Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002"

Transkript

1 I. PERSONALISTIKA Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002 V roce 2002 na základě předloţené systematizace pracovních míst Městské policie Karlovy Vary rozhodlo zastupitelstvo města o navýšení tabulkové stavu stráţníků. Městská policie (dále jen MP) dnes disponuje 70 stráţníky a 8 civilními zaměstnanci. Poţadovaný počet byl po absolvování několika výběrových řízení naplněn aţ na samém konci roku, coţ mělo v jeho průběhu vliv na zvýšený počet přesčasových hodin, viz graf č.1. Velká většina přesčasů byla směřována na dny pořádání význačných mezinárodních akcí, na jejímţ zdárném průběhu se místní policejní sloţka podílela a rovněţ na období zvýšeného výskytu kapesních zlodějů. Průměrná naplněnost pracovních míst tak činila 70 zaměstnanců. Graf č.1 I.I. Výběrová řízení V průběhu roku se uskutečnilo 6 výběrových řízení, do nichţ se přihlásilo 93 zájemců. Do uţšího výběru postoupilo 55 adeptů. Pouze 13 z nich obléklo uniformu karlovarské MP. Procento úspěšnosti tak není příliš veliké, pouhých 14%. Počet výběrových řízení a úspěšnost zájemců tak jasně signalizují problémy v personální oblasti, se kterými se vedení MP muselo v průběhu roku potýkat.

2 I.II. Vzdělávání strážníků Doplnění tabulkového stavu sebou přineslo pochopitelně nutnost, se ve větší míře zaobírat dalším vzděláváním stráţníků. Pod tímto chápejme běţné zavedení ve výkonu sluţebně staršími kolegy, profesní přípravu v podobě školení mezilidské komunikace a zvládání stresových situací a zároveň nastavení motivačních stimulů k doplnění středoškolského či vysokoškolského vzdělání. Struktura vzdělanosti zaměstnanců je obsaţena v tabulce č.1. Tabulka č.1 Vyučen 35 46% z toho 6 studuje SŠ Maturita 37 48% VOŠ 1 1% VŠ 4 5% Vybraní stráţníci absolvovali týdenní kurz k odchytu psů. V současné době je vyškoleno 7 stráţníků, kteří budou v roce 2003 doplněni o další 3. Získávání informací a dobrých pracovních návyků se nesmí vyhnout ani členům vedení městské policie, kteří absolvovali školení zaměřené na řízení lidí a Time-management. V uvedeném roce 32 stráţníků úspěšně prolongovalo před komisí Ministerstva vnitra ČR. I.III. Výcvik strážníků V rámci pravidelného výcviku se kaţdý stráţník musí dvakrát v měsíci zúčastnit tréninku sebeobrany (prvky Allkampf-Jitsu). Součástí měsíčního výcviku je rovněţ jednodenní taktické zaměstnání zaměřené na střelbu, taktiku zásahu (stavění motorových vozidel, kontrola objektu), ale i na běţné rutinní řešení (kontrola osoby, řešení v blokovém řízení, poučení osoby apod.) V rámci těchto taktických zaměstnání jsou stráţníci například školeni z první pomoci. Záměrně zde neuvádím ţádné zaměstnání spojené s fyzickou kondicí, neboť fyzická zdatnost je záleţitostí osobního volna kaţdého jedince. Jednou do roka však velitel MP interním pokynem vyhlašuje prověrku fyzické zdatnosti. I.IV. Ochrana strážníků Nezbytnou součástí řízení lidí je rovněţ péče o ně. Stráţníci se v poslední době velmi často dostávají do kontaktu s lidmi závislými na drogách, bezdomovci a dalšími jedinci, u kterých je vysoká pravděpodobnost infekční nákazy, především pak ţloutenky. Na základě jednání vyvolaných velitel MP byla uzavřena se zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, u které je převáţná část stráţníků registrována, dohoda. Pojišťovna na jejím základě poskytla jednorázovou částku ,- Kč na oočkování stráţníků proti Hepatitidě typu A a B. Vedle ochranných pracovních pomůcek tak koncem roku 35 stráţníků prošlo touto procedurou na místní hygienické stanici. Za velký klad je moţné povaţovat skutečnost, ţe se podařilo nalézt finanční zdroj a rozpočet města tak nebyl nijak zatíţen.

