Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 7/ZM/2013"

Transkript

1 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: * 7/195/ZM/13 - Program. 7. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2013 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 14/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 11/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard Zpráva: Schváleno - organizační. 7/196/ZM/13 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení : p. Václav Krejčíík, p. Petr Kudláček a Mgr. Jaroslav Poláček. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 14/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 11/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard Zpráva: Schváleno - organizační. 7/197/ZM/13 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení : p. Petr Dlouhý a p. Miroslav Řezníček. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 14/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 11/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard Zpráva: Schváleno - organizační.

2 7/198/ZM/13 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 14/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 11/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard Zpráva: Schváleno - organizační. 7/199/ZM/13 - Zápis ze 6. řádného ZM 2013 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 6. řádného Zastupitelstva města konaného Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 14/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 11/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard Zpráva: Schváleno - organizační. 7/200/ZM/13 - Usnesení ze 6. řádného ZM / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 6. řádného jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne včetně přehledu plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou. Zodpovědná osoba: Timulák Jiří Hlasování: Pro: 14/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 11/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard Zpráva: Vzato na vědomí. 7/201/ZM/13 - Zpráva starosty a místostarosty města o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města o činnosti úřadu za období od do Zodpovědná osoba: Horinka Josef Hlasování: Pro: 15/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 10/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová Zpráva: Vzato na vědomí.

3 7/202/ZM/13 - Prodej souboru nemovitostí čp.668, Václavská, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej souboru nemovitostí čp. 668, Václavská ul., Hrádek nad Nisou a to budovy čp. 668, sklad technického vybavení se stp.č.419/3 o výměře 122m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č 419/2 o výměře 1105m2- trvalý travní porost, část 419/1 o výměře cca 70m2- trvalý travní porost( dle zaměření GP) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou panu Miroslavu Hochmanovi, IČ: , Dolní Sedlo 98, Hrádek nad Nisou, za kupní cenu ve výši ,- Kč. 2) a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Hlasování: Pro: 15/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 10/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Červená, MUDr. Pavlová Zpráva: částečně splněno smlouva připravena, čekáme na geometrický plán 7/203/ZM/13 - Odkup pozemků pod komunikací - Mansfeldova rokle / Majetkoprávní operace 1) schvaluje odkup části pozemkové parcely č. 1290/5 (p.p.č. 1290/23, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), trvalý travní porost, o výměře 38 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, která je ve vlastnictví paní Vašíčkové Jany, bytem Polní 724, Hrádek nad Nisou, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 380 Kč. 2) schvaluje odkup části pozemkové parcely č. 1290/13 (p.p.č. 1290/25, ostatní plocha, dle geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), trvalý travní porost, o výměře 9 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, která je ve vlastnictví pana Říhy Vladimíra, bytem Manly Vale 11, RD 2093 Kenneth, Austrálie, za cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 90 Kč. 3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupních smluv v souladu s předloženými návrhy a body 1) a 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto smlouvy uzavřít., p. Červená Zpráva: Splněno: 1) Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 02/084/13 2) Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 02/079/13

4 7/204/ZM/13 - Pozemek pod cyklostezkou v ul. Žitavská - přijetí daru / Majetkoprávní operace 1) schvaluje přijetí daru - pozemkové parcely č. 1544/10, ostatní plocha, o výměře 5 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou od paní Fukárkové Zdenky (podíl 1/6), bytem Liberecká 588, Hrádek nad Nisou, pana Kopejska Petra, Ing. (podíl 1/2), bytem Gagarinova 795/7, Liberec, pana Kopejska Jaroslava (podíl 1/6), bytem Stará 436, Hrádek nad Nisou a paní Schneiderové Heleny (podíl 1/6), bytem Dolní Sedlo 55, Hrádek nad Nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Darovací smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít., p. Červená Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 09/038/13. 7/205/ZM/13 - Pozemky v Mansfeldově rokli - přijetí daru / Majetkoprávní operace 1) schvaluje přijetí daru - části p.p.č. 1255/2 (p.p.č. 1255/4 dle geometrického plánu (GP) č /2012 schváleného dne ), ostatní plocha, o výměře 2 m2, části p.p.č. 1288/4 (p.p.č. 1288/7 dle GP č /2012 schváleného dne ), ostatní plocha, o výměře 21 m2 a části p.p.č. 1288/1, (p.p.č. 1288/8, ostatní plocha, dle GP č /2012 schváleného dne ), trvalý travní porost, o výměře 10 m2 od pana Miroslava Mansfelda, bytem V Rokli 369, Hrádek nad Nisou, dle návrhu darovací smlouvy. 2) schvaluje přijetí daru- části p.p.č. 1290/3 (p.p.č. 1290/26, ostatní plocha, dle GP č /2012 schváleného dne ), trvalý travní porost, o výměře 25 m2, části p.p.č. 1290/7 (p.p.č. 1290/27, ostatní plocha, dle GP č /2012 schváleného dne ), trvalý travní porost, o výměře 6 m2, části p.p.č. 1290/7 (p.p.č. 1290/28, ostatní plocha, dle GP č /2012 schváleného dne ), trvalý travní porost, o výměře 1 m2 a části p.p.č. 1399/1 (p.p.č. 1399/4 dle GP č /2012 schváleného dne ), ostatní plocha, o výměře 16 m2 od pana Marka Mansfelda, bytem Rubínová 1182/3, Liberec VI - Rochlice, Liberec, dle návrhu darovací smlouvy. 3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Darovacích smluv v souladu s předloženými návrhy a body 1) a 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto smlouvy uzavřít., p. Červená Zpráva: Částečně splněno: Smlouvy připraveny, žadatelé vyzváni k podpisu.

