NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA: Miloslav Hrazánek 1

2 Obsah návrhu zadání územního plánu (podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.) Úvod 1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území města 1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury Požadavky na koncepci uspořádání krajiny Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 9 5. Požadavek na zpracování variant řešení 9 6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

3 Úvod : Obec Jesenice má platný územní plán obce (ÚPO) Jesenice schválený zastupitelstvem obce Jesenice dne v platném znění po změně č. 5. Zastupitelstvo obce Jesenice usnesením č. 2/2014 ze dne rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Jesenice, tak aby odpovídal požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon ). Usnesením č. 2/2014 ze dne určilo zastupitelstvo obce Jesenice pana starostu obce Miloslava Hrazánka spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu. Obec Jesenice dopisem ze dne pod č.j. 6156/2014 požádalo v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm.c) stavebního zákona Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního plánování o pořízení územního plánu. Územní plán je pořizován z vlastního podnětu obce. Úkolem nového územního plánu je provést aktualizaci a revizi platné územně plánovací dokumentace a její koncepce. 1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 1.1. Požadavky na urbanistickou koncepci Rozloha správního území obce Jesenice je 1291 ha. Řešené území zahrnuje čtyři katastrální území Dobrošovice, Jesenice u Sedlčan, Mezné, Bolechovice II. Cílem řešení je vytvoření optimální urbanistické koncepce obce v souladu s možnostmi jejího rozvoje, s respektováním limitů a hodnot území. Při návrhu rozvoje obce bude zachována a respektována stávající urbanistická struktura sídla, zejména dominanty obce a stávající charakter zástavby. Bude vyhodnoceno účelné využití zastavěného území, zjištěna potřeba vymezení zastavitelných ploch (tj. ploch vymezených v územním plánu k zastavění), zjištěn rozsah a využití zastavitelných ploch již vymezených v dosud platné územně plánovací dokumentaci a proveden předpokládaný demografický vývoj. Na základě těchto podkladů a dalších údajů budou v odpovídajícím rozsahu navrženy nové rozvojové plochy (zastavitelné plochy a plochy přestavby) a případně plochy územní rezervy. Pro rozvojové plochy budou v první řadě využity plochy v zastavěném území (přestavba stávajících ploch, využití proluk), v druhé řadě plochy přímo navazující na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a na zastavěné území tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a vznikl ucelený tvar zastavěného území. Prověřeny budou i podněty uplatněné k územnímu plánu a v případě potřeby budou doplněny další vhodné plochy. V grafické části územního plánu bude vymezeno zastavěné území v souladu s 2 odst. 1 a 58 stavebního zákona. V textové části bude uveden rámcový popis vymezení zastavěného území a datum, k němuž bylo vymezení provedeno. Řešené území bude členěno na plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit. Ve zvlášť odůvodněných případech a za předpokladu, že je to zdůvodněno v odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán, lze stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006. Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: - hlavní využití (převažující využití), pokud je možné jej stanovit - přípustné využití - nepřípustné využití, včetně stanovení ploch, v nichž je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona - popřípadě podmíněně přípustné využití 3

4 - podmínky prostorového uspořádání, (např. koeficient zastavění, výška zástavby) - charakter, struktura a intenzita zástavby (územní plán bude chránit stávající charakter a strukturu zástavby; stanovením vhodných podmínek prostorového uspořádání bude chránit stávající hodnoty obce a minimalizovat negativní vliv nové zástavby na krajinný ráz a celkový obraz obce) Územní plán prověří využití stávajících zastavitelných ploch výroby a skladování, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury, zeleně, zemědělských, lesních, přírodních a vodních. V případě potřeby navrhne změnu využití těchto stávajících ploch nebo vymezení dalších takovýchto ploch. Případný rozvoj výrobních ploch bude přednostně lokalizován u stávajících areálů výroby a ve vazbě na dopravní a technickou infrastrukturu. Budou vymezeny tyto nové zastavitelné plochy (žádosti vlastníků pozemků): Zastavitelná plocha č. parcelní číslo, BPEJ katastrální území současné využití (dle KN) navrhované využití 1 870/1 (772 m2) BPEJ-55001, /8 (1086m2) 999/33 (432 m2) BPEJ-53211, (6743m2) BPEJ-55001, /14 (4999m2) BPEJ Jesenice u Sedlčan zahrada plocha pro výstavbu RD Jesenice u Sedlčan orná půda plocha pro výstavbu RD Dobrošovice trvalý travní porost plocha pro výstavbu RD Jesenice u Sedlčan orná půda plocha pro výstavbu RD Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR 2008), schválené vládou ČR dne usnesením č. 929: - Řešené území neleží v rozvojové oblasti, v rozvojové ose, ve specifické oblasti, v koridoru a ploše dopravní infrastruktury a v koridoru technické infrastruktury, které jsou vymezeny v PÚR - chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny - při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před jednostrannými hledisky a požadavky - vytvářet podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn - podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury - vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields) - hospodárně využívat zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného území, zachovat veřejnou zeleň - v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod - vytvářet podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před přírodními katastrofami (např.povodněmi, sesuvy půdy, erozemi) - v záplavových územích vymezovat zastavitelné plochy a veřejnou infrastrukturu jen ve výjimečných a odůvodněných případech - zohlednit nároky dalšího vývoje území, v dlouhodobých souvislostech, včetně veřejné infrastruktury 4

