Předvánoční Bojkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předvánoční Bojkovice"

Transkript

1 Leden 2008 Ročník XXXIII. Cena 6 Kč Předvánoční Bojkovice Přejeme všem šťastné a klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a pohody.

2 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, rok 2007 se stal minulostí a stojíme na prahu roku Zamýšlíme se, co nám nový rok přinese na poli veřejném a společenském a co můžeme očekávat v soukromém životě. Určitě nebude následující rok o nic snadnější a jednodušší po stránce pracovitosti, osobní aktivity a nasazení jednoho každého z nás v každodenním životě. Je zapotřebí a vhodné pro stanovení cílů, ať již kratšího či delšího období, znát to, co se v minulém roce podařilo a které věci je zapotřebí dotahovat neodkladně do konce. Dále stanovit si priority, na které jsme schopni dosáhnout v návaznosti na skutečnou potřebnost a účelovost. Dovolím si v krátkosti připomenout ty nejdůležitější události města uplynulého roku V oblasti kulturně-společenského dění: - dne 14. března návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí v doprovodu hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše s chotí, při níž bylo předáno Čestné občanství města Bojkovic panu prezidentu ČR - hodové slavnosti u hasičské zbrojnice, na hřišti TJ Sokol a u Zámečku - dne uspořádání oslavy 50 let od otevření kulturního domu a 11. ročník Hudební hostiny hraběnky Haugwitzové - v průběhu roku byly podpořeny sportovní a kulturní akce pořádané dobrovolnými organizacemi, školami a školskými zařízeními působícími na území města a dále se uskutečnily obřady v rámci životních jubileí našich občanů a přijetí nejlepších žáků škol - obsahově bohaté byly nejen výstavy pořádané v informačním centru, ale i besedy pro občany v místní knihovně a klubu Světlov s historiky, spisovateli, poslanci aj. - v rámci spolupráce se slovenskými mikroregiony a MAS (místní akční skupina) se uskutečnila pracovní setkávání s výměnou zkušeností v oblasti možnosti získávání finančních dotací z Evropské unie a rozvíjení turismu - připomenutí významných výročí a státních svátků s položením věnců k památníkům či k pomníkům padlých vojáků a letců V oblasti rozvoje, obnovy a investic: - zpracování a schválení plánu rozvoje města Bojkovic na plánovací období dokončení zpracování nového územního plánu města - oprava kanalizace-havárie; přepojení kanalizace Pod Světlovem - dovybavení technologie druhé poloviny čističky odpadních vod - úpravy bezbariérových přechodů - vybudování hrobových rámů na hřbitově - zabezpečení eroze v Krhově (Ventrčák) - změna zastávky BUS z ulice Sušilova k budově MěÚ v Komenské ulici - rekonstrukce věřejného osvětlení a rozhlasu v ulici Potok a hlavně dopracování ať již studií či projektových dokumentací pro podání žádostí na získání finanční dotace pro stavební akce na vodofikaci Přečkovic, opravy objektů školských zařízení, místních komunikací, hasičské zbrojnice, veřejného koupaliště a veřejného osvětlení. V roce 2008 připravujeme v oblasti kultury: mimo již zaběhlé akce se bude připravovat kniha o Bojkovicích, navazující na kroniku města. Zde je zapotřebí poděkovat akciové společnosti Zeveta Bojkovice za poskytnutí daru ve výši 100 tisíc Kč do rozpočtu města na oblast kultury. A v oblasti stavební činnosti: realizovat opravy a úpravy dle vybraných a finančně podpořených projektů na objekty a zařízení města. Uskutečnit převod objektu bývalého finančního úřadu na město s jeho nejvýhodnějším využitím pro občany. Oprava železničního přejezdu u vlakové zastávky v Komenské ulici a dopracování dalších projektů pro podání žádostí o finanční dotace dle již schváleného rozvojového plánu města. Věřím, že se nám společně podaří v roce 2008 tuto vizi zdárně zvládnout, včetně zajištění řádného chodu města a jeho částí Krhova, Bzové a Přečkovic. Vážení občané, drazí přátelé, přeji Vám po celý rok 2008 pokoj a opravdovou radost. František Slavíček, starosta města 2 Naše Bojkovsko

