Stop rizikové zamìstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stop rizikové zamìstnanosti"

Transkript

1 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ Jak na hluèné sousedy Protestù proti rizikové zamìstnanosti se v roce 2012 zúèastnili pracující ze zemí po celém svìtì napøíklad ze Švýcarska, Thajska, Turecka a ostrova Mauricius. Stop rizikové zamìstnanosti se uskuteèní celosvìtový akèní den Mezinárodní odborové ústøedny IndustriAll Europe a IndustriAll Global Union vyhlásily 7. øíjen za celosvìtový den akcí proti rizikové zamìstnanosti. Stalo se tak i v návaznosti na zasedání výkonného výboru IndustriAll ETU v listopadu 2012, které podpoøilo obecný požadavek za jistìjší práci a proti rizikovému zamìstnávání. I proto dnes tato mezinárodní odborová ústøedna vyzývá své èlenské organizace, aby mobilizovaly na podporu tohoto požadavku. Bylo rovnìž rozhodnuto, že bìhem kampanì na jeho podporu bude v celosvìtovém mìøítku použito stejné logo. To si v èeské podobì mùžete stáhnout na adrese 2013/poster_CZ_A3_logo.pdf. Jak se uvádí v prohlášení IndustriAll ETU, rizikové zamìstnávání se nadále šíøí jak v Evropì tak celosvìtovì. Spoleèné protestní akce proti rizikové práci mají proto mimoøádný význam, protože pouze spojené úsilí a vzájemná solidarita mohou umocnit dopad odboráøských aktivit. Kampaò není zamìøena pouze na 7. øíjen. Ten by mìl být jen jedním z vrcholù dlouhodobých aktivit. IndustriAll plánuje zveøejnìní výsledkù tìchto aktivit (bìhem kolektivních vyjednávání, protestních akcí, manifestací, akcí pro média) na 1. konferenci IndustriAll ETU ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice, která se uskuteèní 12. až 13. èervna 2014 ve Vídni. Na to, jaký význam mají akce proti rizikové zamìstnanosti v ÈR, jsme se zeptali místopøedsedy OS KOVO Jaromíra Souèka: pokraèování na str. 2 Setkání mladých bylo zrušeno Zaèalo hledání pøíèin i východisek Již tradièní celostátní setkání mladých odboráøù, které se mìlo konat ve dnech záøí v Louòovicích pod Blaníkem, bylo pro nedostateèný zájem zrušeno. Nejenom o dùvodech tohoto stavu, ale i o tom, jaká z nastalé situace plynou pouèení, jsme hovoøili s místopøedsedou OS KOVO Jaromírem Endlicherem. pokraèování na str. 2 K VÌCI Matadoøi, modly a maskoti Mimoøádné parlamentní volby se blíží každým dnem. V pøedvolební kampani mùžeme zaznamenat hned nìkolik zajímavých fenoménù. Rostoucí nervozitu uvnitø stran, které vycítily, že nedostanou tolik hlasù jako v minulosti. Poslaneckých køesel budou mít tedy ménì a osvìdèení (od reality ale už i proto èasto odtržení) parlamentní matadoøi svádìjí nelítostné boje o volitelná místa na kandidátkách. Je to až zábavnì nechutné, jaké argumenty pøitom zaznívají. Nejnovìji mne zaujalo, že na kandidátku ODS nepatøí ten, kdo sympatizuje s lidmi, kteøí usilují o to, aby za maskota získali jejího otce zakladatele Václava Klause Zøejmì proto, že i tato bývalá modla se o souèasném vedení ODS vyjádøila kriticky. A je tu ještì jeden fenomén. Strany o hlasy volièù èasto chtìjí bojovat populárními tváøemi. Nikoli programy, ale tváøe sportovcù, hercù èi jinak známých lidí by mìly pøilákat volièe. Vypadá to, že nìkteré volební štáby nás nadále považují za tupé stádo, které na podobné vìjièky skoèí stejnì jako v minulosti. Že pøi rozhodování, komu dát hlas, se volièi nebudou øídit odpovìïmi uchazeèù ke konkrétním problémùm, které nás pálí a místo toho dají hlasy líbivým maskotùm. Nedìlám si žádné iluze, pøesto vìøím, že podobným krysaøùm to tentokrát už nevyjde. (fav)

