Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002"

Transkript

1 I. PERSONALISTIKA Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2002 V roce 2002 na základě předloţené systematizace pracovních míst Městské policie Karlovy Vary rozhodlo zastupitelstvo města o navýšení tabulkové stavu stráţníků. Městská policie (dále jen MP) dnes disponuje 70 stráţníky a 8 civilními zaměstnanci. Poţadovaný počet byl po absolvování několika výběrových řízení naplněn aţ na samém konci roku, coţ mělo v jeho průběhu vliv na zvýšený počet přesčasových hodin, viz graf č.1. Velká většina přesčasů byla směřována na dny pořádání význačných mezinárodních akcí, na jejímţ zdárném průběhu se místní policejní sloţka podílela a rovněţ na období zvýšeného výskytu kapesních zlodějů. Průměrná naplněnost pracovních míst tak činila 70 zaměstnanců. Graf č.1 I.I. Výběrová řízení V průběhu roku se uskutečnilo 6 výběrových řízení, do nichţ se přihlásilo 93 zájemců. Do uţšího výběru postoupilo 55 adeptů. Pouze 13 z nich obléklo uniformu karlovarské MP. Procento úspěšnosti tak není příliš veliké, pouhých 14%. Počet výběrových řízení a úspěšnost zájemců tak jasně signalizují problémy v personální oblasti, se kterými se vedení MP muselo v průběhu roku potýkat.

2 I.II. Vzdělávání strážníků Doplnění tabulkového stavu sebou přineslo pochopitelně nutnost, se ve větší míře zaobírat dalším vzděláváním stráţníků. Pod tímto chápejme běţné zavedení ve výkonu sluţebně staršími kolegy, profesní přípravu v podobě školení mezilidské komunikace a zvládání stresových situací a zároveň nastavení motivačních stimulů k doplnění středoškolského či vysokoškolského vzdělání. Struktura vzdělanosti zaměstnanců je obsaţena v tabulce č.1. Tabulka č.1 Vyučen 35 46% z toho 6 studuje SŠ Maturita 37 48% VOŠ 1 1% VŠ 4 5% Vybraní stráţníci absolvovali týdenní kurz k odchytu psů. V současné době je vyškoleno 7 stráţníků, kteří budou v roce 2003 doplněni o další 3. Získávání informací a dobrých pracovních návyků se nesmí vyhnout ani členům vedení městské policie, kteří absolvovali školení zaměřené na řízení lidí a Time-management. V uvedeném roce 32 stráţníků úspěšně prolongovalo před komisí Ministerstva vnitra ČR. I.III. Výcvik strážníků V rámci pravidelného výcviku se kaţdý stráţník musí dvakrát v měsíci zúčastnit tréninku sebeobrany (prvky Allkampf-Jitsu). Součástí měsíčního výcviku je rovněţ jednodenní taktické zaměstnání zaměřené na střelbu, taktiku zásahu (stavění motorových vozidel, kontrola objektu), ale i na běţné rutinní řešení (kontrola osoby, řešení v blokovém řízení, poučení osoby apod.) V rámci těchto taktických zaměstnání jsou stráţníci například školeni z první pomoci. Záměrně zde neuvádím ţádné zaměstnání spojené s fyzickou kondicí, neboť fyzická zdatnost je záleţitostí osobního volna kaţdého jedince. Jednou do roka však velitel MP interním pokynem vyhlašuje prověrku fyzické zdatnosti. I.IV. Ochrana strážníků Nezbytnou součástí řízení lidí je rovněţ péče o ně. Stráţníci se v poslední době velmi často dostávají do kontaktu s lidmi závislými na drogách, bezdomovci a dalšími jedinci, u kterých je vysoká pravděpodobnost infekční nákazy, především pak ţloutenky. Na základě jednání vyvolaných velitel MP byla uzavřena se zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, u které je převáţná část stráţníků registrována, dohoda. Pojišťovna na jejím základě poskytla jednorázovou částku ,- Kč na oočkování stráţníků proti Hepatitidě typu A a B. Vedle ochranných pracovních pomůcek tak koncem roku 35 stráţníků prošlo touto procedurou na místní hygienické stanici. Za velký klad je moţné povaţovat skutečnost, ţe se podařilo nalézt finanční zdroj a rozpočet města tak nebyl nijak zatíţen.

