Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem)"

Transkript

1 Občanská ústava ČR Zdeněk Trinkewitz 23. května 2012 Tento návrh ústavy ČR vychází ze Švýcarské ústavy z roku 1980 a z Ústavy Spojených států Amerických, ze dne 17. září Česká republika prochází již řadu let krizí politického systému, která zesílila zejména v probíhající celoevropské (celosvětové) krizi ekonomické. V posledních dvou létech se potvrzuje názor, že česká krize je vyvolávána nedokonalým ústavním systémem, který je založen na platné Ústavě z roku 1993, překotně přijaté po rozbití Československé federace v době, kdy politická erudice a kultura rozhodujících politických sil byly nedostatečné a navíc v rukou fantastů nebo dobrodruhů, kteří měli zájem na jejím vágním charakteru, umožňujícím jim cestu k osobní moci a k rozhodujícímu podílu na privatizaci (rozkradení) existujícího národního majetku. Dnes občanská veřejnost, neparlamentní opozice dnešní vlády, hlasitě a důrazně požaduje změnu Ústavy. A jsou to právě dědicové otců zakladatelů ČR, kteří tomuto požadavku oponují a argumentují tím, že občanská opozice je jen radikálně destruktivní, ale že nenabízí vlastní alternativu. To je ovšem lež. I v ČR působí Hnutí za přímou demokracii (součást světového hnutí WORLD DIRECT DEMOCRACY MOVEMENT WDDM), které dlouhodobě a fundovaně kritizuje nedostatečnost zastupitelské parlamentní demokracie a má ucelenou koncepci přechodu k demokracii, založené na reálné (nikoli jen v Ústavě deklarované) roli lidu jako zdroje vší moci ve státě. Můj návrh textu nové Občanské ústavy ČR nepovažuji ani zdaleka za dokonalý, ale pouze za východisko pro diskusi a za důkaz lživosti a nevzdělanosti odpůrců nové Občanské ústavy ČR. Jak vyplývá z návrhu textu Ústavy, vláda musí, na základě občanské iniciativy (petice) zahájit přípravu konceptu nové Ústavy a zorganizovat o ní celonárodní diskusi. Poté zorganizovat vypracování definitivního (paragrafového) znění Ústavy, projednat je, schválit v obou komorách parlamentu a vyhlásit pro její přijetí celostátní lidové referendum. Ústava může vstoupit v platnost jen po schválení v referendu. Při neschválení navržené Ústavy musí vláda, s přihlédnutím k požadavkům voličů, neprodleně zahájit další kolo schvalování, až do konečného pozitivního výsledku referenda. Po třech neúspěšných pokusech by měl President republiky Sněmovnu rozpustit a vyhlásí mimořádné volby do ní. Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem) PREAMBULE My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Věrni dobrým tradicím státnosti zemí Koruny české i státnosti československé. Odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, přijímáme tuto Občanskou ústavu České republiky.

