PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s."

Transkript

1 PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ), obsahuje změny přímo vyvolané ransformací penzijního fondu a změny vyvolané změnou pravidel pro poskyování sáního příspěvku podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), keré jsou účinné ve smyslu uvedeného zákona bez souhlasu účasníka penzijního připojišění. Mění se název Allianz penzijního fondu, a. s., na Allianz penzijní společnos, a. s., (dále jen penzijní společnos ), a o ode dne zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejsříku. Penzijní společnos prosřednicvím Allianz ransformovaného fondu provozuje penzijní připojišění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojišění se sáním příspěvkem a o změnách někerých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o penzijním připojišění") pro účasníky penzijního připojišění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do Allianz ransformovaného fondu. ároky účasníků a příjemců dávek zůsávají s výjimkou omezení nároku na převod prosředků k jiné penzijní společnosi zachovány. Článek 1 Základní usanovení 1. Teno příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje uzavírání smlouvy o penzijním připojišění se sáním příspěvkem (dále jen penzijní připojišění") mezi účasníkem penzijního připojišění (dále jen účasník ) a penzijní společnosí podle zákona o penzijním připojišění a v souladu se zákonem o doplňkovém penzijním spoření. 2. Účelem penzijního připojišění je zabezpeči jeho účasníkům doplňkový důchodový příjem nad rámec povinného důchodového sysému ze zdrojů vyvořených příspěvky účasníků a příspěvky zaměsnavaelů nebo jiných řeích osob placených za účasníka, sáními příspěvky a podíly na zisku Allianz ransformovaného fondu. 3. Penzijní připojišění uzavřené mezi penzijní společnosí a účasníkem se řídí zákonem o penzijním připojišění, zákonem o doplňkovém penzijním spoření, občanským zákoníkem, ímo penzijním plánem s přílohou, kerá je jeho nedílnou součásí, sauem Allianz ransformovaného fondu a smlouvou o penzijním připojišění. 4. Sídlo penzijní společnosi je Praha 8, Ke Švanici 656/3. Článek 2 Zákaz diskriminace V penzijním připojišění je zakázána diskriminace účasníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy plei, jazyka, víry a nábožensví, poliického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosi k národnosní nebo enické menšině, majeku, rodu, zdravoního savu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví a věku se nepovažuje, jesliže se pro účely výpočů penzí použijí úmrnosní abulky kalkulované podle věku a zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 1/14 Účinnos od

2 Článek 3 Smlouva o penzijním připojišění 1. Účasníkem penzijního připojišění u Allianz ransformovaného fondu může bý: a) fyzická osoba sarší 18 le s rvalým pobyem na území České republiky, kerá uzavře s penzijní společnosí smlouvu o penzijním připojišění se sáním příspěvkem (dále jen smlouva ), b) fyzická osoba sarší 18 le s bydlišěm na území jiného členského sáu Evropské unie, pokud je účasna důchodového pojišění nebo je poživaelem důchodu z českého důchodového pojišění nebo je účasna veřejného zdravoního pojišění v České republice, kerá uzavře s penzijní společnosí smlouvu. 2. Podle 2 ods. 3 zákona o penzijním připojišění je splnění podmínek bý účasníkem prokazováno účasníky éž rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky, a pokud nebylo přiděleno, číslem pojišěnce vedeným v regisru pojišěnců. 3. Penzijní připojišění vzniká na základě písemné smlouvy mezi fyzickou osobou, kerá je v okamžiku uzavření smlouvy způsobilá bý účasníkem podle usanovení 2 zákona o penzijním připojišění, a penzijní společnosí, a o dnem účinnosi uvedeným ve smlouvě. Smlouva se sává planou dnem podpisu penzijní společnosi a účasníka. 4. Smlouvou se penzijní společnos zavazuje poskyova účasníkovi dávky penzijního připojišění za podmínek, ve výši a způsobem sanoveným zákonem o penzijním připojišění, penzijním plánem a smlouvou a účasník se zavazuje plai do Allianz ransformovaného fondu příspěvky za podmínek, ve výši a způsobem sanoveným zákonem o penzijním připojišění, penzijním plánem a smlouvou. 5. Smlouva musí bý v písemné formě a nesmí se v ní nacháze nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné informace, keré by umožnily jejich zneužií v neprospěch účasníků, a musí obsahova především: a) idenifikační údaje penzijní společnosi a účasníka, b) údaje o ransformovaném fondu, c) den vzniku penzijního připojišění účasníka, d) druhy sjednaných penzí z penzijního připojišění, e) výši příspěvků účasníka a formu jejich úhrady, f) informaci o příspěvku zaměsnavaele a řeí osoby, případně o jeho výši. 6. V souvislosi s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy posupuje penzijní společnos kvalifikovaně, česně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy (dále jen zájemce ) nebo účasníka. 7. Před uzavřením smlouvy musí bý budoucí účasník písemně informován v rozsahu sanoveném v usanovení 12 ods. 5, písm. c) zákona o penzijním připojišění a musí bý seznámen se sauem Allianz ransformovaného fondu a penzijním plánem. 8. Při uzavření smlouvy je účasník povinen veškeré údaje požadované penzijní společnosí uvés úplně a pravdivě. Penzijní společnos neodpovídá za případné škody vzniklé použiím nesprávných nebo neúplných údajů sdělených penzijní společnosi účasníkem. 9. Účasník je povinen písemně oznámi penzijní společnosi všechny skuečnosi, keré mají význam pro rvání penzijního připojišění, a dále změnu ěch skuečnosí, keré jsou podmínkou pro splnění informační povinnosi penzijní společnosi podle zákona o penzijním připojišění. Za škody vzniklé nedodržením ěcho povinnosí odpovídá účasník. 10. Ve smlouvě se vždy sjednává poskyování sarobní penze. Účasník si dále může sjedna penzi invalidní a výsluhovou, pozůsalosní penze je sjednána uvedením fyzické osoby, keré vznikne v případě úmrí účasníka nárok na odbyné nebo pozůsalosní penzi (dále jen oprávněná osoba ), ve smlouvě. 11. Invalidní penzi může účasník sjedna při uzavření smlouvy nebo kdykoliv za rvání penzijního připojišění, nejdéle však do vzniku nároku na sarobní penzi. 12. Výsluhovou penzi může účasník sjedna při uzavření smlouvy nebo kdykoliv za rvání penzijního připojišění, nejdéle však do vzniku nároku na sarobní penzi, a o Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 2/14 Účinnos od