2 2 KOVÁK èíslo záøí Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 Požadavek Stop rizikovému zamìstnávání je samozøejmì mimoøádnì dùležitý i pro ÈR a odborový svaz KOVO. I u nás všechny formy rizikového zamìstnávání odporují pravidlùm hry a dotýkají se všech. Souèasných kmenových zamìstnancù se netýkají jen zdánlivì. Jen do pokraèování ze str. 1 Byť setkání mladých mìlo každoroènì stoupající tendenci, letos jsme ho museli zrušit, protože jsme se dostali do situace, kdy už poèet úèastníkù byl pro OS KOVO pod hranicí ekonomické únosnosti. Úèastníci se pøihlásili pouze z šesti krajských sdružení. Abych vyjmenoval všechny konkrétní dùvody, proè se tak stalo, na to je pøíliš brzy. To si budeme muset vyhodnotit a vyøíkat na komisi mladých, která bude zasedat zaèátkem øíjna. Teï máme jen první poznatky. K nim patøí pro nás nepøíznivý, ale pro zamìstnance naopak velmi pøíznivý stav, kdy se napø. kolegové ze Zlínského kraje z Letu Kunovice museli omluvit, protože zaèal nábìh nové výroby. To má samozøejmì pøednost a my jsme rádi, že lidé mají práci. Takže to je zcela objektivní dùvod, proè nemohli do Louòovic. V nìkterých pøípadech noví zájemci odøíkali úèast, protože nejel jejich známý, který už na setkání byl a znal situaci z døívìjška. Je to ale také o tom, že v nìkterých pøípadech naši chvíle, než se firma dostane do problémù a i oni jsou nuceni pøejít na nìkterou z forem rizikového zamìstnávání. Pak je pøímo postižen i ten, kdo myslel, že firma s ním poèítá. Zrovna u nás je vìtšinou opak pravdou: v pøípadì existenèních potíží firma pøestane brát veškeré ohledy i na kmenové zamìstnance. Rizikovì zamìstnaní lidé potøebují naši solidaritu a podporu i v dobì, kdy je relativní klid. Pokud si to neuvìdomíme, bude rizikové zamìstnávání zneužito i vùèi kmenovým zamìstnancùm vèetnì odboráøù. K tomuto tématu pøipravujeme mj. i prezentaci pro øíjnové jednání Rady OS KOVO. (fav) funkcionáøi setkání nevìnovali potøebnou pozornost. Pravdou také je, že v dobì, kdy bìžnì vrcholila informaèní kampaò k setkání, se zrovna pøipravoval sjezd OS KOVO, který mìl samozøejmì pøednost. Nìkterá krajská sdružení, napø. v Královéhradeckém KS, se setkáním zabývala i na své konferenci a pøesto se pøihlásili jen dva lidé. A byl ještì jeden dùvod. Nìkterá krajská sdružení uspoøádala v létì svoje vlastní akce. Za ty jim je tøeba podìkovat, je dobré, že se konaly, ale úèastníci už jednou byli uvolnìni na regionální akci a nemohli tudíž za pár týdnù jet i na akci celostátní. Ne proto, že by nechtìli, ale problémem bylo další uvolnìní ze zamìstnání. Analýza pøíèin toho, k èemu došlo, tedy už zaèala a bude dále pokraèovat. A co z toho vyplyne do budoucna? S tím, že setkání nebude, jsme seznámili i pøedsednictvo a mìli k tomu první debatu. Situaci jsme probírali už i na úseku. Také jsou urèité první závìry. Uvažujeme napø. o tom, poøádat setkání mladých nikoli každoroènì, ale jednou za dva roky. Chtìli bychom se sejít s pøedstaviteli mladých z jednotlivých krajských sdružení s tím, že bychom spoleènì vyhodnotili jejich a naše akce a pokusili se o nìjakou koordinaci, abychom si navzájem neubírali úèastníky. Pokud tedy celostátní setkání bude jednou za dva roky, domluvit to tak, aby je v roce, kdy se bude konat upøednostnili a pøispìli k tomu, aby úèast byla skuteènì velká. Sejdou se na nìm pøece mladí nikoli jen z regionu, ale z celé republiky a mohou si tak vymìnit názory na spoleèné problémy a diskutovat o nich z rùzných pohledù. Je také pravda, že bychom se chtìli vrátit k pùvodní programové náplni setkání mladých z let 2010 a Máme za to, že program v roce 2012, který jsme pøizpùsobili požadavkùm Nadace Friedricha Eberta, protože na nìj i finanènì pøispìla, nebyl pro naše mladé tak lákavý, jak se èekalo. Proto také chceme, aby se v budoucnu na programu podíleli nejen hlavní organizátoøi, ale v co nejvìtší míøe i ti, co na setkání pøijedou. (red) Horníci vyjdou do ulic Budoucnost Dolu Paskov je ohrožena. Zajímavý výzkum Spoleènost OKD, kterou vlastní tìžební skupina NWR miliardáøe Zdeòka Bakaly a která zamìstnává asi 13 tisíc lidí, je ve velké krizi. V prvním pololetí letošního roku se