Předvánoční Bojkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předvánoční Bojkovice"

Transkript

1 Leden 2008 Ročník XXXIII. Cena 6 Kč Předvánoční Bojkovice Přejeme všem šťastné a klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a pohody.

2 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, rok 2007 se stal minulostí a stojíme na prahu roku Zamýšlíme se, co nám nový rok přinese na poli veřejném a společenském a co můžeme očekávat v soukromém životě. Určitě nebude následující rok o nic snadnější a jednodušší po stránce pracovitosti, osobní aktivity a nasazení jednoho každého z nás v každodenním životě. Je zapotřebí a vhodné pro stanovení cílů, ať již kratšího či delšího období, znát to, co se v minulém roce podařilo a které věci je zapotřebí dotahovat neodkladně do konce. Dále stanovit si priority, na které jsme schopni dosáhnout v návaznosti na skutečnou potřebnost a účelovost. Dovolím si v krátkosti připomenout ty nejdůležitější události města uplynulého roku V oblasti kulturně-společenského dění: - dne 14. března návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí v doprovodu hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše s chotí, při níž bylo předáno Čestné občanství města Bojkovic panu prezidentu ČR - hodové slavnosti u hasičské zbrojnice, na hřišti TJ Sokol a u Zámečku - dne uspořádání oslavy 50 let od otevření kulturního domu a 11. ročník Hudební hostiny hraběnky Haugwitzové - v průběhu roku byly podpořeny sportovní a kulturní akce pořádané dobrovolnými organizacemi, školami a školskými zařízeními působícími na území města a dále se uskutečnily obřady v rámci životních jubileí našich občanů a přijetí nejlepších žáků škol - obsahově bohaté byly nejen výstavy pořádané v informačním centru, ale i besedy pro občany v místní knihovně a klubu Světlov s historiky, spisovateli, poslanci aj. - v rámci spolupráce se slovenskými mikroregiony a MAS (místní akční skupina) se uskutečnila pracovní setkávání s výměnou zkušeností v oblasti možnosti získávání finančních dotací z Evropské unie a rozvíjení turismu - připomenutí významných výročí a státních svátků s položením věnců k památníkům či k pomníkům padlých vojáků a letců V oblasti rozvoje, obnovy a investic: - zpracování a schválení plánu rozvoje města Bojkovic na plánovací období dokončení zpracování nového územního plánu města - oprava kanalizace-havárie; přepojení kanalizace Pod Světlovem - dovybavení technologie druhé poloviny čističky odpadních vod - úpravy bezbariérových přechodů - vybudování hrobových rámů na hřbitově - zabezpečení eroze v Krhově (Ventrčák) - změna zastávky BUS z ulice Sušilova k budově MěÚ v Komenské ulici - rekonstrukce věřejného osvětlení a rozhlasu v ulici Potok a hlavně dopracování ať již studií či projektových dokumentací pro podání žádostí na získání finanční dotace pro stavební akce na vodofikaci Přečkovic, opravy objektů školských zařízení, místních komunikací, hasičské zbrojnice, veřejného koupaliště a veřejného osvětlení. V roce 2008 připravujeme v oblasti kultury: mimo již zaběhlé akce se bude připravovat kniha o Bojkovicích, navazující na kroniku města. Zde je zapotřebí poděkovat akciové společnosti Zeveta Bojkovice za poskytnutí daru ve výši 100 tisíc Kč do rozpočtu města na oblast kultury. A v oblasti stavební činnosti: realizovat opravy a úpravy dle vybraných a finančně podpořených projektů na objekty a zařízení města. Uskutečnit převod objektu bývalého finančního úřadu na město s jeho nejvýhodnějším využitím pro občany. Oprava železničního přejezdu u vlakové zastávky v Komenské ulici a dopracování dalších projektů pro podání žádostí o finanční dotace dle již schváleného rozvojového plánu města. Věřím, že se nám společně podaří v roce 2008 tuto vizi zdárně zvládnout, včetně zajištění řádného chodu města a jeho částí Krhova, Bzové a Přečkovic. Vážení občané, drazí přátelé, přeji Vám po celý rok 2008 pokoj a opravdovou radost. František Slavíček, starosta města 2 Naše Bojkovsko

