rovněž 2 parcely zahrady a dvůr jsou jeho majetkem, hřiště s asfaltovým povrchem je historickým majetkem města /Opavy/ a máme je v dlouholetém užívání. Dne podala na Dětský domov Opava a na ČR-MF ČR Praha žalobu Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Opava /dříve Řád Německých rytířů/ na určení vlastnického práva k budově DD a nemovitostem souvisejícím. Než došlo k soudnímu jednání v dané věci, tak žalobce vzal žalobu zpět a usnesením soudu ze dne se řízení, kterým se žalobce domáhal určení vlastnického práva proti Dětskému domovu v Opavě, zastavuje. Proti 1. žalovanému: České republice úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, však soudní řízení pokračuje i nadále. Budova DD je po dřívějších rekonstrukcích a neustálé údržbě ve velmi dobrém stavu. Dětský domov Opava je domovem rodinného typu s kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do 6. rodinných skupin po 8 dětech. Rodinné skupiny jsou tvořeny v maximální možné míře dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech. Jde o provoz a údržbu domácnosti, tradiční domácí práce, vaření, společenské chování, rodinná a sexuální výchova apod. Plně využíváme samostatný Startovací byt ve městě. Bydlí zde dívka, která velmi úspěšně odmaturovala, byla přijatá na Ostravskou univerzitu v Ostravě a pod metodickým vedením vychovatelů se připravuje na běžný život po ukončení přípravy na budoucí povolání. V průběhu školního roku došlo k další rekonstrukci sociálního zařízení a to na 2. RS a proběhla generální rekonstrukce výměníku teplé vody v kotelně DD

4 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od / Statutární orgán ředitel vedoucí vychovatelka statutární zástupce, sociální pracovnice hospodářka dětská sestra vychovatelé, pedagogické asistentky, pečovatelky vedoucí jídelny údržbář, švadlena, pradlena, uklízečky účetní kuchařky - 4 -

5 Část 2. Hodnocení výchovné činnosti Početní stav dětí, kapacitní využití domova: Nový školní rok 2011/2012 začínal dětský domov se 40 dětmi. V průběhu roku přišlo 9 dětí a z DD odešlo 15 dětí: - do vlastní rodiny 2 děti - do vlastní péče osamostatnilo se 7 dětí - do diagnostického ústavu na diagnostiku 2 děti - do jiného DD 2 děti - do pěstounské péče, adopce 2 děti V pravidelném kontaktu s rodinou během víkendových pobytů doma bylo 29 dětí. Na vánoční prázdniny a svátky odjelo domů k rodině 24 dětí, 7 dětí bylo během vánočních prázdnin na zimním táboře. Bez návštěv v rodině a u příbuzných bylo během školního roku 17 dětí. Během letošních letních prázdnin bylo na dlouhodobém či krátkodobém pobytu doma celkem 33 dětí, z toho 12 dětí bylo v rodině dlouhodobě a 21 dětí na kratší prázdninový pobyt. Ostatní děti a také ty, které byly doma pouze na kratší pobyt, zůstaly v dětském domově, rekreovaly se na letních táborech. Aktuální stav dětí v dětském domově k je 47 dětí. Výsledky přijímacích řízení na SŠ a SOU, studium na středních školách V rámci přijímacího řízení bylo přijato 1 dítě do učebního oboru a 2 chlapci byli přijati na Obchodní akademii v Opavě na maturitní obor. 1 zletilý chlapec pokračuje v nástavbovém studiu v maturitním oboru, ukončil 1. ročník. 1 zletilý chlapec nevykonal v řádném termínu úspěšně závěrečné zkoušky v učebním oboru, avšak v náhradním termínu v září již úspěšný byl. 1 zletilá dívka ukončila zdárně maturitní obor na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě a byla přijata ke studiu na Ostravské univerzitě, Pedagogické fakultě

6 Odchod zletilých klientů z dětského domova Celkem v tomto školním roce bylo zletilých či dovršilo zletilosti 15 dětí, z toho se osamostatnilo 7 zletilých klientů po dokončení studia, čímž byla ukončena jejich smlouva. Všechny děti, které v tomto roce dovršily 18 let a nemají ještě dokončenu školu, pokračují dále ve studiu. Podepsaly smlouvu o setrvání v DD do ukončení přípravy na budoucí povolání. V tom směru jsme zaznamenali velký posun oproti minulosti, a to, že ač máme vysoký počet zletilých klientů, mají zájem o získání kvalifikace, aby měli lepší uplatnění na trhu práce, a proto setrvávají v DD. Sedmi klientům jsme pomáhali se zajištěním bydlení, práce a všech náležitostí, spojených s odchodem z dětského domova a osamostatněním. Z těchto klientů se pouze 2 vracely do původní rodiny, 1 dívka k matce a 1 chlapec k babičce. Pro 1 chlapce jsme zajistili ubytování v Domě na půl cesty v Ostravě, pro 2 dívky Sámovka - Dům na půl cesty v Praze. Jedna z těchto dívek se nakonec rozhodla pro odchod do podnájmu v Praze. 2 klienti si zařídili podnájem v Opavě. Tři odcházející zletilí klienti byli zapojeni do projektu Nadace manželů Livie a Václava Klausových Startovné do života". Finanční částka, která jim byla po ukončení pobytu v domově naspořena, byla použita k úhradě nákladů spojených s bydlením. Tato finanční pomoc je pro osamostatňující se děti velmi důležitá, protože jim pomůže v těch prvních dnech samostatného života. Se všemi klienty, kteří z dětského domova odešli, máme i nadále kontakt, informujeme se na ně a jsme jim nápomocni při řešení vzniklých situací. K máme 8 dětí umístěných v DD na Smlouvu. Ve Startovacím bytě Dětského domova v Opavě je umístěna od jedna naše zletilá klientka, která je v DD na Smlouvu a pokračuje dále ve studiu na Ostravské univerzitě. Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti DD Výchovně vzdělávací činnost v Dětském domově v Opavě probíhala tak jako v minulých letech v rovině systematického působení na děti v tom smyslu, aby se děti v domově cítily dobře a nacházely zde prostředí běžné tomu, které je v klasických rodinách V hodnoceném školním roce došlo ke zlepšení v tom, že ubylo dětí s poruchami chování, což se velmi příznivě odrazilo na atmosféře v rodinných skupinách. Po dlouhých letech jsme ke konci školního roku dostali 4 malé děti, což již léta nepamatujeme Pozitivně to působí na ostatní děti, protože těch nad 15 let je dlouhodobě v DD více než 2/3. Na straně druhé však příchod malých dětí je pro nás výzva vrátit je rodinného prostředí, nebo zabezpečit jim vhodnou pěstounskou péči. V oblasti vzdělávací dosahovaly naše děti ve školách střídavých výsledků. Pozitivní je ta skutečnost, že nikdo neopakuje ročník, všechny děti úspěšně postoupily do vyššího ročníku. 7 dětí studuje úspěšně na středních školách s maturitou, konkrétně: 3 na obchodní akademii, 1 na průmyslovce, 1 na zdravotní škole, 1 na střední zemědělské škole, 1 na strojírenském učilišti s maturitou. Dívka Martina začala studovat na Ostravské univerzitě na Pedagogické fakultě. Domnívám se, že s ohledem na to, jak složité děti do dětského domova k nám často přicházejí, že je to výrazný úspěch celého pedagogického kolektivu. V oblasti mimoškolní děti využívaly volný čas různými společenskými činnostmi, zdokonalovaly se v ovládání počítače. Běžná byla práce na zahradě, obsluha pračky, žehlení, drobné opravy osobních věcí a pravidelné vaření o víkendech jsou náležitosti, které děti zvládají naprosto bezproblémově. Rezervy v této oblasti vidím v tom, že tzv. výchova prací je oproti minulosti nedostatečná a před vychovateli RS je zde dlouhodobý úkol co nejdříve toto zlepšit a děti lépe a vhodně motivovat. Důležité místo ve výchově měla i nadále zájmová a rekreační činnost, která probíhala nejen v pracovních dnech, ale především o víkendech