propadla do ztráty pøes 10 miliard. To vyvolalo i diskusi o uzavøení Dolu Paskov. Právì v tìchto dnech se rozhoduje, kdo a jak pocítí všechna úsporná opatøení. Veškeré potøebné informace poskytneme odborùm i zástupcùm obcí a veøejnosti. Oèekáváme, že tak uèiníme nejdøíve v druhé polovinì záøí, podle dalšího vývoje jednání, ale nejpozdìji do konce øíjna, slibuje generální øeditel OKD Ján Fabián. Vedení OKD mezitím na jednání o nové kolektivní smlouvì pøišlo jak s návrhy na snižování platù na šachtách, tak omezením systému benefitù. Atmosféra je napjatá, odboráøi svolali na 17. záøí velkou demonstraci pøímo do ostravských ulic. Krizi v OKD symbolizuje i zrušení tradièních Hornických slavností. Nic takového už letos v záøí horníci nezažijí, zùstane jen pietní vzpomínka na ty, kteøí pod zemí zemøeli. (fav) Èeský webový portál Seznam.cz provedl v srpnu výzkum, který potvrdil, že internet mùže výraznì pomáhat nezamìstnaným. Vyplývá z nìho, že lidé, kteøí hledají práci pøes internet, jsou nezamìstnaní v prùmìru o osm mìsícù kratší dobu než ti, kteøí jej nepoužijí. Zatímco ti, kteøí shánìjí práci on-line, jsou prùmìrnì nezamìstnaní 13 mìsícù, u lidí, nepoužívajících internet, je to v prùmìru 21 mìsícù. Podle prùzkumu déle práci hledají lidé starší 45 let, s nižším vzdìláním a spíše lidé na Moravì než v Èechách. Také se potvrdilo, že mladí lidé s vyšším vzdìláním hledají práci výraznì kratší dobu než zbytek populace. Víc než pìtina nezamìstnaných, konkrétnì 21 procent, je ochotna dìlat jakoukoliv práci, pøièemž èastìji to platí o lidech z malých obcí. Dùležitým požadavkem však je, že hledaná práce musí být v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od bydlištì. S délkou èasu, který stráví lidé doma bez práce, podle prùzkumu nijak výraznì neroste jejich ochota za prací cestovat. Je to dokonce naopak, jejich ochota k jakémukoliv dojíždìní klesá. Platí, že dlouhodobì nezamìstnaní budou radìji dìlat jakoukoliv práci, než aby za ní museli dojíždìt. (fav) Odešel navždy S lítostí oznamujeme, že 23. srpna 2013 ve vìku 65 let náhle zemøel pan Josef Kycl, dlouholetý èlen metalurgické sekce OS KOVO. Josef Kycl byl obìtavým funkcionáøem nejen v ZO Královopolská Brno, ale také v rámci OS KOVO, kde se dlouhodobì podílel mj. na èinnosti Rady metalurgické sekce a na vyjednávání KSVS se Svazem sléváren ÈR. Všichni budeme na našeho kolegu pro jeho pøátelské vystupování rádi vzpomínat. Pepo, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás, odboráøe, vykonal. Èest tvojí památce! Úsek odborové politiky a metalurgická sekce OS KOVO Støípky z jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO Jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO se uskuteènilo v Tøinci, Dolní Lomné. Z jednání: Rada sekce byla mj. informována o dosavadním stavu v zasílání usnesení VZO OS KOVO v rámci koordinace kolektivního vyjednávání PKS èlenù metalurgické sekce pro rok Ze strany ZO OS KOVO v pùsobnosti KSVS SvS nebylo hlášeno neplnìní KSVS. Rada sekce pøipomíná a žádá ZO OS KOVO èleny metalurgické sekce, aby, pokud tak již neuèinily, do 13. záøí 2013 zaslaly pøíslušné usnesení VZO na adresu Rada sekce rovnìž pøipomíná a žádá ZO OS KOVO èleny metalurgické sekce, aby, pokud tak již neuèinily, zaslaly uzavøenou PKS pro následující období na adresu Byla podána informace o kolektivním vyjednávání se Svazem sléváren ÈR. Bylo konstatováno, že Svaz sléváren ÈR od posledního zasedání Rady sekce v dubnu t. r. s OS KOVO v záležitosti KSVS nekomunikoval. OS KOVO i nadále považuje KSVS uzavøenou se Svazem sléváren ÈR pro roky za právoplatnì uzavøenou. Èlenové Rady sekce podali informace o pøípravì kolektivního vyjednávání pro rok 2014 a o ekonomické a výrobní situaci jednotlivých zamìstnavatelù. Rada sekce projednala a schválila návrh termínù zasedání orgánù sekce v roce (red)

