Město Žamberk Masarykovo nám. 166, Žamberk, tel , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309"

Transkript

1 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, Žamberk, tel , fax Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka za rok 2005 (sumář údaje v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Třída 1 - Daňové příjmy , , ,40 102,06 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,87 98,23 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 150,39 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,12 557,30 Příjmy celkem , , ,39 289,78 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,28 360,90 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,16 86,86 Výdaje celkem , , ,44 231,84 Saldo: příjmy - výdaje , , ,05 32,61 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky , , ,00 100,00 Splátky úvěrů , , ,00 98,01 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna prostředků na BÚ , , ,95-142,66 Prostředky min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem , , ,05 32,61 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke (podrobné plnění, údaje v tis. Kč) tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu a podkladů pro jednání ZM. Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. Kč ,-- b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. Kč ,-- c) Půjčka na výstavbu tobogánu Kč ,-- Výše zůstatku přechodných finančních výpomocí vykazovaných ke - návratná finanční výpomoc od bývalého OÚ Ústí nad Orlicí na tvorbu fondu rozvoje bydlení Kč ,-- - půjčka od Státního fondu životního prostřední na rekultivaci skládky TDO v Dlouhoňovicích Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke činil Kč ,92. % III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k 31. : Kč ,81

2 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve vyhlášce města Žamberka FRB. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1996 FRB I Fond rozvoje bydlení II - povodňový: Stav k 31. : Kč ,63 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu na rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami FRB II. V roce 2005 nebyly žádné půjčky z tohoto fondu poskytnuty Sociální fond: Stav k 31. : Kč ,55 Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí schválenou na jednání Rady města Žamberka číslo 04/RADA/62 dne Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. : Kč ,26 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. V roce 2005 nebyly převedeny žádné finanční prostředky Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 3 930,72 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2005 nebyly na tomto fondu žádné příjmy. IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke (údaje v Kč zaokrouhleno) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk. Organizace Hospodářský výsledek ke Hlavní činnost Doplňková činnost HV celkem Městské muzeum Městská knihovna Fidiko - kulturní pod Centrum soc. péče MŠ Sluníčko MŠ Čtyřlístek ZŠ Nádražní ZŠ 28. října Školní jídelna Organizace Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Oběžná aktiva Dlouhodobý maj. Fond odměn FKSP fond rezervní FRIM Městské muzeum Městská knihovna Fidiko - kulturní pod Centrum soc. péče MŠ Sluníčko MŠ Čtyřlístek ZŠ Nádražní ZŠ 28. října Školní jídelna Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

3 V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2005 činily celkem ,30 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2005 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne a dotace na JPO II ve výši ,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu dne Poskytovatel - účel položka ÚZ přijatá dotace čerpání dotace zbývá % KÚ Pce - výkon stát.správy , ,00 0, KÚ Pce - sociální dávky , , ,00 93 KÚ Pce - globální dotace , ,00 0, ÚP - příspěvek na asistenta , ,00 0, KÚ Pce - dotace zem.podn , ,00 0, KÚ Pce - lesní hospodář , ,00 0, KÚ Pce - zpevňující dřeviny , ,00 0, MK - domek Prokopa Diviše , ,00 0, KÚ Pce - dotace zalesnění , ,00 0, Obce VPS, NIV na žáka , ,00 0, KÚ Pce - výtvarná soutěž , ,00 0, KÚ Pce - poříz.odvlhčovače , ,00 0, KÚ Pce - svátky dřeva , ,00 0, KÚ Pce - restaur. Pláten , ,00 0, KÚ Pce - Sbor dobr. Hasičů , , ,00 52 KÚ Pce - Sbor dobr. Hasičů , ,00 0, KÚ Pce - varhaní festival , ,00 0, KÚ Pce - činnost IS , ,00 0, KÚ Pce - krytina Muzeum , ,00 0, KÚ Pce - omítka radnice , ,00 0, KÚ Pce - lesní hospodářství , ,00 0, SFRB-rekonstrukce nást , ,30 0, SFŽP - ochrana přírody , ,00 0, MF - oprava kasáren , ,00 0, MZ - kanal. Sběrač , ,00 0, Obce - psí útulek , ,00 0, KU Pce - sběrný dvůr , ,00 0, celkem , , ,00 98 VI. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni 31. V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

4 Účasti ve společnostech Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč HV ke v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke Oběžná aktiva ke Vlastní kapitál Cizí zdroje Bankov ní úvěry (součást cizích zdrojů) Vodovody a kanaliz.žamberk, v.o.s nezapisuje se Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o Bytové družstvo U Jatek, Žamberk * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát úč. jednotky; + zisk (před zdaněním) - ztráta údaje čerpány z výkazu Rozvaha účetní jednotky VII. Inventarizace majetku Na základě usnesení Rady města číslo 3517/05 ze dne byl vydán příkaz k sestavení inventarizačních komisí a k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků vykazovaných v účetnictví města ke. K tomu datu byla provedena inventarizace, která je doložena zápisy inventarizačních komisí včetně inventurních soupisů. Inventarizací bylo zjištěno manko inventární číslo OTE laserové ukazovátko v hodnotě Kč. Hlavní inventarizační komise doporučila vyřazení ukazovátka z majetku města. Rada města svým usnesením číslo 3906/06 schválila zápis hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků. VIII. Zpráva auditora o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2005 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením Rady města číslo 2881/05, kterým byl schválen přezkum hospodaření města za rok 2005 auditorem Ing. Jaroslavem Součkem, Brno a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy auditora o přezkoumání hospodaření Města Žamberka za rok 2005: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky, které by měly za následek porušení rozpočtové kázně nebo neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost údajů účetnictví, na základě kterých byla sestavena ú četní závěrka města za rok 2005, vyjma bodu h), druhý odstavec. Podíl celkových pohledávek na rozpočtu města: 21,80 % Podíl celkových závazků na rozpočtu města: 59,05 % Výpočet byl proveden v poměru ke konsolidovaným příjmům a výdajům. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města: 13,60 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plnění znění zprávy auditora o provedeném přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2005 tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu a podkladů pro jednání ZM. Komentář k nedostatkům zjištěným přezkumem a návrh na jejich odstranění: Bod h) druhý odstavec zní: Na účtu jsou evidovány finanční investice ve výši Kč tis., které se týkají vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Vzhledem k tomu, že veřejná obchodní společnost povinně nevytváří základní kapitál a tudíž není zapsána v obchodním rejstříku, je nutné tuto částku položkově specifikovat, jaký vložený

5 majetek uvedená částka obsahuje. Veřejná obchodní společnost nepodává samostatné daňové přiznání, ale náklady a výnosy se dělí stanoveným podílem mezi její zřizovatele, v tomto případě mezi Město Žamberk a Obce Dlouhoňovice a Lukavice. Podíl nákladů a výnosů v.o.s. nebyly v účetnictví Města za rok 2005 zjištěny. IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2005, zadluženost obce ke dni 31. Z údajů závěrky roku 2005 byla propočítána dluhová služba za rok 2005, která činí 5,401 %. Dluhová služba je ukazatelem, který nám říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Rok Počet obyvatel k daného období Zůstatek nesplacených úvěrů, půjček, finančních výpomocí ke 12. daného období Zadluženost na obyvatele Úhrn aktiv ke dni daného období Hodnota ukončených investic v jednotlivých letech - výběr , , , , , , , , ,00 Mgr. Tomáš Kalous starosta města Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více