Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 1

2 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku města na vytvoření přírodního kluziště mezi bytovými domy Kovářská a ul. B. Hrejsové, informaci o způsobu řešení šikany na ZŠ MK, předloženou ředitelem školy Mgr. Tomečkem s tím, že vyslovila s obsahem zprávy nespokojenost a požaduje podrobnou písemnou informaci o konkrétních opatřeních do rady města , 16 přehled spotřeb el. energie na veřejném osvětlení ve městě Strážnice (srovnání r ), 17 komentář odboru investic, týkající se posouzení investičních žádostí organizací města o finanční podporu z městského rozpočtu r.. 2) schvaluje 24 směrnici pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města a o způsobu hlášení mimořádných události, 25 podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na sociálně-právní ochranu dětí mezi m. Strážnice a ORP m. Veselí n. Moravou, 26 opravu rozpočtového opatření č. 6/14 v rámci závazného ukazatele financování, 27 potvrzení o přijetí dotace na realizaci akce Zateplení ubytovny a sportovní haly v areálu TJ Jiskra Strážnice na základě rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace ze dne , 28 rozpočtové opatření č. 8/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování celkem beze změn, na straně výdajů ve výši tis. Kč, 29 žádost pana Martinka o úpravu části pozemku čp (před objektem čp. 700), a to ze zeleného pásu na manipulační plochu na náklady žadatele, tj. p. Pavla Martinka. Technické řešení bude povoleno a odsouhlaseno příslušným stavebním úřadem, 30 návrh na změnu stavby Rekonstrukce místní komunikace a chodníků v ul. Komenského, který připravil projektant na základě podnětu občana p. Martinka, spočívající v úpravě sklonu asi 80 m budované komunikace, 31 aby i nadále bylo pozastaveno přidělování materiálu na budování soukromých vjezdů k RD na pozemcích města, jak vyplývá z usnesení rady ze dne , z důvodu nedostatku finančních prostředků. Odbor investic Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Jak jsme již informovali v lednovém zpravodaji, proběhlo v listopadu 14 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací u obou budov mateřské školy na ulici Smetanova a Skácelova. Nejvhodnější nabídku 3,497 mil. Kč na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici dodala firma STAV- BY VANTO s. r. o. Kunovice, nejvhodnější nabídku 4,970 mil. Kč na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici dodala firma JPT STAVBY s. r. o. Praha 1. V průběhu ledna pak došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. Ukončení se předpokládá v květnu tohoto roku. TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly V průběhu ledna došlo k dokončení prací na projektu pro provedení stavby. V současné době započala přípravná fáze výběrového řízení na zhotovitele akce, spočívající ve zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které by pak mělo proběhnout v měsících únor a březen tohoto roku. Započetí vlastní realizace stavebních prací se předpokládá v průběhu dubna. 3

4 Sociální zařízení v přístavu BK V průběhu prosince 14 byla dokončena dodavatelskou firmou Renova stavební a obchodní společnost s. r. o. hrubá stavba nově budovaného objektu sociálního zařízení v přístavu u Baťova kanálu, vč. jeho napojení na inženýrské sítě. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce přerušeny. Předpokládáme, že začátkem února dojde k obnovení stavebních prací. Nejprve, v návaznosti na počasí, budou dokončeny vnitřní instalace rozvodů vzduchotechniky, elektroinstalace, vody, kanalizace a vnitřních obkladů, vč. sanitárních prvků. Následovat bude, dle počasí, fasádní úprava obvodového zdiva, terénní úpravy a venkovní posezení, jehož první etapa bude realizována v souladu se zpracovanou studií Obnova přístavu ve Strážnici, dokončení projektu se předpokládá nejpozději do konce dubna. Rekonstrukce stát. komunikace I/55 V říjnu r. 14 zahájilo ŘSD ČR rekonstrukci státní komunikace I/55. Do konce r. 14 se podařilo zrekonstruovat úsek č. V, tj. úsek od Skalické brány po křižovatku s ul. Školní. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce v prosinci 14 přerušeny. Dle sdělení investora akce tj. ŘSD ČR, budou práce na rekonstrukci komunikace I/55 zahájeny v průběhu měsíce března. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce komunikace I/55 (po Veselskou bránu ) je červen 16. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikace není ještě dokončena, chtěli bychom požádat všechny obyvatele města Strážnice o trpělivost při realizaci stavby a rovněž i o respektování dopravního značení, které upravuje průjezd stavbou. Komenského ulice V prosinci 14 byly v ul. Komenského položeny základní konstrukční vrstvy nově budované komunikace. Z důvodu nepříznivých klimatických poměrů byly stavební práce přerušeny do doby příznivějších povětrnostních podmínek. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá předpověď počasí se jeví jako příznivá, předpokládáme opětovné zahájení stavebních prací koncem měsíce ledna. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko Jak jsme již informovali v závěru loňského roku, město Strážnice bude v letošním roce vytvářet projekt Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko. V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi tvorba větrolamů, biokoridorů, biocenter, určení rizikových oblastí a osevních postupů. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna. Revitalizace sídliště Kovářská Město Strážnice v r. 12 zpracovalo projektovou dokumentaci na Regeneraci sídliště Kovářská, která počítá s komplexní regenerací (revitalizací) veřejného prostranství sídliště Kovářská. Regenerace sídliště je rozčleněna do 7 stavebních objektů, které by se měly realizovat v několika etapách. I. etapa zahrnuje rekonstrukci chodníků, vč. kontejnerových stání, II. etapa zahrnuje jak rekonstrukci stávajících parkovacích ploch, tak i výstavbu cca 80 nových parkovacích stání a chybějících chodníků pro pěší, III. etapa zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení, ve IV. etapě se počítá s rekonstrukcí dětských hřišť, výstavbou nového mobiliáře a opravou krytu stávající páteřní komunikace vč. dešťových vpustí, V. etapa zahrnuje revitalizaci veřejné zeleně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o poměrně značnou investici, předpokládané náklady by činily cca mil. Kč, z tohoto důvodu by město chtělo na realizaci jednotlivých etap získat dotaci 4