3 II. VÝKON SLUŽBY Nad veřejným pořádkem v Karlových Varech dohlíţelo v průměru 62 stráţníků. Ti byli rozděleni do jednotlivých skupin dle místa působení či pracovního zaměření. Výkon je rozdělen na 12ti hodinové sluţby, přičemţ v nočních hodinách dozorují město dvě motorizované hlídky. V denní době je počet stráţníků pochopitelně vyšší. Vedle třetí motorizované hlídky ve S.Roli se velí pěší hlídky do lázeňského a obchodně-správního území, nepravidelně automaty a cyklohlídky. V případě zajišťování mimořádných událostí nebo akcí města je výkon pochopitelně posílen. Skupina pultu centrální ochrany vyjela k 917 případům narušení, z nichţ 10 bylo ostrých. V 8 případech se podařilo stráţníkům zadrţet pachatele, coţ je velmi dobrý výsledek. V několika případech a to i na ţádost kolegů z PČR a HZS provedli vyškolení stráţníci slanění do objektu, čímţ pomohli zachránit nejeden lidský ţivot. Ve 113 případech měli stráţníci podezření na spáchání trestného činu, načeţ podali podnět na PČR nebo jí přímo předali pachatele. V 11 případech byl zadrţen při činu kapesní zloděj. Těm městská policie věnovala nebývalou pozornost. II.I. Řešení přestupků Městská policie od počátku roku začala pouţívat nový informační systém Derik, který velmi přesně eviduje činnost hlídek i jednotlivých stráţníků. Ti v uplynulém roce zaevidovali událostí, v nichţ dominuje doprava, veřejný pořádek a kontrolní činnost. Z uvedeného počtu událostí pak bylo řešeno přestupky (pokles oproti roku 2001 způsobený především niţším počtem domluv). Na pokutách stráţci pořádku vybrali ,- Kč (nárůst oproti roku 2001 o více jak 300 tis. Kč). Negativní je však podíl pokut na místě nezaplacených. Kaţdá čtvrtá bloková pokuta je vypsána na tzv. NN (blok na pokutu na místě nezaplacenou), více bod III. Vymáhání pokut na místě nezaplacených. Způsob řešení přestupků, resp. podíl jednotlivých výstupů je uveden v grafu č.2. Graf č.2 * poznámka: BP - zaplacená pokuta, NN - na místě nezaplacená pokuta Nejvýraznější zastoupení v řešených přestupcích má jiţ tradičně (trend v celé republice) doprava 65%. V případě započítání přestupků na parkovacích automatech (nařízení města) by se podíl zvýšil na 84%. Řešení dopravy v klidu na parkovacích automatech v obchodně-správní části města se stráţníci věnovali po celý rok, ve zvýšené míře pak ve čtvrtém čtvrtletí. Blokovací zařízení zde bylo pouţito ve případech, přičemţ bylo uloţeno pokut v úhrnné výši ,- Kč. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) byl v loňském roce vyuţit v případech, coţ signalizuje sniţující se trend. TPZOV je tedy skutečně vyuţíván účelně jen v nezbytných případech. Za zmínku zcela jistě stojí fakt, ţe se stráţníkům podařilo dohledáním majitelů 78 vraků tyto odstranit a tím bezesporu přispět k čistotě našeho města. Kompletní shrnutí přestupků je obsaţeno ve statistice za rok 2002, která je přílohou č.1 této zprávy.