2 HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Všeobecná deklarace lidských práv Článek 1 Všeobecná deklarace lidských práv je závaznou a nadřazenou součástí této Ústavy. Politický systém Článek 2 (1) Politický systém ČR je založen na principech přímé demokracie a důsledné subsidiarity výkonu moci v Krajích a Obcích České republiky. (2) Lid je zdrojem a subjektem nejvyšší moci ve státě; uplatňuje ji běžně prostřednictvím orgánů mocí zákonodárné, výkonné, soudní a informační. (3) Vůle lidu se realizuje vytvářením občanských sdružení, zejména politických stran a jejich zastoupením v zákonodárných sborech a také aktuální občanskou iniciativou a rozhodováním v systému referend (a plebiscitů). (4) Orgány státní moci slouží všem občanům. Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (5) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 3 (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. (2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Článek 4 (1) Území České republiky je definováno mezinárodními dohodami a smlouvami, platnými k datu vstupu této Ústavy v platnost a je nedotknutelné. Měněno může být pouze ústavním zákonem. (2) Území republiky se dělí na osm samosprávných Krajů: Praha Severočeský Severomoravský Jihočeský Středomoravský Západočeský Jihomoravský Východočeský (3) Kraje suverénně vykonávají všechna práva, která podle principu subsidiarity nejsou přenesena na orgány republiky a pokud nejsou v rozporu s touto Ústavou. Při přikazování a plnění úkolů státem je základem ohled na dodržování subsidiarity a kompetencí samosprávných územních orgánů. (4) Ústava a zákony ČR, vydané na jejím základě, jakož i všechny smlouvy, které jsou nebo budou uzavřeny jménem ČR, jsou vrcholným právem země; soudci všech stupňů jsou jimi vázáni. Poslanci sněmovny, členové zastupitelských sborů samosprávných územních celků, jakož i všichni nositelé ústavních mocí v ČR, jsou přísahou nebo slavnostním slibem vázáni dodržovat tuto Ústavu. Článek 5 Základy právního státu (vlády zákona) (1) Zákon je základem uplatňování a vymezení práva státem (2) Aktivita státu musí být ve veřejném zájmu a přiměřená. (3) Státní orgány a soukromé subjekty konají v dobré víře. (4) Republika respektuje mezinárodní právo.

3 Článek 6 Osobní a společenská odpovědnost Každá osoba je za sebe odpovědná a přispívá podle svých schopností k plnění cílů státu a společnosti. Základní, občanská a sociální práva Základní práva Článek 7 Lidská důstojnost Lidská důstojnost má být respektována a ochraňována. Článek 8 Rovnost práv (1) Všichni lidé jsou si před zákonem rovni. (2) Nikdo nemůže být diskriminován, zejména pro svůj původ, rasu, pohlaví, stáří, řeč, sociální postavení, způsob života, náboženství, filosofické nebo politické přesvědčení, nebo pro tělesnou nebo duševní neschopnost. (3) Muži a ženy mají rovná práva. Zákon zajišťuje právní a faktickou rovnost, zvláště v rodině, během vzdělávání a v zaměstnání. Muži a ženy mají právo na stejnou mzdu za stejnou práci. (4) Zákon přijímá opatření, kterými se odstraňují nevýhody handicapovaných lidí. Článek 9 Ochrana proti zvůli a záruka jednání v dobré víře Každá osoba má nárok na jednání státních orgánů bez svévole a v dobré víře. Článek 10 Právo na život a osobní svobodu (1) Každá osoba má právo na život. Trest smrti je zakázán. (2) Každý člověk má právo na osobní svobodu, jmenovitě na fyzickou a mentální integritu a na svobodu pohybu. (3) Mučení a jakákoli jiná forma násilí, nelidské nebo ponižující nakládání nebo trestání jsou v České republice zakázané. Článek 11 Ochrana dětí a mládeže (1) Děti a mládež mají nárok na zvláštní ochranu své osobní integrity a podporu jejich vývoje. (2) Uplatňují svá práva podle svých schopností, kterých dosáhly. Článek 12 Právo na pomoc v nouzi Kdokoli je v nouzi a bez možnosti se o sebe postarat, má nárok na pomoc a péči a na prostředky, nezbytné k životu v lidsky důstojných podmínkách. Článek 13 Ochrana soukromí (1) Každá osoba má nárok na respektování svého soukromí a rodinného života, obydlí, jakož i tajemství listovního, poštovního a telekomunikačního. (2) Každá osoba má nárok na ochranu proti zneužití osobních dat. Článek 14 Právo na manželství a rodinu Tato práva jsou zaručena. Článek 15 Svoboda víry a svědomí (1) Tyto svobody jsou zaručeny. (2) Každý má právo si svobodně zvolit náboženství nebo světový názor a praktikovat je sám nebo ve společnosti s jinými.