5 z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 117D510 Podpora regenerace panelových sídlišť. V rámci dotační podpory lze získat až 70 % uznatelných nákladů, max. však 4 mil. Kč na každou etapu. Jedním z mnoha hodnotících kriterií, které je třeba pro získání dotace splnit, je i provedení anketního průzkumu mezi občany, kteří na tomto sídlišti žijí. Průzkum byl proveden formou anketních dotazníků, které byly vloženy všem obyvatelům řešené lokality do poštovních schránek. Z 3 bytových jednotek bylo zpět na městský úřad doručeno cca 230 anketních dotazníků. Z provedeného průzkumu vyplynulo, že nejbolestivějším místem sídliště jsou technicky nevyhovující chodníky, po kterých následovaly parkovací místa, mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň, sportoviště, hřiště a komunikace. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří vyslovením svého názoru přispěli k přípravě podkladů pro realizaci tak náročné investice jakou Regenerace panelového sídliště Kovářská určitě je. Ing. Petr Helísek Termíny svozu tříděného odpadu ÚNOR Papír (modré pytle):...úterý 3. února Plast (žluté pytle):...úterý 10. února Zimní údržba chodníků omluva občanům města Omlouváme se občanům našeho města za zhoršený stav zimní údržby na chodnících města ve dnech 25. a 26. ledna, který však byl způsoben technickou závadou stroje.v ranních hodinách 25. ledna ve 4.30 hod. vyjel stroj BELOS na údržbu chodníků. Tento jediný stroj, který město vlastní k tomuto účelu, zametá a zároveň provádí posyp chodníků. Asi po hodině práce došlo k poruše stroje, a to z důvodu prasklé hlavní hadice hydrauliky. Protože byla neděle a poškozený díl nebyl skladem, nebylo možné stroj operativně opravit. Práce stroje byla tedy nahrazena ruční prací s tím, že byly uklízeny přednostně frekventované ulice města (Předměstí, chodníky kolem nákupního střediska Danaj, ul. Kostelní, nám. Svobody, ul. Kovářská, nám. 17. listopadu u zdravotního střediska, ul. Příční, přístupové chodníky k základním školám a navazující chodníky). Bohužel ruční práce nenahradila v plném rozsahu výkon porouchaného stroje a proto některé ulice zůstaly zcela neošetřeny. V následující pracovní den byl stroj opraven a v poledních hodinách vyjel provádět údržbu na chodnících města.v současné době hledáme možnosti, jak posílit technické a strojní vybavení zimní údržby, aby byl zajištěn schůdný stav chodníků a aby nás podobná situace znovu nepřekvapila. Děkujeme za pochopení. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří úklid chodníku u svých domů provedli sami a tím pomohli zvládnout tuto mimořádnou nepříjemnou situaci. Ing. Jaromír Michálek Grantový projekt HLEDÁME LÍDRY, HLEDÁME NÁPADY V rámci projektu podpořeném Velvyslanectvím USA hledáme malé neziskovky a začínající neformální skupiny nebo i jednotlivce, kteří zkouší realizovat své aktivity ve veřejném prostoru a jsou kreativní. Program podporuje aktivní lidi, lídry, umožní jejich setkání, navázání kontaktů a poskytne jim základní příležitost vystoupit se svým projektem na veřejnost, jednat s dárci, umět se prodávat. Smyslem podpory je jejich zapojení do veřejného prostoru a naučit je v něm uspět. Nabízeme know how jak uspět v soutěži o granty nebo o privátní dárce, naučit je prezentovat svoje nápady. Program je inovativní v tom, že o finanční podporu se nebude žádat psanou žádostí, ale prezentací na společném setkání. Tam se také rozhodne, které projekty zvítězí a získají naši finanční podporu. Projekty mohou být jednorázové i trvalejší, nejsou omezeny oborově, jejich realizace by neměla trvat déle než do konce září. Celý projekt zastřešuje Asociace komunitních nadací a je podpořený americkou ambasádou. Více info na mail mobil Facebook https://www.facebook.com/jmknadace 5

