Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč V Lačnově dne: Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Škola název školy Základní škola Lačnov, okres Vsetín adresa školy Lačnov 96, Horní Lideč právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka: Mgr. Olga Jahodová Kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Obec Lačnov adresa zřizovatele Lačnov 158, Horní Lideč Kontakt tel.: Údaje o škole 1. stupeň ZŠmálotřídní Počet tříd, počet ročníků 4 třídy, 5 ročníků (2. a 3. roč. spojeně) Počet Kapacita ţáků školy

3 1. 4 Materiálně technické podmínky školy Učebny (třídy + odborné) Odborné učebny 2 (PC učebna, výtvarná a hudební učebna) Sportovní zařízení tělocvična, hřiště Ţákovský nábytek vyhovující Vybavení učebními pomůckami, vzhledem k neustále se zvyšujícím sportovním nářadím apod. poţadavkům, které MŠMT a další instituce kladou na vzdělávání, je nutné učební pomůcky a sportovní nářadí stále inovovat (mnohdy však finance, které poskytují, nejsou dostačující) Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Tiskárny, kopírky Vybavení školy výpočetní technikou dosud vyhovující, učebnice i učební texty jsou v rámci moţností neustále doplňovány 1ks - ředitelna (přístupná pro všechny pedagogy), 1ks - účetní, 2 ks - učebna PC (přístupná pro všechny pedagogy) 5 PC sestav v učebně výpočetní techniky, v rámci dotačního programu EU - peníze školám: 4 PC sestavy, dataprojektor, interaktivní tabule 1. 5 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt p. Marie Vlčková starostka obce Lačnov 3

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2. 1 Vzdělávací programy Obor vzdělání ŠVP Sluníčko č. j. 01/09/2007 Zařazené ročníky ročník Výuka AJ probíhala od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Výuka informatiky probíhala ve 4. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Výuka plavání probíhala ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 10 hodin Zájmové aktivity Košíková Školní klub - činnost zahájena od 2. pololetí školního roku Dramatický krouţek Náboţenství zařazeno do rozvrhu všichni ţáci 3. Přehled zaměstnanců školy 3. 1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Učitelé ZŠ 4 Učitelka HV 1 (DPP - 3 hodiny týdně) Uklízečka 1 (plný úvazek) Účetní 1 (DPP) 3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení Úvazek. Stupeň vzdělání 4 učitelka 1.00 VŠ 1 učitelka (Hv) DPP VŠ Průměrný věk: 31, 6 let 4

5 3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace 4 učitelé 1. stupně 1 učitelé 2. stupně 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium V tomto roce se na víceleté gymnázium nehlásil ani jeden ţák. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků přehled o prospěchu za školní rok 2011/2012 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Komisionální zkoušky Dne se konaly komisionální zkoušky - skládala je ţákyně 5. ročníku s výsledkem - neprospěla, tudíţ bude ve školním roce 2012/2013 opakovat 5. ročník. 5

6 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků přehled o chování ţáků Ročník Pochvala tř. učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí Důtky Zameškané hodiny Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin celkem Údaje o integraci Druh postižení Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení 0 6

7 5.5 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími školní řád informační systém vůči ţákům a rodičům prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Zcela dodrţováno V letošním roce ţádný ţák Vyvěšen v přízemí budovy a na webu školy - přístupný všem telefonní kontakty, , osobní konzultace po předchozí dohodě Výukové programy, besedy, exkurze, vycházky Zcela vyhovující (takto hodnoceno i ČŠI, která proběhla v lednu 2012) Zapojení do projektu EU - peníze školám - zisk financí na zlepšení vybavení školy, tvorba výukových sad k prohloubení efektivity a zpestření výuky, práce ve skupinách, kreativita ţáků, samostatnost, vyuţívaní techniky, školení pedagogického sboru, zapojování do soutěţí (celostátních i regionálních) Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Dodrţováno Dodrţováno Výstupy dle RVP ZV a ŠVP Plněno 7

8 Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace ţáků účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vhodné Vhodné Na dobré úrovni, díky projektu EU velmi zkvalitněno (dataprojektor, notebooky ) Vyučovací formy a metody sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků Cíle jsou správně naplňovány Zcela podporováno Projektové dny, účast v dramatickém krouţku, vystoupení pro veřejnost, tvorba školního časopisu, účast v celostátních i regionálních soutěţích, zapojení do charitativních projektů Plněno, podle učiva a časových moţností zapojováno do celého vyučovacího procesu Plněno v kaţdém ročníku Plněno u kaţdého vyučujícího Zpětná vazba jak pro ţáky, tak pro učitele Akceptováno v kaţdém ročníku 8

