KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů"

Transkript

1 KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Abstrakt: Příspěvek poskytuje celkový pohled na zdanění investic v jednotlivých státech Unie. Příspěvek uvádí přehled sazeb korporátní daně ze zisku k datu ve všech členských státech Unie, včetně následného zdanění dividend na úrovni investorů z řad firem. K ucelenému seznámení s danou problematikou je v neposlední řadě uveden také způsob eliminace vnitřního dvojího zdanění. Klíčová slova: korporátní daň, korporátní sazba daně, Unie, srážková daň, zdanění investorů, vnitřní dvojí zdanění, zamezení vnitřního dvojího zdanění Abstract: The paper gives an overview of the taxation of investments in different countries of the Union. The paper gives focuses on the rates of corporate income taxes on the date 1/1/2009 in all EU Member States, including the subsequent taxation of dividends at the level of investors from the companies. For a comprehensive introduction to the problem, the paper last but not least features the way of elimination of internal double taxation. Key words: corporate tax, corporate tax rate, Union, withholding tax, taxation of investors, internal double taxation, abolition of internal double taxation JEL Classification: H21, H25 cílem příspěvku je poskytnout celkový pohled na zdanění investic v jednotlivých členských státech Unie se zaměřením na zdanění dividend firemních investorů. Sekundárním cílem příspěvku je tak korporátní daň ze zisku firem, zdanění firemních příjemců dividend, a to včetně přehledu daňových sazeb, a v neposlední řadě také přístup k vnitřnímu (ekonomickému) dvojímu zdanění v zemích Unie. 1 Příspěvek vznikl jako dílčí výstup z projektu aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve V a V cz.1.07/2.3.00/

2 Od 1. ledna 2007 Unie zahrnuje 27 členských států, jsou to: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, estonsko, finsko, francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, německo, nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Princip fungování jednotného vnitřního trhu Unie těmto státům zaručuje svobodu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. V návaznosti na tyto tzv. čtyři svobody bylo nutné zavést určitá daňová opatření, která se nakonec realizovala pouze v oblasti nepřímých daní. 2 V oblasti přímých daní zůstala zachována suverenita jednotlivých členských států Unie. Daňovou spolupráci států Unie lze rozlišit na daňovou koordinaci, harmonizaci a aproximaci. Pro účely stati byly použity metody komparace, studium legislativních pramenů a v další části příspěvku metoda dedukce. 1 Sazby korporátní daně v členských státech Unie Právní předpisy Unie v současné době žádným způsobem neupravují sazby korporátní daně v jejích členských státech. Rudigův výbor 3 zhotovil návrh zavedení sazby korporátní daně v rozmezí %, návrh však nebyl přijat. následující Tabulka 1 je přehledem základních nominálních sazeb daně v jednotlivých členských státech Unie k datu a ilustruje tak variantnost daňových systémů těchto států v oblasti korporátních daní. tabulka 1: Hlavní nominální sazby korporátní daně v členských zemích Unie k datu Členský stát Unie zkratka pro DiČ Sazba korporátní daně (%) Belgie Be 33 Bulharsko BG 10 Česká republika cz 20 Dánsko DK 25 estonsko ee 21 5 finsko fi 26 francie fr 33,33 Irsko Ie 12,5 Itálie IT 27,5 Kypr cy 10 2 ŠIROKÝ, J., Daně v Evropské unii, s Výbor odborníků pro oblast přímých daní Unie ustanovený v roce KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s Distribuční daň na rozdělené zisky 72