3 Vážení a milí spoluobčané Ani jsme se nenadáli a jsou zde opět Vánoce se svojí velebnou atmosférou, vůní ovoce a cukroví. Vánoce, kdysi oslava zimního slunovratu, v křesťanském světě pak oslava narození Ježíše Krista, jsou svátky radosti, lásky, klidu a porozumění a nesmí při nich chybět ani štědrost, jak naznačuje samotný název Štědrého večera. Naše domovy se v tyto dny změní v kouzelné místo s množstvím dárečků pod vánočními stromky, ozářenými světlem svíček a rozzářenýma dětskýma očima. Je dobré se v tento vánoční čas zastavit a hledat to, pro co stojí zato žít. Očistit duši a zapálit v ní lásku, abychom svým blízkým mohli kromě dárků nabídnout i srdce na dlani. Už za několik dní usedneme všichni ke štědrovečernímu stolu a vzpomeneme na své blízké, přátele a známé, ale také na ty, kteří nás opustili a jejichž místa u stolu zůstanou prázdná. Připomeneme si, co dobrého vykonali, jak nám chybí, ale také si uvědomíme, co se nepodařilo uskutečnit nám. Využívám vážení spoluobčané této příležitosti, abych vám jménem vedení města, v tuto sváteční chvíli, popřála spoustu zdánlivě obyčejných, ale pro všechny tak důležitých zázraků. Ať jsou to především zázraky v podobě zdraví, pohody a klidu. Ať jsou to zázraky radosti v očích vašich blízkých. Ať jsou to zázraky dotyků a pohlazení lidských rukou i srdcí. Ať jsou to zázraky krásných slov, činů, písní i toulek přírodou. Ať do vašeho domova vstoupí krásné kouzlo Vánoc. Do nového roku 2008 Vám všem přeji hodně zdraví, pohody, štěstí a vzájemné tolerance v mezilidských vztazích. Květoslava Ogrodníková, místostarostka... Rada na svých zasedáních mimo jiné projednala a dne 17. října 2007 schválila pronájem části pozemku parc. č. 1 st. pl. o výměře 40 m 2 v k.ú. Krhov u Bojkovic za cenu 200,- Kč/rok panu Zdeňku Jandlovi, bytem Šumice. Plocha se pronajímá za účelem manipulace a expedice výrobků schválila pokácení 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č. 5436/3 v k. ú. Bojkovice, v ulici Potok schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Základní uměleckou školu Bojkovice dne na vánoční koncert Vánoční pohlazení schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Mateřskou školu Bojkovice, Štefánikova 830, dne na divadelní představení divadla JaMY z Brna Srando a legrando schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Dům dětí a mládeže, 1. máje 715, Bojkovice dne Mikulášská nadílka a Dětský karneval schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Základní školu TGM, Štefánikova 460, Bojkovice dne na výchovný koncert pro žáky školy schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Sbor dobrovolných hasičů Bojkovice dne Kateřinská zábava schválila bezúplatné užívání prostor výstavního sálu Kulturního domu Bojkovice souboru Světlovánek Bojkovice jednou měsíčně v sobotu schválila finanční příspěvek 1 000,- Kč na vydávání Vlastivědného věstníku moravského pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce záměr města na pokácení 4 ks topolů rostoucích na pozemku p.č. 998/1 v k.ú. Bojkovice v ulici Pitínská schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce se Zlínským krajem, Zlín schválila udělení plné moci pro Bc. Bohumilu Petrášovou, trvale bytem Nezdenice, k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11 Chodov, v rámci řešení projektových záměrů Operačního programu Životní prostředí schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Marií Poláškovou, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Helenu Krejčiříkovou, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Miladu Hrnčířovou, Šumice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Annu Kapustovou, Rudimov schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Máriu Chorovskou, t.