ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1

2 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn jen název ČESPAS) 2. Sídlo ČESPAS: Novákových 1954/20a, Praha 8 Libeň Článek 2 Předmět činnosti 3. ČESPAS je spolkem zaměřeným na rozvoj dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím pohybových aktivit. 4. ČESPAS vytváří podmínky pro popularizaci a rozvoj pole & art sports ve všech jeho podobách. 5. ČESPAS vytváří svou pravidelnou soutěžní a metodickou činností podmínky pro masové zapojení dětí, mládeže i dospělých a to jak pro rekreační formu pole & art sports, tak i pro vrcholovou úroveň. Cílem a posláním činnosti ČESPAS je především: Článek 3 Cíle a poslání Vytvořit prostor pro vhodné využívání volného času dětí, mládeže i dospělých a vytvořit širokou základnu zájemců Zajistit špičkovou úroveň pole & art sports v mezinárodním měřítku Zavést certifikaci lektorů Metodicky a organizačně podporovat rozvoj pole & art sports, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky Vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel Vybudovat základnu spolupracujících subjektů a společnými silami zařadit pole & art sports mezi respektované sportovní odvětví 2

3 Článek 4 Způsoby plnění cílů Uvedených cílů se ČESPAS bude snažit dosáhnout především těmito způsoby: Tvorbou a rozvojem systému soutěží Tvorbou a rozvojem systému metodického vedení, vzdělávání a organizace ve vlastní odborné činnosti (sportovci, instruktoři, porotci, trenéři atd.) Tvorbou podmínek pro činnost státní reprezentace v pole & art sports Vytvářením ekonomické základny pro provozování pole & art sports Správou vlastního a svěřeného hmotného majetku Zabezpečováním a prosazováním součinnosti sdružených kolektivů Poskytováním metodické pomoci při vzniku a činnosti kolektivů Vydáváním digitálních, tiskových či jiných materiálů Spoluprací s orgány státu, s jinými zájmovými seskupeními a organizacemi nebo se zahraničními a mezinárodními organizacemi při vytváření legislativních a ekonomických podmínek K podpoře plnění svých cílů může rovněž ČESPAS provozovat obchodní, reklamní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat jiné právnické osoby. Orgány ČESPAS jsou: Nejvyšší orgán: Valná hromada Statutární orgán: Prezidium ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDICÍ STRUKTURA ČESPAS zároveň může vytvářet v průběhu své činnosti další orgány či komise. Článek 1 Valná hromada a) Valná hromada je nejvyšším orgánem ČESPAS a je tvořena všemi členy svazu včetně zakládajících členů. b) Valná hromada (dále jen VH) zejména: 1. určuje hlavní zaměření činnosti ČESPAS, 2. rozhoduje o změně stanov ČESPAS, 3. rozhoduje o vydání organizačních a finančních směrnic ČESPAS, 4. schvaluje výsledek hospodaření ČESPAS, 5. rozhoduje o použití zisku ČESPAS, 6. zřizuje fondy ČESPAS, stanoví pravidla jejich tvorby, čerpání a správy, 3

