Stop rizikové zamìstnanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stop rizikové zamìstnanosti"

Transkript

1 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ Jak na hluèné sousedy Protestù proti rizikové zamìstnanosti se v roce 2012 zúèastnili pracující ze zemí po celém svìtì napøíklad ze Švýcarska, Thajska, Turecka a ostrova Mauricius. Stop rizikové zamìstnanosti se uskuteèní celosvìtový akèní den Mezinárodní odborové ústøedny IndustriAll Europe a IndustriAll Global Union vyhlásily 7. øíjen za celosvìtový den akcí proti rizikové zamìstnanosti. Stalo se tak i v návaznosti na zasedání výkonného výboru IndustriAll ETU v listopadu 2012, které podpoøilo obecný požadavek za jistìjší práci a proti rizikovému zamìstnávání. I proto dnes tato mezinárodní odborová ústøedna vyzývá své èlenské organizace, aby mobilizovaly na podporu tohoto požadavku. Bylo rovnìž rozhodnuto, že bìhem kampanì na jeho podporu bude v celosvìtovém mìøítku použito stejné logo. To si v èeské podobì mùžete stáhnout na adrese 2013/poster_CZ_A3_logo.pdf. Jak se uvádí v prohlášení IndustriAll ETU, rizikové zamìstnávání se nadále šíøí jak v Evropì tak celosvìtovì. Spoleèné protestní akce proti rizikové práci mají proto mimoøádný význam, protože pouze spojené úsilí a vzájemná solidarita mohou umocnit dopad odboráøských aktivit. Kampaò není zamìøena pouze na 7. øíjen. Ten by mìl být jen jedním z vrcholù dlouhodobých aktivit. IndustriAll plánuje zveøejnìní výsledkù tìchto aktivit (bìhem kolektivních vyjednávání, protestních akcí, manifestací, akcí pro média) na 1. konferenci IndustriAll ETU ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice, která se uskuteèní 12. až 13. èervna 2014 ve Vídni. Na to, jaký význam mají akce proti rizikové zamìstnanosti v ÈR, jsme se zeptali místopøedsedy OS KOVO Jaromíra Souèka: pokraèování na str. 2 Setkání mladých bylo zrušeno Zaèalo hledání pøíèin i východisek Již tradièní celostátní setkání mladých odboráøù, které se mìlo konat ve dnech záøí v Louòovicích pod Blaníkem, bylo pro nedostateèný zájem zrušeno. Nejenom o dùvodech tohoto stavu, ale i o tom, jaká z nastalé situace plynou pouèení, jsme hovoøili s místopøedsedou OS KOVO Jaromírem Endlicherem. pokraèování na str. 2 K VÌCI Matadoøi, modly a maskoti Mimoøádné parlamentní volby se blíží každým dnem. V pøedvolební kampani mùžeme zaznamenat hned nìkolik zajímavých fenoménù. Rostoucí nervozitu uvnitø stran, které vycítily, že nedostanou tolik hlasù jako v minulosti. Poslaneckých køesel budou mít tedy ménì a osvìdèení (od reality ale už i proto èasto odtržení) parlamentní matadoøi svádìjí nelítostné boje o volitelná místa na kandidátkách. Je to až zábavnì nechutné, jaké argumenty pøitom zaznívají. Nejnovìji mne zaujalo, že na kandidátku ODS nepatøí ten, kdo sympatizuje s lidmi, kteøí usilují o to, aby za maskota získali jejího otce zakladatele Václava Klause Zøejmì proto, že i tato bývalá modla se o souèasném vedení ODS vyjádøila kriticky. A je tu ještì jeden fenomén. Strany o hlasy volièù èasto chtìjí bojovat populárními tváøemi. Nikoli programy, ale tváøe sportovcù, hercù èi jinak známých lidí by mìly pøilákat volièe. Vypadá to, že nìkteré volební štáby nás nadále považují za tupé stádo, které na podobné vìjièky skoèí stejnì jako v minulosti. Že pøi rozhodování, komu dát hlas, se volièi nebudou øídit odpovìïmi uchazeèù ke konkrétním problémùm, které nás pálí a místo toho dají hlasy líbivým maskotùm. Nedìlám si žádné iluze, pøesto vìøím, že podobným krysaøùm to tentokrát už nevyjde. (fav)