3 Cestování 9. záøí KOVÁK èíslo 30 3 Ostrov Ischia léèebna pro každý kloub Ischia je italský léèebný ostrov, nejvìtší v Neapolském zálivu, souèást Kampánského souostroví, plný vùní a zelenì, úrodných vinic a citrusových hájù, starobylých mìsteèek rozesetých po úboèí sopky Monte Epomeo, s krásnými písèitými romanticky divokými plážemi, høejivým sluncem a zázraènými termálními prameny. Jeho bøehy omývá Tyrhénské moøe, krátká vzdálenost jej oddìluje od Neapole a známého ostrova Capri. Ischia je místo, kde èlovìk spoleènì s pøírodou vytvoøili krásu, která vrací sílu a dává chuť žít. V podzemní vrstvì Ischie se skrývá nejvìtší koncentrace termálních vodních pramenù v Evropì. Od východu k západu je ostrov široký asi 10 kilometrù, od severu k jihu 7 kilometrù. Je vulkanického pùvodu tzv. Flegrejských polí. Povrch je pøevážnì bahno radioaktivní úèinky. Je bohaté na minerální soli. V romantické zátoce Baia di Citara v oáze oleandrù, ibiškù a agávií najdeme Kostelik Soccorso si zahrál ve filmu Nebožtíci pøejí lásce. hornatý, nejvyšší hora ostrova je Epomeo s výškou 789 m n. m. Ostrov je v zemských hlubinách propojen s 35 kilometrù vzdáleným Vesuvem. Sopeèný pùvod se na ostrovì projevuje pøedevším termálními prameny, fumaroly jsou to pøírodní vývìry horké páry, pøírodní sauny a horké písky. Mnohé termální láznì pomáhají pøedevším v revmatologii, gynekologii, traumatologii, dermatologii a výrobì kosmetických pøípravkù. Vyvìrá zde více než 100 pramenù rùzné teploty, je zde nespoèetné množství van a bazénù s koupáním v minerální a termální vodì o teplotì od 37 do 40 stupòù. Jako materiál pro bahenní zábaly se používá vulkanická hlína, která se pøed použitím nechává zrát 8 mìsícù v nádržích s minerální vodou. V nìkterých místech má Malebné mìsteèko San Angelo na jihu ostrova. Poseidonovy zahrady. Termální bazény, nìkteré vytesané pøímo ve skále, vypadají jako staré øímské láznì. Horké termální prameny objevili právì Øímané. Od pøístavu Neapol je ostrov vzdálený 33 km. Mezi zajímavá místa patøí Aragonský hrad ze 14. století. V oblasti jsou rozlehlé vinice. Krásné je i rybáøské mìsteèko Fório. Nabízí èisté pláže a krásné moøe. 80 % vína vyrobeného na ostrovì pochází odtud. Sant Angelo je malebné mìsteèko v jižní èásti ostrova. Nacházejí se zde Afroditiny a Apollónovy zahrady s mnoha bazény s termální vodou. Záliv Sorgeto u Sant Angela je známý horkými prameny, které vyvìrají pøímo do moøe, takže se zde i v zimì mùžete koupat. Ischia Porto je nejvìtší pøístav, obchodní, spoleèenské a administrativní centrum, kanálem propojen s moøem. Kuchynì ostrova Ischia je blízká neapolitánské. Mezi místní speciality patøí dary z èistého Tyrhénského moøe. Nechybí rybí polévka, oblíbené jsou nudle Iinguine, špagety se škeblemi èi in bianco (s olivovým olejem), linguine se slávkami a ovèím sýrem, anèovièky. Restaurace nabízejí typickou specialitu coniglio cacciata králíka nadivoko, salát caprese rajèatový s mozzarelou, lilek a houby v oleji, parmazán. Mìli byste ochutnat výborná místní vína i vynikající zmrzliny. Pøes šedesát tisíc obyvatel ostrova se oznaèuje za Ischiany, nikoliv za Italy. Jsou veselí, pøíjemní a ochotní, vždy s úsmìvem vyhoví a pomohou. Co pøivézt domù: epomejské víno, esenciální oleje, mýdla, parfémy, Limoncello - aromatický citrónový likér, ruènì malovanou keramiku. Èasový posun: 0 hodin Doba letu: 1:55 hod. Mìna: Euro Foto: archiv autorky + sš (lab)

