Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 1

2 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku města na vytvoření přírodního kluziště mezi bytovými domy Kovářská a ul. B. Hrejsové, informaci o způsobu řešení šikany na ZŠ MK, předloženou ředitelem školy Mgr. Tomečkem s tím, že vyslovila s obsahem zprávy nespokojenost a požaduje podrobnou písemnou informaci o konkrétních opatřeních do rady města , 16 přehled spotřeb el. energie na veřejném osvětlení ve městě Strážnice (srovnání r ), 17 komentář odboru investic, týkající se posouzení investičních žádostí organizací města o finanční podporu z městského rozpočtu r.. 2) schvaluje 24 směrnici pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města a o způsobu hlášení mimořádných události, 25 podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na sociálně-právní ochranu dětí mezi m. Strážnice a ORP m. Veselí n. Moravou, 26 opravu rozpočtového opatření č. 6/14 v rámci závazného ukazatele financování, 27 potvrzení o přijetí dotace na realizaci akce Zateplení ubytovny a sportovní haly v areálu TJ Jiskra Strážnice na základě rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace ze dne , 28 rozpočtové opatření č. 8/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování celkem beze změn, na straně výdajů ve výši tis. Kč, 29 žádost pana Martinka o úpravu části pozemku čp (před objektem čp. 700), a to ze zeleného pásu na manipulační plochu na náklady žadatele, tj. p. Pavla Martinka. Technické řešení bude povoleno a odsouhlaseno příslušným stavebním úřadem, 30 návrh na změnu stavby Rekonstrukce místní komunikace a chodníků v ul. Komenského, který připravil projektant na základě podnětu občana p. Martinka, spočívající v úpravě sklonu asi 80 m budované komunikace, 31 aby i nadále bylo pozastaveno přidělování materiálu na budování soukromých vjezdů k RD na pozemcích města, jak vyplývá z usnesení rady ze dne , z důvodu nedostatku finančních prostředků. Odbor investic Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Jak jsme již informovali v lednovém zpravodaji, proběhlo v listopadu 14 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací u obou budov mateřské školy na ulici Smetanova a Skácelova. Nejvhodnější nabídku 3,497 mil. Kč na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici dodala firma STAV- BY VANTO s. r. o. Kunovice, nejvhodnější nabídku 4,970 mil. Kč na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici dodala firma JPT STAVBY s. r. o. Praha 1. V průběhu ledna pak došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. Ukončení se předpokládá v květnu tohoto roku. TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly V průběhu ledna došlo k dokončení prací na projektu pro provedení stavby. V současné době započala přípravná fáze výběrového řízení na zhotovitele akce, spočívající ve zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které by pak mělo proběhnout v měsících únor a březen tohoto roku. Započetí vlastní realizace stavebních prací se předpokládá v průběhu dubna. 3

4 Sociální zařízení v přístavu BK V průběhu prosince 14 byla dokončena dodavatelskou firmou Renova stavební a obchodní společnost s. r. o. hrubá stavba nově budovaného objektu sociálního zařízení v přístavu u Baťova kanálu, vč. jeho napojení na inženýrské sítě. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce přerušeny. Předpokládáme, že začátkem února dojde k obnovení stavebních prací. Nejprve, v návaznosti na počasí, budou dokončeny vnitřní instalace rozvodů vzduchotechniky, elektroinstalace, vody, kanalizace a vnitřních obkladů, vč. sanitárních prvků. Následovat bude, dle počasí, fasádní úprava obvodového zdiva, terénní úpravy a venkovní posezení, jehož první etapa bude realizována v souladu se zpracovanou studií Obnova přístavu ve Strážnici, dokončení projektu se předpokládá nejpozději do konce dubna. Rekonstrukce stát. komunikace I/55 V říjnu r. 14 zahájilo ŘSD ČR rekonstrukci státní komunikace I/55. Do konce r. 14 se podařilo zrekonstruovat úsek č. V, tj. úsek od Skalické brány po křižovatku s ul. Školní. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce v prosinci 14 přerušeny. Dle sdělení investora akce tj. ŘSD ČR, budou práce na rekonstrukci komunikace I/55 zahájeny v průběhu měsíce března. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce komunikace I/55 (po Veselskou bránu ) je červen 16. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikace není ještě dokončena, chtěli bychom požádat všechny obyvatele města Strážnice o trpělivost při realizaci stavby a rovněž i o respektování dopravního značení, které upravuje průjezd stavbou. Komenského ulice V prosinci 14 byly v ul. Komenského položeny základní konstrukční vrstvy nově budované komunikace. Z důvodu nepříznivých klimatických poměrů byly stavební práce přerušeny do doby příznivějších povětrnostních podmínek. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá předpověď počasí se jeví jako příznivá, předpokládáme opětovné zahájení stavebních prací koncem měsíce ledna. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko Jak jsme již informovali v závěru loňského roku, město Strážnice bude v letošním roce vytvářet projekt Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko. V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi tvorba větrolamů, biokoridorů, biocenter, určení rizikových oblastí a osevních postupů. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna. Revitalizace sídliště Kovářská Město Strážnice v r. 12 zpracovalo projektovou dokumentaci na Regeneraci sídliště Kovářská, která počítá s komplexní regenerací (revitalizací) veřejného prostranství sídliště Kovářská. Regenerace sídliště je rozčleněna do 7 stavebních objektů, které by se měly realizovat v několika etapách. I. etapa zahrnuje rekonstrukci chodníků, vč. kontejnerových stání, II. etapa zahrnuje jak rekonstrukci stávajících parkovacích ploch, tak i výstavbu cca 80 nových parkovacích stání a chybějících chodníků pro pěší, III. etapa zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení, ve IV. etapě se počítá s rekonstrukcí dětských hřišť, výstavbou nového mobiliáře a opravou krytu stávající páteřní komunikace vč. dešťových vpustí, V. etapa zahrnuje revitalizaci veřejné zeleně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o poměrně značnou investici, předpokládané náklady by činily cca mil. Kč, z tohoto důvodu by město chtělo na realizaci jednotlivých etap získat dotaci 4