č. bytem Luhačovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice manžele Jiřího a Jarmilu Jančářovy, Bojkovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice manžele Františka a Emílii Máčalovy, Pozlovice schválila zařazení do pořadníku čekatelů o přidělení bytové jednotky B 307 v ulici Černíkova 965, Bojkovice s nástupem k paní Alenu Horalíkovou, Bojkovice schválila výměnu bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice panu Josefu Maršálkovi a paní Emílii Bilíkové schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů, pořadníku a přidělení bytu č. 1 v objektu č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov pro paní Silvii Pavlíčkovou, Bojkovice od do schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů pro objekt č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích paní Libuše Borové, bytem Slavičín schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů pro objekt č.p. 59 na Husově ulici v Bojkovicích pana Stanislava Holíka, bytem Bojkovice schválila obnovení nájmu bytu s panem Miroslavem Krejčiříkem na byt číslo 3 v bytovém domě č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov od do Naše Bojkovsko 3

4 schválila obnovení nájmu bytu se slečnou Kamilou Michalčíkovou na byt č. 9 v bytovém domě č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov od do schválila obnovení nájmu bytu s paní Natašou Berkyovou na byt č. 1 v bytovém domě č.p. 9 v Bojkovicích, části Bzová od do schválila provedení stavebních úprav v bytě č. 6 v bytovém domě č.p. 946 v Bojkovicích, Mánesova II tak, jak je uvedeno v žádosti ze dne Žadatel provede úpravy na vlastní náklady, při dokončení stavebních úprav oznámí písemně tuto skutečnost odboru BMH. schválila Plán zimní údržby místních komunikací města Bojkovice schválila podání žádosti o finanční prostředky do 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí opatření Udržitelné využívání zdrojů, kde budou předkládány projekty rekonstrukce budov v majetku města do nízkoenergetického standardu a to: A) Základní škola TGM, Štefánikova 460 B) Mateřská škola, Štefánikova 830 C) Základní škola praktická, Štefánikova 957 neschválila žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice paní Marcely Krajíčkové, t. č. Uherské Hradiště neschválila žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice pana Antonína Hrabce, Ostrožská Nová Ves neschválila žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou, Bojkovice pana Františka Hubáčka, Bojkovice, část Krhov vzala na vědomí zápis ze schůze komise sociální a zdravotní ze dne , zápis z mimořádné schůze komise sociální a zdravotní ze dne , zápis ze zasedání Komise kulturní a muzejní ze dne , zápis ze 4. zasedání komise dopravy a životního prostředí ze dne , zápis z jednání komise bytové a místního hospodářství ze dne , zápis č. 3 z jednání komise mládeže a tělovýchovy ze dne s výhradou k informaci pana Lubomíra Valtra, zápis z komise školské ze dne , zprávu z oblasti kultury města Bojkovice dne 31. října 2007 schválila bezúplatný pronájem části pozemku parc. č. 154/1 (PK) o výměře 448 m 2 v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, za účelem udržování této plochy, panu Doc. Miroslavu Rajnochovi, bytem Praha 6 schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč TJ Sokol Bojkovice na zabezpečení 10. ročníku Štěpánského turnaje v sálové kopané dne schválila obnovení nájemní smlouvy na byt č. 5 v bytovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích pro paní Pavlu Rumánkovou, bytem v Bojkovicích od do Nájemné za m 2 podlahové plochy je stanoveno dle usnesení RM č. 329/17/2007 ve výši 62,50 Kč od schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce záměr města na pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 5438/10 v k.