4 II.II. Odchyt psů Jiţ v prosinci roku 2001 byl zpuštěn odchyt psů realizovaný stráţníky MP, kteří tuto činnost mohou vykonávat 24 hodin denně. Rok 2002 tak měl ukázat správnost rozhodnutí pověřit touto činností právě městskou policii. Samotné odchyty doplnila další činnost zaměřená na psí problematiku. Kontrola volného pobíhání psů, kontrola znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy apod. Za celý rok 2002 je evidováno událostí, v nichţ svoji roli sehrál právě psí miláček. Ve 440 případech stráţníci uloţili blokovou pokutu. Jejich sumář tak dosáhl neuvěřitelných ,- Kč. Pro zajímavost uvádím, ţe v předchozích letech tato suma dosahovala výše mezi 20 aţ 30 tis. Kč. Odchyceno bylo 258 psů, 201! z nich bylo po převozu ustájeno v psím útulku. II.III. Doprava v lázeňské území Dopravní situace v centru lázní není vyhovující. Nedostatek parkovací kapacity ztěţuje řešení dopravy v klidu. Městská policie vydává ţadatelům o vjezd do této lokality povolení a to v souladu s nařízení města. V loňském roce bylo vydáno celkem povolenek, z toho jednorázových (průměrná délka platnosti 4 dny), 780 celoročních-placených a celoročních-neplacených. Na poplatcích se vybralo ,- Kč. Vývoj výdeje povolenek a poplatků je uveden v tabulce č.2. Tabulka č.2 Vývoj povolení a poplatku za vjezd do LÚ Počty Jednorázové Celoroční placené Celoroční neplacené Poplatky Jednorázové Celoroční V kontrolní činnosti zaměřené na dopravu se stráţníci zaměřují především na pěší zóny a oprávněnost kontroly vjezdu. Namátkově se v průběhu roku dělají součinnostní akce ve spolupráci s PČR. II.III. Městský kamerový systém Městský kamerový systém slouţí Karlovým Varům jiţ 5 let. První etapa realizovaná koncem roku 1997 obnášela vybudování střediska a pěti kamerových bodů (dále jen KB) v obchodně-správním území. Druhé etapa o rok později navázala na první a monitoring byl rozšířen do lázeňské čtvrti. V roce 2001 po malé odmlce došlo k revitalizaci systému a jeho rozšíření o tzv. propozice (softwarové nastavení poloh kamer) a dálkovou správu po videotelefonu. Třetí etapa v roce 2002 rozšířila monitoring mimo centrum, konkrétně na Sokolovskou a Západní ulici. Zároveň došlo k úpravě monitorovacího pracoviště, jelikoţ podmínky byly nevyhovující pro další rozšiřování. Vedle digitálního záznamu byla pořízena nová racková skříň umoţňující další rozšíření aţ o 5 KB. Současné pokrytí území města kamerovým systémem je obsaţeno v mapě, která je přílohou č.2 této zprávy. Operátoři stálé sluţby pomocí kamerového systému dohlíţejí nad veřejným pořádkem, nutno podotknout, ţe se tak neděje 24 hodinovým dohledem, neboť za tímto účelem není zřízena zvláštní sluţba. Velkým pomocníkem se stává především v boji proti kapesním zlodějům, při pořádání kulturních a sportovních akcí, při demonstracích, ale také při povodních. V roce 2002 bylo zaznamenáno tzv. záchytů, tj. stavů neodpovídajících běţnému normálu. V 867 případech se

5 podařilo na základě podnětu operátora věc vyřešit. Vedle špatného parkování či nepovoleného průjezdů pěších zón je nejvíce evidováno kapsářů, rvaček, znečištění veřejného prostranství, volného pobíhání psů a porušování Kolonádního řádu. Městská policie dnes pouţívá na základě schváleného povolení ČTÚ přídavný systém k pultu centrální ochrany. Sledování vozidel pomocí GPS u dvou sluţebních vozidel umoţňuje vedle operativnosti nasazení té které hlídky; vyuţívá se především v nočních hodinách, kdy na celém území slouţí dvě hlídky; i neustálý dohled operátora nad pohybem hlídek. Systém rovněţ obsahuje zařízení ke skrytému přivolání pomoci v případě nouze. II.IV. Prevence kriminality V jarních měsících stráţníci uspořádali jednorázové besedy v 17 mateřských školkách, jejichţ tématem bylo seznámení dětí s městskou policií, telefonování v tísni a základy dopravní výchovy. Součástí akce bylo vyhlášení výtvarné soutěţe,,stráţník očima dětí". Vyhodnoceny byly 3 nejlepší výkresy v kaţdé školce a poté 3 nejlepší školky v Karlových Varech. Na děti čekaly pěkné ceny, které byly financovány z dotačního programu města. Na jaře 2003 stráţníci budou s besedami pokračovat. V roce 2002 preventisté pracovali se ţáky devíti základních škol a se studenty čtyř škol středních. Navštěvována byla rovněţ zvláštní a speciální škola, dětská léčebna Mánes a dětský domov. Stráţníci uskutečnili celkem 232 besed, coţ obnáší 346 hodin strávených v 86 třídách. Během nich oslovili a měli tak moţnost pozitivně ovlivnit přibliţně 1700 dětí. Těţištěm besed na I. stupni byla dopravní výchova, na II. stupni pak program Street Law. Bez povšimnutí však nezůstala ani jiná aktuální témata. Velmi pozitivně hodnotím systém navazování besed. Stráţníci se setkávají s dětmi poprvé v mateřské škole následně ve 4. a 5. třídě. Na druhém stupni stráţníci pracují s 8. a 9. třídami, s jejímiţ ţáky se následně opět shledávají v 1.ročnících škol středních. Z vlastní zkušenosti mohou preventisté potvrdit zlepšení vztahů s dětmi, zejména pak prohloubení jejich důvěry. K tomu by měl přispět i další realizovaný projekt,,schránky důvěry a nástěnky MP". Vedle pravidelných setkávání s dětmi v rámci chystaných besed připravila městská policie i další významné akce, kterými dokázala vzbudit zájem a to nejen dětí. Preventisté tak dnes mají velmi silné renomé u svých partnerů. Výčet akcí je uveden v příloze č.3 této zprávy. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani nutnost dalšího vzdělávání v preventivní oblasti. Koncem roku tak preventisté mohli své načerpané zkušenosti porovnat s informacemi obdrţenými na školeních. Většina seminářů byla plně hrazena organizátory. Výčet: - sraz preventistů městských policií v Českém Krumlově - národní prevence kriminality v Brně - školení metodiků dopravní výchovy v Seči - odborná konference k ochraně dětí v Silberbachu - seminář k systematickému výcviku na DDH v Jablonci - pracovní jednání manaţerů měst realizujících Program prevence kriminality na místní úrovni a zástupců krajů v Solenici Svůj podíl na prevenci a to především ve vztahu k malým dětem má Sportovní klub Městské policie Karlovy Vary, který vedle střelců a potápěčů sdruţuje také příznivce Allkapmf-Jitsu. Instruktor tohoto výcviku se dlouhodobě věnuje práci s mládeţí a mezi kolegy nyní nachází své pokračovatele. II.V. Zajišťování společenských akcí Podíl městské policie na zajištění rozličných společenských akcí konaných v našem městě je nemalý. Vedle zajištění samotného průběhu, se stráţníci podílejí na ostraze majetku, dbají na bezpečnost osob a jsou nápomocni i v doprovodných záleţitostech. Vyšší nasazení uniformovaných stráţců pořádku ve výkonu je nedílnou součástí kaţdé lázeňské sezóny, coţ mimo jiné dokladuje i graf čerpání přesčasových hodin. Výčet akcí: Leden - Tříkrálová sbírka Březen - MS v crossu středních škol,

