Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 1

2 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku města na vytvoření přírodního kluziště mezi bytovými domy Kovářská a ul. B. Hrejsové, informaci o způsobu řešení šikany na ZŠ MK, předloženou ředitelem školy Mgr. Tomečkem s tím, že vyslovila s obsahem zprávy nespokojenost a požaduje podrobnou písemnou informaci o konkrétních opatřeních do rady města , 16 přehled spotřeb el. energie na veřejném osvětlení ve městě Strážnice (srovnání r ), 17 komentář odboru investic, týkající se posouzení investičních žádostí organizací města o finanční podporu z městského rozpočtu r.. 2) schvaluje 24 směrnici pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města a o způsobu hlášení mimořádných události, 25 podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na sociálně-právní ochranu dětí mezi m. Strážnice a ORP m. Veselí n. Moravou, 26 opravu rozpočtového opatření č. 6/14 v rámci závazného ukazatele financování, 27 potvrzení o přijetí dotace na realizaci akce Zateplení ubytovny a sportovní haly v areálu TJ Jiskra Strážnice na základě rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace ze dne , 28 rozpočtové opatření č. 8/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování celkem beze změn, na straně výdajů ve výši tis. Kč, 29 žádost pana Martinka o úpravu části pozemku čp (před objektem čp. 700), a to ze zeleného pásu na manipulační plochu na náklady žadatele, tj. p. Pavla Martinka. Technické řešení bude povoleno a odsouhlaseno příslušným stavebním úřadem, 30 návrh na změnu stavby Rekonstrukce místní komunikace a chodníků v ul. Komenského, který připravil projektant na základě podnětu občana p. Martinka, spočívající v úpravě sklonu asi 80 m budované komunikace, 31 aby i nadále bylo pozastaveno přidělování materiálu na budování soukromých vjezdů k RD na pozemcích města, jak vyplývá z usnesení rady ze dne , z důvodu nedostatku finančních prostředků. Odbor investic Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Jak jsme již informovali v lednovém zpravodaji, proběhlo v listopadu 14 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací u obou budov mateřské školy na ulici Smetanova a Skácelova. Nejvhodnější nabídku 3,497 mil. Kč na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici dodala firma STAV- BY VANTO s. r. o. Kunovice, nejvhodnější nabídku 4,970 mil. Kč na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici dodala firma JPT STAVBY s. r. o. Praha 1. V průběhu ledna pak došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. Ukončení se předpokládá v květnu tohoto roku. TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly V průběhu ledna došlo k dokončení prací na projektu pro provedení stavby. V současné době započala přípravná fáze výběrového řízení na zhotovitele akce, spočívající ve zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které by pak mělo proběhnout v měsících únor a březen tohoto roku. Započetí vlastní realizace stavebních prací se předpokládá v průběhu dubna. 3

4 Sociální zařízení v přístavu BK V průběhu prosince 14 byla dokončena dodavatelskou firmou Renova stavební a obchodní společnost s. r. o. hrubá stavba nově budovaného objektu sociálního zařízení v přístavu u Baťova kanálu, vč. jeho napojení na inženýrské sítě. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce přerušeny. Předpokládáme, že začátkem února dojde k obnovení stavebních prací. Nejprve, v návaznosti na počasí, budou dokončeny vnitřní instalace rozvodů vzduchotechniky, elektroinstalace, vody, kanalizace a vnitřních obkladů, vč. sanitárních prvků. Následovat bude, dle počasí, fasádní úprava obvodového zdiva, terénní úpravy a venkovní posezení, jehož první etapa bude realizována v souladu se zpracovanou studií Obnova přístavu ve Strážnici, dokončení projektu se předpokládá nejpozději do konce dubna. Rekonstrukce stát. komunikace I/55 V říjnu r. 14 zahájilo ŘSD ČR rekonstrukci státní komunikace I/55. Do konce r. 14 se podařilo zrekonstruovat úsek č. V, tj. úsek od Skalické brány po křižovatku s ul. Školní. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce v prosinci 14 přerušeny. Dle sdělení investora akce tj. ŘSD ČR, budou práce na rekonstrukci komunikace I/55 zahájeny v průběhu měsíce března. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce komunikace I/55 (po Veselskou bránu ) je červen 16. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikace není ještě dokončena, chtěli bychom požádat všechny obyvatele města Strážnice o trpělivost při realizaci stavby a rovněž i o respektování dopravního značení, které upravuje průjezd stavbou. Komenského ulice V prosinci 14 byly v ul. Komenského položeny základní konstrukční vrstvy nově budované komunikace. Z důvodu nepříznivých klimatických poměrů byly stavební práce přerušeny do doby příznivějších povětrnostních podmínek. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá předpověď počasí se jeví jako příznivá, předpokládáme opětovné zahájení stavebních prací koncem měsíce ledna. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko Jak jsme již informovali v závěru loňského roku, město Strážnice bude v letošním roce vytvářet projekt Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko. V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi tvorba větrolamů, biokoridorů, biocenter, určení rizikových oblastí a osevních postupů. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna. Revitalizace sídliště Kovářská Město Strážnice v r. 12 zpracovalo projektovou dokumentaci na Regeneraci sídliště Kovářská, která počítá s komplexní regenerací (revitalizací) veřejného prostranství sídliště Kovářská. Regenerace sídliště je rozčleněna do 7 stavebních objektů, které by se měly realizovat v několika etapách. I. etapa zahrnuje rekonstrukci chodníků, vč. kontejnerových stání, II. etapa zahrnuje jak rekonstrukci stávajících parkovacích ploch, tak i výstavbu cca 80 nových parkovacích stání a chybějících chodníků pro pěší, III. etapa zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení, ve IV. etapě se počítá s rekonstrukcí dětských hřišť, výstavbou nového mobiliáře a opravou krytu stávající páteřní komunikace vč. dešťových vpustí, V. etapa zahrnuje revitalizaci veřejné zeleně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o poměrně značnou investici, předpokládané náklady by činily cca mil. Kč, z tohoto důvodu by město chtělo na realizaci jednotlivých etap získat dotaci 4

