Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002"

Transkript

1 I. PERSONALISTIKA Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002 V roce 2002 na základě předloţené systematizace pracovních míst Městské policie Karlovy Vary rozhodlo zastupitelstvo města o navýšení tabulkové stavu stráţníků. Městská policie (dále jen MP) dnes disponuje 70 stráţníky a 8 civilními zaměstnanci. Poţadovaný počet byl po absolvování několika výběrových řízení naplněn aţ na samém konci roku, coţ mělo v jeho průběhu vliv na zvýšený počet přesčasových hodin, viz graf č.1. Velká většina přesčasů byla směřována na dny pořádání význačných mezinárodních akcí, na jejímţ zdárném průběhu se místní policejní sloţka podílela a rovněţ na období zvýšeného výskytu kapesních zlodějů. Průměrná naplněnost pracovních míst tak činila 70 zaměstnanců. Graf č.1 I.I. Výběrová řízení V průběhu roku se uskutečnilo 6 výběrových řízení, do nichţ se přihlásilo 93 zájemců. Do uţšího výběru postoupilo 55 adeptů. Pouze 13 z nich obléklo uniformu karlovarské MP. Procento úspěšnosti tak není příliš veliké, pouhých 14%. Počet výběrových řízení a úspěšnost zájemců tak jasně signalizují problémy v personální oblasti, se kterými se vedení MP muselo v průběhu roku potýkat.

2 I.II. Vzdělávání strážníků Doplnění tabulkového stavu sebou přineslo pochopitelně nutnost, se ve větší míře zaobírat dalším vzděláváním stráţníků. Pod tímto chápejme běţné zavedení ve výkonu sluţebně staršími kolegy, profesní přípravu v podobě školení mezilidské komunikace a zvládání stresových situací a zároveň nastavení motivačních stimulů k doplnění středoškolského či vysokoškolského vzdělání. Struktura vzdělanosti zaměstnanců je obsaţena v tabulce č.1. Tabulka č.1 Vyučen 35 46% z toho 6 studuje SŠ Maturita 37 48% VOŠ 1 1% VŠ 4 5% Vybraní stráţníci absolvovali týdenní kurz k odchytu psů. V současné době je vyškoleno 7 stráţníků, kteří budou v roce 2003 doplněni o další 3. Získávání informací a dobrých pracovních návyků se nesmí vyhnout ani členům vedení městské policie, kteří absolvovali školení zaměřené na řízení lidí a Time-management. V uvedeném roce 32 stráţníků úspěšně prolongovalo před komisí Ministerstva vnitra ČR. I.III. Výcvik strážníků V rámci pravidelného výcviku se kaţdý stráţník musí dvakrát v měsíci zúčastnit tréninku sebeobrany (prvky Allkampf-Jitsu). Součástí měsíčního výcviku je rovněţ jednodenní taktické zaměstnání zaměřené na střelbu, taktiku zásahu (stavění motorových vozidel, kontrola objektu), ale i na běţné rutinní řešení (kontrola osoby, řešení v blokovém řízení, poučení osoby apod.) V rámci těchto taktických zaměstnání jsou stráţníci například školeni z první pomoci. Záměrně zde neuvádím ţádné zaměstnání spojené s fyzickou kondicí, neboť fyzická zdatnost je záleţitostí osobního volna kaţdého jedince. Jednou do roka však velitel MP interním pokynem vyhlašuje prověrku fyzické zdatnosti. I.IV. Ochrana strážníků Nezbytnou součástí řízení lidí je rovněţ péče o ně. Stráţníci se v poslední době velmi často dostávají do kontaktu s lidmi závislými na drogách, bezdomovci a dalšími jedinci, u kterých je vysoká pravděpodobnost infekční nákazy, především pak ţloutenky. Na základě jednání vyvolaných velitel MP byla uzavřena se zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, u které je převáţná část stráţníků registrována, dohoda. Pojišťovna na jejím základě poskytla jednorázovou částku ,- Kč na oočkování stráţníků proti Hepatitidě typu A a B. Vedle ochranných pracovních pomůcek tak koncem roku 35 stráţníků prošlo touto procedurou na místní hygienické stanici. Za velký klad je moţné povaţovat skutečnost, ţe se podařilo nalézt finanční zdroj a rozpočet města tak nebyl nijak zatíţen.