3 II. VÝKON SLUŽBY Nad veřejným pořádkem v Karlových Varech dohlíţelo v průměru 62 stráţníků. Ti byli rozděleni do jednotlivých skupin dle místa působení či pracovního zaměření. Výkon je rozdělen na 12ti hodinové sluţby, přičemţ v nočních hodinách dozorují město dvě motorizované hlídky. V denní době je počet stráţníků pochopitelně vyšší. Vedle třetí motorizované hlídky ve S.Roli se velí pěší hlídky do lázeňského a obchodně-správního území, nepravidelně automaty a cyklohlídky. V případě zajišťování mimořádných událostí nebo akcí města je výkon pochopitelně posílen. Skupina pultu centrální ochrany vyjela k 917 případům narušení, z nichţ 10 bylo ostrých. V 8 případech se podařilo stráţníkům zadrţet pachatele, coţ je velmi dobrý výsledek. V několika případech a to i na ţádost kolegů z PČR a HZS provedli vyškolení stráţníci slanění do objektu, čímţ pomohli zachránit nejeden lidský ţivot. Ve 113 případech měli stráţníci podezření na spáchání trestného činu, načeţ podali podnět na PČR nebo jí přímo předali pachatele. V 11 případech byl zadrţen při činu kapesní zloděj. Těm městská policie věnovala nebývalou pozornost. II.I. Řešení přestupků Městská policie od počátku roku začala pouţívat nový informační systém Derik, který velmi přesně eviduje činnost hlídek i jednotlivých stráţníků. Ti v uplynulém roce zaevidovali událostí, v nichţ dominuje doprava, veřejný pořádek a kontrolní činnost. Z uvedeného počtu událostí pak bylo řešeno přestupky (pokles oproti roku 2001 způsobený především niţším počtem domluv). Na pokutách stráţci pořádku vybrali ,- Kč (nárůst oproti roku 2001 o více jak 300 tis. Kč). Negativní je však podíl pokut na místě nezaplacených. Kaţdá čtvrtá bloková pokuta je vypsána na tzv. NN (blok na pokutu na místě nezaplacenou), více bod III. Vymáhání pokut na místě nezaplacených. Způsob řešení přestupků, resp. podíl jednotlivých výstupů je uveden v grafu č.2. Graf č.2 * poznámka: BP - zaplacená pokuta, NN - na místě nezaplacená pokuta Nejvýraznější zastoupení v řešených přestupcích má jiţ tradičně (trend v celé republice) doprava 65%. V případě započítání přestupků na parkovacích automatech (nařízení města) by se podíl zvýšil na 84%. Řešení dopravy v klidu na parkovacích automatech v obchodně-správní části města se stráţníci věnovali po celý rok, ve zvýšené míře pak ve čtvrtém čtvrtletí. Blokovací zařízení zde bylo pouţito ve případech, přičemţ bylo uloţeno pokut v úhrnné výši ,- Kč. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) byl v loňském roce vyuţit v případech, coţ signalizuje sniţující se trend. TPZOV je tedy skutečně vyuţíván účelně jen v nezbytných případech. Za zmínku zcela jistě stojí fakt, ţe se stráţníkům podařilo dohledáním majitelů 78 vraků tyto odstranit a tím bezesporu přispět k čistotě našeho města. Kompletní shrnutí přestupků je obsaţeno ve statistice za rok 2002, která je přílohou č.1 této zprávy.