ú. Bojkovice, v ulici Nádražní schválila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce záměr města na pokácení 1 ks ořechu rostoucího na pozemku p.č. 3990/9 v k.ú. Bojkovice, ve čtvrti Fučíkova schválila provedení stavebních úprav v bytě č. 7 v bytovém domě č.p. 945 v Bojkovicích, Mánesova II tak, jak je uvedeno v žádosti ze dne Žadatel provede úpravy na vlastní náklady, při dokončení stavebních úprav oznámí písemně tuto skutečnost odboru BMH. schválila žádost o zařazení do pořadníku v Domě s pečovatelskou službou Bojkovice pana Stanislava Šmigury, trvale bytem Bojkovice vzala na vědomí zprávu Životní prostředí ve městě, odpadové hospodářství, koncepce pro rok 2008 dne 14. listopadu 2007 schválila pokácení 4 ks topolů rostoucích na pozemku p.č. 998/1 v k.ú. Bojkovice, v ulici Pitínská schválila zrušení výběrového řízení dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku PD kanalizace Bojkovice včetně částí, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. Zrušení výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zadavatelem vymezeno i v zadávací dokumentaci. schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro akci Kanalizace Bojkovice schválila složení komise pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro akci Kanalizace Bojkovice člen náhradník František Kapsa František Slavíček Ing. Lada Savarová Mgr. Josef Langr Mgr. Miroslav Šmíd Jiří Sviták Roman Sviták Jitka Němcová Bc. Bohumila Petrášová Jiří Sojka schválila paní Naděždě Buriánkové umístění firemního označení na domě Tovární 1020, Bojkovice, a to za podmínek stanovených odborem RMŽP. Náklady spojené s umístěním firemního označení nese paní Buriánková. Rovněž v případě ukončení podnikatelské činnosti v objektu je paní Buriánková povinna provést demontáž tabule na vlastní náklady včetně zapravení stěny. schválila zařadit do pořadníku o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pana Františka Blažka, Beroun schválila zařadit do pořadníku o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou paní Markétu Klimentovou, Bojkovice schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Františce Podešvové, Bojkovice, Tovární 1020 byt A 301 (výměna velkého bytu za menší) schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Emílii Bilíkové a Josefu Maršálkovi, oba trv. bytem Bojkovice, Tovární 1020 byt C 306 (výměna malého bytu za větší ) schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Marii Hrbačkové, Bojkovice byt B 210 schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Jarmile Prokešové, Pitín byt A 201 schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Ludmile Jakubíkové, Jílovice byt C 405 schválila přidělit bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Tovární 1020 od paní Marii Štolfové, Kladno byt B 209 schválila žádost pana Karla Valáška a paní Drahomíry Ungermannové o výměnu bytu v DPS, ul. Černíkova za byt na severovýchodní straně ve stejném objektu schválila finanční odměny pro ředitele/lky příspěvkových organizací města Bojkovice dle předloženého návrhu 4 Naše Bojkovsko

5 schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích pro Základní školu TGM Bojkovice, Štefánikova 460, Bojkovice dne na společensko kulturní program žáků 1. stupně, dopoledne pro žáky, večer pro veřejnost schválila kupní smlouvu A uzavřenou mezi městem Bojkovice a SOME Jižní Morava s.r.o., Jindřichův Hradec pověřila vedení města jednat se zástupci Slováckých vodáren a kanalizací a.s. Uherské Hradiště ve věci veřejné kanalizace části Krhov jmenovala pracovní skupinu pro zabez pečení prodeje určeného bytového fondu z majetku města Bojkovice ve složení: Ing. Barbora Strommerová, JUDr. Marie Hamšíková, Jiří Sviták vzala na vědomí zápis ze schůze komise sociální a zdravotní ze dne dne 28. listopadu 2007 schválila pokácení 1 ks ořechu rostoucího na pozemku p.