Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody"

Transkript

1 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

2 Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický podklad právní ochrany přírody se vytvářel již od středověku. V této době měla ochrana především důvody estetické, historické a kulturní. Právní úprava ochrany přírody v moderním slova smyslu se datuje na území dnešní ČR teprve začátkem 20. století. V roce 1956 bych schválen první zákon o státní ochraně přírody na území dnešní ČR, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Předmětem ochrany byla chráněná území, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky a dále chráněné druhy živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin. V roce 1992 byl přijat dosud platný zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tato úprava již vychází ze zásad prevence, předběžné opatrnosti, udržitelného využívání přírodních zdrojů, integrované ochrany atd.

3 Ochrana přírody strana 3 Mezinárodní dokumenty Ramsarská úmluva o mokřadech (Ramsar, 1971) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního bohatství (Paříž, 1972) Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) (Washington, 1973) Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bern, 1979) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn, 1979) Úmluva o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro, 1992) Evropská úmluva o krajině (Florencie, 2000) Karpatská úmluva (Kyjev, 2003)

4 Ochrana přírody strana 4 Právní úprava v Evropské unii Směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků Směrnice Rady Evropských společenství 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Nařízení Rady Evropských společenství 338/97/ES ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

5 Ochrana přírody strana 5 Právní úprava v České republice Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 19. února 1992 ve znění novel Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) ze dne 10. února 2004 ve znění novel Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy ze dne 5. dubna 2000 ve znění novel

6 Ochrana přírody strana 6 Základní pojmy planě rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části. volně žijící živočich (dále jen živočich ) jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje. biotop soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.

7 Ochrana přírody Základní pojmy strana 7 ekosystém funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropsky významné druhy") druhy na evropském území členských států ES, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy ES; jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž zachování mají ES zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy ES. evropsky významná lokalita lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu a splňující podmínky podle 45a odst. 1 ZOPK, která: byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území ČR vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy ES a vyžadujících územní ochranu (dále jen "národní seznam"), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných pro ES (dále jen "evropský seznam"),

8 Ochrana přírody Základní pojmy strana 8 splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "sporná lokalita"), nebo byla zařazena do evropského seznamu. Natura 2000 celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami.

9 Ochrana přírody strana 9 Úrovně právní regulace ochrany přírody Ochrana obecná územní druhová Ochrana zvláštní územní druhová objekty ochrany: rostliny živočichové památné stromy nerosty objekty ochrany: územní systémy ekologické stability (ÚSES) významné krajinné prvky (VKP) krajinný ráz volně žijící živočichové, rostliny a ptáci stromy a keře jeskyně paleontologické nálezy objekty ochrany: národní parky chráněné krajinné oblasti národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památky přírodní památky

10 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 10 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Vzájemně propojený soubor ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Jejich vymezení náleží orgánům územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány ochrany vod, orgány ochrany lesa a ZPF. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

11 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 11 Významné krajinné prvky (VKP) Rozlišení podle způsobu vzniku: ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy ( 3 odst. 1 písm. b) ZOPK) na základě registrace - jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody podle 6 (mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, rovněž cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků). Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.

12 Ochrana přírody Ochrana obecná VKP strana 12 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k (např.): umísťování staveb pozemkovým úpravám změnám kultur pozemků odvodňování pozemku úpravám vodních toků schválení lesních hospodářských plánů protokolárnímu převzetí osnov odlesňování a zalesňování pozemků > 0,5 ha výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů

13 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 13 Krajinný ráz Přírodní, kulturní nebo historická charakteristika určitého místa nebo oblasti. Je chráněn před činnostmi snižujícími estetickou a přírodní hodnotu tím, že zásahy do krajinného rázu (např. umisťování a povolování staveb), které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, mohou být prováděny pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, s výjimkami stanovenými pro zastavěná území a zastavitelné plochy. Pokud je tento souhlas vydáván jako podklad pro rozhodnutí podle jiného právního předpisu, má formu závazného stanoviska podle správního řádu.

14 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 14 Volně žijící živočichové, rostliny a ptáci Všechny druhy volně žijících živočichů a rostlin jsou obecně chráněny před zničením, poškozováním, sběrem nebo odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. Pokud je daná činnost realizována na základě povolení vydaných podle jiných právních předpisů (např. stavební zákon) a může při ní dojít k dotčení zájmů ochrany přírody, pak příslušný úřad rozhoduje o vydání povolení po dohodě s orgánem ochrany přírody. ( 65)

15 Ochrana přírody O. obecná Živočichové, rostliny a ptáci strana 15 Volně žijící ptáci požívají značně přísné ochrany, která se zákazy ptáky (včetně jejich vajec) poškozovat, usmrcovat, chytat, držet a nabízet k prodeji je srovnatelná s režimem zvláštní ochrany ohrožených druhů. Z těchto zákazů je možno stanovit výjimku formou rozhodnutí nebo opatření obecné povahy o podmínkách odchylného postupu při ochraně ptáků.

16 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 16 Stromy a keře Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě či ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Na jednotlivé stromy rostoucí v lese se zákon o ochraně přírody a krajiny nevztahuje. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li v zákoně stanoveno jinak. ( 8) Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Za povolené kácení může orgán ochrany přírody uložit náhradní výsadbu a následnou péči o dřeviny. ( 9)

17 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 17 Jeskyně Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich. Jeskyně nejsou předmětem vlastnického práva. Zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný zájem chráněný tímto nebo jiným zákonem výrazně převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní. Povolení je třeba i pro průzkum nebo výzkum jeskyně.