5 7/206/ZM/13 - Prodej části pozemku p.č. 86/6 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvu města po projednání: 1) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 86/6, trvalý travní porost, o výměře 30 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 100 Kč/m Kč (náklady na vypracování geometrického plánu č /2012 schváleného dne ), tj. za celkovou cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, manželům Františkovi a Mileně Kulhavým, oba bytem Václavice 302, Hrádek nad Nisou do společného jmění manželů. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít., p. Červená Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 13/087/13. 7/207/ZM/13 - Prodej pozemku p.č. 441/8 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 441/8, ostatní plocha, o výměře 326 m2 v k.ú. Dolní Sedlo za cenu 40 Kč/m Kč (náklady na vypracování znaleckého posudku), tj. za celkovou cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, panu Jindřichu Sittemu, bytem Horní Sedlo 28, Hrádek nad Nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít., p. Červená Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána

6 7/208/ZM/13 - Prodej pozemku p.č. 531/2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej pozemku p.č. 531/2, trvalý travní porost, o výměře 107 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích za cenu 201 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, paní Marii Zvoníčkové, bytem Oldřichov na Hranicích 127, Hrádek nad nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít, p. Červená Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 02/088/13. 7/209/ZM/13 - Prodej pozemku p.č. 58 a pozemku p.č. 63/3 vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej pozemku p.č. 58, ostatní plocha, o výměře 245 m2 a pozemku p.č. 63/3, ostatní plocha, o výměře 65 m2, vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, paní Ivetě Mužákové, bytem Husova 208, Hrádek nad Nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Zpráva: Splněo: Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 02/086/13.

7 7/210/ZM/13 - Prodej pozemku p.č. 7 a p.č. 6/2 v k.ú. Dolní Sedlo a pozemku p.č. 1067/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej p.p.č. 7, zahrada, o výměře m2, p.p.č. 6/2, trvalý travní porost, o výměře m2, vše v k.ú. Dolní Sedlo a p.p.č. 1067/1, zahrada, o výměře 120 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za cenu 201 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, panu Lukáši Doležalovi, bytem Lesní 187, Hrádek nad Nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 02/083/13. 7/211/ZM/13 - Směna pozemků - pan. L Mansfeld / Majetkoprávní operace 1) schvaluje směnu p.p.č. 1151/5, ostatní plocha, o výměře 298 m2 (pozemek oddělen GP č /2012 ze dne ), p.p.č. 1245/2, ostatní plocha, o výměře 142 m2 (pozemek oddělen GP č /2012 ze dne ), p.p.č. 1239/3, ostatní plocha, o výměře 696 m2 (pozemek oddělen GP č /2012 ze dne ) a p.p.č. 1240/3, trvalý travní porost, o výměře 17 m2 (pozemek oddělen GP č /2012 ze dne ) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou za pozemkové parcely č. 1254/1, ostatní plocha, o výměře 378 m2 (pozemek oddělen GP č /2013 ze dne ), p.p.č. 1255/5, ostatní plocha, o výměře 16 m2. (pozemek oddělen GP č /2012 ze dne ) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, které jsou ve vlastnictví pana Luboše Mansfelda, bytem V Rokli 369, Hrádek nad Nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Směnné smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Hlasování: Pro: 16/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Dlouhý P. Nepřítomen: 8/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing. Zpráva: Částečně splněno: Smlouva připravena, pan Mansfeld vyzván k podpisu.