6 Duben - setkání evropské šlechty, pálení čarodějnic, Květen - zahájení LS, den s US Army, Dětský domov - den otevřených dveří, Červen - Lázeňská desítka, Cyklistický závod mládeţe v Doubí, volby do PSP, Mattoni kanoe, Červenec MFF K.Vary, Carlsbad Triatlon, Srpen - Veterán ralley, Jágr tým, vyhlášení ankety Zlatá hokejka, Motorkáři - jízda městem, Artamonovův závod jízdních kol, Listopad - komunální volby. V sezóně - dostihy, hokej a nohejbal III. VYMÁHÁNÍ POKUT NA MÍSTĚ NEZAPLACENÝCH Stejně jako v minulých letech je velmi důleţitou součástí fungování městské policie institut vymáhání pokut na místě nezaplacených. Preciznost nastaveného systému vymáhání, spolupráce s dotčenými institucemi a veřejná známost nastoleného systému pak přináší své klady. Velký dík za spolupráci patří pracovnicím odboru financí a ekonomiky. Nemalou částku finančních prostředků tvoří téţ pokuty, které byly uhrazeny ve lhůtě 15ti dnů po obdrţení blokové pokuty. Přestupci takto zaplatili 462 pokut v úhrnné výši ,- Kč. Celkem tedy bylo dodatečně zaplaceno nebo vymoţeno ,- Kč. Úspěšnost činnosti pověřené pracovnice dokládají níţe uvedené čísla: a) počet zaevidovaných bloků NN (jiţ výše signalizovaný nárůst), b) počet vypracovaných výkazů nedoplatků - 553, c) počet rozhodnutí o součinnosti třetích osob - 35, d) počet exekučních rozhodnutí - 200, e) počet vnitřních rozhodnutí na odpis nedoplatků , f) suma vymoţených finančních prostředků ,- Kč (loni ,- Kč). IV. MĚSTSKÁ POLICIE JAKO PARTNER Městská policie spolupracuje velmi úzce s Policií České republiky. Vedle součinnosti při zajišťování významných akcí ve městě či při dopravních kontrolách v LÚ, je ze strany stráţníků poskytována velmi prospěšná součinnost při rekognicích. Úzká spolupráce je také s jednotlivými odbory magistrátu města, především pak s odborem ţivotního prostředí, odborem dopravy, odborem financí, ţivnostenským úřadem a odborem lázeňství. Mimo magistrát jmenuji alespoň Armádu spásy a Dopravní podnik, a.s. Městská policie pravidelně informuje o své činnosti širokou veřejnost. Vedle zpracovávání pravidelných svodek z činnosti (volnější a tedy čtivější forma) bývají novináři a tedy veřejnost informováni o chystaných změnách, zajímavostech a to jednak prostřednictvím velitele MP nebo tiskového mluvčího magistrátu města. Kaţdé pondělí bývá pravidelně informováno vedení města o činnosti městské policie za uplynulý týden a kaţdý měsíc je předkládáno statistické zhodnocení činnosti. IV.I. Městská policie a občan V průběhu roku zaznamenali operátoři stálé sluţby příjem telefonátů s různými oznámeními či ţádostmi o pomoc. Na tísňovou linku 156 bylo přijato telefonátů. Pochopitelně zdaleka ne všechny tísňové telefonáty měly charakter skutečné tísně. Operátor tak během dne musí přijmout v průměru 88 telefonátů a k tomuto číslu lze ještě připočítat telefonickou komunikaci s úředníky magistrátu města a radioprovoz uvnitř organizace. Jiţ tradičně nejvíce vytíţenými měsíci z pohledu občana byly květen, červen a červenec. Počátkem roku 2002 se vedení městské policie rozhodlo konat pravidelné setkávání s občany jednotlivých čtvrtí. Smyslem akce bylo kromě výměny názorů, vyslechnout problémy občanů a pokusit se tyto řešit. Setkání se vţdy uskutečňovala v pozdních odpoledních hodinách a v té které čtvrti, neboť bylo snahou přilákat co nejvíce lidí. Bohuţel výsledek nenaplnil očekávání organizátorů. Čtyři setkání (Drahovice, S.Role, Doubí a Rybáře) navštívilo celkem 36 občanů. Potvrdila se tak známá skutečnost - lidé rádi povrchně kritizují, diskutovat o problémech však ochotni nejsou. Pro MP jsou získané poznatky přesto velmi cenné.