7 Děti dosahovaly pod vedením pedagogů velkých sportovních, kulturních a společenských úspěchů, což je dokladováno v jiných kapitolách této výroční zprávy. Součástí Programu rozvoje osobnosti dítěte byla snaha působit na děti tak, aby odcházely z dětského domova po ukončení ústavní výchovy co nejlépe připraveny na samostatný život. Ve většině případů se to zdařilo, avšak, v několika případech nebyly výsledky takové, jaké by si vedení dětského domova představovalo. Bylo to způsobeno především laxním přístupem několika vychovatelů, kteří tuto oblast výchovně vzdělávací činnosti jednoznačně podcenili. Proto ředitel DD k nadcházejícímu novému školnímu roku učinil několik zásadních opatření, aby se tato situace již neopakovala a to včetně opatření personálních. Nadále byla dětem v průběhu celého školního roku poskytována kvalitní zdravotní péče. Zdravotní stav dětí byl pečlivě sledován a v případě potřeb okamžitě řešen. Děti s velkými zdravotními a psychickými problémy ve spolupráci s diagnostickými ústavy v kraji se podařilo přemístit do zdravotnických a výchovných zařízení, kde jim je poskytnuta péče odpovídající jejich potřebám. Přes mírný pokles je stále v dětském domově hodně dětí se závažnými zdravotními problémy. Mezi nejčastější zdravotní problémy dětí v hodnoceném školním roce patřily: ortopedická vyšetření a následné zákroky u 10 dětí, endokrinologické léčení u 6 dětí, kardiologická ambulance u 5 dětí, oční ambulance u 20 dětí, skoliotická ambulance 2 děti, gastroenterologická ambulance 2 děti, nefrologická ambulance 4 děti, neurologická ambulance 4 děti, ortodontie 5 dětí, psychiatrická ambulance a následné dlouhodobé léčení 5 dětí, hematologická ambulance 1 dítě. V v nemocnici byly v průběhu školního roku hospitalizovány 4 děti a to na oddělení dětském, chirurgickém a psychiatrickém. Z důvodů nemoci pak na izolaci DD pobývalo krátkodobě 111 dětí, z nichž 29 užívalo lékaři předepsaná antibiotika. Vyhotoven a odeslán byl záznam o úraze 2 dětí, přičemž ani jeden případ nebyl odškodněn. Na ozdravném pobytu v lázních Metylovicích bylo v srpnu 9 dětí. Se všemi dětmi v DD jsme celoročně chodili na pravidelné preventivní prohlídky, na očkování a na pravidelné stomatologické vyšetření a následné zubařské zákroky. V pedagogicko-psychologické poradně byly v průběhu hodnoceného období vyšetřeny 3 děti a psychologická ambulance byla navštěvována dle individuálních potřeb dětí. V rámci přípravy na samostatný život po ukončení ústavní výchovy se ve cvičném Startovacím bytě, v budově dětského domova, v průběhu školního roku vystřídaly 2 děti starší 16 let, které zde žily samostatně pod metodickým vedením vychovatelů. V novém nadcházejícím školním roce dostal příležitost vyzkoušet si samostatné bydlení chlapec, který je před ukončením maturitního studia. Ve Startovacím bytě ve městě pak bydlí dívka, která nyní studuje na Ostravské univerzitě v Ostravě, má tím vytvořené ze strany DD ideální podmínky k úspěšnému studiu. V rámci Minimálního preventivního programu DD se nadále vycházelo ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a MŠMT. Pokračovala v této oblasti velmi dobrá spolupráce s Městskou policií v Opavě. Nadále v dětském domově pracuje preventivní protidrogový tým pod vedením metodika prevence, který se uvedené problematice intenzivně věnuje. Pravidelnými kontrolami bylo v průběhu školního roku zjištěno požití marihuany pouze u 1 dívky, která je pod neustálou kontrolou. Ve 3 případech došlo k požití alkoholických nápojů a to mimo DD na individuální vycházce. Oproti minulým rokům došlo k výraznému snížení útěků dětí z DD, kdy se uskutečnily pouze 3 v celkové délce 29 dnů. Šlo o děti velmi problémové, které měly dlouhodobě výchovné problémy a negativně působily na ostatní děti v dětském domově. Dvě z těchto dětí byly po diagnostickém pobytu přemístěny v průběhu školního roku postupně do výchovných ústavů

