Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč V Lačnově dne: Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Škola název školy Základní škola Lačnov, okres Vsetín adresa školy Lačnov 96, Horní Lideč právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka: Mgr. Olga Jahodová Kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Obec Lačnov adresa zřizovatele Lačnov 158, Horní Lideč Kontakt tel.: Údaje o škole 1. stupeň ZŠmálotřídní Počet tříd, počet ročníků 4 třídy, 5 ročníků (2. a 3. roč. spojeně) Počet Kapacita ţáků školy

3 1. 4 Materiálně technické podmínky školy Učebny (třídy + odborné) Odborné učebny 2 (PC učebna, výtvarná a hudební učebna) Sportovní zařízení tělocvična, hřiště Ţákovský nábytek vyhovující Vybavení učebními pomůckami, vzhledem k neustále se zvyšujícím sportovním nářadím apod. poţadavkům, které MŠMT a další instituce kladou na vzdělávání, je nutné učební pomůcky a sportovní nářadí stále inovovat (mnohdy však finance, které poskytují, nejsou dostačující) Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Tiskárny, kopírky Vybavení školy výpočetní technikou dosud vyhovující, učebnice i učební texty jsou v rámci moţností neustále doplňovány 1ks - ředitelna (přístupná pro všechny pedagogy), 1ks - účetní, 2 ks - učebna PC (přístupná pro všechny pedagogy) 5 PC sestav v učebně výpočetní techniky, v rámci dotačního programu EU - peníze školám: 4 PC sestavy, dataprojektor, interaktivní tabule 1. 5 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt p. Marie Vlčková starostka obce Lačnov 3

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2. 1 Vzdělávací programy Obor vzdělání ŠVP Sluníčko č. j. 01/09/2007 Zařazené ročníky ročník Výuka AJ probíhala od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Výuka informatiky probíhala ve 4. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Výuka plavání probíhala ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 10 hodin Zájmové aktivity Košíková Školní klub - činnost zahájena od 2. pololetí školního roku Dramatický krouţek Náboţenství zařazeno do rozvrhu všichni ţáci 3. Přehled zaměstnanců školy 3. 1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Učitelé ZŠ 4 Učitelka HV 1 (DPP - 3 hodiny týdně) Uklízečka 1 (plný úvazek) Účetní 1 (DPP) 3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení Úvazek. Stupeň vzdělání 4 učitelka 1.00 VŠ 1 učitelka (Hv) DPP VŠ Průměrný věk: 31, 6 let 4

5 3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace 4 učitelé 1. stupně 1 učitelé 2. stupně 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium V tomto roce se na víceleté gymnázium nehlásil ani jeden ţák. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků přehled o prospěchu za školní rok 2011/2012 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Komisionální zkoušky Dne se konaly komisionální zkoušky - skládala je ţákyně 5. ročníku s výsledkem - neprospěla, tudíţ bude ve školním roce 2012/2013 opakovat 5. ročník. 5

6 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků přehled o chování ţáků Ročník Pochvala tř. učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí Důtky Zameškané hodiny Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin celkem Údaje o integraci Druh postižení Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení 0 6

7 5.5 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími školní řád informační systém vůči ţákům a rodičům prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Zcela dodrţováno V letošním roce ţádný ţák Vyvěšen v přízemí budovy a na webu školy - přístupný všem telefonní kontakty, , osobní konzultace po předchozí dohodě Výukové programy, besedy, exkurze, vycházky Zcela vyhovující (takto hodnoceno i ČŠI, která proběhla v lednu 2012) Zapojení do projektu EU - peníze školám - zisk financí na zlepšení vybavení školy, tvorba výukových sad k prohloubení efektivity a zpestření výuky, práce ve skupinách, kreativita ţáků, samostatnost, vyuţívaní techniky, školení pedagogického sboru, zapojování do soutěţí (celostátních i regionálních) Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Dodrţováno Dodrţováno Výstupy dle RVP ZV a ŠVP Plněno 7

8 Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace ţáků účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vhodné Vhodné Na dobré úrovni, díky projektu EU velmi zkvalitněno (dataprojektor, notebooky ) Vyučovací formy a metody sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků Cíle jsou správně naplňovány Zcela podporováno Projektové dny, účast v dramatickém krouţku, vystoupení pro veřejnost, tvorba školního časopisu, účast v celostátních i regionálních soutěţích, zapojení do charitativních projektů Plněno, podle učiva a časových moţností zapojováno do celého vyučovacího procesu Plněno v kaţdém ročníku Plněno u kaţdého vyučujícího Zpětná vazba jak pro ţáky, tak pro učitele Akceptováno v kaţdém ročníku 8