č. 3990/9 v k. ú. Bojkovice, ve čtvrti Fučíkova schválila pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 5438/10 v k.ú. Bojkovice, v ulici Nádražní schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích levé přísálí pro organizaci Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko 72209, Bojkovice, 1. oddíl Fénix Vánoční besídka pro rodiče a přátele skautingu schválila plán práce Rady města Bojkovice na rok 2008 schválila přidělit bytovou jednotku A 201 v DPS na ulici Tovární 1020, Bojkovice, paní Miladě Hrnčířové, Šumice s nástupem od schválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů, pořadníku a přidělení bytu č. 4 v objektu č.p. 89 v Bojkovicích, části Krhov, pro slečnu Pavlu Rumánkovou, Bojkovice od do schválila řešení opravy vzniklé havárie na kanalizaci v objektu Černíkova 965, Bojkovice schválila umístění parabolické antény na balkoně manželů Macových, trvale bytem Bojkovice. Náklady na případnou montáž paraboly do zdiva domu, zapravení zdiva, hradí manželé Macovi. V případě opuštění bytu jsou manželé Macovi povinni provést demontáž paraboly včetně zapravení zdiva. schválila návrh opatření k Personálnímu auditu Městského úřadu v Bojkovicích ze dne schválila bezúplatné užívání prostor Kulturního domu v Bojkovicích salonku č. 16 pro Dětský domov školní jídelnu Bojkovice Vánoční besídka neschválila zařazení žádosti o byty pro příjmově vymezené osoby do seznamu žadatelů pro objekt na ulici Husova v Bojkovicích pro pana Petra Ševčíka, t.č. bytem Uherský Brod revokovala usnesení č. 492/24/ 2007 ze revokovala usnesení č. 493/24/ 2007 ze pověřila vedení města jednat s ředitelem Charity Uherský Brod ve věci zajištění provozu DPS Bojkovice. Termín: ihned. uložila zpracovat projekt a rozpočet na vybudování opěrné zdi u stodoly paní Kotasové v Krhově. Odpovídá ORMŽP, termín: doporučila ZM ke schválení rozpočet města Bojkovice na rok 2008 doporučila ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2007 k rozpočtu města Bojkovice na rok 2007 doporučila ZM ke schválení prodej malotraktoru MT , inv. č. 127 z majetku města Bojkovice SK Slovácké Viktorii Bojkovice, IČO za cenu ve výši Kč doporučila ZM ke schválení plán prá ce Zastupitelstva města Bojkovice na rok 2008 doporučuje ZM ke schválení odkoupení od paní Věry Urbanové, bytem Šlapanice, objekt č. 653 na parc. st. 468/3, dále parc. st. 468/3, parc. st a parc. č. 3957/5 ost. pl. v k. ú. Bojkovice za cenu Kč a úhrady daně z převodu nemovitosti ve výši Kč. Jednáním ve věci výkupu pověřuje starostu města pana Františka Slavíčka a paní místostarostku Ing. Barboru Strommerovou. doporučila ZM ke schválení uzavření dohody s manž. Šopíkovými na bezúplatné užívání části pozemku par. č. 330/2 zahrada v k.ú. Bojkovice, pro vstup a průjezd na pozemek parc. č. st. 309 a parc. č. 330/1 zahrada v k.ú. Bojkovice, v jejich vlastnictví. Pozemek určený k užívání bude vyznačen do snímku mapy a bude nedílnou součástí této dohody. Do dohody bude zapracována podmínka, že pokud dojde ze strany manž. Šopíkových ke zpevnění užívané plochy, nevzniká městu povinnost podílet se na úhradě a opravě v případě, že město musí vstoupit na pozemek v rámci opravy poruchy, popřípadě údržby kanalizačního sběrače. doporučila ZM ke schválení text nabídky převodu bytů doporučila ZM ke schválení pravidla pro prodej obytných budov a bytů z majetku města Bojkovice doporučila ZM k vydání obecně závaznou vyhlášku města Bojkovice č. 2/2007 o místních poplatcích doporučila ZM k vydání obecně závaznou vyhlášku města Bojkovice č. 3/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o prodeji budov a bytů z majetku města doporučila ZM vzít na vědomí ponechání stávajícího využití pozemku p.