9 Motivace ţáků aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Dobrá, ţáci kladně hodnotí vyuţívání nové techniky dataprojektor, vizualizér, výukové sady učebních materiálů atd. Plně vyuţíváno Dodrţováno - rozhovory, referáty, projekty Usilujeme, aby hodnocení mělo co nejvíce motivační charakter Dodrţováno Plně respektováno a plně vyuţíváno Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Kvalitní Plně akceptováno a upevňováno Zcela dodrţováno Dodrţováno, neustálá snaha a podpora o rozvoj samostatného projevu ţáka Hodnocení věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku Dodrţováno v plné míře Zcela dodrţeno Vyuţíváno, jiţ od 1. ročníku zaloţeno vlastní portfolio Vţdy oceněno, důleţitý prvek 9

10 zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití Hodnocení výsledků ţáka (klasifikační řád) - součást Školního řádu Kaţdé hodnocení je smysluplně zdůvodněno Metody hodnocení vyhovují Plně vyuţíváno všemi vyučujícími 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy (DVPP) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Datum Mgr. Marta Odehnalová Mgr. E. Ivanišová Mgr. Michaela Trčková Pedagogický sbor Mgr. Olga Jahodová Mgr. Monika Vránová Studium anglického jazyka (dvouleté studium) Roční kurz anglického jazyka Roční kurz anglického jazyka Školení v rámci projektu EU - peníze školám - Zásady tvoření výukových sad Školení v rámci projektu EU - peníze školám - tvorba Monitorovací zprávy (co 6 měsíců), řízení daného projektu HV - Jak hudebně zpracovat téma - Rozmary počasí Univerzita Palackého v září červen Olomouci 2012 NIDV Zlín únor červen hrazeno z projektu 2012 EU - peníze školám NIDV Zlín únor červen hrazeno z projektu 2012 EU - peníze školám V rámci celého ZŠ Lačnov školního roku Průběţně v daném NIDV Zlín školním roce ZŠ Brumov - Bylnice Březen

11 7. Granty a projekty 7. 1 Projekt EU- peníze školám Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám, jehoţ cílem je zjednodušit základním školám získání evropských dotací, a to z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vyhlásilo MŠMT. Projekt je zcela financován z ESF bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele. I nám se podařilo získat finanční prostředky, které umoţní kvalitní rozvoj výuky na naší škole. Finance jsou tedy určeny na tvorbu výukových materiálů, na tvorbu digitálních materiálů, dále pak na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zlepšení technického vybavení školy v oblasti interaktivní výuky. Realizace projektu na naší škole začala a bude ukončena nejpozději Z nabídky podporovaných aktivit a šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala tyto: Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. II/2 II/4 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 11

12 Našim úkolem je vytvořit celkem 420 výukových materiálů a tyto ověřit a odučit ve vyučovacích hodinách. Na jejich realizaci se podílí všichni pedagogové. Seznam výukových sad - viz níţe - materiály plně zpracované jsou vyznačeny modře, ostatní sady jsou ve fázi rozpracovanosti. Kaţdý půlrok zasíláme všechny jiţ kompletně vypracované a odučené sady ke kontrole na MŠMT. V současné době máme po úspěšné kontrole jiţ 3. monitorovací zprávu. Výukové materiály zpracované v rámci šablony I/2: 1. ročník, Český jazyk, Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Ivanišová Eliška 3. ročník, Český jazyk, Vyjmenovaná slova Mgr. Trčková Michaela 4. ročník, Vlastivěda, Poznáváme naši vlast Mgr. Jahodová Olga 4. ročník, Vlastivěda, Hlavní události nejstarších českých dějin Mgr. Jahodová Olga Výukové materiály zpracované v rámci šablony II/2: 3. ročník, Anglický jazyk, Soubor materiálů k učebnici Angličtina pro nejmenší Mgr. Trčková Michaela 5. ročník, Anglický jazyk, Soubor materiálů k učebnici Chit, Chat Mgr. Odehnalová Marta DUMy (digitální učební materiály) zpracované v rámci šablony III/2: Tyto materiály jsou ve fázi zpracovávání. Budou doplněny později. Výukové materiály zpracované v rámci šablony V/2: 4. ročník, Přírodověda, Rozmanitost přírody Mgr. Odehnalová Marta 1. ročník, Prvouka, Místo, kde žijeme Mgr. Ivanišová Eliška 5. ročník, Přírodověda, Rozmanitost přírody Mgr. Vránová Monika 5. ročník, Přírodověda, Lidské tělo Mgr. Jahodová Olga 12

