KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů"

Transkript

1 KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Abstrakt: Příspěvek poskytuje celkový pohled na zdanění investic v jednotlivých státech Unie. Příspěvek uvádí přehled sazeb korporátní daně ze zisku k datu ve všech členských státech Unie, včetně následného zdanění dividend na úrovni investorů z řad firem. K ucelenému seznámení s danou problematikou je v neposlední řadě uveden také způsob eliminace vnitřního dvojího zdanění. Klíčová slova: korporátní daň, korporátní sazba daně, Unie, srážková daň, zdanění investorů, vnitřní dvojí zdanění, zamezení vnitřního dvojího zdanění Abstract: The paper gives an overview of the taxation of investments in different countries of the Union. The paper gives focuses on the rates of corporate income taxes on the date 1/1/2009 in all EU Member States, including the subsequent taxation of dividends at the level of investors from the companies. For a comprehensive introduction to the problem, the paper last but not least features the way of elimination of internal double taxation. Key words: corporate tax, corporate tax rate, Union, withholding tax, taxation of investors, internal double taxation, abolition of internal double taxation JEL Classification: H21, H25 cílem příspěvku je poskytnout celkový pohled na zdanění investic v jednotlivých členských státech Unie se zaměřením na zdanění dividend firemních investorů. Sekundárním cílem příspěvku je tak korporátní daň ze zisku firem, zdanění firemních příjemců dividend, a to včetně přehledu daňových sazeb, a v neposlední řadě také přístup k vnitřnímu (ekonomickému) dvojímu zdanění v zemích Unie. 1 Příspěvek vznikl jako dílčí výstup z projektu aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve V a V cz.1.07/2.3.00/

2 Od 1. ledna 2007 Unie zahrnuje 27 členských států, jsou to: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, estonsko, finsko, francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, německo, nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Princip fungování jednotného vnitřního trhu Unie těmto státům zaručuje svobodu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. V návaznosti na tyto tzv. čtyři svobody bylo nutné zavést určitá daňová opatření, která se nakonec realizovala pouze v oblasti nepřímých daní. 2 V oblasti přímých daní zůstala zachována suverenita jednotlivých členských států Unie. Daňovou spolupráci států Unie lze rozlišit na daňovou koordinaci, harmonizaci a aproximaci. Pro účely stati byly použity metody komparace, studium legislativních pramenů a v další části příspěvku metoda dedukce. 1 Sazby korporátní daně v členských státech Unie Právní předpisy Unie v současné době žádným způsobem neupravují sazby korporátní daně v jejích členských státech. Rudigův výbor 3 zhotovil návrh zavedení sazby korporátní daně v rozmezí %, návrh však nebyl přijat. následující Tabulka 1 je přehledem základních nominálních sazeb daně v jednotlivých členských státech Unie k datu a ilustruje tak variantnost daňových systémů těchto států v oblasti korporátních daní. tabulka 1: Hlavní nominální sazby korporátní daně v členských zemích Unie k datu Členský stát Unie zkratka pro DiČ Sazba korporátní daně (%) Belgie Be 33 Bulharsko BG 10 Česká republika cz 20 Dánsko DK 25 estonsko ee 21 5 finsko fi 26 francie fr 33,33 Irsko Ie 12,5 Itálie IT 27,5 Kypr cy 10 2 ŠIROKÝ, J., Daně v Evropské unii, s Výbor odborníků pro oblast přímých daní Unie ustanovený v roce KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s Distribuční daň na rozdělené zisky 72