5 z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 117D510 Podpora regenerace panelových sídlišť. V rámci dotační podpory lze získat až 70 % uznatelných nákladů, max. však 4 mil. Kč na každou etapu. Jedním z mnoha hodnotících kriterií, které je třeba pro získání dotace splnit, je i provedení anketního průzkumu mezi občany, kteří na tomto sídlišti žijí. Průzkum byl proveden formou anketních dotazníků, které byly vloženy všem obyvatelům řešené lokality do poštovních schránek. Z 3 bytových jednotek bylo zpět na městský úřad doručeno cca 230 anketních dotazníků. Z provedeného průzkumu vyplynulo, že nejbolestivějším místem sídliště jsou technicky nevyhovující chodníky, po kterých následovaly parkovací místa, mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň, sportoviště, hřiště a komunikace. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří vyslovením svého názoru přispěli k přípravě podkladů pro realizaci tak náročné investice jakou Regenerace panelového sídliště Kovářská určitě je. Ing. Petr Helísek Termíny svozu tříděného odpadu ÚNOR Papír (modré pytle):...úterý 3. února Plast (žluté pytle):...úterý 10. února Zimní údržba chodníků omluva občanům města Omlouváme se občanům našeho města za zhoršený stav zimní údržby na chodnících města ve dnech 25. a 26. ledna, který však byl způsoben technickou závadou stroje.v ranních hodinách 25. ledna ve 4.30 hod. vyjel stroj BELOS na údržbu chodníků. Tento jediný stroj, který město vlastní k tomuto účelu, zametá a zároveň provádí posyp chodníků. Asi po hodině práce došlo k poruše stroje, a to z důvodu prasklé hlavní hadice hydrauliky. Protože byla neděle a poškozený díl nebyl skladem, nebylo možné stroj operativně opravit. Práce stroje byla tedy nahrazena ruční prací s tím, že byly uklízeny přednostně frekventované ulice města (Předměstí, chodníky kolem nákupního střediska Danaj, ul. Kostelní, nám. Svobody, ul. Kovářská, nám. 17. listopadu u zdravotního střediska, ul. Příční, přístupové chodníky k základním školám a navazující chodníky). Bohužel ruční práce nenahradila v plném rozsahu výkon porouchaného stroje a proto některé ulice zůstaly zcela neošetřeny. V následující pracovní den byl stroj opraven a v poledních hodinách vyjel provádět údržbu na chodnících města.v současné době hledáme možnosti, jak posílit technické a strojní vybavení zimní údržby, aby byl zajištěn schůdný stav chodníků a aby nás podobná situace znovu nepřekvapila. Děkujeme za pochopení. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří úklid chodníku u svých domů provedli sami a tím pomohli zvládnout tuto mimořádnou nepříjemnou situaci. Ing. Jaromír Michálek Grantový projekt HLEDÁME LÍDRY, HLEDÁME NÁPADY V rámci projektu podpořeném Velvyslanectvím USA hledáme malé neziskovky a začínající neformální skupiny nebo i jednotlivce, kteří zkouší realizovat své aktivity ve veřejném prostoru a jsou kreativní. Program podporuje aktivní lidi, lídry, umožní jejich setkání, navázání kontaktů a poskytne jim základní příležitost vystoupit se svým projektem na veřejnost, jednat s dárci, umět se prodávat. Smyslem podpory je jejich zapojení do veřejného prostoru a naučit je v něm uspět. Nabízeme know how jak uspět v soutěži o granty nebo o privátní dárce, naučit je prezentovat svoje nápady. Program je inovativní v tom, že o finanční podporu se nebude žádat psanou žádostí, ale prezentací na společném setkání. Tam se také rozhodne, které projekty zvítězí a získají naši finanční podporu. Projekty mohou být jednorázové i trvalejší, nejsou omezeny oborově, jejich realizace by neměla trvat déle než do konce září. Celý projekt zastřešuje Asociace komunitních nadací a je podpořený americkou ambasádou. Více info na mail mobil Facebook https://www.facebook.com/jmknadace 5