13 7. 2 Nadace Jana Pivečky V tomto školním roce jsme získali sponzorský dar ve výši Kč, kdy jsme celou výši finančního příspěvku pouţili na zakoupení nezbytného materiálu k výrobě kulis a kostýmů v rámci dramatického krouţku. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. 1 Školní časopis Byla vydána další 2 čísla (v pořadí už 10. vydání) Prosinec 2011 Vánoční poškoláček s dárečkem (9. číslo) Červen Letní poškoláček (10. číslo) 9. číslo, prosinec 2011, 15 Kč 10. číslo, červen 2012, 17 Kč Letní Poškoláček Vánoční poškoláček s dárečkem A 8. 2 Aktivity školy, účast v soutěţích, projektové dny, u účast v projektech Název akce Datum t o r Foto Zápis do 1. ročníku Září 2011 R a d e k 13 T r č k a

14 Plavecký výcvik ročníku Září - Listopad 2011 Celodenní exkurze v Národní přírodní rezervaci - Pulčín - Hradisko s panem Michalem Bojdou z Hnutí Duha Říjen 2011 Centrum pro rodinu z VK - Jak se stát dobrým kamarádem, Jak správně vyuţívat PC a televizi (preventivní program) Říjen 2011 R-Ego - program v rámci MPP - Hravě zdravě (ţáci ročníku) Listopad 2011 Lampionový průvod - akce spolu s OÚ v předvečer státního svátku Listopad 2011 R-Ego - program v rámci MPP - Den s Bárkou (ţáci ročníku) Listopad 2011 Historie na procházce - zábavný vzdělávací program, který nás zanesl do dávné historie Prosinec 2011 Beseda s policistou - akce v rámci MPP Prosinec

15 Školní čertíci v MŠ - ţáci školy rozdali školkáčkům mikulášskou nadílku Prosinec 2011 Mikulášská nadílka - lačnovská čertovská druţina nadělovala dětem Prosinec 2011 Povedené předvánoční dopoledne - strávené v Pivečkově dřevěnici a Muzeu ve Valašských Kloboukách Prosinec 2011 Vánoční keramická dílna - ţáci si vyrobili andělíčka z keramické hlíny jako vzpomínku na Vánoce 2011 Prosinec 2011 Vánoční besídka - akce pro děti před začínajícími vánočními svátky Prosinec 2011 Vítání občánků - naše školačky uvítaly malé občánky Lačnova Prosinec 2011 Zpívání u Betléma - hudební vystoupení dětí pro veřejnost během vánočních svátků Prosinec 2011 Tělesná výchova v přírodě - první letošní bobovačka Leden

16 Hravá školička - projekt pro budoucí prvňáčky Leden 2012 Výtvarná výchova jinak - ţáci školy stavěli překrásné výtvory ze sněhu dle vlastní fantazie Únor 2012 Dětský karneval - akce, kterou jsme spolu s MŠ a OÚ připravili nejen pro děti Únor 2012 Zápis do 1. ročníku Únor 2012 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - představení dramatického krouţku pro MŠ a ZŠ - generální zkouška před vystoupením pro veřejnost Únor 2012 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - divadelní představení dramatického krouţku při ZŠ pro veřejnost Březen 2012 Březen - měsíc knihy - v rámci daného tématu navštívili ţáci lačnovskou knihovnu Březen 2012 R - Ego - v rámci MPP proběhla beseda na téma: Příběh Bárky a Klárky II. Já a ti druzí Duben

