Opatření obecné povahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření obecné povahy"

Transkript

1

2 Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává tuto změnu č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky. 1

3 OBSAH DOKUMENTACE Změna č. 1 a 2 ÚPN SÚ Kozojídky A. NÁVRH ŘEŠENÍ Obsah změny územního plánu a vymezení řešeného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch Bydlení Občanská vybavenost a služby Sport a rekreace Výroba Veřejná prostranství Návrh koncepce dopravy a veřejné infrastruktury Doprava Zásobování elektrickou energií, telekomunikace a spoje Zásobování elektrickou energií Telekomunikační a spojová zařízení Zásobování plynem Vodní hospodářství Vodopis, povrchové a podzemní vody Zásobování vodou Odvedení dešťových a splaškových vod Koncepce uspořádání krajiny Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb...9 B. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 1 A Č. 2 UPN SÚ KOZOJÍDKY I. část odůvodnění zpracovaná autorizovaným architektem I.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem I.2 Údaje o splnění zadání I.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území I.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa II. část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem II.1 Postup při pořízení změny II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů13 II.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů13 II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů II.6 Vyhodnocení splnění zadání II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení II.8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí II.9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa II.10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění II.11 Vyhodnocení připomínek

4 Grafická část návrhu řešení: I/1 Hlavní výkres / komplexní urbanistický návrh 1:5000 I/2 Hlavní výkres výkres / vodní hospodářství 1:2000 I/3 Hlavní výkres výkres / zásobování el. Energií a plynem, zařízení spojů 1:2000 I/4 Hlavní výkres / návrh lokálního ÚSES 1:5000 I/5 Doplnění výkresu veřejně prospěšných staveb 1:2000 Grafická část odůvodnění: II/1 Koordinační výkres 1:5000 II/2 Vyhodnocení požadavku na zábor ZPF a LPF výřez 1:2000 3

5 A. NÁVRH ŘEŠENÍ 1. Obsah změny územního plánu a vymezení řešeného území Řešeným územím je část katastrálního území Kozojídky a zahrnuje plochy vymezené v grafické části Návrhu změny komplexní urbanistický návrh hlavní výkres: 1.A: Změny v krajině související s komplexními pozemkovými úpravami Předmětem pořízení změny v lokalitě je změna funkčního využití některých ploch mimo zastavěné území, navržená v rámci komplexních pozemkových úprav. Jedná se především o účelové cesty a interakční prvky. Řešené území - celé k.ú.kozojídky; 1.B: Změna hranice katastrálního území Předmětem pořízení změny v lokalitě je změna hranice katastrálního území - část území severně od obce při příjezdu od Veselí nad Mor. (ozn. dle grafické části jako B10 a B14); 1.C: Doplnění části katastrálního území Předmětem pořízení změny je doplnění části katastrálního území jihozápadním směrem od obce, které nebylo zapracováno do platného ÚPN SÚ. Jedná se o nezastavěné území; 1.D: Návrh ploch bydlení venkovského typu B-10 a B-11 Předmětem pořízení změny v lokalitě je řešení návrhového území pro bydlení severně od obce, částečně v doplněné části katastrálního území. Rozšíření zastavitelného území obce dle grafické části návrhu změny (ozn. B-10 a B-11) s určením pro výstavbu rodinných a živnostenských ( řemeslnických) domků. 1.E: Návrh ploch bydlení venkovského typu B-12 Předmětem pořízení je změna funkčního využití území REZ 1-B a jeho okolí. Území REZ 1-B je určené dle platného ÚPN výhledově k zástavbě rodinnými domky. Změnou se tato rezerva převádí na návrhovou plochu území bydlení s ozn. dle grafické části B G: Rozšíření návrhové plochy bydlení venkovského typu B-6 Předmětem pořízení změny v lokalitě je rozšíření stávající návrhové plochy pro bydlení s ozn. dle grafiky B-6 1.H: Rozšíření návrhové plochy rekreace R - 1 Předmětem pořízení změny v lokalitě je rozšíření navrženého území rekreace s ozn. R-1 v ploše jihozápadně od centra obce (nad zemědělským družstvem); 1.J: Návrh plochy pro bydlení venkovského typu Předmětem pořízení změny je návrh plochy pro bydlení - výstavba rodinných a živnostenských (řemeslnických) domků. Ve východní části této plochy se jedná o respektování již stávajícího stavu v území - jako území drobné výroby na části k.ú. Kozojídky, převedeném z k.ú. Veselí nad Moravou (v současné době řádně povolené a realizované stavby); 1.K: Doplnění prvků protipovodňové ochrany Změna byla vypuštěna z důvodů jejího řešení v územním plánu města Veselí nad Moravou. 1.L: Doplnit trasu cyklostezky Kozojídky - Veselí Předmětem pořízení změny je zakreslení trasy cyklostezky Kozojídky Veselí nad Mor. 2.A: Návrh plochy výroby V-1 Předmětem pořízení změny je změna funkčního využití plochy bývalé, již rekultivované skládky TKO,dle ÚPN SÚ vedená jako plochy lesa (návrh) na plochu výroby k umístění fotovoltaické elektrárny. 4