8 7/212/ZM/13 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 432 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání 1) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 432 (p.p.č. 432/1 dle návrhu geometrického plánu č /2013), ostatní plocha, o výměře 605 m2 v k.ú. Loučná, za minimální cenu 300 Kč/m2, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, formou obálkové metody. 2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 432 (p.p.č. 432/2 dle návrhu geometrického plánu č /2013), ostatní plocha, o výměře 605 m2 v k.ú. Loučná, za minimální cenu 300 Kč/m2, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, formou obálkové metody. Zpráva: Splněno: Zveřejněno od do /213/ZM/13 - Žádost o výmaz předkupního práva / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva na pozemky p.č. 635/5, orná půda, o výměře 660 m2 a p.č. 635/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 86 m2, vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Zpráva: Splněno: Podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na výmaz předkupního práva.

9 7/214/ZM/13 - Prodej části pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje prodej části p.p.č. 832/1 (p.p.č. 832/3, ostatní plocha, o výměře 44 m2 a p.p.č. 832/4, ostatní plocha, o výměře 41 m2 dle geometrického plánu č /2013 schváleného dne ), v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 400 Kč/m Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu Kč, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, panu Františku Žánovi, bytem Zahradní 687, Hrádek nad Nisou. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Zpráva: Splněno: Smlouva podepsána, zařazena do systému pod č. 02/085/13. 7/215/ZM/13 - Bezúplatný převod pozemků pod panelovou cestou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vyjádření Státního pozemkového úřadu k žádosti o převod pozemků p.č. 1532/8 a p.č. 1532/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou. Zpráva: Splněno: Vzato na vědomí.

10 7/216/ZM/13 - Nabídka k odkoupení pozemku předkupní právo / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání 1) Neschvaluje využití předkupního práva, které bylo zřízeno Kupní smlouvou č. 02/109/07, uzavřenou dne , článkem VI, na pozemky p.č. 199/2, orná půda, o výměře 413 m2 a p.č. 199/3, orná půda, o výměře 214 m2 vše v k.ú. Loučná, které jsou ve vlastnictví pana Josefa Trávníčka (podíl 1/2) a paní Lucie Trávníčkové (podíl 1/2), oba bytem Oldřichovská 643, Hrádek nad Nisou. 2) schvaluje vzdání se předkupního práva na pozemky p.č. 199/2, orná půda, o výměře 413 m2 a p.č. 199/3, orná půda, o výměře 214 m2 vše v k.ú. Loučná, které jsou ve vlastnictví pana Josefa Trávníčka (podíl 1/2) a paní Lucie Trávníčkové (podíl 1/2), oba bytem Oldřichovská 643, Hrádek nad Nisou. Zpráva: Splněno: Dohoda o zrušení předkupního práva podepsána. 7/217/ZM/13 - SoBS p.p.č k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodní přípojky k p.p.č. 1286/2 - na p.p.č k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Tomáš Mansfeld, V rokli 369, Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne , 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: Splněno , smlouva podepsána, zařazena do systému č. 08/39/2013, částečně splněno , smlouva připravena k podpisu a zaslána druhé straně p. Mansfeld.

11 7/218/ZM/13 - SoBS p.p.č. 381 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynové přípojky k p.p.č na p.p.č. 381 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ (budoucí oprávněný z věcného břemene), Ing. Jaroslav Balous a Ing. Zuzana Klímová, Americká 738/32, Liberec 3 (investor) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 2) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodní přípojky k p.p.č na p.p.č. 381 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Ing. Jaroslav Balous a Ing. Zuzana Klímová, Americká 738/32, Liberec 3 (budoucí oprávněný z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno , smlouva připravena k podpisu, předána druhé straně - investor (Balous, Klímová). 7/219/ZM/13 - SoBS p.p.č. 476/2 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodní přípojky k p.p.č na p.p.č. 476/2 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Roman a Petr Hečkovi, Smetanova 292, Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný z věcného břemene) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne , 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Hlasování: Pro:17/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 8/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing. Zpráva: Splněno , smlouva podepsána, zařazena do systému č. 08/38/2013, částečně splněno , smlouva připravena k podpisu, žadatelé manželé Hečkovi vyzváni k podpisu.

12 7/220/ZM/13 - SoVB p.p.č k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. společností VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, Děčín 12, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č o výměře 910 m2, ostatní komunikace nacházející se v katastrálním území Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby IP /SoVB001 - zemní kabel NN na tomto pozemku a s tím související právo strpění a uložení zemního kabelu NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tomto pozemku, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu IP /SoVB001 - zemní kabel NN na p.p.č o výměře 910 m2, ostatní komunikace k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IČ zast. společností VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, Děčín 12, IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2013 za cenu 3.000,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno , smlouva připravena k podpisu, zaslána druhé straně společnosti VAMA s.r.o..

