A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje"

Transkript

1 Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva města z , a ). Obsah: A. Obecná ustanovení, kategorizace domů B. Prodej celých domů podle Občanského zákoníku C. Prodej a doprodej domů podle zákona č. 72/1994 Sb. D. Stanovení kupní ceny E. Závěrečná ustanovení A. Obecná ustanovení, výběr domů I. Základní ustanovení 1. Zásadami převodu bytových domů, bytů, nebytových prostor ( dále jen NP ), zastavěných pozemků, a dále pozemků a drobných staveb tvořících s domy jeden funkční celek (dále jen zásady ) z majetku Města Nový Jičín (dále jen Města) se stanoví zásady prodeje tohoto majetku fyzickým či právnickým osobám. Převodem majetku se rozumí úplatný, výjimečně bezúplatný převod majetku města do vlastnictví třetích osob. 2. Zásady se řídí ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, v platném znění, Občanským zákoníkem a zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. Tyto Zásady byly řádným způsobem projednány a schváleny 9. zasedáním Zastupitelstva Města Nový Jičín dne 19. února 2004 pod č. usnesení 13/9/ Bytové domy (dále jen domy ) jsou přednostně nabízeny a prodávány jako celek, včetně pozemků a drobných staveb. Rozsah předmětu převodu stanoví zastupitelstvo města (dále jen ZM), pokud není prodej (doprodej) realizován ve smyslu čl. C. Zásad dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, v platném znění. 4. Při dodržení podmínek těchto Zásad schválí ZM i prodej celého domu podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, v platném znění. 5. Dům je nabízen za podmínek daných těmito Zásadami a obecně platnými předpisy bez dalších omezení vůči kupujícím, avšak s přednostním právem nájemců bytů a NP nabízeného domu, kteří mají ke dni zveřejnění nabídky prodeje domu na úřední desce Městského úřadu v Novém Jičíně (dále je MěÚ) platnou nájemní smlouvu. 6. Nájemci bytů a NP mají v rámci těchto pravidel rovnocenné postavení. II. Zásady prodeje 1. Město, vedeno zájmem odprodat celé domy a zároveň upřednostnit zájemce z řad nájemců bytů a NP nabízených domů bude přednostně prodávat celé domy subjektům, které písemnou žádostí projeví zájem o koupi předmětů převodů podle těchto pravidel. Přednost bude dána družstvům založeným z řad nájemců nabízených nemovitostí, zvláště když v nich bude zastoupeno více než 50% nájemců převáděného domu. 2. Při zakládání družstva musí platit podmínka, že za člena nově zakládaného družstva bude přijat každý nájemník nebo rodinný příslušník podle čl. B odst. 10. těchto Zásad, jehož dům je předmětem nabídky a který splní: - podmínky stanovené zákony, - stanovy družstva, - podmínky stanovené těmito Zásadami, - písemnou formou požádá o členství v družstvu. Splnění této podmínky prokáže žadatel o koupi prokazatelným způsobem, formou přílohy k žádosti ( např. dokladem o doručení pozvánky na ustavující schůzi družstva, písemným odmítnutím nabídky apod.). 3. Domy, které se nepodaří prodat přednostně jako celek, stejně jako domy, u kterých byl zahájen prodej podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění bude Město prodávat podle tohoto zákona po jednotkách. 4. Dům, který je určen k privatizaci jako celek, bude prodán podle zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, v platném znění, výlučně v případě, že o prodej podle tohoto zákona požádají všichni nájemníci domu, písemnou formou s úředně ověřenými podpisy všech žadatelů, složí jistinu podle čl. C odst. 3 těchto Zásad a spolu s tím budou dodržena všechna ustanovení těchto Zásad. 1