6 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Přírodní civilizační a kulturní hodnoty a jejich vztah je nezbytné chápat ve smyslu trvale udržitelného rozvoje jako vztah hodnot kvalitního životního prostředí, hospodářského rozvoje, sociálních vztahů za současného respektování hodnot kulturního dědictví. Návrh změny ÚPN SÚ tyto hodnoty respektuje. 3. Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch Změna v lokalitě 1.A mění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce v nezastavěném území návrhem nových účelových cest a prvků ÚSES na základě zpracovaných komplexních pozemkových úprav. Změnou v této lokalitě se nevymezuje zastavitelné území. Změna v lokalitě 1.B mění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce rozšířením jejího katastrálního území. Změnou v této lokalitě se přímo nevymezuje zastavitelné území. Změna v lokalitě 1.C mění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce rozšířením jejího katastrálního území. Změnou v této lokalitě se přímo nevymezuje zastavitelné území. Změna v lokalitě 1.D mění částečně urbanistickou koncepci územního rozvoje obce návrhem nových ploch pro obytnou zástavbu. Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. Změna v lokalitě 1.E mění pouze částečně urbanistickou koncepci územního rozvoje obce návrhem nových ploch pro obytnou zástavbu na místě rezervy 1-B vymezené schváleným územním plánem. Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. Změna v lokalitě 1.F mění pouze částečně urbanistickou koncepci územního rozvoje obce návrhem nových ploch pro obytnou zástavbu na místě rezervy 2-B vymezené schváleným územním plánem. Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. Změna v lokalitě 1.G mění částečně urbanistickou koncepci územního rozvoje obce návrhem rozšíření návrhových ploch pro obytnou zástavbu B-6. Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. Změna v lokalitě 1.H mění částečně urbanistickou koncepci územního rozvoje obce změnou funkčního využití stávajících ploch orné půdy. Navrženo je zde rozšíření návrhové plochy rekreace R-1. Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. Změna v lokalitě 1.I (návrh plochy výroby) neřešeno na základě usnesení zastupitelstva obce Kozojídky ze dne Změna v lokalitě 1.J mění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce změnou funkčního využití stávajících ploch orné půdy. Navržena je zde výstavba rodinných a živnostenských ( řemeslnických) domků, v části této plochy pak respektování stávajícího stavu - jako území drobné výroby a služeb, a to na části území. převedeném z k.ú. Veselí nad Moravou Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. Změna v lokalitě 2.A nemění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce změnou funkčního využití návrhové plochy lesa. Navržena je zde výroba umístění fotovoltaické elektrárny. Změnou v této lokalitě se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části. 3.1 Bydlení V lokalitách 1.D, 1.E, 1.G a 1.J je navržena obytná zástavba rodinných domů. 5