13 7/221/ZM/13 - SoVB p.p.č. 26/6 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ , zast. společností ELIPROM spol. s r.o., se sídlem Legií 317/19, Liberec 12, IČ spočívajícího v povinnosti vlastníka p.p.č. 26/6 o výměře 94 m2, ostatní komunikace nacházející se v katastrálním území Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci, strpět realizaci stavby EP /VB1 - zemní kabel NN na tomto pozemku a s tím související právo strpění a uložení zemního kabelu NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu motorovými vozidly oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tomto pozemku, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu EP /VB1 - zemní kabel NN na p.p.č. 26/6 o výměře 94 m2, ostatní komunikace k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IČ zast. společností ELIPROM spol. s r.o., se sídlem Legií 317/19, Liberec 12, IČ (strana oprávněná z věcného břemene) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2013 za cenu 6.500,- Kč bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usn. č. 9/261/RM/08 dne a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda Zpráva: částečně splněno , smlouva připravena k podpisu, zaslána druhé straně společnosti ELIPROM spol. s.r.o.. 7/222/ZM/13 - Oldřichovská ul. 2RD - prodej vodovodního řadu a kanalizační stoky / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej vodohospodářského díla s názvem: Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ulice - vodovod a kanalizace pro 2RD firmě Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ: a to za celkovou kupní cenu ,- Kč Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola, ThMgr. Zimmermannová Zpráva: Částečně splněno: Smlouva zaslána k podpisu druhé straně.

14 7/223/ZM/13 - Odkup nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje využití nabídky insolvenčního správce na odkup pozemků p.č. 1639/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m2, p.č. 1639/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 265 m2, p.č. 1640, ostatní plocha, o výměře m2, p.č. 1641/1, ostatní plocha, o výměře m2, p.č. 1644/9, ostatní plocha, o výměře 50 m2, p.č. 1655, ostatní plocha, o výměře 542 m2, p.č. 1656/1, ostatní plocha, o výměře 466 m2, p.č. 1644/7, ostatní plocha, o výměře m2 (podíl 1/3), budovy bez č.p./č.e. ležící na pozemku p.č. 1639/1 (průmyslový objekt), budovy bez č.p./č.e. ležící na pozemku p.č. 1639/2 (garáž) a budovy č.p. 379 (průmyslový objekt) ležící na pozemku p.č. 1655, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 16/ Proti: 1/ p. Dlouhý P. Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 8/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing. Zpráva: Splněno: Nabídka neschválena, insolvenční správce informován. 7/224/ZM/13 - Fond rozvoje Václavic a Uhelné / Ostatní Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání: 1) bere na vědomí zápis Správní rady FRVU ze dne ) neschvaluje žádost Odboru OIaSM na financování projektu "Václavice - chodníky pro pěší" v částce ,- Kč z účtu FRVU 3) neschvaluje žádost Odboru OIaSM na financování projektu "Rekonstrukce rybníku ve Václavicích" v částce ,- Kč z účtu FRVU 4) schvaluje žádost Odboru OIaSM na financování projektu "Snížení energetické náročnosti MŠ Václavice" v částce ,- Kč vč. DPH z účtu FRVU 5) neschvaluje žádost Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek pro financování projektu "Oprava sakrálních památek ve Václavicích " z účtu FRVU ve výši ,- Kč vč. DPH 6) neschvaluje žádost pana Matouše Kirschnera na poskytnutí dotace na ČOV z účtu FRVU. Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka Hlasování: Pro: 16/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Červená Nepřítomen: 8/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing. Zpráva: Splněno: 1. informován Odbor OIaSM o schválení a neschválení žádostí 2. zaslán s usnesením Zastupitelstva města panu Matouši Kirschnerovi ohledně neschválení žádosti na ČOV 3. zaslán s usnesením Zastupitelstva města Sdužení pro záchranu drobných sakrálních památek.