4 4 KOVÁK èíslo záøí Servis Okénko do regionu Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO Zlín Co nového ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji žije necelých šest set tisíc obyvatel. Prùmìrná mzda v souèasné dobì nedosahuje 21 tisíc korun. V prùmyslu si však zamìstnanci pøijdou v prùmìru na Kè. Obecná míra nezamìstnanosti dlouhodobì osciluje nìkde mezi 7 9 %. Nejnovìjší údaje ÈSÚ deklarují èíslo 7,57 %, což jistì také ovlivòují sezónní práce a možná i dobrá letní nálada. Vedení Zlínského kraje složené se zástupcù levicových politických stran se stále potýká s nìkolika chronicky nespokojenými obèany, kteøí se obávají toho, aby se Zlín nepøejmenoval opìt na Gottwaldov. Zdá se, že stávající krajská politická reprezentace vrásky místním obyvatelùm nedìlá, na rozdíl od vlády, která zde provádìla asociální reformy a demontáž sociálního státu. V pohybu je ale skuteènì vše. Vláda Petra Neèase padla, Poslanecká snìmovna PÈR se rozpustila a nyní se nervozita z pøedchozího politického prùbìhu pøesunuje k otázce pøedèasných voleb a pøedvolebních kampaní. Propaganda a ovlivòování chování volièù na sebe nenechá dlouho èekat. Nejdùležitìjší jsou potøeby ZO a èlenù Opomeneme-li neoliberální legislativní zmìny provedené Neèasovou vládou, funkèní agendu Regionálního pracovištì OS KOVO ve Zlínì politický vývoj v zásadì nijak neovlivnil. Naše èinnost je stále nasmìrována k potøebám základních organizací a èlenù OS KOVO. Metodická a právní pomoc ve spolupráci s RP OS KOVO Brno, konzultace a kolektivní vyjednávání je doménou pracovištì. Jedním ze základních úkolù je také organizovat a zabezpeèovat odbornou pøípravu èlenù a funkcionáøù OS KOVO. Forma dosažení tohoto poslání je vzdìlávání, které je realizováno v pravidelných cyklech a také v závislosti na aktuálních potøebách a dìních v konkrétních podnicích. Garantem základního stupnì systému vzdìlávání je RP ve Zlínì v kooperaci s RP Brno a personálem odborných pracovišť OS KOVO. Získané kompetence odborových funkcionáøù jsou pøedpokladem k efektivnímu dialogu sociálních partnerù. Významnou zmìnu však pøinesl VI. sjezd Odborového svazu KOVO ve stanovách. Podle nového ustanovení 16a je možná pùsobnost OS KOVO u jednotlivých zamìstnavatelù v rámci tzv. seskupení èlenù. Jedná se o zamìstnavatele, u kterého nepùsobí základní organizace s právní subjektivitou. Seskupení v minimálním poètu pìti èlenù nemá právní subjektivitu a jejím orgánem zastupujícím èleny OS KOVO je povìøený odborový zástupce nebo výbor seskupení èlenù. Èlenové OS KOVO evidovaní pøi RP, kteøí využili svého práva sdružovat se na ochranu svých hospodáøských a sociálních zájmù, nemusí zveøejòovat informaci o svém èlenství v odborové organizaci. A na druhou stranu zamìstnavatelé podle ustanovení 316 odst. 4 písm. e) zákona è. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nesmí od zamìstnance tuto informaci vyžadovat. Zkušenosti ukazují, že tato forma pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù má pozitivní aspekty. Pøedevším v kontextu profesionalizace zastupování zamìstnancù v kolektivním vyjednávání a efektivní ochrany èlenù OS KOVO. V minulosti naše pracovištì navštívilo mnoho zamìstnancù, kteøí mìli zájem o zastupování odborovou organizací. Po seznámení s povinnostmi a náležitostmi souvisejícími se založením základní organizace však zájem opadl. Vìøíme, že možnost pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù prostøednictvím seskupení èlenù zájem o odbory vzbudí. Nauèit se nebát Je mnoho oblastí, které jsou problematické a nacházení øešení nejsou jednoduchá. Za zmínku stojí èást zamìstnavatelù, Snímkem pøipomínáme pøedsjezdovou debatu regionálního sdružení PS KOVO ve Zlínském kraji. kteøí vnímají sociální dialog jako pøekážku v podnikání. Nutno dodat, že se jedná o menší èást zamìstnavatelù. Nicménì jejich praktiky jsou èasto na hranì záko- Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605 Správné znìní tajenky z èísla 28: Pøíjemnì se zahøejete s Le Cheque Déjeuner. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jakub Vlèek z Rychnova nad Knìžnou. Blahopøejeme! Dostane výhru od Le Cheque Déjeuner. Køížovky pro nás vyrábí nakladatelství Enigma. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 17. záøí).