8 Z negativních jevů je stále největším problémem kouření, kdy stálými kuřáky je nyní 10 dětí. K šikanování v dětském domově mezi dětmi nedocházelo, stejně jako v minulých letech s tímto nemáme v našem zařízení žádné problémy. A to proto, že v rámci prevence tomu věnujeme maximální možnou pozornost. Záporem nadále je, že přetrvává častá vulgární mluva mezi dětmi navzájem a to i mezi sourozenci. Přes neustálé pedagogické působení se nedaří odstranit tento společenský nešvar, který je typický mezi mladými lidmi v naší společnosti. Dětské rada si upevnila své místo ve výchovně vzdělávacím procesu, kdy zástupci dětí z jednotlivých rodinných skupin se pravidelně scházeli s ředitelem a vedoucí vychovatelkou. Zástupci dětí se vyjadřovali k životu dětí v domově a hodnotili veškerou činnost dětského domova, přednášeli vlastní návrhy. O náplni jednotlivých schůzek Dětské rady s vedením domova je vždy veden písemný zápis. Po každé schůzce ředitel DD informoval poradu vedení o názorech dětí a o případných přijatých opatřeních, které vzešly z jednání Dětské rady. Samotné děti členové rady hodnotí vzájemnou spolupráci vysoce pozitivně. Část 3. Program rozvoje osobnosti dítěte S Programem rozvoje osobnosti dítěte pracují vychovatelé již 8 rokem. Od letošního školního roku vychovatelé zaznamenávali veškeré údaje o dítěti v nově upravené osnově IPRODu v EVIXu. Na každé dítě jsou stanovená přesná pravidla, hodnoty a zásadní normy. Na základě upřesněných cílů, orientační diagnostiky se vychovatelé zaměřují na individualitu každého dítěte. Systematickým působením reedukačních metod se vychovatelé snažili rozvinout nebo případně pozměnit vlastnosti dítěte žádoucím směrem. Cílem vždy je a bylo vytvářet u dítěte zdravé sebevědomí a dosahovat optimální výchovně-vzdělávací výsledky. Zároveň byla sledována zpětná vazba, zda program rozvoje posiloval pozitivní změny v chování dětí. Důležitým prvkem programu byla příprava dětí na návrat do reálného života po ukončení ústavní výchovy s cílem odklonit děti od závadového prostředí, zapojit je do běžného života a na dodržování mravních hodnot a norem. Stěžejním úkolem bylo připravovat naše děti k úspěšné integraci do společnosti. Největší důraz jsme kladli a klademe na vzdělání, které je pak odrazovým můstkem pro sociální integraci v jejich životě. Výrazným problémem pro mladistvé je dosažení zletilosti před ukončením přípravy na povolání. Osmnácté narozeniny znamenají zlomovou hranici a ne vždy se podaří přesvědčit děti později již klienty o setrvání v DD na smlouvu. Toto zásadní životní rozhodnutí je vždy na nich samotných. V této oblasti se vychovatelé průběhu roku soustřeďovali především na budoucí odchod některých z nich a intenzivně s nimi spolupracovali na možnostech bydlení, jako je Dům na půl cesty v Praze, Ostravě, podnájem, Startovací byt a rodina. Letos po dovršení přípravy na povolání odcházelo 7 zletilých klientů, všem se podařilo zdárně ukončit vzdělání a najít si ubytování. Všechny děti umístěné v dětském domově mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno a znevýhodňováno. Osobní volno dětí je dobře vyváženo s každodenními povinnostmi, které vyplývají z života v dětském domově. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti na chodu své rodinné skupiny a k samostatnému rozhodování. O každém dítěti, které je zařazeno do tzv. Programu rozvoje osobnosti, vychovatelé vedou příslušnou písemnou dokumentaci. Sledují jeho působení v dětském domově a ve škole a vypracovávají opatření a metodická doporučení pro další výchovné působení na každé konkrétní dítě. Metodické vedení jak po praktické stránce, tak po stránce písemné po celý uplynulý školní rok zabezpečovala vedoucí vychovatelka