2 2 KOVÁK èíslo záøí Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 Požadavek Stop rizikovému zamìstnávání je samozøejmì mimoøádnì dùležitý i pro ÈR a odborový svaz KOVO. I u nás všechny formy rizikového zamìstnávání odporují pravidlùm hry a dotýkají se všech. Souèasných kmenových zamìstnancù se netýkají jen zdánlivì. Jen do pokraèování ze str. 1 Byť setkání mladých mìlo každoroènì stoupající tendenci, letos jsme ho museli zrušit, protože jsme se dostali do situace, kdy už poèet úèastníkù byl pro OS KOVO pod hranicí ekonomické únosnosti. Úèastníci se pøihlásili pouze z šesti krajských sdružení. Abych vyjmenoval všechny konkrétní dùvody, proè se tak stalo, na to je pøíliš brzy. To si budeme muset vyhodnotit a vyøíkat na komisi mladých, která bude zasedat zaèátkem øíjna. Teï máme jen první poznatky. K nim patøí pro nás nepøíznivý, ale pro zamìstnance naopak velmi pøíznivý stav, kdy se napø. kolegové ze Zlínského kraje z Letu Kunovice museli omluvit, protože zaèal nábìh nové výroby. To má samozøejmì pøednost a my jsme rádi, že lidé mají práci. Takže to je zcela objektivní dùvod, proè nemohli do Louòovic. V nìkterých pøípadech noví zájemci odøíkali úèast, protože nejel jejich známý, který už na setkání byl a znal situaci z døívìjška. Je to ale také o tom, že v nìkterých pøípadech naši chvíle, než se firma dostane do problémù a i oni jsou nuceni pøejít na nìkterou z forem rizikového zamìstnávání. Pak je pøímo postižen i ten, kdo myslel, že firma s ním poèítá. Zrovna u nás je vìtšinou opak pravdou: v pøípadì existenèních potíží firma pøestane brát veškeré ohledy i na kmenové zamìstnance. Rizikovì zamìstnaní lidé potøebují naši solidaritu a podporu i v dobì, kdy je relativní klid. Pokud si to neuvìdomíme, bude rizikové zamìstnávání zneužito i vùèi kmenovým zamìstnancùm vèetnì odboráøù. K tomuto tématu pøipravujeme mj. i prezentaci pro øíjnové jednání Rady OS KOVO. (fav) funkcionáøi setkání nevìnovali potøebnou pozornost. Pravdou také je, že v dobì, kdy bìžnì vrcholila informaèní kampaò k setkání, se zrovna pøipravoval sjezd OS KOVO, který mìl samozøejmì pøednost. Nìkterá krajská sdružení, napø. v Královéhradeckém KS, se setkáním zabývala i na své konferenci a pøesto se pøihlásili jen dva lidé. A byl ještì jeden dùvod. Nìkterá krajská sdružení uspoøádala v létì svoje vlastní akce. Za ty jim je tøeba podìkovat, je dobré, že se konaly, ale úèastníci už jednou byli uvolnìni na regionální akci a nemohli tudíž za pár týdnù jet i na akci celostátní. Ne proto, že by nechtìli, ale problémem bylo další uvolnìní ze zamìstnání. Analýza pøíèin toho, k èemu došlo, tedy už zaèala a bude dále pokraèovat. A co z toho vyplyne do budoucna? S tím, že setkání nebude, jsme seznámili i pøedsednictvo a mìli k tomu první debatu. Situaci jsme probírali už i na úseku. Také jsou urèité první závìry. Uvažujeme napø. o tom, poøádat setkání mladých nikoli každoroènì, ale jednou za dva roky. Chtìli bychom se sejít s pøedstaviteli mladých z jednotlivých krajských sdružení s tím, že bychom spoleènì vyhodnotili jejich a naše akce a pokusili se o nìjakou koordinaci, abychom si navzájem neubírali úèastníky. Pokud tedy celostátní setkání bude jednou za dva roky, domluvit to tak, aby je v roce, kdy se bude konat upøednostnili a pøispìli k tomu, aby úèast byla skuteènì velká. Sejdou se na nìm pøece mladí nikoli jen z regionu, ale z celé republiky a mohou si tak vymìnit názory na spoleèné problémy a diskutovat o nich z rùzných pohledù. Je také pravda, že bychom se chtìli vrátit k pùvodní programové náplni setkání mladých z let 2010 a Máme za to, že program v roce 2012, který jsme pøizpùsobili požadavkùm Nadace Friedricha Eberta, protože na nìj i finanènì pøispìla, nebyl pro naše mladé tak lákavý, jak se èekalo. Proto také chceme, aby se v budoucnu na programu podíleli nejen hlavní organizátoøi, ale v co nejvìtší míøe i ti, co na setkání pøijedou. (red) Horníci vyjdou do ulic Budoucnost Dolu Paskov je ohrožena. Zajímavý výzkum Spoleènost