6 Ze života města PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ: ZÁPIS TECHNOLOGIE VÝROBY MODROTISKU DO SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentačního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, kde je za Českou republiku zapsán například Slovácký verbuňk, Jízda králů či Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Cílem tohoto seznamu a aktivit UNESCO je zviditelnit a podporovat výjimečné, avšak velmi křehké projevy nemateriální povahy přispívající ke kulturní rozmanitosti naší planety. Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového, o což budou modrotiskové dílny ve spolupráci s odbornými organizacemi v budoucnu usilovat. Pro to, aby byla Technologie výroby modrotisku do národního seznamu zapsána, musí splňovat stanovená kriteria. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna. Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým vývojem tkaniny (v českých modrotiskových dílnách se pracuje jak s motivy odrážejícími stylovou módu 18. století, tak například i s moderními abstraktními vzory) a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený indigovým barvivem. Foto Violka František Joch Jan Mička 6

7 V minulosti se modrotisk používal především na krojích venkovských obyvatel, které měly v každém regionu jinou podobu. Stejně tak se také v různých oblastech užívaly jiné modrotiskové vzory. S těmito pestrými a originálními motivy ve druhé polovině. století dále pracovala československá organizace Ústředí lidové umělecké výroby, která vycházela z tradiční podoby modrotisku, a zároveň reagovala na dobový způsob života a módu. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifi cké technologii vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven vzácným. Hodnota a potenciál současné výroby modrotisku u nás spočívá hned v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se dílny výrazně podílí na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Široká nabídka praktického i dekorativního zboží obou modrotiskových dílen je přístupná okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní a estetickou hodnotu. Modrotisk nabízí široké pole působnosti také v oblasti výtvarné a návrhářské. Neopomenutelný význam modrotiskové výroby spočívá v oblasti naučné a vzdělávací. Prostřednictvím exkurzí má široká veřejnost možnost seznámit se s historií a postupem modrotiskové výroby. Návštěvníkům textilních a výtvarných škol spolu s historickými obory poskytují obě dílny bohatý studijní materiál. Věříme, že i mezi Vámi se najdou ti, které modrotisk osloví, a že společně využijeme všech možností, které práce s ním nabízí. Mgr. K lára Binderová Vzpomínka na Vánoce Je po Vánocích, děti už zase pilně chodí do školy (pokud nedopadly jako naše Kika, která si při vystupování z vlaku zlomila nohu), ale všichni vzpomínají na krásné chvíle u slavnostně prostřeného stolu a u stromečku. Všechny naše děti by velmi rády poděkovaly těm, kteří jim v předvánoční době věnovali věcné nebo finanční dary. Velký dík patří těmto firmám: Fantasy Italia s. r. o. Strážnice, Fornax Strážnice, Optika Effatha Strážnice, Petr Hobža Strážnice, Šroubárna Kyjov spol. s r. o., Rena Nova Blatnice pod Svatým Antonínkem, Rádio Jih Hodonín, město Kyjov, Inter Cars Česká republika s. r. o. Praha, Adria Gold Nivnice, Městská policie Brno, Pěvecký sbor X-tet Veselí nad Moravou. Nezapomínáme ani na ostatní dobré lidi, jako jsou paní Marie Javornická z Veselí nad Moravou, paní Ing. Tatjana Pálenská ze Strážnice, MUDr. Jana Bartošová a MUDr. Libor Michal z Veselí nad Moravou, pan Robert Janulík ze Vnorov, pan Pavel Škrábal z Žeravic, pan Josef Kosek z Rohatce, paní Eva Němečková z Blatnice a další nejmenovaní přátelé a příznivci našeho Domůvku. Všem děkujeme za projevy přízně a sympatií. Blanka Studénková, Dětský domov, Strážnice 7