9 Dne uskutečnil v našem DD prověrku vedení Programu rozvoje osobnosti koordinátor Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně Mgr. Dvořák. Dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, 2. odst. 10 posoudil děti našeho dětského domova takto: a/ samostatné přiměřené věku 14 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 18 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 10 dětí d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 3 děti e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí Hodnoceno bylo celkem 45 dětí, které v hodnoceném školním roce v DD pobývaly. Část 4. Zájmová a rekreační činnost Již několik let patří zájmová a rekreační činnost v našem domově k upřednostňovaným a velmi úspěšným aktivitám. Umožňujeme, aby se pro děti všech věkových kategorií realizovaly takové činnosti, které plně uspokojují jejich zájmy, záliby, potřeby a posilují tak jejich sebedůvěru a seberealizaci. V letošním roce pod vedením našich pedagogů pracovaly 4 zájmové kroužky: výtvarný, plavecký, dramatický a od listopadu opět keramický. Ve všech kroužcích v DD pracovalo celkem 35 dětí. Za největší prioritu permanentně považujeme veškeré sportovní činnosti, podporující zdravý a tělesný i morální vývoj, především plavání, fotbal a posilovnu. Při těchto činnostech se po denním školním vyčerpání uvolňuje přebytek nevyužité energie, skrytá agresivita i bojovný pud a obnovuje se dětem a mládeži fyzická i psychická síla. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vychovatelky, která koncepčně zabezpečuje plavecký výcvik v DD, jsme letos podruhé za 16 let nepořádali plavecké přebory mezi DD z Moravskoslezského kraje. To ale nemění nic na tom, že v DD máme všechny děti plavce a dokonce i předškoláky. Jsme hrdi na to, že umí každé dítě plavat. Tradičně k nejúspěšnějším sportovním akcím patřily fotbalové turnaje, kde jsme letos dosáhli velmi významných úspěchů největších za dobu existence našeho dětského domova. Výborných výsledků jsme dosáhli také ve výtvarné činnosti. Dokazuje to veřejné ocenění v 8. ročníku celostátní výtvarné akci v soutěži Vlak, štěstí a naděje. I v letošním roce byly veškeré naše dětské výkresy už krátce po zveřejnění na internetu vydraženy jako jedny z prvních. V Moravskoslezském kraji, jako v jediném DD, mají naše děti prodány všechny výkresy za nejvyšší částku z celé České republiky. Nejvyšší finanční ocenění získal obrázek 13letého chlapce. Za získané peníze si děti pořídily dle vlastního přání potěšující menší, větší i hodnotný dárek. Pod vedením dlouholeté a činorodé vychovatelky výtvarná dětská díla vždy zaručila velkolepý úspěch. Počet výtvarně reprezentativních akcí za školní rok je vysoký, nejúspěšnějšími z nich jsou: Barevný svět dětí Praha, celorepubliková soutěž Nadace T. Maxové, výtvarná soutěž producentského Centra Profil v Mariánských Lázních vánoční pohlednice, vánoční maxi ozdoba, maxi vajíčko a kalendář. Ostatní výrobky výtvarného kroužku se využívají k jarní, podzimní, zimní estetizaci a k zútulnění společenských prostor DD. Vynikajících výsledků dosáhli naši chlapci ve fotbale, kdy sbírali jedno turnajové vítězství za druhým. V malé kopané jsme na turnaji DD v Karviné z 10 týmů získali zlaté medaile, na celostátním turnaji DD CUP pod patronací České fotbalové reprezentace jsme v Praze z 53 týmů získali opět prvenství, za což jsme dostali obrovský pohár a opět zlaté medaile

10 Další zlaté medaile získali fotbalisti našeho dětského domova na regionální sportovní olympiádě v Ostravě. Za tento úspěch se nám dostalo cti reprezentovat náš Moravskoslezský kraj na celostátní sportovní olympiádě, která byla letos v Ostravě. Přesto, že jsme měli proti sobě velmi silné fotbalové výběry, opět jsme suverénně, bez ztráty jediného bodu turnaj vyhráli a stáli se přeborníky republiky. V korejském bojovém umění sebeobrany v taekwon-du vynikají dlouhodobě naši 2 chlapci, kteří se nejen zúčastňují prestižních republikových soutěží, ale získávají zde i prvenství. V Nymburku na mezinárodní soutěži Czech Open 2012 dosáhl náš chlapec zisk dvou zlatých medailí z technických sestav a ze speciálního přerážení získal titul nejúspěšnější senior skupiny B v opavské škole taekwon-da. Na Mistrovství České republiky v Brně oba naši chlapci vybojovali 1. místo a ještě v technických sestavách podařilo jednomu z nich získat 2. místo. Dle slov trenéra, našeho bývalého vychovatele, patří chlapci k největším talentům za posledních 10 let v opavské škole taekwon-da a také i v našem dětském domově. Naše děti se aktivně zapojovaly také do zájmových kroužků na svých ZŠ a ve sportovních klubech. Jedna naše dívka zde získala v mažoretkách titul mistryně republiky,17 dětí celoročně plavalo za plavecký oddíl Opava, 10 chlapců hraje fotbal TJ Slavkov. Dále je zapojeno 1 děvče do gymnastiky, šachy navštěvují 2 chlapci a kroužek taekwon-do také 3 chlapci. V průběhu školního roku se děti v jednotlivých RS zúčastnily mnoho sportovních atletických závodů, pěších a cyklistických výletů i kulturních akcí: divadel, koncertů, přednášek, návštěv kina a jiných zábavných atrakcí pro děti. Děti s pěveckým a sportovním nadáním vystoupily v rámci DD na několika veřejných akcích, např. na 6. benefičním koncertě ve Slezském divadle v Opavě a na Nejmilejším koncertě ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se děvčata umístila na 3. místě. Ve školním roce 2011/2012 se naše děti zúčastnily řady sportovních a kulturních soutěží a přehlídek. K těm nejoblíbenějším patřily: - Setkání opuštěných a postižených dětí v Novém Jičíně - Výšlap na Lysou horu - 6. benefiční koncert Slezské divadlo Opava - Vánoční výstavka prací dětí našeho DD - Nadace Terezy Maxové - výtvarná soutěž - Lyžařský zájezd na Praděd - Velikonoční výstavka prací dětí našeho dětského domova - Opavský koláč orientační běh - Vlak štěstí a naděje výtvarná soutěž - Kuličkiáda DD v Karviné - Nejmilejší koncert DD ve Frýdlantu nad Ostravicí - Cyklistické výlety do okolí Opavy - Dětský den v Městských sadech - Křeslo pro hosta s bývalou klientkou našeho DD - O pohár fotbalové reprezentace DDCup Ostrava - 1. místo - Sportovní a atletická olympiáda DD v Ostravě 1. místo - Národní finále DDCUP Praha - 1. místo - Účast na EURU 2012 v Polsku - Triatlon v Krnově Výše uvedený počet tradičních, sezónních i nových akcí dokazuje, že zájmová činnost dětí v Dětském domově v Opavě je skutečně různorodá, rozšiřuje, obohacuje zájmy dětí a rozvíjí jejich specifické schopnosti v oblasti sportovní, estetické, výtvarné, hudební a přírodovědné