OKD, kterou vlastní tìžební skupina NWR miliardáøe Zdeòka Bakaly a která zamìstnává asi 13 tisíc lidí, je ve velké krizi. V prvním pololetí letošního roku se propadla do ztráty pøes 10 miliard. To vyvolalo i diskusi o uzavøení Dolu Paskov. Právì v tìchto dnech se rozhoduje, kdo a jak pocítí všechna úsporná opatøení. Veškeré potøebné informace poskytneme odborùm i zástupcùm obcí a veøejnosti. Oèekáváme, že tak uèiníme nejdøíve v druhé polovinì záøí, podle dalšího vývoje jednání, ale nejpozdìji do konce øíjna, slibuje generální øeditel OKD Ján Fabián. Vedení OKD mezitím na jednání o nové kolektivní smlouvì pøišlo jak s návrhy na snižování platù na šachtách, tak omezením systému benefitù. Atmosféra je napjatá, odboráøi svolali na 17. záøí velkou demonstraci pøímo do ostravských ulic. Krizi v OKD symbolizuje i zrušení tradièních Hornických slavností. Nic takového už letos v záøí horníci nezažijí, zùstane jen pietní vzpomínka na ty, kteøí pod zemí zemøeli. (fav) Èeský webový portál Seznam.cz provedl v srpnu výzkum, který potvrdil, že internet mùže výraznì pomáhat nezamìstnaným. Vyplývá z nìho, že lidé, kteøí hledají práci pøes internet, jsou nezamìstnaní v prùmìru o osm mìsícù kratší dobu než ti, kteøí jej nepoužijí. Zatímco ti, kteøí shánìjí práci on-line, jsou prùmìrnì nezamìstnaní 13 mìsícù, u lidí, nepoužívajících internet, je to v prùmìru 21 mìsícù. Podle prùzkumu déle práci hledají lidé starší 45 let, s nižším vzdìláním a spíše lidé na Moravì než v Èechách. Také se potvrdilo, že mladí lidé s vyšším vzdìláním hledají práci výraznì kratší dobu než zbytek populace. Víc než pìtina nezamìstnaných, konkrétnì 21 procent, je ochotna dìlat jakoukoliv práci, pøièemž èastìji to platí o lidech z malých obcí. Dùležitým požadavkem však je, že hledaná práce musí být v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od bydlištì. S délkou èasu, který stráví lidé doma bez práce, podle prùzkumu nijak výraznì neroste jejich ochota za prací cestovat. Je to dokonce naopak, jejich ochota k jakémukoliv dojíždìní klesá. Platí, že dlouhodobì nezamìstnaní budou radìji dìlat jakoukoliv práci, než aby za ní museli dojíždìt. (fav) Odešel navždy S lítostí oznamujeme, že 23. srpna 2013 ve vìku 65 let náhle zemøel pan Josef Kycl, dlouholetý èlen metalurgické sekce OS KOVO. Josef Kycl byl obìtavým funkcionáøem nejen v ZO Královopolská Brno, ale také v rámci OS KOVO, kde se dlouhodobì podílel mj. na èinnosti Rady metalurgické sekce a na vyjednávání KSVS se Svazem sléváren ÈR. Všichni budeme na našeho kolegu pro jeho pøátelské vystupování rádi vzpomínat. Pepo, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás, odboráøe, vykonal. Èest tvojí památce! Úsek odborové politiky a metalurgická sekce OS KOVO Støípky z jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO Jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO se uskuteènilo v Tøinci, Dolní Lomné. Z jednání: Rada sekce byla mj. informována o dosavadním stavu v zasílání usnesení VZO OS KOVO v rámci koordinace kolektivního vyjednávání PKS èlenù metalurgické sekce pro rok Ze strany ZO OS KOVO v pùsobnosti KSVS SvS nebylo hlášeno neplnìní KSVS. Rada sekce pøipomíná a žádá ZO OS KOVO èleny metalurgické sekce, aby, pokud tak již neuèinily, do 13. záøí 2013 zaslaly pøíslušné usnesení VZO na adresu Rada sekce rovnìž pøipomíná a žádá ZO OS KOVO èleny metalurgické sekce, aby, pokud tak již neuèinily, zaslaly uzavøenou PKS pro následující období na adresu Byla podána informace o kolektivním vyjednávání se Svazem sléváren ÈR. Bylo konstatováno, že Svaz sléváren ÈR od posledního zasedání Rady sekce v dubnu t. r. s OS KOVO v záležitosti KSVS nekomunikoval. OS KOVO i nadále považuje KSVS uzavøenou se Svazem sléváren ÈR pro roky za právoplatnì uzavøenou. Èlenové Rady sekce podali informace o pøípravì kolektivního vyjednávání pro rok 2014 a o ekonomické a výrobní situaci jednotlivých zamìstnavatelù. Rada sekce projednala a schválila návrh termínù zasedání orgánù sekce v roce (red)