6 Ze života města PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ: ZÁPIS TECHNOLOGIE VÝROBY MODROTISKU DO SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentačního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, kde je za Českou republiku zapsán například Slovácký verbuňk, Jízda králů či Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Cílem tohoto seznamu a aktivit UNESCO je zviditelnit a podporovat výjimečné, avšak velmi křehké projevy nemateriální povahy přispívající ke kulturní rozmanitosti naší planety. Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového, o což budou modrotiskové dílny ve spolupráci s odbornými organizacemi v budoucnu usilovat. Pro to, aby byla Technologie výroby modrotisku do národního seznamu zapsána, musí splňovat stanovená kriteria. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna. Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým vývojem tkaniny (v českých modrotiskových dílnách se pracuje jak s motivy odrážejícími stylovou módu 18. století, tak například i s moderními abstraktními vzory) a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený indigovým barvivem. Foto Violka František Joch Jan Mička 6

7 V minulosti se modrotisk používal především na krojích venkovských obyvatel, které měly v každém regionu jinou podobu. Stejně tak se také v různých oblastech užívaly jiné modrotiskové vzory. S těmito pestrými a originálními motivy ve druhé polovině. století dále pracovala československá organizace Ústředí lidové umělecké výroby, která vycházela z tradiční podoby modrotisku, a zároveň reagovala na dobový způsob života a módu. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifi cké technologii vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven vzácným. Hodnota a potenciál současné výroby modrotisku u nás spočívá hned v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se dílny výrazně podílí na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Široká nabídka praktického i dekorativního zboží obou modrotiskových dílen je přístupná okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní a estetickou hodnotu. Modrotisk nabízí široké pole působnosti také v oblasti výtvarné a návrhářské. Neopomenutelný význam modrotiskové výroby spočívá v oblasti naučné a vzdělávací. Prostřednictvím exkurzí má široká veřejnost možnost seznámit se s historií a postupem modrotiskové výroby. Návštěvníkům textilních a výtvarných škol spolu s historickými obory poskytují obě dílny bohatý studijní materiál. Věříme, že i mezi Vámi se najdou ti, které modrotisk osloví, a že společně využijeme všech možností, které práce s ním nabízí. Mgr. K lára Binderová Vzpomínka na Vánoce Je po Vánocích, děti už zase pilně chodí do školy (pokud nedopadly jako naše Kika, která si při vystupování z vlaku zlomila nohu), ale všichni vzpomínají na krásné chvíle u slavnostně prostřeného stolu a u stromečku. Všechny naše děti by velmi rády poděkovaly těm, kteří jim v předvánoční době věnovali věcné nebo finanční dary. Velký dík patří těmto firmám: Fantasy Italia s. r. o. Strážnice, Fornax Strážnice, Optika Effatha Strážnice, Petr Hobža Strážnice, Šroubárna Kyjov spol. s r. o., Rena Nova Blatnice pod Svatým Antonínkem, Rádio Jih Hodonín, město Kyjov, Inter Cars Česká republika s. r. o. Praha, Adria Gold Nivnice, Městská policie Brno, Pěvecký sbor X-tet Veselí nad Moravou. Nezapomínáme ani na ostatní dobré lidi, jako jsou paní Marie Javornická z Veselí nad Moravou, paní Ing. Tatjana Pálenská ze Strážnice, MUDr. Jana Bartošová a MUDr. Libor Michal z Veselí nad Moravou, pan Robert Janulík ze Vnorov, pan Pavel Škrábal z Žeravic, pan Josef Kosek z Rohatce, paní Eva Němečková z Blatnice a další nejmenovaní přátelé a příznivci našeho Domůvku. Všem děkujeme za projevy přízně a sympatií. Blanka Studénková, Dětský domov, Strážnice 7