5 z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 117D510 Podpora regenerace panelových sídlišť. V rámci dotační podpory lze získat až 70 % uznatelných nákladů, max. však 4 mil. Kč na každou etapu. Jedním z mnoha hodnotících kriterií, které je třeba pro získání dotace splnit, je i provedení anketního průzkumu mezi občany, kteří na tomto sídlišti žijí. Průzkum byl proveden formou anketních dotazníků, které byly vloženy všem obyvatelům řešené lokality do poštovních schránek. Z 3 bytových jednotek bylo zpět na městský úřad doručeno cca 230 anketních dotazníků. Z provedeného průzkumu vyplynulo, že nejbolestivějším místem sídliště jsou technicky nevyhovující chodníky, po kterých následovaly parkovací místa, mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň, sportoviště, hřiště a komunikace. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří vyslovením svého názoru přispěli k přípravě podkladů pro realizaci tak náročné investice jakou Regenerace panelového sídliště Kovářská určitě je. Ing. Petr Helísek Termíny svozu tříděného odpadu ÚNOR Papír (modré pytle):...úterý 3. února Plast (žluté pytle):...úterý 10. února Zimní údržba chodníků omluva občanům města Omlouváme se občanům našeho města za zhoršený stav zimní údržby na chodnících města ve dnech 25. a 26. ledna, který však byl způsoben technickou závadou stroje.v ranních hodinách 25. ledna ve 4.30 hod. vyjel stroj BELOS na údržbu chodníků. Tento jediný stroj, který město vlastní k tomuto účelu, zametá a zároveň provádí posyp chodníků. Asi po hodině práce došlo k poruše stroje, a to z důvodu prasklé hlavní hadice hydrauliky. Protože byla neděle a poškozený díl nebyl skladem, nebylo možné stroj operativně opravit. Práce stroje byla tedy nahrazena ruční prací s tím, že byly uklízeny přednostně frekventované ulice města (Předměstí, chodníky kolem nákupního střediska Danaj, ul. Kostelní, nám. Svobody, ul. Kovářská, nám. 17. listopadu u zdravotního střediska, ul. Příční, přístupové chodníky k základním školám a navazující chodníky). Bohužel ruční práce nenahradila v plném rozsahu výkon porouchaného stroje a proto některé ulice zůstaly zcela neošetřeny. V následující pracovní den byl stroj opraven a v poledních hodinách vyjel provádět údržbu na chodnících města.v současné době hledáme možnosti, jak posílit technické a strojní vybavení zimní údržby, aby byl zajištěn schůdný stav chodníků a aby nás podobná situace znovu nepřekvapila. Děkujeme za pochopení. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří úklid chodníku u svých domů provedli sami a tím pomohli zvládnout tuto mimořádnou nepříjemnou situaci. Ing. Jaromír Michálek Grantový projekt HLEDÁME LÍDRY, HLEDÁME NÁPADY V rámci projektu podpořeném Velvyslanectvím USA hledáme malé neziskovky a začínající neformální skupiny nebo i jednotlivce, kteří zkouší realizovat své aktivity ve veřejném prostoru a jsou kreativní. Program podporuje aktivní lidi, lídry, umožní jejich setkání, navázání kontaktů a poskytne jim základní příležitost vystoupit se svým projektem na veřejnost, jednat s dárci, umět se prodávat. Smyslem podpory je jejich zapojení do veřejného prostoru a naučit je v něm uspět. Nabízeme know how jak uspět v soutěži o granty nebo o privátní dárce, naučit je prezentovat svoje nápady. Program je inovativní v tom, že o finanční podporu se nebude žádat psanou žádostí, ale prezentací na společném setkání. Tam se také rozhodne, které projekty zvítězí a získají naši finanční podporu. Projekty mohou být jednorázové i trvalejší, nejsou omezeny oborově, jejich realizace by neměla trvat déle než do konce září. Celý projekt zastřešuje Asociace komunitních nadací a je podpořený americkou ambasádou. Více info na mail mobil Facebook https://www.facebook.com/jmknadace 5