3 Cestování 9. záøí KOVÁK èíslo 30 3 Ostrov Ischia léèebna pro každý kloub Ischia je italský léèebný ostrov, nejvìtší v Neapolském zálivu, souèást Kampánského souostroví, plný vùní a zelenì, úrodných vinic a citrusových hájù, starobylých mìsteèek rozesetých po úboèí sopky Monte Epomeo, s krásnými písèitými romanticky divokými plážemi, høejivým sluncem a zázraènými termálními prameny. Jeho bøehy omývá Tyrhénské moøe, krátká vzdálenost jej oddìluje od Neapole a známého ostrova Capri. Ischia je místo, kde èlovìk spoleènì s pøírodou vytvoøili krásu, která vrací sílu a dává chuť žít. V podzemní vrstvì Ischie se skrývá nejvìtší koncentrace termálních vodních pramenù v Evropì. Od východu k západu je ostrov široký asi 10 kilometrù, od severu k jihu 7 kilometrù. Je vulkanického pùvodu tzv. Flegrejských polí. Povrch je pøevážnì bahno radioaktivní úèinky. Je bohaté na minerální soli. V romantické zátoce Baia di Citara v oáze oleandrù, ibiškù a agávií najdeme Kostelik Soccorso si zahrál ve filmu Nebožtíci pøejí lásce. hornatý, nejvyšší hora ostrova je Epomeo s výškou 789 m n. m. Ostrov je v zemských hlubinách propojen s 35 kilometrù vzdáleným Vesuvem. Sopeèný pùvod se na ostrovì projevuje pøedevším termálními prameny, fumaroly jsou to pøírodní vývìry horké páry, pøírodní sauny a horké písky. Mnohé termální láznì pomáhají pøedevším v revmatologii, gynekologii, traumatologii, dermatologii a výrobì kosmetických pøípravkù. Vyvìrá zde více než 100 pramenù rùzné teploty, je zde nespoèetné množství van a bazénù s koupáním v minerální a termální vodì o teplotì od 37 do 40 stupòù. Jako materiál pro bahenní zábaly se používá vulkanická hlína, která se pøed použitím nechává zrát 8 mìsícù v nádržích s minerální vodou. V nìkterých místech má Malebné mìsteèko San Angelo na jihu ostrova. Poseidonovy zahrady. Termální bazény, nìkteré vytesané pøímo ve skále, vypadají jako staré øímské láznì. Horké termální prameny objevili právì Øímané. Od pøístavu Neapol je ostrov vzdálený 33 km. Mezi zajímavá místa patøí Aragonský hrad ze 14. století. V oblasti jsou rozlehlé vinice. Krásné je i rybáøské mìsteèko Fório. Nabízí èisté pláže a krásné moøe. 80 % vína vyrobeného na ostrovì pochází odtud. Sant Angelo je malebné mìsteèko v jižní èásti ostrova. Nacházejí se zde Afroditiny a Apollónovy zahrady s mnoha bazény s termální vodou. Záliv Sorgeto u Sant Angela je známý horkými prameny, které vyvìrají pøímo do moøe, takže se zde i v zimì mùžete koupat. Ischia Porto je nejvìtší pøístav, obchodní, spoleèenské a administrativní centrum, kanálem propojen s moøem. Kuchynì ostrova Ischia je blízká neapolitánské. Mezi místní speciality patøí dary z èistého Tyrhénského moøe. Nechybí rybí polévka, oblíbené jsou nudle Iinguine, špagety se škeblemi èi in bianco (s olivovým olejem), linguine se slávkami a ovèím sýrem, anèovièky. Restaurace nabízejí typickou specialitu coniglio cacciata králíka nadivoko, salát caprese rajèatový s mozzarelou, lilek a houby v oleji, parmazán. Mìli byste ochutnat výborná místní vína i vynikající zmrzliny. Pøes šedesát tisíc obyvatel ostrova se oznaèuje za Ischiany, nikoliv za Italy. Jsou veselí, pøíjemní a ochotní, vždy s úsmìvem vyhoví a pomohou. Co pøivézt domù: epomejské víno, esenciální oleje, mýdla, parfémy, Limoncello - aromatický citrónový likér, ruènì malovanou keramiku. Èasový posun: 0 hodin Doba letu: 1:55 hod. Mìna: Euro Foto: archiv autorky + sš (lab)