7 IV.III. Podněty a stížnosti v roce 2002: - 25 stíţností o oprávněných 2 o neoprávněných 20 o postoupeny, netýkali se MP 3-5 ţádosti o vysvětlení, popř. poskytnutí pomoci V. VÝHLED V ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Ve výhledové části zprávy chci především poukázat na reálné moţnosti městské policie, které se jsou dány jednak zvýšenými kompetencemi a jednak schopnostmi a dovednostmi lidí. Inspiraci jsem hledal u našich obdob v republice s maximální snahou vyvarovat se zbytečných přehmatů a omylů. Zkušenosti svých kolegů nijak nepodceňuji, ba naopak velmi citlivě vnímám dopad určitých činností na veřejnost. V případě pozitivní reakce na konkrétní níţe prezentovaný bod, bude tento samostatně rozpracován do podoby projektu s ekonomickou rozvahou. V.I. Odtahy vozidel Odtahy vozidel, která tvoří překáţku provozu na pozemní komunikaci, můţe provádět od nového roku rovněţ městská policie. Prvotní informace jiţ byly obsaţeny ve zprávě "Dopad novely zákona na činnost městské policie", která prošla dne radou města jako bod č.1. V návaznosti na zkušenosti kolegů z jiných statutárních měst, kde se nejvíce vyuţívá spolupráce městské policie jako orgánu obce a akciové společnosti vlastněné městem, např. technické sluţby, shledávám i já tuto variantu jako nejvhodnější a jsem přesvědčen, ţe Dopravní podnik, a.s. je schopen danou sluţbu plně zabezpečit. Předběţné jednání s ředitelem společnosti ing. Bohánkem jiţ proběhlo a závěry jsou vesměs pozitivní. Největší překáţkou v realizaci nyní shledáváme absenci odstavné plochy. Nejpádnější argumentem pro realizaci je finanční přínos plynoucí do rozpočtu akciové společnosti, jejímţ majoritním vlastníkem je město Karlovy Vary. Stejný princip se dnes vyuţívá i v případě parkovacích automatů. Realizace v roce Dopravní podnik zpracuje ekonomickou rozvahu celé akce. Městská policie rozšíří početní stavy o 4 stráţníky s tím, ţe školení lidí jiţ proběhlo. Nákup nového vozidla je nevyhnutelný, formu nákupu musí zvolit DP K.Vary. Vozidlo musí splňovat normy EU, jednoznačně doporučujeme systém s ramenem, tj. boční nakládání. Z důvodu efektivity je nezbytné vyuţívat zástavního práva na odtaţené vozidlo. V.II. Měření rychlosti Měření rychlosti jedoucích motorových vozidel nepatří do hlavní činnosti městské policie. Stráţníci dokonce za takové přestupky ani nemohou ukládat blokové pokuty. Přesto se zde zmiňuji o moţnosti zajištění této sluţby ze strany městské policie. Zadokumentované přestupky budou okamţitě předávány na odbor dopravy, který je oprávněn věc dořešit. Systém umoţňující změření a zadokumentování přestupku je dostupný na trhu a stojí cca ,- Kč. Návratnost je však velmi rychlá. Před nákupem je také moţné zařízení zapůjčit u Městské policie Brno a po měsíčním odzkoušení jeho nákup zváţit z pohledu docíleného výsledku. K předloţení tohoto návrhu jsem byl veden především neutěšenou situací v lázeňském území, kde je maximální povolená rychlost 30 Km/hod. naprosto běţně porušována. Za vhodnou lokalitu pro měření rychlosti rovněţ povaţuji okolí škol. Realizace v roce V letošním roce je moţné zařízení RAMET zapůjčit, vyškolit obsluhu a po zhodnocení přínosu pro bezpečnost ve městě systém zakoupit. Realizace není spojena s navyšování početních stavů, pouze musí být vyškolena obsluha.

