KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů"

Transkript

1 KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Abstrakt: Příspěvek poskytuje celkový pohled na zdanění investic v jednotlivých státech Unie. Příspěvek uvádí přehled sazeb korporátní daně ze zisku k datu ve všech členských státech Unie, včetně následného zdanění dividend na úrovni investorů z řad firem. K ucelenému seznámení s danou problematikou je v neposlední řadě uveden také způsob eliminace vnitřního dvojího zdanění. Klíčová slova: korporátní daň, korporátní sazba daně, Unie, srážková daň, zdanění investorů, vnitřní dvojí zdanění, zamezení vnitřního dvojího zdanění Abstract: The paper gives an overview of the taxation of investments in different countries of the Union. The paper gives focuses on the rates of corporate income taxes on the date 1/1/2009 in all EU Member States, including the subsequent taxation of dividends at the level of investors from the companies. For a comprehensive introduction to the problem, the paper last but not least features the way of elimination of internal double taxation. Key words: corporate tax, corporate tax rate, Union, withholding tax, taxation of investors, internal double taxation, abolition of internal double taxation JEL Classification: H21, H25 cílem příspěvku je poskytnout celkový pohled na zdanění investic v jednotlivých členských státech Unie se zaměřením na zdanění dividend firemních investorů. Sekundárním cílem příspěvku je tak korporátní daň ze zisku firem, zdanění firemních příjemců dividend, a to včetně přehledu daňových sazeb, a v neposlední řadě také přístup k vnitřnímu (ekonomickému) dvojímu zdanění v zemích Unie. 1 Příspěvek vznikl jako dílčí výstup z projektu aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve V a V cz.1.07/2.3.00/

2 Od 1. ledna 2007 Unie zahrnuje 27 členských států, jsou to: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, estonsko, finsko, francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, německo, nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Princip fungování jednotného vnitřního trhu Unie těmto státům zaručuje svobodu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. V návaznosti na tyto tzv. čtyři svobody bylo nutné zavést určitá daňová opatření, která se nakonec realizovala pouze v oblasti nepřímých daní. 2 V oblasti přímých daní zůstala zachována suverenita jednotlivých členských států Unie. Daňovou spolupráci států Unie lze rozlišit na daňovou koordinaci, harmonizaci a aproximaci. Pro účely stati byly použity metody komparace, studium legislativních pramenů a v další části příspěvku metoda dedukce. 1 Sazby korporátní daně v členských státech Unie Právní předpisy Unie v současné době žádným způsobem neupravují sazby korporátní daně v jejích členských státech. Rudigův výbor 3 zhotovil návrh zavedení sazby korporátní daně v rozmezí %, návrh však nebyl přijat. následující Tabulka 1 je přehledem základních nominálních sazeb daně v jednotlivých členských státech Unie k datu a ilustruje tak variantnost daňových systémů těchto států v oblasti korporátních daní. tabulka 1: Hlavní nominální sazby korporátní daně v členských zemích Unie k datu Členský stát Unie zkratka pro DiČ Sazba korporátní daně (%) Belgie Be 33 Bulharsko BG 10 Česká republika cz 20 Dánsko DK 25 estonsko ee 21 5 finsko fi 26 francie fr 33,33 Irsko Ie 12,5 Itálie IT 27,5 Kypr cy 10 2 ŠIROKÝ, J., Daně v Evropské unii, s Výbor odborníků pro oblast přímých daní Unie ustanovený v roce KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s Distribuční daň na rozdělené zisky 72