11 Dáváme prostor zájmu dětí o plavání, fotbal, atletiku, kolektivní sportovní hry a soutěže, cyklistiku, hudbu, poznávací výlety, v zimě pak o bruslení, lyžování. Během roku děti jezdily na krátkodobé prázdninové odpočinkové zimní pobyty do Kunčic pod Ondřejníkem a jarní pobyty se SVČ v Opavě s Modrou kočkou do okolí Vítkovska, do míst, která ještě neznají, učí se poznávat a vnímat zákonitosti přírody. V DD na zahradě na svých přidělených květinových a zeleninových záhonech děti pěstují květiny a oblíbenou zeleninu. Ve skleníku pak sklízí ranou zeleninu a v letním období papriku, rajčata, okurky a zvenku rostoucí hroznové víno. Letní prázdninová činnost byla vedením DD připravována již od jara a jako v minulých letech bylo úzce spolupracováno se sociálními útvary obcí a měst Moravskoslezského kraje. Letní prázdniny proběhly v době od Řada dětí byla na krátkodobém nebo dlouhodobém pobytu ve svých rodinách. V uvedené době byly v provozu tři rodinné skupiny, vychovatelé čerpali řádnou dovolenou. Na základě povolení oddělení sociálně právní ochrany dětí měst a obcí bylo na přechodnou dobu v průběhu letních měsíců propuštěno z DD dočasně ke svým rodinám dlouhodobě 9 dětí, krátkodobě 10 dětí. Celkově o prázdninách bylo ve svých rodinách 19 dětí. Děti, které v domově přes prázdniny zůstaly, se řídily plánem letní výchovné činnosti a zúčastnily se letních táborů a ozdravných lázní, které pro ně vedení DD každoročně v půlročním předstihu připravuje a respektuje veškerá jejich přání, protože každoročně zůstává vysoký počet dětí s vyšší věkovou kategorií přes prázdniny v DD. Z tohoto důvodu každoročně preferujeme letní tábory, na které můžeme umístit právě děti staršího věku i mládež a jedním z nich je Agentura7, která jednak přijímá do všech turnusů mládež do 18 let a jednak má rekreační táborové středisko v krásném beskydském úpatí v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jejich skvělý táborový program uspokojí i nejnáročnější příznivce letní zábavy. LT Agentura7, Kunčice pod Ondřejníkem, 2 turnusy LT RS Šípková Růženka Ostravice LT Penzion Setina Pustá Polom LT Taekwon-do Malá Morávka LT Modrá kočka Kamenka u Oder Lázně - Metylovice dětí 15 dětí 12 dětí 2 chlapci 4 děti 9 dětí Uvedených letních táborů a lázní zúčastnilo celkem 87 dětí. Děti měly možnost účastnit se na poutavém a zajímavém výběru z programu jako byl tanec v Kunčicích pod Ondřejníkem, sport a cyklistika v Pusté Polomi, taekwon-do na Malé Morávce, slunění, koupání a výlety do okolí Oder, vyzkoušely si základy dalších aktivit v letních táborech, ke kterým opět bude vedení DD přihlížet při zabezpečování dětské rekreace v příštím roce. Nově jsme dětem zajistili tábor realizovaný v rekreačním středisku v přírodním prostředí řeky Ostravice na úpatí Lysé hory. Děti byly nesmírně spokojené s neznámým a krásným prostředím, spoustou nových kamarádů a zážitkového dobrodružství v pohádkových hrách, soutěžích, tanci či sportu i netradičními letními činnostmi

12 Část 5. Materiálně technické vybavení dětského domova Po stavebních rekonstrukcích v minulých letech, kdy byla budova dětského domova modernizována, je nyní dětem poskytováno velmi kvalitní a příjemné bydlení. Každá rodinná skupina má dokonale vybavenou kuchyňku se studovnou, sociální zařízení pro chlapce a dívky zvlášť, tři až čtyři ložnice, ve kterých bydlí děti po dvou. Domov má velmi dobré provozní zázemí moderní technologií vybavenou kuchyň a prádelnu, mandlovnu, šicí dílnu, dostatečné sklady a moderní plynovou kotelnu. Pro činnosti odpočinkové, rekreační i zájmové jsou všechny rodinné skupiny kvalitně vybaveny. Všechny mají barevné plazmové televizory, DVD, počítače s neomezeným přístupem k internetu, dostatek společenských her a sportovního vybavení. K dispozici dětem je také vlastní tělocvična, asfaltové hřiště s možností hrát tenis, volejbal, kopanou, košíkovou. Ve skleníku a na zahradě si jednotlivé RS pěstují zeleninu a okrasné květiny. Dětmi byl především o prázdninách a také v horkých dnech plně využíván opravený venkovní bazén na zahradě DD. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny ledničkami, pečícími troubami, mikrovlnou troubou, kuchyňskými roboty, žehličkami, šicími stroji. Nově pak byly v průběhu školního roku některé RS vybaveny novými bytovými doplňky. Od ledna 2011 realizujeme program EVIX, který nám pomáhá lépe vést veškerou povinnou a předepsanou písemnou evidenci. V průběhu hodnoceného období došlo ke generální opravě sociálního zařízení 2.RS, ke generální obměně kotle na teplou vodu v kotelně DD a k vymalování společných prostor domova. Děti s vychovateli si pak samy svépomoci vymalovaly řadu pokojíků na svých rodinných skupinách, čímž si vytvořily hezčí a příjemnější prostředí, ve kterém bydlí. Část 6. Základní údaje o pracovnících DD / k / Počet všech pracovníků DD: předepsaných: 35,91 celkem: z toho: ředitel 1 zástupce ředitele a soc. pracovnice 1 vychovatelé a asistenti pedagoga 18 pečovatelky /noční služba / 2 hospodářka 1 účetní 1 dětská sestra 1 vedoucí jídelny 1 kuchařky 3 pradlena 0,50 švadlena 1 uklízečky 2,25 domovník údržbář