3 II. VÝKON SLUŽBY Nad veřejným pořádkem v Karlových Varech dohlíţelo v průměru 62 stráţníků. Ti byli rozděleni do jednotlivých skupin dle místa působení či pracovního zaměření. Výkon je rozdělen na 12ti hodinové sluţby, přičemţ v nočních hodinách dozorují město dvě motorizované hlídky. V denní době je počet stráţníků pochopitelně vyšší. Vedle třetí motorizované hlídky ve S.Roli se velí pěší hlídky do lázeňského a obchodně-správního území, nepravidelně automaty a cyklohlídky. V případě zajišťování mimořádných událostí nebo akcí města je výkon pochopitelně posílen. Skupina pultu centrální ochrany vyjela k 917 případům narušení, z nichţ 10 bylo ostrých. V 8 případech se podařilo stráţníkům zadrţet pachatele, coţ je velmi dobrý výsledek. V několika případech a to i na ţádost kolegů z PČR a HZS provedli vyškolení stráţníci slanění do objektu, čímţ pomohli zachránit nejeden lidský ţivot. Ve 113 případech měli stráţníci podezření na spáchání trestného činu, načeţ podali podnět na PČR nebo jí přímo předali pachatele. V 11 případech byl zadrţen při činu kapesní zloděj. Těm městská policie věnovala nebývalou pozornost. II.I. Řešení přestupků Městská policie od počátku roku začala pouţívat nový informační systém Derik, který velmi přesně eviduje činnost hlídek i jednotlivých stráţníků. Ti v uplynulém roce zaevidovali událostí, v nichţ dominuje doprava, veřejný pořádek a kontrolní činnost. Z uvedeného počtu událostí pak bylo řešeno přestupky (pokles oproti roku 2001 způsobený především niţším počtem domluv). Na pokutách stráţci pořádku vybrali ,- Kč (nárůst oproti roku 2001 o více jak 300 tis. Kč). Negativní je však podíl pokut na místě nezaplacených. Kaţdá čtvrtá bloková pokuta je vypsána na tzv. NN (blok na pokutu na místě nezaplacenou), více bod III. Vymáhání pokut na místě nezaplacených. Způsob řešení přestupků, resp. podíl jednotlivých výstupů je uveden v grafu č.2. Graf č.2 * poznámka: BP - zaplacená pokuta, NN - na místě nezaplacená pokuta Nejvýraznější zastoupení v řešených přestupcích má jiţ tradičně (trend v celé republice) doprava 65%. V případě započítání přestupků na parkovacích automatech (nařízení města) by se podíl zvýšil na 84%. Řešení dopravy v klidu na parkovacích automatech v obchodně-správní části města se stráţníci věnovali po celý rok, ve zvýšené míře pak ve čtvrtém čtvrtletí. Blokovací zařízení zde bylo pouţito ve případech, přičemţ bylo uloţeno pokut v úhrnné výši ,- Kč. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) byl v loňském roce vyuţit v případech, coţ signalizuje sniţující se trend. TPZOV je tedy skutečně vyuţíván účelně jen v nezbytných případech. Za zmínku zcela jistě stojí fakt, ţe se stráţníkům podařilo dohledáním majitelů 78 vraků tyto odstranit a tím bezesporu přispět k čistotě našeho města. Kompletní shrnutí přestupků je obsaţeno ve statistice za rok 2002, která je přílohou č.1 této zprávy.