3 Litva LT 20 Lotyšsko LV 15 Lucembursko LU 21 Maďarsko HU 16 Malta MT 35 německo De 15 nizozemí nl 25,5 Polsko PL 19 Portugalsko PT 25 Rakousko at 25 Rumunsko RO 16 řecko el 25 Slovenská republika SK 19 Slovinsko SI 21 Španělsko es 30 Švédsko Se 26,3 Velká Británie GB 28 nejnižší nominální sazbou zdaňuje korporátní zisky firem Bulharsko (10 %) a Kypr (10 %), naopak nejvyšší sazbu korporátní daně na zisky firem uplatňuje Malta (35 %) a francie (33,33 %). Pouhá nominální sazba daně však vypovídá potenciálním investorům o zdanění korporací v jednotlivých státech Unie jen velmi málo. Důležitá je konstrukce celého daňového systému, legislativa upravující účetnictví korporací, vymezení zdanitelných příjmů (výnosů) a uplatňovaných výdajů (nákladů), konstrukce odpisů, investiční pobídky a z těchto aspektů vyplývající následné stanovení základu pro výpočet korporátní daně. Zdaněné zisky korporací mohou být těmito zadrženy a dále reinvestovány do podnikání nebo rozděleny investorům ve formě dividend. Dividendový příjem je následně na úrovni korporátních příjemců zdaněn. 2 zdanění investic na úrovni firemních příjemců Legislativa členských států Unie upravuje zdanění firemních příjemců dividend korporátní daní různými způsoby, uvaluje na tyto příjmy různé sazby daně a také aplikuje rozdílný přístup ke zdanění rezidentních a nerezidentních firemních příjemců dividend. Přehled daňových sazeb uvalených na dividenda firemních příjemců je zachycen v Tabulce 2. 73

4 tabulka 2: Sazby daně uvalené na dividenda vyplácená firemním příjemcům 6 Stát eu zkratka pro DiČ Sazba daně pro dividenda rezidentních příjemců (%) Sazba daně pro dividenda nerezidentních příjemců (%) Belgie Be Bulharsko BG 10 5 Česká republika cz Dánsko DK (15) estonsko ee - - finsko fi francie fr 33,33 25 Irsko Ie Itálie IT 27 (12,5) 27 (12,5) Kypr cy - - Litva LT Lotyšsko LV - 10 Lucembursko LU Maďarsko HU - - Malta MT německo De nizozemí nl Polsko PL Portugalsko PT Rakousko at Rumunsko RO (10) řecko el Slovenská republika SK - - Slovinsko SI Španělsko es Švédsko Se 26,3 30 Velká Británie GB Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook

5 Je zřejmé, že sazby daně uvalené na dividendový příjem ve vlastnictví firemních investorů jsou stejně různorodé jako základní nominální sazby korporátní daně. Ve většině států Unie se jedná o srážkové daně, pouze u tuzemských korporátních příjemců dividend ve státech Bulharsko, francie, finsko a Švédsko je uplatněný typ daně stejný jako daň ze zisků rozdělujících korporací. Velká Británie neaplikuje srážkovou daň na rezidentní ani nerezidentní firemní příjemce dividend. Ve státech estonsko, Kypr, Maďarsko a Slovenská republika dividenda na úrovni firemních příjemců (rezidentních i nerezidentních) nejsou předmětem žádného zdanění, Lotyšsko nezdaňuje pouze rezidentní příjemce dividend. Zisky firem jsou tak zdaněny pouze jednou, a to na úrovni rozdělující korporace. naopak nejvyšší sazbu daně pro rezidentní příjemce dividend stanovuje, stejně jako u zdanění zisků rozdělujících firem, Malta (35 %) a francie (33,33 %). Pro nerezidentní příjemce dividend nejvyšší sazbu stanovuje Malta (35 %) a Švédsko (30 %). Usuzovat na výši daně z dividend pouze na základě hodnoty daňové sazby je zavádějící. Daňové legislativy jednotlivých členských států velmi často obsahují výjimky a osvobození firemních příjemců dividend, a to v různé míře a za splnění rozličných podmínek. Rezidentní příjemci dividend bývají často zcela či zčásti osvobozeni a celkově jsou pro ně v této oblasti nastoleny výhodnější daňové podmínky. Sazby a režim zdanění nerezidentních příjemců mohou být upraveny mezinárodními daňovými smlouvami, případně jsou od daně osvobozeny nerezidentní příjemci dividend ze států Unie. 3 vnitřní dvojí zdanění 3.1 vnitřní dvojí zdanění a modelové metody jeho zamezení Vnitřní dvojí zdanění nastává v situaci, kdy je jeden a tentýž příjem zdaněn dvakrát v rámci daňového systému jedné země. 7 Z pohledu investorů je to tedy situace, kdy je zisk zdaněn na úrovni firmy korporátní daní, tento čistý zisk je dále rozdělen (ve formě dividend) a znovu zdaněn v rukou jednotlivých firemních či osobních investorů (akcionářů). Modelově jsou klasifikovány tři systémy zamezení dvojího zdanění (Obrázek 1): Klasický systém, systémy zamezující dvojímu zdanění, systémy vyhýbající se dvojímu zdanění. 8 a) Klasický systém dvojí zdanění se projevuje v plné míře. Zisk je zdaněn dvakrát, a to na úrovni rozdělující korporace a následně i příjemce dividend. b) Systémy zamezující dvojímu zdanění dvojí zdanění je částečně eliminováno integrací zdanění rozdělující společnosti a zdanění příjemce dividend. c) Systémy vyhýbající se dvojímu zdanění dvojí zdanění je zcela eliminováno. Zisk je zdaněn pouze jednou, na úrovni rozdělující korporace nebo na úrovni příjemce dividend. 7 Vícenásobné zdanění stejného příjmu daňovými systémy více zemí se nazývá mezinárodní dvojí zdanění. SOJKa, V., Mezinárodní zdanění příjmů, s KOLář, P. aj., Zdanění a neutralita, s KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika, s