5 - posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech, vymezení ploch přestavby Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), které byly vydány formou opatření obecné povahy dne a nabyly účinnosti dne 22. února 2012: - Územní plán bude respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v kapitole 1. ZÚR. - při rozvoji sídel v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu - při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot - výškové stavby umistˇovat v souladu s ochranou krajinného rázu - u staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristicky krajinného rázu, zhodnotit vliv studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ORP SEDLČANY (ÚAP), zpracovaných k : Z územně analytických podkladů ORP Sedlčany nevyplývají žádné zvláštní požadavky, vyjma respektování limitů využití území zpracovaných v těchto podkladech. Kapitola problémy k řešení na území jednotlivých obcí neobsahuje žádný problém k řešení ve správním území obce Jesenice, není znám záměr uvedený v ÚAP, který by bylo třeba zohlednit v územně plánovací dokumentaci. Další rozvoj území by měl navazovat na silné stránky uvedené ve SWOT analýze zpracované k obci Jesenice v rámci ÚAP: Dobrá věková struktura Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek prostorů pro podnikání Existence základní a mateřské školy Kvalitní krajinné zázemí Stabilizace obyvatel Turistické trasy a cyklotrasy A pokud možno by se měly eliminovat stránky slabé: Dopravní obsluha veřejnou dopravou Složitá a nákladná údržba místních komunikací Deficit technické infrastruktury v místních částech Tuto silnou stránku lze rozvíjet a slabé stránky lze eliminovat. Vymezením nových zastavitelných ploch, které bude reálně možné v horizontu cca. následujících 10-ti let zastavět (především plochy pro bydlení v rodinných domech). Je žádoucí vyvarovat se pokud možno vymezení takových ploch, které zůstanou z důvodu neochoty vlastníků předmětných pozemků dlouhodobě nezastavěné. Vzhledem k současnému stabilizovanému počtu obyvatel obce a jeho postupnému nárůstu ve vazbě na probíhající výstavbu rodinných domů v rozvojových lokalitách, pro zachování této tendence do budoucna, je nutné využít co nejhospodárněji zastavěné území obce (proluky, zahrady). Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné konkrétní problémy k řešení, ale při v celkové koncepci tvorby ÚP je nutné respektovat zejména: - prvky ÚSES všech úrovních (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhl.č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - hospodářské lesy, ochranné pásmo 50 m ( zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů - významné krajinné prvky - vodní zdroje, ochranné pásmo vodních zdrojů ( zák.č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů) 5