3 Vážení a milí spoluobčané Ani jsme se nenadáli a jsou zde opět Vánoce se svojí velebnou atmosférou, vůní ovoce a cukroví. Vánoce, kdysi oslava zimního slunovratu, v křesťanském světě pak oslava narození Ježíše Krista, jsou svátky radosti, lásky, klidu a porozumění a nesmí při nich chybět ani štědrost, jak naznačuje samotný název Štědrého večera. Naše domovy se v tyto dny změní v kouzelné místo s množstvím dárečků pod vánočními stromky, ozářenými světlem svíček a rozzářenýma dětskýma očima. Je dobré se v tento vánoční čas zastavit a hledat to, pro co stojí zato žít. Očistit duši a zapálit v ní lásku, abychom svým blízkým mohli kromě dárků nabídnout i srdce na dlani. Už za několik dní usedneme všichni ke štědrovečernímu stolu a vzpomeneme na své blízké, přátele a známé, ale také na ty, kteří nás opustili a jejichž místa u stolu zůstanou prázdná. Připomeneme si, co dobrého vykonali, jak nám chybí, ale také si uvědomíme, co se nepodařilo uskutečnit nám. Využívám vážení spoluobčané této příležitosti, abych vám jménem vedení města, v tuto sváteční chvíli, popřála spoustu zdánlivě obyčejných, ale pro všechny tak důležitých zázraků. Ať jsou to především zázraky v podobě zdraví, pohody a klidu. Ať jsou to zázraky radosti v očích vašich blízkých. Ať jsou to zázraky dotyků a pohlazení lidských rukou i srdcí. Ať jsou to zázraky krásných slov, činů, písní i toulek přírodou. Ať do vašeho domova vstoupí krásné kouzlo Vánoc. Do nového roku 2008 Vám všem přeji hodně zdraví, pohody, štěstí a vzájemné tolerance v mezilidských vztazích. Květoslava Ogrodníková, místostarostka... Rada na svých zasedáních mimo jiné projednala a dne 17. října 2007 schválila pronájem části pozemku parc. č. 1 st. pl. o výměře 40 m 2 v k.ú. Krhov u Bojkovic za cenu 200,- Kč/rok panu Zdeňku Jandlovi, bytem Šumice. Plocha se pronajímá za účelem manipulace a expedice výrobků schválila pokácení 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č. 5436/3 v k. ú. Bojkovice, v ulici Potok schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Základní uměleckou školu Bojkovice dne na vánoční koncert Vánoční pohlazení schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Mateřskou školu Bojkovice, Štefánikova 830, dne na divadelní představení divadla JaMY z Brna Srando a legrando schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Dům dětí a mládeže, 1. máje 715, Bojkovice dne Mikulášská nadílka a Dětský karneval schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Základní školu TGM, Štefánikova 460, Bojkovice dne na výchovný koncert pro žáky školy schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Sbor dobrovolných hasičů Bojkovice dne Kateřinská zábava schválila bezúplatné užívání prostor výstavního sálu Kulturního domu Bojkovice souboru Světlovánek Bojkovice jednou měsíčně v sobotu schválila finanční příspěvek 1 000,- Kč na vydávání Vlastivědného věstníku moravského pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce záměr města na pokácení 4 ks topolů rostoucích na pozemku p.č. 998/1 v k.ú. Bojkovice v ulici Pitínská schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce se Zlínským krajem, Zlín schválila udělení plné moci pro Bc. Bohumilu Petrášovou, trvale bytem Nezdenice, k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11 Chodov, v rámci řešení projektových záměrů Operačního programu Životní prostředí schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Marií Poláškovou, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Helenu Krejčiříkovou, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Miladu Hrnčířovou, Šumice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Annu Kapustovou, Rudimov schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Máriu Chorovskou, t.č. bytem Luhačovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice manžele Jiřího a Jarmilu Jančářovy, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice manžele Františka a Emílii Máčalovy, Pozlovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky B 307 v ulici Černíkova 965, Bojkovice s nástupem k paní Alenu Horalíkovou, Bojkovice schválila výměnu bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice panu Josefu Maršálkovi a paní Emílii Bilíkové schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů, pořadníku a přidělení bytu č. 1 v objektu č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov pro paní Silvii Pavlíčkovou, Bojkovice od do schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů pro objekt č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích paní Libuše Borové, bytem Slavičín schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů pro objekt č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích pana Stanislava Holíka, bytem Bojkovice schválila obnovení nájmu bytu s panem Miroslavem Krejčiříkem na byt číslo 3 v bytovém domě č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov od do Naše Bojkovsko 3

