článek IV Práva a povinnosti členů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "článek IV Práva a povinnosti členů"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec nad Moravicí, Článek II Cíl, poslání a předmět činnosti 1. Sdružení je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. 2. Sdružení se zaměřuje a) na organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže b) na pořádání letních táborových pobytů pro děti a mládež c) na organizování víkendových a prázdninových pobytů pro děti a mládež, různě tematicky zaměřených d) na organizování výletů a sportovních akcí pro děti a mládež e) na výchovu osob, které projeví zájem o práci s dětmi ve smyslu písmen a), b), c), d) 3. Posláním sdružení je skrze aktivity popsané v odstavci 2 písmena a) až e) rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí a mládeže a předcházet sociálně patologickým jevům 4. Při své činnosti sdružení spolupracuje s církvemi, státními orgány, orgány místní správy a samosprávy, jakož i s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí. Článek III Členství ve sdružení 1. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem v den zápisu do seznamu členů poté, co a) je prezidentem schválena její žádost o členství ve sdružení, nebo b) na základě návrhu prezidenta souhlasila se svým členstvím ve sdružení

2 2. V seznamu členů je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa, pořadové číslo člena, datum zápisu, jakož i datum a důvod zániku členství. 3. Členství ve sdružení zaniká v den, kdy a) člen zemřel, b) sdružení zaniklo, c) sdružení obdrželo písemné oznámení člena o vystoupení ze sdružení, d) člen písemně požádal o vyškrtnutí některých či všech údajů o sobě ze seznamu členů, e) marně uplynula lhůta jednoho roku po řádném termínu pro zaplacení členského příspěvku, je-li člen povinen platit členské příspěvky, anebo f) byl člen vyloučen ze sdružení, protože porušil hrubě či opakovaně tyto stanovy nebo užíval majetek sdružení v rozporu s těmito stanovami, smlouvou nebo jiným vnitřním předpisem sdružení. 4. Zánik členství podle odstavce 5 písmena a), b), c), d) a e) konstatuje prezident. 5. O zániku členství podle odstavce 5 písmene f) rozhoduje prezident. 1. Člen má právo a) podílet se na činnosti sdružení, článek IV Práva a povinnosti členů b) obracet se na prezidenta a členskou schůzi s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti sdružení a žádat jejich řešení, c) požívat výhod poskytovaných sdružením, d) účastnit se členské schůze, e) navrhovat kandidáty do volených orgánů sdružení. Navrhovaní kandidáti musí být fyzickými osobami staršími 18 let, členy povinnými platit členské příspěvky a musí se svou kandidaturou souhlasit, a f) ze sdružení kdykoliv vystoupit. 2. Fyzická osoba, která je členem povinným platit členské příspěvky a dosáhla věku 15 let (dále jen "člen s hlasovacím právem"), má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Sdružování hlasů na základě zastoupení není přípustné.

3 3. Člen s hlasovacím právem má vedle práv uvedených v odstavci 1 právo a) být písemně pozván na členskou schůzi, b) hlasovat na členské schůzi, c) volit a d) je-li fyzickou osobou starší 18 let, být volen do orgánů sdružení. 4. Člen má zejména povinnost a) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy sdružení, b) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení, c) není-li placení členského příspěvku zproštěn, platit členské příspěvky ve stanovené výši, a to jednou ročně nejpozději do 30. června kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven, d) v případě zvolení do orgánů sdružení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů sdružení, e) respektovat vnitřní předpisy sdružení, usnesení členské schůze a prezidenta sdružení a f) zdržet se jednání, které poškozuje dobré jméno sdružení. Orgány sdružení článek V Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. 2. Členská schůze je shromážděním všech členů sdružení. 3. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti alespoň jedné poloviny všech členů s hlasovacím právem. 4. Není-li členská schůze usnášeníschopná, může svolavatel členské schůze svolat náhradní členskou schůzi na místo a datum, které je uvedeno v písemné pozvánce podle odstavce 9. Náhradní členská schůze musí mít totožný program jako členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za účasti alespoň jednoho člena s hlasovacím právem. 5. Členskou schůzi svolává prezident nejméně jednou za tři roky. 6. Prezident svolá členskou schůzi vždy, pokud a) obdrží žádost o svolání členské schůze alespoň od jedné třetiny všech členů,

4 b) obdrží žádost o svolání členské schůze alespoň od jedné třetiny členů s hlasovacím právem, c) obdrží žádost o svolání členské schůze od revizního komisaře, nebo d) zanikne mandát revizního komisaře, není-li zvolen nový revizní komisař na právě probíhající členské schůzi. 7. Nesvolá-li prezident členskou schůzi nejpozději na 60. den ode dne, kdy mu vznikla povinnost členskou schůzi svolat, svolá členskou schůzi revizní komisař. Revizní komisař svolá členskou schůzi vždy, zanikne-li mandát prezidenta, není-li nový prezident zvolen na právě probíhající členské schůzi. 8. Nesvolá-li členskou schůzi ani revizní komisař nejpozději na 35. den ode dne, kdy mu vznikla povinnost členskou schůzi svolat, je členskou schůzi oprávněn svolat kterýkoliv člen. 9. Svolavatel členské schůze uvědomí o členské schůzi členy s hlasovacím právem písemnou pozvánkou rozeslanou jim nejméně 30 dní přede dnem konání členské schůze. 10. V písemné pozvánce musí být obsažen návrh programu, datum a místo konání členské schůze, jakož i datum a místo konání náhradní členské schůze. 11. Jestliže se prokáže, že členu s hlasovacím právem nebyla písemná pozvánka podle odstavce 9 zaslána, může tento člen ve lhůtě jednoho roku ode dne konání členské schůze namítnout neplatnost členské schůze. Člen se nemůže dovolávat neplatnosti členské schůze, jestliže mu byla pozvánka zaslána na jméno, příjmení a doručovací adresu uvedenou v seznamu členů. 12. Členská schůze a) projednává výsledky činnosti sdružení, b) projednává výsledky hospodaření sdružení, c) projednává a schvaluje zprávy prezidenta, d) projednává a schvaluje zprávy revizního komisaře, e) rozhoduje o výši členských příspěvků, f) rozhoduje o změnách stanov. Tím není dotčeno ustanovení článku VI odstavce 5 stanov, g) schvaluje program a směry činnosti sdružení na další období, h) volí a odvolává prezidenta, i) volí a odvolává revizního komisaře a j) rozhoduje o zániku sdružení.