4 II.II. Odchyt psů Jiţ v prosinci roku 2001 byl zpuštěn odchyt psů realizovaný stráţníky MP, kteří tuto činnost mohou vykonávat 24 hodin denně. Rok 2002 tak měl ukázat správnost rozhodnutí pověřit touto činností právě městskou policii. Samotné odchyty doplnila další činnost zaměřená na psí problematiku. Kontrola volného pobíhání psů, kontrola znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy apod. Za celý rok 2002 je evidováno událostí, v nichţ svoji roli sehrál právě psí miláček. Ve 440 případech stráţníci uloţili blokovou pokutu. Jejich sumář tak dosáhl neuvěřitelných ,- Kč. Pro zajímavost uvádím, ţe v předchozích letech tato suma dosahovala výše mezi 20 aţ 30 tis. Kč. Odchyceno bylo 258 psů, 201! z nich bylo po převozu ustájeno v psím útulku. II.III. Doprava v lázeňské území Dopravní situace v centru lázní není vyhovující. Nedostatek parkovací kapacity ztěţuje řešení dopravy v klidu. Městská policie vydává ţadatelům o vjezd do této lokality povolení a to v souladu s nařízení města. V loňském roce bylo vydáno celkem povolenek, z toho jednorázových (průměrná délka platnosti 4 dny), 780 celoročních-placených a celoročních-neplacených. Na poplatcích se vybralo ,- Kč. Vývoj výdeje povolenek a poplatků je uveden v tabulce č.2. Tabulka č.2 Vývoj povolení a poplatku za vjezd do LÚ Počty Jednorázové Celoroční placené Celoroční neplacené Poplatky Jednorázové Celoroční V kontrolní činnosti zaměřené na dopravu se stráţníci zaměřují především na pěší zóny a oprávněnost kontroly vjezdu. Namátkově se v průběhu roku dělají součinnostní akce ve spolupráci s PČR. II.III. Městský kamerový systém Městský kamerový systém slouţí Karlovým Varům jiţ 5 let. První etapa realizovaná koncem roku 1997 obnášela vybudování střediska a pěti kamerových bodů (dále jen KB) v obchodně-správním území. Druhé etapa o rok později navázala na první a monitoring byl rozšířen do lázeňské čtvrti. V roce 2001 po malé odmlce došlo k revitalizaci systému a jeho rozšíření o tzv. propozice (softwarové nastavení poloh kamer) a dálkovou správu po videotelefonu. Třetí etapa v roce 2002 rozšířila monitoring mimo centrum, konkrétně na Sokolovskou a Západní ulici. Zároveň došlo k úpravě monitorovacího pracoviště, jelikoţ podmínky byly nevyhovující pro další rozšiřování. Vedle digitálního záznamu byla pořízena nová racková skříň umoţňující další rozšíření aţ o 5 KB. Současné pokrytí území města kamerovým systémem je obsaţeno v mapě, která je přílohou č.2 této zprávy. Operátoři stálé sluţby pomocí kamerového systému dohlíţejí nad veřejným pořádkem, nutno podotknout, ţe se tak neděje 24 hodinovým dohledem, neboť za tímto účelem není zřízena zvláštní sluţba. Velkým pomocníkem se stává především v boji proti kapesním zlodějům, při pořádání kulturních a sportovních akcí, při demonstracích, ale také při povodních. V roce 2002 bylo zaznamenáno tzv. záchytů, tj. stavů neodpovídajících běţnému normálu. V 867 případech se