3 i opakovaně (dále jen další výsluhová penze ). alší výsluhovou penzi lze sjedna v případě, že účasníkovi vznikl nárok na výplau éo penze a byla zahájena její výplaa nebo bylo vyplaceno míso penze jednorázové vyrovnání. 13. Oprávněná osoba je ve smlouvě uvedena jménem, příjmením a daem narození. 14. Je-li ve smlouvě určeno více oprávněných osob, musí účasník současně vymezi způsob rozdělení odbyného nebo pozůsalosní penze jednolivým osobám. To může učini: a) určením podílu jednolivých oprávněných osob na nárocích z penzijního připojišění, nebo b) určením pořadí, v jakém vzniká jednolivým oprávněným osobám celý nárok z penzijního připojišění. 15. ení-li ve smlouvě u sjednaných oprávněných osob uvedeno jednoznačně číslo pořadí ani velikos podílů, má se za o, že se jedná o určení oprávněných osob podílem. Podíl se v omo případě sanovuje pro všechny uvedené oprávněné osoby rovným dílem. 16. Oprávněné osoby, jejich pořadí a způsob rozdělení odbyného nebo pozůsalosní penze jednolivým osobám může účasník v průběhu rvání penzijního připojišění změni. Sdělení o éo změně musí bý písemné, podepsané účasníkem, a je účinné doručením do sídla penzijní společnosi; spolu s jeho povrzením penzijní společnosi voří dodaek ke smlouvě. 17. Určí-li účasník ve smlouvě podíly jednolivých oprávněných osob, je v případě úmrí někeré oprávněné osoby její podíl rozdělen zbývajícím oprávněným osobám, a o v poměru jakým se podílejí na nárocích z penzijního připojišění. 18. Určí-li účasník ve smlouvě pořadí jednolivých oprávněných osob, přechází v případě úmrí oprávněné osoby celý nárok z penzijního připojišění na následující oprávněnou osobu. 19. Smlouva je vyhoovena nejméně ve dvou výiscích. Jeden výisk smlouvy obdrží účasník, jeden obdrží penzijní společnos. Součásí smlouvy je penzijní plán, na kerý se smlouva odvolává a kerý je k ní přiložen. ojde-li ke změně penzijního plánu, na kerý se smlouva odvolává, sává se změna penzijního plánu součásí smlouvy pouze ehdy, pokud se účasník a penzijní společnos na změně dohodli. 20. Smluvním jazykem je český jazyk. Pokud písemnos v omo jazyce není, přiloží účasník její ověřený překlad. V případě, že překlad zařídí na své náklady penzijní společnos, je oprávněna požadova po účasníkovi úhradu nákladů spojených se zajišěním akového překladu. 21. Podle 19 ods. 3 zákona o penzijním připojišění lze další smlouvu o penzijním připojišění uzavří, pokud a) dříve vzniklé penzijní připojišění zaniklo způsobem uvedeným v čl. 8, písm. a) až e), b) dříve vzniklé penzijní připojišění v jiném penzijním fondu bylo přerušeno podle čl. 6, nebo c) účasník, kerému vznikl nárok na dávky penzijního připojišění podle čl. 15, požádal o výplau dávky; další smlouvu lze uzavří nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné žádosi o výplau dávky do sídla penzijního fondu. 22. Po 1. lednu 2013 lze smlouvu uzavří pouze v případě a) převodu prosředků ze zrušeného penzijního fondu, b) sloučení ransformovaných fondů a c) převodu prosředků účasníků zanikajícího ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi. Článek 4 Změny smlouvy 1. ení-li v omo penzijním plánu uvedeno jinak, mají veškeré žádosi a oznámení ýkající se penzijního připojišění právní účinek jen ehdy, jsou-li doručeny v písemné formě Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 3/14 Účinnos od

4 do sídla penzijní společnosi a jesliže jsou podepsané účasníkem, v případě smri účasníka oprávněnou osobou, dědicem nebo jejich zákonným zásupcem. Penzijní společnos si může vyhradi právo požadova ověření podpisu na žádosi a oznámení ýkající se penzijního připojišění. 2. Změny smlouvy se provádějí dodakem ke smlouvě. 3. Změny smlouvy nabývají účinnosi prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejich doručení do sídla penzijní společnosi, nedohodnou-li se penzijní společnos a účasník jinak. Změny osobních údajů, změny oprávněné osoby a změny penzijního plánu nabývají účinnosi jejich doručením do sídla penzijní společnosi. Žádná změna není možná se zpěnou planosí. Článek 5 Pojišěná doba oba pořebná pro vznik nároku na dávku (dále jen pojišěná doba ) se sanovuje jako poče kalendářních měsíců rvání penzijního připojišění sanovených penzijním plánem, za keré byl včas zaplacen na úče Allianz ransformovaného fondu vedený u jeho depoziáře příspěvek na penzijní připojišění účasníka v minimální výši sanovené zákonem o penzijním připojišění. o pojišěné doby se započíává i doba získaná v předchozím penzijním připojišění u jiného penzijního fondu a ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi, pokud účasník převedl do Allianz ransformovaného fondu své prosředky ve smyslu čl. 12 penzijního plánu. Článek 6 Přerušení penzijního připojišění 1. Penzijní připojišění se přerušuje dnem, kerý uvedl účasník v oznámení o přerušení penzijního připojišění, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení do sídla penzijní společnosi. Účasník může penzijní připojišění přeruši, jen pokud a) uplynula pojišěná doba 36 měsíců, nebo b) uplynula pojišěná doba 12 měsíců od předchozího přerušení. 2. Pokud je smlouva přerušena, nelze uzavří další smlouvu, pokud zákon o doplňkovém penzijním spoření nesanoví jinak. Článek 7 Výpověď penzijního připojišění 1. Účasník může penzijní připojišění kdykoliv písemně vypovědě. Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běže od prvního dne kalendářního měsíce, kerý následuje po doručení výpovědi do sídla penzijní společnosi. Jejím uplynuím penzijní připojišění zanikne. Penzijní společnos je povinna účasníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi do sídla penzijní společnosi písemně povrdi její přijeí a sděli daum zániku penzijního připojišění. 2. Penzijní společnos může penzijní připojišění písemně vypovědě pouze účasníkovi, a) kerý po dobu alespoň šesi kalendářních měsíců neplail příspěvky nebo plail příspěvky nižší než minimální výši sanovenou zákonem o penzijním připojišění na jeden měsíc a byl na možnos výpovědi z ohoo důvodu nejméně jeden měsíc předem písemně upozorněn, b) kerý při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na nárok na poskyování sáního příspěvku nebo dávky z penzijního připojišění nebo kerý zaajil skuečnosi, keré jsou rozhodné pro uzavření smlouvy, nebo c) kerý nesplňuje podmínky bý účasníkem sanovené zákonem o penzijním připojišění. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 4/14 Účinnos od