8 Rok 14 v Domově pro seniory Strážnice Dovolte mi v krátkosti připomenout práci a život v našem domově v uplynulém roce. V únoru 14 jsme úspěšně obhájili certifi kát Vážka udělovaný Českou alzheimerovskou společností. Tento certifi kát je oceněním vysoké odborné úrovně poskytování služeb uživatelům trpícím různými druhy demence. Mohu s radostí uvést, že jsme tento certifi kát obhájili s ještě lepším výsledkem než při jeho prvním udělení, tedy naše péče o uživatele s demencí se i nadále po odborné i praktické stránce neustále zlepšuje. I v loňském roce jsme pokračovali v projektu Bon Appetit, který je zaměřen na stravování uživatelů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Náš domov inicioval vytvoření Kuchařky jídel do ruky, která bude po jejím dokončení v elektronické podobě zpřístupněna odborné i laické veřejnosti. Cílem kuchařky je připravit jídla tak, aby se osoba trpící demencí dokázala najíst pokud možno sama; jídla podle této kuchařky jsou připravena v dílčích porcích různého tvaru o menší velikosti jednoho až dvou soust tak, aby se vždy dala uchopit do ruky a rovnou vložit do úst. Požitek z jídla, jehož kvalita a chuť je podle této speciální kuchařky zachována, není narušován průvodními jevy choroby při jeho konzumaci a strávník si tak může jídlo lépe vychutnat bez obav, že se jídlo rozsype nebo rozleje a umaže jím sebe nebo okolí. Je Vám již zřejmě známo z minulých let, že náš domov je Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (jediným na jih od Brna), které nabízí poradenství, pomoc a podporu pacientům trpícím Alzheimerovou (či jinou) demencí a jejich rodinám, které o ně pečují. Podrobnější informace najdete na webových stránkách našeho Domova V rámci nepřetržitých aktivizačních činností pro naše uživatele mohu zmínit alespoň následující: Naši uživatelé vyrobili maňáskové divadlo. Úspěšným a milým zakončením jejich práce bylo v květnu divadelní představení pro děti z MŠ a výstava těchto maňásků a kulis v našem městě. V červnu jsme za pomoci a účasti baletního mistra pana Petra Velety opět pořádali pro naše méně pohyblivé uživatele taneční terapii se speciálním tancem na rehabilitačních vozících, která je pro naše uživatele tradičně velkým zážitkem. V srpnu se setkalo s velkým úspěchem Folklorní odpoledne pro veřejnost, kde vystoupily soubory Demižón a Demižónek. I naši uživatelé se zapojili taneční terapií, která se nesla v rytmu country. V rámci tradičních aktivit během říjnového Týdne sociálních služeb jsme pořádali dvě vzdělávací besedy pro žáky ZŠ na téma Jak komunikovat se seniory, pro uživatele bylo přichystáno zpívání při harmonice spojené s občerstvením, pro veřejnost Den otevřených dveří, kdy nás navštívili i naši kolegové ze Skalice s jejich uživateli. Zájemci měli 8

9 možnost absolvovat preventivní vyšetření paměti. Velmi mile nás překvapil vysoký počet návštěvníků i zájem veřejnosti o naši práci. V rámci neustále pokračujícího vzdělávání jsme se zaměřili na metodu videotréninku, prostřednictvím kterého pracovníci zjišťují své slabé a silné stránky v komunikaci s uživateli při každodenní práci. Tuto metodu a její využití v našem domově jsme s velkým úspěchem prezentovali jako příklad dobré praxe na Pražských gerontologických dnech. Po stránce materiální se nám podařilo díky dotacím z Jihomoravského kraje i z našich vlastních prostředků zakoupit vybavení pro přímé zkvalitnění péče, především dalších 29 elektrických polohovacích lůžek, a pro zcela nepohyblivé uživatele tři speciální polohovací křesla. Tato křesla umožní jejich pohyb po zařízení i venku, neboť je lze polohovat až téměř do lehu a komfortně převážet i uživatele, kteří nejsou schopni sedět na rehabilitačním vozíku. Stejně tak jsme pořídili i některá důležitá nová zařízení do provozů, které, ač nejsou běžně příliš vidět, jsou pro běžný chod domova a spokojenost uživatelů velmi důležité kuchyně, prádelna. Pro letošní rok chystáme opravu koupelny pro uživatele a opravu skladu potravin s příjezdovou rampou. Tyto opravy jsou ve stadiu po vyhodnocení veřejné zakázky. Pro časový horizont přesahující rok 14 byla vypracována projektová dokumentace na rozsáhlou opravu celého Domova výměnu všech oken, opravu střechy na domě čp. 5, zateplení půdy, opravu a nátěr fasády. Jednáme rovněž o projektu na odvlhčení domu čp Věříme, že se nám podaří zajistit fi nancování těchto oprav, včetně možnosti využití evropských fondů. Naše velké poděkování patří všem, kdo svojí prací nebo darem přispěli ke spokojenosti našich uživatelů. Byla to samozřejmě hudba a tanec, kterými nám, kromě zmíněného pana mistra Velety, dělali svými vystoupeními v domově radost cimbálová muzika Demižón, Demižónek, studenti Purkyňova gymnázia Strážnice, harmonika pana Mrkvy z Radějova, pan Miškeřík z Malé Vrbky, pan učitel Musil se Fčeličkami, hudba žáků základních uměleckých škol ze Strážnice a ze Bzence. Nesmíme zapomenout ani na tancování dětí z MŠ ve Strážnici. Velké poděkování patří dárcům, jejichž fi nanční nebo věcné dary přispěly ke zlepšení péče o naše uživatele, zejména společnosti Martek Medical, a. s., Česká lékárna holding, a. s., Šroubárnám Kyjov, spol. s. r. o., panu Jurniklovi a dalším dárcům. Poděkování patří i všem pracovníkům domova, díky nimž je naše péče na velmi vysoké úrovni a náš domov je místem dobré praxe dávaným za příklad i pro další taková zařízení. V tom chceme samozřejmě pokračovat; i v roce budeme obhajovat certifi kát Vážka, budeme pokračovat v projektu Bon Appetit, zapojíme se do celorepublikového Projektu vyšetření paměti a pracovat na dalším zlepšování kvality poskytované péče. K tomu přeji našim uživatelům, spolupracovníkům i Vám všem v roce vše dobré. JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka 9