4 4 KOVÁK èíslo záøí Servis Okénko do regionu Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO Zlín Co nového ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji žije necelých šest set tisíc obyvatel. Prùmìrná mzda v souèasné dobì nedosahuje 21 tisíc korun. V prùmyslu si však zamìstnanci pøijdou v prùmìru na Kè. Obecná míra nezamìstnanosti dlouhodobì osciluje nìkde mezi 7 9 %. Nejnovìjší údaje ÈSÚ deklarují èíslo 7,57 %, což jistì také ovlivòují sezónní práce a možná i dobrá letní nálada. Vedení Zlínského kraje složené se zástupcù levicových politických stran se stále potýká s nìkolika chronicky nespokojenými obèany, kteøí se obávají toho, aby se Zlín nepøejmenoval opìt na Gottwaldov. Zdá se, že stávající krajská politická reprezentace vrásky místním obyvatelùm nedìlá, na rozdíl od vlády, která zde provádìla asociální reformy a demontáž sociálního státu. V pohybu je ale skuteènì vše. Vláda Petra Neèase padla, Poslanecká snìmovna PÈR se rozpustila a nyní se nervozita z pøedchozího politického prùbìhu pøesunuje k otázce pøedèasných voleb a pøedvolebních kampaní. Propaganda a ovlivòování chování volièù na sebe nenechá dlouho èekat. Nejdùležitìjší jsou potøeby ZO a èlenù Opomeneme-li neoliberální legislativní zmìny provedené Neèasovou vládou, funkèní agendu Regionálního pracovištì OS KOVO ve Zlínì politický vývoj v zásadì nijak neovlivnil. Naše èinnost je stále nasmìrována k potøebám základních organizací a èlenù OS KOVO. Metodická a právní pomoc ve spolupráci s RP OS KOVO Brno, konzultace a kolektivní vyjednávání je doménou pracovištì. Jedním ze základních úkolù je také organizovat a zabezpeèovat odbornou pøípravu èlenù a funkcionáøù OS KOVO. Forma dosažení tohoto poslání je vzdìlávání, které je realizováno v pravidelných cyklech a také v závislosti na aktuálních potøebách a dìních v konkrétních podnicích. Garantem základního stupnì systému vzdìlávání je RP ve Zlínì v kooperaci s RP Brno a personálem odborných pracovišť OS KOVO. Získané kompetence odborových funkcionáøù jsou pøedpokladem k efektivnímu dialogu sociálních partnerù. Významnou zmìnu však pøinesl VI. sjezd Odborového svazu KOVO ve stanovách. Podle nového ustanovení 16a je možná pùsobnost OS KOVO u jednotlivých zamìstnavatelù v rámci tzv. seskupení èlenù. Jedná se o zamìstnavatele, u kterého nepùsobí základní organizace s právní subjektivitou. Seskupení v minimálním poètu pìti èlenù nemá právní subjektivitu a jejím orgánem zastupujícím èleny OS KOVO je povìøený odborový zástupce nebo výbor seskupení èlenù. Èlenové OS KOVO evidovaní pøi RP, kteøí využili svého práva sdružovat se na ochranu svých hospodáøských a sociálních zájmù, nemusí zveøejòovat informaci o svém èlenství v odborové organizaci. A na druhou stranu zamìstnavatelé podle ustanovení 316 odst. 4 písm. e) zákona è. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nesmí od zamìstnance tuto informaci vyžadovat. Zkušenosti ukazují, že tato forma pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù má pozitivní aspekty. Pøedevším v kontextu profesionalizace zastupování zamìstnancù v kolektivním vyjednávání a efektivní ochrany èlenù OS KOVO. V minulosti naše pracovištì navštívilo mnoho zamìstnancù, kteøí mìli zájem o zastupování odborovou organizací. Po seznámení s povinnostmi a náležitostmi souvisejícími se založením základní organizace však zájem opadl. Vìøíme, že možnost pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù prostøednictvím seskupení èlenù zájem o odbory vzbudí. Nauèit se nebát Je mnoho oblastí, které jsou problematické a nacházení øešení nejsou jednoduchá. Za zmínku stojí èást zamìstnavatelù, Snímkem pøipomínáme pøedsjezdovou debatu regionálního sdružení PS KOVO ve Zlínském kraji. kteøí vnímají sociální dialog jako pøekážku v podnikání. Nutno dodat, že se jedná o menší èást zamìstnavatelù. Nicménì jejich praktiky jsou èasto na hranì záko- Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605 Správné znìní tajenky z èísla 28: Pøíjemnì se zahøejete s Le Cheque Déjeuner. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jakub Vlèek z Rychnova nad Knìžnou. Blahopøejeme! Dostane výhru od Le Cheque Déjeuner. Køížovky pro nás vyrábí nakladatelství Enigma. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 17. záøí).