5 Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běže od prvního dne kalendářního měsíce, kerý následuje po doručení výpovědi účasníkovi. Jejím uplynuím penzijní připojišění zanikne. 3. Penzijní společnos nemůže penzijní připojišění podle ods. 2 vypovědě, jesliže účasník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení příspěvků po dobu sanovenou penzijním plánem nebo by splnil uo podmínku do konce výpovědní doby sanovené penzijním plánem. Článek 8 Zánik penzijního připojišění Penzijní připojišění účasníka zaniká dnem a) ukončení výplay poslední penze, b) výplay jednorázového vyrovnání míso poslední penze, c) na kerém se účasník a penzijní společnos písemně dohodli, d) ke kerému bylo penzijní připojišění vypovězeno podle čl. 7, e) výplay odbyného při zániku Allianz ransformovaného fondu, pokud nedošlo ke sloučení ransformovaných fondů nebo k převodu prosředků účasníka do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi, f) ukončení rvalého pobyu účasníka na území České republiky, g) zráy bydlišě na území členského sáu Evropské unie nebo ukončení účasi v důchodovém pojišění nebo ve veřejném zdravoním pojišění v České republice, h) úmrí účasníka. Článek 9 Příspěvky účasníků, pravidla a způsob jejich placení a posup při nesprávném placení 1. Účasník může plai příspěvky na penzijní připojišění pouze do jednoho ransformovaného fondu jedné penzijní společnosi. 2. Měsíční výše příspěvku účasníka (dále jen příspěvek") činí minimálně výši sanovenou zákonem o penzijním připojišění, maimální výše příspěvku není omezena. Skuečná výše příspěvku sanovená na kalendářní měsíc je sjednána ve smlouvě. Příspěvek se dělí rovným dílem na sarobní a na výsluhovou penzi, pokud je výsluhová penze ve smlouvě sjednána. Příspěvky připsané na úče účasníka po vzniku nároku na výplau výsluhové penze nebo jednorázového vyrovnání míso výsluhové penze se evidují celé ve prospěch sarobní penze. 3. Příspěvky na výsluhovou penzi jsou připisovány od daa jejího sjednání, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího, ve kerém byla do sídla penzijní společnosi doručena žádos o sjednání éo penze. 4. Účasník má právo změni výši svého příspěvku. Oznámení o změně výše příspěvku musí bý písemné. Oznámení spolu s jeho povrzením penzijní společnosi voří dodaek ke smlouvě. Účasník má právo změni výši příspěvků nejdříve od následujícího měsíce po doručení oznámení do sídla penzijní společnosi. 5. Příspěvky jsou splané vždy do konce kalendářního měsíce, na kerý se plaí, přičemž příspěvek se považuje za zaplacený včas, je-li příspěvek do konce kalendářního měsíce připsán na úče Allianz ransformovaného fondu u jeho depoziáře. Pokud se příspěvky plaí dopředu na delší období, jsou splané vždy do konce prvního kalendářního měsíce ohoo období. Za součás příspěvku na daný měsíc se považuje přeplaek z předchozích kalendářních měsíců. 6. Výše příspěvku účasníka se sanoví na kalendářní měsíc. Účasník má právo změni období, na něž plaí příspěvky. 7. Za účasníka může s jeho souhlasem plai příspěvky nebo jejich čás řeí osoba; účasník je povinen uo skuečnos předem písemně penzijní společnosi oznámi. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 5/14 Účinnos od

6 Účasník je povinen oznámi penzijní společnosi jakou čás svého příspěvku na penzijní připojišění si plaí sám, jakou za něj plaí jeho zaměsnavael a jakou plaí další řeí osoby. Účasník je povinen penzijní společnosi neprodleně oznamova změny údajů dle předchozí věy, včeně změn jednorázových. 8. Při placení příspěvku uvede pláce vždy jako variabilní symbol číslo smlouvy. V případě placení příspěvku nebo jeho čási řeí osobou je účasník povinen zabezpeči idenifikaci pláce na prováděných plabách pod plaebními symboly určenými ve smlouvě. Za škodu vzniklou nesplněním éo povinnosi nenese penzijní společnos odpovědnos. 9. a každý kalendářní měsíc náleží účasníkovi, kerý zaplail nebo v jehož prospěch byl na eno měsíc zaplacen příspěvek, jeden sání příspěvek ve výši odpovídající sjednané výši příspěvku účasníka na eno měsíc, nejvýše však ve výši odpovídající příspěvku účasníka na eno měsíc skuečně zaplaceného. Sání příspěvek se neposkyuje na čás příspěvků účasníka placenou jeho zaměsnavaelem. Pokud celkový příspěvek zaplacený na někerý kalendářní měsíc ve prospěch účasníka snížený o příspěvek zaměsnavaele nedosáhne minimální čásku sanovenou zákonem o doplňkovém penzijním spoření pro vznik nároku na sání příspěvek, nenáleží účasníkovi na eno měsíc sání příspěvek. 10. Pokud byl ve prospěch účasníka zaplacen příspěvek vyšší než bylo sanoveno ve smlouvě, je přeplaek veden jako čás příspěvků účasníka na budoucí období. 11. V okamžiku vzniku nároku na dávku penzijního připojišění končí povinnos plai příspěvky na uo dávku, nedohodne-li se penzijní společnos s účasníkem jinak. Článek 10 Odklad a přerušení placení příspěvků 1. Placení příspěvků se odkládá, jesliže se ak účasník a penzijní společnos písemně dohodli. oba odkladu se po doplacení příspěvků započíá do pojišěné doby. 2. Placení příspěvků na penzijní připojišění se přerušuje dnem, kerý uvedl účasník v oznámení o přerušení placení příspěvků, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení do sídla penzijní společnosi. Účasník může placení příspěvků na penzijní připojišění přeruši, jen pokud a) uplynula pojišěná doba 12 měsíců, nebo b) uplynula pojišěná doba 12 měsíců od předchozího přerušení placení příspěvků. Účasník může placení příspěvků na penzijní připojišění přeruši nejvýše na dobu 12 měsíců. oba, po kerou došlo k přerušení placení příspěvků, se nezapočíává do pojišěné doby. 3. Při přerušení placení nebo odkladu placení příspěvků nenáleží účasníkovi za příslušné měsíce sání příspěvek. 4. Při přerušení placení nebo odkladu placení příspěvků nemůže účasník uzavří další smlouvu. Článek 11 Sání příspěvky 1. Sá poskyuje účasníkům ze sáního rozpoču sání příspěvky. 2. a každý kalendářní měsíc náleží každému účasníkovi, kerý včas zaplail na eno měsíc příspěvek ve výši nejméně 300 Kč (příspěvek zaměsnavaele se nezapočíává), jeden sání příspěvek. 3. Příspěvek účasníka se považuje za zaplacený včas, je-li příspěvek do konce kalendářního měsíce připsán na úče Allianz ransformovaného fondu u jeho depoziáře. Pokud se příspěvky plaí dopředu na delší období, musí bý příspěvky připsány na úče Allianz ransformovaného fondu u jeho depoziáře do konce prvního kalendářního měsíce ohoo období. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 6/14 Účinnos od