8 Rok 14 v Domově pro seniory Strážnice Dovolte mi v krátkosti připomenout práci a život v našem domově v uplynulém roce. V únoru 14 jsme úspěšně obhájili certifi kát Vážka udělovaný Českou alzheimerovskou společností. Tento certifi kát je oceněním vysoké odborné úrovně poskytování služeb uživatelům trpícím různými druhy demence. Mohu s radostí uvést, že jsme tento certifi kát obhájili s ještě lepším výsledkem než při jeho prvním udělení, tedy naše péče o uživatele s demencí se i nadále po odborné i praktické stránce neustále zlepšuje. I v loňském roce jsme pokračovali v projektu Bon Appetit, který je zaměřen na stravování uživatelů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Náš domov inicioval vytvoření Kuchařky jídel do ruky, která bude po jejím dokončení v elektronické podobě zpřístupněna odborné i laické veřejnosti. Cílem kuchařky je připravit jídla tak, aby se osoba trpící demencí dokázala najíst pokud možno sama; jídla podle této kuchařky jsou připravena v dílčích porcích různého tvaru o menší velikosti jednoho až dvou soust tak, aby se vždy dala uchopit do ruky a rovnou vložit do úst. Požitek z jídla, jehož kvalita a chuť je podle této speciální kuchařky zachována, není narušován průvodními jevy choroby při jeho konzumaci a strávník si tak může jídlo lépe vychutnat bez obav, že se jídlo rozsype nebo rozleje a umaže jím sebe nebo okolí. Je Vám již zřejmě známo z minulých let, že náš domov je Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (jediným na jih od Brna), které nabízí poradenství, pomoc a podporu pacientům trpícím Alzheimerovou (či jinou) demencí a jejich rodinám, které o ně pečují. Podrobnější informace najdete na webových stránkách našeho Domova V rámci nepřetržitých aktivizačních činností pro naše uživatele mohu zmínit alespoň následující: Naši uživatelé vyrobili maňáskové divadlo. Úspěšným a milým zakončením jejich práce bylo v květnu divadelní představení pro děti z MŠ a výstava těchto maňásků a kulis v našem městě. V červnu jsme za pomoci a účasti baletního mistra pana Petra Velety opět pořádali pro naše méně pohyblivé uživatele taneční terapii se speciálním tancem na rehabilitačních vozících, která je pro naše uživatele tradičně velkým zážitkem. V srpnu se setkalo s velkým úspěchem Folklorní odpoledne pro veřejnost, kde vystoupily soubory Demižón a Demižónek. I naši uživatelé se zapojili taneční terapií, která se nesla v rytmu country. V rámci tradičních aktivit během říjnového Týdne sociálních služeb jsme pořádali dvě vzdělávací besedy pro žáky ZŠ na téma Jak komunikovat se seniory, pro uživatele bylo přichystáno zpívání při harmonice spojené s občerstvením, pro veřejnost Den otevřených dveří, kdy nás navštívili i naši kolegové ze Skalice s jejich uživateli. Zájemci měli 8

9 možnost absolvovat preventivní vyšetření paměti. Velmi mile nás překvapil vysoký počet návštěvníků i zájem veřejnosti o naši práci. V rámci neustále pokračujícího vzdělávání jsme se zaměřili na metodu videotréninku, prostřednictvím kterého pracovníci zjišťují své slabé a silné stránky v komunikaci s uživateli při každodenní práci. Tuto metodu a její využití v našem domově jsme s velkým úspěchem prezentovali jako příklad dobré praxe na Pražských gerontologických dnech. Po stránce materiální se nám podařilo díky dotacím z Jihomoravského kraje i z našich vlastních prostředků zakoupit vybavení pro přímé zkvalitnění péče, především dalších 29 elektrických polohovacích lůžek, a pro zcela nepohyblivé uživatele tři speciální polohovací křesla. Tato křesla umožní jejich pohyb po zařízení i venku, neboť je lze polohovat až téměř do lehu a komfortně převážet i uživatele, kteří nejsou schopni sedět na rehabilitačním vozíku. Stejně tak jsme pořídili i některá důležitá nová zařízení do provozů, které, ač nejsou běžně příliš vidět, jsou pro běžný chod domova a spokojenost uživatelů velmi důležité kuchyně, prádelna. Pro letošní rok chystáme opravu koupelny pro uživatele a opravu skladu potravin s příjezdovou rampou. Tyto opravy jsou ve stadiu po vyhodnocení veřejné zakázky. Pro časový horizont přesahující rok 14 byla vypracována projektová dokumentace na rozsáhlou opravu celého Domova výměnu všech oken, opravu střechy na domě čp. 5, zateplení půdy, opravu a nátěr fasády. Jednáme rovněž o projektu na odvlhčení domu čp Věříme, že se nám podaří zajistit fi nancování těchto oprav, včetně možnosti využití evropských fondů. Naše velké poděkování patří všem, kdo svojí prací nebo darem přispěli ke spokojenosti našich uživatelů. Byla to samozřejmě hudba a tanec, kterými nám, kromě zmíněného pana mistra Velety, dělali svými vystoupeními v domově radost cimbálová muzika Demižón, Demižónek, studenti Purkyňova gymnázia Strážnice, harmonika pana Mrkvy z Radějova, pan Miškeřík z Malé Vrbky, pan učitel Musil se Fčeličkami, hudba žáků základních uměleckých škol ze Strážnice a ze Bzence. Nesmíme zapomenout ani na tancování dětí z MŠ ve Strážnici. Velké poděkování patří dárcům, jejichž fi nanční nebo věcné dary přispěly ke zlepšení péče o naše uživatele, zejména společnosti Martek Medical, a. s., Česká lékárna holding, a. s., Šroubárnám Kyjov, spol. s. r. o., panu Jurniklovi a dalším dárcům. Poděkování patří i všem pracovníkům domova, díky nimž je naše péče na velmi vysoké úrovni a náš domov je místem dobré praxe dávaným za příklad i pro další taková zařízení. V tom chceme samozřejmě pokračovat; i v roce budeme obhajovat certifi kát Vážka, budeme pokračovat v projektu Bon Appetit, zapojíme se do celorepublikového Projektu vyšetření paměti a pracovat na dalším zlepšování kvality poskytované péče. K tomu přeji našim uživatelům, spolupracovníkům i Vám všem v roce vše dobré. JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka 9