6 - vodní tok a vodní plocha ( zák.č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů) - nemovité kulturní památky ( zák.č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů) - ochranné pásmo hřbitova ( zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů - pozemní komunikace včetně ochranného pásma ( zák.č. 13/2007 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - elektrické vedení, ochranné pásmo (zák.č. 222/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - ochranná pásma dalších vedení inřenýrských sítí a souvisejích objektů 1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury Požadavky vyplývající z PÚR - vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury a její rozvoj Dopravní infrastruktura Územní plán bude řešit: - využití a rozvoj stávající dopravní infrastruktury - návrh místních komunikací v souvislosti s návrhem zastavitelných ploch - obnovu a doplnění sítě účelových a místních komunikací, které zvýší prostupnost v území - obnovu a doplnění sítě zemědělských komunikací - prověřit potřebu parkovacích ploch - možnost návrhu cyklostezek Nové místní komunikace budou navrženy především v souvislosti s navrženými zastavitelnými plochami tak, aby navazovaly na stávající místní komunikace. V návrhu ÚP budou splněny požadavky 10 zákona č.13/1997 o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. U malých rozvojových lokalit budou vymezeny pouze hlavní vstupy k plánované zástavbě, u velkých rozvojových lokalit bude navržena hlavní obslužná komunikace. Nepředpokládá se zřizování samostatných odstavných ploch na komunikacích, tyto jsou uvažovány v rámci konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití. V grafické části koordinačního výkresu bude uvedeno číslo silnice II. a III. třídy a vyznačeno její ochranné pásmo dle 30 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Řešení dopr. infrastruktury musí odpovídat vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území - 9 a 22. Uspořádání návrhových ploch musí respektovat zákonem stanovená ochranná pásma pozemních komunikací. Požadavky vyplývající z PÚR 2008: - vytvářet podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí, pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatel, ochrany před hlukem a emisemi - stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě silniční, železniční, vodní a letecké dopravy (osobní a nákladní) Požadavky vyplývající ze ZÚR: - vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek(hlavní cyklotrasa v ZÚR) segredovaných od automobilového provozu, a to zejména v intenzivně urbanizovaných územích - navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových cyklotras, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích - připouštět stavby dopravní infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému 6

7 odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině - při návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu - řešit střety dopravní infrastruktury s ÚSES Technická infrastruktura Bude respektována stávající koncepce technické infrastruktury. V řešeném území je vedeno elektronické komunikační vedení. Srážkové vody budou v maximálně možné míře likvidovány přímo na pozemcích, akumulace-zálivka, vsak v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Do regulativů bude zahrnuta podmínka 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o nezastavitelnosti manipulačního pruhu min. 8m podél významných vodních toků a min. 6 m podél drobných vodních toků z titulu jejich správy a údržby. V oblasti technické infrastruktury bude územní plán řešit: - maximální zřetel na využití a rozvoj stávající technické infrastruktury - odkanalizování částí zastavěného území, které není napojeno na veřejnou kanalizaci. - napojení nových zastavitelných ploch na stávající veřejnou kanalizaci s centrální ČOV pouze v Jesenici a v Doublovičkách. Ostatní osady budou řešit likvidaci splaškových odpadních vod akumulací v bezodtokových jímkách s následným svozem na centrální ČOV v Jesenici - prověření možnosti vybudování veřejného vodovodu v obcích nebo v jejich částech, které nejsou zásobovány z veřejného vodovodu - u nově vymezených zastavitelných ploch bude zásobování pitnou vodou ze stávajícího veřejného vodovodu pouze v Jesenici, Doublovičkách a v Dobrošovicích. Ostatní obce budou prozatím řešit zásobování vodou z vlastních studní. Požadavky vyplývající z PÚR 2008: - úroveň technické infrastruktury koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu současného i budoucího života. - vytvářet podmínky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů - vytvářet podmínky pro zkvalitnění technické infrastruktury s ohledem na propustnost krajiny Požadavky vyplývající ze ZÚR: - zlepšovat čistotu vod na dotčených vodotečích - připouštět stavby technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému - odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině - řešit střety technické infrastruktury s ÚSES Požadavky vyplývající z ÚAP: - U střetů technické infrastruktury s dopravní infrastrukturou, s ochrannými pásmy energetické soustavy s ochrannými pásmy vodních zdrojů: - prověřit záměry technické infrastruktury, které zasahují do ochranných pásem stávající dopravní infrastruktury - prověřit záměry technické infrastruktury v ochranných pásmech elektrického vedení, navrhnout takové regulativy, které umožňují splnění podmínek v ochranných a bezpečnostních pásmech 7