3 Litva LT 20 Lotyšsko LV 15 Lucembursko LU 21 Maďarsko HU 16 Malta MT 35 německo De 15 nizozemí nl 25,5 Polsko PL 19 Portugalsko PT 25 Rakousko at 25 Rumunsko RO 16 řecko el 25 Slovenská republika SK 19 Slovinsko SI 21 Španělsko es 30 Švédsko Se 26,3 Velká Británie GB 28 nejnižší nominální sazbou zdaňuje korporátní zisky firem Bulharsko (10 %) a Kypr (10 %), naopak nejvyšší sazbu korporátní daně na zisky firem uplatňuje Malta (35 %) a francie (33,33 %). Pouhá nominální sazba daně však vypovídá potenciálním investorům o zdanění korporací v jednotlivých státech Unie jen velmi málo. Důležitá je konstrukce celého daňového systému, legislativa upravující účetnictví korporací, vymezení zdanitelných příjmů (výnosů) a uplatňovaných výdajů (nákladů), konstrukce odpisů, investiční pobídky a z těchto aspektů vyplývající následné stanovení základu pro výpočet korporátní daně. Zdaněné zisky korporací mohou být těmito zadrženy a dále reinvestovány do podnikání nebo rozděleny investorům ve formě dividend. Dividendový příjem je následně na úrovni korporátních příjemců zdaněn. 2 zdanění investic na úrovni firemních příjemců Legislativa členských států Unie upravuje zdanění firemních příjemců dividend korporátní daní různými způsoby, uvaluje na tyto příjmy různé sazby daně a také aplikuje rozdílný přístup ke zdanění rezidentních a nerezidentních firemních příjemců dividend. Přehled daňových sazeb uvalených na dividenda firemních příjemců je zachycen v Tabulce 2. 73

4 tabulka 2: Sazby daně uvalené na dividenda vyplácená firemním příjemcům 6 Stát eu zkratka pro DiČ Sazba daně pro dividenda rezidentních příjemců (%) Sazba daně pro dividenda nerezidentních příjemců (%) Belgie Be Bulharsko BG 10 5 Česká republika cz Dánsko DK (15) estonsko ee - - finsko fi francie fr 33,33 25 Irsko Ie Itálie IT 27 (12,5) 27 (12,5) Kypr cy - - Litva LT Lotyšsko LV - 10 Lucembursko LU Maďarsko HU - - Malta MT německo De nizozemí nl Polsko PL Portugalsko PT Rakousko at Rumunsko RO (10) řecko el Slovenská republika SK - - Slovinsko SI Španělsko es Švédsko Se 26,3 30 Velká Británie GB Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook

5 Je zřejmé, že sazby daně uvalené na dividendový příjem ve vlastnictví firemních investorů jsou stejně různorodé jako základní nominální sazby korporátní daně. Ve většině států Unie se jedná o srážkové daně, pouze u tuzemských korporátních příjemců dividend ve státech Bulharsko, francie, finsko a Švédsko je uplatněný typ daně stejný jako daň ze zisků rozdělujících korporací. Velká Británie neaplikuje srážkovou daň na rezidentní ani nerezidentní firemní příjemce dividend. Ve státech estonsko, Kypr, Maďarsko a Slovenská republika dividenda na úrovni firemních příjemců (rezidentních i nerezidentních) nejsou předmětem žádného zdanění, Lotyšsko nezdaňuje pouze rezidentní příjemce dividend. Zisky firem jsou tak zdaněny pouze jednou, a to na úrovni rozdělující korporace. naopak nejvyšší sazbu daně pro rezidentní příjemce dividend stanovuje, stejně jako u zdanění zisků rozdělujících firem, Malta (35 %) a francie (33,33 %). Pro nerezidentní příjemce dividend nejvyšší sazbu stanovuje Malta (35 %) a Švédsko (30 %). Usuzovat na výši daně z dividend pouze na základě hodnoty daňové sazby je zavádějící. Daňové legislativy jednotlivých členských států velmi často obsahují výjimky a osvobození firemních příjemců dividend, a to v různé míře a za splnění rozličných podmínek. Rezidentní příjemci dividend bývají často zcela či zčásti osvobozeni a celkově jsou pro ně v této oblasti nastoleny výhodnější daňové podmínky. Sazby a režim zdanění nerezidentních příjemců mohou být upraveny mezinárodními daňovými smlouvami, případně jsou od daně osvobozeny nerezidentní příjemci dividend ze států Unie. 3 vnitřní dvojí zdanění 3.1 vnitřní dvojí zdanění a modelové metody jeho zamezení Vnitřní dvojí zdanění nastává v situaci, kdy je jeden a tentýž příjem zdaněn dvakrát v rámci daňového systému jedné země. 7 Z pohledu investorů je to tedy situace, kdy je zisk zdaněn na úrovni firmy korporátní daní, tento čistý zisk je dále rozdělen (ve formě dividend) a znovu zdaněn v rukou jednotlivých firemních či osobních investorů (akcionářů). Modelově jsou klasifikovány tři systémy zamezení dvojího zdanění (Obrázek 1): Klasický systém, systémy zamezující dvojímu zdanění, systémy vyhýbající se dvojímu zdanění. 8 a) Klasický systém dvojí zdanění se projevuje v plné míře. Zisk je zdaněn dvakrát, a to na úrovni rozdělující korporace a následně i příjemce dividend. b) Systémy zamezující dvojímu zdanění dvojí zdanění je částečně eliminováno integrací zdanění rozdělující společnosti a zdanění příjemce dividend. c) Systémy vyhýbající se dvojímu zdanění dvojí zdanění je zcela eliminováno. Zisk je zdaněn pouze jednou, na úrovni rozdělující korporace nebo na úrovni příjemce dividend. 7 Vícenásobné zdanění stejného příjmu daňovými systémy více zemí se nazývá mezinárodní dvojí zdanění. SOJKa, V., Mezinárodní zdanění příjmů, s KOLář, P. aj., Zdanění a neutralita, s KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika, s