4 schválila obnovení nájmu bytu se slečnou Kamilou Michalčíkovou na byt č. 9 v bytovém domě č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov od do schválila obnovení nájmu bytu s paní Natašou Berkyovou na byt č. 1 v bytovém domě č.p. 9 v Bojkovicích, části Bzová od do schválila provedení stavebních úprav v bytě č. 6 v bytovém domě č.p. 946 v Bojkovicích, Mánesova II tak, jak je uvedeno v žádosti ze dne Žadatel provede úpravy na vlastní náklady, při dokončení stavebních úprav oznámí písemně tuto skutečnost odboru BMH. schválila Plán zimní údržby místních komunikací města Bojkovice schválila podání žádosti o finanční prostředky do 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí opatření Udržitelné využívání zdrojů, kde budou předkládány projekty rekonstrukce budov v majetku města do nízkoenergetického standardu a to: A) Základní škola TGM, Štefánikova 460 B) Mateřská škola, Štefánikova 830 C) Základní škola praktická, Štefánikova 957 neschválila žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Marcely Krajíčkové, t. č. Uherské Hradiště neschválila žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice pana Antonína Hrabce, Ostrožská Nová Ves neschválila žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice pana Františka Hubáčka, Bojkovice, část Krhov vzala na vědomí zápis ze schůze komise sociální a zdravotní ze dne , zápis z mimořádné schůze komise sociální a zdravotní ze dne , zápis ze zasedání Komise kulturní a muzejní ze dne , zápis ze 4. zasedání komise dopravy a životního prostředí ze dne , zápis z jednání komise bytové a místního hospodářství ze dne , zápis č. 3 z jednání komise mládeže a tělovýchovy ze dne s výhradou k informaci pana Lubomíra Valtra, zápis z komise školské ze dne , zprávu z oblasti kultury města Bojkovice dne 31. října 2007 schválila bezúplatný pronájem části pozemku parc. č. 154/1 (PK) o výměře 448 m 2 v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, za účelem udržování této plochy, panu Doc. Miroslavu Rajnochovi, bytem Praha 6 schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč TJ Sokol Bojkovice na zabezpečení 10. ročníku Štěpánského turnaje v sálové kopané dne schválila obnovení nájemní smlouvy na byt č. 5 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích pro paní Pavlu Rumánkovou, bytem v Bojkovicích od do Nájemné za m 2 podlahové plochy je stanoveno dle usnesení RM č. 329/17/2007 ve výši 62,50 Kč od schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce záměr města na pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 5438/10 v k.ú. Bojkovice, v ulici Nádražní schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce záměr města na pokácení 1 ks ořechu rostoucího na pozemku p.č. 3990/9 v k.ú. Bojkovice, ve čtvrti Fučíkova schválila provedení stavebních úprav v bytě č. 7 v bytovém domě č.p. 945 v Bojkovicích, Mánesova II tak, jak je uvedeno v žádosti ze dne Žadatel provede úpravy na vlastní náklady, při dokončení stavebních úprav oznámí písemně tuto skutečnost odboru BMH. schválila žádost o zařazení do pořadníku v Domě s pečovatelskou službou Bojkovice pana Stanislava Šmigury, trvale bytem Bojkovice vzala na vědomí zprávu Životní prostředí ve městě, odpadové hospodářství, koncepce pro rok 2008 dne 14. listopadu 2007 schválila pokácení 4 ks topolů rostoucích na pozemku p.č. 998/1 v k.ú. Bojkovice, v ulici Pitínská schválila zrušení výběrového řízení dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku PD kanalizace Bojkovice včetně částí, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. Zrušení výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zadavatelem vymezeno i v zadávací dokumentaci. schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro akci Kanalizace Bojkovice schválila složení komise pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro akci Kanalizace Bojkovice člen náhradník František Kapsa František Slavíček Ing. Lada Savarová Mgr. Josef Langr Mgr. Miroslav Šmíd Jiří Sviták Roman Sviták Jitka Němcová Bc. Bohumila Petrášová Jiří Sojka schválila paní Naděždě Buriánkové umístění firemního označení na domě Tovární 1020, Bojkovice, a to za podmínek stanovených odborem RMŽP. Náklady spojené s umístěním firemního označení nese paní Buriánková. Rovněž v případě ukončení podnikatelské činnosti v objektu je paní Buriánková povinna provést demontáž tabule na vlastní náklady včetně zapravení stěny. schválila zařadit do pořadníku o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pana Františka Blažka, Beroun schválila zařadit do pořadníku o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou paní Markétu Klimentovou, Bojkovice schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Františce Podešvové, Bojkovice, Tovární 1020 byt A 301 (výměna velkého bytu za menší) schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Emílii Bilíkové a Josefu Maršálkovi, oba trv. bytem Bojkovice, Tovární 1020 byt C 306 (výměna malého bytu za větší ) schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Marii Hrbačkové, Bojkovice byt B 210 schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Jarmile Prokešové, Pitín byt A 201 schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Ludmile Jakubíkové, Jílovice byt C 405 schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Marii Štolfové, Kladno byt B 209 schválila žádost pana Karla Valáška a paní Drahomíry Ungermannové o výměnu bytu v DPS, ul. Černíkova za byt na severovýchodní straně ve stejném objektu schválila finanční odměny pro ředitele/lky příspěvkových organizací města Bojkovice dle předloženého návrhu 4 Naše Bojkovsko