9 Motivace ţáků aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Dobrá, ţáci kladně hodnotí vyuţívání nové techniky dataprojektor, vizualizér, výukové sady učebních materiálů atd. Plně vyuţíváno Dodrţováno - rozhovory, referáty, projekty Usilujeme, aby hodnocení mělo co nejvíce motivační charakter Dodrţováno Plně respektováno a plně vyuţíváno Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Kvalitní Plně akceptováno a upevňováno Zcela dodrţováno Dodrţováno, neustálá snaha a podpora o rozvoj samostatného projevu ţáka Hodnocení věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku Dodrţováno v plné míře Zcela dodrţeno Vyuţíváno, jiţ od 1. ročníku zaloţeno vlastní portfolio Vţdy oceněno, důleţitý prvek 9

10 zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití Hodnocení výsledků ţáka (klasifikační řád) - součást Školního řádu Kaţdé hodnocení je smysluplně zdůvodněno Metody hodnocení vyhovují Plně vyuţíváno všemi vyučujícími 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy (DVPP) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Datum Mgr. Marta Odehnalová Mgr. E. Ivanišová Mgr. Michaela Trčková Pedagogický sbor Mgr. Olga Jahodová Mgr. Monika Vránová Studium anglického jazyka (dvouleté studium) Roční kurz anglického jazyka Roční kurz anglického jazyka Školení v rámci projektu EU - peníze školám - Zásady tvoření výukových sad Školení v rámci projektu EU - peníze školám - tvorba Monitorovací zprávy (co 6 měsíců), řízení daného projektu HV - Jak hudebně zpracovat téma - Rozmary počasí Univerzita Palackého v září červen Olomouci 2012 NIDV Zlín únor červen hrazeno z projektu 2012 EU - peníze školám NIDV Zlín únor červen hrazeno z projektu 2012 EU - peníze školám V rámci celého ZŠ Lačnov školního roku Průběţně v daném NIDV Zlín školním roce ZŠ Brumov - Bylnice Březen

11 7. Granty a projekty 7. 1 Projekt EU- peníze školám Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám, jehoţ cílem je zjednodušit základním školám získání evropských dotací, a to z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vyhlásilo MŠMT. Projekt je zcela financován z ESF bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele. I nám se podařilo získat finanční prostředky, které umoţní kvalitní rozvoj výuky na naší škole. Finance jsou tedy určeny na tvorbu výukových materiálů, na tvorbu digitálních materiálů, dále pak na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zlepšení technického vybavení školy v oblasti interaktivní výuky. Realizace projektu na naší škole začala a bude ukončena nejpozději Z nabídky podporovaných aktivit a šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala tyto: Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. II/2 II/4 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 11

12 Našim úkolem je vytvořit celkem 420 výukových materiálů a tyto ověřit a odučit ve vyučovacích hodinách. Na jejich realizaci se podílí všichni pedagogové. Seznam výukových sad - viz níţe - materiály plně zpracované jsou vyznačeny modře, ostatní sady jsou ve fázi rozpracovanosti. Kaţdý půlrok zasíláme všechny jiţ kompletně vypracované a odučené sady ke kontrole na MŠMT. V současné době máme po úspěšné kontrole jiţ 3. monitorovací zprávu. Výukové materiály zpracované v rámci šablony I/2: 1. ročník, Český jazyk, Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Ivanišová Eliška 3. ročník, Český jazyk, Vyjmenovaná slova Mgr. Trčková Michaela 4. ročník, Vlastivěda, Poznáváme naši vlast Mgr. Jahodová Olga 4. ročník, Vlastivěda, Hlavní události nejstarších českých dějin Mgr. Jahodová Olga Výukové materiály zpracované v rámci šablony II/2: 3. ročník, Anglický jazyk, Soubor materiálů k učebnici Angličtina pro nejmenší Mgr. Trčková Michaela 5. ročník, Anglický jazyk, Soubor materiálů k učebnici Chit, Chat Mgr. Odehnalová Marta DUMy (digitální učební materiály) zpracované v rámci šablony III/2: Tyto materiály jsou ve fázi zpracovávání. Budou doplněny později. Výukové materiály zpracované v rámci šablony V/2: 4. ročník, Přírodověda, Rozmanitost přírody Mgr. Odehnalová Marta 1. ročník, Prvouka, Místo, kde žijeme Mgr. Ivanišová Eliška 5. ročník, Přírodověda, Rozmanitost přírody Mgr. Vránová Monika 5. ročník, Přírodověda, Lidské tělo Mgr. Jahodová Olga 12