6 Obrázek 1: modelové přístupy k vnitřnímu dvojímu zdanění Aplikované metody zamezení vnitřního dvojího zdanění ve státech Unie Jednotný přístup k problematice vnitřního dvojího zdanění není v Unii dosud aplikován. Stejně jako nepanuje shoda v případě nominálních daňových sazeb (kapitola 1) ani v případě převážně sazeb srážkové daně uvalené na firemní investory (kapitola 2), členské státy jsou v tomto ohledu autonomní a uplatňují různé způsoby eliminace vnitřního dvojího zdanění. S ohledem na daňovou konkurenci jednotlivých států a na snahu přilákat kapitál, je zřejmá tendence v široké míře vnitřní dvojí zdanění zmírňovat. 10 ekonomické dvojí zdanění zcela eliminovaly státy, v jejichž daňových systémech nejsou zisky ve vlastnictví firemních investorů předmětem korporátní daně. Jsou to estonsko, Kypr, Maďarsko, Slovenská republika a Lotyšsko. V případě Lotyšska jde o eliminaci dvojího zdanění pouze pro rezidentní investory (v případě nerezidentních investorů je stanovena srážková daň). Tyto státy uplatňují daňové systémy vyhýbající se dvojímu zdanění, dochází zde k jeho úplné eliminaci. Významné osvobození na straně rezidentních firemních příjemců dividend aplikují státy Belgie, Bulharsko, finsko, Irsko, Itálie, německo, Slovinsko a Švédsko, kde jsou tuzemská mezikorporátní dividenda až na výjimky osvobozena od daně. V německu je 5 % z hrubých dividend jako paušální částka vráceno zpět do zdanitelných příjmů. Pro nerezidentní firemní příjemce dividend mají tyto státy stanovenu srážkovou daň za předpokladu, že není stanoveno jinak v mezinárodní smlouvě. Bulharsko, finsko a Irsko osvobozuje také firemní příjemce dividend z členských států Unie. Belgie, Slovinsko, Itálie, německo a Švédsko toto osvobození podmiňuje držbou aspoň 10% podílu z kapitálu rozdělující korporace. Druhou podmínkou je min. doba držby tohoto podílu, který je stanovený na dobu 2 let ve Slovinsku, 1 roku v Belgii a Itálii, Švédsko nemá podmínku doby držby zavedenu. V německu může nerezidentní příjemce, na nějž se nevztahuje osvobození od daně, požádat o navrácení 2/5 srážkové daně. Pro přehlednost jsou uvedeny podmínky osvobození v Tabulce 3. 9 Vlastní zpracování. 10 KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika, s