10 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Náhradní termín zápisu do první třídy na školní rok /16 ředitel školy Na základě 46 odst. 1 zákona č. 561/04 Sb. (školský zákon), v platném znění ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace oznamuje, že náhradní termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok /16 se koná ve čtvrtek 5. února od do.30 hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do se svými zákonnými zástupci (rodiči). Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte, své osobní doklady a vyplněný zápisový list. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy: Jak předškoláci uzdravili strašidýlka Mgr. Lucie Vratislavská Ve čtvrtek 8. ledna měli budoucí prvňáčci možnost seznámit se s naší školou netradiční formou. V odpoledních hodinách je přivítaly paní učitelky z 1. stupně v prostorách tělocvičny, kde byl pro děti připraven program s názvem Jak uzdravit školní strašidýlko. Nejprve si v něm děti povídaly s paní učitelkou o nemocném strašidýlku a pak o tom, jak mu pomoci, aby se zase uzdravilo. Poté se děti proměnily na prince a princezny a jak už to v pohádkách bývá, měly splnit tři úkoly. Postupně prošly tři stanoviště o zdravé výživě, sportovní disciplíny a vyrábění papírového strašidýlka. Děti splněním všech úkolů strašidýlko uzdravily a domů si s sebou odnášely kromě dobré nálady i kamarády papírová strašidýlka. Všem dětem se úkoly podařily, a proto se těšíme s nimi i se všemi ostatními předškoláky na viděnou u zápisu do první třídy naší zdravé školy ve čtvrtek 29. ledna! Děti a dospělí z naší školy dlouhodobě podporují postižené holčičky Mgr. Dagmar Mlýnková Podobně jako v loňském školním roce sbíráme v naší škole vršky z PET lahví pro dvě handicapované holčičky. Jedná se o Natálku z Vracova a Sabinku z Kněždubu. Vloni jsme nasbírali asi víček, letos je jich za první čtyři měsíce školního roku už Rodiče holčiček si budou moci prostřednictvím této pomoci pořídit rehabilitační pomůcky nebo uhradit cvičení. Doufám, že se teď, po novém roce, zapojí ještě další žáci. Každý vršek pomůže. Děkuji moc všem žákům a jejich rodinám i dalším zaměstnancům školy, kteří se do sbírky zapojili. 10

11 Páťáci se zúčastní plavby kapitána Zdravsona Mgr. Jarmila Borovcová a Mgr. Olga Mlčáková Žáci pátých tříd se díky zapojení naší školy do projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji zúčastní pětidenního pobytového programu na téma zdravý život nazvaného Plavba kapitána Zdravsona. Výukový program proběhne od 9. do 13. února v Domašově nad Bystřicí. Hlavními tématy tohoto pobytu budou zdravý a zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování. Žáci se po dobu pobytu stanou odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplují na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. Základní škola Školní Strážnice Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy ve škol. r. 14/ Mgr. R. Maršálek Upozorňujeme zákonné zástupce na změny v organizaci přijímacího řízení na střední školy. Veškeré podrobnosti najdete na Kritéria přijímacího řízení (musí být zveřejněna do ) - ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena, c) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení a toto již ani není povinnou součástí přihlášky, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit - kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše), - pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení, - kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu. Rekapitulace termínů 1. kola přijímacího řízení řádné studium forma vzdělávání termín podání přihlášky denní do.3. termín konání přijímací zkoušky. 4. pouze pilotní školy termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná nejdříve. 4. termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška koná do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku Prezentace jak vyplnit přihlášku na SŠ proběhne v době od do hodin v odborné učebně na ZŠ Strážnice, Školní 283. Výdej zápisových lístků a přihlášek na SŠ zákonným zástupcům proběhne po prezentaci. 11