2 5. Nájemci, kteří jsou s úhradou nájemného, jakož i dalších úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu či nebytového prostoru v prodlení a osoby mající jakýkoliv dluh vůči Městu se mohou stát účastníky prodeje podle těchto Zásad pouze po úplném splnění takovýchto povinností. 6. O dispozici s prázdnými byty, popř. nebytovými prostory rozhodne rada města (dále jen RM). 7. RM si vyhrazuje právo pověřit výkonem činností souvisejících s procesem prodeje domů a bytů podle těchto Zásad i jinou fyzickou či právnickou osobu. III. Kategorizace domů. 1. Seznam domů schválených pro prodej jako celků tvoří přílohu č. 1 Zásad. 2. Seznam domů určených pro doprodej podle zákona č. 72/1994 Sb. tvoří přílohu č. 2 Zásad. 3. Seznam domů které nebudou nabízeny pro privatizaci podle těchto Zásad tvoří přílohu č. 3 Zásad. B. Prodej celých domů podle Občanského zákoníku 1. Město rozešle nabídku prodeje všem nájemcům v nabízených domech, a to doporučeným dopisem. Nabídka prodeje bude obsahovat: a) popis nabízeného domu, včetně nabízených pozemků (zastavěné plochy, případně pozemků tvořících funkční celky s domem) a drobných staveb náležících k domu ( dále jen příslušenství), b) cenu domu, včetně ceny pozemků a příslušenství a způsob výpočtu, c) Zásady pro prodej bytových domů, 2. Na základě záměru prodeje schváleného ZM, zveřejní vyhlašovatel ( Město ) nabídku prodeje domu (domů) po dobu minimálně 15. dnů na Úřední desce MěÚ, a to nejpozději do 60 dnů ode dne odeslání nabídek ke koupi jednotlivým nájemníkům nabízených domů. 3. Na vyžádání bude případným zájemcům o koupi domu předložen seznam nájemců bytů. 4. Zájemci o koupi domu (domů) budou moci podávat své písemné žádosti na podatelnu MěÚ, kde budou tyto evidovány. 5. V případě, že žadatelem bude právnická osoba, musí být součástí žádosti i originál výpisu z obchodního rejstříku, popř. úředně ověřená kopie. Doklad nesmí být starší 3 měsíců. 6. Uzávěrka žádostí bude po uplynutí 180 kalendářních dnů ode dne zveřejnění nabídky na úřední desce MěÚ. Žádosti doručené po tomto termínu budou ve zdůvodněných případech ZM zváženy individuálně. 7. Podá-li žádost o odkoupení domu právnická osoba, v níž bude zastoupeno více než 50 % současných nájemců bytů a NP, bude nabídkové řízení ukončeno dnem podání této žádosti, nejdříve však 15 dnů ode dne zveřejnění nabídky na Úřední desce. 8. V případě podle odstavce 7 tohoto článku bude se zájemcem (zájemci) neprodleně uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na dobu nejvýše 1 roku, pokud o to za účelem zajištění finančních prostředků z úvěru na koupi požádá (požádají). 1. Při rozhodování o žádostech je upřednostňována právnická osoba, ve které je zastoupeno více jak 50% nájemců domu. V případě, že žádná z žádostí nesplní podmínku uvedenou v tomto bodě, bude upřednostněna nabídka s nejvyšším procentuelním zastoupení nájemců domu. 2. Do procentuelního zastoupení nájemců privatizovaného domu budou započítáni příbuzní nájemce ( děti, vnuci, vnučky, rodiče, sourozenci), kteří ho nahradí, a to pouze při dodržení podmínek stanovených těmito Zásadami a pokud k tomu oprávněný nájemce udělí souhlas písemnou formou s úředně ověřeným podpisem. Při dodržení těchto podmínek není nutný souhlas orgánů města nad rámec obvyklého způsobu projednání. Při výpočtu procentuelního zastoupení nájemců ( tedy členů nově založeného družstva) privatizovaného domů platí pravidlo, že ke každé privatizované jednotce se započítává jeden člen družstva (nájemník). Procentuelní zastoupení se vypočítá jako poměr členů a počet jednotek privatizovaného domu. 3. V případě, že podle těchto pravidel budou mít stejné právo na koupi dva nebo více žadatelů, provede se mezi těmito dražba (licitace pouze směrem nahoru). Výchozí cenou je cena domu stanovená dle čl. D těchto Zásad. 4. Nepřihlásí-li se žádný zájemce z řad stávajících nájemců bytových a NP, rozhodne ZM o prodeji či neprodeji domu jinému zájemci, který o prodej požádal. V případě vyššího počtu jiných zájemců bude provedena dražba. C. Prodej a doprodej domů podle zákona č. 72/1994 Sb. 1. V případě, že se Městu nepodaří prodat celé domy, nabídne převod jednotlivých bytů a NP jejich nájemcům, a to písemnou formou. Totéž platí pro domy, kde již byl prodej podle tohoto zákona zahájen ( např. 2