7 tabulka 3: Podmínky pro osvobození nerezidentních firemních příjemců dividend z ostatních států Unie 11 Stát Unie zkratka Podíl na kapitálu rozdělující korporace minimální délka držby Belgie Be 10 % 1 rok Slovinsko SI 10 % 2 roky Itálie IT 10 % 1 rok německo Ge 10 % 1 rok Švédsko Se 10 % --- řecko el 10 % 2 roky Rakousko at 10 % 1 rok V Tabulce 3 je uvedeno také řecko a Rakousko. V řecku platí od 1. ledna 2009 v oblasti dividend systém srážkové daně. Srážková daň je konečná, této dani však nepodléhá zisk rozdělovaný společnostmi s ručením omezeným. V případě nerezidentních firemních příjemců dividend se srážková daň nevztahuje na zisk rozdělovaný společnostmi s ručením omezeným a na nerezidentní příjemce dividend, pokud splní podmínku 10% podílu na kapitálu rozdělující společnosti a délku držby po dobu minimálně 2 let. V Rakousku jsou dividenda vyplácená firemním investorům předmětem srážkové daně. Ta je započitatelná oproti konečné daňové povinnosti z jejich ostatních příjmů nebo vrácena na základě žádosti. Tuzemská mezikorporátní dividenda jsou od této srážkové daně osvobozena. Dividenda vyplácená nerezidentním firemním investorům z členských států Unie jsou osvobozena v případě splnění podmínky velikosti podílu na kapitálu rozdělující společnosti (alespoň 10 %) a jeho nepřetržité držby (min 1 rok). Rezidentní firemní příjemci dividend a firemní příjemci z ostatních členských států Unie jsou osvobozeni v rámci účastnické výjimky také v České republice, Dánsku, francii, Litvě, Lucembursku, nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku. Daňové osvobození závisí na velikosti podílu na kapitálu rozdělující korporace a minimální době jeho nepřetržité držby, podrobně uvedeno v Tabulce 4. V Lucembursku v případě nesplnění výše zmíněných podmínek je osvobození garantováno také pro investice s pořizovací cenou nejméně 1,2 mil eur. Pokud firemní příjemce nedosáhne na osvobození, zdaňuje 50 % ze svých dividendových příjmů stanovenou srážkovou sazbou. 11 Vlastní zpracování. Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook

8 tabulka 4: Podmínky pro osvobození firemních příjemců dividend ve státech Unie 12 Stát Unie zkratka Podíl na kapitálu rozdělující korporace Česká republika cz 10 % 1 rok Dánsko DK 10 % 1 rok francie fr 5 % 2 roky Litva LT 10 % 1 rok Lucembursko LU 10 % 1 rok nizozemí nl 5 % --- Polsko PL 10 % 2 roky Portugalsko PT 10 % 1 rok Rumunsko RO 15 % 2 roky Španělsko es 5 % (10 %) 1 rok minimální délka držby Španělsko (v případě neuplatnění plného osvobození v oblasti tuzemských mezikorporátních dividend) uplatňuje systém odpočtu 50% podílu daně rozdělující korporace ve prospěch srážkové daně příjemce dividend. Způsob výpočtu je uveden v Tabulce 5. Daňový systém Španělska dále rozlišuje potřebný limit kapitálu pro daňovou účastnickou výjimku, limit je stanoven na 5 % pro domácí mezikorporátní dividenda a 10% limit pro osvobození příjmů z dividend pro příjemce z členských států Unie. tabulka 5: způsob výpočtu daně z dividendových příjmů tuzemských korporací ve Španělsku 13 rozdělující korporace Příjem rozdělujících korporací před zdaněním % korporátní sazba 30 rozdělitelný zisk 70 Srážková daň 18% 12,6 Čistý dividendový příjem 57,4 navýšení o srážkovou daň 12,6 zdanitelná celková dividenda Vlastní zpracování. Srov. KeSTI, J. (ed.). European Tax Handbook Srov. KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s