17 V rámci MPP - beseda s preventistou (V. Malcharczik) a tiskovou mluvčí PČR Zlín Duben 2012 Druhá světová válka - Mgr. Petr Odehnal Ph.D. připomněl ţákům hlavní události z období druhé světové války Duben 2012 Pietní akt na Vařákových pasekách - ţáci zde kaţdoročně přednáší básně a účastní se tohoto aktu Duben 2012 Zásady první pomoci - ţáci 4. a 5. ročníku získali v rámci MPP povědomí o primárních zásadách provádění první pomoci Duben 2012 Hvězdárna Vsetín - ţáci 5. Ročníku si prohloubili znalosti o hvězdách a planetách Květen 2012 Sopečný výbuch v Lačnově - sopky, vyrobené v rámci Školního klubu, nám chrlily lávu, která byla ne nepodobná coca - cole Květen 2012 Den matek - děti MŠ a ZŠ popřály maminkám k jejich svátku Květen 2012 Představení ZUŠ - umělci ze ZUŠ Horní Lideč nám předvedli své umění při hře na hudební nástroje Květen

18 Školní výlet do města Štramberk - jeskyně Šipka, terárium, výrobna Štramberských uší, štramberská Trúba, arboretum Květen 2012 Pasování prvňáčků na čtenáře - ţáci prvního ročníku byli popasováni v knihovně v Lačnově na čtenáře Červen 2012 Dopravní hřiště Vsetín - ţáci čtvrtého ročníku zúročili své teoretické znalosti a získali průkaz cyklisty Červen 2012 Myslivecká chata - lačnovští myslivci připravili ţákům oslavy MDD Červen 2012 Odměna dětem za velikonoční jarmark - kongresový sál Zlín s programem Nástroje filharmonie se představují, procházka Zlínem a občerstvení pro děti z výtěţku jarmarku Červen 2012 Návštěva obory u pana Oty Rosůlka ve Valašských Kloboukách Červen 2012 Exkurze u profesionálních hasičů na hasičské zbrojnici ve Valašských Kloboukách - v rámci MPP Červen 2012 Letní olympijské hry 2012 Lačnov - sportovní zápolení druţstev - akce v rámci školy Červen

19 Procházka lačnovskou přírodou spolu s opékáním Červen 2012 Loučení s páťáky - závěrečný táborák spolu se spaním pod širákem Červen 2012 Tablo 5. ročníku - ţáci odchází do ZŠ Horní Lideč 19

20 8. 3 Zapojení do celorepublikových a regionálních soutěţí Stejně jako v loňském roce jsme se i letos přihlásili do soutěţe PRITTel, kde jsme se s naší papírovou sochou zvířete dostali do první desítky ze stovky týmů z celé ČR. Náš tukan Šťukan pak odcestoval do praţské ZOO, kde byl 2 měsíce ke zhlédnutí. Nezaváhali jsme ani letos a znovu jsme zkusili štěstí. Podle pravidel soutěţe bylo nutné vyrobit PRITTele SPORTOVCE. ZŠ Lačnov Zdraví Vás Jakub, Radek, Eliška, Markéta, Karolína, Anna, Magdaléna, Simona, Nikola a Michaela. Jsme žáci 5. třídy ZŠ Lačnov. Je nás deset a společně se staráme o to, aby se naše třídní paní učitelka Marta Odehnalová nenudila a měla co na práci, prostě na ni v hodinách dohlížíme. Práce se nám daří, jsme šikovní a držíme při sobě. Naše škola je krásná, moderní, s dobrým sportovním zázemím a především ke každému vlídná (tedy přicházíte-li s dobrými úmysly). No a Lačnov, to je malebná vesnička na okraji Vizovické vrchoviny, 18 km jižně od Vsetína. Na jaře naše louky rozkvétají tisíci kvítky vzácného fialového šafránu. Kdo u nás ještě nebyl, ať k nám v nejbližších dnech zavítá, jste srdečně zváni. PRITTEL SNOUBORĎÁK Práce začala, jakmile jsme se shodli na tom, že stvoříme snouborďáka. Po přišroubování bot k pevnému prknu jsme zdrátovali tělo prittele z pletiva. Na něj jsme pak nanášeli vrstvy novinového papíru pomocí lepidel Prittel. Práce to nebyla zcela jednoduchá, tvarování jednotlivých partií těla vyžadovalo dobré anatomické znalosti, výbornou tělesnou kondici, odhodlanost pracovat dlouho do noci. Kolorování už bylo vskutku hračkou. Jelikož jsme velmi šikovní, výtvarně i všelikerak jinak nadaní, dílo se nám, při vší skromnosti, povedlo a my jsme se tak po dlouhé době (špinaví, hladoví a naprosto vyčerpaní) mohli konečně setkat se svými rodinami. Nyní budeme s velkým 20