4 II.II. Odchyt psů Jiţ v prosinci roku 2001 byl zpuštěn odchyt psů realizovaný stráţníky MP, kteří tuto činnost mohou vykonávat 24 hodin denně. Rok 2002 tak měl ukázat správnost rozhodnutí pověřit touto činností právě městskou policii. Samotné odchyty doplnila další činnost zaměřená na psí problematiku. Kontrola volného pobíhání psů, kontrola znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy apod. Za celý rok 2002 je evidováno událostí, v nichţ svoji roli sehrál právě psí miláček. Ve 440 případech stráţníci uloţili blokovou pokutu. Jejich sumář tak dosáhl neuvěřitelných ,- Kč. Pro zajímavost uvádím, ţe v předchozích letech tato suma dosahovala výše mezi 20 aţ 30 tis. Kč. Odchyceno bylo 258 psů, 201! z nich bylo po převozu ustájeno v psím útulku. II.III. Doprava v lázeňské území Dopravní situace v centru lázní není vyhovující. Nedostatek parkovací kapacity ztěţuje řešení dopravy v klidu. Městská policie vydává ţadatelům o vjezd do této lokality povolení a to v souladu s nařízení města. V loňském roce bylo vydáno celkem povolenek, z toho jednorázových (průměrná délka platnosti 4 dny), 780 celoročních-placených a celoročních-neplacených. Na poplatcích se vybralo ,- Kč. Vývoj výdeje povolenek a poplatků je uveden v tabulce č.2. Tabulka č.2 Vývoj povolení a poplatku za vjezd do LÚ Počty Jednorázové Celoroční placené Celoroční neplacené Poplatky Jednorázové Celoroční V kontrolní činnosti zaměřené na dopravu se stráţníci zaměřují především na pěší zóny a oprávněnost kontroly vjezdu. Namátkově se v průběhu roku dělají součinnostní akce ve spolupráci s PČR. II.III. Městský kamerový systém Městský kamerový systém slouţí Karlovým Varům jiţ 5 let. První etapa realizovaná koncem roku 1997 obnášela vybudování střediska a pěti kamerových bodů (dále jen KB) v obchodně-správním území. Druhé etapa o rok později navázala na první a monitoring byl rozšířen do lázeňské čtvrti. V roce 2001 po malé odmlce došlo k revitalizaci systému a jeho rozšíření o tzv. propozice (softwarové nastavení poloh kamer) a dálkovou správu po videotelefonu. Třetí etapa v roce 2002 rozšířila monitoring mimo centrum, konkrétně na Sokolovskou a Západní ulici. Zároveň došlo k úpravě monitorovacího pracoviště, jelikoţ podmínky byly nevyhovující pro další rozšiřování. Vedle digitálního záznamu byla pořízena nová racková skříň umoţňující další rozšíření aţ o 5 KB. Současné pokrytí území města kamerovým systémem je obsaţeno v mapě, která je přílohou č.2 této zprávy. Operátoři stálé sluţby pomocí kamerového systému dohlíţejí nad veřejným pořádkem, nutno podotknout, ţe se tak neděje 24 hodinovým dohledem, neboť za tímto účelem není zřízena zvláštní sluţba. Velkým pomocníkem se stává především v boji proti kapesním zlodějům, při pořádání kulturních a sportovních akcí, při demonstracích, ale také při povodních. V roce 2002 bylo zaznamenáno tzv. záchytů, tj. stavů neodpovídajících běţnému normálu. V 867 případech se