5 Servis 9. záøí KOVÁK èíslo 30 5 na a nìkdy i za touto pomyslnou hranou. Za typické chování lze považovat asociální pøístupy k zamìstnancùm, aroganci moci, hrubou ekonomickou racionalitu a otevøený odpor vùèi odborové organizaci. Zdá se, že v tìchto kauzách platí pouze: Na hrubý pytel, hrubá záplata. Nesmí však zamìstnancùm chybìt odvaha a sebevìdomí! Práce i kultura Chtìl bych také vzpomenout na jednu z tìch veselejších událostí. 8. èervna se uskuteènil v režii ZO OS KOVO ZBROJOV- KA Vsetín, a. s. a RP Zlín dìtský den. Akce probìhla v prostorách sportovního areálu Janová poblíž mìsta Vsetín a zúèastnilo se jí cca 500 èlenù OS KOVO a jejich rodinných pøíslušníkù. Jde vidìt, že kulturní oblast k odborùm stále patøí a doufám, že bude i nadále. Chtìl bych touto cestou také podìkovat všem, se kterými mám tu pøednost spolupracovat, napøíè celým Odborovým svazem KOVO a popøát, aby se nám všem spoleènì daøilo zvyšovat kvalitu služeb, úroveò a spoleèenský kredit odborù. BYDLENÍ JUDr. Iveta Golasová, poradna Sdružení nájemníkù ÈR Øešíme problém s hluènými sousedy Bydlíme na patøe s rodinou, která je velmi hluèná. Už jsme si stìžovali, ale majitel se jich asi bojí a nehodlá s tím nic dìlat. Existuje v takovém pøípadì vùbec nìjaké obrana? Josef Malý, Ostrava Stížnost lze podat nejen k majiteli, ale i na obecní úøad. Lze tak øešit situaci v rámci tzv. správního øízení. Je však otázkou, jakým zpùsobem budete prokazovat hluènost sousedù. V této vìci je tøeba si zajistit i svìdectví jiných nájemcù èi vlastníkù bytových jednotek v témže domì. Komu se poskytuje a kdy vzniká nárok na pøíspìvek na bydlení? Jiøina M., Praha Tento pøíspìvek je poskytován pøíslušným úøadem práce sociálnì slabším obèanùm, kde výdaje pøesahují pøíjem. Ke vzniku nároku na pøíspìvek na bydlení je nutné splnit souèasnì dvì podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % pøíjmù celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveò musí ona tøetina pøíjmù rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoøe. Sdružení nájemníkù ÈR vydalo na toto téma brožuru, kde je vše potøebné vysvìtleno. Brožuru lze vyzvednou v sídle sdružení zdarma nebo si ji nechat zaslat. Kontakt: Sdružení nájemníkù ÈR, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, tel: , Sociální právo JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeò Pøíspìvek na péèi o postižené dítì Jsem zamìstnána a žiji sama s dítìtem ve vìku 3 roky. Nyní se u mého dítìte projevilo zdravotní postižení a v souèasné dobì je hospitalizované ve zdravotnickém zaøízení a já jsem s ním jako doprovod. Lékaøi však prognózují dlouhé léèení s nutnou následnou osobní péèí a z tohoto dùvodu budu nucena odejít ze zamìstnání. Slyšela jsem o možnosti požádat o finanèní pøíspìvek na péèi o postižené dítì. Jak mám postupovat? Vìra K., Plzeòsko Poskytování pøíspìvku na péèi upravuje zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provádìcí vyhláška è. 505/2006 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení tohoto zákona. Pøíspìvek je urèen osobám, které z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebují pomoc jiné fyzické osoby pøi zvládání základních životních potøeb v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti podle tohoto zákona. Z poskytnutého pøíspìvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim mùže dle jejich rozhodnutí poskytovat buï osoba blízká, asistent sociální péèe, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dìtský domov nebo speciální lùžkové zdravotnické zaøízení. V pøípadì nezletilého dítìte rozhoduje o zpùsobu poskytnutí péèe zákonný zástupce dítìte. Nárok na pøíspìvek má osoba starší jednoho roku, která z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby pøi zvládání základních životních potøeb v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti. Pøi posuzování stupnì závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potøeby, jako jsou napøíklad mobilita, orientace, komunikace, stravování, tìlesná hygiena, výkon fyziologických potøeb apod. Výše pøíspìvku na péèi je odvozena od stupnì závislosti a u osob do 18 let vìku je to Kè u I. stupnì závislosti (lehká závislost), Kè Všechna foto u tohoto èlánku jsou ilustraèní. u II. stupnì závislosti (støednì tìžká závislost), Kè u III. stupnì závislosti

