Stop rizikové zamìstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stop rizikové zamìstnanosti"

Transkript

1 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ Jak na hluèné sousedy Protestù proti rizikové zamìstnanosti se v roce 2012 zúèastnili pracující ze zemí po celém svìtì napøíklad ze Švýcarska, Thajska, Turecka a ostrova Mauricius. Stop rizikové zamìstnanosti se uskuteèní celosvìtový akèní den Mezinárodní odborové ústøedny IndustriAll Europe a IndustriAll Global Union vyhlásily 7. øíjen za celosvìtový den akcí proti rizikové zamìstnanosti. Stalo se tak i v návaznosti na zasedání výkonného výboru IndustriAll ETU v listopadu 2012, které podpoøilo obecný požadavek za jistìjší práci a proti rizikovému zamìstnávání. I proto dnes tato mezinárodní odborová ústøedna vyzývá své èlenské organizace, aby mobilizovaly na podporu tohoto požadavku. Bylo rovnìž rozhodnuto, že bìhem kampanì na jeho podporu bude v celosvìtovém mìøítku použito stejné logo. To si v èeské podobì mùžete stáhnout na adrese 2013/poster_CZ_A3_logo.pdf. Jak se uvádí v prohlášení IndustriAll ETU, rizikové zamìstnávání se nadále šíøí jak v Evropì tak celosvìtovì. Spoleèné protestní akce proti rizikové práci mají proto mimoøádný význam, protože pouze spojené úsilí a vzájemná solidarita mohou umocnit dopad odboráøských aktivit. Kampaò není zamìøena pouze na 7. øíjen. Ten by mìl být jen jedním z vrcholù dlouhodobých aktivit. IndustriAll plánuje zveøejnìní výsledkù tìchto aktivit (bìhem kolektivních vyjednávání, protestních akcí, manifestací, akcí pro média) na 1. konferenci IndustriAll ETU ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice, která se uskuteèní 12. až 13. èervna 2014 ve Vídni. Na to, jaký význam mají akce proti rizikové zamìstnanosti v ÈR, jsme se zeptali místopøedsedy OS KOVO Jaromíra Souèka: pokraèování na str. 2 Setkání mladých bylo zrušeno Zaèalo hledání pøíèin i východisek Již tradièní celostátní setkání mladých odboráøù, které se mìlo konat ve dnech záøí v Louòovicích pod Blaníkem, bylo pro nedostateèný zájem zrušeno. Nejenom o dùvodech tohoto stavu, ale i o tom, jaká z nastalé situace plynou pouèení, jsme hovoøili s místopøedsedou OS KOVO Jaromírem Endlicherem. pokraèování na str. 2 K VÌCI Matadoøi, modly a maskoti Mimoøádné parlamentní volby se blíží každým dnem. V pøedvolební kampani mùžeme zaznamenat hned nìkolik zajímavých fenoménù. Rostoucí nervozitu uvnitø stran, které vycítily, že nedostanou tolik hlasù jako v minulosti. Poslaneckých køesel budou mít tedy ménì a osvìdèení (od reality ale už i proto èasto odtržení) parlamentní matadoøi svádìjí nelítostné boje o volitelná místa na kandidátkách. Je to až zábavnì nechutné, jaké argumenty pøitom zaznívají. Nejnovìji mne zaujalo, že na kandidátku ODS nepatøí ten, kdo sympatizuje s lidmi, kteøí usilují o to, aby za maskota získali jejího otce zakladatele Václava Klause Zøejmì proto, že i tato bývalá modla se o souèasném vedení ODS vyjádøila kriticky. A je tu ještì jeden fenomén. Strany o hlasy volièù èasto chtìjí bojovat populárními tváøemi. Nikoli programy, ale tváøe sportovcù, hercù èi jinak známých lidí by mìly pøilákat volièe. Vypadá to, že nìkteré volební štáby nás nadále považují za tupé stádo, které na podobné vìjièky skoèí stejnì jako v minulosti. Že pøi rozhodování, komu dát hlas, se volièi nebudou øídit odpovìïmi uchazeèù ke konkrétním problémùm, které nás pálí a místo toho dají hlasy líbivým maskotùm. Nedìlám si žádné iluze, pøesto vìøím, že podobným krysaøùm to tentokrát už nevyjde. (fav)