3 Litva LT 20 Lotyšsko LV 15 Lucembursko LU 21 Maďarsko HU 16 Malta MT 35 německo De 15 nizozemí nl 25,5 Polsko PL 19 Portugalsko PT 25 Rakousko at 25 Rumunsko RO 16 řecko el 25 Slovenská republika SK 19 Slovinsko SI 21 Španělsko es 30 Švédsko Se 26,3 Velká Británie GB 28 nejnižší nominální sazbou zdaňuje korporátní zisky firem Bulharsko (10 %) a Kypr (10 %), naopak nejvyšší sazbu korporátní daně na zisky firem uplatňuje Malta (35 %) a francie (33,33 %). Pouhá nominální sazba daně však vypovídá potenciálním investorům o zdanění korporací v jednotlivých státech Unie jen velmi málo. Důležitá je konstrukce celého daňového systému, legislativa upravující účetnictví korporací, vymezení zdanitelných příjmů (výnosů) a uplatňovaných výdajů (nákladů), konstrukce odpisů, investiční pobídky a z těchto aspektů vyplývající následné stanovení základu pro výpočet korporátní daně. Zdaněné zisky korporací mohou být těmito zadrženy a dále reinvestovány do podnikání nebo rozděleny investorům ve formě dividend. Dividendový příjem je následně na úrovni korporátních příjemců zdaněn. 2 zdanění investic na úrovni firemních příjemců Legislativa členských států Unie upravuje zdanění firemních příjemců dividend korporátní daní různými způsoby, uvaluje na tyto příjmy různé sazby daně a také aplikuje rozdílný přístup ke zdanění rezidentních a nerezidentních firemních příjemců dividend. Přehled daňových sazeb uvalených na dividenda firemních příjemců je zachycen v Tabulce 2. 73

4 tabulka 2: Sazby daně uvalené na dividenda vyplácená firemním příjemcům 6 Stát eu zkratka pro DiČ Sazba daně pro dividenda rezidentních příjemců (%) Sazba daně pro dividenda nerezidentních příjemců (%) Belgie Be Bulharsko BG 10 5 Česká republika cz Dánsko DK (15) estonsko ee - - finsko fi francie fr 33,33 25 Irsko Ie Itálie IT 27 (12,5) 27 (12,5) Kypr cy - - Litva LT Lotyšsko LV - 10 Lucembursko LU Maďarsko HU - - Malta MT německo De nizozemí nl Polsko PL Portugalsko PT Rakousko at Rumunsko RO (10) řecko el Slovenská republika SK - - Slovinsko SI Španělsko es Švédsko Se 26,3 30 Velká Británie GB Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook

5 Je zřejmé, že sazby daně uvalené na dividendový příjem ve vlastnictví firemních investorů jsou stejně různorodé jako základní nominální sazby korporátní daně. Ve většině států Unie se jedná o srážkové daně, pouze u tuzemských korporátních příjemců dividend ve státech Bulharsko, francie, finsko a Švédsko je uplatněný typ daně stejný jako daň ze zisků rozdělujících korporací. Velká Británie neaplikuje srážkovou daň na rezidentní ani nerezidentní firemní příjemce dividend. Ve státech estonsko, Kypr, Maďarsko a Slovenská republika dividenda na úrovni firemních příjemců (rezidentních i nerezidentních) nejsou předmětem žádného zdanění, Lotyšsko nezdaňuje pouze rezidentní příjemce dividend. Zisky firem jsou tak zdaněny pouze jednou, a to na úrovni rozdělující korporace. naopak nejvyšší sazbu daně pro rezidentní příjemce dividend stanovuje, stejně jako u zdanění zisků rozdělujících firem, Malta (35 %) a francie (33,33 %). Pro nerezidentní příjemce dividend nejvyšší sazbu stanovuje Malta (35 %) a Švédsko (30 %). Usuzovat na výši daně z dividend pouze na základě hodnoty daňové sazby je zavádějící. Daňové legislativy jednotlivých členských států velmi často obsahují výjimky a osvobození firemních příjemců dividend, a to v různé míře a za splnění rozličných podmínek. Rezidentní příjemci dividend bývají často zcela či zčásti osvobozeni a celkově jsou pro ně v této oblasti nastoleny výhodnější daňové podmínky. Sazby a režim zdanění nerezidentních příjemců mohou být upraveny mezinárodními daňovými smlouvami, případně jsou od daně osvobozeny nerezidentní příjemci dividend ze států Unie. 3 vnitřní dvojí zdanění 3.1 vnitřní dvojí zdanění a modelové metody jeho zamezení Vnitřní dvojí zdanění nastává v situaci, kdy je jeden a tentýž příjem zdaněn dvakrát v rámci daňového systému jedné země. 7 Z pohledu investorů je to tedy situace, kdy je zisk zdaněn na úrovni firmy korporátní daní, tento čistý zisk je dále rozdělen (ve formě dividend) a znovu zdaněn v rukou jednotlivých firemních či osobních investorů (akcionářů). Modelově jsou klasifikovány tři systémy zamezení dvojího zdanění (Obrázek 1): Klasický systém, systémy zamezující dvojímu zdanění, systémy vyhýbající se dvojímu zdanění. 8 a) Klasický systém dvojí zdanění se projevuje v plné míře. Zisk je zdaněn dvakrát, a to na úrovni rozdělující korporace a následně i příjemce dividend. b) Systémy zamezující dvojímu zdanění dvojí zdanění je částečně eliminováno integrací zdanění rozdělující společnosti a zdanění příjemce dividend. c) Systémy vyhýbající se dvojímu zdanění dvojí zdanění je zcela eliminováno. Zisk je zdaněn pouze jednou, na úrovni rozdělující korporace nebo na úrovni příjemce dividend. 7 Vícenásobné zdanění stejného příjmu daňovými systémy více zemí se nazývá mezinárodní dvojí zdanění. SOJKa, V., Mezinárodní zdanění příjmů, s KOLář, P. aj., Zdanění a neutralita, s KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika, s