7 3.2 Občanská vybavenost a služby Pro řešení změny v žádné lokalitě nevyplývá požadavek na řešení koncepce občanské vybavenosti. 3.3 Sport a rekreace V lokalitě 1.H je navrženo rozšíření územním plánem navržené plochy R-1, určené k rekreaci místních obyvatel. Pro řešení změn v ostatních lokalitách nevyplývá požadavek na řešení koncepce sportu a rekreace. 3.4 Výroba Změnou č. 2 ÚPN SÚ je navržena plocha pro výrobu zde bude umístěna fotovoltaická elektrárna. Pro řešení změn v ostatních lokalitách nevyplývá požadavek na řešení koncepce výroby. 3.5 Veřejná prostranství Změny nevyvolají nové nároky na veřejná prostranství. 4. Návrh koncepce dopravy a veřejné infrastruktury 4.1 Doprava Všechny návrhové plochy jsou dopravně napojeny ze stávajících komunikací. Změna 1.A mění koncepci dopravy návrhem nových účelových cest v krajině. 4.2 Zásobování elektrickou energií, telekomunikace a spoje Zásobování elektrickou energií Ve změně č. 2 (2.A) bude realizováno napojení na stávající síť VN novou trasou VN a novou trafostanicí. Trasa VN bude provedena podzemním kabelovým vedením Telekomunikační a spojová zařízení Dálkové kabely (DK, DOK) V předmětných lokalitách se nenacházejí žádné dálkové kabely. Telefonní zařízení - sítě Místní účastnická síť bude rozšířena navázáním na stávající stav. Radiokomunikace Územím neprochází žádné RR trasy. 4.3 Zásobování plynem Navržené řešení v lokalitách 1.D a 1.H vyvolává potřebu rozšíření stávajícího plynovodu do těchto lokalit. 6

8 4.4 Vodní hospodářství Vodopis, povrchové a podzemní vody V žádné lokalitě změny se vodní toky ani plochy nevyskytují Zásobování vodou Návrh nové zástavby v lokalitě 1.D vyvolává potřebu prodloužení vodovodního řadu pro obsloužení této lokality. Ostatní lokality nově navržené zástavby jsou jako celek napojeny na stávající vodovodní síť. Změna č. 2 (2.A) nevyvolává potřebu změny nebo doplnění koncepce zásobování vodou Odvedení dešťových a splaškových vod Lokality 1.D a 1.H budou odkanalizovány navrženou oddílnou kanalizací napojenou na stávající a územním plánem navržený systém. Ostatní lokality nově navržené zástavby jsou jako celek napojeny na stávající kanalizační síť. Změna č. 2 (2.A) nevyvolává potřebu změny nebo doplnění koncepce odkanalizování. 5. Koncepce uspořádání krajiny Změna č. 1 v lokalitě 1.A upřesňuje koncepci uspořádání krajiny navrženou územním plánem dle realizovaných pozemkových úprav. Jedná se o nové vymezení nebo upřesnění stávajících i navržených účelových cest a dotýká se rovněž návrhu vymezení ÚSES, včetně interakčních prvků. Změna č. 1 v ostatních lokalitách, vzhledem k jejich umístění uvnitř nebo v přímé návaznosti na zastavěné území obce, nemění zásadně koncepci uspořádání krajiny schválenou v územním plánu. ÚSES není změnou č. 1 dotčen. Změna č. 2 mění koncepci uspořádání krajiny svým umístěním v částečně přirozeně recyklované skládce TKO, která je interakčním prvkem. Na části plochy pro fotovoltaickou elektrárnu musí být interakční prvek respektován. 6. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití U všech nově vymezených ploch bude v dalším stupni projektové dokumentace prokázáno, že v chráněných venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví. B-10, B-11, B-12, B-14 Plochy bydlení venkovského typu Charakteristika Plochy nízkopodlažní zástavby s převažující funkcí individuálního bydlení v rodinných, případně bytových domech, s možností chovu drobného zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v objektech RD, na pozemcích u rodinných domů nebo v samostatných objektech a na samostatných pozemcích. Funkční využití Přípustné je využití bydlení individuální v rodinných domech bydlení v bytových domech (pouze v lokalitě současného panelového sídliště) 7