5 13. Členská schůze koná prostřednictvím usnesení přijímaných prostou většinou přítomných hlasů. článek VI Prezident 1. Prezident je statutárním orgánem sdružení, jedná jménem sdružení navenek. 2. Prezident je řídícím a výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi. 3. Ve stanovách je vždy uvedeno jméno, příjmení, datum a místo narození, případně rodné číslo prezidenta. 4. Prezidentem se stává zmocněnec přípravného výboru, kterým byl vybrán Mgr. Antonín Hennig, narozený dne 29. dubna 1982 ve Vítkově, rodné číslo / Zanikne-li mandát stávajícího prezidenta, změní-li prezident své jméno anebo příjmení, nebo rozhodne-li členská schůze o volbě jiné osoby než té, která je uvedena jako prezident ve stanovách, do funkce prezidenta, dochází tím zároveň v příslušném smyslu k okamžité změně článku VI odstavce 4 stanov. 6. Prezident zejména a) vytváří, koordinuje a řídí činnost sdružení, b) odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti sdružení, c) vede potřebnou dokumentaci o své činnosti, d) zpracovává podklady pro usnesení členské schůze s výjimkou zpráv revizního komisaře, e) za stanovených podmínek svolává členskou schůzi, f) předkládá členské schůzi zprávu o stavu členské základny sdružení, o hospodaření sdružení a o výsledcích činnosti sdružení, navrhuje členské schůzi program a směry činnosti sdružení na další období, g) rozhoduje o vstupu sdružení do jiné právnické osoby, pokud tím nedojde ke ztrátě právní subjektivity sdružení, h) rozhoduje o majetkových účastech v jiných právnických osobách, i) rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků a o obnově této povinnosti, j) zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti a

6 k) vydává, mění a zrušuje vnitřní předpisy sdružení. Vnitřní předpis sdružení je neplatný, je li v rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem. 7. Mandát prezidenta vzniká dnem, kdy byl prezident zvolen členskou schůzí, nestanoví-li členská schůze datum pozdější. 8. Mandát prezidenta zaniká a) uplynutím funkčního období, b) dnem vzniku mandátu nového prezidenta, c) odstoupením, d) odvoláním prezidenta členskou schůzí, e) zánikem členství prezidenta ve sdružení, f) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo g) úmrtím. článek VII Revizní komisař 1. Revizní komisař je kontrolním orgánem sdružení nezávislým na prezidentovi. Je volen členskou schůzí na pětileté funkční období. Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi. 2. Funkce prezidenta a revizního komisaře je vzájemně neslučitelná. 3. Revizní komisař zejména a) nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření sdružení jako celku i jeho organizačních jednotek s movitým i nemovitým majetkem sdružení, b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů sdružení a usnesení členské schůze a prezidenta členy a sdružením, c) informuje prezidenta a členskou schůzi o zjištěných nedostatcích, d) podává členské schůzi zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření sdružení, e) za stanovených podmínek svolává členskou schůzi a f) konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem. 4. Mandát revizního komisaře vzniká dnem, kdy byl revizní komisař zvolen členskou schůzí, nestanoví-li členská schůze datum pozdější.

7 5. Mandát revizního komisaře zaniká a) uplynutím funkčního období, b) dnem vzniku mandátu nového revizního komisaře, c) odstoupením, d) odvoláním revizního komisaře členskou schůzí, e) zánikem členství revizního komisaře ve sdružení, f) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo g) úmrtím. článek VIII Majetek a hospodaření sdružení 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. 2. Zdrojem majetku jsou zejména a) příjmy z členských příspěvků, b) granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob, c) výnosy majetku sdružení. 3. Hospodaření sdružení, účetnictví sdružení, finanční evidence sdružení, jakož i evidence majetku sdružení jsou vedeny dle platných právních předpisů. 4. Za hospodaření sdružení odpovídá prezident. článek IX Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy. 2. Členové přípravného výboru se dnem účinnosti stanov zapíší do seznamu členů. 3. Zmocněnec přípravného výboru se dnem účinnosti stanov stává prezidentem. Jeho funkční období začíná dnem účinnosti stanov. 4. Dnem účinnosti těchto stanov vzniká prezidentu povinnost svolat členskou schůzi.

8 5. Vyžadují-li stanovy písemnou formu listiny, považuje se tato forma za zachovanou i v případě, je-li listina zaslána příjemci v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty.

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více