6 Obrázek 1: modelové přístupy k vnitřnímu dvojímu zdanění Aplikované metody zamezení vnitřního dvojího zdanění ve státech Unie Jednotný přístup k problematice vnitřního dvojího zdanění není v Unii dosud aplikován. Stejně jako nepanuje shoda v případě nominálních daňových sazeb (kapitola 1) ani v případě převážně sazeb srážkové daně uvalené na firemní investory (kapitola 2), členské státy jsou v tomto ohledu autonomní a uplatňují různé způsoby eliminace vnitřního dvojího zdanění. S ohledem na daňovou konkurenci jednotlivých států a na snahu přilákat kapitál, je zřejmá tendence v široké míře vnitřní dvojí zdanění zmírňovat. 10 ekonomické dvojí zdanění zcela eliminovaly státy, v jejichž daňových systémech nejsou zisky ve vlastnictví firemních investorů předmětem korporátní daně. Jsou to estonsko, Kypr, Maďarsko, Slovenská republika a Lotyšsko. V případě Lotyšska jde o eliminaci dvojího zdanění pouze pro rezidentní investory (v případě nerezidentních investorů je stanovena srážková daň). Tyto státy uplatňují daňové systémy vyhýbající se dvojímu zdanění, dochází zde k jeho úplné eliminaci. Významné osvobození na straně rezidentních firemních příjemců dividend aplikují státy Belgie, Bulharsko, finsko, Irsko, Itálie, německo, Slovinsko a Švédsko, kde jsou tuzemská mezikorporátní dividenda až na výjimky osvobozena od daně. V německu je 5 % z hrubých dividend jako paušální částka vráceno zpět do zdanitelných příjmů. Pro nerezidentní firemní příjemce dividend mají tyto státy stanovenu srážkovou daň za předpokladu, že není stanoveno jinak v mezinárodní smlouvě. Bulharsko, finsko a Irsko osvobozuje také firemní příjemce dividend z členských států Unie. Belgie, Slovinsko, Itálie, německo a Švédsko toto osvobození podmiňuje držbou aspoň 10% podílu z kapitálu rozdělující korporace. Druhou podmínkou je min. doba držby tohoto podílu, který je stanovený na dobu 2 let ve Slovinsku, 1 roku v Belgii a Itálii, Švédsko nemá podmínku doby držby zavedenu. V německu může nerezidentní příjemce, na nějž se nevztahuje osvobození od daně, požádat o navrácení 2/5 srážkové daně. Pro přehlednost jsou uvedeny podmínky osvobození v Tabulce 3. 9 Vlastní zpracování. 10 KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika, s