5 podařilo na základě podnětu operátora věc vyřešit. Vedle špatného parkování či nepovoleného průjezdů pěších zón je nejvíce evidováno kapsářů, rvaček, znečištění veřejného prostranství, volného pobíhání psů a porušování Kolonádního řádu. Městská policie dnes pouţívá na základě schváleného povolení ČTÚ přídavný systém k pultu centrální ochrany. Sledování vozidel pomocí GPS u dvou sluţebních vozidel umoţňuje vedle operativnosti nasazení té které hlídky; vyuţívá se především v nočních hodinách, kdy na celém území slouţí dvě hlídky; i neustálý dohled operátora nad pohybem hlídek. Systém rovněţ obsahuje zařízení ke skrytému přivolání pomoci v případě nouze. II.IV. Prevence kriminality V jarních měsících stráţníci uspořádali jednorázové besedy v 17 mateřských školkách, jejichţ tématem bylo seznámení dětí s městskou policií, telefonování v tísni a základy dopravní výchovy. Součástí akce bylo vyhlášení výtvarné soutěţe,,stráţník očima dětí". Vyhodnoceny byly 3 nejlepší výkresy v kaţdé školce a poté 3 nejlepší školky v Karlových Varech. Na děti čekaly pěkné ceny, které byly financovány z dotačního programu města. Na jaře 2003 stráţníci budou s besedami pokračovat. V roce 2002 preventisté pracovali se ţáky devíti základních škol a se studenty čtyř škol středních. Navštěvována byla rovněţ zvláštní a speciální škola, dětská léčebna Mánes a dětský domov. Stráţníci uskutečnili celkem 232 besed, coţ obnáší 346 hodin strávených v 86 třídách. Během nich oslovili a měli tak moţnost pozitivně ovlivnit přibliţně 1700 dětí. Těţištěm besed na I. stupni byla dopravní výchova, na II. stupni pak program Street Law. Bez povšimnutí však nezůstala ani jiná aktuální témata. Velmi pozitivně hodnotím systém navazování besed. Stráţníci se setkávají s dětmi poprvé v mateřské škole následně ve 4. a 5. třídě. Na druhém stupni stráţníci pracují s 8. a 9. třídami, s jejímiţ ţáky se následně opět shledávají v 1.ročnících škol středních. Z vlastní zkušenosti mohou preventisté potvrdit zlepšení vztahů s dětmi, zejména pak prohloubení jejich důvěry. K tomu by měl přispět i další realizovaný projekt,,schránky důvěry a nástěnky MP". Vedle pravidelných setkávání s dětmi v rámci chystaných besed připravila městská policie i další významné akce, kterými dokázala vzbudit zájem a to nejen dětí. Preventisté tak dnes mají velmi silné renomé u svých partnerů. Výčet akcí je uveden v příloze č.3 této zprávy. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani nutnost dalšího vzdělávání v preventivní oblasti. Koncem roku tak preventisté mohli své načerpané zkušenosti porovnat s informacemi obdrţenými na školeních. Většina seminářů byla plně hrazena organizátory. Výčet: - sraz preventistů městských policií v Českém Krumlově - národní prevence kriminality v Brně - školení metodiků dopravní výchovy v Seči - odborná konference k ochraně dětí v Silberbachu - seminář k systematickému výcviku na DDH v Jablonci - pracovní jednání manaţerů měst realizujících Program prevence kriminality na místní úrovni a zástupců krajů v Solenici Svůj podíl na prevenci a to především ve vztahu k malým dětem má Sportovní klub Městské policie Karlovy Vary, který vedle střelců a potápěčů sdruţuje také příznivce Allkapmf-Jitsu. Instruktor tohoto výcviku se dlouhodobě věnuje práci s mládeţí a mezi kolegy nyní nachází své pokračovatele. II.V. Zajišťování společenských akcí Podíl městské policie na zajištění rozličných společenských akcí konaných v našem městě je nemalý. Vedle zajištění samotného průběhu, se stráţníci podílejí na ostraze majetku, dbají na bezpečnost osob a jsou nápomocni i v doprovodných záleţitostech. Vyšší nasazení uniformovaných stráţců pořádku ve výkonu je nedílnou součástí kaţdé lázeňské sezóny, coţ mimo jiné dokladuje i graf čerpání přesčasových hodin. Výčet akcí: Leden - Tříkrálová sbírka Březen - MS v crossu středních škol,