5 podařilo na základě podnětu operátora věc vyřešit. Vedle špatného parkování či nepovoleného průjezdů pěších zón je nejvíce evidováno kapsářů, rvaček, znečištění veřejného prostranství, volného pobíhání psů a porušování Kolonádního řádu. Městská policie dnes pouţívá na základě schváleného povolení ČTÚ přídavný systém k pultu centrální ochrany. Sledování vozidel pomocí GPS u dvou sluţebních vozidel umoţňuje vedle operativnosti nasazení té které hlídky; vyuţívá se především v nočních hodinách, kdy na celém území slouţí dvě hlídky; i neustálý dohled operátora nad pohybem hlídek. Systém rovněţ obsahuje zařízení ke skrytému přivolání pomoci v případě nouze. II.IV. Prevence kriminality V jarních měsících stráţníci uspořádali jednorázové besedy v 17 mateřských školkách, jejichţ tématem bylo seznámení dětí s městskou policií, telefonování v tísni a základy dopravní výchovy. Součástí akce bylo vyhlášení výtvarné soutěţe,,stráţník očima dětí". Vyhodnoceny byly 3 nejlepší výkresy v kaţdé školce a poté 3 nejlepší školky v Karlových Varech. Na děti čekaly pěkné ceny, které byly financovány z dotačního programu města. Na jaře 2003 stráţníci budou s besedami pokračovat. V roce 2002 preventisté pracovali se ţáky devíti základních škol a se studenty čtyř škol středních. Navštěvována byla rovněţ zvláštní a speciální škola, dětská léčebna Mánes a dětský domov. Stráţníci uskutečnili celkem 232 besed, coţ obnáší 346 hodin strávených v 86 třídách. Během nich oslovili a měli tak moţnost pozitivně ovlivnit přibliţně 1700 dětí. Těţištěm besed na I. stupni byla dopravní výchova, na II. stupni pak program Street Law. Bez povšimnutí však nezůstala ani jiná aktuální témata. Velmi pozitivně hodnotím systém navazování besed. Stráţníci se setkávají s dětmi poprvé v mateřské škole následně ve 4. a 5. třídě. Na druhém stupni stráţníci pracují s 8. a 9. třídami, s jejímiţ ţáky se následně opět shledávají v 1.ročnících škol středních. Z vlastní zkušenosti mohou preventisté potvrdit zlepšení vztahů s dětmi, zejména pak prohloubení jejich důvěry. K tomu by měl přispět i další realizovaný projekt,,schránky důvěry a nástěnky MP". Vedle pravidelných setkávání s dětmi v rámci chystaných besed připravila městská policie i další významné akce, kterými dokázala vzbudit zájem a to nejen dětí. Preventisté tak dnes mají velmi silné renomé u svých partnerů. Výčet akcí je uveden v příloze č.3 této zprávy. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani nutnost dalšího vzdělávání v preventivní oblasti. Koncem roku tak preventisté mohli své načerpané zkušenosti porovnat s informacemi obdrţenými na školeních. Většina seminářů byla plně hrazena organizátory. Výčet: - sraz preventistů městských policií v Českém Krumlově - národní prevence kriminality v Brně - školení metodiků dopravní výchovy v Seči - odborná konference k ochraně dětí v Silberbachu - seminář k systematickému výcviku na DDH v Jablonci - pracovní jednání manaţerů měst realizujících Program prevence kriminality na místní úrovni a zástupců krajů v Solenici Svůj podíl na prevenci a to především ve vztahu k malým dětem má Sportovní klub Městské policie Karlovy Vary, který vedle střelců a potápěčů sdruţuje také příznivce Allkapmf-Jitsu. Instruktor tohoto výcviku se dlouhodobě věnuje práci s mládeţí a mezi kolegy nyní nachází své pokračovatele. II.V. Zajišťování společenských akcí Podíl městské policie na zajištění rozličných společenských akcí konaných v našem městě je nemalý. Vedle zajištění samotného průběhu, se stráţníci podílejí na ostraze majetku, dbají na bezpečnost osob a jsou nápomocni i v doprovodných záleţitostech. Vyšší nasazení uniformovaných stráţců pořádku ve výkonu je nedílnou součástí kaţdé lázeňské sezóny, coţ mimo jiné dokladuje i graf čerpání přesčasových hodin. Výčet akcí: Leden - Tříkrálová sbírka Březen - MS v crossu středních škol,