15 7/225/ZM/13 - Program regenerace MPZ Hrádek/ Nisou / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace Městské památkové zóny Hrádek nad Nisou Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing., p. Bílý Zpráva: Splněno: dokument předán na Ministerstvo kultury Odbor památkové péče 7/226/ZM/13 - Akční plán MHCH / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán pro rok v rámci schváleného Komunitního plánu mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko, který byl schválen usnesením č. 8/291/ZM/12. Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava, p. Bílý Zpráva: Splněno. Založeno. Průběžné plnění plánu bude sledováno. Akční plán MHCH bude ještě předložen na jednání mikroregionu. 7/227/ZM/13 - Přijetí dotace z Dotačního fondu LK na projekt "Doplnění mobiliáře cyklotras" / Projekty Zastupitelstvo města a) schvaluje přijetí dotace od Libereckého kraje na akci "Doplnění mobiliáře cyklotras v Hrádku nad Nisou" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši ,- Kč, b) ukládá vedoucí FO ve spolupráci s odborem ODK začlenit příslušné částky financování projektu do další změny rozpočtu. Zodpovědná osoba: Krupičková Gabriela Hlasování: Pro: 15/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Půta Nepřítomen: 9/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Bílý Zpráva: Solněno: a) smlouva starostou podepsána, čeká na podpis 2. strany b) částka dotace zanesena do 3. změny rozpočtu

16 7/228/ZM/13 - Přijetí dotace z Dotačního fondu LK na projekt "Oprava překážek ve skate parku" / Projekty Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Libereckého kraje na akci "Oprava překážek ve skate parku v Hrádku nad Nisou" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši ,- Kč. Zodpovědná osoba: Krupičková Gabriela Hlasování: Pro: 15/ Proti: 0/ Zdržel se: 1/ p. Půta Nepřítomen: 9/ Mgr. Prchlíková, p. Růžička, Ing., p. Bílý Zpráva: Splněno: Starostou smlouva podepsána, čeká na podpis 2. strany. 7/229/ZM/13 - Schválení přijetí dotace z MMR na projekt "Dům s pečovatelskou službou Žitavská bezbariérové úpravy" / Projekty Zastupitelstvo města a) schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Dům s pečovatelskou službou Žitavská bezbariérové úpravy" ve výši ,- Kč v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. EDS 117D , b) ukládá vedoucí FO ve spolupráci s odborem ODK začlenit příslušné částky financování projektu do další změny rozpočtu. Zodpovědná osoba: Krupičková Gabriela, p. Bílý Zpráva: Splněno: Částka zanesena do rozpočtové změny. 7/230/ZM/13 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Zodpovědná osoba: Horinka Josef, p. Bílý Zpráva: Vzato na vědomí.

17 7/231/ZM/13 - Energeticko provozní optimalizace soustavy VO Hrádek nad Nisou / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání schvaluje "Návrh optimalizačního řešení veřejného osvětlení" zpracovaného panem JiřímTesařem, firma ARTMETAL ČECHY, s.r.o. - provozovna Janáčkova 217/11, , Jablonec nad Nisou, IČ: Zodpovědná osoba: Olša Josef, p. Bílý Zpráva: Splněno: Návrh optimalizace bude sloužit při správě a údržbě VO a při výběru dodavatele těchto prací na období příští, je založena na odbou PIaSM a bude se podle ní postupovat. Ověřovatelé usnesení: p. Petr Dlouhý, p. Miroslav Řezníček

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 17. 12. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Soubor usnesení - 3/ZM/2012

Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Soubor usnesení - 3/ZM/2012 Konáno dne: 28.3.2012 Řádné zastupitelstvo města 3/73/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Prokop, MUDr. Radomír

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Celková cena : 1,291.600,- Kč

Celková cena : 1,291.600,- Kč Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ POZEMKŮ IZ TANVALDSKÁ/ŠIKMÁ Věc: Prodej pozemků IZ - Tanvaldská/Šikmá Důvod

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2012

Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Soubor usnesení - 5/ZM/2012 Konáno dne: 23.5.2012 Řádné zastupitelsvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/162/ZM/12 - Návrhová komise

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2015

Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Konáno dne: 16.12.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/222/ZM/15 - Program

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 Přítomni: 5 radních + tajemník Omluveni: pí. Šoustalová (od 16.45hod.) Hosté : R A D A MĚSTA NEJDEK 47. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod Různé

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2012

Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Soubor usnesení - 11/ZM/2012 Konáno dne: 19.12.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/463/ZM/12 - Návrhová

Více

USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012

USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012 USNESENÍ Č. 182/2012 Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Č. 436/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body: I. Nájem a prodej

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ Č. 654/2011 Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv souhlasí se zřízením zástavního práva k bytovým objektům

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH.

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH. Důvodová zpráva A.1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu uložení zatrubnění místní vodoteče s vlastníkem p.p.č. 1552/4, 1549/2, 1549/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 22. Informace finančního výboru Věc: Informace Finančního

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více