21 očekáváním napjatě sledovat práce ostatních týmů a budeme doufat, že náš prittel porotu osloví a přesvědčí ji o svých schopnostech. Z Lačnova Vás zdraví kolektiv 5. třídy ZŠ Lačnov (umístěno na - soutěţní týmy) Letos nás sice porota do první desítky nevybrala, ale nás to nijak netrápí. Náš lačnovský snouborďák nám bude zdobit prostory školy a připomínat tak naši skvělou a náročnou práci. Jen pro připomenutí: náš Tukan - Šťukan z loňského roku 21

22 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 22

23 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Najdi si chalupu a zasaď do ní příběh malého Čeňka - byl název literárně-výtvarné soutěţe, kterou vyhlásilo Valašské muzeum v přírodě. Do soutěţe se zapojili všichni ţáci naší školy, kteří na daném tématu pracovali ve skupinkách. A podařilo se. Dvě skupinky našich ţáků obsadily druhé místo. Ceny jim byly předány v Roţnově pod Radhoštěm v Dřevěném městečku při akci - Slabikář devatera řemesel. Vítězné práce byly otištěny v Moravskoslezském deníku. 23

24 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 24

25 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 25

26 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Čtení pomáhá - charitativní projekt Fakta o projektu Čtení pomáhá (přebráno z: Naším cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Nabízíme vám seznam krásných knih ke čtení, pro vaše pohodlí rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů. Až některou z knih přečtete, vraťte se k nám zpět. Poté, co odpovíte na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun. Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu, kdo čeká na vaši pomoc. Věnujte ji třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Přehled výsledků soutěţe (http://www.ctenipomaha.cz/cs/predbezne-vysledky-souteze?kategorie=3-5-zs) Soutěţ byla ukončena Pořadí Název školy Název třídy 1 Základní škola Ostrov nad Oslavou, okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace 5. ročník 2 Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 3 Základní škola Březnice 5.A 4 Základní škola Lačnov, okres Vsetín 5.třída A 26

27 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 4 Činnost dramatického krouţku V tomto školním roce nastudovaly děti Dramatického krouţku při ZŠ Lačnov divadelní zpracování pohádky - Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Představení byla dvě - pro děti z MŠ Lačnov v tělocvičně ZŠ a pro širokou veřejnost v místním sále v Lačnově. Cílevědomá a úţasná práce herců a reţisérky (p. uč. Mgr. Marty Odehnalové) nespočívá jen v nastudování rolí, ale také ve výrobě kulis, kostýmů a všeho nezbytného, co k divadlu patří. Za to jim patří obrovský dík. 27

28 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 5 Velikonoční jarmark - 2. ročník V tomto školním roce jsme opět uspořádali velikonoční jarmark, kde si mohl kaţdý z návštěvníků nakoupit velikonoční výrobky, které děti vyráběly v průběhu roku, ale také valašské frgály a malé občerstvení. Celá akce byla uvedena velikonočním pásmem, jeţ si ţáci připravili, a malý výrobek si mohl kaţdý vyrobit i v připravených dílničkách. Vzhledem k nepřízni počasí se vše uskutečnilo v prostorách školy, ale i tak byla akce velmi zdařilá. Výtěţek byl pouţit na dopravu do kongresového sálu Zlín, kde jsme se zúčastnili hudebního koncertu. 28

29 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 6 Hravá školička Takto jsme nazvali malý projekt, jenţ byl určen pro prvňáčky, kteří usednou do školních lavic poprvé v září 2012/2013. Po tři pondělní odpoledne přicházeli do školy předškoláčci z MŠ Lačnov, aby se hravou a nenásilnou formou seznámili se školním ţivotem, třídou a svou paní učitelkou. Za svou nelehkou práci získali diplom. 29