3 rozhodnutím ZM, učiněním nabídky, prodejem některé z jednotek v domě, apod.). Nabídka prodeje bude obsahovat: a) označení nabízeného domu údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově, b) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu včetně stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek, c) označení pozemku ( případně pozemků ), které jsou předmětem převodu vlastnictví, údaji podle katastru nemovitostí, d) cenu bytové jednotky, včetně ceny podílu na pozemcích a drobných stavbách náležících k domu a způsob jejího výpočtu, e) Zásady pro prodej jednotlivých bytů a NP, f) variabilní symbol a bankovní spojení pro uhrazení jistiny. 2. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, uveřejní Město nabídku ke koupi jednotlivých bytů a NP na Úřední desce MěÚ. Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty pro přijetí nabídky nájemcem převáděného bytu či NP má nájemce při převodu tohoto bytu či NP právo na jeho přednostní nabytí za podmínky, že zaplatí cenu nabídnutou třetí osobou a za dalších podmínek stanovených 606 občanského zákoníku, v platném znění, přičemž toto právo mu zaniká, pokud smlouvu o převodu bytu neuzavře do tří měsíců ode dne doručení nabídky. 3. Nájemci mající zájem o koupi bytu či NP provedou písemnou formou akceptaci nabídky a současně s tímto složí jistinu na určený bankovní účet v následující výši: pro bytovou jednotku ,- Kč pro bytovou jednotku ,- Kč pro bytovou jednotku ,- Kč pro bytovou jednotku ,- Kč pro bytovou jednotku ,- Kč Pro zaplacení kupní ceny se stanovuje termín do jednoho roku ode dne doručení nabídky. V případě neuhrazení kupní ceny ve stanoveném termínu jistina propadne ve prospěch města. V případě, že kupující použije na zaplacení kupní ceny jednotky úvěr u stavební spořitelny nebo jiného bankovního ústavu, je možné po předložení úvěrové smlouvy zaslat jeden výtisk kupní smlouvy na adresu ústavu, který tento účelově vázaný úvěr poskytuje. V případě, že úvěr nedosahuje kupní ceny bytu, je nutné, aby rozdíl mezi kupní cenou a výši úvěru byl před zasláním kupní smlouvy zaplacen. 4. Přípravu podkladů, včetně všech administrativních úkonů a zpracování Prohlášení ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. provádí ve spolupráci s MěÚ Správce bytového fondu Města Nový Jičín (dále jen Správce BF). 5. Zájemci o koupi jednotlivých bytů či NP budou podávat své písemné žádosti Správci BF, u něhož budou evidovány. 6. V případě, že žadatelem bude právnická osoba, musí být součástí žádosti i originál výpisu z obchodního rejstříku, popř. úředně ověřená kopie. Doklad nesmí být starší 3 měsíců. 7. Uzávěrka žádostí bude po uplynutí 180 kalendářních dnů ode dne zveřejnění nabídky na Úřední desce MěÚ. Žádosti doručené po tomto termínu budou ve zdůvodněných případech ZM zváženy individuálně. Byty, o které neprojeví zájem akceptací nabídky platný nájemce ani třetí osoba, mohou být nabízeny v rámci zveřejnění nabídky k prodeji opakovaně. 8. Pro zájemce dle odstavce 6. tohoto článku platí odstavec 3. tohoto článku obdobně. 9. Prohlášení vlastníka Prohlášením vymezuje stávající vlastník jednotky podle 4 zákona č. 72/1994 Sb. Při vkladu do katastru nemovitostí bude za stávajícího vlastníka (město) uveden jako správce příslušný Správce BF Města Nový Jičín. 10. V případě, že o prodej bytové jednotky projeví zájem příbuzní nájemce ( děti, vnuci, vnučky, rodiče, sourozenci) je možno provést prodej bytové jednotky tomuto příbuznému za písemného souhlasu s úředně ověřeným podpisem nájemce a při dodržení zákona č. 72/94 Sb. a není nutno tento případ samostatně postupovat orgánům města nad rámec obvyklého způsobu projednání. 11. Prodej volných bytů (byt bez nájemce): Podle tohoto odstavce jsou prodávány volné byty v domech schválených ZM k prodeji a ukončeným příslušným majetkoprávním řízením ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění záměru prodeje musí být po dobu min 15 dnů na Úřední desce města a Správce BF a v Městském zpravodaji. Přijaty budou nabídky fyzických i právnických osob způsobilých k právním úkonům, které budou zároveň obsahovat úředně ověřený podpis účastníka nabídkového řízení. Nabídky se budou vyhodnocovat obálkovou metodou, minimální kupní cena bude stanovena následně: a) v prvním a druhém vyhlašovacím kole ve výši dvojnásobku ceny vypočtené podle čl. D. těchto Zásad b) ve třetím vyhlašovacím kole ve výši ceny vypočtené podle schválených Zásad pro převod bytů, NP a pozemků tvořících s nimi funkční celky z majetku města c) ve čtvrtém vyhlašovacím kole nebude stanovena minimální cena. Komisi pro vyhodnocení nabídek jmenuje RM. Tato komise stanoví pořadí a předloží ZM návrh na konkretizací prodávaných bytů. 3