9 firemní příjemce dividend Korporátní daň 30% 21 Daňová sleva (50% z 21) 10,5 Srážková povinnost 12,6 Daňová povinnost 2,1 na Maltě je praktikován plně imputační systém. Legislativa neurčuje oddělený systém pro korporátní a individuální daň, korporace jsou zdaňovány stejným způsobem jako jednotlivci. Dividendy vyplácené domácími korporacemi nesou daňový dobropis úměrný k dani placené korporacemi ze zisků, z nichž jsou dividendy vypláceny. Tento systém je aplikován na rezidenty i nerezidentní příjemce dividend. akcionáři jsou zdaňováni z částky navýšených dividend a použité daňové sazby, ale jsou oprávněni odečíst slevu na dani v souvislosti s dividendy oproti jejich celkové povinnosti k dani z příjmu (Tabulka 6). 14 tabulka 6: způsob výpočtu daně z dividendových příjmů tuzemských korporací na maltě 15 rozdělující korporace Zisk rozdělující společnosti 100 Daňová sazba 35% 35 Vyplacená dividenda 65 firemní příjemce dividend Obdržená dividenda 65 navýšení dividend = 100 Daňová sazba 35% 35 Daňová sleva (zápočet) 35 Splatná daň z příjmu 0 Ve Velké Británii jsou mezikorporátní dividenda tuzemských firem vyloučena ze zdanění, u dividend vyplácených mezi britskými rezidentními společnostmi tedy neexistuje dvojí zdanění. Velká Británie obecně praktikuje částečný imputační systém, kdy se imputační kredit připočítává k dividendovému celku ve výši 1/9. navýšení příjmu pro akcionáře je patrné z Tabulky 7. Vzhledem k osvobození tuzemských firemních investorů, je takto stanovený základ daně relevantní pouze pro některé nerezidentní investory a pro investory individuální. Způsob zdanění nerezidentních investorů a výše jejich daňového zatížení vyplývá z mezinárodních smluv. 14 VaLenTOVá, I., Propojení korporátní a osobní důchodové daně v zemích Evropské unie. 15 KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook s

10 tabulka 7: způsob navýšení příjmu pro akcionáře ve velké Británii 16 Zisk rozdělující firmy Korporátní daň 28% Dividendová platba amputační kredit 1/ Hrubý příjem pro akcionáře Členění zemí Unie dle praktikovaného systému dvojího vnitřního zdanění Z Obrázku 2 je patrné rozdělení členských států dle přístupů k vnitřnímu dvojímu zdanění (stav v roce 2009). nejpočetnější skupina států Unie jde cestou částečného zamezení dvojímu zdanění. Přestože primárně převážná většina těchto států Unie klasifikuje své systémy jako klasické, klasický systém v plné míře se v žádném z nich nevyskytuje. Daňové systémy jsou sice koncipovány jako klasické, tedy prvotně zavádí způsob dvojího zdanění, následně však toto dvojí zdanění eliminují formou daňových úlev, výjimek i osvobození a druhotně je tedy lze zařadit do systémů zamezujících dvojímu zdanění. Obrázek 2: vnitřní dvojí zdanění v daňových systémech členských států Unie KeSTI, J. (ed.), European Tax Handbook 2009, s Vlastní zpracování, srov. finkenzeller, M., SPenGeL, ch. Measuring the effective Levels of company Taxation in the new Member States: a Quantitative analysis. Taxation Papers. Working paper no. 7/2004. <http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/taxation.htm>. 80