8 - prověřit záměry technické infrastruktury, které zasahují do ochranných pásem vodních zdrojů, navrhnout funkční využití, které bude v souladu s podmínkami ochranného pásma u změny. - Záměry nejsou spojeny s žádným veřejně prospěšným opatřením, plochy ÚSES zůstanou zachovány v rozsahu z ÚPO Občanské vybavení Koncepce občanského vybavení se nemění. Budou respektovány stávající plochy občanského vybavení. Umístění staveb občanského vybavení bude umožněno v plochách smíšených obytných. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, nerušící výrobní činnost Veřejná prostranství Územní plán bude respektovat stávající plochy veřejných prostranství a vytvářet podmínky pro jejich ochranu před nežádoucí zástavbou. 1.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - navrhnout základní podmínky ochrany krajinného rázu - navrhnout výsadbu rozptýlené zeleně v krajině - prověřit možnost návrhu protierozních opatření v krajině a možnost obnovy a revitalizace vodních ploch, případně vymezení nových vodních ploch - základními východisky při řešení krajiny budou její typ a funkce, které se v ní vyskytují (zemědělské plochy, vodní plochy, lesy, komunikace..) - prověřit funkčnost a vymezení stávajících prvků ÚSES (u nadregionálních a regionálních ÚSES vycházet ze Zásad územního rozvoje), případně upřesnit a doplnit jejich vymezení. Koordinovat vzájemnou návaznost prvků na hranicích řešeného území. Navrhnout podmínky ochrany ÚSES. - doplnit doprovodnou zeleň podél komunikací a vodních toků, vytvořit plochy izolační zeleně okolo výrobních areálů a v ochranném pásmu elektrického vedení - prověřit v návrhu územního plánu možnosti zvýšení prostupnosti území pro pěší a cyklisty, propojit sídla a krajinu cyklostezkami a pěšími trasami Požadavky vyplývající z PÚR 2008: - vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu a pro využití přírodních zdrojů - umistˇovat rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit a podporovat potřebná kompenzační opatření. - podporovat propojení turisticky atraktivních míst turistickými cestami pro cykloturistiku, pěší, hipoturistiku apod. Požadavky vyplývající ze ZÚR: - při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených v Územně technickém podkladu: Regionální a nadregionální ÚSES ČR (MMR ČR a MŽP ČR, 1996) vč. pozdějších změn a aktualizací - při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů - zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky Územně technického podkladu Regionální a nadregionální ÚSES ČR tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost. - zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a 8

9 ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů - respektovat ochranu přírodních hodnot prvků ÚSES, významných krajinných prvků, ploch pro těžbu nerostných surovin - vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů, vymezovat ÚSES mimo ložiska nerostů, vznik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných případech. - chránit říční nivy, zabránit vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodně blízkých společenstev. - řešit střety ÚSES s dopravní a technickou infrastrukturou - nově navrhované zastavitelné plochy přednostně navrhovat na plochách IV. a V. třídy ochrany ZPF, tzn. nenavrhovat je na plochách I. třídy, popř. i II. tř. ochrany ZPF - posoudit možnost asanací starých ekologických zátěží a navrhnout jejich další využití 2.Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Územní plán prověří potřebu vymezení ploch územních rezerv. 3.Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V územním plánu budou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby: - navržené stavby dopravní infrastruktury (komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky, parkoviště apod.) - navržené stavby technické infrastruktury Jako veřejně prospěšná opatření budou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, případná protierozní opatření. Požadavky vyplývající ze ZÚR: ZÚR nevymezují jako veřejně prospěšná opatření plochy a koridory ÚSES. 4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavření dohody o parcelaci Územní plán prověří potřebu vymezení ploch, pro něž bude stanoveno pořízení územní studie. Může se jednat zejména o plochy větší rozlohy určené k zástavbě, kde je nutno ověřit budoucí strukturu zástavby a uspořádání technické a dopravní infrastruktury. Územní plán prověří potřebu vymezení ploch, pro něž bude stanoveno pořízení regulačního plánu. Může se jednat o zastavitelné plochy nebo plochy přestavby. Územní plán prověří potřebu vymezení ploch, pro něž bude rozhodování o změnách podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. 5. Požadavek na zpracování variant řešení Zpracování variant řešení není požadováno. 9