8 V.III. Ostraha budovy magistrátu Fyzická ostraha budovy magistrátu II. U Spořitelny 2, je poţadována pracovníky z jednotlivých agend, především pak z odboru sociálních věcí. Záleţitost byla konzultována rovněţ s vedoucí odboru vnitřních věcí ing. Gallovou, která tuto věc shledává důleţitou a podporuje ji. V loňském roce stráţník zasahoval v 8 případech ataku úředníka ze strany občana a to i fyzického. Mnohdy při projednávání přestupků dochází ze strany obviněných k neadekvátním reakcím, stráţník tak asistuje pro posílení bezpečnosti a hladkého průběhu jednání. Za velmi důleţité povaţuji i preventivní hledisko přítomnosti stráţce pořádku. Městská policie je rovněţ zastoupena v připravovaných plánech opatření při mimořádných událostech v budovách magistrátu. Realizace v roce 2003 Pro zajištění fyzické ostrahy budovy je nutné navýšit početní stavy o jednoho stráţníka. V.IV. Útulek pro psy Městský útulek pro psy spravuje město, konkrétně odbor ţivotního prostředí (dále jen OŢP) a provozuje jej soukromá firma. Poplatky za psy podle příslušné obecně závazné vyhlášky vybírá odbor financí a ekonomiky. Kontrolou a řešením majitelů psů jsou pověřeni stráţníci městské policie. Ti zároveň zajišťují i odchyty volně pobíhajících psů. Jiţ v roce 2001 ve zprávě "O zajišťování odchytu psů ve městě", která prošla radou města jako bod č.3, byl zmiňován fakt, ţe na řešení této problematiky se tak podílejí čtyři subjekty. Výhled na další léta se zaobíral moţností systém zjednodušit a tím i zefektivnit. Po roce fungování odchytů tak městská policie připravena předloţit návrh na převzetí městského útulku. V praxi by tak pracovnice zajišťující provoz útulku mohla přejít pod městskou policii, výpomoc s provozem zajistí dva stráţníci, kteří by vykonávali funkci psovodů. Tento krok jednoznačně posílí kontrolní činnost v okrajových částech města a rovněţ noční výkon ve vytipovaných dnech (především pátek a sobota). Pes šetří mzdové náklady na dalšího člena hlídky. Po projednání návrhu s vedoucím odboru ţivotního prostředí ing. Průšou bylo konstatováno, ţe tento nemá ţádných námitek. Realizace v roce 2004 Náklady jsou spojeny s navýšením početního stavu o 2 stráţníky-psovody a jednoho pracovníka útulku. Reálné navýšení nákladů můţe však stanovit aţ přesná ekonomická rozvaha, neboť současná rozpočtová poloţka na útulek nemusí být pro provoz zajišťovaný městskou policií směrodatná. V.V. Městský kamerový systém Městská policie zpracovala situační projekt prevence kriminality "Připojení PČR na MKS s ovládání kamer". Tento krok jednoznačně vede k zefektivnění vyuţitelnosti kamerového systému. V případě obdrţení dotace z Ministerstva vnitra bude celý projekt realizován koncem letošního roku. Projekt byl ke schválení předloţen radě města i zastupitelstvu města na jednání ze dne , resp Za velmi významné povaţuji vyjádření odpovědného resortu Ministerstva vnitra ČR o změně názoru na vývoj MKS. Nedávné odmítavé stanovisko bylo v roce 2003 změněno a primárním bodem situační prevence má být propojení zmiňovaných systému na PČR. Výhledově na rok 2004 je nutné počítat v rozpočtu s nutnými náklady na obnovu venkovních komponentů systému, které jsou jiţ dnes v provozu přes pět let. Výhodou jistě bude moţnost dalšího rozšíření, coţ současná konfigurace umoţňuje. V.VI. Operativní skupina pro krizové situace Povodně v roce 1997, které zasáhly Moravu měly tragické následky. Mnoho měst tak bylo nuceno na situaci reagovat, spoléhat pouze na stát je utopistické. Operativnost všech zainteresovaných sloţek byla dána z velké části jejich nepřipraveností. Obce a města si tak začala uvědomovat fakt, ţe sloţku kterou přímo řídí, mohou také maximálně vyuţívat. Odtud byl jen krok k průběţné přípravě městské policie na krizové situace. Za všechna povodní postiţená města jmenujme alespoň Zlín a Olomouc. V roce 2002 přišlo do České republiky další povodeň, tentokrát do Čech. Není proto divu, ţe městské policie z Moravy a nezasaţených oblastí Čech (i karlovarská MP) jely svým kolegům pomoci. Ukázal