6 Ze života města PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ: ZÁPIS TECHNOLOGIE VÝROBY MODROTISKU DO SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentačního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, kde je za Českou republiku zapsán například Slovácký verbuňk, Jízda králů či Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Cílem tohoto seznamu a aktivit UNESCO je zviditelnit a podporovat výjimečné, avšak velmi křehké projevy nemateriální povahy přispívající ke kulturní rozmanitosti naší planety. Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového, o což budou modrotiskové dílny ve spolupráci s odbornými organizacemi v budoucnu usilovat. Pro to, aby byla Technologie výroby modrotisku do národního seznamu zapsána, musí splňovat stanovená kriteria. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna. Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým vývojem tkaniny (v českých modrotiskových dílnách se pracuje jak s motivy odrážejícími stylovou módu 18. století, tak například i s moderními abstraktními vzory) a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený indigovým barvivem. Foto Violka František Joch Jan Mička 6

7 V minulosti se modrotisk používal především na krojích venkovských obyvatel, které měly v každém regionu jinou podobu. Stejně tak se také v různých oblastech užívaly jiné modrotiskové vzory. S těmito pestrými a originálními motivy ve druhé polovině. století dále pracovala československá organizace Ústředí lidové umělecké výroby, která vycházela z tradiční podoby modrotisku, a zároveň reagovala na dobový způsob života a módu. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifi cké technologii vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven vzácným. Hodnota a potenciál současné výroby modrotisku u nás spočívá hned v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se dílny výrazně podílí na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Široká nabídka praktického i dekorativního zboží obou modrotiskových dílen je přístupná okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní a estetickou hodnotu. Modrotisk nabízí široké pole působnosti také v oblasti výtvarné a návrhářské. Neopomenutelný význam modrotiskové výroby spočívá v oblasti naučné a vzdělávací. Prostřednictvím exkurzí má široká veřejnost možnost seznámit se s historií a postupem modrotiskové výroby. Návštěvníkům textilních a výtvarných škol spolu s historickými obory poskytují obě dílny bohatý studijní materiál. Věříme, že i mezi Vámi se najdou ti, které modrotisk osloví, a že společně využijeme všech možností, které práce s ním nabízí. Mgr. K lára Binderová Vzpomínka na Vánoce Je po Vánocích, děti už zase pilně chodí do školy (pokud nedopadly jako naše Kika, která si při vystupování z vlaku zlomila nohu), ale všichni vzpomínají na krásné chvíle u slavnostně prostřeného stolu a u stromečku. Všechny naše děti by velmi rády poděkovaly těm, kteří jim v předvánoční době věnovali věcné nebo finanční dary. Velký dík patří těmto firmám: Fantasy Italia s. r. o. Strážnice, Fornax Strážnice, Optika Effatha Strážnice, Petr Hobža Strážnice, Šroubárna Kyjov spol. s r. o., Rena Nova Blatnice pod Svatým Antonínkem, Rádio Jih Hodonín, město Kyjov, Inter Cars Česká republika s. r. o. Praha, Adria Gold Nivnice, Městská policie Brno, Pěvecký sbor X-tet Veselí nad Moravou. Nezapomínáme ani na ostatní dobré lidi, jako jsou paní Marie Javornická z Veselí nad Moravou, paní Ing. Tatjana Pálenská ze Strážnice, MUDr. Jana Bartošová a MUDr. Libor Michal z Veselí nad Moravou, pan Robert Janulík ze Vnorov, pan Pavel Škrábal z Žeravic, pan Josef Kosek z Rohatce, paní Eva Němečková z Blatnice a další nejmenovaní přátelé a příznivci našeho Domůvku. Všem děkujeme za projevy přízně a sympatií. Blanka Studénková, Dětský domov, Strážnice 7