7 tabulka 3: Podmínky pro osvobození nerezidentních firemních příjemců dividend z ostatních států Unie 11 Stát Unie zkratka Podíl na kapitálu rozdělující korporace minimální délka držby Belgie Be 10 % 1 rok Slovinsko SI 10 % 2 roky Itálie IT 10 % 1 rok německo Ge 10 % 1 rok Švédsko Se 10 % --- řecko el 10 % 2 roky Rakousko at 10 % 1 rok V Tabulce 3 je uvedeno také řecko a Rakousko. V řecku platí od 1. ledna 2009 v oblasti dividend systém srážkové daně. Srážková daň je konečná, této dani však nepodléhá zisk rozdělovaný společnostmi s ručením omezeným. V případě nerezidentních firemních příjemců dividend se srážková daň nevztahuje na zisk rozdělovaný společnostmi s ručením omezeným a na nerezidentní příjemce dividend, pokud splní podmínku 10% podílu na kapitálu rozdělující společnosti a délku držby po dobu minimálně 2 let. V Rakousku jsou dividenda vyplácená firemním investorům předmětem srážkové daně. Ta je započitatelná oproti konečné daňové povinnosti z jejich ostatních příjmů nebo vrácena na základě žádosti. Tuzemská mezikorporátní dividenda jsou od této srážkové daně osvobozena. Dividenda vyplácená nerezidentním firemním investorům z členských států Unie jsou osvobozena v případě splnění podmínky velikosti podílu na kapitálu rozdělující společnosti (alespoň 10 %) a jeho nepřetržité držby (min 1 rok). Rezidentní firemní příjemci dividend a firemní příjemci z ostatních členských států Unie jsou osvobozeni v rámci účastnické výjimky také v České republice, Dánsku, francii, Litvě, Lucembursku, nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku. Daňové osvobození závisí na velikosti podílu na kapitálu rozdělující korporace a minimální době jeho nepřetržité držby, podrobně uvedeno v Tabulce 4. V Lucembursku v případě nesplnění výše zmíněných podmínek je osvobození garantováno také pro investice s pořizovací cenou nejméně 1,2 mil eur. Pokud firemní příjemce nedosáhne na osvobození, zdaňuje 50 % ze svých dividendových příjmů stanovenou srážkovou sazbou. 11 Vlastní zpracování. Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook

8 tabulka 4: Podmínky pro osvobození firemních příjemců dividend ve státech Unie 12 Stát Unie zkratka Podíl na kapitálu rozdělující korporace Česká republika cz 10 % 1 rok Dánsko DK 10 % 1 rok francie fr 5 % 2 roky Litva LT 10 % 1 rok Lucembursko LU 10 % 1 rok nizozemí nl 5 % --- Polsko PL 10 % 2 roky Portugalsko PT 10 % 1 rok Rumunsko RO 15 % 2 roky Španělsko es 5 % (10 %) 1 rok minimální délka držby Španělsko (v případě neuplatnění plného osvobození v oblasti tuzemských mezikorporátních dividend) uplatňuje systém odpočtu 50% podílu daně rozdělující korporace ve prospěch srážkové daně příjemce dividend. Způsob výpočtu je uveden v Tabulce 5. Daňový systém Španělska dále rozlišuje potřebný limit kapitálu pro daňovou účastnickou výjimku, limit je stanoven na 5 % pro domácí mezikorporátní dividenda a 10% limit pro osvobození příjmů z dividend pro příjemce z členských států Unie. tabulka 5: způsob výpočtu daně z dividendových příjmů tuzemských korporací ve Španělsku 13 rozdělující korporace Příjem rozdělujících korporací před zdaněním % korporátní sazba 30 rozdělitelný zisk 70 Srážková daň 18% 12,6 Čistý dividendový příjem 57,4 navýšení o srážkovou daň 12,6 zdanitelná celková dividenda Vlastní zpracování. Srov. KeSTI, J. (ed.). European Tax Handbook Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s