4 D. Stanovení kupní ceny I. Stanovení kupní ceny: 1. Výsledná cena domu bude vypočtena jakou součet cen bytů a NP + cena převáděných pozemků a drobných staveb převáděných s domem. 2. Výsledná cena jednotky při převodu se vypočte součtem cen bytu nebo NP + ceny podílu na převáděném pozemku + ceny podílu na drobných stavbách převáděných s domem 3. Prodejní cena bytu bude stanovena podle vzorce: PC ( v Kč ) = (ZC * VB * K1 * K2 * K3 * K4 * K5) + TZ, kde: ZC základní cena, kdy: byt 1. kategorie = Kč 2024,--/m2 byt 2. kategorie = Kč 1628,--/m2 byt 3. kategorie = Kč 1364,--/m2 byt 4. kategorie = Kč 1100,--/m2 VB výměra obytné plochy bytu celkem K1 koeficient způsobu prodeje: K1 = 0,80 při prodeji celého domu podle občanského zákoníku právnické osobě vytvořené z řad nájemců prodávaného domu splňující 80-ti % podíl nájemců, K1 = 0,85 při prodeji celého domu podle občanského zákoníku právnické osobě vytvořené z řad nájemců prodávaného domu splňující 65-ti % podíl nájemců, K1 = 0,90 při prodeji celého domu podle občanského zákoníku právnické osobě vytvořené z řad nájemců prodávaného domu splňující 50-ti % podíl nájemců, K1 = 0,95 při prodeji celého domu podle občanského zákoníku právnické osobě vytvořené z řad nájemců prodávaného domu nesplňující 50%-ti podíl nájemců, K1 = 1,00 při prodeji podle zákona 72/94 Sb. ( po jednotlivých jednotkách), K1 = 1,50 při prodeji celého domu fyzické osobě nebo právnické osobě, nemající k předmětné nemovitosti platnou nájemní smlouvu. K2 koeficient atraktivnosti polohy domu: K2 = 2,00 1. zóna městská památková rezervace ohraničená vnitřním obrubníkem ulic Sokolovská, Štefániková, Tyršova, Gen. Hlaďo, K2 = 1,70 2. zóna vnitřní město ohraničené ulicemi Jiráskova, Palackého, Tolstého, Novosady, Komenského, Dvořákova, Nerudova (domy s vchody do ulice, kterou procházejí vnější hranice 2. zóny budou započteny do 2. zóny), K2 = 1,40 3. zóna vše ostatní mezi 2. a 4. zónou (zbylá část města mimo části města), K2 = 1,00 4. zóna lokality k.ú. Loučka, Žilina, Kojetín, Straník, Bludovice, Libhošť. K3 koeficient konstrukční soustavy domu K3 = 1,00 domy postavené tradičním způsobem, K3 = 0,80 domy panelové realizované (kolaudované) po , K3 = 0,60 domy panelové realizované (kolaudované) do K4 koeficient amortizace domu, který je vypočten podle vzorce: 100 (stáří domu/2) K4 = maximální výše K 4 se schvaluje : 1,0 a minimální výše K 4 se schvaluje : 0,7. K5 koeficient zvláštní formy prodeje: K5 = 1,5 pro byt bez nájemníka prodávaný třetí osobě K5 = 2 pro byt s trvale uvolněným nájemným, přidělený zájemci z bytového pořadníku ve speciálním režimu ( Směrnice ZM 7/2004 ) TZ navýšení ceny o provedené technické zhodnocení a opravy společných částí domu 4