10 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Náhradní termín zápisu do první třídy na školní rok /16 ředitel školy Na základě 46 odst. 1 zákona č. 561/04 Sb. (školský zákon), v platném znění ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace oznamuje, že náhradní termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok /16 se koná ve čtvrtek 5. února od do.30 hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do se svými zákonnými zástupci (rodiči). Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte, své osobní doklady a vyplněný zápisový list. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy: Jak předškoláci uzdravili strašidýlka Mgr. Lucie Vratislavská Ve čtvrtek 8. ledna měli budoucí prvňáčci možnost seznámit se s naší školou netradiční formou. V odpoledních hodinách je přivítaly paní učitelky z 1. stupně v prostorách tělocvičny, kde byl pro děti připraven program s názvem Jak uzdravit školní strašidýlko. Nejprve si v něm děti povídaly s paní učitelkou o nemocném strašidýlku a pak o tom, jak mu pomoci, aby se zase uzdravilo. Poté se děti proměnily na prince a princezny a jak už to v pohádkách bývá, měly splnit tři úkoly. Postupně prošly tři stanoviště o zdravé výživě, sportovní disciplíny a vyrábění papírového strašidýlka. Děti splněním všech úkolů strašidýlko uzdravily a domů si s sebou odnášely kromě dobré nálady i kamarády papírová strašidýlka. Všem dětem se úkoly podařily, a proto se těšíme s nimi i se všemi ostatními předškoláky na viděnou u zápisu do první třídy naší zdravé školy ve čtvrtek 29. ledna! Děti a dospělí z naší školy dlouhodobě podporují postižené holčičky Mgr. Dagmar Mlýnková Podobně jako v loňském školním roce sbíráme v naší škole vršky z PET lahví pro dvě handicapované holčičky. Jedná se o Natálku z Vracova a Sabinku z Kněždubu. Vloni jsme nasbírali asi víček, letos je jich za první čtyři měsíce školního roku už Rodiče holčiček si budou moci prostřednictvím této pomoci pořídit rehabilitační pomůcky nebo uhradit cvičení. Doufám, že se teď, po novém roce, zapojí ještě další žáci. Každý vršek pomůže. Děkuji moc všem žákům a jejich rodinám i dalším zaměstnancům školy, kteří se do sbírky zapojili. 10

11 Páťáci se zúčastní plavby kapitána Zdravsona Mgr. Jarmila Borovcová a Mgr. Olga Mlčáková Žáci pátých tříd se díky zapojení naší školy do projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji zúčastní pětidenního pobytového programu na téma zdravý život nazvaného Plavba kapitána Zdravsona. Výukový program proběhne od 9. do 13. února v Domašově nad Bystřicí. Hlavními tématy tohoto pobytu budou zdravý a zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování. Žáci se po dobu pobytu stanou odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplují na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. Základní škola Školní Strážnice Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy ve škol. r. 14/ Mgr. R. Maršálek Upozorňujeme zákonné zástupce na změny v organizaci přijímacího řízení na střední školy. Veškeré podrobnosti najdete na Kritéria přijímacího řízení (musí být zveřejněna do ) - ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena, c) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení a toto již ani není povinnou součástí přihlášky, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit - kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše), - pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení, - kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu. Rekapitulace termínů 1. kola přijímacího řízení řádné studium forma vzdělávání termín podání přihlášky denní do.3. termín konání přijímací zkoušky. 4. pouze pilotní školy termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná nejdříve. 4. termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška koná do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku Prezentace jak vyplnit přihlášku na SŠ proběhne v době od do hodin v odborné učebně na ZŠ Strážnice, Školní 283. Výdej zápisových lístků a přihlášek na SŠ zákonným zástupcům proběhne po prezentaci. 11