9 firemní příjemce dividend Korporátní daň 30% 21 Daňová sleva (50% z 21) 10,5 Srážková povinnost 12,6 Daňová povinnost 2,1 na Maltě je praktikován plně imputační systém. Legislativa neurčuje oddělený systém pro korporátní a individuální daň, korporace jsou zdaňovány stejným způsobem jako jednotlivci. Dividendy vyplácené domácími korporacemi nesou daňový dobropis úměrný k dani placené korporacemi ze zisků, z nichž jsou dividendy vypláceny. Tento systém je aplikován na rezidenty i nerezidentní příjemce dividend. akcionáři jsou zdaňováni z částky navýšených dividend a použité daňové sazby, ale jsou oprávněni odečíst slevu na dani v souvislosti s dividendy oproti jejich celkové povinnosti k dani z příjmu (Tabulka 6). 14 tabulka 6: způsob výpočtu daně z dividendových příjmů tuzemských korporací na maltě 15 rozdělující korporace Zisk rozdělující společnosti 100 Daňová sazba 35% 35 Vyplacená dividenda 65 firemní příjemce dividend Obdržená dividenda 65 navýšení dividend = 100 Daňová sazba 35% 35 Daňová sleva (zápočet) 35 Splatná daň z příjmu 0 Ve Velké Británii jsou mezikorporátní dividenda tuzemských firem vyloučena ze zdanění, u dividend vyplácených mezi britskými rezidentními společnostmi tedy neexistuje dvojí zdanění. Velká Británie obecně praktikuje částečný imputační systém, kdy se imputační kredit připočítává k dividendovému celku ve výši 1/9. navýšení příjmu pro akcionáře je patrné z Tabulky 7. Vzhledem k osvobození tuzemských firemních investorů, je takto stanovený základ daně relevantní pouze pro některé nerezidentní investory a pro investory individuální. Způsob zdanění nerezidentních investorů a výše jejich daňového zatížení vyplývá z mezinárodních smluv. 14 VaLenTOVá, I., Propojení korporátní a osobní důchodové daně v zemích Evropské unie. 15 KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook s

10 tabulka 7: způsob navýšení příjmu pro akcionáře ve velké Británii 16 Zisk rozdělující firmy Korporátní daň 28% Dividendová platba amputační kredit 1/ Hrubý příjem pro akcionáře Členění zemí Unie dle praktikovaného systému dvojího vnitřního zdanění Z Obrázku 2 je patrné rozdělení členských států dle přístupů k vnitřnímu dvojímu zdanění (stav v roce 2009). nejpočetnější skupina států Unie jde cestou částečného zamezení dvojímu zdanění. Přestože primárně převážná většina těchto států Unie klasifikuje své systémy jako klasické, klasický systém v plné míře se v žádném z nich nevyskytuje. Daňové systémy jsou sice koncipovány jako klasické, tedy prvotně zavádí způsob dvojího zdanění, následně však toto dvojí zdanění eliminují formou daňových úlev, výjimek i osvobození a druhotně je tedy lze zařadit do systémů zamezujících dvojímu zdanění. Obrázek 2: vnitřní dvojí zdanění v daňových systémech členských států Unie KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s Vlastní zpracování, srov. finkenzeller, M., SPenGeL, ch. Measuring the effective Levels of company Taxation in the new Member States: a Quantitative analysis. Taxation Papers. Working paper no. 7/2004. <http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/taxation.htm>. 80

11 4 Diskuse a závěr Zdanění investic z pohledu firemních akcionářů ve státech Unie lze rozdělit na tři dílčí aspekty, které ovlivňují konečné daňové zatížení korporátních investorů: zdanění zisků na úrovni rozdělující společnosti, zdanění investic na úrovni korporátních příjemců dividend, vnitřní dvojí zdanění. Zdanění zisků rozdělujících korporací komplikuje stanovení základu daně na bázi rozličných účetních systémů, přístup ke zdanění příjemců dividend zase rozšiřuje rozdílný přístup k rezidentním a nerezidentním investorům. navíc se do oblasti zdanění investorů promítají úpravy vnitřního dvojího zdanění, tedy míra integrace zdanění zisků rozdělujících korporací a zdanění příjemců dividend. Výše zmíněné aspekty jsou v daňových systémech členských států Unie ošetřeny variantně. V Unii není v této oblasti zakotven jednotný přístup, neexistuje ani žádná směrnice, která by problematiku korporátních daní upravovala. Dílčí úpravy lze nalézt pouze v rámci vybraných mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění, jež však primárně upravují mezinárodní dvojí zdanění se sekundárním dopadem na vnitřní (ekonomické) dvojí zdanění smluvních stran. V problematice daní, na rozdíl od daní nepřímých, členské státy Unie dosud nedosáhly shody. Velmi odlišný přístup jednotlivých států v oblasti korporátních, resp. přímých daní, návaznost daňových systémů na politické aktivity uvnitř těchto států a jejich snaha o zachování autonomie v daňové legislativě napovídá, že ani v blízké budoucnosti nedojde k žádnému konsenzu či jednotné úpravě. Unii v budoucnu jistě očekávají další jednání ohledně přiblížení daňových systémů jejích členských států. Otázka přímých daní, potažmo nalezení efektivního a jednoduchého systému zdanění firem a jejich investorů, se jeví jako velmi zajímavá. Zcela jistě lze v této oblasti nalézt prostor pro další zkoumání, a to jak v oblasti zdanění korporátních, tak individuálních investorů. Literatura [1] KeSTI, J. (ed.). European Tax Handbook amsterdam: IBfD, s. ISBn [2] KOLář, P., VíTeK, L., PaVeL, J. a kol. Zdanění a neutralita. 1. vydání. Praha: eurolex Bohemia, s. ISBn [3] KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání. Praha: aspi, s. ISBn [4] KUBáTOVá, K. Daňová teorie úvod do problematiky. 2. vydání. Praha: aspi, s. ISBn [5] SOJKa, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů. 2. vydání. Praha: aspi, s. ISBn [6] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vydání. Praha: Linde Praha, s. ISBn [7] finkenzeller, M., SPenGeL, ch. Measuring the effective Levels of company Taxation in the new Member States: a Quantitative analysis. Taxation Papers. Working paper no. 7/2004 [online]. Luxemburg: european communities, [cit ]. Dostupné na <http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/taxation.htm>. ISBn [8] VaLenTOVá, I. Propojení korporátní a osobní důchodové daně v zemích evropské unie. In Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. s ISBn