2 2 KOVÁK èíslo záøí Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 Požadavek Stop rizikovému zamìstnávání je samozøejmì mimoøádnì dùležitý i pro ÈR a odborový svaz KOVO. I u nás všechny formy rizikového zamìstnávání odporují pravidlùm hry a dotýkají se všech. Souèasných kmenových zamìstnancù se netýkají jen zdánlivì. Jen do pokraèování ze str. 1 Byť setkání mladých mìlo každoroènì stoupající tendenci, letos jsme ho museli zrušit, protože jsme se dostali do situace, kdy už poèet úèastníkù byl pro OS KOVO pod hranicí ekonomické únosnosti. Úèastníci se pøihlásili pouze z šesti krajských sdružení. Abych vyjmenoval všechny konkrétní dùvody, proè se tak stalo, na to je pøíliš brzy. To si budeme muset vyhodnotit a vyøíkat na komisi mladých, která bude zasedat zaèátkem øíjna. Teï máme jen první poznatky. K nim patøí pro nás nepøíznivý, ale pro zamìstnance naopak velmi pøíznivý stav, kdy se napø. kolegové ze Zlínského kraje z Letu Kunovice museli omluvit, protože zaèal nábìh nové výroby. To má samozøejmì pøednost a my jsme rádi, že lidé mají práci. Takže to je zcela objektivní dùvod, proè nemohli do Louòovic. V nìkterých pøípadech noví zájemci odøíkali úèast, protože nejel jejich známý, který už na setkání byl a znal situaci z døívìjška. Je to ale také o tom, že v nìkterých pøípadech naši chvíle, než se firma dostane do problémù a i oni jsou nuceni pøejít na nìkterou z forem rizikového zamìstnávání. Pak je pøímo postižen i ten, kdo myslel, že firma s ním poèítá. Zrovna u nás je vìtšinou opak pravdou: v pøípadì existenèních potíží firma pøestane brát veškeré ohledy i na kmenové zamìstnance. Rizikovì zamìstnaní lidé potøebují naši solidaritu a podporu i v dobì, kdy je relativní klid. Pokud si to neuvìdomíme, bude rizikové zamìstnávání zneužito i vùèi kmenovým zamìstnancùm vèetnì odboráøù. K tomuto tématu pøipravujeme mj. i prezentaci pro øíjnové jednání Rady OS KOVO. (fav) funkcionáøi setkání nevìnovali potøebnou pozornost. Pravdou také je, že v dobì, kdy bìžnì vrcholila informaèní kampaò k setkání, se zrovna pøipravoval sjezd OS KOVO, který mìl samozøejmì pøednost. Nìkterá krajská sdružení, napø. v Královéhradeckém KS, se setkáním zabývala i na své konferenci a pøesto se pøihlásili jen dva lidé. A byl ještì jeden dùvod. Nìkterá krajská sdružení uspoøádala v létì svoje vlastní akce. Za ty jim je tøeba podìkovat, je dobré, že se konaly, ale úèastníci už jednou byli uvolnìni na regionální akci a nemohli tudíž za pár týdnù jet i na akci celostátní. Ne proto, že by nechtìli, ale problémem bylo další uvolnìní ze zamìstnání. Analýza pøíèin toho, k èemu došlo, tedy už zaèala a bude dále pokraèovat. A co z toho vyplyne do budoucna? S tím, že setkání nebude, jsme seznámili i pøedsednictvo a mìli k tomu první debatu. Situaci jsme probírali už i na úseku. Také jsou urèité první závìry. Uvažujeme napø. o tom, poøádat setkání mladých nikoli každoroènì, ale jednou za dva roky. Chtìli bychom se sejít s pøedstaviteli mladých z jednotlivých krajských sdružení s tím, že bychom spoleènì vyhodnotili jejich a naše akce a pokusili se o nìjakou koordinaci, abychom si navzájem neubírali úèastníky. Pokud tedy celostátní setkání bude jednou za dva roky, domluvit to tak, aby je v roce, kdy se bude konat upøednostnili a pøispìli k tomu, aby úèast byla skuteènì velká. Sejdou se na nìm pøece mladí nikoli jen z regionu, ale z celé republiky a mohou si tak vymìnit názory na spoleèné problémy a diskutovat o nich z rùzných pohledù. Je také pravda, že bychom se chtìli vrátit k pùvodní programové náplni setkání mladých z let 2010 a Máme za to, že program v roce 2012, který jsme pøizpùsobili požadavkùm Nadace Friedricha Eberta, protože na nìj i finanènì pøispìla, nebyl pro naše mladé tak lákavý, jak se èekalo. Proto také chceme, aby se v budoucnu na programu podíleli nejen hlavní organizátoøi, ale v co nejvìtší míøe i ti, co na setkání pøijedou. (red) Horníci vyjdou do ulic Budoucnost Dolu Paskov je ohrožena. Zajímavý výzkum Spoleènost