13 7. 2 Nadace Jana Pivečky V tomto školním roce jsme získali sponzorský dar ve výši Kč, kdy jsme celou výši finančního příspěvku pouţili na zakoupení nezbytného materiálu k výrobě kulis a kostýmů v rámci dramatického krouţku. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. 1 Školní časopis Byla vydána další 2 čísla (v pořadí už 10. vydání) Prosinec 2011 Vánoční poškoláček s dárečkem (9. číslo) Červen Letní poškoláček (10. číslo) 9. číslo, prosinec 2011, 15 Kč 10. číslo, červen 2012, 17 Kč Letní Poškoláček Vánoční poškoláček s dárečkem A 8. 2 Aktivity školy, účast v soutěţích, projektové dny, u účast v projektech Název akce Datum t o r Foto Zápis do 1. ročníku Září 2011 R a d e k 13 T r č k a

14 Plavecký výcvik ročníku Září - Listopad 2011 Celodenní exkurze v Národní přírodní rezervaci - Pulčín - Hradisko s panem Michalem Bojdou z Hnutí Duha Říjen 2011 Centrum pro rodinu z VK - Jak se stát dobrým kamarádem, Jak správně vyuţívat PC a televizi (preventivní program) Říjen 2011 R-Ego - program v rámci MPP - Hravě zdravě (ţáci ročníku) Listopad 2011 Lampionový průvod - akce spolu s OÚ v předvečer státního svátku Listopad 2011 R-Ego - program v rámci MPP - Den s Bárkou (ţáci ročníku) Listopad 2011 Historie na procházce - zábavný vzdělávací program, který nás zanesl do dávné historie Prosinec 2011 Beseda s policistou - akce v rámci MPP Prosinec

15 Školní čertíci v MŠ - ţáci školy rozdali školkáčkům mikulášskou nadílku Prosinec 2011 Mikulášská nadílka - lačnovská čertovská druţina nadělovala dětem Prosinec 2011 Povedené předvánoční dopoledne - strávené v Pivečkově dřevěnici a Muzeu ve Valašských Kloboukách Prosinec 2011 Vánoční keramická dílna - ţáci si vyrobili andělíčka z keramické hlíny jako vzpomínku na Vánoce 2011 Prosinec 2011 Vánoční besídka - akce pro děti před začínajícími vánočními svátky Prosinec 2011 Vítání občánků - naše školačky uvítaly malé občánky Lačnova Prosinec 2011 Zpívání u Betléma - hudební vystoupení dětí pro veřejnost během vánočních svátků Prosinec 2011 Tělesná výchova v přírodě - první letošní bobovačka Leden

16 Hravá školička - projekt pro budoucí prvňáčky Leden 2012 Výtvarná výchova jinak - ţáci školy stavěli překrásné výtvory ze sněhu dle vlastní fantazie Únor 2012 Dětský karneval - akce, kterou jsme spolu s MŠ a OÚ připravili nejen pro děti Únor 2012 Zápis do 1. ročníku Únor 2012 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - představení dramatického krouţku pro MŠ a ZŠ - generální zkouška před vystoupením pro veřejnost Únor 2012 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - divadelní představení dramatického krouţku při ZŠ pro veřejnost Březen 2012 Březen - měsíc knihy - v rámci daného tématu navštívili ţáci lačnovskou knihovnu Březen 2012 R - Ego - v rámci MPP proběhla beseda na téma: Příběh Bárky a Klárky II. Já a ti druzí Duben