6 Duben - setkání evropské šlechty, pálení čarodějnic, Květen - zahájení LS, den s US Army, Dětský domov - den otevřených dveří, Červen - Lázeňská desítka, Cyklistický závod mládeţe v Doubí, volby do PSP, Mattoni kanoe, Červenec MFF K.Vary, Carlsbad Triatlon, Srpen - Veterán ralley, Jágr tým, vyhlášení ankety Zlatá hokejka, Motorkáři - jízda městem, Artamonovův závod jízdních kol, Listopad - komunální volby. V sezóně - dostihy, hokej a nohejbal III. VYMÁHÁNÍ POKUT NA MÍSTĚ NEZAPLACENÝCH Stejně jako v minulých letech je velmi důleţitou součástí fungování městské policie institut vymáhání pokut na místě nezaplacených. Preciznost nastaveného systému vymáhání, spolupráce s dotčenými institucemi a veřejná známost nastoleného systému pak přináší své klady. Velký dík za spolupráci patří pracovnicím odboru financí a ekonomiky. Nemalou částku finančních prostředků tvoří téţ pokuty, které byly uhrazeny ve lhůtě 15ti dnů po obdrţení blokové pokuty. Přestupci takto zaplatili 462 pokut v úhrnné výši ,- Kč. Celkem tedy bylo dodatečně zaplaceno nebo vymoţeno ,- Kč. Úspěšnost činnosti pověřené pracovnice dokládají níţe uvedené čísla: a) počet zaevidovaných bloků NN (jiţ výše signalizovaný nárůst), b) počet vypracovaných výkazů nedoplatků - 553, c) počet rozhodnutí o součinnosti třetích osob - 35, d) počet exekučních rozhodnutí - 200, e) počet vnitřních rozhodnutí na odpis nedoplatků , f) suma vymoţených finančních prostředků ,- Kč (loni ,- Kč). IV. MĚSTSKÁ POLICIE JAKO PARTNER Městská policie spolupracuje velmi úzce s Policií České republiky. Vedle součinnosti při zajišťování významných akcí ve městě či při dopravních kontrolách v LÚ, je ze strany stráţníků poskytována velmi prospěšná součinnost při rekognicích. Úzká spolupráce je také s jednotlivými odbory magistrátu města, především pak s odborem ţivotního prostředí, odborem dopravy, odborem financí, ţivnostenským úřadem a odborem lázeňství. Mimo magistrát jmenuji alespoň Armádu spásy a Dopravní podnik, a.s. Městská policie pravidelně informuje o své činnosti širokou veřejnost. Vedle zpracovávání pravidelných svodek z činnosti (volnější a tedy čtivější forma) bývají novináři a tedy veřejnost informováni o chystaných změnách, zajímavostech a to jednak prostřednictvím velitele MP nebo tiskového mluvčího magistrátu města. Kaţdé pondělí bývá pravidelně informováno vedení města o činnosti městské policie za uplynulý týden a kaţdý měsíc je předkládáno statistické zhodnocení činnosti. IV.I. Městská policie a občan V průběhu roku zaznamenali operátoři stálé sluţby příjem telefonátů s různými oznámeními či ţádostmi o pomoc. Na tísňovou linku 156 bylo přijato telefonátů. Pochopitelně zdaleka ne všechny tísňové telefonáty měly charakter skutečné tísně. Operátor tak během dne musí přijmout v průměru 88 telefonátů a k tomuto číslu lze ještě připočítat telefonickou komunikaci s úředníky magistrátu města a radioprovoz uvnitř organizace. Jiţ tradičně nejvíce vytíţenými měsíci z pohledu občana byly květen, červen a červenec. Počátkem roku 2002 se vedení městské policie rozhodlo konat pravidelné setkávání s občany jednotlivých čtvrtí. Smyslem akce bylo kromě výměny názorů, vyslechnout problémy občanů a pokusit se tyto řešit. Setkání se vţdy uskutečňovala v pozdních odpoledních hodinách a v té které čtvrti, neboť bylo snahou přilákat co nejvíce lidí. Bohuţel výsledek nenaplnil očekávání organizátorů. Čtyři setkání (Drahovice, S.Role, Doubí a Rybáře) navštívilo celkem 36 občanů. Potvrdila se tak známá skutečnost - lidé rádi povrchně kritizují, diskutovat o problémech však ochotni nejsou. Pro MP jsou získané poznatky přesto velmi cenné.