9 drobnou občanskou vybavenost a služby v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů, případně na samostatných pozemcích nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů, případně na samostatných pozemcích chov drobného zvířectva a drobná pěstitelská činnost doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy) Podmíněně přípustné je využití a umisťování individuální rekreace v rekreačních chalupách Nepřípustné je umisťování částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny na pozemcích u rodinných domů nebo na samostatných pozemcích velkoobchodní sklady rušící a obtěžující živnostenské provozovny průmyslová výroba zemědělská výroba, sklady a zařízení zemědělské výroby Podmínky prostorového uspořádání objekty mohou mít pouze jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví, pokud regulační plán nestanoví jinak další prostorové regulativy zástavby je třeba posuzovat dle architektonicko urbanistického kontextu R-1 - Plochy rekreace Regulační podmínky návrhové plochy v lokalitě 1.H, která je tímto návrhem rozšířena, jsou stanoveny ve schváleném ÚPN SÚ. V-1 - Plochy výroby Územní rozsah omezení je vymezen v grafické části dokumentace Charakteristika Plochy výroby určené pro fotovoltaickou elektrárnu Funkční regulace Přípustné je umísťování fotovoltaická elektrárna s nezbytným technickým zázemím (měniče, trafostanice, vedení VN) nezbytná dopravní plocha, nezbytná související technická infrastruktura, ochranná zeleň plnící funkci interakčního prvku, oplocení Nepřípustné je umísťování 8

10 všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné Prostorová regulace Výšková hladina zástavby fotovoltaické elektrárny (osazení panelů) - max. výšky 4 m, 7. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb V rámci změny č. 1 jsou v lokalitách 1.D a 1.H vymezeny nové veřejně prospěšné stavby. Tyto veřejně prospěšné stavby jsou umístěny v koridoru VPS s možností vyvlastnění (dle 170 stavebního zákona). Jednotlivé VPS jsou v rámci těchto koridorů očíslovány takto: 1 vybudování vodovodního řadu 2 vybudování oddílné kanalizace 3 vybudování STL plynovodu 4. Vybudování místní komunikace 9

11 B. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 1 A Č. 2 UPN SÚ KOZOJÍDKY I. část odůvodnění zpracovaná autorizovaným architektem I.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Změnou č. 1 a 2 ÚPN SÚ Kozojídky není dotčena problematika širších vztahů a není narušen soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. I.2 Údaje o splnění zadání Schválené zadání bylo respektováno. V návrhu řešení změny byly spojeny schválené zadání změn č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky. I.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Změna je pořizována na základě žádosti obce Kozojídky. Byla posouzena pořizovatelem ve smyslu 46 stavebního zákona. Pořizovatel doporučil pořízení této Změny. Důvodem pořízení dílčí změny 1.A je potřeba realizace jednotlivých úprav v krajině na základě schváleného územního plánu. Tyto úpravy, navržené v rámci Komplexních pozemkových úprav (návrh společných zařízení) jsou v souladu s územním plánem, je však třeba aktualizovat jejich umístění na základě změněné pozemkové mapy. Důvodem pořízení změny v lokalitách 1.B je realizovaná změna hranice katastrálního území; 1.C pak doplnění části k.ú., které nebylo ÚPN SÚ řešeno z důvodu absence mapového podkladu. Důvodem pořízení změny v lokalitách 1.D, 1.E, a 1.G a 1.J je umožnění nové obytné výstavby v obci. Důvodem pořízení změny v lokalitě 1.H je umožnit rozšíření navržené plochy rekreace. Důvodem pořízení změny v lokalitě 1.L je doplnění již realizované cyklotrasy do koncepce územního plánu obce. Důvodem pořízení změny v lokalitě 2.A je umožnit výstavbu fotovoltaické elektrárny. I.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení změny na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů. Struktura půdního fondu v území Dle dosud platného ÚPN SÚ Kozojídky. Bonitované půdně ekologické jednotky 10