17 V rámci MPP - beseda s preventistou (V. Malcharczik) a tiskovou mluvčí PČR Zlín Duben 2012 Druhá světová válka - Mgr. Petr Odehnal Ph.D. připomněl ţákům hlavní události z období druhé světové války Duben 2012 Pietní akt na Vařákových pasekách - ţáci zde kaţdoročně přednáší básně a účastní se tohoto aktu Duben 2012 Zásady první pomoci - ţáci 4. a 5. ročníku získali v rámci MPP povědomí o primárních zásadách provádění první pomoci Duben 2012 Hvězdárna Vsetín - ţáci 5. Ročníku si prohloubili znalosti o hvězdách a planetách Květen 2012 Sopečný výbuch v Lačnově - sopky, vyrobené v rámci Školního klubu, nám chrlily lávu, která byla ne nepodobná coca - cole Květen 2012 Den matek - děti MŠ a ZŠ popřály maminkám k jejich svátku Květen 2012 Představení ZUŠ - umělci ze ZUŠ Horní Lideč nám předvedli své umění při hře na hudební nástroje Květen

18 Školní výlet do města Štramberk - jeskyně Šipka, terárium, výrobna Štramberských uší, štramberská Trúba, arboretum Květen 2012 Pasování prvňáčků na čtenáře - ţáci prvního ročníku byli popasováni v knihovně v Lačnově na čtenáře Červen 2012 Dopravní hřiště Vsetín - ţáci čtvrtého ročníku zúročili své teoretické znalosti a získali průkaz cyklisty Červen 2012 Myslivecká chata - lačnovští myslivci připravili ţákům oslavy MDD Červen 2012 Odměna dětem za velikonoční jarmark - kongresový sál Zlín s programem Nástroje filharmonie se představují, procházka Zlínem a občerstvení pro děti z výtěţku jarmarku Červen 2012 Návštěva obory u pana Oty Rosůlka ve Valašských Kloboukách Červen 2012 Exkurze u profesionálních hasičů na hasičské zbrojnici ve Valašských Kloboukách - v rámci MPP Červen 2012 Letní olympijské hry 2012 Lačnov - sportovní zápolení druţstev - akce v rámci školy Červen

19 Procházka lačnovskou přírodou spolu s opékáním Červen 2012 Loučení s páťáky - závěrečný táborák spolu se spaním pod širákem Červen 2012 Tablo 5. ročníku - ţáci odchází do ZŠ Horní Lideč 19

20 8. 3 Zapojení do celorepublikových a regionálních soutěţí Stejně jako v loňském roce jsme se i letos přihlásili do soutěţe PRITTel, kde jsme se s naší papírovou sochou zvířete dostali do první desítky ze stovky týmů z celé ČR. Náš tukan Šťukan pak odcestoval do praţské ZOO, kde byl 2 měsíce ke zhlédnutí. Nezaváhali jsme ani letos a znovu jsme zkusili štěstí. Podle pravidel soutěţe bylo nutné vyrobit PRITTele SPORTOVCE. ZŠ Lačnov Zdraví Vás Jakub, Radek, Eliška, Markéta, Karolína, Anna, Magdaléna, Simona, Nikola a Michaela. Jsme žáci 5. třídy ZŠ Lačnov. Je nás deset a společně se staráme o to, aby se naše třídní paní učitelka Marta Odehnalová nenudila a měla co na práci, prostě na ni v hodinách dohlížíme. Práce se nám daří, jsme šikovní a držíme při sobě. Naše škola je krásná, moderní, s dobrým sportovním zázemím a především ke každému vlídná (tedy přicházíte-li s dobrými úmysly). No a Lačnov, to je malebná vesnička na okraji Vizovické vrchoviny, 18 km jižně od Vsetína. Na jaře naše louky rozkvétají tisíci kvítky vzácného fialového šafránu. Kdo u nás ještě nebyl, ať k nám v nejbližších dnech zavítá, jste srdečně zváni. PRITTEL SNOUBORĎÁK Práce začala, jakmile jsme se shodli na tom, že stvoříme snouborďáka. Po přišroubování bot k pevnému prknu jsme zdrátovali tělo prittele z pletiva. Na něj jsme pak nanášeli vrstvy novinového papíru pomocí lepidel Prittel. Práce to nebyla zcela jednoduchá, tvarování jednotlivých partií těla vyžadovalo dobré anatomické znalosti, výbornou tělesnou kondici, odhodlanost pracovat dlouho do noci. Kolorování už bylo vskutku hračkou. Jelikož jsme velmi šikovní, výtvarně i všelikerak jinak nadaní, dílo se nám, při vší skromnosti, povedlo a my jsme se tak po dlouhé době (špinaví, hladoví a naprosto vyčerpaní) mohli konečně setkat se svými rodinami. Nyní budeme s velkým 20