5 Servis 9. záøí KOVÁK èíslo 30 5 na a nìkdy i za touto pomyslnou hranou. Za typické chování lze považovat asociální pøístupy k zamìstnancùm, aroganci moci, hrubou ekonomickou racionalitu a otevøený odpor vùèi odborové organizaci. Zdá se, že v tìchto kauzách platí pouze: Na hrubý pytel, hrubá záplata. Nesmí však zamìstnancùm chybìt odvaha a sebevìdomí! Práce i kultura Chtìl bych také vzpomenout na jednu z tìch veselejších událostí. 8. èervna se uskuteènil v režii ZO OS KOVO ZBROJOV- KA Vsetín, a. s. a RP Zlín dìtský den. Akce probìhla v prostorách sportovního areálu Janová poblíž mìsta Vsetín a zúèastnilo se jí cca 500 èlenù OS KOVO a jejich rodinných pøíslušníkù. Jde vidìt, že kulturní oblast k odborùm stále patøí a doufám, že bude i nadále. Chtìl bych touto cestou také podìkovat všem, se kterými mám tu pøednost spolupracovat, napøíè celým Odborovým svazem KOVO a popøát, aby se nám všem spoleènì daøilo zvyšovat kvalitu služeb, úroveò a spoleèenský kredit odborù. BYDLENÍ JUDr. Iveta Golasová, poradna Sdružení nájemníkù ÈR Øešíme problém s hluènými sousedy Bydlíme na patøe s rodinou, která je velmi hluèná. Už jsme si stìžovali, ale majitel se jich asi bojí a nehodlá s tím nic dìlat. Existuje v takovém pøípadì vùbec nìjaké obrana? Josef Malý, Ostrava Stížnost lze podat nejen k majiteli, ale i na obecní úøad. Lze tak øešit situaci v rámci tzv. správního øízení. Je však otázkou, jakým zpùsobem budete prokazovat hluènost sousedù. V této vìci je tøeba si zajistit i svìdectví jiných nájemcù èi vlastníkù bytových jednotek v témže domì. Komu se poskytuje a kdy vzniká nárok na pøíspìvek na bydlení? Jiøina M., Praha Tento pøíspìvek je poskytován pøíslušným úøadem práce sociálnì slabším obèanùm, kde výdaje pøesahují pøíjem. Ke vzniku nároku na pøíspìvek na bydlení je nutné splnit souèasnì dvì podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % pøíjmù celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveò musí ona tøetina pøíjmù rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoøe. Sdružení nájemníkù ÈR vydalo na toto téma brožuru, kde je vše potøebné vysvìtleno. Brožuru lze vyzvednou v sídle sdružení zdarma nebo si ji nechat zaslat. Kontakt: Sdružení nájemníkù ÈR, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, tel: , Sociální právo JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeò Pøíspìvek na péèi o postižené dítì Jsem zamìstnána a žiji sama s dítìtem ve vìku 3 roky. Nyní se u mého dítìte projevilo zdravotní postižení a v souèasné dobì je hospitalizované ve zdravotnickém zaøízení a já jsem s ním jako doprovod. Lékaøi však prognózují dlouhé léèení s nutnou následnou osobní péèí a z tohoto dùvodu budu nucena odejít ze zamìstnání. Slyšela jsem o možnosti požádat o finanèní pøíspìvek na péèi o postižené dítì. Jak mám postupovat? Vìra K., Plzeòsko Poskytování pøíspìvku na péèi upravuje zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provádìcí vyhláška è. 505/2006 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení tohoto zákona. Pøíspìvek je urèen osobám, které z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebují pomoc jiné fyzické osoby pøi zvládání základních životních potøeb v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti podle tohoto zákona. Z poskytnutého pøíspìvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim mùže dle jejich rozhodnutí poskytovat buï osoba blízká, asistent sociální péèe, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dìtský domov nebo speciální lùžkové zdravotnické zaøízení. V pøípadì nezletilého dítìte rozhoduje o zpùsobu poskytnutí péèe zákonný zástupce dítìte. Nárok