5 schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Základní školu TGM Bojkovice, Štefánikova 460, Bojkovice dne na společensko kulturní program žáků 1. stupně, dopoledne pro žáky, večer pro veřejnost schválila kupní smlouvu A uzavřenou mezi městem Bojkovice a SOME Jižní Morava s.r.o., Jindřichův Hradec pověřila vedení města jednat se zástupci Slováckých vodáren a kanalizací a.s. Uherské Hradiště ve věci veřejné kanalizace části Krhov jmenovala pracovní skupinu pro zabez pečení prodeje určeného bytového fondu z majetku města Bojkovice ve složení: Ing. Barbora Strommerová, JUDr. Marie Hamšíková, Jiří Sviták vzala na vědomí zápis ze schůze komise sociální a zdravotní ze dne dne 28. listopadu 2007 schválila pokácení 1 ks ořechu rostoucího na pozemku p.č. 3990/9 v k. ú. Bojkovice, ve čtvrti Fučíkova schválila pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 5438/10 v k.ú. Bojkovice, v ulici Nádražní schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích levé přísálí pro organizaci Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko 72209, Bojkovice, 1. oddíl Fénix Vánoční besídka pro rodiče a přátele skautingu schválila plán práce Rady města Bojkovice na rok 2008 schválila přidělit bytovou jednotku A 201 v DPS na ulici Tovární 1020, Bojkovice, paní Miladě Hrnčířové, Šumice s nástupem od schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů, pořadníku a přidělení bytu č. 4 v objektu č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov, pro slečnu Pavlu Rumánkovou, Bojkovice od do schválila řešení opravy vzniklé havárie na kanalizaci v objektu Černíkova 965, Bojkovice schválila umístění parabolické antény na balkoně manželů Macových, trvale bytem Bojkovice. Náklady na případnou montáž paraboly do zdiva domu, zapravení zdiva, hradí manželé Macovi. V případě opuštění bytu jsou manželé Macovi povinni provést demontáž paraboly včetně zapravení zdiva. schválila návrh opatření k Personálnímu auditu Městského úřadu v Bojkovicích ze dne schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích salonku č. 16 pro Dětský domov školní jídelnu Bojkovice Vánoční besídka neschválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů pro objekt na ulici Husova v Bojkovicích pro pana Petra Ševčíka, t.č. bytem Uherský Brod revokovala usnesení č. 492/24/ 2007 ze revokovala usnesení č. 493/24/ 2007 ze pověřila vedení města jednat s ředitelem Charity Uherský Brod ve věci zajištění provozu DPS Bojkovice. Termín: ihned. uložila zpracovat projekt a rozpočet na vybudování opěrné zdi u stodoly paní Kotasové v Krhově. Odpovídá ORMŽP, termín: doporučila ZM ke schválení rozpočet města Bojkovice na rok 2008 doporučila ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2007 k rozpočtu města Bojkovice na rok 2007 doporučila ZM ke schválení prodej malotraktoru MT , inv. č. 127 z majetku města Bojkovice SK Slovácké Viktorii Bojkovice, IČO za cenu ve výši Kč doporučila ZM ke schválení plán prá ce Zastupitelstva města Bojkovice na rok 2008 doporučuje ZM ke schválení odkoupení od paní Věry Urbanové, bytem Šlapanice, objekt č. 653 na parc. st. 468/3, dále parc. st. 468/3, parc. st a parc. č. 3957/5 ost. pl. v k. ú. Bojkovice za cenu Kč a úhrady daně z převodu nemovitosti ve výši Kč. Jednáním ve věci výkupu pověřuje starostu města pana Františka Slavíčka a paní místostarostku Ing. Barboru Strommerovou. doporučila ZM ke schválení uzavření dohody s manž. Šopíkovými na bezúplatné užívání části pozemku par. č. 330/2 zahrada v k.ú. Bojkovice, pro vstup a průjezd na pozemek parc. č. st. 309 a parc. č. 330/1 zahrada v k.ú. Bojkovice, v jejich vlastnictví. Pozemek určený k užívání bude vyznačen do snímku mapy a bude nedílnou součástí této dohody. Do dohody bude zapracována podmínka, že pokud dojde ze strany manž. Šopíkových ke zpevnění užívané plochy, nevzniká městu povinnost podílet se na úhradě a opravě v případě, že město musí vstoupit na pozemek v rámci opravy poruchy, popřípadě údržby kanalizačního sběrače. doporučila ZM ke schválení text nabídky převodu bytů doporučila ZM ke schválení pravidla pro prodej obytných budov a bytů z majetku města Bojkovice doporučila ZM k vydání obecně závaznou vyhlášku města Bojkovice č. 2/2007 o místních poplatcích doporučila ZM k vydání obecně závaznou vyhlášku města Bojkovice č. 3/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o prodeji budov a bytů z majetku města doporučila ZM vzít na vědomí ponechání stávajícího využití pozemku p.č. 298 v k.ú. Bojkovice /posezení naproti MěÚ/ vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace města Bojkovice sociální služby Města Bojkovice ze strany Ing. Gabriely Králíkové ke dni vzala na vědomí zápis ze schůze komise rozvoje města konané dne , zápis z mimořádné schůze komise sociální a zdravotní ze dne vzala na vědomí výpověď z pronájmu nebytových prostor v areálu budovy 172, 173 v k.ú. Bojkovice podanou nájemkyní paní Pavlínou Maňákovou, bytem Bojkovice. Vážení a milí spoluob ané! Dovolte mi, abych Vám pop ál do nového roku 2008 pevné zdraví, hodn št stí, elánu i úsp ch v pracovních a zájmových aktivitách a p edevším pak spokojenost a harmonii ve Vašich rodinách. Libor Lukáš Váš hejtman Zlínského kraje pf 2008 Naše Bojkovsko 5