9 se však jeden rozdíl. Moravané byli maximálně soběstační a jejich výbava mnohonásobně převyšovala moţnosti českých stráţníků. Základní myšlenou zřízení skupiny pro krizové situace je tzv. "dvojfunkčnost". Nejlepší stráţníci budou vyškoleni z jedné aţ dvou odborností, coţ v případě krizové situace umoţní jejich nasazení. Městská policie se v takové situaci rozdělí na dvě části, z nichţ jedna větší bude vykonávat standardní výkon a druhá menší bude plnit aktuální úkoly na území města, které nebude jiţ schopno zajistit krizové řízení. Obě dvě skupiny budou v případě krizové situace rozděleny na dvě směny, které se budou v pravidelných cyklech střídat po celou dobu trvání mimořádné situace. Velmi stručně zde uvedu základní prvky výbavy. Záchranářský gumový člun, potápěčská výstroj (čtyři stráţníci mají vlastní), lezecká souprava (městská policie má ve výzbroji), motorová pila, teleskopické tyče, odchytové náčiní na toulavá a zdivočilá zvířata (městská policie má ve výzbroji). Rovněţ zde velmi stručně uvedu základní funkce skupiny pro krizové situace, která se skládá ze čtyř členů, kteří musí disponovat šesti odbornosti. Optimální situace předpokládá dva potápěče, dva lezce, jednoho odchytáře, jednoho lodivoda, jednoho záchranáře a jednoho vyprošťovatele. Těchto osm pozic musí být skloubeno ve čtyřech lidech. Záchranář - rozšířené znalosti z oblasti první pomoci. Nabyté vědomosti velmi často uplatní i v přímém výkonu Lezec - vyškolení na práce ve výškách, tzv. slaňování. Městská policie disponuje dnes skupinou 12ti lidí, kteří mají poţadovanou odbornou způsobilost. Rovněţ tato odbornost je velmi často vyuţívaná v přímém výkonu. Práce s motorovou pilou (vyprošťovatel) - vyškolení stráţníka pro případ rychlého zásahu v místě kam je ztíţený přístup a hrozí riziko zatopení vlivem uvíznutí stromů a klád. Odchyt toulavých a zdivočelých zvířat (odchytář) - při povodních je velmi oţehavým problémem právě velké mnoţství nezajištěných zvířat. Zkušenosti jednoznačně dokladují velmi rychlou přizpůsobivost například psů novým podmínkám. Ti totiţ během tří dnů začínají tvořit divoké smečky. Vůdce malých plavidel (lodivod) - přeprava po vodou zatopených městech je velmi náročná a lodivod musí být odborně proškolen. Potápěč - městská policie nyní disponuje v rámci sportovního klubu čtyřmi potápěči s výbavou a odbornou zkouškou "open water diver", která je pochopitelně pro krizovou situaci nedostačující. Potápěči mohou být pochopitelně vyuţiti v případě pátrání po utopených, v případě poţadavku orgánů začleněných do integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Realizace v letech s tím, ţe proškolování stráţníků můţe být zahájeno dříve. Stráţníci, kteří budou disponovat zmiňovanými odbornostmi, budou vykonávat naprosto standardní výkon sluţby. Ten bude v pravidelných cyklech doplňován potřebným proškolováním. V případě krizové situace budou nasazeni dle potřeb Krizové štábu vedeného primátorem města. Městská policie není oficiálním článkem IZS. Dle příslušné legislativy tak v době krizové situace nepodléhá jednotnému velení IZS, ale je plně k dispozici krizovému štábu města, tedy vedení města. Příloha Akce pořádané oddělením prevence a dohledu MP v roce Seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol - ukázková hodina práce stráţníků s předškolními dětmi na téma práce městské policie a dopravní výchova Dopravní akce s rádiem Dragon - Dětské dopravní hřiště Okresní kolo dopravní soutěţe - DDH, ve spolupráci s BESIPEM Mateřské školy na DDH - děti se seznámily se základy dopr.výchovy a prakticky si vyzkoušely jízdu na DH Vyhlášení výtvarné soutěţe,,stráţník očima dětí" - odměněny tři nejlepší MŠ Dopravní akce pro všechny příznivce - DDH, ve spolupráci s PČR. Akce pro veřejnost ZŠ Habartov - ukázky besed preventistů (dopravní výchova, Street Law)