6 6 KOVÁK èíslo záøí Servis (tìžká závislost) a Kè u IV. stupnì závislosti (úplná závislost). Pøíspìvek na péèi mùže být zvýšen o Kè pøi splnìní jednoho z tìchto dvou dùvodù: za prvé z dùvodu nízkého pøíjmu oprávnìné osoby a osob s ní spoleènì posuzovaných a to nezaopatøenému dítìti; ve Vašem pøípadì rodièi, kterému náleží pøíspìvek na péèi a který peèuje o nezaopatøené dítì do 18 let vìku, pokud rozhodný pøíjem oprávnìné osoby a osob s ní spoleènì posuzovaných je nižší než dvojnásobek èástky životního minima. Za druhé je navýšení možné z dùvodu podpory zdravotnì postižených dìtí pøedškolního vìku dítìte ve vìku od 4 do 7 let vìku spolu s dalšími podrobnými podmínkami uvedenými v zákonì. Øízení o pøiznání pøíspìvku na péèi se zahajuje na základì písemné žádosti, podané na tiskopisu, který je k dispozici na Úøadech práce nebo na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních vìcí. Krajská poboèka Úøadu práce (dle místa pobytu žadatele o pøíspìvek) provádí pro úèely rozhodování o pøíspìvku nejprve sociální šetøení, pøi kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím pøirozeném sociálním prostøedí. Poté zašle krajská poboèka Úøadu práce pøíslušné okresní správì sociálního zabezpeèení žádost o posouzení stupnì závislosti. Pøi rozhodování o závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpeèení ze zdravotního stavu posuzované osoby doložené nálezem od poskytovatele zdravotních služeb. Poté vydá Úøad práce rozhodnutí o tom, zda se pøíspìvek pøiznává èi nikoliv. Pøiznaný pøíspìvek se vyplácí mìsíènì a to zpìtnì od mìsíce podání žádosti. V souèasné dobì platí nové ustanovení 14a zákona è. 108/2006 Sb., kdy je pøíspìvek vyplácen i v pøípadì, kdy je s oprávnìnou osobou (postižené dítì) k hospitalizaci pøijata jako prùvodce osoba, která byla uvedena v žádosti o pøíspìvek (tedy napøíklad matka dítìte). Tato možnost byla do zákona vložena novelou, jelikož jinak platí, že pøíspìvek na péèi se nevyplácí, jestliže je oprávnìné osobì po celý kalendáøní mìsíc poskytována zdravotní péèe v prùbìhu hospitalizace. Z výše uvedeného je možné a vhodné o pøíspìvek na péèi zažádat již v prùbìhu hospitalizace ve zdravotnickém zaøízení s tím, že vlastní sociální šetøení bude provádìno až po propuštìní dítìte do domácí péèe. Nad rámec dotazu lze ještì podat informaci o možnosti øešení Vašeho dalšího setrvání èi skonèení pracovního pomìru. Výkon práce v zamìstnání bude patrnì pøekážkou pro poskytování celodenní péèe Vašemu dítìti a proto bude nutné buï jednat se zamìstnavatelem o poskytnutí neplaceného volna a nebo pracovní pomìr skonèit. V pøípadì poskytnutí neplaceného volna nebude zamìstnavatel povinen za Vás hradit zdravotní pojištìní, jelikož splòujete podmínku ustanovení 3 odst. 8 písm. c) zákona è. 592/1992 Sb. o pojistném na veøejné zdravotní pojištìní, tj. že jste osobou, která celodennì, osobnì a øádnì peèuje alespoò o jedno dítì do 7 let vìku. Tuto skuteènost prokážete zamìstnavateli rozhodnutím o pøiznání pøíspìvku na péèi a tuto skuteènost také oznámíte Vaší zdravotní pojišťovnì. Další možností je skonèení pracovního pomìru dohodou z vážných dùvodù uvedených v 5 zákona è. 435/2004 Sb. o zamìstnanosti (nezbytná osobní péèe o dítì ve vìku do 4 let nebo nezbytná osobní péèe o fyzickou osobu dle zákona 108/2006 Sb. v kategorii II. až IV.) a nebo skonèení pracovního pomìru výpovìdí z Vaší strany. Z pohledu dùchodového pojištìní by se v pøípadì, že Vám bude pøiznán pøíspìvek na péèi, doba takové péèe, pro úèely dùchodového pojištìní, hodnotila jako doba pojištìní, tedy obdobnì jako napø. doba zamìstnání nebo výdìleèné èinnosti. Osobou, o níž je peèováno, však musí být osoba závislá na Vaší pomoci ve stupni prvním a vyšším a mladší 10 let. Doba této péèe se prokazuje rozhodnutím o dobì a rozsahu péèe. Pro zajištìní kvalitní péèe o Vaše dítì však mùžete využít další možnosti získání finanèních prostøedkù a to zejména podle zákona o státní sociální podpoøe. Jedná se napøíklad o pøídavek na dítì, pøíspìvek na bydlení. Podrobné podmínky a rozšiøující informace Vám poskytne pracovištì státní sociální podpory Úøadu práce. Vzhledem k tomu, že neznám Vaše majetkové pomìry, mohu také doporuèit možnost využití systému pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o systém upravený zákonem è. 111/2011 Sb. o hmotné nouzi, který mimo jiné napomáhá øešení nìkterých nárazových životních situací. Dávkami, kterými se øeší pomoc v hmotné nouzi jsou pøíspìvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimoøádná okamžitá pomoc. Ve Vašem pøípadì je také nutno uvést, že osoby, které jsou v hmotné nouzi dle tohoto zákona, jsou osvobozeny od placení regulaèních poplatkù ve zdravotnictví. Podrobné informace a žádosti vyøizuje pøíslušný Úøad práce. V neposlední øadì je možné požadovat i zvýšení výživného od otce dítìte, jelikož existují relevantní dùvody k jeho zvýšení vzhledem ke zdravotnímu stavu dítìte a nutnosti zabezpeèení celodenní péèe o nì. S ohledem na složitou a nepøehlednou právní úpravu je nutné postupovat tak, že si podáte pøíslušné žádosti a necháte správní orgány vždy rozhodnout. Èasto zaznamenáváme situace, že se žadatelé o dávky nechají odbýt ústním sdìlením pøíslušných referentù úøadù že nárok není a tím mùže dojít k tomu, že Vaše právo na urèitou dávku nebude platnì uplatnìno. V pøípadì dalších doplòujících otázek se mùžete obrátit na pøíslušné regionální pracovištì OS KOVO.