6 Duben - setkání evropské šlechty, pálení čarodějnic, Květen - zahájení LS, den s US Army, Dětský domov - den otevřených dveří, Červen - Lázeňská desítka, Cyklistický závod mládeţe v Doubí, volby do PSP, Mattoni kanoe, Červenec MFF K.Vary, Carlsbad Triatlon, Srpen - Veterán ralley, Jágr tým, vyhlášení ankety Zlatá hokejka, Motorkáři - jízda městem, Artamonovův závod jízdních kol, Listopad - komunální volby. V sezóně - dostihy, hokej a nohejbal III. VYMÁHÁNÍ POKUT NA MÍSTĚ NEZAPLACENÝCH Stejně jako v minulých letech je velmi důleţitou součástí fungování městské policie institut vymáhání pokut na místě nezaplacených. Preciznost nastaveného systému vymáhání, spolupráce s dotčenými institucemi a veřejná známost nastoleného systému pak přináší své klady. Velký dík za spolupráci patří pracovnicím odboru financí a ekonomiky. Nemalou částku finančních prostředků tvoří téţ pokuty, které byly uhrazeny ve lhůtě 15ti dnů po obdrţení blokové pokuty. Přestupci takto zaplatili 462 pokut v úhrnné výši ,- Kč. Celkem tedy bylo dodatečně zaplaceno nebo vymoţeno ,- Kč. Úspěšnost činnosti pověřené pracovnice dokládají níţe uvedené čísla: a) počet zaevidovaných bloků NN (jiţ výše signalizovaný nárůst), b) počet vypracovaných výkazů nedoplatků - 553, c) počet rozhodnutí o součinnosti třetích osob - 35, d) počet exekučních rozhodnutí - 200, e) počet vnitřních rozhodnutí na odpis nedoplatků , f) suma vymoţených finančních prostředků ,- Kč (loni ,- Kč). IV. MĚSTSKÁ POLICIE JAKO PARTNER Městská policie spolupracuje velmi úzce s Policií České republiky. Vedle součinnosti při zajišťování významných akcí ve městě či při dopravních kontrolách v LÚ, je ze strany stráţníků poskytována velmi prospěšná součinnost při rekognicích. Úzká spolupráce je také s jednotlivými odbory magistrátu města, především pak s odborem ţivotního prostředí, odborem dopravy, odborem financí, ţivnostenským úřadem a odborem lázeňství. Mimo magistrát jmenuji alespoň Armádu spásy a Dopravní podnik, a.s. Městská policie pravidelně informuje o své činnosti širokou veřejnost. Vedle zpracovávání pravidelných svodek z činnosti (volnější a tedy čtivější forma) bývají novináři a tedy veřejnost informováni o chystaných změnách, zajímavostech a to jednak prostřednictvím velitele MP nebo tiskového mluvčího magistrátu města. Kaţdé pondělí bývá pravidelně informováno vedení města o činnosti městské policie za uplynulý týden a kaţdý měsíc je předkládáno statistické zhodnocení činnosti. IV.I. Městská policie a občan V průběhu roku zaznamenali operátoři stálé sluţby příjem telefonátů s různými oznámeními či ţádostmi o pomoc. Na tísňovou linku 156 bylo přijato telefonátů. Pochopitelně zdaleka ne všechny tísňové telefonáty měly charakter skutečné tísně. Operátor tak během dne musí přijmout v průměru 88 telefonátů a k tomuto číslu lze ještě připočítat telefonickou komunikaci s úředníky magistrátu města a radioprovoz uvnitř organizace. Jiţ tradičně nejvíce vytíţenými měsíci z pohledu občana byly květen, červen a červenec. Počátkem roku 2002 se vedení městské policie rozhodlo konat pravidelné setkávání s občany jednotlivých čtvrtí. Smyslem akce bylo kromě výměny názorů, vyslechnout problémy občanů a pokusit se tyto řešit. Setkání se vţdy uskutečňovala v pozdních odpoledních hodinách a v té které čtvrti, neboť bylo snahou přilákat co nejvíce lidí. Bohuţel výsledek nenaplnil očekávání organizátorů. Čtyři setkání (Drahovice, S.Role, Doubí a Rybáře) navštívilo celkem 36 občanů. Potvrdila se tak známá skutečnost - lidé rádi povrchně kritizují, diskutovat o problémech však ochotni nejsou. Pro MP jsou získané poznatky přesto velmi cenné.