OKD, kterou vlastní tìžební skupina NWR miliardáøe Zdeòka Bakaly a která zamìstnává asi 13 tisíc lidí, je ve velké krizi. V prvním pololetí letošního roku se propadla do ztráty pøes 10 miliard. To vyvolalo i diskusi o uzavøení Dolu Paskov. Právì v tìchto dnech se rozhoduje, kdo a jak pocítí všechna úsporná opatøení. Veškeré potøebné informace poskytneme odborùm i zástupcùm obcí a veøejnosti. Oèekáváme, že tak uèiníme nejdøíve v druhé polovinì záøí, podle dalšího vývoje jednání, ale nejpozdìji do konce øíjna, slibuje generální øeditel OKD Ján Fabián. Vedení OKD mezitím na jednání o nové kolektivní smlouvì pøišlo jak s návrhy na snižování platù na šachtách, tak omezením systému benefitù. Atmosféra je napjatá, odboráøi svolali na 17. záøí velkou demonstraci pøímo do ostravských ulic. Krizi v OKD symbolizuje i zrušení tradièních Hornických slavností. Nic takového už letos v záøí horníci nezažijí, zùstane jen pietní vzpomínka na ty, kteøí pod zemí zemøeli. (fav) Èeský webový portál Seznam.cz provedl v srpnu výzkum, který potvrdil, že internet mùže výraznì pomáhat nezamìstnaným. Vyplývá z nìho, že lidé, kteøí hledají práci pøes internet, jsou nezamìstnaní v prùmìru o osm mìsícù kratší dobu než ti, kteøí jej nepoužijí. Zatímco ti, kteøí shánìjí práci on-line, jsou prùmìrnì nezamìstnaní 13 mìsícù, u lidí, nepoužívajících internet, je to v prùmìru 21 mìsícù. Podle prùzkumu déle práci hledají lidé starší 45 let, s nižším vzdìláním a spíše lidé na Moravì než v Èechách. Také se potvrdilo, že mladí lidé s vyšším vzdìláním hledají práci výraznì kratší dobu než zbytek populace. Víc než pìtina nezamìstnaných, konkrétnì 21 procent, je ochotna dìlat jakoukoliv práci, pøièemž èastìji to platí o lidech z malých obcí. Dùležitým požadavkem však je, že hledaná práce musí být v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od bydlištì. S délkou èasu, který stráví lidé doma bez práce, podle prùzkumu nijak výraznì neroste jejich ochota za prací cestovat. Je to dokonce naopak, jejich ochota k jakémukoliv dojíždìní klesá. Platí, že dlouhodobì nezamìstnaní budou radìji dìlat jakoukoliv práci, než aby za ní museli dojíždìt. (fav) Odešel navždy S lítostí oznamujeme, že 23. srpna 2013 ve vìku 65 let náhle zemøel pan Josef Kycl, dlouholetý èlen metalurgické sekce OS KOVO. Josef Kycl byl obìtavým funkcionáøem nejen v ZO Královopolská Brno, ale také v rámci OS KOVO, kde se dlouhodobì podílel mj. na èinnosti Rady metalurgické sekce a na vyjednávání KSVS se Svazem sléváren ÈR. Všichni budeme na našeho kolegu pro jeho pøátelské vystupování rádi vzpomínat. Pepo, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás, odboráøe, vykonal. Èest tvojí památce! Úsek odborové politiky a metalurgická sekce OS KOVO Støípky z jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO Jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO se uskuteènilo v Tøinci, Dolní Lomné. Z jednání: Rada sekce byla mj. informována o dosavadním stavu v zasílání usnesení VZO OS KOVO v rámci koordinace kolektivního vyjednávání PKS èlenù metalurgické sekce pro rok Ze strany ZO OS KOVO v pùsobnosti KSVS SvS nebylo hlášeno neplnìní KSVS. Rada sekce pøipomíná a žádá ZO OS KOVO èleny metalurgické sekce, aby, pokud tak již neuèinily, do 13. záøí 2013 zaslaly pøíslušné usnesení VZO na adresu Rada sekce rovnìž pøipomíná a žádá ZO OS KOVO èleny metalurgické sekce, aby, pokud tak již neuèinily, zaslaly uzavøenou PKS pro následující období na adresu Byla podána informace o kolektivním vyjednávání se Svazem sléváren ÈR. Bylo konstatováno, že Svaz sléváren ÈR od posledního zasedání Rady sekce v dubnu t. r. s OS KOVO v záležitosti KSVS nekomunikoval. OS KOVO i nadále považuje KSVS uzavøenou se Svazem sléváren ÈR pro roky za právoplatnì uzavøenou. Èlenové Rady sekce podali informace o pøípravì kolektivního vyjednávání pro rok 2014 a o ekonomické a výrobní situaci jednotlivých zamìstnavatelù. Rada sekce projednala a schválila návrh termínù zasedání orgánù sekce v roce (red)