7 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 7 NAŠIM SPOLEČNÝM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC Poskytujeme komplexní nabídku benefitních poukázek pro motivaci zaměstnanců

8 8 KOVÁK èíslo záøí Køížovka Exkluzivní Fleška, vìnovaná spoleèností Le Cheque Déjeuner s.r.o., je výhrou pro úspìšného luštitele køížovky. Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytla spoleènost Le Cheque Déjeuner s.r.o. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 18. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u: (Vyluštìní tajenky z minulého èísla najdete u tiráže na str. 4)

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností 11 2 Trh práce Pøedpovìï dalšího vývoje je nejlepší od roku 2008 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 15. èervna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Dovolená Kdy vzniká nárok a jak ji lze èerpat 5 Regiony Co

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Informace pøedsedkynì

Informace pøedsedkynì 13 Roèník 51 http://statorg.cmkos.cz Pøíští èíslo èasopisu NOS vyjde 8. záøí 2006 Informace pøedsedkynì Praha 29. èervna 2006 10,20 Kè Pøedsednictvo VOS Ve ètvrtek 29. èervna se koná 29. zasedání pøedsednictva

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pod Radegastem se opìt práci daøí

Pod Radegastem se opìt práci daøí 12 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. èervna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 Hmotná 8 9 Setkání Kolektivní vyjednávání Uèíme se pochopit finanèní Rozvahu nouze Kdo a kdy má nárok na tuto pomoc Historie

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Unikátní smlouva podepsána!

Unikátní smlouva podepsána! 5 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 10. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 8 9 NOZ Co nese nicotnost právních jednání Danì Kdy je sleva na vyživované vnouèe Vzdìlávání Distanèní kurs marketingové

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra

Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra Informaèní brožura Obecnì prospìšná spoleènost DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk Sídlo: Kozinova è. 35/5, 787 01 Šumperk

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA 40 4 Hyundai/Kia 8 9 Hmotná 10 v Praze Výmìna zkušeností i spoleèné akce Zdraví Poskytování pracovnì-lékaøských služeb nouze Kdy vzniká nárok na pomoc TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. prosince

Více

Jak jsou na tom kováci v plzeòském Panasonicu

Jak jsou na tom kováci v plzeòském Panasonicu 7 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 2 9 11 Konference KS Automobilový prùmysl O èem se jednalo v Jihlavì Odvìtvová sekce zvolila a Litomìøicích nového pøedsedu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

S podnikem rostly i odbory

S podnikem rostly i odbory 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více