30 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 8. 7 Přispěli jsme i v tomto školním roce Ţáci 5. ročníku připravili vánoční balíček pro Ukrajinu Arcidiecézní charita Olomouc letos jiţ počtvrté uskutečňuje projekt Vánoční balíček pro Ukrajinu. Charita shromaţďuje a následně odveze na Ukrajinu balíčky, aby je předala konkrétním, předem vytipovaným sociálně potřebným dětem z dětských domovů a chudých rodin. V letošním roce se má jednat o 255 balíčků pro 235 dětí, dalších 20 balíčků bude připraveno tzv. do zálohy anebo se bude jednat o balíčky společné, určené pro kolektivy dětí v dětských domovech. Hodnota balíčku by se měla pohybovat kolem 1000 Kč. Do akce se zapojují kaţdý rok desítky jednotlivců, rodin, ale také organizací, které pro děti balíčky připravují. Balíčky se do Olomouce dostávají přímo, nebo prostřednictvím některé z regionálních poboček Charity. Následně dárky poputují na Ukrajinu, kde se Vánoce slaví od 6. ledna. Jedno z těchto potřebných ukrajinských dětí získá balíček od našich páťáků, o tisícikorunovou částku jsme se podělili. Obsah balíčku jsme pečlivě promysleli, dárky nakoupili a společně zabalili. Věříme, ţe mikina, pyţamo, ponoţky, školní pomůcky, ale i milá hračka udělají radost a pomohou. Děkuji touto cestou dětem, které balíček připravily a dokonce opatřily obrázky a vzkazy psanými azbukou, ale také rodičům za jejich vstřícnost a pomoc. Uţ se těšíme, aţ nám z Ukrajiny přijde nějaké dětské pismó. 30

31 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Dětský domov ve Smolině Vánoční dárky (podle psaníček tajných přání) dostaly od nás také děti v Dětském domově ve Smolině Liga proti rakovině Ţáci naší školy prodávali oranţové kytičky - jako symbol této akce - a na podporu Ligy proti rakovině získali tak 1780 Kč. Komentář k údajům: aktivity a prezentace školy na veřejnosti: snaha o kvalitní spolupráci školy s rodičovskou veřejností propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního charakteru prezentace školy na veřejnosti zapojení se do celorepublikových soutěţí péče o volný čas ţáků zájmové krouţky Další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost: spolupráce se ZUŠ spolupráce s MŠ spolupráce s Obecním úřadem Lačnov spolupráce s mysliveckým sdruţením v Lačnově spolupráce s okolními ZŠ spolupráce se sdruţením R-EGO ve Slavičíně spolupráce s Městským muzeem ve Valašských Kloboukách spolupráce s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách spolupráce s PČR v Horní Lidči 31

32 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 9. Prevence sociálně patologických jevů I v tomto školním roce jsme se snaţili co moţná nejvíce rozvíjet témata, která se týkají sociálně patologických jevů dnešní doby. A není jich málo. Jako kaţdý rok i letos škola pořádala mnoho akcí, které byly svou tematikou zaměřeny právě na prevenci proti patologickým jevům. I nadále spolupracujeme se sdruţením R-Ego ve Slavičíně, s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách, se sdruţením První pomoci, Muzeem VK a v neposlední řadě s PČR Horní Lideč. 32

33 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 10. Enviromentální výchova a vzdělávání Pravidelně spolupracujeme s Nadací Jana Pivečky a Městským muzeem ve Valašských Kloboukách, kde se ţáci mimo jiné seznamují s dobovými zvyky Vánoc, Velikonoc, a to jak teoreticky, tak i prakticky. V rámci environmentální výchovy jsme uţ v loňském roce navázali spolupráci s Hnutím Duha, kdy se ţáci zúčastnili vycházky do údolí Smolinky. V letošním roce se jednalo o celodenní exkurzi do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko. Obě akce lektoroval pan Michal Bojda. S lačnovskou mysliveckou chatou a náplní mysliveckého sdruţení se naši ţáci kaţdým rokem seznamují v rámci Mezinárodního dne dětí, kdy pro ně myslivci připravují bohaté zábavné dopoledne. V letošním roce jsme poprvé navázali spolupráci s panem Otou Rosůlkem, který nám umoţnil návštěvu jeho obory ve Valašských Kloboukách. Ţáci tak měli moţnost vidět ve své blízkosti nejen stádo daňků, muflonů či jelenů, ale také spoustu další drobné zvěře. S různými tématy environmentální výchovy pracují ţáci také v zájmovém krouţku Školní klub, kdy často vyuţívají inspiraci z knihy s názvem Zelený ostrov, která je právě na tuto tematiku úzce zaměřena. Získali jsme ji zdarma z projektu - Investice do rozvoje vzdělávání. Od dubna roku 2009 je naše škola zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní. Za získané body jsme mohli pro ţáky objednat uţ spoustu různých dárků dle jejich vlastního výběru. Hnutí Duha - p. Bojda Myslivecká chata v Lačnově 33