12 Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. V řešeném území změny budou zabírány pozemky třídy ochrany II. až IV., částečně pozemky nejvyšší ochrany v přímé návaznosti na již zastavěné území. Základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy je stanovena ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.. Ivestice do půdy V řešeném území změny se nenacházejí zavlažované nebo odvodňované pozemky. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na výrobu rostlinnou i živočišnou. Řešení návrhu změny územního plánu je takového charakteru, že nenaruší přístup na zemědělsky vyžívané pozemky, ani neomezí živočišnou výrobu. Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy Předmětem řešení změny je zapracování již schválených komplexních pozemkových úprav. Nově navrhované plochy v rámci návrhu změny plně respektují tyto provedené pozemkové úpravy. Opatření k zajištění ekologické stability K zajištění ekologické stability byl zpracován návrh ÚSES. Řešením změny ÚPN SÚ Kozojídky není tento systém ÚSES narušen. Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení Návrh ploch jako území zastavitelné minimalizuje případný zábor ZPF a bezprostředně navazuje na zastavěné území obce. Návrhem plochy pro fotovoltaickou elektrárnu na území bývalé skládky je řešen požadavek na využití obnovitelných zdrojů energie. Zábory PUPFL nejsou navrženy. Označení záboru /popis výměra(ha) BPEJ 1.D I./ Bydlení B-10 0, třída ochr. II. II. IV. parc. čísla dotčených pozemků 1246; 1273; 1275; D II./ Bydlení B-11 1, IV. 1274, 1283, 1282, 1281, 1337, 1271, 1633, 1332, 1301/2, 1245 a E IV./ Bydlení B-12 0, II. II. I. 1004/1,2,3,4,5,6,7,8, 9; 1005 kultura orná půda orná půda orná půda 1.F Návrh plochy pro bydlení byl vypuštěn rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne ; 1.G V./ Bydlení B-6 1, II. 1018, 1019, 1020, , 1023, 1024, 1025, 1026; 1027; 1005; 1006; 1007/2; 1008; ; 1015; 1016; 1017 orná půda 11

13 1.H VI./ Rekreace R-1 0, IV. IV. 1201; 1202; 1204 orná půda 1.I Návrh plochy drobné výroby byl vypuštěn rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne vypuštěn; 1.J III./ bydlení B14 (rodinné a živnostenské domy) 0, II. I. 974/1, 974/2 část, 974/3 část, 974/4, 974/5 orná půda Zpracovatel: Zpracovatelský kolektiv: Ing. Arch. Helena Kočišová ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický atelier M. Majerové 3, Brno IČO: Ing. arch. Helena Kočišová Ing. arch. Štěpán Kočiš II. část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem II.1 Postup při pořízení změny Zastupitelstvo obce Kozojídky rozhodlo na svém zasedání dne o pořízení změny č. 1 a dne o pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Kozojídky. Následně bylo vypracováno zadání výše uvedených změn. Návrh zadání změny č. 1 byl ve smyslu ust. 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vystaven po dobu 30 dnů, o kterém byly vyrozuměny dotčené orgány státní správy, sousední obce, krajský úřad a ostatní organizace oznámením ze dne Do 15 dnů od posledního dne vystavení mohl každý uplatnit své podněty. Dotčené orgány státní správy mohly uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání. Návrh zadání pořizovatel zaslal vždy jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Dle uplatněných požadavků pořizovatel upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Kozojídky, které zadání změny č. 1 schválilo dne Návrh zadání změny č. 2 byl ve smyslu ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, vystaven po dobu 30 dnů za účelem veřejného nahlédnutí, o kterém byly vyrozuměny dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad oznámením ze dne Do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky, sousední obce mohly uplatnit své podněty. Návrh zadání pořizovatel zaslal vždy jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Dle uplatněných požadavků pořizovatel upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Kozojídky, které zadání změny č. 2 schválilo dne Na základě schválených zadání obou změn byl vypracován firmou Atelier A.VE, Brno návrh změny (sloučené řešení návrhu změny č. 1 a č. 2). Společné jednání ke změně č. 1 a č. 2 se konalo dne na Městském úřadě ve Veselí nad Moravou. O vystavení návrhu změny byly vyrozuměny dotčené orgány, krajský 12