7 IV.III. Podněty a stížnosti v roce 2002: - 25 stíţností o oprávněných 2 o neoprávněných 20 o postoupeny, netýkali se MP 3-5 ţádosti o vysvětlení, popř. poskytnutí pomoci V. VÝHLED V ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Ve výhledové části zprávy chci především poukázat na reálné moţnosti městské policie, které se jsou dány jednak zvýšenými kompetencemi a jednak schopnostmi a dovednostmi lidí. Inspiraci jsem hledal u našich obdob v republice s maximální snahou vyvarovat se zbytečných přehmatů a omylů. Zkušenosti svých kolegů nijak nepodceňuji, ba naopak velmi citlivě vnímám dopad určitých činností na veřejnost. V případě pozitivní reakce na konkrétní níţe prezentovaný bod, bude tento samostatně rozpracován do podoby projektu s ekonomickou rozvahou. V.I. Odtahy vozidel Odtahy vozidel, která tvoří překáţku provozu na pozemní komunikaci, můţe provádět od nového roku rovněţ městská policie. Prvotní informace jiţ byly obsaţeny ve zprávě "Dopad novely zákona na činnost městské policie", která prošla dne radou města jako bod č.1. V návaznosti na zkušenosti kolegů z jiných statutárních měst, kde se nejvíce vyuţívá spolupráce městské policie jako orgánu obce a akciové společnosti vlastněné městem, např. technické sluţby, shledávám i já tuto variantu jako nejvhodnější a jsem přesvědčen, ţe Dopravní podnik, a.s. je schopen danou sluţbu plně zabezpečit. Předběţné jednání s ředitelem společnosti ing. Bohánkem jiţ proběhlo a závěry jsou vesměs pozitivní. Největší překáţkou v realizaci nyní shledáváme absenci odstavné plochy. Nejpádnější argumentem pro realizaci je finanční přínos plynoucí do rozpočtu akciové společnosti, jejímţ majoritním vlastníkem je město Karlovy Vary. Stejný princip se dnes vyuţívá i v případě parkovacích automatů. Realizace v roce Dopravní podnik zpracuje ekonomickou rozvahu celé akce. Městská policie rozšíří početní stavy o 4 stráţníky s tím, ţe školení lidí jiţ proběhlo. Nákup nového vozidla je nevyhnutelný, formu nákupu musí zvolit DP K.Vary. Vozidlo musí splňovat normy EU, jednoznačně doporučujeme systém s ramenem, tj. boční nakládání. Z důvodu efektivity je nezbytné vyuţívat zástavního práva na odtaţené vozidlo. V.II. Měření rychlosti Měření rychlosti jedoucích motorových vozidel nepatří do hlavní činnosti městské policie. Stráţníci dokonce za takové přestupky ani nemohou ukládat blokové pokuty. Přesto se zde zmiňuji o moţnosti zajištění této sluţby ze strany městské policie. Zadokumentované přestupky budou okamţitě předávány na odbor dopravy, který je oprávněn věc dořešit. Systém umoţňující změření a zadokumentování přestupku je dostupný na trhu a stojí cca ,- Kč. Návratnost je však velmi rychlá. Před nákupem je také moţné zařízení zapůjčit u Městské policie Brno a po měsíčním odzkoušení jeho nákup zváţit z pohledu docíleného výsledku. K předloţení tohoto návrhu jsem byl veden především neutěšenou situací v lázeňském území, kde je maximální povolená rychlost 30 Km/hod. naprosto běţně porušována. Za vhodnou lokalitu pro měření rychlosti rovněţ povaţuji okolí škol. Realizace v roce V letošním roce je moţné zařízení RAMET zapůjčit, vyškolit obsluhu a po zhodnocení přínosu pro bezpečnost ve městě systém zakoupit. Realizace není spojena s navyšování početních stavů, pouze musí být vyškolena obsluha.

8 V.III. Ostraha budovy magistrátu Fyzická ostraha budovy magistrátu II. U Spořitelny 2, je poţadována pracovníky z jednotlivých agend, především pak z odboru sociálních věcí. Záleţitost byla konzultována rovněţ s vedoucí odboru vnitřních věcí ing. Gallovou, která tuto věc shledává důleţitou a podporuje ji. V loňském roce stráţník zasahoval v 8 případech ataku úředníka ze strany občana a to i fyzického. Mnohdy při projednávání přestupků dochází ze strany obviněných k neadekvátním reakcím, stráţník tak asistuje pro posílení bezpečnosti a hladkého průběhu jednání. Za velmi důleţité povaţuji i preventivní hledisko přítomnosti stráţce pořádku. Městská policie je rovněţ zastoupena v připravovaných plánech opatření při mimořádných událostech v budovách magistrátu. Realizace v roce 2003 Pro zajištění fyzické ostrahy budovy je nutné navýšit početní stavy o jednoho stráţníka. V.IV. Útulek pro psy Městský útulek pro psy spravuje město, konkrétně odbor ţivotního prostředí (dále jen OŢP) a provozuje jej soukromá firma. Poplatky za psy podle příslušné obecně závazné vyhlášky vybírá odbor financí a ekonomiky. Kontrolou a řešením majitelů psů jsou pověřeni stráţníci městské policie. Ti zároveň zajišťují i odchyty volně pobíhajících psů. Jiţ v roce 2001 ve zprávě "O zajišťování odchytu psů ve městě", která prošla radou města jako bod č.3, byl zmiňován fakt, ţe na řešení této problematiky se tak podílejí čtyři subjekty. Výhled na další léta se zaobíral moţností systém zjednodušit a tím i zefektivnit. Po roce fungování odchytů tak městská policie připravena předloţit návrh na převzetí městského útulku. V praxi by tak pracovnice zajišťující provoz útulku mohla přejít pod městskou policii, výpomoc s provozem zajistí dva stráţníci, kteří by vykonávali funkci psovodů. Tento krok jednoznačně posílí kontrolní činnost v okrajových částech města a rovněţ noční výkon ve vytipovaných dnech (především pátek a sobota). Pes šetří mzdové náklady na dalšího člena hlídky. Po projednání návrhu s vedoucím odboru ţivotního prostředí ing. Průšou bylo konstatováno, ţe tento nemá ţádných námitek. Realizace v roce 2004 Náklady jsou spojeny s navýšením početního stavu o 2 stráţníky-psovody a jednoho pracovníka útulku. Reálné navýšení nákladů můţe však stanovit aţ přesná ekonomická rozvaha, neboť současná rozpočtová poloţka na útulek nemusí být pro provoz zajišťovaný městskou policií směrodatná. V.V. Městský kamerový systém Městská policie zpracovala situační projekt prevence kriminality "Připojení PČR na MKS s ovládání kamer". Tento krok jednoznačně vede k zefektivnění vyuţitelnosti kamerového systému. V případě obdrţení dotace z Ministerstva vnitra bude celý projekt realizován koncem letošního roku. Projekt byl ke schválení předloţen radě města i zastupitelstvu města na jednání ze dne , resp Za velmi významné povaţuji vyjádření odpovědného resortu Ministerstva vnitra ČR o změně názoru na vývoj MKS. Nedávné odmítavé stanovisko bylo v roce 2003 změněno a primárním bodem situační prevence má být propojení zmiňovaných systému na PČR. Výhledově na rok 2004 je nutné počítat v rozpočtu s nutnými náklady na obnovu venkovních komponentů systému, které jsou jiţ dnes v provozu přes pět let. Výhodou jistě bude moţnost dalšího rozšíření, coţ současná konfigurace umoţňuje. V.VI. Operativní skupina pro krizové situace Povodně v roce 1997, které zasáhly Moravu měly tragické následky. Mnoho měst tak bylo nuceno na situaci reagovat, spoléhat pouze na stát je utopistické. Operativnost všech zainteresovaných sloţek byla dána z velké části jejich nepřipraveností. Obce a města si tak začala uvědomovat fakt, ţe sloţku kterou přímo řídí, mohou také maximálně vyuţívat. Odtud byl jen krok k průběţné přípravě městské policie na krizové situace. Za všechna povodní postiţená města jmenujme alespoň Zlín a Olomouc. V roce 2002 přišlo do České republiky další povodeň, tentokrát do Čech. Není proto divu, ţe městské policie z Moravy a nezasaţených oblastí Čech (i karlovarská MP) jely svým kolegům pomoci. Ukázal