8 Rok 14 v Domově pro seniory Strážnice Dovolte mi v krátkosti připomenout práci a život v našem domově v uplynulém roce. V únoru 14 jsme úspěšně obhájili certifi kát Vážka udělovaný Českou alzheimerovskou společností. Tento certifi kát je oceněním vysoké odborné úrovně poskytování služeb uživatelům trpícím různými druhy demence. Mohu s radostí uvést, že jsme tento certifi kát obhájili s ještě lepším výsledkem než při jeho prvním udělení, tedy naše péče o uživatele s demencí se i nadále po odborné i praktické stránce neustále zlepšuje. I v loňském roce jsme pokračovali v projektu Bon Appetit, který je zaměřen na stravování uživatelů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Náš domov inicioval vytvoření Kuchařky jídel do ruky, která bude po jejím dokončení v elektronické podobě zpřístupněna odborné i laické veřejnosti. Cílem kuchařky je připravit jídla tak, aby se osoba trpící demencí dokázala najíst pokud možno sama; jídla podle této kuchařky jsou připravena v dílčích porcích různého tvaru o menší velikosti jednoho až dvou soust tak, aby se vždy dala uchopit do ruky a rovnou vložit do úst. Požitek z jídla, jehož kvalita a chuť je podle této speciální kuchařky zachována, není narušován průvodními jevy choroby při jeho konzumaci a strávník si tak může jídlo lépe vychutnat bez obav, že se jídlo rozsype nebo rozleje a umaže jím sebe nebo okolí. Je Vám již zřejmě známo z minulých let, že náš domov je Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (jediným na jih od Brna), které nabízí poradenství, pomoc a podporu pacientům trpícím Alzheimerovou (či jinou) demencí a jejich rodinám, které o ně pečují. Podrobnější informace najdete na webových stránkách našeho Domova V rámci nepřetržitých aktivizačních činností pro naše uživatele mohu zmínit alespoň následující: Naši uživatelé vyrobili maňáskové divadlo. Úspěšným a milým zakončením jejich práce bylo v květnu divadelní představení pro děti z MŠ a výstava těchto maňásků a kulis v našem městě. V červnu jsme za pomoci a účasti baletního mistra pana Petra Velety opět pořádali pro naše méně pohyblivé uživatele taneční terapii se speciálním tancem na rehabilitačních vozících, která je pro naše uživatele tradičně velkým zážitkem. V srpnu se setkalo s velkým úspěchem Folklorní odpoledne pro veřejnost, kde vystoupily soubory Demižón a Demižónek. I naši uživatelé se zapojili taneční terapií, která se nesla v rytmu country. V rámci tradičních aktivit během říjnového Týdne sociálních služeb jsme pořádali dvě vzdělávací besedy pro žáky ZŠ na téma Jak komunikovat se seniory, pro uživatele bylo přichystáno zpívání při harmonice spojené s občerstvením, pro veřejnost Den otevřených dveří, kdy nás navštívili i naši kolegové ze Skalice s jejich uživateli. Zájemci měli 8

9 možnost absolvovat preventivní vyšetření paměti. Velmi mile nás překvapil vysoký počet návštěvníků i zájem veřejnosti o naši práci. V rámci neustále pokračujícího vzdělávání jsme se zaměřili na metodu videotréninku, prostřednictvím kterého pracovníci zjišťují své slabé a silné stránky v komunikaci s uživateli při každodenní práci. Tuto metodu a její využití v našem domově jsme s velkým úspěchem prezentovali jako příklad dobré praxe na Pražských gerontologických dnech. Po stránce materiální se nám podařilo díky dotacím z Jihomoravského kraje i z našich vlastních prostředků zakoupit vybavení pro přímé zkvalitnění péče, především dalších 29 elektrických polohovacích lůžek, a pro zcela nepohyblivé uživatele tři speciální polohovací křesla. Tato křesla umožní jejich pohyb po zařízení i venku, neboť je lze polohovat až téměř do lehu a komfortně převážet i uživatele, kteří nejsou schopni sedět na rehabilitačním vozíku. Stejně tak jsme pořídili i některá důležitá nová zařízení do provozů, které, ač nejsou běžně příliš vidět, jsou pro běžný chod domova a spokojenost uživatelů velmi důležité kuchyně, prádelna. Pro letošní rok chystáme opravu koupelny pro uživatele a opravu skladu potravin s příjezdovou rampou. Tyto opravy jsou ve stadiu po vyhodnocení veřejné zakázky. Pro časový horizont přesahující rok 14 byla vypracována projektová dokumentace na rozsáhlou opravu celého Domova výměnu všech oken, opravu střechy na domě čp. 5, zateplení půdy, opravu a nátěr fasády. Jednáme rovněž o projektu na odvlhčení domu čp Věříme, že se nám podaří zajistit fi nancování těchto oprav, včetně možnosti využití evropských fondů. Naše velké poděkování patří všem, kdo svojí prací nebo darem přispěli ke spokojenosti našich uživatelů. Byla to samozřejmě hudba a tanec, kterými nám, kromě zmíněného pana mistra Velety, dělali svými vystoupeními v domově radost cimbálová muzika Demižón, Demižónek, studenti Purkyňova gymnázia Strážnice, harmonika pana Mrkvy z Radějova, pan Miškeřík z Malé Vrbky, pan učitel Musil se Fčeličkami, hudba žáků základních uměleckých škol ze Strážnice a ze Bzence. Nesmíme zapomenout ani na tancování dětí z MŠ ve Strážnici. Velké poděkování patří dárcům, jejichž fi nanční nebo věcné dary přispěly ke zlepšení péče o naše uživatele, zejména společnosti Martek Medical, a. s., Česká lékárna holding, a. s., Šroubárnám Kyjov, spol. s. r. o., panu Jurniklovi a dalším dárcům. Poděkování patří i všem pracovníkům domova, díky nimž je naše péče na velmi vysoké úrovni a náš domov je místem dobré praxe dávaným za příklad i pro další taková zařízení. V tom chceme samozřejmě pokračovat; i v roce budeme obhajovat certifi kát Vážka, budeme pokračovat v projektu Bon Appetit, zapojíme se do celorepublikového Projektu vyšetření paměti a pracovat na dalším zlepšování kvality poskytované péče. K tomu přeji našim uživatelům, spolupracovníkům i Vám všem v roce vše dobré. JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka 9