18 Příklad povolení pro průzkum jeskyně strana 18

19 Příklad povolení pro průzkum jeskyně strana 19

20 Ochrana přírody Ochrana obecná strana 20 Paleontologické nálezy Ochrana paleontologických nálezů spočívá zejména v povinnosti umožnit záchranný paleontologický výzkum. Vývoz paleontologických nálezů je povolen jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

21 Ochrana přírody Ochrana zvláštní druhová strana 21 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů Členění podle stupně jejich ohrožení: kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných rostlin a živočichů stanoví MŽP vyhláškou č. 395/1992 Sb. Tyto druhy požívají zpřísněné ochrany, neboť je zakázáno rušivě či škodlivě zasahovat do všech jejich vývojových stádií a biotopu. Z tohoto zpřísněného režimu ochrany existují výjimky: přímo ze zákona pro druhy ohrožené v souvislosti s běžným obhospodařováním nemovitostí a u živočichů též z důvodu ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo leteckého provozu na základě rozhodnutí o výjimce podle 56

22 Ochrana přírody Ochrana zvláštní druhová strana 22 Památné stromy Mimořádně významné stromy (skupiny a stromořadí) lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Tyto stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. V ochranném pásmu není dovolena pro památný strom žádná škodlivá činnost. Stanovené činnosti a zásahy lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

23 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 23 Národní parky Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.

24 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 24 Chráněné krajinné oblasti Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.

25 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 25 Národní přírodní rezervace Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky. Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.

26 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 26 Přírodní rezervace Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

27 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 27 Národní přírodní památka Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno.

28 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 28 Přírodní památka Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.

29 Ochrana přírody Ochrana zvláštní územní strana 29 Zvláštní ochrana území spočívá v tom, že pro dané oblasti jsou stanoveny přísnější podmínky pro realizaci vybraných činností. Velkoplošná chráněná území jsou rozdělena do zón, v nichž se uplatňuje odlišný stupeň ochrany. Kolem stanoveného zvláště chráněného území je vymezeno ochranné pásmo. Základní ochranné podmínky těchto území jsou stanoveny zákonem a v návštěvních řádech. Omezení se týkají zejména intenzivního zemědělského obhospodařování pozemků, umísťování nových staveb apod. Jedná se zpravidla o přímé zákazy některých činností. Pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, je pro realizaci takové činnosti nutno získat výjimku, kterou schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda. V ochranném pásmu a v ptačích oblastech vybrané činnosti podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody. Některé zákonem výslovně zakázané činnosti je ve zvláště chráněných územích možno realizovat pouze tehdy, jestliže orgán ochrany přírody vydal své závazné stanovisko podle 44.

30 Ochrana přírody strana 30 Nástroje právní regulace administrativní nástroje ekonomické nástroje zákazy a příkazy veřejnoprávní dohody biologické hodnocení a posuzování vlivů koncepcí a záměrů v ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách koncepční nástroje mechanismy plošné ochrany pravidla pro účast veřejnosti sankční nástroje a vztahy odpovědnosti

31 Ochrana přírody Nástroje právní regulace strana 31 Administrativní nástroje povolení závazná stanoviska rozhodnutí o zákazu nebo omezení činnosti rozhodnutí o přijetí opatření ustanovení zvláště chráněných území výjimky ze zvláštní ochrany registrace významných krajinných prvků

32 Ochrana přírody Nástroje právní regulace strana 32 Ekonomické nástroje poplatky za kácení stromů nenaplněno! příspěvky státu na podporu opatření ke zlepšování přírodního prostředí poplatky v národních parcích osvobození od daně z pozemků ve zvláště chráněných územích finanční náhrady za omezení užívání

33 Ochrana přírody Nástroje právní regulace strana 33 Mechanismy plošné ochrany zvláště chráněná území evropsky významné lokality ochranná pásma ptačí oblasti přírodní parky přechodně chráněné plochy

34 Ochrana přírody Nástroje právní regulace strana 34 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti opatření k nápravě povinnost obnovit původní stav zákaz nebo omezení činnosti pokuty odebrání nelegálně držených druhů Odpovědnost správně právní za přestupky (fyzické osoby) za jiné správní delikty (podnikající subjekty)

35 Ochrana přírody Nástroje právní regulace Sankční n. strana 35 Odpovědnost trestně právní poškození a ohrožení životního prostředí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami trestního zákoníku odnímání nebo ničení živočichů a rostlin 301 trestního zákoníku týrání zvířat 302 trestního zákoníku

36 Ochrana přírody Nástroje právní regulace Sankční n. strana 36 Odpovědnost za škodu způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy ze dne 5. dubna 2000 ve znění novel vzniklou v souvislosti s činností stráže 81b zákona o ochraně přírody a krajiny Odpovědnost za ekologickou újmu na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a na přírodních stanovištích

37 Ochrana přírody strana 37 Výkon státní správy v ochraně přírody Orgány ochrany přírody jsou: obecní úřady ( 76 odst. 1) pověřené obecní úřady ( 76 odst. 2) obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( 77) újezdní úřady ( 78a odst. 1) krajské úřady ( 77a) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 78) Česká inspekce životního prostředí ( 80) Ministerstvo životního prostředí ( 79) Ministerstvo obrany ( 78a odst. 2)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa 27. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana lesa Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa Ochrana lesa strana 2 Úvod Lesy představují

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014

Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014 ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014 část. a. Poklady pro

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST:

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více