9 se však jeden rozdíl. Moravané byli maximálně soběstační a jejich výbava mnohonásobně převyšovala moţnosti českých stráţníků. Základní myšlenou zřízení skupiny pro krizové situace je tzv. "dvojfunkčnost". Nejlepší stráţníci budou vyškoleni z jedné aţ dvou odborností, coţ v případě krizové situace umoţní jejich nasazení. Městská policie se v takové situaci rozdělí na dvě části, z nichţ jedna větší bude vykonávat standardní výkon a druhá menší bude plnit aktuální úkoly na území města, které nebude jiţ schopno zajistit krizové řízení. Obě dvě skupiny budou v případě krizové situace rozděleny na dvě směny, které se budou v pravidelných cyklech střídat po celou dobu trvání mimořádné situace. Velmi stručně zde uvedu základní prvky výbavy. Záchranářský gumový člun, potápěčská výstroj (čtyři stráţníci mají vlastní), lezecká souprava (městská policie má ve výzbroji), motorová pila, teleskopické tyče, odchytové náčiní na toulavá a zdivočilá zvířata (městská policie má ve výzbroji). Rovněţ zde velmi stručně uvedu základní funkce skupiny pro krizové situace, která se skládá ze čtyř členů, kteří musí disponovat šesti odbornosti. Optimální situace předpokládá dva potápěče, dva lezce, jednoho odchytáře, jednoho lodivoda, jednoho záchranáře a jednoho vyprošťovatele. Těchto osm pozic musí být skloubeno ve čtyřech lidech. Záchranář - rozšířené znalosti z oblasti první pomoci. Nabyté vědomosti velmi často uplatní i v přímém výkonu Lezec - vyškolení na práce ve výškách, tzv. slaňování. Městská policie disponuje dnes skupinou 12ti lidí, kteří mají poţadovanou odbornou způsobilost. Rovněţ tato odbornost je velmi často vyuţívaná v přímém výkonu. Práce s motorovou pilou (vyprošťovatel) - vyškolení stráţníka pro případ rychlého zásahu v místě kam je ztíţený přístup a hrozí riziko zatopení vlivem uvíznutí stromů a klád. Odchyt toulavých a zdivočelých zvířat (odchytář) - při povodních je velmi oţehavým problémem právě velké mnoţství nezajištěných zvířat. Zkušenosti jednoznačně dokladují velmi rychlou přizpůsobivost například psů novým podmínkám. Ti totiţ během tří dnů začínají tvořit divoké smečky. Vůdce malých plavidel (lodivod) - přeprava po vodou zatopených městech je velmi náročná a lodivod musí být odborně proškolen. Potápěč - městská policie nyní disponuje v rámci sportovního klubu čtyřmi potápěči s výbavou a odbornou zkouškou "open water diver", která je pochopitelně pro krizovou situaci nedostačující. Potápěči mohou být pochopitelně vyuţiti v případě pátrání po utopených, v případě poţadavku orgánů začleněných do integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Realizace v letech s tím, ţe proškolování stráţníků můţe být zahájeno dříve. Stráţníci, kteří budou disponovat zmiňovanými odbornostmi, budou vykonávat naprosto standardní výkon sluţby. Ten bude v pravidelných cyklech doplňován potřebným proškolováním. V případě krizové situace budou nasazeni dle potřeb Krizové štábu vedeného primátorem města. Městská policie není oficiálním článkem IZS. Dle příslušné legislativy tak v době krizové situace nepodléhá jednotnému velení IZS, ale je plně k dispozici krizovému štábu města, tedy vedení města. Příloha Akce pořádané oddělením prevence a dohledu MP v roce Seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol - ukázková hodina práce stráţníků s předškolními dětmi na téma práce městské policie a dopravní výchova Dopravní akce s rádiem Dragon - Dětské dopravní hřiště Okresní kolo dopravní soutěţe - DDH, ve spolupráci s BESIPEM Mateřské školy na DDH - děti se seznámily se základy dopr.výchovy a prakticky si vyzkoušely jízdu na DH Vyhlášení výtvarné soutěţe,,stráţník očima dětí" - odměněny tři nejlepší MŠ Dopravní akce pro všechny příznivce - DDH, ve spolupráci s PČR. Akce pro veřejnost ZŠ Habartov - ukázky besed preventistů (dopravní výchova, Street Law)