na pøíspìvek má osoba starší jednoho roku, která z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby pøi zvládání základních životních potøeb v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti. Pøi posuzování stupnì závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potøeby, jako jsou napøíklad mobilita, orientace, komunikace, stravování, tìlesná hygiena, výkon fyziologických potøeb apod. Výše pøíspìvku na péèi je odvozena od stupnì závislosti a u osob do 18 let vìku je to Kè u I. stupnì závislosti (lehká závislost), Kè Všechna foto u tohoto èlánku jsou ilustraèní. u II. stupnì závislosti (støednì tìžká závislost), Kè u III. stupnì závislosti

6 6 KOVÁK èíslo záøí Servis (tìžká závislost) a Kè u IV. stupnì závislosti (úplná závislost). Pøíspìvek na péèi mùže být zvýšen o Kè pøi splnìní jednoho z tìchto dvou dùvodù: za prvé z dùvodu nízkého pøíjmu oprávnìné osoby a osob s ní spoleènì posuzovaných a to nezaopatøenému dítìti; ve Vašem pøípadì rodièi, kterému náleží pøíspìvek na péèi a který peèuje o nezaopatøené dítì do 18 let vìku, pokud rozhodný pøíjem oprávnìné osoby a osob s ní spoleènì posuzovaných je nižší než dvojnásobek èástky životního minima. Za druhé je navýšení možné z dùvodu podpory zdravotnì postižených dìtí pøedškolního vìku dítìte ve vìku od 4 do 7 let vìku spolu s dalšími podrobnými podmínkami uvedenými v zákonì. Øízení o pøiznání pøíspìvku na péèi se zahajuje na základì písemné žádosti, podané na tiskopisu, který je k dispozici na Úøadech práce nebo na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních vìcí. Krajská poboèka Úøadu práce (dle místa pobytu žadatele o pøíspìvek) provádí pro úèely rozhodování o pøíspìvku nejprve sociální šetøení, pøi kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím pøirozeném sociálním prostøedí. Poté zašle krajská poboèka Úøadu práce pøíslušné okresní správì sociálního zabezpeèení žádost o posouzení stupnì závislosti. Pøi rozhodování o závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpeèení ze zdravotního stavu posuzované osoby doložené nálezem od poskytovatele zdravotních služeb. Poté vydá Úøad práce rozhodnutí o tom, zda se pøíspìvek pøiznává èi nikoliv. Pøiznaný pøíspìvek se vyplácí mìsíènì a to zpìtnì od mìsíce podání žádosti. V souèasné dobì platí nové ustanovení 14a zákona è. 108/2006 Sb., kdy je pøíspìvek vyplácen i v pøípadì, kdy je s oprávnìnou osobou (postižené dítì) k hospitalizaci pøijata jako prùvodce osoba, která byla uvedena v žádosti o pøíspìvek (tedy napøíklad matka dítìte). Tato možnost byla do zákona vložena novelou, jelikož jinak platí, že pøíspìvek na péèi se nevyplácí, jestliže je oprávnìné osobì po celý kalendáøní mìsíc poskytována zdravotní péèe v prùbìhu hospitalizace. Z výše uvedeného je možné a vhodné o pøíspìvek na péèi zažádat již v prùbìhu hospitalizace ve zdravotnickém zaøízení s tím, že vlastní sociální šetøení bude provádìno až po propuštìní dítìte do domácí péèe. Nad rámec dotazu lze ještì podat informaci o možnosti øešení Vašeho dalšího setrvání èi skonèení pracovního pomìru. Výkon práce v zamìstnání bude patrnì pøekážkou pro poskytování celodenní péèe Vašemu dítìti a proto bude nutné buï jednat se zamìstnavatelem o poskytnutí neplaceného volna a nebo pracovní pomìr skonèit. V pøípadì poskytnutí neplaceného volna nebude zamìstnavatel povinen za Vás hradit zdravotní pojištìní, jelikož splòujete podmínku ustanovení 3 odst. 8 písm. c) zákona è. 592/1992 Sb. o pojistném na veøejné zdravotní pojištìní, tj. že jste osobou, která celodennì, osobnì a øádnì peèuje alespoò o jedno dítì do 7 let vìku. Tuto skuteènost prokážete