21 očekáváním napjatě sledovat práce ostatních týmů a budeme doufat, že náš prittel porotu osloví a přesvědčí ji o svých schopnostech. Z Lačnova Vás zdraví kolektiv 5. třídy ZŠ Lačnov (umístěno na - soutěţní týmy) Letos nás sice porota do první desítky nevybrala, ale nás to nijak netrápí. Náš lačnovský snouborďák nám bude zdobit prostory školy a připomínat tak naši skvělou a náročnou práci. Jen pro připomenutí: náš Tukan - Šťukan z loňského roku 21

22 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 22

23 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Najdi si chalupu a zasaď do ní příběh malého Čeňka - byl název literárně-výtvarné soutěţe, kterou vyhlásilo Valašské muzeum v přírodě. Do soutěţe se zapojili všichni ţáci naší školy, kteří na daném tématu pracovali ve skupinkách. A podařilo se. Dvě skupinky našich ţáků obsadily druhé místo. Ceny jim byly předány v Roţnově pod Radhoštěm v Dřevěném městečku při akci - Slabikář devatera řemesel. Vítězné práce byly otištěny v Moravskoslezském deníku. 23

24 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 24

25 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 25

26 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Čtení pomáhá - charitativní projekt Fakta o projektu Čtení pomáhá (přebráno z: Naším cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Nabízíme vám seznam krásných knih ke čtení, pro vaše pohodlí rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů. Až některou z knih přečtete, vraťte se k nám zpět. Poté, co odpovíte na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun. Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu, kdo čeká na vaši pomoc. Věnujte ji třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Přehled výsledků soutěţe (http://www.ctenipomaha.cz/cs/predbezne-vysledky-souteze?kategorie=3-5-zs) Soutěţ byla ukončena Pořadí Název školy Název třídy 1 Základní škola Ostrov nad Oslavou, okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace 5. ročník 2 Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 3 Základní škola Březnice 5.A 4 Základní škola Lačnov, okres Vsetín 5.třída A 26

27 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 4 Činnost dramatického krouţku V tomto školním roce nastudovaly děti Dramatického krouţku při ZŠ Lačnov divadelní zpracování pohádky - Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Představení byla dvě - pro děti z MŠ Lačnov v tělocvičně ZŠ a pro širokou veřejnost v místním sále v Lačnově. Cílevědomá a úţasná práce herců a reţisérky (p. uč. Mgr. Marty Odehnalové) nespočívá jen v nastudování rolí, ale také ve výrobě kulis, kostýmů a všeho nezbytného, co k divadlu patří. Za to jim patří obrovský dík. 27

28 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 5 Velikonoční jarmark - 2. ročník V tomto školním roce jsme opět uspořádali velikonoční jarmark, kde si mohl kaţdý z návštěvníků nakoupit velikonoční výrobky, které děti vyráběly v průběhu roku, ale také valašské frgály a malé občerstvení. Celá akce byla uvedena velikonočním pásmem, jeţ si ţáci připravili, a malý výrobek si mohl kaţdý vyrobit i v připravených dílničkách. Vzhledem k nepřízni počasí se vše uskutečnilo v prostorách školy, ale i tak byla akce velmi zdařilá. Výtěţek byl pouţit na dopravu do kongresového sálu Zlín, kde jsme se zúčastnili hudebního koncertu. 28

29 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 6 Hravá školička Takto jsme nazvali malý projekt, jenţ byl určen pro prvňáčky, kteří usednou do školních lavic poprvé v září 2012/2013. Po tři pondělní odpoledne přicházeli do školy předškoláčci z MŠ Lačnov, aby se hravou a nenásilnou formou seznámili se školním ţivotem, třídou a svou paní učitelkou. Za svou nelehkou práci získali diplom. 29