10 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Náhradní termín zápisu do první třídy na školní rok /16 ředitel školy Na základě 46 odst. 1 zákona č. 561/04 Sb. (školský zákon), v platném znění ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace oznamuje, že náhradní termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok /16 se koná ve čtvrtek 5. února od do.30 hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do se svými zákonnými zástupci (rodiči). Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte, své osobní doklady a vyplněný zápisový list. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy: Jak předškoláci uzdravili strašidýlka Mgr. Lucie Vratislavská Ve čtvrtek 8. ledna měli budoucí prvňáčci možnost seznámit se s naší školou netradiční formou. V odpoledních hodinách je přivítaly paní učitelky z 1. stupně v prostorách tělocvičny, kde byl pro děti připraven program s názvem Jak uzdravit školní strašidýlko. Nejprve si v něm děti povídaly s paní učitelkou o nemocném strašidýlku a pak o tom, jak mu pomoci, aby se zase uzdravilo. Poté se děti proměnily na prince a princezny a jak už to v pohádkách bývá, měly splnit tři úkoly. Postupně prošly tři stanoviště o zdravé výživě, sportovní disciplíny a vyrábění papírového strašidýlka. Děti splněním všech úkolů strašidýlko uzdravily a domů si s sebou odnášely kromě dobré nálady i kamarády papírová strašidýlka. Všem dětem se úkoly podařily, a proto se těšíme s nimi i se všemi ostatními předškoláky na viděnou u zápisu do první třídy naší zdravé školy ve čtvrtek 29. ledna! Děti a dospělí z naší školy dlouhodobě podporují postižené holčičky Mgr. Dagmar Mlýnková Podobně jako v loňském školním roce sbíráme v naší škole vršky z PET lahví pro dvě handicapované holčičky. Jedná se o Natálku z Vracova a Sabinku z Kněždubu. Vloni jsme nasbírali asi víček, letos je jich za první čtyři měsíce školního roku už Rodiče holčiček si budou moci prostřednictvím této pomoci pořídit rehabilitační pomůcky nebo uhradit cvičení. Doufám, že se teď, po novém roce, zapojí ještě další žáci. Každý vršek pomůže. Děkuji moc všem žákům a jejich rodinám i dalším zaměstnancům školy, kteří se do sbírky zapojili. 10

11 Páťáci se zúčastní plavby kapitána Zdravsona Mgr. Jarmila Borovcová a Mgr. Olga Mlčáková Žáci pátých tříd se díky zapojení naší školy do projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji zúčastní pětidenního pobytového programu na téma zdravý život nazvaného Plavba kapitána Zdravsona. Výukový program proběhne od 9. do 13. února v Domašově nad Bystřicí. Hlavními tématy tohoto pobytu budou zdravý a zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování. Žáci se po dobu pobytu stanou odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplují na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. Základní škola Školní Strážnice Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy ve škol. r. 14/ Mgr. R. Maršálek Upozorňujeme zákonné zástupce na změny v organizaci přijímacího řízení na střední školy. Veškeré podrobnosti najdete na Kritéria přijímacího řízení (musí být zveřejněna do ) - ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena, c) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení a toto již ani není povinnou součástí přihlášky, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit - kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše), - pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení, - kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu. Rekapitulace termínů 1. kola přijímacího řízení řádné studium forma vzdělávání termín podání přihlášky denní do.3. termín konání přijímací zkoušky. 4. pouze pilotní školy termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná nejdříve. 4. termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška koná do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku Prezentace jak vyplnit přihlášku na SŠ proběhne v době od do hodin v odborné učebně na ZŠ Strážnice, Školní 283. Výdej zápisových lístků a přihlášek na SŠ zákonným zástupcům proběhne po prezentaci. 11