12 Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. R. Maršálka jsou ve středu od do h (po dohodě může být i jinak). Kontakt na výchovného poradce: tel: , mail: Další informace můžete získat na webových stránkách: Jednodenní lyžařský zájezd Mgr. R. Maršálek Vážení rodiče, Občanské sdružení ve spolupráci se ZŠ Strážnice, Školní 283 si Vám a Vašim dětem dovoluje nabídnout jednodenní lyžařský zájezd, který se uskuteční v pátek. 2. na Stuhlecku v Rakousku (www.stuhleck.at). Děti do 18 let věku musí mít dospělý doprovod. Cena: Vy zaplatíte pouze skipass dospělí Kč, junior (ročník ) 990 Kč, děti (ročník 00 a mladší) 590 Kč. Doprava a pojištění bude hrazeno z prostředků Občanského sdružení při ZŠ Strážnice, Školní 283. Zájezd zajišťuje CK IRRA. Zájemci přihlaste se na mailovou adresu nebo na telefon Podmínkou pro uskutečnění zájezdu je naplnění autobusu. Více se dozvíte na sdeleni-pro-rodice. Purkyňovo gymnázium Strážnice Gymnazisté pomáhali potřebným Ing. Jan W. Jongepier Žáci strážnického Purkyňova gymnázia ukončili rok 14 hned několika dobročinnými akcemi. V posledním týdnu před Vánocemi šli kvartáni do Domova seniorů a také na Městský úřad zazpívat vánoční písně a koledy. O hudební doprovod se jako vždy postaral pan učitel Vít Trumpeš. V pátek v aule ti nejtalentovanější obdarovali své spolužáky a učitele hezkými uměleckými výkony na tradiční vánoční besídce. Již na začátku prosince se Ekotým (pracující na mezinárodním programu Ekoškola) postaral o organizaci Vánočních tvůrčích dílen, kde přes třicet tvůrčích žákyň (ano, neodvážil se ani jeden chlapec!) nižšího gymnázia vyráběly svíčky ze včelího vosku, ozdůbky a přáníčka z různých materiálů či obaly na čajové svíčky, nebo krájely jablka na křížaly či pomeranče a citrony na usušení. Tyto výrobky z převážně přírodního materiálu byly pak po škole prodávány. V polovině měsíce proběhla i další ekologická akce Blešák. Ten spočíval v prodeji staronového zboží (oblečení, šperky, keramika, knížky, DVD aj.), které si žáci i učitelé přinesli z domu. Prvotním záměrem Blešáku je najít druhé použití pro věci, které by jinak předčasně skončily v popelnici, ale také jsme výnosem těchto akcí chtěli pomoci potřebným. Charita Strážnice tak dostala neprodané oblečení, a částka 3000 Kč byla určena dětem strážnického Dětského do- 12

13 mova. Tuto částku studenti našeho gymnázia slavnostně předali přímo dětem samotným v pátek 19. prosince a zároveň si prohlédli, jak opuštěné děti žijí a tráví Vánoce. Třída 1. A se rozhodla obdarovat zvířátka, která jsou opuštěná a bez lásky, zavřená v útulcích a čekají, kdo si je vezme. Žáci nakoupili několik konzerv a dobrůtek, jak pro kočky, tak pro psy, nebo donesli něco z domu, např. staré ručníky, deky, hračky, prostěradla nebo polštáře. Každý aspoň něčím přispěl a delegace třídy pak celý velký balík odvezla do bzeneckého útulku provozovaného Ligou na ochranu zvířat ČR. Fyzikální exkurze do Prahy Adéla Boráňová, Šárka Martinková (3. A) Ve dnech 10. a 11. prosince 14 se v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ uskutečnila druhá ze čtyř exkurzí v rámci klíčové aktivity Žákovské projekty z fyziky pro SŠ Přeměny energie plánovaných pro žáky vyšších ročníků gymnázia. V prosinci loňského roku byla naše třída, třetí ročník Purkyňova gymnázia, pod pedagogickým dozorem vyslána na exkurzi do Prahy. Středeční časné ráno patřilo našemu přešlapování před budovou školy, kde jsme, ač ospale, ale přesto vytrvale, čekali na příjezd autobusu. Někteří studenti ještě Prahu jaktěživ neviděli, proto se nadšením až třásli, když náš autobus po takřka čtyřhodinové cestě vjel do centra velkoměsta. V hlavě jim jistě kolovala spousta myšlenek Je průměrné pražské náměstí větší než má rodná víska? A budu moci v přemíře smogu vůbec dýchat? Po vystoupení před Národním technickým muzeem se ukázalo, že odpověď na obě tyto otázky je kladná. V budově muzea jsme strávili celé odpoledne, zkoumajíce celkem 12 expozic plných unikátních sbírkových předmětů, kteréžto se daly zařadit do spousty oborů. Ať už naši spolužáci preferují astronomii, hornictví či architekturu, na to své si přišli všichni. Jako nejšťastnější se potom jevili žáci se zálibou v dopravních prostředcích. V největší expozici, věnované jejímu historickému vývoji, totiž nalezli přesně to, po čem toužili. Nad hlavou zavěšené letouny, kolem sebe historické motocykly, automobily a dokonce vlak, to jest rájem každého (nejen) muže. Druhý den byla na řadě prohlídka Letiště Václava Havla. Bývalá Ruzyně nás všechny velice příjemně překvapila, byla nám totiž poskytnuta propustka i do míst, kam běžný smrtelník nesmí ani koutkem oka nahlédnout. Načasování této události se jevilo takřka dokonale, nejenže jsme viděli odlety a přílety běžných dopravních letadel, ale bylo nám umožněno, samozřejmě z dostatečné dálky, sledovat i přílet maďarského speciálu, jenž ve svých útrobách skrýval prezidenta země, pana Jánose Ádera. Samozřejmě s armádou ozbrojených mužů v patách. Byl to opravdu silný zážitek. Naše kroky se posléze ubíraly do Vodárenského muzea v Podolí, kde jsme sledovali vývoj přesunu vody od starověkých římských akvaduktů až po dnešní moderní technologie. Zatímco dřívější řešení využívala pro svou činnost pouhou gravitaci, z komplexnosti řešení dnešních se až hlava zatočí. Následovala prohlídka samotné vodárny, která v dnešních časech slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Prahu. Upoutala nás mj. architektura této gigantické stavby. Člověk by čekal, že vodárna bude maximálně efektivní a strohá budova, místo toho nás shůry 13