12 Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. R. Maršálka jsou ve středu od do h (po dohodě může být i jinak). Kontakt na výchovného poradce: tel: , mail: Další informace můžete získat na webových stránkách: Jednodenní lyžařský zájezd Mgr. R. Maršálek Vážení rodiče, Občanské sdružení ve spolupráci se ZŠ Strážnice, Školní 283 si Vám a Vašim dětem dovoluje nabídnout jednodenní lyžařský zájezd, který se uskuteční v pátek. 2. na Stuhlecku v Rakousku (www.stuhleck.at). Děti do 18 let věku musí mít dospělý doprovod. Cena: Vy zaplatíte pouze skipass dospělí Kč, junior (ročník ) 990 Kč, děti (ročník 00 a mladší) 590 Kč. Doprava a pojištění bude hrazeno z prostředků Občanského sdružení při ZŠ Strážnice, Školní 283. Zájezd zajišťuje CK IRRA. Zájemci přihlaste se na mailovou adresu nebo na telefon Podmínkou pro uskutečnění zájezdu je naplnění autobusu. Více se dozvíte na sdeleni-pro-rodice. Purkyňovo gymnázium Strážnice Gymnazisté pomáhali potřebným Ing. Jan W. Jongepier Žáci strážnického Purkyňova gymnázia ukončili rok 14 hned několika dobročinnými akcemi. V posledním týdnu před Vánocemi šli kvartáni do Domova seniorů a také na Městský úřad zazpívat vánoční písně a koledy. O hudební doprovod se jako vždy postaral pan učitel Vít Trumpeš. V pátek v aule ti nejtalentovanější obdarovali své spolužáky a učitele hezkými uměleckými výkony na tradiční vánoční besídce. Již na začátku prosince se Ekotým (pracující na mezinárodním programu Ekoškola) postaral o organizaci Vánočních tvůrčích dílen, kde přes třicet tvůrčích žákyň (ano, neodvážil se ani jeden chlapec!) nižšího gymnázia vyráběly svíčky ze včelího vosku, ozdůbky a přáníčka z různých materiálů či obaly na čajové svíčky, nebo krájely jablka na křížaly či pomeranče a citrony na usušení. Tyto výrobky z převážně přírodního materiálu byly pak po škole prodávány. V polovině měsíce proběhla i další ekologická akce Blešák. Ten spočíval v prodeji staronového zboží (oblečení, šperky, keramika, knížky, DVD aj.), které si žáci i učitelé přinesli z domu. Prvotním záměrem Blešáku je najít druhé použití pro věci, které by jinak předčasně skončily v popelnici, ale také jsme výnosem těchto akcí chtěli pomoci potřebným. Charita Strážnice tak dostala neprodané oblečení, a částka 3000 Kč byla určena dětem strážnického Dětského do- 12

13 mova. Tuto částku studenti našeho gymnázia slavnostně předali přímo dětem samotným v pátek 19. prosince a zároveň si prohlédli, jak opuštěné děti žijí a tráví Vánoce. Třída 1. A se rozhodla obdarovat zvířátka, která jsou opuštěná a bez lásky, zavřená v útulcích a čekají, kdo si je vezme. Žáci nakoupili několik konzerv a dobrůtek, jak pro kočky, tak pro psy, nebo donesli něco z domu, např. staré ručníky, deky, hračky, prostěradla nebo polštáře. Každý aspoň něčím přispěl a delegace třídy pak celý velký balík odvezla do bzeneckého útulku provozovaného Ligou na ochranu zvířat ČR. Fyzikální exkurze do Prahy Adéla Boráňová, Šárka Martinková (3. A) Ve dnech 10. a 11. prosince 14 se v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ uskutečnila druhá ze čtyř exkurzí v rámci klíčové aktivity Žákovské projekty z fyziky pro SŠ Přeměny energie plánovaných pro žáky vyšších ročníků gymnázia. V prosinci loňského roku byla naše třída, třetí ročník Purkyňova gymnázia, pod pedagogickým dozorem vyslána na exkurzi do Prahy. Středeční časné ráno patřilo našemu přešlapování před budovou školy, kde jsme, ač ospale, ale přesto vytrvale, čekali na příjezd autobusu. Někteří studenti ještě Prahu jaktěživ neviděli, proto se nadšením až třásli, když náš autobus po takřka čtyřhodinové cestě vjel do centra velkoměsta. V hlavě jim jistě kolovala spousta myšlenek Je průměrné pražské náměstí větší než má rodná víska? A budu moci v přemíře smogu vůbec dýchat? Po vystoupení před Národním technickým muzeem se ukázalo, že odpověď na obě tyto otázky je kladná. V budově muzea jsme strávili celé odpoledne, zkoumajíce celkem 12 expozic plných unikátních sbírkových předmětů, kteréžto se daly zařadit do spousty oborů. Ať už naši spolužáci preferují astronomii, hornictví či architekturu, na to své si přišli všichni. Jako nejšťastnější se potom jevili žáci se zálibou v dopravních prostředcích. V největší expozici, věnované jejímu historickému vývoji, totiž nalezli přesně to, po čem toužili. Nad hlavou zavěšené letouny, kolem sebe historické motocykly, automobily a dokonce vlak, to jest rájem každého (nejen) muže. Druhý den byla na řadě prohlídka Letiště Václava Havla. Bývalá Ruzyně nás všechny velice příjemně překvapila, byla nám totiž poskytnuta propustka i do míst, kam běžný smrtelník nesmí ani koutkem oka nahlédnout. Načasování této události se jevilo takřka dokonale, nejenže jsme viděli odlety a přílety běžných dopravních letadel, ale bylo nám umožněno, samozřejmě z dostatečné dálky, sledovat i přílet maďarského speciálu, jenž ve svých útrobách skrýval prezidenta země, pana Jánose Ádera. Samozřejmě s armádou ozbrojených mužů v patách. Byl to opravdu silný zážitek. Naše kroky se posléze ubíraly do Vodárenského muzea v Podolí, kde jsme sledovali vývoj přesunu vody od starověkých římských akvaduktů až po dnešní moderní technologie. Zatímco dřívější řešení využívala pro svou činnost pouhou gravitaci, z komplexnosti řešení dnešních se až hlava zatočí. Následovala prohlídka samotné vodárny, která v dnešních časech slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Prahu. Upoutala nás mj. architektura této gigantické stavby. Člověk by čekal, že vodárna bude maximálně efektivní a strohá budova, místo toho nás shůry 13