6 Obrázek 1: modelové přístupy k vnitřnímu dvojímu zdanění Aplikované metody zamezení vnitřního dvojího zdanění ve státech Unie Jednotný přístup k problematice vnitřního dvojího zdanění není v Unii dosud aplikován. Stejně jako nepanuje shoda v případě nominálních daňových sazeb (kapitola 1) ani v případě převážně sazeb srážkové daně uvalené na firemní investory (kapitola 2), členské státy jsou v tomto ohledu autonomní a uplatňují různé způsoby eliminace vnitřního dvojího zdanění. S ohledem na daňovou konkurenci jednotlivých států a na snahu přilákat kapitál, je zřejmá tendence v široké míře vnitřní dvojí zdanění zmírňovat. 10 ekonomické dvojí zdanění zcela eliminovaly státy, v jejichž daňových systémech nejsou zisky ve vlastnictví firemních investorů předmětem korporátní daně. Jsou to estonsko, Kypr, Maďarsko, Slovenská republika a Lotyšsko. V případě Lotyšska jde o eliminaci dvojího zdanění pouze pro rezidentní investory (v případě nerezidentních investorů je stanovena srážková daň). Tyto státy uplatňují daňové systémy vyhýbající se dvojímu zdanění, dochází zde k jeho úplné eliminaci. Významné osvobození na straně rezidentních firemních příjemců dividend aplikují státy Belgie, Bulharsko, finsko, Irsko, Itálie, německo, Slovinsko a Švédsko, kde jsou tuzemská mezikorporátní dividenda až na výjimky osvobozena od daně. V německu je 5 % z hrubých dividend jako paušální částka vráceno zpět do zdanitelných příjmů. Pro nerezidentní firemní příjemce dividend mají tyto státy stanovenu srážkovou daň za předpokladu, že není stanoveno jinak v mezinárodní smlouvě. Bulharsko, finsko a Irsko osvobozuje také firemní příjemce dividend z členských států Unie. Belgie, Slovinsko, Itálie, německo a Švédsko toto osvobození podmiňuje držbou aspoň 10% podílu z kapitálu rozdělující korporace. Druhou podmínkou je min. doba držby tohoto podílu, který je stanovený na dobu 2 let ve Slovinsku, 1 roku v Belgii a Itálii, Švédsko nemá podmínku doby držby zavedenu. V německu může nerezidentní příjemce, na nějž se nevztahuje osvobození od daně, požádat o navrácení 2/5 srážkové daně. Pro přehlednost jsou uvedeny podmínky osvobození v Tabulce 3. 9 Vlastní zpracování. 10 KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika, s