č. 298 v k.ú. Bojkovice /posezení naproti MěÚ/ vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace města Bojkovice sociální služby Města Bojkovice ze strany Ing. Gabriely Králíkové ke dni vzala na vědomí zápis ze schůze komise rozvoje města konané dne , zápis z mimořádné schůze komise sociální a zdravotní ze dne vzala na vědomí výpověď z pronájmu nebytových prostor v areálu budovy 172, 173 v k.ú. Bojkovice podanou nájemkyní paní Pavlínou Maňákovou, bytem Bojkovice. Vážení a milí spoluob ané! Dovolte mi, abych Vám pop ál do nového roku 2008 pevné zdraví, hodn št stí, elánu i úsp ch v pracovních a zájmových aktivitách a p edevším pak spokojenost a harmonii ve Vašich rodinách. Libor Lukáš Váš hejtman Zlínského kraje pf 2008 Naše Bojkovsko 5

6 Informace z odboru rozvoje města a životního prostředí Přesunutí autobusové zastávky S platností od 9. prosince 2007 je původní autobusová zastávka z ulice Sušilova přemístěna na ul. Komenského. To znamená, že zastávka před Českou spořitelnou je přemístěna před budovu Městského úřadu Bojkovice. Dle nového jízdního řádu ČSAD Uherské Hradiště je zastávka na ul. Komenského vedena pod označením Bojkovice - obchodní dům. Odjezd a příjezd na zastávku Bojkovice obchodní dům si můžete najít v uveřejněném seznamu ČSAD Uherské Hradiště číslo Bojkovice-Žítková-Vápenice. Na úseku vodního hospodářství byly ke konci roku 2007 dokončeny tyto akce: Dovybavení čistírny odpadních Bojkovice Přepojení kanalizace Pod Světlovem Oprava propadlé kanalizace na sídlišti Nad Zahradami Vybudování kanalizační šachty na ul. Štefánikova Z důvodu, že fakturace není k dnešnímu dni provedena a odsouhlasena, neuvádíme finanční náklady. O nákladech spojených s opravou kanalizace na území města Bojkovice za rok 2007 budeme občany informovat ve Zpravodaji Naše Bojkovsko v roce Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP NEPŘEHLÉDNĚTE, NEPŘEHLÉDNĚTE, NEPŘEHLÉDNĚTE Upozorňujeme všechny občany, kterým je poskytován opakující se příspěvek na zvýšené životní náklady související s používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek podle 42 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, že nárok na tuto dávku od zaniká na základě zákona č. 261/2007 Sb., Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dle čl. LXI tohoto zákona proběhne poslední výplata v měsíci prosinci Všem, kteří dosud tento příspěvek pobírají, bude v průběhu měsíce prosince 2007 zasláno Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední (dle 46 a 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) ve věci odejmutí opakující se dávky sociální péče od V průběhu měsíce ledna r obdrží všichni účastníci řízení rozhodnutí o odejmutí dávky v souladu se zákonem. Pro informaci uvádíme, že v rámci přenesené působnosti poskytoval Městský úřad Bojkovice příspěvek na zvýšené životní náklady související s používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek 576 klientům, kteří používají francouzské hole, invalidní vozíky, dýchací přístroje, naslouchadla, mammární epitézy, kolostomické pomůcky a paruky. V roce 2007 bylo vyplaceno cca ,- Kč. Sociální úsek Změna cen Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště oznamují všem svým odběratelům změnu ceny vodného a stočného, platnou od Kč/m 3 bez DPH Kč/m 3 včetně DPH VODNÉ 26,40 28,78 STOČNÉ 24,70 26,92 CELKEM 51,10 55,70 V rámci změny cen nebudou prováděny mimořádné odečty. Vyúčtování bude provedeno v řádném fakturačním termínu za pomoci technického propočtu. Veškeré další informace naleznete na internetových stránkách společnosti PODĚKOVÁNÍ Vedení města a Městská knihovna Bojkovice děkuje Odborovému svazu Kovo základní organizace Zeveta Bojkovice, Domu s pečovatelskou službou Bojkovice, paní Elišce Urbánkové a všem, kteří nám darovali knihy do knižního fondu Městské knihovny v Bojkovicích. MŠ Vánoční výzdoba - poděkování Město Bojkovice, odbor rozvoje města a životního prostředí děkuje za sponzorské dary určené na zakoupení vánoční výzdoby pro město Bojkovice firmě : Eurocamping Bojkovice, s. r. o. se sídlem Bojkovice BAVAK s. r. o. se sídlem Uherské Hradiště SILAMO s. r. o. se sídlem Uherský Brod BLOK spol. s r. o. se sídlem Bojkovice Mgr. Miroslav Šmíd vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí 6 Naše Bojkovsko