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ

ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ ZPŮSOBY ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND JAKO DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ INVESTORŮ Ivana Valentová, Jan Široký Klíčová slova: Korporátní daň (CIT), osobní důchodová daň (PIT), vnitřní (ekonomické) dvojí zdanění,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

APLIKACE PODNIKATELSKÝCH POBÍDEK V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NA POZADÍ TEORIE KORPORÁTNÍ DANĚ 1

APLIKACE PODNIKATELSKÝCH POBÍDEK V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NA POZADÍ TEORIE KORPORÁTNÍ DANĚ 1 APLIKACE PODNIKATELSKÝCH POBÍDEK V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NA POZADÍ TEORIE KORPORÁTNÍ DANĚ 1 APPLICATION OF BUSINESS INCENTIVES IN EU COUNTRIES AGAINST THE BACKGROUND OF CORPORATE TAX THEORY Jan Široký Ekonomická

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

10. přednáška. Daně ze zisku společností

10. přednáška. Daně ze zisku společností 10. přednáška Daně ze zisku společností Daně ze zisku společností - Osnova 1. Úvod, výnosy 2. Charakteristika daně 3. Technika daně 4. Dvojí zdanění dividend 5. Jiné daně placené společnostmi 6. Harmonizace

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.12.2016 Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD Kubátová, Květa 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173867

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra Veřejných financí Studijní obor: Zdanění a daňová politika Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v zemích EU Autor bakalářské práce: Denisa

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 Růžena Vintrová, Centrum ekonomických studií VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz www.cesvsem.cz Seminář odboru FP MF ČR Smilovice, 6. června 2007 OBSAH I. Ekonomický

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ

VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ PETRA SCHILLEROVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita Abstrakt Mezinárodní dvojí zdanění má od vnitrostátního odlišnou povahu. Jeho vznik není úmyslem

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS v kontextu zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů korporací

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS v kontextu zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů korporací Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS v kontextu zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů korporací Blechová Beáta Anotace Rozdílnost daňových systémů v jednotlivých členských

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Príjem VF z daní a odvodov ako % HDP DK BE SE FR AT IT FI EA-17 EU-27 DE NL SI LU

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava

Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava I. skupina (příbuzní v řadě přímé a manželé) 0 1,0 % - 5,0 %

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Martina Auffahrtová Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty Indirect Taxes in the European Union, Especially Concerning the Value

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

D. NERUDOVÁ 1. Klíčová slova CCCTB, dlouhodobý nehmotný majetek, odpisování, IAS/IFRS

D. NERUDOVÁ 1. Klíčová slova CCCTB, dlouhodobý nehmotný majetek, odpisování, IAS/IFRS Dlouhodobý nehmotný majetek v členských státech EU a v systému CCCTB D. NERUDOVÁ 1 Abstrakt Klíčovou roli při tvorbě pravidel konstrukce společného konsolidovaného korporátního základu daně hraje institucionální

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více