3 Cestování 9. záøí KOVÁK èíslo 30 3 Ostrov Ischia léèebna pro každý kloub Ischia je italský léèebný ostrov, nejvìtší v Neapolském zálivu, souèást Kampánského souostroví, plný vùní a zelenì, úrodných vinic a citrusových hájù, starobylých mìsteèek rozesetých po úboèí sopky Monte Epomeo, s krásnými písèitými romanticky divokými plážemi, høejivým sluncem a zázraènými termálními prameny. Jeho bøehy omývá Tyrhénské moøe, krátká vzdálenost jej oddìluje od Neapole a známého ostrova Capri. Ischia je místo, kde èlovìk spoleènì s pøírodou vytvoøili krásu, která vrací sílu a dává chuť žít. V podzemní vrstvì Ischie se skrývá nejvìtší koncentrace termálních vodních pramenù v Evropì. Od východu k západu je ostrov široký asi 10 kilometrù, od severu k jihu 7 kilometrù. Je vulkanického pùvodu tzv. Flegrejských polí. Povrch je pøevážnì bahno radioaktivní úèinky. Je bohaté na minerální soli. V romantické zátoce Baia di Citara v oáze oleandrù, ibiškù a agávií najdeme Kostelik Soccorso si zahrál ve filmu Nebožtíci pøejí lásce. hornatý, nejvyšší hora ostrova je Epomeo s výškou 789 m n. m. Ostrov je v zemských hlubinách propojen s 35 kilometrù vzdáleným Vesuvem. Sopeèný pùvod se na ostrovì projevuje pøedevším termálními prameny, fumaroly jsou to pøírodní vývìry horké páry, pøírodní sauny a horké písky. Mnohé termální láznì pomáhají pøedevším v revmatologii, gynekologii, traumatologii, dermatologii a výrobì kosmetických pøípravkù. Vyvìrá zde více než 100 pramenù rùzné teploty, je zde nespoèetné množství van a bazénù s koupáním v minerální a termální vodì o teplotì od 37 do 40 stupòù. Jako materiál pro bahenní zábaly se používá vulkanická hlína, která se pøed použitím nechává zrát 8 mìsícù v nádržích s minerální vodou. V nìkterých místech má Malebné mìsteèko San Angelo na jihu ostrova. Poseidonovy zahrady. Termální bazény, nìkteré vytesané pøímo ve skále, vypadají jako staré øímské láznì. Horké termální prameny objevili právì Øímané. Od pøístavu Neapol je ostrov vzdálený 33 km. Mezi zajímavá místa patøí Aragonský hrad ze 14. století. V oblasti jsou rozlehlé vinice. Krásné je i rybáøské mìsteèko Fório. Nabízí èisté pláže a krásné moøe. 80 % vína vyrobeného na ostrovì pochází odtud. Sant Angelo je malebné mìsteèko v jižní èásti ostrova. Nacházejí se zde Afroditiny a Apollónovy zahrady s mnoha bazény s termální vodou. Záliv Sorgeto u Sant Angela je známý horkými prameny, které vyvìrají pøímo do moøe, takže se zde i v zimì mùžete koupat. Ischia Porto je nejvìtší pøístav, obchodní, spoleèenské a administrativní centrum, kanálem propojen s moøem. Kuchynì ostrova Ischia je blízká neapolitánské. Mezi místní speciality patøí dary z èistého Tyrhénského moøe. Nechybí rybí polévka, oblíbené jsou nudle Iinguine, špagety se škeblemi èi in bianco (s olivovým olejem), linguine se slávkami a ovèím sýrem, anèovièky. Restaurace nabízejí typickou specialitu coniglio cacciata králíka nadivoko, salát caprese rajèatový s mozzarelou, lilek a houby v oleji, parmazán. Mìli byste ochutnat výborná místní vína i vynikající zmrzliny. Pøes šedesát tisíc obyvatel ostrova se oznaèuje za Ischiany, nikoliv za Italy. Jsou veselí, pøíjemní a ochotní, vždy s úsmìvem vyhoví a pomohou. Co pøivézt domù: epomejské víno, esenciální oleje, mýdla, parfémy, Limoncello - aromatický citrónový likér, ruènì malovanou keramiku. Èasový posun: 0 hodin Doba letu: 1:55 hod. Mìna: Euro Foto: archiv autorky + sš (lab)