7 tabulka 3: Podmínky pro osvobození nerezidentních firemních příjemců dividend z ostatních států Unie 11 Stát Unie zkratka Podíl na kapitálu rozdělující korporace minimální délka držby Belgie Be 10 % 1 rok Slovinsko SI 10 % 2 roky Itálie IT 10 % 1 rok německo Ge 10 % 1 rok Švédsko Se 10 % --- řecko el 10 % 2 roky Rakousko at 10 % 1 rok V Tabulce 3 je uvedeno také řecko a Rakousko. V řecku platí od 1. ledna 2009 v oblasti dividend systém srážkové daně. Srážková daň je konečná, této dani však nepodléhá zisk rozdělovaný společnostmi s ručením omezeným. V případě nerezidentních firemních příjemců dividend se srážková daň nevztahuje na zisk rozdělovaný společnostmi s ručením omezeným a na nerezidentní příjemce dividend, pokud splní podmínku 10% podílu na kapitálu rozdělující společnosti a délku držby po dobu minimálně 2 let. V Rakousku jsou dividenda vyplácená firemním investorům předmětem srážkové daně. Ta je započitatelná oproti konečné daňové povinnosti z jejich ostatních příjmů nebo vrácena na základě žádosti. Tuzemská mezikorporátní dividenda jsou od této srážkové daně osvobozena. Dividenda vyplácená nerezidentním firemním investorům z členských států Unie jsou osvobozena v případě splnění podmínky velikosti podílu na kapitálu rozdělující společnosti (alespoň 10 %) a jeho nepřetržité držby (min 1 rok). Rezidentní firemní příjemci dividend a firemní příjemci z ostatních členských států Unie jsou osvobozeni v rámci účastnické výjimky také v České republice, Dánsku, francii, Litvě, Lucembursku, nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku. Daňové osvobození závisí na velikosti podílu na kapitálu rozdělující korporace a minimální době jeho nepřetržité držby, podrobně uvedeno v Tabulce 4. V Lucembursku v případě nesplnění výše zmíněných podmínek je osvobození garantováno také pro investice s pořizovací cenou nejméně 1,2 mil eur. Pokud firemní příjemce nedosáhne na osvobození, zdaňuje 50 % ze svých dividendových příjmů stanovenou srážkovou sazbou. 11 Vlastní zpracování. Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook

8 tabulka 4: Podmínky pro osvobození firemních příjemců dividend ve státech Unie 12 Stát Unie zkratka Podíl na kapitálu rozdělující korporace Česká republika cz 10 % 1 rok Dánsko DK 10 % 1 rok francie fr 5 % 2 roky Litva LT 10 % 1 rok Lucembursko LU 10 % 1 rok nizozemí nl 5 % --- Polsko PL 10 % 2 roky Portugalsko PT 10 % 1 rok Rumunsko RO 15 % 2 roky Španělsko es 5 % (10 %) 1 rok minimální délka držby Španělsko (v případě neuplatnění plného osvobození v oblasti tuzemských mezikorporátních dividend) uplatňuje systém odpočtu 50% podílu daně rozdělující korporace ve prospěch srážkové daně příjemce dividend. Způsob výpočtu je uveden v Tabulce 5. Daňový systém Španělska dále rozlišuje potřebný limit kapitálu pro daňovou účastnickou výjimku, limit je stanoven na 5 % pro domácí mezikorporátní dividenda a 10% limit pro osvobození příjmů z dividend pro příjemce z členských států Unie. tabulka 5: způsob výpočtu daně z dividendových příjmů tuzemských korporací ve Španělsku 13 rozdělující korporace Příjem rozdělujících korporací před zdaněním % korporátní sazba 30 rozdělitelný zisk 70 Srážková daň 18% 12,6 Čistý dividendový příjem 57,4 navýšení o srážkovou daň 12,6 zdanitelná celková dividenda Vlastní zpracování. Srov. KeSTI, J. (ed.). European Tax Handbook Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s