7 4. Podle usanovení 14 ods. 2 zákona o doplňkovém penzijní spoření výše sáního příspěvku na kalendářní měsíc se sanoví podle měsíční výše příspěvku účasníka placeného na penze sanovené podle příspěvkového penzijního plánu ako: výše příspěvku účasníka v Kč výše sáního příspěvku v Kč 300 až 999 Kč % z čásky nad 300 Kč 1000 a více Kč 230 Kč 5. Pokud účasník plaí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, sanoví se výše měsíčního sáního příspěvku podle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc, za kerý se poskyuje sání příspěvek. 6. Při změně depoziáře náleží sání příspěvek podle ods. 2, i pokud byl příspěvek účasníka zaplacen ve lhůě sanovené v 27 ods. 3 zákona o penzijním připojišění u depoziáře Allianz ransformovaného fondu před provedením jeho změny, ješě po dobu šesi kalendářních měsíců po skončení planosi depoziářské smlouvy. 7. Pro účely poskynuí sáního příspěvku se výše příspěvku účasníka zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. Článek 12 Podmínky převzeí peněžních prosředků z ransformovaného fondu 1. o Allianz ransformovaného fondu nemohou vsupova noví účasníci, s výjimkou a) převodu prosředků ze zrušeného penzijního fondu, b) sloučení ransformovaných fondů a c) převodu prosředků účasníků zanikajícího ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi. 2. Penzijní společnos může převzeí prosředků z penzijního připojišění u jiné penzijní společnosi odmínou bez udání důvodu. 3. Pojišěná doba, kerou účasník splnil u ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi, od keré přechází, se započíává do pojišěné doby u Allianz ransformovaného fondu. 4. Rozdělení peněžních prosředků z penzijního připojišění mezi příspěvky na sarobní a výsluhovou penzi, byla-li v předchozím ransformovaném fondu jiné penzijní společnosi sjednána, penzijní společnos zachovává, pokud je výsluhová penze ve smlouvě sjednána. 5. Penzijní společnos neodpovídá účasníkovi za škodu vzniklou v důsledku uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v jeho žádosi o převod peněžních prosředků nebo v důsledku chybného posupu předchozí penzijní společnosi nebo účasníka. Článek 12a Podmínky převodu prosředků z Allianz ransformovaného fondu penzijní společnosi do účasnických fondů penzijní společnosi 1. Převedení prosředků účasníka z Allianz ransformovaného fondu do účasnických fondů penzijní společnosi je možné na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a je bezplané. 2. Při převodu prosředků účasníka z Allianz ransformovaného fondu do účasnického fondu, je penzijní společnos povinna zaevidova převáděné prosředky v rozdělení na příspěvky účasníka, příspěvky poskynué zaměsnavaelem, sání příspěvky a podíly na výnosech hospodaření Allianz ransformovaného fondu penzijní společnosi v souladu s povinnosí podle 121 zákona o doplňkovém penzijním spoření; původně vedené příspěvky řeích osob se zaevidují pod příspěvky účasníka s výjimkou příspěvků zaměsnavaele, keré se i nadále vedou odděleně. Při omo převodu prosředků se do spořící doby započíá dosažená pojišěná doba podle zákona o penzijním připojišění. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 7/14 Účinnos od

8 Článek 13 Podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu 1. Právo podíle se na zisku Allianz ransformovaného fondu mají účasníci penzijního připojišění včeně příjemců sarobních, invalidních a výsluhových penzí. 2. Po dobu přerušení penzijního připojišění má účasník nárok na podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu. 3. Při přerušení placení nebo odkladu placení příspěvků má účasník nárok na podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu. 4. Podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu připadající na účasníky je připisován na účy účasníků. 5. Penzijní společnos má nárok na úplau za provozování penzijního připojišění prosřednicvím ransformovaného fondu, a o v souladu se sauem Allianz ransformovaného fondu. 6. Podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu je rozdělován formou měsíčního složeného úročení všech prosředků evidovaných ve prospěch účasníka. 7. Podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu se u vyplácených penzí připisuje účasníkům buď formou valorizace nebo jednorázovou výplaou mimořádné penze, podle oho co bylo sjednáno. K úhrnu prosředků evidovaných ve prospěch příjemců invalidních, výsluhových a sarobních penzí je podíl na zisku Allianz ransformovaného fondu připisován sejným způsobem a ve sejné výši jako přispívajícím účasníkům dle ods. 4. V případě valorizace jsou penze vyplácené účasníkům následně zvýšeny o olik procen, o kolik akuální sav prosředků evidovaných ve prospěch příjemců invalidních, výsluhových a sarobních penzí po připsání podílu na zisku Allianz ransformovaného fondu převyšuje úhrn prosředků sanovený ve prospěch příjemců ěcho penzí dle přílohy bod 3. V druhém případě je mimořádná penze vyplacena společně s nejbližší výplaou řádné penze. Článek 14 ávky penzijního připojišění Penzijní společnos poskyuje z Allianz ransformovaného fondu yo dávky: 1. Penze a) sarobní penzi, b) invalidní penzi, c) výsluhovou penzi, d) pozůsalosní penzi. 2. Jednorázové vyrovnání. 3. Odbyné. Článek 15 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního připojišění 1. árok na dávku z penzijního připojišění vzniká dnem splnění podmínek sanovených zákonem o penzijním připojišění, ímo penzijním plánem a smlouvou. 2. Sarobní penze árok na sarobní penzi má účasník, pokud a) dosáhl věku 60 le a současně b) pojišěná doba činí nejméně 60 kalendářních měsíců. Sarobní penze je účasníkovi vyplácena doživoně. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 8/14 Účinnos od