6 Informace z odboru rozvoje města a životního prostředí Přesunutí autobusové zastávky S platností od 9. prosince 2007 je původní autobusová zastávka z ulice Sušilova přemístěna na ul. Komenského. To znamená, že zastávka před Českou spořitelnou je přemístěna před budovu Městského úřadu Bojkovice. Dle nového jízdního řádu ČSAD Uherské Hradiště je zastávka na ul. Komenského vedena pod označením Bojkovice - obchodní dům. Odjezd a příjezd na zastávku Bojkovice obchodní dům si můžete najít v uveřejněném seznamu ČSAD Uherské Hradiště číslo Bojkovice-Žítková-Vápenice. Na úseku vodního hospodářství byly ke konci roku 2007 dokončeny tyto akce: Dovybavení čistírny odpadních Bojkovice Přepojení kanalizace Pod Světlovem Oprava propadlé kanalizace na sídlišti Nad Zahradami Vybudování kanalizační šachty na ul. Štefánikova Z důvodu, že fakturace není k dnešnímu dni provedena a odsouhlasena, neuvádíme finanční náklady. O nákladech spojených s opravou kanalizace na území města Bojkovice za rok 2007 budeme občany informovat ve Zpravodaji Naše Bojkovsko v roce Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP NEPŘEHLÉDNĚTE, NEPŘEHLÉDNĚTE, NEPŘEHLÉDNĚTE Upozorňujeme všechny občany, kterým je poskytován opakující se příspěvek na zvýšené životní náklady související s používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek podle 42 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, že nárok na tuto dávku od zaniká na základě zákona č. 261/2007 Sb., Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dle čl. LXI tohoto zákona proběhne poslední výplata v měsíci prosinci Všem, kteří dosud tento příspěvek pobírají, bude v průběhu měsíce prosince 2007 zasláno Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední (dle 46 a 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) ve věci odejmutí opakující se dávky sociální péče od V průběhu měsíce ledna r obdrží všichni účastníci řízení rozhodnutí o odejmutí dávky v souladu se zákonem. Pro informaci uvádíme, že v rámci přenesené působnosti poskytoval Městský úřad Bojkovice příspěvek na zvýšené životní náklady související s používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek 576 klientům, kteří používají francouzské hole, invalidní vozíky, dýchací přístroje, naslouchadla, mammární epitézy, kolostomické pomůcky a paruky. V roce 2007 bylo vyplaceno cca ,- Kč. Sociální úsek Změna cen Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště oznamují všem svým odběratelům změnu ceny vodného a stočného, platnou od Kč/m 3 bez DPH Kč/m 3 včetně DPH VODNÉ 26,40 28,78 STOČNÉ 24,70 26,92 CELKEM 51,10 55,70 V rámci změny cen nebudou prováděny mimořádné odečty. Vyúčtování bude provedeno v řádném fakturačním termínu za pomoci technického propočtu. Veškeré další informace naleznete na internetových stránkách společnosti PODĚKOVÁNÍ Vedení města a Městská knihovna Bojkovice děkuje Odborovému svazu Kovo základní organizace Zeveta Bojkovice, Domu s pečovatelskou službou Bojkovice, paní Elišce Urbánkové a všem, kteří nám darovali knihy do knižního fondu Městské knihovny v Bojkovicích. MŠ Vánoční výzdoba - poděkování Město Bojkovice, odbor rozvoje města a životního prostředí děkuje za sponzorské dary určené na zakoupení vánoční výzdoby pro město Bojkovice firmě : Eurocamping Bojkovice, s. r. o. se sídlem Bojkovice BAVAK s. r. o. se sídlem Uherské Hradiště SILAMO s. r. o. se sídlem Uherský Brod BLOK spol. s r. o. se sídlem Bojkovice Mgr. Miroslav Šmíd vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí 6 Naše Bojkovsko