13 Konkrétní dosažené vzdělání zaměstnanců DD: Pedagogičtí pracovníci: celkem: 19 Z toho: Středoškolské vzdělání - asistent pedagoga 2 Střední pedagogická škola 4 PS - pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy vol. času 3 PS - pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele 2 VOŠ pedagogika specifických činností ve volném čase 1 VŠ speciální pedagogika 4 VŠ sociální pedagogika 2 VŠ bez kvalifikace 1 Noční pečovatelky: celkem: 2 Středoškolské vzdělání 2 Správní zaměstnanci: celkem: 4 účetní SEŠ 1 soc. pracovnice SŠ soc. právní 1 hospodářka SEŠ 1 dětská sestra SZŠ 1 Školní jídelna: celkem: 4 vedoucí ŠJ SHŠ 1 kuchařky SOU obor kuchařka 3 Ostatní personál: celkem: 4,75 údržbář SOU instalatér 1 švadlena SOU - krejčová 1 pradlena SOU aranžérka 0,50 uklízečka základní vzdělání, SOU, SŠ 2,25 Spolupráce se sponzory: Sponzoři DD od září 2011 do srpna 2012 TEVA Opava - Komárov Nadační fond TESCO Nadace Terezy Maxové Ing. Havlický, Opava Car and Truck, Josef Kmínek, Ostrava Fitnes Bavaria, Jiří Týn, Opava FAU, s. r. o., Opava OPAMETAL, Znojmo ADIV Opava STAFA Opava OXXO PIPE, s. r. o., Praha Občané města Opavy pan Špičák C a A Moda, Brno Producentské centrum Profil, Mariánské Lázně

14 MUDr. Barbora Smolková, Opava Nadace Táta a máma, Albert Nadační fond Tesco, Praha 4.782,60 Michaela Ochotská, Bruntál MULTIGATE, Olomouc C a A Moda, Brno Vlak štěstí a naděje, FAU, s. r. o., Opava Věcné dary: Autoškola Semerová, Opava výuka jednoho žáka TKF, spol. s r. o., Praha DVD přehrávač Gabriela Premusová, Velké Přílepy - míče 746 DATA INTER, Opava herní konzola Zelinger Plast, Zlín stavebnice Anonymní dárce notebook

15 Část 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD Zapojení dětí na akcích pořádaných jiným subjektem i naším dětským domovem : - Setkání opuštěných a postižených dětí v Novém Jičíně září 16 dětí - Celorepublikové finále v triatlonu září 6 dětí - Běh o nejrychlejšího Opaváka září 7 dětí - Výšlap na Lysou horu září 6 dětí - Turnaj ve vybíjené v Melči říjen 8 dětí - Keramická soutěž říjen 17 dětí - Svět kolem nás A Klub ČR říjen 11 dětí - Soutěž měst v plavání říjen 12 dětí - Vánoční pohlednice říjen 6 dětí - Péče o pietní místo listopad 8 dětí - Přespolní běh Hrouzovka v Krnově listopad 8 dětí - Bowlingový turnaj v Raketě listopad 21 dětí - Maxi vánoční ozdoba listopad 3 děti - Přednášky o kyberšikaně listopad 29 dětí - Vánoční výstavka v DD listopad 15 dětí - Mikulášská a čertovská návštěva prosinec 30 dětí - 6. benefiční koncert Slezské divadlo Opava prosinec 42 dětí - Zimní pohádkové představení prosinec 7 dětí - Vánoční besídky na RS prosinec 34 dětí - Lyžařské závody na lyžích v Guntramovicích únor 7 dětí - Lyžování na Pradědu - Ovčárně únor 6 dětí - Centrum Sámovka 2. kolo únor 5 dětí - Lyžařský zájezd na Karlov únor 8 dětí - Centrum Sámovka 1. kolo únor 3 děti - Moje představa ideálního světa únor 16 dětí - Centrum Sámovka 2. kolo březen 3 děti - Vlak štěstí a naděje výtvarná soutěž březen 8 dětí - Maxi kraslice březen 6 dětí - Velikonoční výstavka v DD březen 35 dětí - Cyklovýlet po stezce Opava Mokré Lazce duben 6 dětí - Moje nejhezčí básnička duben 10 dětí - Cyklistický výlet do okolí Opavy duben 8 dětí - O nejsilnějšího siláka duben 12 dětí - Centrum Sámovka 3. kolo duben 3 dětí - Jarní pohádkové představení duben 7 dětí - Fotbalový turnaj v Karviné OKD Ostrava duben 8 dětí - Nejmilejší koncert ve Frýdlantu nad Ostravicí duben 4 děti - O pohár fotbalové reprezentace DDCup Ostrava květen 8 dětí - Kuličkiáda v Karviné květen 6 dětí - Orientační soutěž Poznávání města Opavy květen 42 dětí - Soutěž ve skocích na trampolíně květen 11 dětí - Centrum Sámovka 4. kolo květen 10 dětí - Opavský koláč květen 25 dětí - Bezpečná doprava a moje okolí výtvarná soutěž květen 10 dětí - Soutěž ve skákání přes švihadlo květen 15 dětí

16 - Barevný svět výtvarná soutěž květen 2 děti - Kalendář Centrum, s.r.o. Mariánské lázně květen 12 dětí - Dětský den v Městských sadech červen 33 dětí - O pohár fotbalové reprezentace DDCup Praha květen 8 dětí - Republiková olympiáda mezi DD v Ostravě červen 9 dětí - Křeslo pro hosta červen 18 dětí - Miss a Missák DD v Opavě červen 10 dětí - Zahradní grilování červen 18 dětí - Účast na EURO 2012 v Polsku červen 8 dětí - Albert triatlon v Krnově červen 8 dětí Celkově se děti z DD zúčastnily na akcích pořádaných jinými subjekty a pracovníky DD nad rámec vlastních RS na 55 akcích s celkovou účastí 688 dětí. Pořádání akcí pro další zařízení: V letošním školním roce se plavecké přebory z organizačních důvodů nekonaly. Instituce, se kterými Dětský domov v Opavě nejvíce ve školním roce spolupracoval 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2. Dětský diagnostický ústav Bohumín 3. Diagnostický ústav pro mládež Ostrava 4. Referáty sociální péče měst a obcí 5. Okresní soudy 6. OA a VOŠ sociální Ostrava 7. Okresní stání zastupitelství Opava 8. Manželská a předmanželská poradna Opava 9. Pedagogicko-psychologická poradna - Opava 10. SPC Srdce Opava 11. Policie ČR 12. Městská policie Opava 13. Slezská univerzita v Opavě 14. Ostravská univerzita 15. Magistrát města Opavy 16. Nadace Radima Masného 17. KVIC Nový Jičín 18. EVIX Dalibor Smítka 19. Sportovní oddíly v Opavě- plavání, kopaná, tae-kwondo