11 4 Diskuse a závěr Zdanění investic z pohledu firemních akcionářů ve státech Unie lze rozdělit na tři dílčí aspekty, které ovlivňují konečné daňové zatížení korporátních investorů: zdanění zisků na úrovni rozdělující společnosti, zdanění investic na úrovni korporátních příjemců dividend, vnitřní dvojí zdanění. Zdanění zisků rozdělujících korporací komplikuje stanovení základu daně na bázi rozličných účetních systémů, přístup ke zdanění příjemců dividend zase rozšiřuje rozdílný přístup k rezidentním a nerezidentním investorům. navíc se do oblasti zdanění investorů promítají úpravy vnitřního dvojího zdanění, tedy míra integrace zdanění zisků rozdělujících korporací a zdanění příjemců dividend. Výše zmíněné aspekty jsou v daňových systémech členských států Unie ošetřeny variantně. V Unii není v této oblasti zakotven jednotný přístup, neexistuje ani žádná směrnice, která by problematiku korporátních daní upravovala. Dílčí úpravy lze nalézt pouze v rámci vybraných mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění, jež však primárně upravují mezinárodní dvojí zdanění se sekundárním dopadem na vnitřní (ekonomické) dvojí zdanění smluvních stran. V problematice daní, na rozdíl od daní nepřímých, členské státy Unie dosud nedosáhly shody. Velmi odlišný přístup jednotlivých států v oblasti korporátních, resp. přímých daní, návaznost daňových systémů na politické aktivity uvnitř těchto států a jejich snaha o zachování autonomie v daňové legislativě napovídá, že ani v blízké budoucnosti nedojde k žádnému konsenzu či jednotné úpravě. Unii v budoucnu jistě očekávají další jednání ohledně přiblížení daňových systémů jejích členských států. Otázka přímých daní, potažmo nalezení efektivního a jednoduchého systému zdanění firem a jejich investorů, se jeví jako velmi zajímavá. Zcela jistě lze v této oblasti nalézt prostor pro další zkoumání, a to jak v oblasti zdanění korporátních, tak individuálních investorů. Literatura [1] KeSTI, J. (ed.). European Tax Handbook amsterdam: IBfD, s. ISBn [2] KOLář, P., VíTeK, L., PaVeL, J. a kol. Zdanění a neutralita. 1. vydání. Praha: eurolex Bohemia, s. ISBn [3] KUBáTOVá, K. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání. Praha: aspi, s. ISBn [4] KUBáTOVá, K. Daňová teorie úvod do problematiky. 2. vydání. Praha: aspi, s. ISBn [5] SOJKa, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů. 2. vydání. Praha: aspi, s. ISBn [6] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vydání. Praha: Linde Praha, s. ISBn [7] finkenzeller, M., SPenGeL, ch. Measuring the effective Levels of company Taxation in the new Member States: a Quantitative analysis. Taxation Papers. Working paper no. 7/2004 [online]. Luxemburg: european communities, [cit ]. Dostupné na <http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/taxation.htm>. ISBn [8] VaLenTOVá, I. Propojení korporátní a osobní důchodové daně v zemích evropské unie. In Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. s ISBn

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 Irena Szarowská Klíčová slova: korporátní důchodová daň, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR,

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) Ivo Baštýř VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace

Více

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Ing. Václav Vilhelm, CSc. Ing. Alice Picková č. 97 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a

Více

HARMONIZACE KORPORÁTNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A JEJÍ VLIV NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1

HARMONIZACE KORPORÁTNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A JEJÍ VLIV NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1 HARMONIZACE KORPORÁTNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A JEJÍ VLIV NA ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1 Irena SZAROWSKÁ Slezská univerzitav Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné szarowska@opf.slu.cz Abstrakt Současná

Více

Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU

Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU BAKALÁŘSKÁ

Více

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX OPTIMIZATION

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX

Více

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU THE KEY ASPECTS OF MINIMAL WAGE INSTITUTION IN THE CZECH REPUBLIC CONDITIONS WITH THE

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly

Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly 1 Úvod Jana Tepperová, Jiří Přibyl Pronájem pracovní síly je jedním ze způsobů, jak mohou zaměstnavatelé operativně optimalizovat množství

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06)

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06) Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění projekt výzkumu

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVENEC 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Daňové ráje a jejich dopady na Českou republiku Markéta Bydžovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Ministerstvo financí Odbor 39

Ministerstvo financí Odbor 39 Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 829/2009-393 Pokyn D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny Za

Více

Program Phare na podporu podnikání - SMECA. Daňový systém a Evropská měnová unie

Program Phare na podporu podnikání - SMECA. Daňový systém a Evropská měnová unie Program na podporu podnikání Program Phare na podporu podnikání - SMECA Daňový systém a Evropská měnová unie OBSAH /Tu bude nutné doplnit reální čísla stran po konečné úpravě textu/ DANĚ V EVROPSKÉ UNII

Více