5 Započítává se provedené technické zhodnocení domu a opravy společných částí za posledních 5 let. Výše technického zhodnocení bude napočítána 5 let dozadu od měsíce a roku, kdy byl proveden výpočet ceny domu. Vyčíslení technického zhodnocení na předmětné nemovitostí provede správce bytového fondu. Technická zhodnocení a opravy společných částí domů budou započítány 50 % a rozpočítány na jednotlivé byty a NP. Provedená technická zhodnocení a opravy budou započítány pouze do data vzniku fondu oprav společenství. 4. Prodejní cena bytu či NP obsahuje podíl na společných částech domu. 5. Výsledná cena jednotky nebo domu se zaokrouhlí na celé desetikoruny. 6. Náklady spojené s prodejem bytového domu, bytu či NP hradí prodávající, s výjimkou poplatků za ověřování podpisů a poplatků spojených s podáním návrhu na změnu vlastnických práv do katastru nemovitostí. 7. Stavební parcela náležící k prodávanému domu bude prodána současně s domem za částku Kč 250,-- /m2, přičemž tato částka je základní a bude dále upravena ve smyslu platné vyhlášky o oceňování majetku. Pozemek tvořící funkční celek s prodávaným domem bude prodán současně s domem za částku Kč 100,-- /m2. V případě prodeje podle zákona 72/94 Sb. uhradí nabyvatel jednotky vypočtený podíl z celkové ceny pozemků. 8. Drobné stavby náležící k domu budou prodávány současně s domem za částku stanovenou znaleckým posudkem. V případě prodeje podle zákona 72/94 Sb. uhradí nabyvatel jednotky vypočtený podíl z celkové ceny drobných staveb náležících k domu. 9. V případě, že v domě, kde bude proveden prodej bytové jednotky je založeno společenství vlastníků jednotek a je vytvořen fond na opravy společných částí domu, bude cena za bytovou jednotku navýšená o část fondu, který byl za tuto jednotku na tento fond vložen městem. Fond bude započítáván ve výši, který přísluší prodávané jednotce podle posledního účetně uzavřeného měsíce před vystavením nabídky k prodeji. 10. Cena NP bude určena RM. Vycházet se bude ze znaleckého posudku. Zjištěnou cenou NP v domě je cena sjednaná, nejméně však jako násobek ceny Kč 2000,-- a m2 podlahové plochy NP. II. Platební podmínky 1. Kupní smlouva bude sepsána do 60 kalendářních dnů od schválení konkrétního nabyvatele ZM. 2. Kupní cena v případě prodeje domu jako celku je splatná do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy, avšak před vkladem práv z kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Nesplacení kupní ceny v této lhůtě je považováno za zmaření prodeje a je důvodem k odstoupení od kupní smlouvy ze strany města. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnických práv podle příslušné Kupní smlouvy bude předložen ke Katastrálnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. 3. V případě prodeje podle zákona 72/94 Sb. v platném znění bude pro zaplacení kupní ceny smluvně sjednána lhůta jednoho roku ode dne akceptace nabídky k prodeji kupujícímu. V případě, že některý z kupujících nezaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti, tzn. že nebude splněna podmínka prodeje všech jednotek v nabízeném domě, je Město oprávněno odstoupit od všech uzavřených kupních smluv v daném domě, přičemž vrátí již zaplacené kupní ceny. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnických práv podle příslušných Kupních smluv bude předložen ke Katastrálnímu úřadu až po zaplacení poslední kupní ceny, tzn. po té, co budou uhrazeny kupní ceny od všech jednotek v nabízeném domě, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zaplacení poslední kupní ceny. Ve lhůtě mezi zaplacením kupní ceny za danou jednotku a provedením vkladu vlastnických práv do Katastru nemovitostí nebo odstoupením Města od Smlouvy, není kupující ( nájemník bytu nebo NP ) povinen platit nájemné. V případě odstoupení Města od Smlouvy bude nájemné započteno oproti vrácené kupní ceně. 4. V případě prodeje bytu podle čl. C. odst. 11 těchto Zásad si Město vyhrazuje právo uzavřít Kupní smlouvu k předmětnému bytu a zahájit řízení o povolení vkladu vlastnických práv podle této Kupní smlouvy bezprostředně po ukončení nabídky prodeje domu na úřední desce MěÚ. Pro prodej zbylých jednotek zůstávají v platnosti podmínky dle čl. D. kapitola II. odst. 3. těchto Zásad. I. Ostatní ujednání v kupní smlouvě E. Závěrečná ustanovení 1. Budoucí nabyvatel domu, resp. jednotlivých bytů (NP) bude povinen přijmout všechna věcná břemena souvisejících s prodávaným domem nebo bytem (NP). 2. Budoucí nabyvatel domu, resp. jednotlivých bytů (NP) bude povinen převzít všechna práva a povinnosti vyplývající z uzavřených nájemních smluv a veškeré další smluvní závazky spojené s předmětnou nemovitostí. 3. Do smluv o smlouvě budoucí na koupi domu, případně bytu či NP od Města bude zapracováno ustanovení, že od data podpisu smlouvy budoucí kupující (nabyvatel) hradí veškeré náklady spojené s údržbou a opravami předmětu převodu. 5