14 probodávaly kamenné pohledy novoklasicistních soch sedících na překvapivě složitém architektonickém díle. Po této prohlídce jsme si opět sbalili svých pět švestek a plni dojmů se odebrali zpět do naší rodné Strážnice a sousedních měst a vesnic. Prahu jsme opouštěli s těžkým srdcem, exkurze pro nás totiž byla velikým přínosem a srdečně děkujeme za příležitost zapojit se do tohoto projektu. Přírodovědný klokan Jan W. Jongepier V listopadu minulého roku na Purkyňově gymnáziu proběhla soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Je to soutěž založena a organizována Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která figuruje na seznamu soutěží vyhlášených MŠMT. Soutěž je rozdělená na dvě kategorie: Kadet (8. 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a Junior (1. a 2. ročník SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií). V každé kategorii je zadán test, který obsahuje 24 úloh z oblastí biologie, chemie, matematiky, fyziky, logiky a zeměpisu. Žáci tyto otázky řeší on-line, na což mají minut čistého času. Celková vyhodnocení za celou Českou republiku se provádí v Olomouci. Loňského devátého ročníku se zúčastnilo žáků v kategorii Kadet a žáků za kategorii Junior. V druhé kategorii dosáhla nejlepšího výsledku Anna Grombířová, žákyně naší třídy 2. A, která skončila na prvním místě v rámci celé České republiky. Srdečně jí gratulujeme k tomuto velkému úspěchu! Střední škola Strážnice BAJTÍK 14 Ing. Jaromír Kuchyňka, Ing. František Sochor Opět po roce se ve Strážnici konalo finálové kolo dalšího ročníku soutěže Bajtík, kterou pořádá Střední škola Strážnice pro mladé příznivce výpočetní techniky z našeho okresu. Hodnoceny byly samostatně práce žáků osmých a devátých ročníků. Vybrat vítěze vůbec nebylo jednoduché a hlasování o pořadí na prvních místech bylo velmi těsné. Porota složená ze zástupců základních škol, jejichž žáci se soutěže zúčastnili, a učitelů odborných předmětů Střední školy Strážnice stanovila následující pořadí: 14