10 Poznej K.Vary s městskou policií - akce pro ţáky ZŠ Chodov Poznej K.Vary s městskou policií - akce pro studenty Střední pedagogické školy Ukázka sebeobrany - ZŠ Doubí Mateřské školy na DDH Ukázková hodina lekce Street Law pro školní metodiky a výchovné poradce základních škol - Pedagogicko-psychologická poradna I. ročník putovního poháru Městské policie Karlovy Vary - sportovně vědomostní soutěţ pro ţáky 5. a 9. ročníků ZŠ, ZVŠ Krajské kolo dopravní soutěţe zvláštních škol - DDH, ve spolupráci s BESIPEM Prezentace Integrovaného záchranného systému - ve spolupráci s PČR Delegace z Ukrajiny a Kyrgystánu s vedením Centra pro vyjednávání a řešení konfliktů z Prahy - ukázková hodina z programu,,právo pro kaţdý den"

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 V Karlových Varech 18. února 2005 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONALISTIKA 3 I.I. Výběrová řízení 4 I.II. Vzdělávání strážníků

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2003

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2003 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2003 V Karlových Varech 18. února 2004 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. REKAPITULACE VÝVOJE 2001-2004 3 II. PERSONALISTIKA 4 II.I. Výběrová

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2005

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2005 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2005 V Karlových Varech 20. února 2006 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONALISTIKA 3 I.I. Výběrová řízení 4 I.II. Vzdělávání strážníků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Třeboň za rok 2007. Městské policie 2. Personální oblast Počet pracovníků

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 1 6 3 4 5 11 12 9 7 8 1,3,4 Přehled složek Integrovaného záchranného systému - Policie ČR, HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy 5-9,11,12 Přehled ostatních složek

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul. 34 360 01 KARLOVY VARY 13. 1. 2014 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2013 Práce s dětmi a mládeží ve školských

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 1 6 3+13 4 5 11 2 12 9 7 8 Přehled složek Integrovaného záchranného systému Policie ČR, 1, 2, 3, 4 HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy Přehled ostatních složek

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2012 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2012 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010 Městská policie Nymburk zajišťovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného pořádku na území města Nymburk převážně v sedmičlenném kolektivu strážníků.

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2009

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2009 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2009 V Karlových Varech 15. února 2010 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONÁLNÍ OBLAST 3 I. I. Vzdělávání a

Více

M Ě S T S K Á P O L I C I E Č E S K É B U D Ě J O V I C E ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD

M Ě S T S K Á P O L I C I E Č E S K É B U D Ě J O V I C E ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD M Ě S T S K Á P O L I C I E Č E S K É B U D Ě J O V I C E ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD Organizační řád Městské policie České Budějovice Obsah: Hlava I. - Organizační struktura Městské policie České Budějovice

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná, Krkonošská 500, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2016 Obsah: 1. Obecná

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Městská policie Zábřeh Počet stran: 16. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 30.1.2011 strana 1 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní

Více

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Vývoj Integrovaného záchranného systému

Více

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. leden březen 2011 Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25 Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. V tomto období se stráţníci ve zvýšené míře zaměřili na kontrolu dodrţování vyhlášky

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín Vyřizuje: Ing. Martin Hapák Ve Zlíně, dne 21. 3. 2014 Tel.: 577 630 176 E-mail: martinhapak@zlin.eu Č.j.: MMZL 038045/2014 Spis. zn.: MMZL 000672/2014/06/OSaDŘ/HaM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 09.08.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zvyšování kvality výkonu veřejné správy na Městském úřadu Písek NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 31. 12. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva obecně závaznou vyhláškou Města Ostrova č. 5/1993, s

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

11. Bezpečnost a krizové řízeni

11. Bezpečnost a krizové řízeni 11. Bezpečnost a krizové řízeni 11.1 Práce Policie ČR Na území města zajišťuje výkon služby Obvodní oddělení Policie ČR Val. Meziříčí. Zprávu o stavu veřejného pořádku na území města projednává 1x ročně

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Město RALSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2008/04,

Město RALSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2008/04, Město RALSKO Obecně závazná vyhláška č. 2008/04, O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE RALSKO, STEJNOKROJI MĚSTSKÉ POLICIE RALSKO A JEHO NOŠENÍ Zastupitelstvo města Ralsko se na svém zasedání dne 17. 12. 2008 usnesením

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2010

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2010 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 21 V Karlových Varech 28. února 211 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik stráţníků... 4 II. VÝKON

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Městská policie SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín Vyřizuje: Ing. Martin Hapák Ve Zlíně, dne 5. 10. 2015 Tel.: 577 630 176 E-mail: martinhapak@zlin.eu Č.j.: MMZL 132120/2015 Spis. zn.: MMZL 083273/2015/03/OSaDŘ/HaM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více