7 IV.III. Podněty a stížnosti v roce 2002: - 25 stíţností o oprávněných 2 o neoprávněných 20 o postoupeny, netýkali se MP 3-5 ţádosti o vysvětlení, popř. poskytnutí pomoci V. VÝHLED V ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Ve výhledové části zprávy chci především poukázat na reálné moţnosti městské policie, které se jsou dány jednak zvýšenými kompetencemi a jednak schopnostmi a dovednostmi lidí. Inspiraci jsem hledal u našich obdob v republice s maximální snahou vyvarovat se zbytečných přehmatů a omylů. Zkušenosti svých kolegů nijak nepodceňuji, ba naopak velmi citlivě vnímám dopad určitých činností na veřejnost. V případě pozitivní reakce na konkrétní níţe prezentovaný bod, bude tento samostatně rozpracován do podoby projektu s ekonomickou rozvahou. V.I. Odtahy vozidel Odtahy vozidel, která tvoří překáţku provozu na pozemní komunikaci, můţe provádět od nového roku rovněţ městská policie. Prvotní informace jiţ byly obsaţeny ve zprávě "Dopad novely zákona na činnost městské policie", která prošla dne radou města jako bod č.1. V návaznosti na zkušenosti kolegů z jiných statutárních měst, kde se nejvíce vyuţívá spolupráce městské policie jako orgánu obce a akciové společnosti vlastněné městem, např. technické sluţby, shledávám i já tuto variantu jako nejvhodnější a jsem přesvědčen, ţe Dopravní podnik, a.s. je schopen danou sluţbu plně zabezpečit. Předběţné jednání s ředitelem společnosti ing. Bohánkem jiţ proběhlo a závěry jsou vesměs pozitivní. Největší překáţkou v realizaci nyní shledáváme absenci odstavné plochy. Nejpádnější argumentem pro realizaci je finanční přínos plynoucí do rozpočtu akciové společnosti, jejímţ majoritním vlastníkem je město Karlovy Vary. Stejný princip se dnes vyuţívá i v případě parkovacích automatů. Realizace v roce Dopravní podnik zpracuje ekonomickou rozvahu celé akce. Městská policie rozšíří početní stavy o 4 stráţníky s tím, ţe školení lidí jiţ proběhlo. Nákup nového vozidla je nevyhnutelný, formu nákupu musí zvolit DP K.Vary. Vozidlo musí splňovat normy EU, jednoznačně doporučujeme systém s ramenem, tj. boční nakládání. Z důvodu efektivity je nezbytné vyuţívat zástavního práva na odtaţené vozidlo. V.II. Měření rychlosti Měření rychlosti jedoucích motorových vozidel nepatří do hlavní činnosti městské policie. Stráţníci dokonce za takové přestupky ani nemohou ukládat blokové pokuty. Přesto se zde zmiňuji o moţnosti zajištění této sluţby ze strany městské policie. Zadokumentované přestupky budou okamţitě předávány na odbor dopravy, který je oprávněn věc dořešit. Systém umoţňující změření a zadokumentování přestupku je dostupný na trhu a stojí cca ,- Kč. Návratnost je však velmi rychlá. Před nákupem je také moţné zařízení zapůjčit u Městské policie Brno a po měsíčním odzkoušení jeho nákup zváţit z pohledu docíleného výsledku. K předloţení tohoto návrhu jsem byl veden především neutěšenou situací v lázeňském území, kde je maximální povolená rychlost 30 Km/hod. naprosto běţně porušována. Za vhodnou lokalitu pro měření rychlosti rovněţ povaţuji okolí škol. Realizace v roce V letošním roce je moţné zařízení RAMET zapůjčit, vyškolit obsluhu a po zhodnocení přínosu pro bezpečnost ve městě systém zakoupit. Realizace není spojena s navyšování početních stavů, pouze musí být vyškolena obsluha.