7 Když zazní signál V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy (záplavy, povodně, požáry, vichřice, sesuvy půd, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. Je proto potřeba se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí. NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM! Varovný signál Dnem je na území České republiky zaveden jeden varovný signál pod názvem Všeobecná výstraha pro varování osob při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha Kromě varovného signálu Všeobecná výstraha existuje ještě signál Požární poplach. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Když zazní siréna Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně nebo zemětřesení 1. Okamžitě se ukryjte - vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům - jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově 2. Zavřete dveře a okna - když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 3. Zapněte rozhlas nebo televizi - informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku el.energie využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány obecním rozhlasem, popř.elektronickými sirénami. Co dělat, když bude nařízena evakuace Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí apod., kteří organizují evakuaci Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečující evakuaci Zásady pro opuštění bytu nebo rod.domu Uhaste otevřený oheň v topidlech Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) Uzavřete přívod vody a plynu Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku s jménem a adresou Kočky a psy si vezměte sebou Ostatní domácí zvířata ponechte doma a předzásobte je vodou a potravou Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko Evakuační zavazadlo Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku, příbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio s náhradními bateriemi. Toaletní a hygienické potřeby. Léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. Havárie v chemickém závodu nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti. Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory. Vypněte ventilaci. Sledujte zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany, evakuační zavazadlo. Budovu opusťte jen na pokyn. Existují i další druhy nebezpečí, která nás mohou postihnout, jako je jaderná havárie, nebezpečí biologických a chemických zbraní nebo hrozba teroristických útoků. Ukrytí obyvatelstva Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí těch, kteří organizují ukrytí Před odchodem do úkrytu sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu Pokud nemáte v blízkosti bytu stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory doma Integrovaný záchranný systém Základní složky Hasičský záchranný sbor ČR Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí Zdravotnická záchranná služba Policie ČR Ostatní složky vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory ostatní záchranné sbory orgány ochrany veřejného zdraví havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby zařízení civilní obrany Kde získat informace Občan získá informace o charakteru možného ohrožení na příslušném obecním úřadě. Zaměstnanec získá informace v místě pracoviště od svého zaměstnavatele. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace u příslušného obecního úřadu. DŮLEŽITÁ ČÍSLA Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Policie ČR 158 Zdravotnická záchranná služba 155 Naše Bojkovsko 7