9 firemní příjemce dividend Korporátní daň 30% 21 Daňová sleva (50% z 21) 10,5 Srážková povinnost 12,6 Daňová povinnost 2,1 na Maltě je praktikován plně imputační systém. Legislativa neurčuje oddělený systém pro korporátní a individuální daň, korporace jsou zdaňovány stejným způsobem jako jednotlivci. Dividendy vyplácené domácími korporacemi nesou daňový dobropis úměrný k dani placené korporacemi ze zisků, z nichž jsou dividendy vypláceny. Tento systém je aplikován na rezidenty i nerezidentní příjemce dividend. akcionáři jsou zdaňováni z částky navýšených dividend a použité daňové sazby, ale jsou oprávněni odečíst slevu na dani v souvislosti s dividendy oproti jejich celkové povinnosti k dani z příjmu (Tabulka 6). 14 tabulka 6: způsob výpočtu daně z dividendových příjmů tuzemských korporací na maltě 15 rozdělující korporace Zisk rozdělující společnosti 100 Daňová sazba 35% 35 Vyplacená dividenda 65 firemní příjemce dividend Obdržená dividenda 65 navýšení dividend = 100 Daňová sazba 35% 35 Daňová sleva (zápočet) 35 Splatná daň z příjmu 0 Ve Velké Británii jsou mezikorporátní dividenda tuzemských firem vyloučena ze zdanění, u dividend vyplácených mezi britskými rezidentními společnostmi tedy neexistuje dvojí zdanění. Velká Británie obecně praktikuje částečný imputační systém, kdy se imputační kredit připočítává k dividendovému celku ve výši 1/9. navýšení příjmu pro akcionáře je patrné z Tabulky 7. Vzhledem k osvobození tuzemských firemních investorů, je takto stanovený základ daně relevantní pouze pro některé nerezidentní investory a pro investory individuální. Způsob zdanění nerezidentních investorů a výše jejich daňového zatížení vyplývá z mezinárodních smluv. 14 VaLenTOVá, I., Propojení korporátní a osobní důchodové daně v zemích Evropské unie. 15 KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook s

10 tabulka 7: způsob navýšení příjmu pro akcionáře ve velké Británii 16 Zisk rozdělující firmy Korporátní daň 28% Dividendová platba amputační kredit 1/ Hrubý příjem pro akcionáře Členění zemí Unie dle praktikovaného systému dvojího vnitřního zdanění Z Obrázku 2 je patrné rozdělení členských států dle přístupů k vnitřnímu dvojímu zdanění (stav v roce 2009). nejpočetnější skupina států Unie jde cestou částečného zamezení dvojímu zdanění. Přestože primárně převážná většina těchto států Unie klasifikuje své systémy jako klasické, klasický systém v plné míře se v žádném z nich nevyskytuje. Daňové systémy jsou sice koncipovány jako klasické, tedy prvotně zavádí způsob dvojího zdanění, následně však toto dvojí zdanění eliminují formou daňových úlev, výjimek i osvobození a druhotně je tedy lze zařadit do systémů zamezujících dvojímu zdanění. Obrázek 2: vnitřní dvojí zdanění v daňových systémech členských států Unie KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s Vlastní zpracování, srov. finkenzeller, M., SPenGeL, ch. Measuring the effective Levels of company Taxation in the new Member States: a Quantitative analysis. Taxation Papers. Working paper no. 7/2004. < 80