15 V kategorii Tvorba prezentací 8. ročníky Místo Autor Název práce Škola 1. Sabina Mičulková Mažoretky ZŠ Vnorovy 2. Aneta Vičarová Dětský folklórní soubor CZŠ Veselí nad Moravou 3. Jiří Tomeček Recyklace CZŠ Veselí nad Moravou V kategorii Tvorba prezentací 9. ročníky Místo Autor Název práce Škola 1. Patrik Břečka Počítačové komponenty ZŠ Vnorovy 2. Radka Syrová Anorexie ZŠ Bzenec 3. Jan Šmach Klavír jako vášeň ZŠ Bzenec Vítězové si na slavnostním vyhlášení výsledků převzali hezké ceny z rukou ředitelky Střední školy Strážnice Ing. Petry Fialové. S prázdnou ze Strážnice neodjížděl nikdo, protože drobný dárek obdrželi všichni žáci, kteří do soutěže svou práci poslali. Výsledky školních soutěží Střední školy Strážnice Návrh modelu pololetí XII. ročník 1. pololetí školního roku 14/ Mgr. art. Zuzana Siváková Herníková Soutěž byla vyhlášena opět pro žáky Střední školy Strážnice a také žáky ze základních nebo jiných středních škol a gymnázií. Hodnoceno bylo celkem 3 návrhů zařazených do pěti kategorií (Spodní prádlo a plavky, Společenský oděv, Klasika, Mladá volná tvorba, Avantgarda). Oceněna byla vždy první tři místa, Objev pololetí a Cena poroty. Výherci jednotlivých kategorií obdrželi kreslířské sady od firmy Kohinoor a profesionální sady fixů. Jménem odborné poroty všem vítězům srdečně blahopřeji a přeji hodně nových nápadů při zhotovování dalších návrhů. 1. místo Gurská 2. místo Mikeštíková IDI a Naše Bienále 1. pololetí školního roku 14/ Mgr. art. Kristýna Pražáková V závěru kalendářního roku proběhlo rovněž vyhodnocení školních soutěží Naše Bienále a IDI. Naše Bienále je určeno pro mladé grafiky, letošním soutěžním zadáním byla kresba na téma Perspektiva v architektuře. IDI Idea designu interiérů je soutěž zaměřená na oblast interiérové tvorby. Hodnoceno bylo splnění zadání, originalita nápadu a kvalita realizace. Oceněna byla opět vždy první tři místa ke každé soutěži. Výhercům jménem odborné poroty gratuluji a přeji hodně tvůrčích úspěchů v další činnosti.

16 Dům dětí a mládeže Strážnice tel.: , mobil: , , NE JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ 4+1 Začátek v 9 hodin. Kde: tělocvična ZŠ Školní. Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé: skleněná vitráž. KURZ JE AKREDITOVANÝ! Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce činí 0 Kč. Začátek v 9 hodin Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová Jarní prázdniny na horách v Kysuckých Beskydech, Oščadnica hotel Rača Tento lyžařský pobyt je určen pro všechny zájemce, ale i pro děti od 13 let, bez doprovodu rodičů, které dobře ovládají základy lyžování. Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky na tel. čísle Vedoucí akce: Marie Knitlová JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU Pondělí 23. února gumičky looms Úterý 24. února papírové kytky Středa 25. února plastové ozdoby Kde: DDM Strážnice. Začátek v 9 hodin. Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN : SO NE X. ročník fotbalový turnaj přípravek Memoriál F. Tománka SO Bezešvý patchwork SO Turnaj v malém florbale O pohár DDM Strážnice. SO Pražec plstění ovčího rouna. LÉTO S DOMEČKEM LETNÍ TÁBOR MONTE LOPE LOPENÍK Výtvarně-kreativní pro děti 6 14 let Termín: Cena: Kč / 8 dnů. Ubytování ve 4lůžkových chatkách Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, tel LETNÍ TÁBOR LITTNER BZENEC-PŘÍVOZ CTH Ztracený poklad templářských rytířů pro děti 6 let Tajemství, dobrodružství, dobrá nálada a všechno, co k táboru patří Termín: Cena: Kč / 10 dnů Ubytování ve 4 lůžkových chatkách. Součásti areálu je bazén, víceúčelové hřiště Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, tel

17 LT Littner Bzenec-Přívoz Sportovní tábor pro fotbalisty, florbalisty a miniházenou Termín: Cena: Kč / 6 dnů Hlavní vedoucí: Marie Knitlová, tel ŘECKO CHALKIDIKI NEA VRASNA ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, další zájemce Ubytování: Vila Christos a Makedonia jsou umístěny v klidném prostředí m od moře. Studia pro 2, 3 a 4 osoby, která jsou vybavena kuchyňským koutem (lednice, vařič, zákl. nádobí, varná konvice) a s vlastním sociálním zařízením, ventilátorem a balkónem. Termín: / 12 dnů. Cena zájezdu: Kč /osoba do let 5 0 Kč Cena zahrnuje: Dopravu zahraničním busem s klimatizaci, ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových studiích s kompletně vybaveným kuchyňským koutem spotřeba vody, energie, WC, sprcha, balkon, ložní prádlo, Wi-Fi připojení, ventilátor, cena za svoz, služby delegáta, základní pojištění a povinné pojištění proti úpadku CK. Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel

18 Sport T. J. Sokol Strážnice informuje Dne se družstvo přípravky T. J. Sokol Strážnice vydalo do Dolních Bojanovic k odehrání přátelského turnaje přípravek. Naše družstvo předčilo očekávání a po 3 výhrách nad soupeři z Hodonína, Dolních Bojanovic a Dubňan (3:1, 5:3, 2:0) si odvezlo zasloužené 1. místo. Na závěrečném vyhlášení všichni hráči převzali pamětní medaile z rukou pořadatelů, objevilo se i pár slziček... dětem vadilo, že turnaj končí, hrály by dále. Všichni si vysloužili pochvalu od trenérů. Rodičům děkujeme za podporu. Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice informuje o turnajích v letní sezoně... 18

19 19

20 2 1

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více