zamìstnavateli rozhodnutím o pøiznání pøíspìvku na péèi a tuto skuteènost také oznámíte Vaší zdravotní pojišťovnì. Další možností je skonèení pracovního pomìru dohodou z vážných dùvodù uvedených v 5 zákona è. 435/2004 Sb. o zamìstnanosti (nezbytná osobní péèe o dítì ve vìku do 4 let nebo nezbytná osobní péèe o fyzickou osobu dle zákona 108/2006 Sb. v kategorii II. až IV.) a nebo skonèení pracovního pomìru výpovìdí z Vaší strany. Z pohledu dùchodového pojištìní by se v pøípadì, že Vám bude pøiznán pøíspìvek na péèi, doba takové péèe, pro úèely dùchodového pojištìní, hodnotila jako doba pojištìní, tedy obdobnì jako napø. doba zamìstnání nebo výdìleèné èinnosti. Osobou, o níž je peèováno, však musí být osoba závislá na Vaší pomoci ve stupni prvním a vyšším a mladší 10 let. Doba této péèe se prokazuje rozhodnutím o dobì a rozsahu péèe. Pro zajištìní kvalitní péèe o Vaše dítì však mùžete využít další možnosti získání finanèních prostøedkù a to zejména podle zákona o státní sociální podpoøe. Jedná se napøíklad o pøídavek na dítì, pøíspìvek na bydlení. Podrobné podmínky a rozšiøující informace Vám poskytne pracovištì státní sociální podpory Úøadu práce. Vzhledem k tomu, že neznám Vaše majetkové pomìry, mohu také doporuèit možnost využití systému pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o systém upravený zákonem è. 111/2011 Sb. o hmotné nouzi, který mimo jiné napomáhá øešení nìkterých nárazových životních situací. Dávkami, kterými se øeší pomoc v hmotné nouzi jsou pøíspìvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimoøádná okamžitá pomoc. Ve Vašem pøípadì je také nutno uvést, že osoby, které jsou v hmotné nouzi dle tohoto zákona, jsou osvobozeny od placení regulaèních poplatkù ve zdravotnictví. Podrobné informace a žádosti vyøizuje pøíslušný Úøad práce. V neposlední øadì je možné požadovat i zvýšení výživného od otce dítìte, jelikož existují relevantní dùvody k jeho zvýšení vzhledem ke zdravotnímu stavu dítìte a nutnosti zabezpeèení celodenní péèe o nì. S ohledem na složitou a nepøehlednou právní úpravu je nutné postupovat tak, že si podáte pøíslušné žádosti a necháte správní orgány vždy rozhodnout. Èasto zaznamenáváme situace, že se žadatelé o dávky nechají odbýt ústním sdìlením pøíslušných referentù úøadù že nárok není a tím mùže dojít k tomu, že Vaše právo na urèitou dávku nebude platnì uplatnìno. V pøípadì dalších doplòujících otázek se mùžete obrátit na pøíslušné regionální pracovištì OS KOVO.

7 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 7 NAŠIM SPOLEČNÝM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC Poskytujeme komplexní nabídku benefitních poukázek pro motivaci zaměstnanců

8 8 KOVÁK èíslo záøí Køížovka Exkluzivní Fleška, vìnovaná spoleèností Le Cheque Déjeuner s.r.o., je výhrou pro úspìšného luštitele køížovky. Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytla spoleènost Le Cheque Déjeuner s.r.o. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 18. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u: (Vyluštìní tajenky z minulého èísla najdete u tiráže na str. 4)

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Pod Radegastem se opìt práci daøí

Pod Radegastem se opìt práci daøí 12 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. èervna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 Hmotná 8 9 Setkání Kolektivní vyjednávání Uèíme se pochopit finanèní Rozvahu nouze Kdo a kdy má nárok na tuto pomoc Historie

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

S podnikem rostly i odbory

S podnikem rostly i odbory 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více