6 II. Další ustanovení 1. Zveřejněním nabídky prodeje domu na úřední desce MěÚ se, mimo případy nájemních smluv navazujících na dříve schválené dohody o směně bytových jednotek, zastavuje projednávání a uzavírání nových nájemních smluv na užívání bytových, nebytových a ostatních prostor v tomto domě. 2. Výjimky z ustanovení těchto Zásad schvaluje ZM. 3. Rozhodnutí orgánů města o prodeji příslušného domu ( bytu nebo NP ) bude všem dotčeným nájemcům odesláno do 15 dnů ode dne rozhodnutí ( konkretizace) doporučenou poštou. Nepřevezme-li nájemce zásilku do 20 dnů ode dne odeslání zásilky, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 4. V případě, že bude schválené usnesení orgánů napadeno některým z nájemců privatizovaného domu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ZM, bude realizace převodu vlastnictví privatizovaného domu ( bytu nebo NP ) přerušena, a to do doby rozhodnutí příslušného orgánu města o odvolání. Přijaté usnesení ZM je možné napadnout pouze písemným odvoláním doručeným prostřednictvím podatelny Městského úřadu Nový Jičín. Do doby rozhodnutí o odvolání se staví běh všech lhůt. 5. Neschválí-li ZM prodej privatizovaného domu ( bytu nebo NP ) včetně konkretizace kupujícího a výše kupní ceny, není možno v souladu s ustanovením 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, v platném znění, uzavřít platnou kupní smlouvu. III. Účinnost Zásad 1. Tyto Zásady vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem K tomuto dni se zároveň zrušují dosavadní Zásady pro převod domů, bytů a nebytových prostor a pozemků tvořících funkční celky v majetku města schválené 20. zasedáním Zastupitelstva města Nový Jičín dne pod č. usnesení 2, ve znění jejích schválených dodatků a úprav. 2. Žádosti fyzických osob o odprodej bytů podle příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručené správci bytového fondu v období do budou posouzeny a vyřízeny dle dosavadních Zásad, nejdéle však do doby uplynutí lhůt na přednostní prodej bytu nájemci dle příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. 3. Žádosti fyzických osob o odprodej, respektive doprodej bytů podle příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručené správci bytového fondu v období od do budou posouzeny a vyřízeny nejdříve po V tomto mezidobí zabezpečí správce bytového fondu ve spolupráci s Městském úřadem Nový Jičín informování veřejnosti o obsahu a smyslu těchto Zásad, zejména vzhledem k odlišným postupům při privatizaci bytového fondu města. 4. Žádosti odprodej celých domů doručené MěÚ od do budou posouzeny a vyřízeny nejdříve po V tomto mezidobí zabezpečí Městský úřad Nový Jičín ve spolupráci se správcem bytového fondu informování veřejnosti o obsahu a smyslu těchto Zásad, zejména vzhledem k odlišným postupům při privatizaci bytového fondu města. 5. Požádají-li žadatelé, jejichž žádost by měla být vyřízena podle dosavadních Zásad o vyřízení jejich žádosti podle těchto Zásad, bude jejich žádosti bez dalšího vyhověno za předpokladu, že privatizace příslušného bytového fondu odpovídá pravidlům těchto Zásad. IV. Kontrola Zásad 1. Kontrolou dodržování těchto Zásad je pověřen Kontrolní odbor MěÚ. 2. Žádosti, které nebude možné posoudit jednoznačně podle těchto Zásad budou postoupeny orgánům města k rozhodnutí po předchozím projednání v Komisi pro privatizaci bytového fondu města. Obdobně bude postupováno v případech, kdy se dotčení nájemci odvolají proti rozhodnutí orgánů města apod. 3. Komisi pro privatizaci bytového fondu města jmenuje RM. Pavel Wessely místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města 6