14 probodávaly kamenné pohledy novoklasicistních soch sedících na překvapivě složitém architektonickém díle. Po této prohlídce jsme si opět sbalili svých pět švestek a plni dojmů se odebrali zpět do naší rodné Strážnice a sousedních měst a vesnic. Prahu jsme opouštěli s těžkým srdcem, exkurze pro nás totiž byla velikým přínosem a srdečně děkujeme za příležitost zapojit se do tohoto projektu. Přírodovědný klokan Jan W. Jongepier V listopadu minulého roku na Purkyňově gymnáziu proběhla soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Je to soutěž založena a organizována Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která figuruje na seznamu soutěží vyhlášených MŠMT. Soutěž je rozdělená na dvě kategorie: Kadet (8. 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a Junior (1. a 2. ročník SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií). V každé kategorii je zadán test, který obsahuje 24 úloh z oblastí biologie, chemie, matematiky, fyziky, logiky a zeměpisu. Žáci tyto otázky řeší on-line, na což mají minut čistého času. Celková vyhodnocení za celou Českou republiku se provádí v Olomouci. Loňského devátého ročníku se zúčastnilo žáků v kategorii Kadet a žáků za kategorii Junior. V druhé kategorii dosáhla nejlepšího výsledku Anna Grombířová, žákyně naší třídy 2. A, která skončila na prvním místě v rámci celé České republiky. Srdečně jí gratulujeme k tomuto velkému úspěchu! Střední škola Strážnice BAJTÍK 14 Ing. Jaromír Kuchyňka, Ing. František Sochor Opět po roce se ve Strážnici konalo finálové kolo dalšího ročníku soutěže Bajtík, kterou pořádá Střední škola Strážnice pro mladé příznivce výpočetní techniky z našeho okresu. Hodnoceny byly samostatně práce žáků osmých a devátých ročníků. Vybrat vítěze vůbec nebylo jednoduché a hlasování o pořadí na prvních místech bylo velmi těsné. Porota složená ze zástupců základních škol, jejichž žáci se soutěže zúčastnili, a učitelů odborných předmětů Střední školy Strážnice stanovila následující pořadí: 14

15 V kategorii Tvorba prezentací 8. ročníky Místo Autor Název práce Škola 1. Sabina Mičulková Mažoretky ZŠ Vnorovy 2. Aneta Vičarová Dětský folklórní soubor CZŠ Veselí nad Moravou 3. Jiří Tomeček Recyklace CZŠ Veselí nad Moravou V kategorii Tvorba prezentací 9. ročníky Místo Autor Název práce Škola 1. Patrik Břečka Počítačové komponenty ZŠ Vnorovy 2. Radka Syrová Anorexie ZŠ Bzenec 3. Jan Šmach Klavír jako vášeň ZŠ Bzenec Vítězové si na slavnostním vyhlášení výsledků převzali hezké ceny z rukou ředitelky Střední školy Strážnice Ing. Petry Fialové. S prázdnou ze Strážnice neodjížděl nikdo, protože drobný dárek obdrželi všichni žáci, kteří do soutěže svou práci poslali. Výsledky školních soutěží Střední školy Strážnice Návrh modelu pololetí XII. ročník 1. pololetí školního roku 14/ Mgr. art. Zuzana Siváková Herníková Soutěž byla vyhlášena opět pro žáky Střední školy Strážnice a také žáky ze základních nebo jiných středních škol a gymnázií. Hodnoceno bylo celkem 3 návrhů zařazených do pěti kategorií (Spodní prádlo a plavky, Společenský oděv, Klasika, Mladá volná tvorba, Avantgarda). Oceněna byla vždy první tři místa, Objev pololetí a Cena poroty. Výherci jednotlivých kategorií obdrželi kreslířské sady od firmy Kohinoor a profesionální sady fixů. Jménem odborné poroty všem vítězům srdečně blahopřeji a přeji hodně nových nápadů při zhotovování dalších návrhů. 1. místo Gurská 2. místo Mikeštíková IDI a Naše Bienále 1. pololetí školního roku 14/ Mgr. art. Kristýna Pražáková V závěru kalendářního roku proběhlo rovněž vyhodnocení školních soutěží Naše Bienále a IDI. Naše Bienále je určeno pro mladé grafiky, letošním soutěžním zadáním byla kresba na téma Perspektiva v architektuře. IDI Idea designu interiérů je soutěž zaměřená na oblast interiérové tvorby. Hodnoceno bylo splnění zadání, originalita nápadu a kvalita realizace. Oceněna byla opět vždy první tři místa ke každé soutěži. Výhercům jménem odborné poroty gratuluji a přeji hodně tvůrčích úspěchů v další činnosti.