30 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 7 Přispěli jsme i v tomto školním roce Ţáci 5. ročníku připravili vánoční balíček pro Ukrajinu Arcidiecézní charita Olomouc letos jiţ počtvrté uskutečňuje projekt Vánoční balíček pro Ukrajinu. Charita shromaţďuje a následně odveze na Ukrajinu balíčky, aby je předala konkrétním, předem vytipovaným sociálně potřebným dětem z dětských domovů a chudých rodin. V letošním roce se má jednat o 255 balíčků pro 235 dětí, dalších 20 balíčků bude připraveno tzv. do zálohy anebo se bude jednat o balíčky společné, určené pro kolektivy dětí v dětských domovech. Hodnota balíčku by se měla pohybovat kolem 1000 Kč. Do akce se zapojují kaţdý rok desítky jednotlivců, rodin, ale také organizací, které pro děti balíčky připravují. Balíčky se do Olomouce dostávají přímo, nebo prostřednictvím některé z regionálních poboček Charity. Následně dárky poputují na Ukrajinu, kde se Vánoce slaví od 6. ledna. Jedno z těchto potřebných ukrajinských dětí získá balíček od našich páťáků, o tisícikorunovou částku jsme se podělili. Obsah balíčku jsme pečlivě promysleli, dárky nakoupili a společně zabalili. Věříme, ţe mikina, pyţamo, ponoţky, školní pomůcky, ale i milá hračka udělají radost a pomohou. Děkuji touto cestou dětem, které balíček připravily a dokonce opatřily obrázky a vzkazy psanými azbukou, ale také rodičům za jejich vstřícnost a pomoc. Uţ se těšíme, aţ nám z Ukrajiny přijde nějaké dětské pismó. 30

31 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Dětský domov ve Smolině Vánoční dárky (podle psaníček tajných přání) dostaly od nás také děti v Dětském domově ve Smolině Liga proti rakovině Ţáci naší školy prodávali oranţové kytičky - jako symbol této akce - a na podporu Ligy proti rakovině získali tak 1780 Kč. Komentář k údajům: aktivity a prezentace školy na veřejnosti: snaha o kvalitní spolupráci školy s rodičovskou veřejností propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního charakteru prezentace školy na veřejnosti zapojení se do celorepublikových soutěţí péče o volný čas ţáků zájmové krouţky Další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost: spolupráce se ZUŠ spolupráce s MŠ spolupráce s Obecním úřadem Lačnov spolupráce s mysliveckým sdruţením v Lačnově spolupráce s okolními ZŠ spolupráce se sdruţením R-EGO ve Slavičíně spolupráce s Městským muzeem ve Valašských Kloboukách spolupráce s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách spolupráce s PČR v Horní Lidči 31

32 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 9. Prevence sociálně patologických jevů I v tomto školním roce jsme se snaţili co moţná nejvíce rozvíjet témata, která se týkají sociálně patologických jevů dnešní doby. A není jich málo. Jako kaţdý rok i letos škola pořádala mnoho akcí, které byly svou tematikou zaměřeny právě na prevenci proti patologickým jevům. I nadále spolupracujeme se sdruţením R-Ego ve Slavičíně, s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách, se sdruţením První pomoci, Muzeem VK a v neposlední řadě s PČR Horní Lideč. 32

33 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 10. Enviromentální výchova a vzdělávání Pravidelně spolupracujeme s Nadací Jana Pivečky a Městským muzeem ve Valašských Kloboukách, kde se ţáci mimo jiné seznamují s dobovými zvyky Vánoc, Velikonoc, a to jak teoreticky, tak i prakticky. V rámci environmentální výchovy jsme uţ v loňském roce navázali spolupráci s Hnutím Duha, kdy se ţáci zúčastnili vycházky do údolí Smolinky. V letošním roce se jednalo o celodenní exkurzi do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko. Obě akce lektoroval pan Michal Bojda. S lačnovskou mysliveckou chatou a náplní mysliveckého sdruţení se naši ţáci kaţdým rokem seznamují v rámci Mezinárodního dne dětí, kdy pro ně myslivci připravují bohaté zábavné dopoledne. V letošním roce jsme poprvé navázali spolupráci s panem Otou Rosůlkem, který nám umoţnil návštěvu jeho obory ve Valašských Kloboukách. Ţáci tak měli moţnost vidět ve své blízkosti nejen stádo daňků, muflonů či jelenů, ale také spoustu další drobné zvěře. S různými tématy environmentální výchovy pracují ţáci také v zájmovém krouţku Školní klub, kdy často vyuţívají inspiraci z knihy s názvem Zelený ostrov, která je právě na tuto tematiku úzce zaměřena. Získali jsme ji zdarma z projektu - Investice do rozvoje vzdělávání. Od dubna roku 2009 je naše škola zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní. Za získané body jsme mohli pro ţáky objednat uţ spoustu různých dárků dle jejich vlastního výběru. Hnutí Duha - p. Bojda Myslivecká chata v Lačnově 33