12 Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. R. Maršálka jsou ve středu od do h (po dohodě může být i jinak). Kontakt na výchovného poradce: tel: , mail: Další informace můžete získat na webových stránkách: Jednodenní lyžařský zájezd Mgr. R. Maršálek Vážení rodiče, Občanské sdružení ve spolupráci se ZŠ Strážnice, Školní 283 si Vám a Vašim dětem dovoluje nabídnout jednodenní lyžařský zájezd, který se uskuteční v pátek. 2. na Stuhlecku v Rakousku (www.stuhleck.at). Děti do 18 let věku musí mít dospělý doprovod. Cena: Vy zaplatíte pouze skipass dospělí Kč, junior (ročník ) 990 Kč, děti (ročník 00 a mladší) 590 Kč. Doprava a pojištění bude hrazeno z prostředků Občanského sdružení při ZŠ Strážnice, Školní 283. Zájezd zajišťuje CK IRRA. Zájemci přihlaste se na mailovou adresu nebo na telefon Podmínkou pro uskutečnění zájezdu je naplnění autobusu. Více se dozvíte na sdeleni-pro-rodice. Purkyňovo gymnázium Strážnice Gymnazisté pomáhali potřebným Ing. Jan W. Jongepier Žáci strážnického Purkyňova gymnázia ukončili rok 14 hned několika dobročinnými akcemi. V posledním týdnu před Vánocemi šli kvartáni do Domova seniorů a také na Městský úřad zazpívat vánoční písně a koledy. O hudební doprovod se jako vždy postaral pan učitel Vít Trumpeš. V pátek v aule ti nejtalentovanější obdarovali své spolužáky a učitele hezkými uměleckými výkony na tradiční vánoční besídce. Již na začátku prosince se Ekotým (pracující na mezinárodním programu Ekoškola) postaral o organizaci Vánočních tvůrčích dílen, kde přes třicet tvůrčích žákyň (ano, neodvážil se ani jeden chlapec!) nižšího gymnázia vyráběly svíčky ze včelího vosku, ozdůbky a přáníčka z různých materiálů či obaly na čajové svíčky, nebo krájely jablka na křížaly či pomeranče a citrony na usušení. Tyto výrobky z převážně přírodního materiálu byly pak po škole prodávány. V polovině měsíce proběhla i další ekologická akce Blešák. Ten spočíval v prodeji staronového zboží (oblečení, šperky, keramika, knížky, DVD aj.), které si žáci i učitelé přinesli z domu. Prvotním záměrem Blešáku je najít druhé použití pro věci, které by jinak předčasně skončily v popelnici, ale také jsme výnosem těchto akcí chtěli pomoci potřebným. Charita Strážnice tak dostala neprodané oblečení, a částka 3000 Kč byla určena dětem strážnického Dětského do- 12

13 mova. Tuto částku studenti našeho gymnázia slavnostně předali přímo dětem samotným v pátek 19. prosince a zároveň si prohlédli, jak opuštěné děti žijí a tráví Vánoce. Třída 1. A se rozhodla obdarovat zvířátka, která jsou opuštěná a bez lásky, zavřená v útulcích a čekají, kdo si je vezme. Žáci nakoupili několik konzerv a dobrůtek, jak pro kočky, tak pro psy, nebo donesli něco z domu, např. staré ručníky, deky, hračky, prostěradla nebo polštáře. Každý aspoň něčím přispěl a delegace třídy pak celý velký balík odvezla do bzeneckého útulku provozovaného Ligou na ochranu zvířat ČR. Fyzikální exkurze do Prahy Adéla Boráňová, Šárka Martinková (3. A) Ve dnech 10. a 11. prosince 14 se v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ uskutečnila druhá ze čtyř exkurzí v rámci klíčové aktivity Žákovské projekty z fyziky pro SŠ Přeměny energie plánovaných pro žáky vyšších ročníků gymnázia. V prosinci loňského roku byla naše třída, třetí ročník Purkyňova gymnázia, pod pedagogickým dozorem vyslána na exkurzi do Prahy. Středeční časné ráno patřilo našemu přešlapování před budovou školy, kde jsme, ač ospale, ale přesto vytrvale, čekali na příjezd autobusu. Někteří studenti ještě Prahu jaktěživ neviděli, proto se nadšením až třásli, když náš autobus po takřka čtyřhodinové cestě vjel do centra velkoměsta. V hlavě jim jistě kolovala spousta myšlenek Je průměrné pražské náměstí větší než má rodná víska? A budu moci v přemíře smogu vůbec dýchat? Po vystoupení před Národním technickým muzeem se ukázalo, že odpověď na obě tyto otázky je kladná. V budově muzea jsme strávili celé odpoledne, zkoumajíce celkem 12 expozic plných unikátních sbírkových předmětů, kteréžto se daly zařadit do spousty oborů. Ať už naši spolužáci preferují astronomii, hornictví či architekturu, na to své si přišli všichni. Jako nejšťastnější se potom jevili žáci se zálibou v dopravních prostředcích. V největší expozici, věnované jejímu historickému vývoji, totiž nalezli přesně to, po čem toužili. Nad hlavou zavěšené letouny, kolem sebe historické motocykly, automobily a dokonce vlak, to jest rájem každého (nejen) muže. Druhý den byla na řadě prohlídka Letiště Václava Havla. Bývalá Ruzyně nás všechny velice příjemně překvapila, byla nám totiž poskytnuta propustka i do míst, kam běžný smrtelník nesmí ani koutkem oka nahlédnout. Načasování této události se jevilo takřka dokonale, nejenže jsme viděli odlety a přílety běžných dopravních letadel, ale bylo nám umožněno, samozřejmě z dostatečné dálky, sledovat i přílet maďarského speciálu, jenž ve svých útrobách skrýval prezidenta země, pana Jánose Ádera. Samozřejmě s armádou ozbrojených mužů v patách. Byl to opravdu silný zážitek. Naše kroky se posléze ubíraly do Vodárenského muzea v Podolí, kde jsme sledovali vývoj přesunu vody od starověkých římských akvaduktů až po dnešní moderní technologie. Zatímco dřívější řešení využívala pro svou činnost pouhou gravitaci, z komplexnosti řešení dnešních se až hlava zatočí. Následovala prohlídka samotné vodárny, která v dnešních časech slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Prahu. Upoutala nás mj. architektura této gigantické stavby. Člověk by čekal, že vodárna bude maximálně efektivní a strohá budova, místo toho nás shůry 13