16 Dům dětí a mládeže Strážnice tel.: , mobil: , , NE JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ 4+1 Začátek v 9 hodin. Kde: tělocvična ZŠ Školní. Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé: skleněná vitráž. KURZ JE AKREDITOVANÝ! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce činí 0 Kč. Začátek v 9 hodin Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová Jarní prázdniny na horách v Kysuckých Beskydech, Oščadnica hotel Rača Tento lyžařský pobyt je určen pro všechny zájemce, ale i pro děti od 13 let, bez doprovodu rodičů, které dobře ovládají základy lyžování. Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky na tel. čísle Vedoucí akce: Marie Knitlová JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU Pondělí 23. února gumičky looms Úterý 24. února papírové kytky Středa 25. února plastové ozdoby Kde: DDM Strážnice. Začátek v 9 hodin. Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN : SO NE X. ročník fotbalový turnaj přípravek Memoriál F. Tománka SO Bezešvý patchwork SO Turnaj v malém florbale O pohár DDM Strážnice. SO Pražec plstění ovčího rouna. LÉTO S DOMEČKEM LETNÍ TÁBOR MONTE LOPE LOPENÍK Výtvarně-kreativní pro děti 6 14 let Termín: Cena: Kč / 8 dnů. Ubytování ve 4lůžkových chatkách Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, tel LETNÍ TÁBOR LITTNER BZENEC-PŘÍVOZ CTH Ztracený poklad templářských rytířů pro děti 6 let Tajemství, dobrodružství, dobrá nálada a všechno, co k táboru patří Termín: Cena: Kč / 10 dnů Ubytování ve 4 lůžkových chatkách. Součásti areálu je bazén, víceúčelové hřiště Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, tel

17 LT Littner Bzenec-Přívoz Sportovní tábor pro fotbalisty, florbalisty a miniházenou Termín: Cena: Kč / 6 dnů Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, tel ŘECKO CHALKIDIKI NEA VRASNA ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, další zájemce Ubytování: Vila Christos a Makedonia jsou umístěny v klidném prostředí m od moře. Studia pro 2, 3 a 4 osoby, která jsou vybavena kuchyňským koutem (lednice, vařič, zákl. nádobí, varná konvice) a s vlastním sociálním zařízením, ventilátorem a balkónem. Termín: / 12 dnů. Cena zájezdu: Kč /osoba do let 5 0 Kč Cena zahrnuje: Dopravu zahraničním busem s klimatizaci, ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových studiích s kompletně vybaveným kuchyňským koutem spotřeba vody, energie, WC, sprcha, balkon, ložní prádlo, Wi-Fi připojení, ventilátor, cena za svoz, služby delegáta, základní pojištění a povinné pojištění proti úpadku CK. Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel

18 Sport T. J. Sokol Strážnice informuje Dne se družstvo přípravky T. J. Sokol Strážnice vydalo do Dolních Bojanovic k odehrání přátelského turnaje přípravek. Naše družstvo předčilo očekávání a po 3 výhrách nad soupeři z Hodonína, Dolních Bojanovic a Dubňan (3:1, 5:3, 2:0) si odvezlo zasloužené 1. místo. Na závěrečném vyhlášení všichni hráči převzali pamětní medaile z rukou pořadatelů, objevilo se i pár slziček... dětem vadilo, že turnaj končí, hrály by dále. Všichni si vysloužili pochvalu od trenérů. Rodičům děkujeme za podporu. Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice informuje o turnajích v letní sezoně... 18

19 19

20 2 1

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Kalendárium Strážnicka pro rok 2008 18. 1. 18. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 25. 1. 25. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. Leden Hasičská zábava Hroznová Lhota, pořadatel SDH, 518 327 120, hroznova.lhota@cmail.cz, www.hroznovalhota.cz

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více