14 úřad a sousední obce oznámením ze dne Lhůta pro vyjádření byla stanovena do 30 dnů ode dne společného projednání. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, posoudil návrh změny a stanoviskem ze dne doporučil, aby bylo zahájeno řízení o vydání změny č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky ve smyslu stavebního zákona. Řízení spojené s veřejným projednáním o posouzeném návrhu změny se konalo dne na OÚ Kozojídky. Při veřejném projednání nebyla uplatněna žádná připomínka či námitka. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny a předložil Zastupitelstvu obce Kozojídky návrh na vydání Změny č. 1 a č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky s jeho odůvodněním. II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky není v rozporu s územním plánem VÚC Hodonínsko, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 187 dne Změna č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky se rovněž nedotýká úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR. II.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Cílem územního plánu je návrh rozvoje obce pro vytvoření vhodné urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a společensko-ekonomické podmínky. Změna č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky je řešena s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti). II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Stanoviska dotčených orgánů jsou respektována. II.6 Vyhodnocení splnění zadání Zadání změn č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Kozojídky bylo pro zpracovatele závazné a byly akceptovány v plném rozsahu. II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 1.A. Změny v krajině související s komplexními pozemkovými úpravami 13

15 Předmětem pořízení změny je změna funkčního využití některých ploch mimo zastavěné území, navržená v ráci komplexních pozemkových úprav. Jedná se především o účelové cesty a interakční prvky. Důvodem pořízení je aktualizace stávajícího územního plánu dle zpracovaných pozemkových úprav. 1.B. Změna hranice katastrálního území Předmětem pořízení změny je změna hranice katastrálního území - část území severně od obce při příjezdu od Veselí n. Mor. (ozn. B 10 a B 14) z důvodů jejího dosavadního využívání (území bezprostředně navazující na zastavěné území obce Kozojídky). 1.C. Doplnění části katastrálního území Předmětem pořízení změny je doplnění části katastrálního území jihozápadním směrem od obce, které nebylo zapracováno do platného ÚPN SÚ. Jedná se o nezastavěné území. Důvodem je pokrytí celého správního území obce územním plánem (jeden ze základních požadavků stavebního zákona). 1.D. Návrh ploch bydlení venkovského typu B-10 a B-11 Předmětem pořízení změny je řešení návrhového území pro bydlení severně od obce, částečně v doplněné části katastrálního území, s určením pro výstavbu rodinných a živnostenských (řemeslnických) domků. Vlastní zastavěné území je dnes poměrně souvisle zastavěné rodinnými domy, zastavitelné plochy jsou rovněž již téměř zastavěné. Tento stav vyvolal nutnost hledat nové plochy pro umístění rod. domů. Jako nejvhodnější se jeví vymezování nových ploch v přímé návaznosti na již zastavěné území, a to z důvodů ekonomických i z hlediska ochrany volné krajiny. 1.E. Návrh plochy bydlení venkovského typu B-12 Předmětem pořízení je změna funkčního využití území REZ-1B a jeho okolí. Změnou se tato rezerva převádí na návrhovou plochu území bydlení. Vlastní zastavěné území je dnes poměrně souvisle zastavěné rodinnými domy, zastavitelné plochy jsou rovněž již téměř zastavěné. Tento stav vyvolal nutnost hledat nové plochy pro umístění rod. domů. Jako nejvhodnější se jeví vymezování nových ploch v přímé návaznosti na již zastavěné území, a to z důvodů ekonomických i z hlediska ochrany volné krajiny. 1.F. Návrh plochy pro bydlení venkovského typu B13 na ploše rezervy REZ 2-B (převedení z ploch rezervy) bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne vypuštěno. 1.G. Rozšíření návrhové plochy bydlení venkovského typu B-6 Předmětem pořízení změny je rozšíření stávající návrhové plochy pro bydlení. Vlastní zastavěné území je dnes poměrně souvisle zastavěné rodinnými domy, zastavitelné plochy jsou rovněž již téměř zastavěné. Tento stav vyvolal nutnost hledat nové plochy pro umístění rod. domů. Jako nejvhodnější se jeví vymezování nových ploch v přímé návaznosti na již zastavěné území, a to z důvodů ekonomických i z hlediska ochrany volné krajiny. 1.H. Rozšíření návrhové plochy rekreace R-1 Předmětem pořízení změny je rozšíření navrženého území rekreace v ploše jihozápadně od centra obce. Důvodem pořízení jsou zvýšené nároky na rekreační využití obyvatel obce. V současné době jsou stávající plochy pro rekreaci využité. 1.I. Návrh plochy drobné výroby s ozn. Vd 2 a služeb bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne vypuštěno. 1.J. Návrh plochy bydlení venkovského typu Předmětem prořízení změny je návrh plochy pro bydlení - výstavba rodinných a živnostenských (řemeslnických) domků. Důvodem pořízení je, že stávající zastavěné území 14