17 Část 8. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/2012 jsme postupovali dle Minimálního preventivního programu v oblasti návykových látek v DD Opava, který vycházel ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období , jejíž součástí je Metodické doporučení (č.j / ). Konkrétní plnění cílů strategie je rozpracováno v Akčním plánu MŠMT. Základním dokumentem, ve kterém se definují cíle primární prevence, je Školní preventivní strategie. Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní cíle obsažené v Minimálním preventivním programu. Všichni pedagogičtí pracovníci byli podrobně seznámeni s MPP, který byl čtvrtletně na pedagogických radách vyhodnocován a aktualizován. Uskutečnili jsme u dětí namátkové protidrogové kontroly a také se zaměřili na případné požívání alkoholu. Zjistili jsme pouze v jednom případě, a to u dívky, kouření marihuany. Zaznamenali jsme však ve třech případech u chlapců při návratu z osobních vycházek požívání alkoholu. Ovšem častější jsou případy s drobnými krádežemi na RS i ve škole. V květnu byla řešena krádež mobilu na RS přes Městskou policii Opava. Po několika dnech chlapec z dané RS neunesl tíhu špatného svědomí a přiznal se ke krádeži. V září a říjnu byla 2 děvčata s neúnosně problémovým chováním a dlouhodobými opakovanými útěky, které přetrvávalo z minulých let, přemístěna do výchovných ústavů. Po jejich přemístění již k žádným krátkodobým ani dlouhodobým útěkům nedošlo. V lednu 2012 pak byl chlapec s výraznou emoční labilitou, sníženou odolností k zátěži, afektivními projevy v chování a adaptačními potížemi přemístěn do zařízení s léčebně výchovným režimem. Nadále pokračovala několikaletá spolupráce s Městskou policií v Opavě. Strážník Ivo Š. ze skupiny prevence kriminality realizoval v domově přednášky s filmovými ukázkami, kde po jednotlivých RS vysvětlil dětem nebezpečí kyberšikany. V dnešním světě, kdy se internet stává čím dál více nezbytným nástrojem komunikace, získávání informací a zábavy, tak je pro děti a mládež v dětském domově velmi lákavý. Na straně druhé však představuje také jistá rizika a ohrožení, které protidrogový preventista dětem zdůraznil a vysvětlil na konkrétních příkladech. Pro všechny zúčastněné děti byly přednášky velmi přínosné a prospěšné, starší děti na RS kladly řadu dalších zvídavých otázek vyplývající z dané problematiky. Pozitivem v této oblasti byly také soutěživé komiksy, prezentované několik let Centrem Sámovka z Prahy. Ty přispívaly k prevenci v protidrogové oblasti, kdy naše děti měly za úkol ovlivňovat určitý děj příběhu, přinášet své podněty, nápady, vnášet své zkušenosti a konkrétní názory do řešení. Uvedené preventivní akce, komiksové soutěže a přednášky byly podnětné a splnily svůj účel a vždy odpovídaly dané věkové kategorie našich dětí

18 Část 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Běžné vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z nabídky vzdělávacích aktivit na daný školní rok, z odborné praxe, potřeb a požadavků vychovatelů, se kterými se ve své výchovně vzdělávací činnosti denně setkávají. Samotné vzdělávací semináře zajišťoval KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Opava. Dále si vychovatelé RS doplňovali vzdělání ve svém studijním oboru Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě, z nichž dva toto vzdělávání ukončili v prosinci 2011, přičemž další zde pokračují ve studiu. Nově pak zahájili studium vychovatelé na Slezské univerzitě v Opavě a Univerzitě Palackého v Olomouci. Přímo v DD se uskutečnila jedna vzdělávací přednáška s 15 zúčastněnými pedagogickými pracovníky dětského domova, kterým KVIC Nový Jičín udělil Osvědčení o studiu. KVIC Nový Jičín - sborovna 1. seminář Relaxace pro děti i dospělé 15 účastníků KVIC Ostrava projekt Vím, co chci, Vím, jak na to 1.seminář Typologie MBTI 3 účastníci 2.seminář Využití typologie MBTI v práci učitele jako kouče 3 účastníci 3.seminář Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností (I a II modul) 1 účastník 4.seminář Emoční a sociální rozvoj osobnosti 5 účastníků 5.seminář Metodická setkání vychovatelů 1 účastník 6.seminář Metodická setkání ředitelů 4 účastníci Od až do probíhá pod záštitou vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín Projekt Evropské unie Vím, co chci Vím, jak na to, který je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky.k prohloubení profesionality pracovníků dětských domovů přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku, krizovou intervenci. V rámci tohoto projektu proběhla v červnu první plánovaná akce pro děti s názvem Křeslo pro hosta, do kterého usedla po 21letech bývalá klientka z našeho DD. Zajímavé, poučné a přínosné akce se zúčastnilo 18 dětí. Vzhledem k vysoké úspěšnosti a lidského přístupu projektové manažerky jsme se opět přiklonili a přistoupili k velmi osvědčenému, v pořadí třetímu, projektu Ostravské univerzity Příprava mladých lidí na vstup do samostatného života po ukončení ústavní výchovy, který se rozběhne již na podzim Kromě uvedených pedagogických seminářů se vedoucí pracovníci DD zúčastnili řady vzdělávacích seminářů z oblasti státní správy: Správní řád, personalistika, ekonomika a účetnictví, celostátní a krajské vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy / v Praze, Brně, Ostravě /