10 6.Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Územní plán a jeho odůvodnění bude zpracován v souladu s 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen vyhláška ) a v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce. V případě zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bude vyhodnocení zpracováno v souladu s přílohou č.5 vyhlášky. Územní plán bude obsahovat: Návrh : Textová část v rozsahu části I. Obsah územního plánu, odstavce 1 a 2 přílohy č. 7 vyhlášky Grafická část v rozsahu části I., odstavce 3 přílohy č. 7 vyhlášky a bude obsahovat tyto výkresy: Výkres základního členění území.. 1 : Hlavní výkres. 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací : Výkres technické infrastruktury 1 : Výkres dopravní infrastruktury 1 : dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) : Odůvodnění: Textová část v rozsahu části II. Obsah odůvodnění územního plánu, odstavce 1 přílohy č. 7 vyhlášky Grafická část v rozsahu části II., odstavce 2 přílohy č. 7 vyhlášky a bude obsahovat tyto výkresy Koordinační výkres 1 : Výkres širších vztahů 1 : (v odůvodněných případech 1 : ) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : Podkladem výkresů bude státní mapové dílo - katastrálních map a aktuální stav. Výkresy budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : Výkresy budou vydány v měřítku 1 : Výkres širších vztahů bude zpracován a vydán v měřítku 1 : Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech bude vyznačena hranice řešeného území. Grafická část územního plánu bude zhotovena dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS (MINIS), který zpracoval Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. Praha a Urbanistický atelier UP 24 Praha pro Krajský úřad Středočeského kraje. Počet vyhotovení: Pro účely společného jednání bude pořizovateli předáno: 3 paré návrhu územního plánu v tištěné podobě 10

11 1 digitální vyhotovení (ve formátu *.pdf) V případě zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 3 paré vyhodnocení vlivů v tištěné podobě 1 digitální vyhotovení (ve formátu *.pdf) V případě pořizování nového návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 3 stavebního zákona: 3 paré návrhu územního plánu v tištěné podobě 1 digitální vyhotovení (ve formátu *.pdf) případně 3 paré vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v tištěné podobě 1 digitální vyhotovení (ve formátu *.pdf) Po společném jednání o návrhu územního plánu bude pořizovateli předáno pro účely veřejného projednání: 2 paré upraveného návrhu územního plánu v tištěné podobě. 1 digitální vyhotovení upraveného návrhu územního plánu (ve formátu *.pdf) Po veřejném projednání bude pořizovateli předáno: 4 paré výsledného územního plánu v tištěné podobě 4 digitální vyhotovení výsledného územního plánu (ve formátu *.pdf a tif usazené v S-JTSK) 1 digitální vyhotovení výsledného územního plánu (ve formátu *.shp, případně *.dgn, *.dwg) V případě zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 4 paré vyhodnocení vlivů v tištěné podobě 4 digitální vyhotovení (ve formátu *.pdf) 7.Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, lze vyloučit vliv územního plánu na Natura V návrhu územního plánu nebudou vymezeny plochy se záměry, které podle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není požadováno. 11

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY Zastupitelstvo obce Trnávka na základě zmocnění uvedeného v 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ŠANOV NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování územního plánu. okr. Znojmo LEDEN 2013

ŠANOV NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování územního plánu. okr. Znojmo LEDEN 2013 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Šanov pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plán Nová Role

Územní plán Nová Role Územní plán Nová Role Návrh zadání Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE Vymezení řešeného území dle ČSÚ katastrální území : Choťovice obec: Choťovice (ICOB 534 994) počet obyvatel k 31.12.2011: 204 bydlících obyvatel rozloha: 905 ha A.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

BENÁTKY NAD JIZEROU ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H ZADÁNÍ

BENÁTKY NAD JIZEROU ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H ZADÁNÍ BENÁTKY NAD JIZEROU ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H ZADÁNÍ Pořizovatel: Magistrát města Mladá Boleslav Schvalující orgán: Zastupitelstvo město Benátky nad Jizerou Určený člen zastupitelstva: RNDr. Pavel Štifter

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581, ČKA

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva projednaná s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH Datum: leden 2016 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE číslo jednací:... v Sobotovicích dne:... (Územní plán Sobotovice) Obec Sobotovice Zastupitelstvo obce Sobotovice příslušné podle 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03. Obec Střížovice Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.2011 Územní plán Střížovice Zastupitelstvo obce

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h ÚZEMNÍ PLÁN Zastupitelstvo obce Přestavlky, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon ), za použití 43 odst. 4

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více