7 Když zazní signál V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy (záplavy, povodně, požáry, vichřice, sesuvy půd, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. Je proto potřeba se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí. NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM! Varovný signál Dnem je na území České republiky zaveden jeden varovný signál pod názvem Všeobecná výstraha pro varování osob při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha Kromě varovného signálu Všeobecná výstraha existuje ještě signál Požární poplach. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Když zazní siréna Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně nebo zemětřesení 1. Okamžitě se ukryjte - vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům - jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově 2. Zavřete dveře a okna - když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 3. Zapněte rozhlas nebo televizi - informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku el.energie využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány obecním rozhlasem, popř.elektronickými sirénami. Co dělat, když bude nařízena evakuace Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí apod., kteří organizují evakuaci Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečující evakuaci Zásady pro opuštění bytu nebo rod.domu Uhaste otevřený oheň v topidlech Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) Uzavřete přívod vody a plynu Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku s jménem a adresou Kočky a psy si vezměte sebou Ostatní domácí zvířata ponechte doma a předzásobte je vodou a potravou Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko Evakuační zavazadlo Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku, příbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio s náhradními bateriemi. Toaletní a hygienické potřeby. Léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. Havárie v chemickém závodu nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti. Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory. Vypněte ventilaci. Sledujte zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany, evakuační zavazadlo. Budovu opusťte jen na pokyn. Existují i další druhy nebezpečí, která nás mohou postihnout, jako je jaderná havárie, nebezpečí biologických a chemických zbraní nebo hrozba teroristických útoků. Ukrytí obyvatelstva Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí těch, kteří organizují ukrytí Před odchodem do úkrytu sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu Pokud nemáte v blízkosti bytu stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory doma Integrovaný záchranný systém Základní složky Hasičský záchranný sbor ČR Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí Zdravotnická záchranná služba Policie ČR Ostatní složky vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory ostatní záchranné sbory orgány ochrany veřejného zdraví havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby zařízení civilní obrany Kde získat informace Občan získá informace o charakteru možného ohrožení na příslušném obecním úřadě. Zaměstnanec získá informace v místě pracoviště od svého zaměstnavatele. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace u příslušného obecního úřadu. DŮLEŽITÁ ČÍSLA Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Policie ČR 158 Zdravotnická záchranná služba 155 Naše Bojkovsko 7