8 Světýlka na Světlově Téměř stovka lampionů a lucerniček rozzářila podzámčí bojkovského Světlova. V podvečer 12. listopadu už na zemi ležela slabá vrstvička sněhu a z nebe se snášely bílé vločky. Legendární sv. Martin dal o sobě vědět a v prostorách bojkovského podzámčí Nový Světlov bylo živo. Mihotavé světlo lampionů a lucerniček dávalo večeru kouzelnou a tajuplnou atmosféru. Nad hlavami zahlaholily písničky o svatém Martinovi, které zazpívaly děti z mateřské školky při doprovodu harmoniky. Že byl Martin voják a že se rozdělil s chudákem o svůj plášť, se všichni dozvěděli z legendy a také na vlastní oči spatřili příjezd svatého Martina na koni. Následovala tradiční cesta za pokladem. Světelný had se vydal až k zámku. Pod zámeckou věží se šklebila svítící hlava z vydlabané dýně. Poklad byl objeven a začalo veliké dělení o zlaté čokoládové dukáty. Nechybělo ani občerstvení a to tradiční martinské rohlíčky, perníkové podkovičky, čaj na zahřátí a pro rodiče punč. Lampiony pomalu zhasínaly, ale očka dětí zářila. Může být něco krásnějšího? Je milé,že v dnešní tak uspěchané době si udělalo na tento podvečer mnoho rodičů, prarodičů, ale i dalších členů rodiny čas a přišli se s námi o tuto nádhernou atmosféru podělit. Akce se uskutečnila za podpory firem AgramM spol. s r. o., pekařství a cukrářství K&K-PRIMKA s.r.o., SKD Bojkovice. Poděkování patří i učitelkám z MŠ Bojkovice a Dětskému domovu. Za výbor rodičů mateřské školy - Lada Kroupová Mateřská škola Bojkovice a TJ Sokol Bojkovice Vás zvou na Sportovní dopoledne Sobota od 9 hodin ve sportovní hale ZŠ TGM Bojkovice Tato sportovní akce je určena dětem z mateřské školy a žákům 1. a 2. tříd ZŠ. Diplomy, perníkové medaile, pěkné ceny pro vítěze a občerstvení zajištěno. CSOŠ - Den otevřených dveří Církevní střední odborná škola Bojkovice, Husova 537, Bojkovice pořádala ve středu 19. prosince 2007 od 8 do 15 hodin Den otevřených dveří V tento den byla v prostorách školy pro veřejnost zahájena výstava soutěžních výtvarných prací na téma Svatá paní Zdislava, která od května 2007 putuje po České republice. Soutěž byla vyhlášena Českou kongregací sester dominikánek a Katolickým týdeníkem, zúčastnilo se jí i několik dětí z našeho kraje. Projekt v rámci prevence sociálního vyloučení průzkum zájmu Základní škola praktická Bojkovice a Církevní střední odborná škola Bojkovice připravují ve spolupráci s Městským úřadem Bojkovice společný projekt v rámci prevence sociálního vyloučení. Jedná se o nabídku kurzů pro osoby se základním vzděláním (i neukončeným) a pro osoby, které navštěvovaly základní školy praktické (dříve zvláštní) nebo pomocné školy. Obsah kurzů je vytvářen pro každou z uvedených skupin zvlášť. Zahrnuje základy práce na počítači, návody ke komunikaci s úřady, domácí hospodaření, přípravu pro trh práce. Kurzy budou zdarma a účastníkům by mělo být hrazeno i cestovné a drobné občerstvení. V současné době zjišťujeme, zda bude o uvedené kurzy zájem. Pokud Vás tato možnost zaujala, ozvěte se prosím některé z uvedených kontaktních osob. Více informací včetně kontaktních dotazníků najdete i na internetových stránkách op.cz v sekci Pomalu, ale přece! Kontaktní osoby: paní Květoslava Ogrodníková, MěÚ Bojkovice, tel , Mgr. Lubomír Bienert, ZŠ praktická Bojkovice, tel , Ing. Ludmila Chládková, CSOŠ Bojkovice, tel , 8 Naše Bojkovsko