16 je dnes poměrně souvisle zastavěné rodinnými domy, zastavitelné plochy jsou rovněž již téměř zastavěné. Jako nejvhodnější se jeví vymezování nových ploch v přímé návaznosti na již zastavěné území, a to z důvodů ekonomických i z hlediska ochrany volné krajiny. 1.K. Doplnění prvků protipovodňové ochrany z důvodu ochrany území před povodněmi. 1.L. Trasa cyklostezky Kozojídky - Veselí n. Mor. Předmětem pořízení změny je doplnění tras cyklostezek z důvodů návaznosti tohoto řešení na širší vztahy v území. 2. Změna návrhové plochy lesa (rekultivace bývalé skládky TKO) na návrhovou plochu pro výrobu (fotovoltaická elektrárna) z důvodů zvýšených požadavků na využívání obnovitelných zdrojů. II.8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Požadavek na posouzení vlivu na životní prostředí nebyl dotčeným orgánem v zákonné lhůtě uplatněn. II.9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Při návrhu nových rozvojových ploch byl brán zřetel na kvalitu zemědělské půdy. Změna územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. II.10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Při veřejném projednání Změny č. 1 a č. 2 nebyla podána písemná námitka. II.11 Vyhodnocení připomínek Při veřejném projednání Změny č. 1 a č. 2 nebyla podána písemná připomínka. POUČENÍ Proti Změně č. 1 a č. 2 územního plánu sídelného útvaru Kozojídky vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). ÚČINNOST Ode dne účinnosti opatření obecné povahy ( 173 odst. 1 správního řádu) se mění obecně závazná vyhláška Obce Kozojídky. 15

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE Změna č. 7 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část Objednatel: Obec Sudoměřice Nádražní ul. č.p.

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov.

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov. Dle rozdělovníku Číslo jednací Vyřizuje/telefon Dne ÚÚP/234/2008 Ing. Kněžínková/ 567 167 489 18.1.2008 Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ Datum: srpen 2015

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Žerůtky Datum nabytí

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03. Obec Střížovice Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.2011 Územní plán Střížovice Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 50. změny územního plánu města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více