9 3. Invalidní penze árok na invalidní penzi má účasník, byla-li ve smlouvě sjednána, pokud a) mu byl přiznán invalidní důchod z důchodového pojišění pro invalidiu řeího supně a současně b) pojišěná doba činí nejméně 36 kalendářních měsíců. Invalidní penze je účasníkovi vyplácena doživoně. 4. Výsluhová penze árok na výsluhovou penzi má účasník, byla-li ve smlouvě sjednána, pokud pojišěná doba od jejího sjednání činí nejméně 180 kalendářních měsíců. Výsluhová penze je účasníkovi vyplácena doživoně. 5. ruhy penzí poskyovaných z Allianz ransformovaného fondu Penzijní společnos poskyuje yo druhy penze sarobní, invalidní a výsluhové: a) penze doživoní účasníkovi je vyplácena do konce jeho živoa, v případě úmrí účasníka nevzniká nárok na výplau oprávněné osobě ani dědicům, b) penze doživoní s pozůsalosní penzí - účasníkovi je vyplácena do konce jeho živoa, v případě úmrí účasníka vzniká nárok na výplau pozůsalosní penze po sjednanou dobu oprávněné osobě sjednané ve smlouvě, c) penze doživoní se zaručenou dobou výplay - účasníkovi je vyplácena do konce jeho živoa, v případě úmrí účasníka před uplynuím sjednané zaručené doby vzniká nárok na výplau pozůsalosní penze po zbývající čás zaručené doby oprávněné osobě sjednané ve smlouvě; po uplynuí zaručené doby nárok na výplau oprávněné osobě ani dědicům již nevzniká, d) penze doživoní se sjednanou čáskou pro případ smri - účasníkovi je vyplácena do konce jeho živoa, v případě úmrí účasníka je oprávněné osobě vyplacena sjednaná čáska. Sjednaná čáska může čini jednonásobek až deseinásobek desei isíc Kč, minimálně Kč, maimálně Kč, nikdy však nesmí překroči jednonásobek roční doživoní penze (viz příloha bod 1), e) penze doživoní s lineárně rosoucí výší (o p % ročně z počáeční hodnoy penze - viz příloha bod 1) - účasníkovi je vyplácena do konce jeho živoa, v případě úmrí účasníka nevzniká nárok na výplau oprávněné osobě ani dědicům. 6. Pozůsalosní penze árok na pozůsalosní penzi má oprávněná osoba pokud a) účasník zemřel, nebyla mu vyplácena sarobní penze, nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání míso sarobní penze a uplynula pojišěná doba nejméně 36 kalendářních měsíců, nebo b) účasník zemřel po zahájení výplay penze a měl sjednánu doživoní výplau penze s pozůsalosní penzí (podle ods. 5, písm. b), nebo c) účasník měl sjednánu doživoní výplau penze se zaručenou dobou výplay a zemřel po zahájení výplay penze před uplynuím sjednané zaručené doby (podle ods. 5, písm. c). Pozůsalosní penzi lze sjedna při sjednání smlouvy nebo v průběhu rvání penzijního připojišění nebo při žádosi o výplau dávky. obu výplay pozůsalosní penze dle písm. a) sanovuje oprávněná osoba v žádosi o výplau pozůsalosní penze, nesanovil-li ji účasník ve smlouvě. obu výplay pozůsalosní penze dle písm. b) sanovuje účasník v žádosi o výplau penze. Pozůsalosní penze dle písm. c) je vyplácena po zbývající čás sjednané zaručené doby výplay. 7. Jednorázové vyrovnání árok na jednorázové vyrovnání má účasník, kerý splnil podmínky nároku na penzi a) míso penze před zahájením její výplay, b) při zániku ransformovaného fondu. Výplaa jednorázového vyrovnání míso penze po zahájení její výplay není možná s výjimkou uvedenou v písm. b). Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 9/14 Účinnos od

10 8. Odbyné árok na odbyné vzniká a) účasníkovi, kerý zaplail příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojišění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud mu není vyplácena penze, penzijní připojišění rvalo alespoň 12 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prosředků do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi, b) účasníkovi, kerý nesplnil podmínky nároku na penzi, při zániku ransformovaného fondu, pokud se penzijní společnos nedohodne s účasníkem o převedení prosředků do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi, nebo na převodu prosředků do účasnických fondů penzijní společnosi, c) oprávněným osobám, pokud účasník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůsalosní penzi, nebo pokud se nároku na pozůsalosní penzi všechny oprávněné osoby písemně vzdaly. Článek 16 ědicví 1. Zemře-li účasník, kerému nebyla vyplácena penze, a nevznikl-li nárok na odbyné nebo pozůsalosní penzi, sává se čáska ve výši odbyného (viz. čl. 18, ods. 9) předměem dědicví, pokud jsou dědici. 2. Pokud v okamžiku úmrí účasníka žádná oprávněná osoba určená ve smlouvě pro případ jeho smri již nežije, přechází nároky na dědice po účasníkovi. Článek 17 Vznik nároku na výplau dávky penzijního připojišění a její výplaa 1. árok na výplau dávky penzijního připojišění vzniká splněním podmínek sanovených pro vznik nároku na dávku a doručením písemné žádosi o výplau dávky penzijního připojišění do sídla penzijní společnosi. ároky oprávněných osob je řeba doloži ověřenou kopií úmrního lisu účasníka, nárok na výplau invalidní penze je řeba doloži ověřenou kopií dokladu příslušného úřadu, kerý povrzuje přiznání invalidního důchodu. árok na výplau dávek dědicům je řeba doloži ověřenou kopií pravomocného rozhodnuí soudu o povrzení nebo vypořádání dědicví. 2. Účasníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kerým vznikl nárok na dávku penzijního připojišění a keří nemají rvalý poby na území České republiky a nemají bydlišě na území členského sáu Evropské unie, je penzijní společnos povinna na jejich žádos vypláce dávku do ciziny ve výši a ve lhůách sanovených penzijním plánem. ávky vyplácené mimo území České republiky jsou sníženy o přímé náklady na jejich výplau. ávka se považuje za vyplacenou dnem jejího odepsání z bankovního úču Allianz ransformovaného fondu vedeného u depoziáře. 3. ávky penzijního připojišění se vyplácejí na adresu nebo na úče banky uvedený v žádosi o výplau dávky. ení-li žádos o výplau dávky na úče předložena osobně příjemcem dávky v sídle penzijní společnosi nebo zplnomocněnému zásupci penzijní společnosi, musí bý podpis na éo žádosi úředně ověřen. ávky vyplácené na adresu jsou zasílány do vlasních rukou a jsou sníženy o přímé náklady na jejich výplau. Pro účely výplay dávek plaí pro oznámení o změně adresy nebo úču obdobné podmínky jako pro žádos o výplau. Oznámení spolu s povrzením o jeho přijeí penzijní společnosí voří dodaek ke smlouvě. 4. Penzijní společnos poukazuje dávky dopředu v pravidelných ročních lhůách. Lhůa výplay dávky může bý dohodnua i kraší (měsíčně, čvrleně, pololeně). ezabezpečuje-li úhrn všech prosředků, z nichž se penze vypočíá roční penzi alespoň ve výši 500 Kč, vyplaí penzijní společnos jednorázové vyrovnání míso penze. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 10/14 Účinnos od