14 probodávaly kamenné pohledy novoklasicistních soch sedících na překvapivě složitém architektonickém díle. Po této prohlídce jsme si opět sbalili svých pět švestek a plni dojmů se odebrali zpět do naší rodné Strážnice a sousedních měst a vesnic. Prahu jsme opouštěli s těžkým srdcem, exkurze pro nás totiž byla velikým přínosem a srdečně děkujeme za příležitost zapojit se do tohoto projektu. Přírodovědný klokan Jan W. Jongepier V listopadu minulého roku na Purkyňově gymnáziu proběhla soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Je to soutěž založena a organizována Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která figuruje na seznamu soutěží vyhlášených MŠMT. Soutěž je rozdělená na dvě kategorie: Kadet (8. 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a Junior (1. a 2. ročník SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií). V každé kategorii je zadán test, který obsahuje 24 úloh z oblastí biologie, chemie, matematiky, fyziky, logiky a zeměpisu. Žáci tyto otázky řeší on-line, na což mají minut čistého času. Celková vyhodnocení za celou Českou republiku se provádí v Olomouci. Loňského devátého ročníku se zúčastnilo žáků v kategorii Kadet a žáků za kategorii Junior. V druhé kategorii dosáhla nejlepšího výsledku Anna Grombířová, žákyně naší třídy 2. A, která skončila na prvním místě v rámci celé České republiky. Srdečně jí gratulujeme k tomuto velkému úspěchu! Střední škola Strážnice BAJTÍK 14 Ing. Jaromír Kuchyňka, Ing. František Sochor Opět po roce se ve Strážnici konalo finálové kolo dalšího ročníku soutěže Bajtík, kterou pořádá Střední škola Strážnice pro mladé příznivce výpočetní techniky z našeho okresu. Hodnoceny byly samostatně práce žáků osmých a devátých ročníků. Vybrat vítěze vůbec nebylo jednoduché a hlasování o pořadí na prvních místech bylo velmi těsné. Porota složená ze zástupců základních škol, jejichž žáci se soutěže zúčastnili, a učitelů odborných předmětů Střední školy Strážnice stanovila následující pořadí: 14

15 V kategorii Tvorba prezentací 8. ročníky Místo Autor Název práce Škola 1. Sabina Mičulková Mažoretky ZŠ Vnorovy 2. Aneta Vičarová Dětský folklórní soubor CZŠ Veselí nad Moravou 3. Jiří Tomeček Recyklace CZŠ Veselí nad Moravou V kategorii Tvorba prezentací 9. ročníky Místo Autor Název práce Škola 1. Patrik Břečka Počítačové komponenty ZŠ Vnorovy 2. Radka Syrová Anorexie ZŠ Bzenec 3. Jan Šmach Klavír jako vášeň ZŠ Bzenec Vítězové si na slavnostním vyhlášení výsledků převzali hezké ceny z rukou ředitelky Střední školy Strážnice Ing. Petry Fialové. S prázdnou ze Strážnice neodjížděl nikdo, protože drobný dárek obdrželi všichni žáci, kteří do soutěže svou práci poslali. Výsledky školních soutěží Střední školy Strážnice Návrh modelu pololetí XII. ročník 1. pololetí školního roku 14/ Mgr. art. Zuzana Siváková Herníková Soutěž byla vyhlášena opět pro žáky Střední školy Strážnice a také žáky ze základních nebo jiných středních škol a gymnázií. Hodnoceno bylo celkem 3 návrhů zařazených do pěti kategorií (Spodní prádlo a plavky, Společenský oděv, Klasika, Mladá volná tvorba, Avantgarda). Oceněna byla vždy první tři místa, Objev pololetí a Cena poroty. Výherci jednotlivých kategorií obdrželi kreslířské sady od firmy Kohinoor a profesionální sady fixů. Jménem odborné poroty všem vítězům srdečně blahopřeji a přeji hodně nových nápadů při zhotovování dalších návrhů. 1. místo Gurská 2. místo Mikeštíková IDI a Naše Bienále 1. pololetí školního roku 14/ Mgr. art. Kristýna Pražáková V závěru kalendářního roku proběhlo rovněž vyhodnocení školních soutěží Naše Bienále a IDI. Naše Bienále je určeno pro mladé grafiky, letošním soutěžním zadáním byla kresba na téma Perspektiva v architektuře. IDI Idea designu interiérů je soutěž zaměřená na oblast interiérové tvorby. Hodnoceno bylo splnění zadání, originalita nápadu a kvalita realizace. Oceněna byla opět vždy první tři místa ke každé soutěži. Výhercům jménem odborné poroty gratuluji a přeji hodně tvůrčích úspěchů v další činnosti.