8 V.III. Ostraha budovy magistrátu Fyzická ostraha budovy magistrátu II. U Spořitelny 2, je poţadována pracovníky z jednotlivých agend, především pak z odboru sociálních věcí. Záleţitost byla konzultována rovněţ s vedoucí odboru vnitřních věcí ing. Gallovou, která tuto věc shledává důleţitou a podporuje ji. V loňském roce stráţník zasahoval v 8 případech ataku úředníka ze strany občana a to i fyzického. Mnohdy při projednávání přestupků dochází ze strany obviněných k neadekvátním reakcím, stráţník tak asistuje pro posílení bezpečnosti a hladkého průběhu jednání. Za velmi důleţité povaţuji i preventivní hledisko přítomnosti stráţce pořádku. Městská policie je rovněţ zastoupena v připravovaných plánech opatření při mimořádných událostech v budovách magistrátu. Realizace v roce 2003 Pro zajištění fyzické ostrahy budovy je nutné navýšit početní stavy o jednoho stráţníka. V.IV. Útulek pro psy Městský útulek pro psy spravuje město, konkrétně odbor ţivotního prostředí (dále jen OŢP) a provozuje jej soukromá firma. Poplatky za psy podle příslušné obecně závazné vyhlášky vybírá odbor financí a ekonomiky. Kontrolou a řešením majitelů psů jsou pověřeni stráţníci městské policie. Ti zároveň zajišťují i odchyty volně pobíhajících psů. Jiţ v roce 2001 ve zprávě "O zajišťování odchytu psů ve městě", která prošla radou města jako bod č.3, byl zmiňován fakt, ţe na řešení této problematiky se tak podílejí čtyři subjekty. Výhled na další léta se zaobíral moţností systém zjednodušit a tím i zefektivnit. Po roce fungování odchytů tak městská policie připravena předloţit návrh na převzetí městského útulku. V praxi by tak pracovnice zajišťující provoz útulku mohla přejít pod městskou policii, výpomoc s provozem zajistí dva stráţníci, kteří by vykonávali funkci psovodů. Tento krok jednoznačně posílí kontrolní činnost v okrajových částech města a rovněţ noční výkon ve vytipovaných dnech (především pátek a sobota). Pes šetří mzdové náklady na dalšího člena hlídky. Po projednání návrhu s vedoucím odboru ţivotního prostředí ing. Průšou bylo konstatováno, ţe tento nemá ţádných námitek. Realizace v roce 2004 Náklady jsou spojeny s navýšením početního stavu o 2 stráţníky-psovody a jednoho pracovníka útulku. Reálné navýšení nákladů můţe však stanovit aţ přesná ekonomická rozvaha, neboť současná rozpočtová poloţka na útulek nemusí být pro provoz zajišťovaný městskou policií směrodatná. V.V. Městský kamerový systém Městská policie zpracovala situační projekt prevence kriminality "Připojení PČR na MKS s ovládání kamer". Tento krok jednoznačně vede k zefektivnění vyuţitelnosti kamerového systému. V případě obdrţení dotace z Ministerstva vnitra bude celý projekt realizován koncem letošního roku. Projekt byl ke schválení předloţen radě města i zastupitelstvu města na jednání ze dne , resp Za velmi významné povaţuji vyjádření odpovědného resortu Ministerstva vnitra ČR o změně názoru na vývoj MKS. Nedávné odmítavé stanovisko bylo v roce 2003 změněno a primárním bodem situační prevence má být propojení zmiňovaných systému na PČR. Výhledově na rok 2004 je nutné počítat v rozpočtu s nutnými náklady na obnovu venkovních komponentů systému, které jsou jiţ dnes v provozu přes pět let. Výhodou jistě bude moţnost dalšího rozšíření, coţ současná konfigurace umoţňuje. V.VI. Operativní skupina pro krizové situace Povodně v roce 1997, které zasáhly Moravu měly tragické následky. Mnoho měst tak bylo nuceno na situaci reagovat, spoléhat pouze na stát je utopistické. Operativnost všech zainteresovaných sloţek byla dána z velké části jejich nepřipraveností. Obce a města si tak začala uvědomovat fakt, ţe sloţku kterou přímo řídí, mohou také maximálně vyuţívat. Odtud byl jen krok k průběţné přípravě městské policie na krizové situace. Za všechna povodní postiţená města jmenujme alespoň Zlín a Olomouc. V roce 2002 přišlo do České republiky další povodeň, tentokrát do Čech. Není proto divu, ţe městské policie z Moravy a nezasaţených oblastí Čech (i karlovarská MP) jely svým kolegům pomoci. Ukázal