11 5. Výplaa penze, jednorázového vyrovnání, odbyného, nebo převod prosředků do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi nebo účasnických fondů penzijní společnosi budou provedeny nejpozději ve lhůách sanovených zákonem o penzijním připojišění. Při první spláce sarobní, výsluhové nebo invalidní penze budou zpěně doplaceny spláky penze za období od vzniku nároku na výplau dávky. Při první spláce pozůsalosní penze budou zpěně doplaceny spláky penze za období od vzniku nároku na dávku. Spláky pozůsalosní penze, na kerou vznikl nárok podle čl. 15, ods. 6, písm. a) za období od zahájení výplay do uplynuí již započaé lhůy výplay vyplaí penzijní společnos s měsíční lhůou výplay. 6. Příjemce penze se může s penzijní společnosí dohodnou na změně lhůy, ve keré je penze vyplácena. 7. Souběh výplay sarobní, invalidní a výsluhové penze je možný. 8. Souběh výplay více výsluhových penzí je možný. 9. Souběh výplay více pozůsalosních penzí je možný. Článek 18 Způsob výpoču dávek z penzijního připojišění a výše ěcho dávek 1. Způsob výpoču dávek poskyovaných z penzijního připojišění je založen na pojisně maemaických zásadách. Při sanovení výše dávky se vychází ze všech nebo z čási prosředků evidovaných ve prospěch účasníka s výjimkou prosředků evidovaných ve prospěch již vyplácených penzí. Výši echnické úrokové míry sanovuje předsavensvo penzijní společnosi nejméně jedenkrá ročně. Změny echnické úrokové míry se neýkají již přiznaných penzí. 2. Způsob výpoču výše penzí je přílohou penzijního plánu. 3. Vyplacené dávky jsou příjemci sníženy o daň z příjmu dle plané právní úpravy v době výplay. ávky vyplácené pošovní poukázkou se při výplaě zaokrouhlují směrem dolů na celé koruny. 4. Sarobní penze Sarobní penze se sanoví na základě příspěvkového principu z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka. Výše sarobní penze závisí na pohlaví, věku, od kerého se sarobní penze vyplácí, a případně délce sjednané pozůsalosní penze, nebo zaručené doby výplay (viz. příloha bod 2). Účasníkovi může bý na základě jeho písemné žádosi první spláka sarobní penze zvýšena až o řeinu prosředků určených k výplaě penze. V akovém případě se o uo čásku sníží čáska, ze keré se vychází při výpoču sarobní penze. 5. Invalidní penze Výše invalidní penze se sanoví obdobně jako výše penze sarobní na základě příspěvkového principu z úhrnné výše prosředků evidovaných ve prospěch účasníka ke dni vzniku nároku na výplau penze nebo z její čási, kerou sanoví účasník v žádosi o výplau (viz. příloha bod 2). 6. Výsluhová penze Výše výsluhové penze se sanoví obdobně jako výše penze sarobní na základě příspěvkového principu z čási úhrnné výše prosředků evidovaných ve prospěch účasníka na výsluhovou penzi ke dni vzniku nároku na výplau penze, kerou sanoví účasník v žádosi o výplau (viz. příloha bod 2). 7. Pozůsalosní penze Pokud vznikl nárok na výplau pozůsalosní penze podle čl. 15, ods. 6, písm. a), určí se výše pozůsalosní penze na základě příspěvkového principu z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch účasníka v okamžiku zahájení výplay penze. Výše pozůsalosní penze závisí v omo případě na době vyplácení éo penze (viz. příloha bod 2). Pokud vznikl nárok na výplau pozůsalosní penze podle čl. 15, ods. 6, písm. b) nebo čl. 15, ods. 6, písm. c), je výše pozůsalosní penze v den vzniku nároku na výplau rovna dosud vyplácené penzi (viz. příloha bod 2). Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 11/14 Účinnos od

12 8. Jednorázové vyrovnání Výše jednorázového vyrovnání po vzniku nároku na penzi před vznikem nároku na její výplau se sanoví jako úhrn všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje ve prospěch nároku účasníka na penzi, míso keré se vyplácí. Výše jednorázového vyrovnání pro příjemce penze dle čl. 15, ods. 7, písm. b) se sanoví z úhrnu prosředků, keré penzijní společnos evidovala v okamžiku vzniku nároku na výplau penze, po odečení úhrnu vyplacených spláek příslušné penze a po připsání podílu na zisku Allianz ransformovaného fondu za období, po keré byla příslušná penze vyplácena. o výpoču jednorázového vyrovnání a penzí pro účasníka je zahrnu zálohově přiznaný sání příspěvek, na kerý má účasník nárok a dosud není na jeho úče připsán. 9. Odbyné Výše odbyného se sanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účasníkem a podílu na zisku Allianz ransformovaného fondu odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvků. Čásky sáního příspěvku je penzijní společnos povinna vrái minisersvu. Článek 19 oplaky po zániku penzijního připojišění Plaby připsané na úče účasníka po zániku penzijního připojišění a náležející účasníku jsou mu dodaečně doplaceny bez zbyečného odkladu. V případě, že čáska u bankovního převodu nebo u výplay pošovní poukázkou je nižší než penzijní společnosí sanovené minimální čásky, výplaa doplaků se neprovádí. Jedná-li se o převod prosředků do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi nebo účasnických fondů penzijní společnosi jsou doplaky převedeny vždy v jakékoliv výši. Článek 20 Informační povinnos penzijní společnosi 1. Účasníci musí bý písemně informováni o změně sídla penzijní společnosi. 2. Účasníci musí bý každoročně penzijní společnosí písemně informováni o výši všech prosředků, keré penzijní společnos eviduje v Allianz ransformovaném fondu penzijní společnosi ve prospěch jejich nároků z penzijního připojišění, a o savu ěcho nároků, včeně údaje o výši připsaného procena zhodnocení prosředků účasníka. Součásí éo informace je zpráva o hospodaření Allianz ransformovaného fondu penzijní společnosi včeně přehledu o uložení a umísění prosředků Allianz ransformovaného fondu, jejich výši a poču účasníků. Informaci je penzijní společnos povinna zasla nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, kerá rozhoduje o rozdělení zisku, a dále éž na žádos účasníka. Za odeslání druhé a další informace je penzijní společnos oprávněna požadova na účasníku úhradu účelně vynaložených nákladů. 3. Informace, keré se ýkají jednolivého účasníka, je možné poskyova jen s jeho souhlasem, pokud zákon o penzijním připojišění nebo zvlášní zákon nesanoví jinak. To neplaí, jde-li o poskynuí údajů minisersvu při výkonu sáního dozoru nebo o žádos o sání příspěvek. Článek 21 alší práva a povinnosi vyplývající z penzijního připojišění 1. Veškeré žádosi a oznámení penzijní společnosi musí mí písemnou formu. Tao podání se považují za doručená dnem jejich doručení do sídla penzijní společnosi. Uvedená podání může účasník doruči i invesičnímu zprosředkovaeli, jeho vázanému zásupci nebo vázanému zásupci penzijní společnosi. Účinky doručení nasanou předáním do sídla penzijní společnosi. Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 12/14 Účinnos od