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu: Evakuace Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá František Kapsa Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ 2 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ 3 3 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE /TORNÁDA

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ

KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8 Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 27. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 18.00 hodin Usnesení IV/55 ZO určilo ověřovatele zápisu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 11. 2011 (č. usnesení 165/2011 177/2011) usnesení č. 165/2011 Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu tajemnice

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Krizové řízení. Příprava na mimořádné události obce Vysoká

Krizové řízení. Příprava na mimořádné události obce Vysoká 1 Krizové řízení Příprava na mimořádné události obce Vysoká Krizové řízení a ochrana obyvatelstva Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Mimořádná situace a událost

Mimořádná situace a událost Mimořádná situace a událost Mimořádná situace stav, kdy náhle dochází k nahromadění, úbytku či uvolnění určitých hmot, energie či sil, které působí škodlivě a ničivě na obyvatelstvo, jeho majetek, životní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /20 Obec Bánov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5.2.20 podle 29 odst. písm o) bod. zákona č. 33/985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

CZ.1.07/1.1.08/

CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Mimořádné události Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu své existence vypořádávat s různými nepříznivými

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 50 ze dne 8. prosince Přítomni. František Kapsa Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 50 ze dne 8. prosince Přítomni. František Kapsa Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 50 ze dne 8. prosince 2016 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková František Kapsa Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček - starosta města - místostarostka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

1.1. ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE Veleň a Mírovice pro případ povodně

1.1. ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE Veleň a Mírovice pro případ povodně Krizové řízení - Evakuační plán Obec Veleň 250 63 Veleň Hlavní 7 EVAKUAČNÍ PLÁN Vyhodnocení rizik z hlediska evakuačního plánu: 1. Povodeň 2. Ohrožení vnějšími vlivy únik škodlivin do ovzduší, 1.1. ORGANIZACE

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více