4 4 KOVÁK èíslo záøí Servis Okénko do regionu Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO Zlín Co nového ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji žije necelých šest set tisíc obyvatel. Prùmìrná mzda v souèasné dobì nedosahuje 21 tisíc korun. V prùmyslu si však zamìstnanci pøijdou v prùmìru na Kè. Obecná míra nezamìstnanosti dlouhodobì osciluje nìkde mezi 7 9 %. Nejnovìjší údaje ÈSÚ deklarují èíslo 7,57 %, což jistì také ovlivòují sezónní práce a možná i dobrá letní nálada. Vedení Zlínského kraje složené se zástupcù levicových politických stran se stále potýká s nìkolika chronicky nespokojenými obèany, kteøí se obávají toho, aby se Zlín nepøejmenoval opìt na Gottwaldov. Zdá se, že stávající krajská politická reprezentace vrásky místním obyvatelùm nedìlá, na rozdíl od vlády, která zde provádìla asociální reformy a demontáž sociálního státu. V pohybu je ale skuteènì vše. Vláda Petra Neèase padla, Poslanecká snìmovna PÈR se rozpustila a nyní se nervozita z pøedchozího politického prùbìhu pøesunuje k otázce pøedèasných voleb a pøedvolebních kampaní. Propaganda a ovlivòování chování volièù na sebe nenechá dlouho èekat. Nejdùležitìjší jsou potøeby ZO a èlenù Opomeneme-li neoliberální legislativní zmìny provedené Neèasovou vládou, funkèní agendu Regionálního pracovištì OS KOVO ve Zlínì politický vývoj v zásadì nijak neovlivnil. Naše èinnost je stále nasmìrována k potøebám základních organizací a èlenù OS KOVO. Metodická a právní pomoc ve spolupráci s RP OS KOVO Brno, konzultace a kolektivní vyjednávání je doménou pracovištì. Jedním ze základních úkolù je také organizovat a zabezpeèovat odbornou pøípravu èlenù a funkcionáøù OS KOVO. Forma dosažení tohoto poslání je vzdìlávání, které je realizováno v pravidelných cyklech a také v závislosti na aktuálních potøebách a dìních v konkrétních podnicích. Garantem základního stupnì systému vzdìlávání je RP ve Zlínì v kooperaci s RP Brno a personálem odborných pracovišť OS KOVO. Získané kompetence odborových funkcionáøù jsou pøedpokladem k efektivnímu dialogu sociálních partnerù. Významnou zmìnu však pøinesl VI. sjezd Odborového svazu KOVO ve stanovách. Podle nového ustanovení 16a je možná pùsobnost OS KOVO u jednotlivých zamìstnavatelù v rámci tzv. seskupení èlenù. Jedná se o zamìstnavatele, u kterého nepùsobí základní organizace s právní subjektivitou. Seskupení v minimálním poètu pìti èlenù nemá právní subjektivitu a jejím orgánem zastupujícím èleny OS KOVO je povìøený odborový zástupce nebo výbor seskupení èlenù. Èlenové OS KOVO evidovaní pøi RP, kteøí využili svého práva sdružovat se na ochranu svých hospodáøských a sociálních zájmù, nemusí zveøejòovat informaci o svém èlenství v odborové organizaci. A na druhou stranu zamìstnavatelé podle ustanovení 316 odst. 4 písm. e) zákona è. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nesmí od zamìstnance tuto informaci vyžadovat. Zkušenosti ukazují, že tato forma pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù má pozitivní aspekty. Pøedevším v kontextu profesionalizace zastupování zamìstnancù v kolektivním vyjednávání a efektivní ochrany èlenù OS KOVO. V minulosti naše pracovištì navštívilo mnoho zamìstnancù, kteøí mìli zájem o zastupování odborovou organizací. Po seznámení s povinnostmi a náležitostmi souvisejícími se založením základní organizace však zájem opadl. Vìøíme, že možnost pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù prostøednictvím seskupení èlenù zájem o odbory vzbudí. Nauèit se nebát Je mnoho oblastí, které jsou problematické a nacházení øešení nejsou jednoduchá. Za zmínku stojí èást zamìstnavatelù, Snímkem pøipomínáme pøedsjezdovou debatu regionálního sdružení PS KOVO ve Zlínském kraji. kteøí vnímají sociální dialog jako pøekážku v podnikání. Nutno dodat, že se jedná o menší èást zamìstnavatelù. Nicménì jejich praktiky jsou èasto na hranì záko- Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605 Správné znìní tajenky z èísla 28: Pøíjemnì se zahøejete s Le Cheque Déjeuner. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jakub Vlèek z Rychnova nad Knìžnou. Blahopøejeme! Dostane výhru od Le Cheque Déjeuner. Køížovky pro nás vyrábí nakladatelství Enigma. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 17. záøí).