8 Světýlka na Světlově Téměř stovka lampionů a lucerniček rozzářila podzámčí bojkovského Světlova. V podvečer 12. listopadu už na zemi ležela slabá vrstvička sněhu a z nebe se snášely bílé vločky. Legendární sv. Martin dal o sobě vědět a v prostorách bojkovského podzámčí Nový Světlov bylo živo. Mihotavé světlo lampionů a lucerniček dávalo večeru kouzelnou a tajuplnou atmosféru. Nad hlavami zahlaholily písničky o svatém Martinovi, které zazpívaly děti z mateřské školky při doprovodu harmoniky. Že byl Martin voják a že se rozdělil s chudákem o svůj plášť, se všichni dozvěděli z legendy a také na vlastní oči spatřili příjezd svatého Martina na koni. Následovala tradiční cesta za pokladem. Světelný had se vydal až k zámku. Pod zámeckou věží se šklebila svítící hlava z vydlabané dýně. Poklad byl objeven a začalo veliké dělení o zlaté čokoládové dukáty. Nechybělo ani občerstvení a to tradiční martinské rohlíčky, perníkové podkovičky, čaj na zahřátí a pro rodiče punč. Lampiony pomalu zhasínaly, ale očka dětí zářila. Může být něco krásnějšího? Je milé,že v dnešní tak uspěchané době si udělalo na tento podvečer mnoho rodičů, prarodičů, ale i dalších členů rodiny čas a přišli se s námi o tuto nádhernou atmosféru podělit. Akce se uskutečnila za podpory firem AgramM spol. s r. o., pekařství a cukrářství K&K-PRIMKA s.r.o., SKD Bojkovice. Poděkování patří i učitelkám z MŠ Bojkovice a Dětskému domovu. Za výbor rodičů mateřské školy - Lada Kroupová Mateřská škola Bojkovice a TJ Sokol Bojkovice Vás zvou na Sportovní dopoledne Sobota od 9 hodin ve sportovní hale ZŠ TGM Bojkovice Tato sportovní akce je určena dětem z mateřské školy a žákům 1. a 2. tříd ZŠ. Diplomy, perníkové medaile, pěkné ceny pro vítěze a občerstvení zajištěno. CSOŠ - Den otevřených dveří Církevní střední odborná škola Bojkovice, Husova 537, Bojkovice pořádala ve středu 19. prosince 2007 od 8 do 15 hodin Den otevřených dveří V tento den byla v prostorách školy pro veřejnost zahájena výstava soutěžních výtvarných prací na téma Svatá paní Zdislava, která od května 2007 putuje po České republice. Soutěž byla vyhlášena Českou kongregací sester dominikánek a Katolickým týdeníkem, zúčastnilo se jí i několik dětí z našeho kraje. Projekt v rámci prevence sociálního vyloučení průzkum zájmu Základní škola praktická Bojkovice a Církevní střední odborná škola Bojkovice připravují ve spolupráci s Městským úřadem Bojkovice společný projekt v rámci prevence sociálního vyloučení. Jedná se o nabídku kurzů pro osoby se základním vzděláním (i neukončeným) a pro osoby, které navštěvovaly základní školy praktické (dříve zvláštní) nebo pomocné školy. Obsah kurzů je vytvářen pro každou z uvedených skupin zvlášť. Zahrnuje základy práce na počítači, návody ke komunikaci s úřady, domácí hospodaření, přípravu pro trh práce. Kurzy budou zdarma a účastníkům by mělo být hrazeno i cestovné a drobné občerstvení. V současné době zjišťujeme, zda bude o uvedené kurzy zájem. Pokud Vás tato možnost zaujala, ozvěte se prosím některé z uvedených kontaktních osob. Více informací včetně kontaktních dotazníků najdete i na internetových stránkách op.cz v sekci Pomalu, ale přece! Kontaktní osoby: paní Květoslava Ogrodníková, MěÚ Bojkovice, tel , Mgr. Lubomír Bienert, ZŠ praktická Bojkovice, tel , Ing. Ludmila Chládková, CSOŠ Bojkovice, tel , 8 Naše Bojkovsko

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu 2012 únor Starosta uvažuje o likvidaci odpadu Smetí přibývá, skládky narůstají. Kam s odpadem? Tato otázka se stává prioritou na pořadu jednání nejen v Olomouckém kraji. Nás teď velice pálí jeden konkrétní

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více