13 2. Písemnosi, určené účasníku nebo příjemci penze, penzijní společnos zasílá na poslední adresu, kerou písemně oznámil penzijní společnosi. Písemnos se považuje za doručenou dnem, kdy účasník nebo příjemce penze písemnos převzal, nebo dnem kdy byla zásilka vrácena pošou jako nedoručielná nebo jako zásilka, kerou si účasník nebo příjemce penze nevyzvedl. 3. Toožnos účasníka nebo oprávněné osoby musí bý ověřena obecním úřadem, noářem, nebo osobou k omu zmocněnou penzijní společnosí nebo jiným způsobem, kerý sanoví penzijní společnos v případě: a) uzavření smlouvy, b) při podání žádosi o změnu oprávněných osob, jejich pořadí a jejich podílu na dávce, c) při podání výpovědi penzijního připojišění, d) při podání žádosi o výplau dávky. Článek 22 Změna penzijního plánu 1. ojde-li ke změně penzijního plánu, na kerý se smlouva odvolává, sává se nový penzijní plán součásí smlouvy, pokud se na om penzijní společnos a účasník dohodli. 2. Účasník, jehož smluvní vzah se řídí někerou z předchozích verzí penzijního plánu, může kdykoliv požáda penzijní společnos o uzavření dodaku ke smlouvě o přisoupení na podmínky ohoo penzijního plánu. Článek 23 Vypořádání nároků z penzijního připojišění v případě ukončení činnosi penzijní společnosi nebo zániku Allianz ransformovaného fondu 1. V případě zrušení penzijní společnosi vnirosání fúzí sloučením zůsávají nároky z penzijního plánu Allianz ransformovaného fondu zrušené penzijní společnosi zachovány. 2. Účasník Allianz ransformovaného fondu zrušené penzijní společnosi má právo na převod prosředků do ransformovaného fondu násupnické penzijní společnosi. 3. V případě zrušení penzijní společnosi bez právního násupce se nároky účasníků vypořádají výplaou jednorázového vyrovnání nebo odbyného, pokud se penzijní společnos nedohodne s účasníkem o převedení prosředků penzijního připojišění do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi. 4. V případě zániku Allianz ransformovaného fondu, má účasník nárok na převedení prosředků do ransformovaného fondu jiné penzijní společnosi nebo do účasnických fondů penzijní společnosi. Článek 24 Právní příslušnos Právní vzahy vyplývající ze smlouvy se řídí českým právním řádem. Případné soudní spory vzniklé na základě ohoo smluvního vzahu budou náleže do působnosi mísně příslušného soudu České republiky. Článek 25 Závěrečná usanovení 1. Teno penzijní plán je součásí smlouvy mezi penzijní společnosí a účasníkem. 2. Penzijní plán schválilo předsavensvo Allianz penzijního fondu, a. s. dne Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 13/14 Účinnos od

14 3. Teno penzijní plán byl schválen Českou národní bankou podle 9 ods. 3 zákona o penzijním připojišění pod č. j. 2010/6482/570 dne a nabyl účinnosi dnem Článek Změny penzijního plánu vyvolané zákonem schválilo předsavensvo penzijní společnosi dne Změny penzijního plánu vyvolané zákonem byly schváleny Českou národní bankou pod č.j. 2012/10254/570 dne a jsou účinné dnem Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu 14/14 Účinnos od

15 PŘÍLOHA K PEZIJÍMU PLÁU 1. Používané symboly věk účasníka k dau příslušného výpoču r sjednaná doba výplay pozůsalosní penze v leech, r = 1 až 15 le s sjednaná zaručená doba výplay penze v leech, s = 10 až 20 le PČ sjednaná čáska, celočíselný násobek (1 až 10) desei isíc Kč, maimálně však jednonásobek roční doživoní penze p sjednané proceno ročního navýšení penze, p = 1 %, 2 % nebo 3 % pořadový rok vyplácení penze od počáku její výplay rok kalendářní rok i roční pojisně echnická úroková míra pro výpoče penzí v i diskonní fakor odpovídající úrokové míře i počáeční hodnoa jednokové penze vyplácené po dobu n le (předelhůní) a n a q C n 1+ vi n 1 = vi (pro n 0, a = n 0 ) diskonovaný poče žijících ve věku. Poče žijících je sanoven zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. K výpoču se používají úmrnosní abulky publikované Českým saisickým úřadem a projekované do budoucnosi na základě údajů z projekcí obyvaelsva ČR vydávané Českým saisickým úřadem ( q ČSÚ, rok ). o výsledné hodnoy úmrnosi je dále zahrnu sociální selekční fakor určený jako podíl skuečné a očekávané úmrnosi akivních účasníků s daným penzijním plánem ( sfs ) a medicínský selekční fakor ( sfm, rok ), jehož hodnoa je z inervalu <70%, 100%>. ČSÚ, rok = q, rok sfs, rok sfm, rok M S w = + = 0, kde w je horní mez věku v úmrnosních abulkách diskonovaný poče zemřelých ve věku w = C + = 0 w = + = 0 K úhrnný objem naspořených prosředků použiý v souladu s penzijním plánem na příslušnou penzi P výše příslušné roční penze v roce m P P = výpoče področní penze, kde m je frekvence výplay penze (12 pro měsíční, 4 pro čvrlení, 2 pro m pololení frekvenci) výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch výplay příslušné penze v roce H, rok 2. Způsob výpoču výše penzí 2.1. Výpoče výše doživoní sarobní, invalidní a výsluhové penze Výše doživoní penze se určí ze vzahu: K P 1 = Příloha k penzijnímu plánu Allianz ransformovaného fondu 1/3 Účinnos od