11 4 Diskuse a závěr Zdanění investic z pohledu firemních akcionářů ve státech Unie lze rozdělit na tři dílčí aspekty, které ovlivňují konečné daňové zatížení korporátních investorů: zdanění zisků na úrovni rozdělující společnosti, zdanění investic na úrovni korporátních příjemců dividend, vnitřní dvojí zdanění. Zdanění zisků rozdělujících korporací komplikuje stanovení základu daně na bázi rozličných účetních systémů, přístup ke zdanění příjemců dividend zase rozšiřuje rozdílný přístup k rezidentním a nerezidentním investorům. navíc se do oblasti zdanění investorů promítají úpravy vnitřního dvojího zdanění, tedy míra integrace zdanění zisků rozdělujících korporací a zdanění příjemců dividend. Výše zmíněné aspekty jsou v daňových systémech členských států Unie ošetřeny variantně. V Unii není v této oblasti zakotven jednotný přístup, neexistuje ani žádná směrnice, která by problematiku korporátních daní upravovala. Dílčí úpravy lze nalézt pouze v rámci vybraných mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění, jež však primárně upravují mezinárodní dvojí zdanění se sekundárním dopadem na vnitřní (ekonomické) dvojí zdanění smluvních stran. V problematice daní, na rozdíl od daní nepřímých, členské státy Unie dosud nedosáhly shody. Velmi odlišný přístup jednotlivých států v oblasti korporátních, resp. přímých daní, návaznost daňových systémů na politické aktivity uvnitř těchto států a jejich snaha o zachování autonomie v daňové legislativě napovídá, že ani v blízké budoucnosti nedojde k žádnému konsenzu či jednotné úpravě. Unii v budoucnu jistě očekávají další jednání ohledně přiblížení daňových systémů jejích členských států. Otázka přímých daní, potažmo nalezení efektivního a jednoduchého systému zdanění firem a jejich investorů, se jeví jako velmi zajímavá. Zcela jistě lze v této oblasti nalézt prostor pro další zkoumání, a to jak v oblasti zdanění korporátních, tak individuálních investorů. Literatura [1] KeSTI, J. (ed.). European Tax Handbook amsterdam: IBfD, s. ISBn [2] KOLář, P., VíTeK, L., PaVeL, J. a kol. Zdanění a neutralita. 1. vydání. Praha: eurolex Bohemia, s. ISBn [3] KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání. Praha: aspi, s. ISBn [4] KUBáTOVá, K. Daňová teorie úvod do problematiky. 2. vydání. Praha: aspi, s. ISBn [5] SOJKa, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů. 2. vydání. Praha: aspi, s. ISBn [6] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vydání. Praha: Linde Praha, s. ISBn [7] finkenzeller, M., SPenGeL, ch. Measuring the effective Levels of company Taxation in the new Member States: a Quantitative analysis. Taxation Papers. Working paper no. 7/2004 [online]. Luxemburg: european communities, [cit ]. Dostupné na < ISBn [8] VaLenTOVá, I. Propojení korporátní a osobní důchodové daně v zemích evropské unie. In Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. s ISBn

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ

ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ Ivana Valentová, Jan Široký Klíčová slova: Korporátní daň (CIT), osobní důchodová daň (PIT), vnitřní (ekonomické) dvojí zdanění,

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Daňová harmonizace z hlediska alternativních zdrojů rozpočtu EU Tax harmonization and alternative sources of EU budget Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Abstrakt Příspěvek se zabývá možností alternativních zdrojů

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC.

VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC. VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání spotřebních daní

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání Tři cíle vzdělávání, úloha všeobecného vzdělávání Pro člověka Pro společnost

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

ZDAŇOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V EU

ZDAŇOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V EU ZDAŇOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V EU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 5.290 září 2009 2 Obsah: ÚVOD... 3 POŘADÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU-25 PODLE VÝŠE

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita

Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita EVROPSKÝ PARLAMENT Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita Zpráva Průzkum v terénu: duben květen 2011 Zvláštní průzkum Eurobarometru / vlna 75.2 společnost TNS Opinion & Social Datum zveřejnění: říjen

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více