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

II. Způsob prodeje objektů k bydlení a bytových jednotek

II. Způsob prodeje objektů k bydlení a bytových jednotek Opatření obce č. 14 Pravidla pro prodej bytů a domů v majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. V zájmu privatizace

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 988 a 989 na ulici Obránců míru v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 988 a 989 na ulici Obránců míru v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 988 a 989 na ulici Obránců míru v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 433 na 18. zasedání

Více

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2007 schválilo následující

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Město Kojetín ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Schváleno Zastupitelstvem města Kojetína dne 21.6.2011, usn. Z 75/06-11 a aktualizováno usn.z142/01-12, ze dne 31.1.2012 Vyvěšeno:1.2.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p.

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p. MĚSTO HOŘICE Strana 1 (celkem 6) Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky

Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky Čl. I. Předmět úpravy 1. Těmito zásadami se upravuje postup při prodeji bytů ve vlastnictví Města Dobrušky v bytových domech, v nichž již

Více

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT Zásady postupu při dokončování privatizacepodle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zásady ) (Ve znění usnesení vlády č. 810/1997)

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR za okres v katastru Klatovy Petrovičky u Předslavi Datum vyhlášení kola : 17.8.2007 Poslední den podání žádosti

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva

Více

ZÁKON. ze dne 22. července 2003,

ZÁKON. ze dne 22. července 2003, 253 ZÁKON ze dne 22. července 2003, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZÁSADY PRODEJE A PRONÁJMŮ NEMOVITYCH VĚCÍ V MAJETKU MĚSTA VÍTKOVA

ZÁSADY PRODEJE A PRONÁJMŮ NEMOVITYCH VĚCÍ V MAJETKU MĚSTA VÍTKOVA Zastupitelstvo města Vítkova vydává na základě 35, 38, 39 odst. 2, 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto: ZÁSADY PRODEJE A PRONÁJMŮ NEMOVITYCH VĚCÍ

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008 a dne 21.10.2008

Více

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV Čl.1 Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při nakládání s obecním majetkem

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách 1721/UDC/2014-UDCM Č.j.: UZSVM/UDC/1549/2014-UDCM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO #14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í 2009/SKL/2016-SKLM Č.j.: UZSVM/SKL/2164/2016-SKLM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice OZNÁMENí

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 Záměry prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, v rámci privatizace obecního bytového fondu ve vlastnictví

Více

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem I. Postup při pronájmech a výpůjčkách nemovitého majetku a při uzavírání dohod o splátkách s dobou splatnosti do 18 měsíců (Majetkoprávní

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í 2848/PKT/2012-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/2732/2012-PKTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í o I. kole výběrového řízení čís.

Více

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín 9591/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/13724/2015-BBVM O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/01/2016 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín Úřad

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

O Z N Á M E N Í. o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách Č.j.: UZSVM/P/23310/2010-HMSO O Z N Á M E N Í o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Řesanice Úřad pro zastupování

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Soutěžní podmínky výběrového řízení

Soutěžní podmínky výběrového řízení Soutěžní podmínky výběrového řízení na prodej domu č. p. 2261 v ulici U Zdravotního ústavu 4 (dále jen Podmínky ) 1. VÝKLAD POJMŮ Pojmy uvedené v tomto článku Podmínek mají význam zde uvedený: Dům Kupní

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí

Výběrové řízení na prodej nemovitostí Výběrové řízení na prodej nemovitostí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor nemovitostí části bývalého vojenského objektu Kasárna Jana Žižky v Táboře Identifikační údaje zadavatele: Česká republika Okresní soud

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Směrnice č. 1/2014 k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor Obec Svor stanovuje

Více

#21011/Χ/2015 ΗΜΣΥ 21011/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/16665/2015-HMSU

#21011/Χ/2015 ΗΜΣΥ 21011/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/16665/2015-HMSU #21011/Χ/2015 ΗΜΣΥ 21011/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/16665/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice O Z N Á M E N Í 6434/OOL/2015-OOLR Č.j.: UZSVM/OOL/7098/2015-OOLR Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOL/086/2015/1 a jeho podmínkách na zjištění

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55432/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

OZNÁMENí. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Koclířov a obci Koclířov.