19 Část 10. Kontroly V průběhu školního roku se realizovaly 2 pravidelné prověrky státní zástupkyně JUDr. Marcely Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství v Opavě. Byla provedena kontrola správnosti a platnosti rozhodnutí u nově přijímaných dětí, rozhodnutí při propuštění dětí. Byly sledovány děti, které jsou na útěku, správnost výplaty kapesného a další náležitosti. Zákon 359/1999 Sb. nařizuje obcím a magistrátům sledovat výkon ústavní výchovy. Návštěvy sociálních pracovnic probíhaly u dětí pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Celkem bylo za školní rok navštíveno 120 dětí, a to celkem na 72 návštěvách v DD. Při každé návštěvě si sociální pracovnice OSPODu pohovořila s dítětem samostatně, bez přítomnosti pracovníka dětského domova. K těmto návštěvám vypracováváme hodnocení dosavadního pobytu konkrétního dítěte v dětském domově, vyjadřujeme se k jeho školním výsledkům, k návštěvě zájmových kroužků, ke spolupráci s jeho rodinou a zhodnocujeme její zájem o dítě. Dále podáváme informace soc. pracovnici o zdravotním stavu dítěte a navrhujeme další řešení týkající se pobytu dítěte v DD, možnost náhradní rodinné péče či zrušení ústavní výchovy. Všechny získané poznatky poté prokonzultujeme společně se soc. pracovnicí OSPODu, sociální pracovnicí našeho dětského domova a vychovatelkou z rodinné skupiny, kde je dítě umístěno. Sociální pracovnice, které nás navštěvovaly, sledovaly vybavení DD, vztah dětí k výchovným a ostatním pracovníkům, rozvoj duševních a tělesných schopností dětí. Jejich návštěvy jsou pro děti i pro pracovníky domova velmi podnětné, děti se dozví nejnovější informace o své rodině a i pro nás jsou aktuální poznatky důležité z hlediska dalšího působení na naše děti. Velkým pozitivem je ta skutečnost, že jak mezi sociálními pracovnicemi, tak i mezi zúčastněnými pracovníky DD, je nadále vzájemná velmi dobrá komunikace a spolupráce. Jsou probírána nejoptimálnější řešení pro další vývoj dětí a tyto návštěvy pro nás rozhodně nejsou formální. V únoru 2012 v DD uskutečnila Mgr. Ivana Jírů z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě vyhodnocení monitoringu interpersonálních vztahů u všech zaměstnanců našeho dětského domova. Celkové hodnocení vyznělo pozitivně. V červnu 2012 proběhla v našem zařízení finanční kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kontrolou bylo konstatováno, že je v naší organizaci zaveden funkční systém řídící kontroly, a že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Celkově pak bylo kontrolním orgánem hospodaření DD v Opavě hodnoceno velmi pozitivně

20 Praxe, návštěvy, exkurze Spolupracujeme s různými organizacemi, kterým jsme také umožnili seznámit se s naší činností. Navštívili nás někteří naši bývalí klienti se svými dětmi, manželi či partnery, z takovýchto setkání máme vždy velkou radost, protože si s odstupem času můžeme porovnat jejich přístup k životu dříve a nyní, obohacují nás svými názory na jejich pobyt v dětském domově. V prosinci proběhla v dětském domově schůzka komunitního plánování MM Opava, pracovní skupina děti a rodina. Pro zlepšení představivosti laické i odborné veřejnosti o životě našich dětí v dětském domově umožňujeme v našem zařízení praxi studentům z vysokých škol a vyšších odborných škol zaměřených na pedagogiku, sociální práci či sociální patologii, aby se mohli seznámit s činností našeho zařízení. Na úseku sociálním přednostně umožňujeme praxi Obchodní akademii a VOŠ sociální v Ostravě praxi u nás absolvovalo 5 studentek. Z Univerzity J.A. Komenského v Praze 1 studentka, z Univerzity Palackého v Olomouci 2 studentky a z Ostravské univerzity 2 studentky. Část 11. Správní řízení Ředitel dětského domova vydal na základě zákona 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 3 odst. 2 písmeno i ve školním roce 2011/2012 k ve správním řízení celkem 56 rozhodnutí, z toho 37 rozhodnutí o stanovení příspěvků na úhradu nákladů, 11 rozhodnutí o propuštění dítěte z DD, 3 rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s návratem dítěte do zařízení z útěků a 5 rozhodnutí o zamítnutí pobytu dítěte u rodičů. Z důvodu neznámého pobytu rodičů jsme vydali v rámci správního řízení 2 usnesení o ustanovení opatrovníka. K vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Nebylo vedeno žádné správní řízení z důvodu podání stížnosti. Na Dětský domov Opava, a na jeho pracovníky, nebyla podána žádná stížnost, nebylo v tomto směru proto vedeno žádné správní řízení. Dle zákona 106/99 Sb. byly poskytovány informace o dětském domově především studentům, novinářům a žadatelům o pracovní místo v DD. Bylo přitom vždy dbáno Zákona 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Dětský domov Opava provozuje dlouhá léta webové stránky které jsou neustále aktualizovány a kde jsou zveřejňovány zajímavé okamžiky ze života našich dětí a důležité informace týkající se samotného dětského domova. Část 12. Náhradní rodinná péče Velice důležitou částí naší činnosti bylo vyhledávání dětí pro pěstounskou péči a adopci. Společně se sociálními pracovníky měst, obcí a ve spolupráci s naším zřizovatelem KÚ hledáme možnosti navázání kontaktu s budoucími pěstouny. Účastnili jsme se Poradního sboru na KÚ z důvodu výběru vhodných pěstounů pro 2 děti, které jsme navrhli do pěstounské péče. V současnosti ve spolupráci s naším zřizovatelem připravujeme již tyto děti do pěstounské péče, kdy děti v našem zařízení navštěvují již konkrétní možní pěstouni. V uplynulém školním roce se nám podařilo umístit do pěstounské péče 2 děti, v dětském domově pak zůstali jejich 2 starší sourozenci. Pokračuje stále velmi dobrá spolupráce s poručníky dětí, které od nás z DD odešly, a tak, i když nevyrůstají všichni sourozenci společně, tak děti mají možnost se kontaktovat přes či telefonicky. Několikrát ročně jsou realizovány i pobyty se sourozenci v jejich pěstounské rodině

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2007 / 2008 1 Základní údaje Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací

Více

- 2 - 3. Spolupráce se školami

- 2 - 3. Spolupráce se školami - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,PO. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. ředitelka DD a ŠJ

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,PO. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. ředitelka DD a ŠJ Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,PO Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Melči, 30.10.2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD a ŠJ 1 1 Obsah výroční zprávy Část I. Základní charakteristik

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více