34 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Pivečkova dřevěnice ve V. K. Práce Školního klubu Obora u p. Oty Rosůlka ve 34

35 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 11. Hodnocení ICT Nejen díky zapojení do projektu EU peníze školám, který je zaměřen především na zakoupení IT techniky, jsme i my mohli školu zmodernizovat kvalitním IT vybavením, které je nezbytné jednak pro moderní a kvalitní výuku, ale také, jak jsme se přesvědčili letos při prvním povinném celoplošném testování, pro zařazení do pomyslného ţebříčku kvalitně vybavených škol, kdy tak můţeme konkurovat i školám velkým. V 1. vlně únor 2011 jsme zakoupili 4 notebooky, dataprojektor, vizualizér a posuvnou tabuli. Ve 2. vlně - červen 2012 byla tabule zkompletována jako interaktivní, byly zakoupeny další 4 PC sestavy (o jejich umístění bude rozhodnuto později), dále videokamera, která bude slouţit zejména k pořízení záznamů všech školních akcí, přenosné promítací plátno a další materiály nezbytné k vytváření povinných výukových sad. Tato technika významně zkvalitňuje vyučovací proces jako celek. 12. První povinné celoplošné testování ţáků 5. a 9. ročníku základních škol Celoplošné testování bylo v letošním roce povinné pro všechny základní školy. Probíhalo ve dnech Testování 5. ročníku naší školy proběhlo v následujících termínech: Matematika Český jazyk Anglický jazyk Stručný popis testů nastavených celorepublikově Českou školní inspekcí Jednotlivé úlohy byly zařazeny do několika skupin podle toho, čeho se týkaly. 35

36 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč ČESKÝ JAZYK sloh a literatura porozumění textu slovotvorba a slovní zásoba větná skladba pravopis a mluvnice MATEMATIKA geometrie počítání s čísly slovní úlohy ANGLICKÝ JAZYK poslech čtení s porozuměním gramatika konverzace slovní zásoba Kaţdý test začínal několika úlohami základní úrovně. Podle toho, jak v nich ten který ţák uspěl, se zbytek testu naplnil bud opět úlohami základní úrovně nebo úlohami vyšší úrovně. Za kaţdou správně vyřešenou úlohu ţák získal jeden bod (za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil). Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu úloh v celém testu udával úspěšnost v testu. Obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech testu. 36

37 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč Výsledky prvního celoplošného testování žáků 5. ročníku ZŠ Lačnov Testovaný předmět Úspěšnost vyjádřena v % Český jazyk 79,9 % Matematika 63 % Anglický jazyk 80,6 % Graf: procentuální vyjádření úspěšnosti v testovaných předmětech Český jazyk Matematika Anglický jazyk 37

38 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 38

39 ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč 12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ČŠI ve školním roce 2011/2012 proběhla ve dnech od 23. ledna ledna Inspekční zpráva byla zaslána ředitelce školy a také zřizovateli školy. Celkové hodnocení školy Českou školní inspekcí skončilo úspěšně. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP, PO a školení První pomoci. 13. Závěr výroční zprávy Dle závěrů ČŠI a také názorů pedagogického sboru a ostatních pracovníků lze výchovně-vzdělávací proces hodnotit jako kladný a vyhovující. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, v rámci finančních a časových moţností jsou všichni pedagogové ochotni účastnit se různých seminářů, které rozvíjejí nejen jejich kvalitu práce (viz kapitola o DVPP), ale také umoţňují navázat profesionální vztahy s pedagogy z jiných škol. Dle mého názoru je současné klima školy na velmi dobré úrovni, coţ prospívá nejen pracovníkům školy, ale zejména ţákům a věřím, ţe i jejich rodičům. Akce, které pořádá škola zejména s Obecním úřadem a Mateřskou školou, pozitivně prohlubují vzájemné vztahy s širokou veřejností. V průběhu školního roku 2011/2012 nemusela škola řešit problémy závaţného charakteru (šikana, návykové látky, krádeţe apod.), stejně tak nepracovala s informacemi, které by podléhaly utajení. V Lačnově:

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 25. 8. 2011 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 26. 8. 2013 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2012/2013

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2012/2013 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2012/2013 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová Charakteristika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2011/2012

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2011/2012 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová Charakteristika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 25. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více