34 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Pivečkova dřevěnice ve V. K. Práce Školního klubu Obora u p. Oty Rosůlka ve 34

35 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 11. Hodnocení ICT Nejen díky zapojení do projektu EU peníze školám, který je zaměřen především na zakoupení IT techniky, jsme i my mohli školu zmodernizovat kvalitním IT vybavením, které je nezbytné jednak pro moderní a kvalitní výuku, ale také, jak jsme se přesvědčili letos při prvním povinném celoplošném testování, pro zařazení do pomyslného ţebříčku kvalitně vybavených škol, kdy tak můţeme konkurovat i školám velkým. V 1. vlně únor 2011 jsme zakoupili 4 notebooky, dataprojektor, vizualizér a posuvnou tabuli. Ve 2. vlně - červen 2012 byla tabule zkompletována jako interaktivní, byly zakoupeny další 4 PC sestavy (o jejich umístění bude rozhodnuto později), dále videokamera, která bude slouţit zejména k pořízení záznamů všech školních akcí, přenosné promítací plátno a další materiály nezbytné k vytváření povinných výukových sad. Tato technika významně zkvalitňuje vyučovací proces jako celek. 12. První povinné celoplošné testování ţáků 5. a 9. ročníku základních škol Celoplošné testování bylo v letošním roce povinné pro všechny základní školy. Probíhalo ve dnech Testování 5. ročníku naší školy proběhlo v následujících termínech: Matematika Český jazyk Anglický jazyk Stručný popis testů nastavených celorepublikově Českou školní inspekcí Jednotlivé úlohy byly zařazeny do několika skupin podle toho, čeho se týkaly. 35

36 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč ČESKÝ JAZYK sloh a literatura porozumění textu slovotvorba a slovní zásoba větná skladba pravopis a mluvnice MATEMATIKA geometrie počítání s čísly slovní úlohy ANGLICKÝ JAZYK poslech čtení s porozuměním gramatika konverzace slovní zásoba Kaţdý test začínal několika úlohami základní úrovně. Podle toho, jak v nich ten který ţák uspěl, se zbytek testu naplnil bud opět úlohami základní úrovně nebo úlohami vyšší úrovně. Za kaţdou správně vyřešenou úlohu ţák získal jeden bod (za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil). Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu úloh v celém testu udával úspěšnost v testu. Obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech testu. 36

37 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Výsledky prvního celoplošného testování žáků 5. ročníku ZŠ Lačnov Testovaný předmět Úspěšnost vyjádřena v % Český jazyk 79,9 % Matematika 63 % Anglický jazyk 80,6 % Graf: procentuální vyjádření úspěšnosti v testovaných předmětech Český jazyk Matematika Anglický jazyk 37

38 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 38

39 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ČŠI ve školním roce 2011/2012 proběhla ve dnech od 23. ledna ledna Inspekční zpráva byla zaslána ředitelce školy a také zřizovateli školy. Celkové hodnocení školy Českou školní inspekcí skončilo úspěšně. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP, PO a školení První pomoci. 13. Závěr výroční zprávy Dle závěrů ČŠI a také názorů pedagogického sboru a ostatních pracovníků lze výchovně-vzdělávací proces hodnotit jako kladný a vyhovující. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, v rámci finančních a časových moţností jsou všichni pedagogové ochotni účastnit se různých seminářů, které rozvíjejí nejen jejich kvalitu práce (viz kapitola o DVPP), ale také umoţňují navázat profesionální vztahy s pedagogy z jiných škol. Dle mého názoru je současné klima školy na velmi dobré úrovni, coţ prospívá nejen pracovníkům školy, ale zejména ţákům a věřím, ţe i jejich rodičům. Akce, které pořádá škola zejména s Obecním úřadem a Mateřskou školou, pozitivně prohlubují vzájemné vztahy s širokou veřejností. V průběhu školního roku 2011/2012 nemusela škola řešit problémy závaţného charakteru (šikana, návykové látky, krádeţe apod.), stejně tak nepracovala s informacemi, které by podléhaly utajení. V Lačnově:

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více