5 Servis 9. záøí KOVÁK èíslo 30 5 na a nìkdy i za touto pomyslnou hranou. Za typické chování lze považovat asociální pøístupy k zamìstnancùm, aroganci moci, hrubou ekonomickou racionalitu a otevøený odpor vùèi odborové organizaci. Zdá se, že v tìchto kauzách platí pouze: Na hrubý pytel, hrubá záplata. Nesmí však zamìstnancùm chybìt odvaha a sebevìdomí! Práce i kultura Chtìl bych také vzpomenout na jednu z tìch veselejších událostí. 8. èervna se uskuteènil v režii ZO OS KOVO ZBROJOV- KA Vsetín, a. s. a RP Zlín dìtský den. Akce probìhla v prostorách sportovního areálu Janová poblíž mìsta Vsetín a zúèastnilo se jí cca 500 èlenù OS KOVO a jejich rodinných pøíslušníkù. Jde vidìt, že kulturní oblast k odborùm stále patøí a doufám, že bude i nadále. Chtìl bych touto cestou také podìkovat všem, se kterými mám tu pøednost spolupracovat, napøíè celým Odborovým svazem KOVO a popøát, aby se nám všem spoleènì daøilo zvyšovat kvalitu služeb, úroveò a spoleèenský kredit odborù. BYDLENÍ JUDr. Iveta Golasová, poradna Sdružení nájemníkù ÈR Øešíme problém s hluènými sousedy Bydlíme na patøe s rodinou, která je velmi hluèná. Už jsme si stìžovali, ale majitel se jich asi bojí a nehodlá s tím nic dìlat. Existuje v takovém pøípadì vùbec nìjaké obrana? Josef Malý, Ostrava Stížnost lze podat nejen k majiteli, ale i na obecní úøad. Lze tak øešit situaci v rámci tzv. správního øízení. Je však otázkou, jakým zpùsobem budete prokazovat hluènost sousedù. V této vìci je tøeba si zajistit i svìdectví jiných nájemcù èi vlastníkù bytových jednotek v témže domì. Komu se poskytuje a kdy vzniká nárok na pøíspìvek na bydlení? Jiøina M., Praha Tento pøíspìvek je poskytován pøíslušným úøadem práce sociálnì slabším obèanùm, kde výdaje pøesahují pøíjem. Ke vzniku nároku na pøíspìvek na bydlení je nutné splnit souèasnì dvì podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % pøíjmù celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveò musí ona tøetina pøíjmù rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoøe. Sdružení nájemníkù ÈR vydalo na toto téma brožuru, kde je vše potøebné vysvìtleno. Brožuru lze vyzvednou v sídle sdružení zdarma nebo si ji nechat zaslat. Kontakt: Sdružení nájemníkù ÈR, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, tel: , Sociální právo JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeò Pøíspìvek na péèi o postižené dítì Jsem zamìstnána a žiji sama s dítìtem ve vìku 3 roky. Nyní se u mého dítìte projevilo zdravotní postižení a v souèasné dobì je hospitalizované ve zdravotnickém zaøízení a já jsem s ním jako doprovod. Lékaøi však prognózují dlouhé léèení s nutnou následnou osobní péèí a z tohoto dùvodu budu nucena odejít ze zamìstnání. Slyšela jsem o možnosti požádat o finanèní pøíspìvek na péèi o postižené dítì. Jak mám postupovat? Vìra K., Plzeòsko Poskytování pøíspìvku na péèi upravuje zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provádìcí vyhláška è. 505/2006 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení tohoto zákona. Pøíspìvek je urèen osobám, které z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebují pomoc jiné fyzické osoby pøi zvládání základních životních potøeb v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti podle tohoto zákona. Z poskytnutého pøíspìvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim mùže dle jejich rozhodnutí poskytovat buï osoba blízká, asistent sociální péèe, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dìtský domov nebo speciální lùžkové zdravotnické zaøízení. V pøípadì nezletilého dítìte rozhoduje o zpùsobu poskytnutí péèe zákonný zástupce dítìte. Nárok na pøíspìvek má osoba starší jednoho roku, která z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby pøi zvládání základních životních potøeb v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti. Pøi posuzování stupnì závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potøeby, jako jsou napøíklad mobilita, orientace, komunikace, stravování, tìlesná hygiena, výkon fyziologických potøeb apod. Výše pøíspìvku na péèi je odvozena od stupnì závislosti a u osob do 18 let vìku je to Kè u I. stupnì závislosti (lehká závislost), Kè Všechna foto u tohoto èlánku jsou ilustraèní. u II. stupnì závislosti (støednì tìžká závislost), Kè u III. stupnì závislosti