4 7. schvaluje rozpočet ČESPAS, 8. hodnotí činnost orgánů ČESPAS, 9. rozhoduje o sloučení s jiným spolkem, 10. rozhoduje o zrušení ČESPAS, 11. potvrzuje začlenění ČESPAS do národních či mezinárodních organizací a vystoupení z nich c) Řádná VH se koná minimálně jednou ročně. Svolává ji Prezidium do sídla spolku, pokud není určeno jinak. Oznámení o konání VH musí být doručeno nejméně 30 dnů před zasedáním VH. d) Řádná VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku nebo nadpoloviční většina zakládajících členů. VH se může konat i formou videokonference či jiným vhodným způsobem bez nutnosti fyzické přítomnosti členů, musí však být zaručen řádný průběh VH. Není-li v daném termínu VH usnášeníschopná, koná se za 60 minut mimořádná VH, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina zakládajících členů. Tato VH je již usnášeníschopná. e) Usnesení VH je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů včetně nadpoloviční většiny přítomných zakládajících členů, není-li dále stanoveno jinak. Usnesení VH o rozhodnutí o změně stanov, volbě a odvolání členů Prezidia, sloučení ČESPAS s jiným spolkem či zrušení ČESPAS nebo o jiných závažných skutečnostech je přijato, hlasují-li pro ně dvě třetiny přítomných členů včetně všech přítomných zakládajících členů. f) Na VH se hlasuje veřejně, pokud VH nerozhodne jinak. VH může rozhodnout o tom, že hlasování v některých věcech proběhne elektronickou či jinou formou. g) Každý člen má jeden hlas. Nemůže-li se člen zúčastnit zasedání VH, může pověřit písemnou plnou mocí jinou osobu k jeho zastupování a hlasování na VH. Jedna osoba nemůže být hlasující a zároveň zastupující. h) Prezidium může svolat mimořádnou VH, zejména v případech, kdy není řádná VH schopna se usnášet nebo v dalších neodkladných případech. Článek 2 Prezidium a) Prezidium volí ze svých členů Prezidenta a Viceprezidenta ČESPAS. Prezident jedná a podepisuje za ČESPAS samostatně, je však vždy vázán rozhodnutím Prezidia. Prezident může písemně pověřit k jednání a podepisování za ČESPAS i jiného člena Prezidia. Viceprezident ČESPAS má stejná práva a povinnosti jako Prezident ČESPAS. b) Úlohy Prezidia jsou zejména: 1. vykonává rozhodnutí VH v oblasti své působnosti, 2. rozhoduje o přijetí nových členů ČESPAS, 3. připravuje podklady pro VH, 4. schvaluje předpisy a pravidla pro činnost ČESPAS v oblasti své působnosti, 5. organizuje a řídí činnost ČESPAS pro její členy i pro veřejnost, 6. vykonává práva a povinnosti dané pracovně právními předpisy, 4

5 7. zabezpečuje řádné vedení účetnictví ČESPAS, 8. rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí úvěru, 9. jmenuje a řídí komise pro výkon činností v oblasti své působnosti, 10. předkládá VH roční účetní závěrku a zprávy o stavu majetku ČESPAS, atd. c) Funkční období členů Prezidia je 5 let. Prodlužuje se o dobu, po kterou není zvoleno nové Prezidium. Prezidium se schází podle potřeby. d) Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. e) Členové Prezidia jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, jejichž nežádoucí užití by mohlo ČESPAS způsobit škodu. ČÁST TŘETÍ ČLENSTVÍ 1. Členství v ČESPAS je Individuální Institucionální Článek 1 Druhy členství Prezidium ČESPAS může rovněž udělit statut čestného, mimořádného či jiného členství. Členství s rozhodovacím hlasem je tzv. Premium členství. Členství s poradním hlasem je tzv. Standard členství. Článek 2 Vznik členství 1. Členem ČESPAS se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba, která poskytne potřebná data v souvislosti se stanovami a interními předpisy ČESPAS a zaplatí členský příspěvek. 2. O podmínkách pro vstup členů, o výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok a o přijetí nového člena rozhoduje Prezidium. 3. Členství v ČESPAS vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky člena do ČESPAS, schválením jeho přijetí Prezidiem a zaplacením členského příspěvku. 4. Individuálním členem se může stát fyzická osoba, která je starší 18 let, trestně bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. 5. Institucionálním členem se může stát skupina, formace, právnická osoba apod., ve které jsou všichni členové trestně bezúhonní a alespoň jedna fyzická osoba je starší 18 let. Institucionální člen má při 5