9 se však jeden rozdíl. Moravané byli maximálně soběstační a jejich výbava mnohonásobně převyšovala moţnosti českých stráţníků. Základní myšlenou zřízení skupiny pro krizové situace je tzv. "dvojfunkčnost". Nejlepší stráţníci budou vyškoleni z jedné aţ dvou odborností, coţ v případě krizové situace umoţní jejich nasazení. Městská policie se v takové situaci rozdělí na dvě části, z nichţ jedna větší bude vykonávat standardní výkon a druhá menší bude plnit aktuální úkoly na území města, které nebude jiţ schopno zajistit krizové řízení. Obě dvě skupiny budou v případě krizové situace rozděleny na dvě směny, které se budou v pravidelných cyklech střídat po celou dobu trvání mimořádné situace. Velmi stručně zde uvedu základní prvky výbavy. Záchranářský gumový člun, potápěčská výstroj (čtyři stráţníci mají vlastní), lezecká souprava (městská policie má ve výzbroji), motorová pila, teleskopické tyče, odchytové náčiní na toulavá a zdivočilá zvířata (městská policie má ve výzbroji). Rovněţ zde velmi stručně uvedu základní funkce skupiny pro krizové situace, která se skládá ze čtyř členů, kteří musí disponovat šesti odbornosti. Optimální situace předpokládá dva potápěče, dva lezce, jednoho odchytáře, jednoho lodivoda, jednoho záchranáře a jednoho vyprošťovatele. Těchto osm pozic musí být skloubeno ve čtyřech lidech. Záchranář - rozšířené znalosti z oblasti první pomoci. Nabyté vědomosti velmi často uplatní i v přímém výkonu Lezec - vyškolení na práce ve výškách, tzv. slaňování. Městská policie disponuje dnes skupinou 12ti lidí, kteří mají poţadovanou odbornou způsobilost. Rovněţ tato odbornost je velmi často vyuţívaná v přímém výkonu. Práce s motorovou pilou (vyprošťovatel) - vyškolení stráţníka pro případ rychlého zásahu v místě kam je ztíţený přístup a hrozí riziko zatopení vlivem uvíznutí stromů a klád. Odchyt toulavých a zdivočelých zvířat (odchytář) - při povodních je velmi oţehavým problémem právě velké mnoţství nezajištěných zvířat. Zkušenosti jednoznačně dokladují velmi rychlou přizpůsobivost například psů novým podmínkám. Ti totiţ během tří dnů začínají tvořit divoké smečky. Vůdce malých plavidel (lodivod) - přeprava po vodou zatopených městech je velmi náročná a lodivod musí být odborně proškolen. Potápěč - městská policie nyní disponuje v rámci sportovního klubu čtyřmi potápěči s výbavou a odbornou zkouškou "open water diver", která je pochopitelně pro krizovou situaci nedostačující. Potápěči mohou být pochopitelně vyuţiti v případě pátrání po utopených, v případě poţadavku orgánů začleněných do integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Realizace v letech s tím, ţe proškolování stráţníků můţe být zahájeno dříve. Stráţníci, kteří budou disponovat zmiňovanými odbornostmi, budou vykonávat naprosto standardní výkon sluţby. Ten bude v pravidelných cyklech doplňován potřebným proškolováním. V případě krizové situace budou nasazeni dle potřeb Krizové štábu vedeného primátorem města. Městská policie není oficiálním článkem IZS. Dle příslušné legislativy tak v době krizové situace nepodléhá jednotnému velení IZS, ale je plně k dispozici krizovému štábu města, tedy vedení města. Příloha Akce pořádané oddělením prevence a dohledu MP v roce Seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol - ukázková hodina práce stráţníků s předškolními dětmi na téma práce městské policie a dopravní výchova Dopravní akce s rádiem Dragon - Dětské dopravní hřiště Okresní kolo dopravní soutěţe - DDH, ve spolupráci s BESIPEM Mateřské školy na DDH - děti se seznámily se základy dopr.výchovy a prakticky si vyzkoušely jízdu na DH Vyhlášení výtvarné soutěţe,,stráţník očima dětí" - odměněny tři nejlepší MŠ Dopravní akce pro všechny příznivce - DDH, ve spolupráci s PČR. Akce pro veřejnost ZŠ Habartov - ukázky besed preventistů (dopravní výchova, Street Law)

10 Poznej K.Vary s městskou policií - akce pro ţáky ZŠ Chodov Poznej K.Vary s městskou policií - akce pro studenty Střední pedagogické školy Ukázka sebeobrany - ZŠ Doubí Mateřské školy na DDH Ukázková hodina lekce Street Law pro školní metodiky a výchovné poradce základních škol - Pedagogicko-psychologická poradna I. ročník putovního poháru Městské policie Karlovy Vary - sportovně vědomostní soutěţ pro ţáky 5. a 9. ročníků ZŠ, ZVŠ Krajské kolo dopravní soutěţe zvláštních škol - DDH, ve spolupráci s BESIPEM Prezentace Integrovaného záchranného systému - ve spolupráci s PČR Delegace z Ukrajiny a Kyrgystánu s vedením Centra pro vyjednávání a řešení konfliktů z Prahy - ukázková hodina z programu,,právo pro kaţdý den"

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011. Zveřejněno na WWW.kraj-jihocesky.cz, sekce

Více

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku

Více

A B S O L V E N T S K Á

A B S O L V E N T S K Á A B S O L V E N T S K Á P R Á C E Brno 2008 Veronika Švestková 5 Vyšší odborná škola zdravotnická Ţerotínovo náměstí 6, Brno 602 00 A B S O L V E N T S K Á PRÁCE Teoretické a praktické vzdělávání kynologa

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více