OZNÁMENí. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Koclířov a obci Koclířov. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3820/HSY/2012-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3815/2012-HSYM Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 8528/2016 V Chebu dne 29.01. 2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

METODICKÝ POKYN. k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

METODICKÝ POKYN. k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 METODICKÝ POKYN k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Tento

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č.

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č. Důvodová zpráva Na základě požadavků členů zastupitelstva na sjednocení a upřesnění pravidel pro jednání výborů a definování jejich působnosti, byly ve spolupráci s tajemníky výborů navrženy statuty jednotlivých

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem právní forma: organizační

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4566/BHO/2016-BHOM Č.j.: UZSVM/BHO/4569/2016-BHOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

OZNÁMENí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2

OZNÁMENí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4954/SBE/2014-SBEM Č. j.: UZSVM/SBE/4593/2014-SBEM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy,

Více

P R A V I D L A P L Z E Ň S K É H O K R A J E. pro poskytování finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

P R A V I D L A P L Z E Ň S K É H O K R A J E. pro poskytování finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou P R A V I D L A P L Z E Ň S K É H O K R A J E pro poskytování finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Plzeňský kraj (dále jen kraj) vydává tato pravidla k poskytování účelové

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7298/B KM/20 12-B KMM Č.j.: UZSVM/BKM/6167/2012-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

PRODEJ CHATY KORUNA V HARRACHOVĚ Sp.zn.: 387/14-NKÚ180/272/14

PRODEJ CHATY KORUNA V HARRACHOVĚ Sp.zn.: 387/14-NKÚ180/272/14 Sp.zn.: 387/14-NKÚ180/272/14 Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Jankovcova 151812, Praha 7, PSČ 17004 OZNÁMENí o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

Žádost o vyvěšení výběrového řízení na úřední desce

Žádost o vyvěšení výběrového řízení na úřední desce ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD, RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD P*"* lohy 935/HN

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

MĚSTO ZLIV. č. VII. Pravidla prodeje pozemkových parcel ZTV Pod tratí. Ing. Jan Koudelka Datum: 23.04.2011 Podpis:

MĚSTO ZLIV. č. VII. Pravidla prodeje pozemkových parcel ZTV Pod tratí. Ing. Jan Koudelka Datum: 23.04.2011 Podpis: č. VII. Konané dne: 25.04.2012 Bod jednání: 14 POZMĚŇOVACÍ NÁVRH Předmět jednání: Pravidla prodeje pozemkových parcel ZTV Pod tratí Předkládá: Ing. Koudelka Jan Datum: 23.04.2011 Podpis: Zpracoval: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz

tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz JUDr. František Koutný, kancelář Žebětínská 70, 623 00 Brno tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz Vážení nájemníci uchazečům o členství v Bytovém družstvu Kachlíkova 7, Brno Vážení,

Více

nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky

nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky VEREJNÁ NABÍDKA POZEMKU URCENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA c. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PREVODU ZEMEDELSKÝCH A LESNÍCH POZEMKU Z VLASTNICTVí STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNENÍ POZDEJšíCH PREDPISU (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY KVĚTEN 2013 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: NE SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

SOUTĚŽNÍ ŘÁD veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 ve znění usnesení vlády č. 773/1995 ZÁSADY DALŠÍHO POSTUPU PŘI PRIVATIZACI podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 171/1991 Sb. ve znění pozdějších

Více

c., UZSVM/BZR/3580/2013-BZRM

c., UZSVM/BZR/3580/2013-BZRM r------------------------------~--. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3904/BZR/2013-BZRM c., UZSVM/BZR/3580/2013-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Nová Ves I, příspěvková organizace Václavské náměstí 33 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 40/2012/13 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloslava Nykodemová, ředitel

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í 14214/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/14155/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/2/2016 a

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Část první. Čl. 1. Údaje o jednotce

Část první. Čl. 1. Údaje o jednotce Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více