16 2.2. Výpoče výše doživoní sarobní, invalidní a výsluhové penze s pozůsalosní penzí Výše doživoní penze s pozůsalosní penzí na r le se určí ze vzahu (není-li sjednána pozůsalosní penze, r = 0): P 1 = K M + a r 2.3. Výpoče výše doživoní sarobní, invalidní a výsluhové penze se zaručenou dobou výplay Výše doživoní penze se zaručenou dobou výplay s le se určí z rovnice (není-li sjednána zaručená doba výplay penze, s = 0): P 1 = +s K + a s 2.4. Výpoče výše doživoní sarobní, invalidní a výsluhové penze se sjednanou čáskou pro případ smri Výše doživoní penze se sjednanou čáskou pro případ smri se určí z rovnice (není-li sjednána čáska, PČ = 0): P K - PČ 1 =, kde maimální PČ = min( Kč; K / ( / )) M 2.5. Výpoče výše doživoní sarobní, invalidní a výsluhové penze s lineárně rosoucí výší (o p % ročně z počáeční hodnoy penze) P 1 = K p S Výpoče výše pozůsalosní penze, pokud účasník zemřel před vznikem nároku na výplau sarobní penze Pokud účasník zemřel před vznikem nároku na výplau sarobní penze, určí se výše pozůsalosní penze na dobu r le z rovnice: P 1 = a K r 3. Výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch účasníka nebo pozůsalých osob 3.1. Výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na doživoní penzi s pozůsalosní penzí H = P ( a r M + + ) 3.2. Výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na doživoní penzi se zaručenou dobou výplay + s = P ( + a (s- ), pokud <s H ) + H + = P, pokud s + Příloha k penzijnímu plánu Allianz ransformovaného fondu 2/3 Účinnos od

17 3.3. Výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na doživoní penzi se sjednanou čáskou pro případ smri + M + H = P + PČ Výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch účasníka na lineárně rosoucí doživoní penzi (o p % ročně z počáeční hodnoy penze) + p S+ + H = P + P Výše prosředků, keré Allianz ransformovaný fond eviduje ve prospěch pozůsalých osob po smri účasníka po dobu rvání nároků na výplau pozůsalosní penze H = P a z, kde z je zbývající doba výplay pozůsalosní penze v leech 4. Zaokrouhlení V průběhu výpoču se mezivýsledky nezaokrouhlují. Konečné výsledky všech výpočů se zaokrouhlují maemaicky na celé koruny. Příloha k penzijnímu plánu Allianz ransformovaného fondu 3/3 Účinnos od

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 31. 10. 1994 do 24. 3. 1995 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 30. 4. 2000 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 31. 8. 2004 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s. /dále jen "Penzijní fond"/ byl zřízen jako penzijní fond podle

Více

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 25. 3. 1995 do 30. 4. 2000 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které provozuje

Více

Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I

Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen penzijní připojištění

Více

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s.

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti /dále jen "Penzijní fond"/ se zřizuje jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU

PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU O S T R A V A, akciové společnosti (schválený rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 15.12.1994, č.j. 324/68856/1994) Č Á S T I Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Tento

Více

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB Článek 1. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní připojištění

Více

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000 Stránka č. 1 z 11 Penzijní plán č. 2 platný od 5. 2000 Penzijní plán č. 2 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek

Více

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem.

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem. schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (07/95-04/2000) schváleno Ministerstvem financí ČR dne 24. 11. 1994, čj.: 324/62283/1994, dne 15. 3.

Více

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem

Více

PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2

PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2 PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2 Článek I Úvodní ustanovení 1. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se

Více

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 1 Základní informace ČSOB Penzijní fond, a.s. (dále jen "Penzijní fond") byl zřízen jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 1 po transformaci Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (07/95-04/2000) schváleno Ministerstvem financí ČR dne 24. 11. 1994, čj.: 324/62283/1994, dne

Více

Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 3 po transformaci Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (05/2000 08/2004) Schváleno Ministerstvem financí 28.04. 2000, pod. č.j. 323/29.897/2000 Čl. 1

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které provozuje

Více

II. DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

II. DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Penzijní plán č. 1 transformovaného fondu Stabilita, ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB (dříve Penzijní plán Českomoravského penzijního fondu a.s.) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Penzijní připojištění

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 4 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl č. 4 po transformaci Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004-326 Čl. 1 Úvodní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem.

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem. Penzijní plán č. 4 I. OBECNÉ PODMĺNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem dále jen ( Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s. (dále jen Fond ), platí

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Penzijní plán V. MIK 02/2016. Strana 1

Penzijní plán V. MIK 02/2016. Strana 1 Penzijní plán V. MIK 02/2016 Článek 1 Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND a.s., která je od 15. 3. 2007 v obchodním rejstříku

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Penzijní plán VII. 512349 11/2012

Penzijní plán VII. 512349 11/2012 Penzijní plán VII. 512349 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijní plán šsc. 6 Penzijního fondu ŠSCeské pojišéetovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., (dále jen Penzijní fond ) je penzijním

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností AXA penzijní společnost a.s. Penzijní plán VI. 512346 11/2012 1. úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND a.s., která je od 15.3.2007

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Statut. AXA penzijní fond a.s.

Statut. AXA penzijní fond a.s. Statut AXA penzijní fond a.s. ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Obchodní firma: AXA penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 2) Sídlo: Úzká 8/488, 602 00 Brno 3) Identifikační číslo: 61 85 98 18 4) Povolení

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml./2017. I. Smluvní strany

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml./2017. I. Smluvní strany VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml./2017 I. Smluvní strany město Milevsko se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko IČ: 00249831 DIČ: CZ00249831

Více

ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Penzijní plán č. 3 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dříve III. Penzijní plán Českomoravského penzijního fondu a.s.) ČÁSTI: A: OBECNÉ PODMÍNKY B: ZVLÁŠTNÍ

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Hlavizna, ředitel Kontaktního

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více