6 hlasování jeden hlas bez ohledu na počet jeho členů. Práva a povinnosti člena ČESPAS má v případě institucionálního členství statutární zástupce, lídr, zvolený zástupce apod. institucionálního člena, který také podává přihlášku. 6. ČESPAS vede seznam členů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Rozsah zveřejňovaných informací, případně zpoplatnění zveřejnění některých informací (např. charakteru reklamy) bude upraven interním předpisem. Seznam členů a konkrétní rozsah informací může být uveřejněn jen se souhlasem zveřejněných členů. Článek 3 Zánik členství Členství v ČESPAS zaniká (členský příspěvek je nevratný ve všech bodech): písemným/elektronickým oznámením individuálního člena nebo k tomu oprávněného zástupce institucionálního člena vyloučením, porušil-li individuální člen nebo institucionální člen či některý ze členů institucionálního člena hrubým způsobem stanovy ČESPAS nebo vnitřní předpisy a usnesení orgánů, nebo jiným způsobem vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání ČESPAS, nedbal uloženého kárného opatření, nebo je jeho jméno spojeno s trestnou činností, přičemž o vyloučení rozhoduje Prezidium 2/3 hlasů. O vyloučení zakládajícího člena rozhodují všichni zakládající členové 2/3 svých hlasů. vyškrtnutím pro neplnění členských povinností, např. nezaplacení členských příspěvků ČESPAS vypovězením kteroukoliv ze stran ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení výpovědi druhé straně uplynutím doby, na kterou bylo členství uzavřeno úmrtím člena, zánikem kolektivu či právnické osoby zánikem ČESPAS Článek 4 Práva a povinnosti členů, mediální práva 1. Práva členů ČESPAS: a) účastnit se VH ČESPAS b) mít poradní hlas na VH ČESPAS c) navrhovat kandidáty do orgánů ČESPAS d) účastnit se činnosti ČESPAS e) zúčastňovat se akcí a soutěží pořádaných, vyhlašovaných nebo schválených ČESPAS, f) zúčastňovat se porad orgánů ČESPAS, kterých je členem, nebo orgánů, na jejichž jednání byl delegován g) dostávat informace o činnosti ČESPAS, h) využívat výhod členství v ČESPAS (např. tiskový a jiný materiál ČESPAS za případné zvýhodněné ceny, zvýhodnění při akcích ČESPAS apod.), jednotlivé výhody nejsou vymahatelné, rozhodující je charakter materiálu či konkrétní akce i) být volen do orgánů ČESPAS po splnění podmínek danými ČESPAS, 6

7 2. Povinnosti členů ČESPAS: a) dodržovat stanovy ČESPAS a všechny další vnitřní předpisy a usnesení orgánů a svým jednáním, vystupováním a chováním dbát dobrého jména ČESPAS, b) dodržovat mravní a etický kodex člena ČESPAS, c) platit členské příspěvky ČESPAS ve stanovené výši a ve stanoveném termínu, d) podílet se podle svých možností na činnosti a propagaci ČESPAS, e) oznamovat všechny změny v identifikačních údajích. 3. Mediální práva Všichni členové ČESPAS souhlasí s tím, aby ČESPAS, nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukové či zvukově obrazové záznamy ze soutěží a jiných akcí ČESPAS, a s jejich následným použitím v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými způsoby (TV, internet, tištěná média atd.). Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto dotčeno. Souhlas je dán bez nároku na jakoukoli odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu v neomezeném počtu vysílání nebo zveřejnění po celém světě. ČESPAS může tato práva převést na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost. 1. Zdrojem majetku ČESPAS jsou zejména: ČÁST ČTVRTÁ MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ČESPAS movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, členské příspěvky, příjmy z pronájmů zařízení a inventáře, příjmy z organizování kulturních, tělovýchovných, sportovních či jiných akcí příspěvky a dotace od státu, obcí atd., příspěvky a dary od fyzických a právnických osob, vstupné a poplatky za startovné 2. Veškeré nakládání s majetkem ČESPAS je v pravomoci Prezidia ČESPAS. Bez rozhodnutí VH však nesmí Prezidium nemovitý majetek ČESPAS zatížit pohledávkami, zástavními právy, věcnými břemeny nebo jinými právy třetích osob, ani jím ručit za jiné osoby. ČÁST PÁTÁ ZÁNIK ČESPAS zaniká rozhodnutím VH, dnem uvedeným v tomto rozhodnutí nebo dnem, kdy tohoto rozhodnutí bylo přijato rozhodnutím VH o sloučení nebo splynutí ČESPAS s jiným spolkem rozhodnutím soudu 7

8 ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. ČESPAS může vydat organizační a jednací řád spolku. 2. Další práva a povinnosti týkající se ČESPAS nedefinované ve stanovách se řídí vnitřními předpisy k tomuto účelu vydanými. 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. 8

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více