10 Poznej K.Vary s městskou policií - akce pro ţáky ZŠ Chodov Poznej K.Vary s městskou policií - akce pro studenty Střední pedagogické školy Ukázka sebeobrany - ZŠ Doubí Mateřské školy na DDH Ukázková hodina lekce Street Law pro školní metodiky a výchovné poradce základních škol - Pedagogicko-psychologická poradna I. ročník putovního poháru Městské policie Karlovy Vary - sportovně vědomostní soutěţ pro ţáky 5. a 9. ročníků ZŠ, ZVŠ Krajské kolo dopravní soutěţe zvláštních škol - DDH, ve spolupráci s BESIPEM Prezentace Integrovaného záchranného systému - ve spolupráci s PČR Delegace z Ukrajiny a Kyrgystánu s vedením Centra pro vyjednávání a řešení konfliktů z Prahy - ukázková hodina z programu,,právo pro kaţdý den"

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Městská policie Zábřeh Počet stran: 16. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 30.1.2011 strana 1 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014

Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014 Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014 1 z 18 Úvod Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014 je vypracována a předkládána pro potřebu předání informací

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy. Tel./fax.: 315 682 901 www.predboj.cz podatelna@predboj.cz IČ: 00240630

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy. Tel./fax.: 315 682 901 www.predboj.cz podatelna@predboj.cz IČ: 00240630 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Předboj konaného dne 1. 6. 2011 místo konání: zasedací místnost OÚ Předboj čas konání: 18.00-18.47 hod. přítomno: omluveno: 0 neomluveno: 0 Zahájení 7 (Ing. Karel

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace školní rok 2010/2011 IČ: 70844275 Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov 2 Personální obsazení (1) Ve školním roce 2010/2011 byl počet pracovníků v Pedagogicko-psychologické

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Zpráva za období 1-12/2007

Zpráva za období 1-12/2007 Zpráva za období 1-12/2007 1. Zhodnocení systému ISP 2007 V Hradci Králové 15.02.2008 Vypracoval Ing. Jan Kolář Zpráva o činnosti ISP Stránka 1 1. Zhodnocení systému 1-12 2007 1) Systému ISP - Mobilní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více