16 Dům dětí a mládeže Strážnice tel.: , mobil: , , NE JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ 4+1 Začátek v 9 hodin. Kde: tělocvična ZŠ Školní. Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé: skleněná vitráž. KURZ JE AKREDITOVANÝ! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce činí 0 Kč. Začátek v 9 hodin Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová Jarní prázdniny na horách v Kysuckých Beskydech, Oščadnica hotel Rača Tento lyžařský pobyt je určen pro všechny zájemce, ale i pro děti od 13 let, bez doprovodu rodičů, které dobře ovládají základy lyžování. Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky na tel. čísle Vedoucí akce: Marie Knitlová JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU Pondělí 23. února gumičky looms Úterý 24. února papírové kytky Středa 25. února plastové ozdoby Kde: DDM Strážnice. Začátek v 9 hodin. Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN : SO NE X. ročník fotbalový turnaj přípravek Memoriál F. Tománka SO Bezešvý patchwork SO Turnaj v malém florbale O pohár DDM Strážnice. SO Pražec plstění ovčího rouna. LÉTO S DOMEČKEM LETNÍ TÁBOR MONTE LOPE LOPENÍK Výtvarně-kreativní pro děti 6 14 let Termín: Cena: Kč / 8 dnů. Ubytování ve 4lůžkových chatkách Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, tel LETNÍ TÁBOR LITTNER BZENEC-PŘÍVOZ CTH Ztracený poklad templářských rytířů pro děti 6 let Tajemství, dobrodružství, dobrá nálada a všechno, co k táboru patří Termín: Cena: Kč / 10 dnů Ubytování ve 4 lůžkových chatkách. Součásti areálu je bazén, víceúčelové hřiště Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, tel

17 LT Littner Bzenec-Přívoz Sportovní tábor pro fotbalisty, florbalisty a miniházenou Termín: Cena: Kč / 6 dnů Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, tel ŘECKO CHALKIDIKI NEA VRASNA ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, další zájemce Ubytování: Vila Christos a Makedonia jsou umístěny v klidném prostředí m od moře. Studia pro 2, 3 a 4 osoby, která jsou vybavena kuchyňským koutem (lednice, vařič, zákl. nádobí, varná konvice) a s vlastním sociálním zařízením, ventilátorem a balkónem. Termín: / 12 dnů. Cena zájezdu: Kč /osoba do let 5 0 Kč Cena zahrnuje: Dopravu zahraničním busem s klimatizaci, ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových studiích s kompletně vybaveným kuchyňským koutem spotřeba vody, energie, WC, sprcha, balkon, ložní prádlo, Wi-Fi připojení, ventilátor, cena za svoz, služby delegáta, základní pojištění a povinné pojištění proti úpadku CK. Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel

18 Sport T. J. Sokol Strážnice informuje Dne se družstvo přípravky T. J. Sokol Strážnice vydalo do Dolních Bojanovic k odehrání přátelského turnaje přípravek. Naše družstvo předčilo očekávání a po 3 výhrách nad soupeři z Hodonína, Dolních Bojanovic a Dubňan (3:1, 5:3, 2:0) si odvezlo zasloužené 1. místo. Na závěrečném vyhlášení všichni hráči převzali pamětní medaile z rukou pořadatelů, objevilo se i pár slziček... dětem vadilo, že turnaj končí, hrály by dále. Všichni si vysloužili pochvalu od trenérů. Rodičům děkujeme za podporu. Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice informuje o turnajích v letní sezoně... 18

19 19

20 2 1

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007 Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 Vážení občané, v září ubývá den o celou hodinu, 52 minut a je stejně dlouhý jako noc. Slunce

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více