6 6 KOVÁK èíslo záøí Servis (tìžká závislost) a Kè u IV. stupnì závislosti (úplná závislost). Pøíspìvek na péèi mùže být zvýšen o Kè pøi splnìní jednoho z tìchto dvou dùvodù: za prvé z dùvodu nízkého pøíjmu oprávnìné osoby a osob s ní spoleènì posuzovaných a to nezaopatøenému dítìti; ve Vašem pøípadì rodièi, kterému náleží pøíspìvek na péèi a který peèuje o nezaopatøené dítì do 18 let vìku, pokud rozhodný pøíjem oprávnìné osoby a osob s ní spoleènì posuzovaných je nižší než dvojnásobek èástky životního minima. Za druhé je navýšení možné z dùvodu podpory zdravotnì postižených dìtí pøedškolního vìku dítìte ve vìku od 4 do 7 let vìku spolu s dalšími podrobnými podmínkami uvedenými v zákonì. Øízení o pøiznání pøíspìvku na péèi se zahajuje na základì písemné žádosti, podané na tiskopisu, který je k dispozici na Úøadech práce nebo na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních vìcí. Krajská poboèka Úøadu práce (dle místa pobytu žadatele o pøíspìvek) provádí pro úèely rozhodování o pøíspìvku nejprve sociální šetøení, pøi kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím pøirozeném sociálním prostøedí. Poté zašle krajská poboèka Úøadu práce pøíslušné okresní správì sociálního zabezpeèení žádost o posouzení stupnì závislosti. Pøi rozhodování o závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpeèení ze zdravotního stavu posuzované osoby doložené nálezem od poskytovatele zdravotních služeb. Poté vydá Úøad práce rozhodnutí o tom, zda se pøíspìvek pøiznává èi nikoliv. Pøiznaný pøíspìvek se vyplácí mìsíènì a to zpìtnì od mìsíce podání žádosti. V souèasné dobì platí nové ustanovení 14a zákona è. 108/2006 Sb., kdy je pøíspìvek vyplácen i v pøípadì, kdy je s oprávnìnou osobou (postižené dítì) k hospitalizaci pøijata jako prùvodce osoba, která byla uvedena v žádosti o pøíspìvek (tedy napøíklad matka dítìte). Tato možnost byla do zákona vložena novelou, jelikož jinak platí, že pøíspìvek na péèi se nevyplácí, jestliže je oprávnìné osobì po celý kalendáøní mìsíc poskytována zdravotní péèe v prùbìhu hospitalizace. Z výše uvedeného je možné a vhodné o pøíspìvek na péèi zažádat již v prùbìhu hospitalizace ve zdravotnickém zaøízení s tím, že vlastní sociální šetøení bude provádìno až po propuštìní dítìte do domácí péèe. Nad rámec dotazu lze ještì podat informaci o možnosti øešení Vašeho dalšího setrvání èi skonèení pracovního pomìru. Výkon práce v zamìstnání bude patrnì pøekážkou pro poskytování celodenní péèe Vašemu dítìti a proto bude nutné buï jednat se zamìstnavatelem o poskytnutí neplaceného volna a nebo pracovní pomìr skonèit. V pøípadì poskytnutí neplaceného volna nebude zamìstnavatel povinen za Vás hradit zdravotní pojištìní, jelikož splòujete podmínku ustanovení 3 odst. 8 písm. c) zákona è. 592/1992 Sb. o pojistném na veøejné zdravotní pojištìní, tj. že jste osobou, která celodennì, osobnì a øádnì peèuje alespoò o jedno dítì do 7 let vìku. Tuto skuteènost prokážete zamìstnavateli rozhodnutím o pøiznání pøíspìvku na péèi a tuto skuteènost také oznámíte Vaší zdravotní pojišťovnì. Další možností je skonèení pracovního pomìru dohodou z vážných dùvodù uvedených v 5 zákona è. 435/2004 Sb. o zamìstnanosti (nezbytná osobní péèe o dítì ve vìku do 4 let nebo nezbytná osobní péèe o fyzickou osobu dle zákona 108/2006 Sb. v kategorii II. až IV.) a nebo skonèení pracovního pomìru výpovìdí z Vaší strany. Z pohledu dùchodového pojištìní by se v pøípadì, že Vám bude pøiznán pøíspìvek na péèi, doba takové péèe, pro úèely dùchodového pojištìní, hodnotila jako doba pojištìní, tedy obdobnì jako napø. doba zamìstnání nebo výdìleèné èinnosti. Osobou, o níž je peèováno, však musí být osoba závislá na Vaší pomoci ve stupni prvním a vyšším a mladší 10 let. Doba této péèe se prokazuje rozhodnutím o dobì a rozsahu péèe. Pro zajištìní kvalitní péèe o Vaše dítì však mùžete využít další možnosti získání finanèních prostøedkù a to zejména podle zákona o státní sociální podpoøe. Jedná se napøíklad o pøídavek na dítì, pøíspìvek na bydlení. Podrobné podmínky a rozšiøující informace Vám poskytne pracovištì státní sociální podpory Úøadu práce. Vzhledem k tomu, že neznám Vaše majetkové pomìry, mohu také doporuèit možnost využití systému pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o systém upravený zákonem è. 111/2011 Sb. o hmotné nouzi, který mimo jiné napomáhá øešení nìkterých nárazových životních situací. Dávkami, kterými se øeší pomoc v hmotné nouzi jsou pøíspìvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimoøádná okamžitá pomoc. Ve Vašem pøípadì je také nutno uvést, že osoby, které jsou v hmotné nouzi dle tohoto zákona, jsou osvobozeny od placení regulaèních poplatkù ve zdravotnictví. Podrobné informace a žádosti vyøizuje pøíslušný Úøad práce. V neposlední øadì je možné požadovat i zvýšení výživného od otce dítìte, jelikož existují relevantní dùvody k jeho zvýšení vzhledem ke zdravotnímu stavu dítìte a nutnosti zabezpeèení celodenní péèe o nì. S ohledem na složitou a nepøehlednou právní úpravu je nutné postupovat tak, že si podáte pøíslušné žádosti a necháte správní orgány vždy rozhodnout. Èasto zaznamenáváme situace, že se žadatelé o dávky nechají odbýt ústním sdìlením pøíslušných referentù úøadù že nárok není a tím mùže dojít k tomu, že Vaše právo na urèitou dávku nebude platnì uplatnìno. V pøípadì dalších doplòujících otázek se mùžete obrátit na pøíslušné regionální pracovištì OS KOVO.

7 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 7 NAŠIM SPOLEČNÝM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC Poskytujeme komplexní nabídku benefitních poukázek pro motivaci zaměstnanců

8 8 KOVÁK èíslo záøí Køížovka Exkluzivní Fleška, vìnovaná spoleèností Le Cheque Déjeuner s.r.o., je výhrou pro úspìšného luštitele køížovky. Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytla spoleènost Le Cheque Déjeuner s.r.o. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 18. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u: (Vyluštìní tajenky z minulého èísla najdete u tiráže na str. 4)

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

Globální akce proti rizikové zamìstnanosti 2013

Globální akce proti rizikové zamìstnanosti 2013 33 3 RIZIKOVÉ 5 6 SOCIÁLNÍ 7 ZAMÌSTNÁVÁNÍ Leták IndustriAll ke dni akcí PRÁVA SPOTØEBITELE Užiteèná pøíruèka ke stažení PRÁVO Kdy vzniká nárok na ošetøovné KOMPENZACE Když není vyplaceno odstupné TÝDENÍK

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Otevøenì o všech problémech Zasedalo Pøedsednictvo a Rada OS KOVO

Otevøenì o všech problémech Zasedalo Pøedsednictvo a Rada OS KOVO 34 2 Nezamìstnanost 3 Kovák se zeptal ministra v demisi Pøedèasné volby Odpovìdi v naší pøedvolební anketì Na Pøedsednictvu a Radì OS KOVO v Hradci Králové byla diskutována mnohá aktuální témata od nového

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH SOCIÁLNÍ

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Brno a Zlín vyzývají k následování Hovoøili jsme o zkušenostech se seskupeními èlenù

Brno a Zlín vyzývají k následování Hovoøili jsme o zkušenostech se seskupeními èlenù 18 8 Ombudsman Kdo a kdy ho mùže požádat o pomoc ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 20. øíjna 2014 CENA: 6 KÈ 10 D. k. Metropol Pøedstavujeme vám majetek odborù 11 Tip na výlet Pozvánka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Informace pøedsedkynì

Informace pøedsedkynì 7 Roèník 51 Praha 5. dubna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kolektivní vyjednávání zùstává hlavním tématem

Kolektivní vyjednávání zùstává hlavním tématem TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. bøezna 2013 CENA: 6 KÈ 11 2 KURZ UK Studují souèasné odbory KONFERENCE Krize a rizikové zamìstnávání Støípky z Pøedsednictva a Rady OS KOVO v Hradci Králové

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kováci bodovali v TPCA

Kováci bodovali v TPCA TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 29. dubna 2013 CENA: 6 KÈ 6 STAROBNÍ DÙCHOD Kdy do nìho nejdøíve? ENERGIE Nové prùkazy pro budovy 17 8 VZDÌLÁVÁNÍ Pøedstavujeme dva nové kursy Kováci bodovali

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Setkání mladých v Biskupicích debaty o práci i skvìlá zábava

Setkání mladých v Biskupicích debaty o práci i skvìlá zábava TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 3. èervna 2013 CENA: 6 KÈ 22 6 7 VIZITKA 2 KONFERENCE O agenturní práci v parlamentu REGIONY Postøehy ze severu Èech SOUDNÍ POPLATKY Kdy a jak je musíme platit

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Požadujeme konec levné práce v Èechách

Požadujeme konec levné práce v Èechách 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. záøí 2015 CENA: 6 KÈ 2 Stanovy OS KOVO Zaèíná první kolo diskuse k pøípadným zmìnám 5 Zdraví Jak je to s plánovanou zdravotní péèí v zahranièí 6

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

3DOKUMENT: Kontrolní zpráva o plnìní usnesení V. sjezdu OS KOVO

3DOKUMENT: Kontrolní zpráva o plnìní usnesení V. sjezdu OS KOVO TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. dubna 2013 CENA: 6 KÈ 14 3DOKUMENT: Kontrolní zpráva o plnìní usnesení V. sjezdu OS KOVO Nejmladší úèastníci konference v Brnì si vyžádali snímek, aby demonstrovali,

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností 11 2 Trh práce Pøedpovìï dalšího vývoje je nejlepší od roku 2008 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 15. èervna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Dovolená Kdy vzniká nárok a jak ji lze èerpat 5 Regiony Co

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více