4 (3) Každý má právo se připojit nebo následovat náboženskou komunitu a účastnit se náboženského vzdělávání. (4) Nikdo nesmí být nucen vstoupit nebo účastnit se nějaké náboženské společnosti, vykonávat náboženské praktiky nebo se účastnit náboženského vyučování. Článek 16 Svoboda názoru a informací (1) Tyto svobody jsou zaručeny. (2) Každý má právo svobodně formovat a bez překážek vyjadřovat a šířit své názory. (3) Každý má právo dostávat svobodně informace poskytované všeobecně dostupnými zdroji šířit je. Článek 17 Svoboda medií (1) Svoboda tisku, radia a televize, stejně jako ostatních forem veřejného šíření publikací a informací je zaručena. (2) Cenzura je zakázaná. (3) Redakční tajemství je zaručeno. Článek 17a Právo na informace Občané mají právo na svobodný přístup ke všem informacím o správě státu, Krajů a Obcí, s výjimkou utajovaných podle zákona, a státní orgány mají povinnost mu je zpřístupnit. Přednostně formou prezentace dokumentů na veřejné elektronické komunikační síti (internetu). Článek 18 Je zaručena. Svoboda jazyka Článek 19 Nárok na základní a střední vzdělání Nárok na dostatečné a bezplatné základní a střední vzdělání je zaručen. Článek 20 Svoboda vědy Svoboda vědeckého výzkumu a vyučování je zaručena. Článek 21 Je zaručena. Umělecká svoboda Článek 22 Svoboda shromažďovací (1) Je zaručena. (2) Každý má právo organizovat shromáždění, účastnit se jej, nebo se k němu nepřipojit. Článek 23 Svoboda spolčovací (1) Je zaručena. (2) Každý má právo zakládat spolek nebo se k němu připojit a podílet se na jeho aktivitách. (3) Nikde nesmí být nucen se připojit nebo následovat jakýkoli spolek. Článek 24 Svoboda místa usídlení (1) Občané mají právo si zvolit místo pobytu kdekoli v zemi. (2) Mají právo opustit ČR nebo se do ní vrátit. Článek 25 Ochrana proti vyhnání, vydání a násilnému přesídlení (1) Občané nesmí být vydáni ze země. Mohou být vydáni zahraniční autoritě pouze s jejich souhlasem.

5 (2) Nikdo nesmí být vydán do státu, kde mu hrozí mučení nebo jiné násilí, nehumánní nakládání nebo trestání. Článek 26 Záruka majetku (1) Zákonně nabytý majetek je zaručen. (2) Vyvlastnění nebo omezení vlastnictví, ekvivalentní vyvlastnění, musí být plně odškodněno. Článek 27 Ekonomická svoboda (1) Je zaručena. (2) Zahrnuje svobodu volby povolání a přístupu k soukromému podnikání za účelem zisku a svobodu jejich vykonávání. (3) Podnikání státu, komunit a družstev je rovnoprávné s podnikáním soukromým. Článek 28 Svoboda profesního spolčování (1) Zaměstnanci, zaměstnavatelé a jejich organizace mají právo se spojovat za účelem ochrany svých zájmů, organizovat profesní spolky a k nim se připojit nebo nepřipojit. (2) Profesní konflikty mají být řešeny jednáním a zprostředkováním, jak je to jen možné. (3) Stávka a výluka jsou dovoleny, jestliže se týkají pracovních vztahů a jestliže neporušují povinnost zachovávat pracovní smír a vést smírčí jednání. (4) Stávka je přípustná i při obraně práv podle Čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv. (5) Zákonem je možno zakázat stávky určitým profesionálním skupinám. Článek 29 Všeobecné procedurální záruky (1) V soudních a správních záležitostech má každá osoba právo na rovné a spravedlivé projednávání a také na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. (2) Strany mají právo na to, být vyslechnuty. (3) Každá osoba, postrádající potřebné prostředky, má nárok na bezplatnou právní pomoc, jestliže její právní požadavek není beznadějný. Pokud je to k zachování jejích práv nutné, má nárok na bezplatné právní zastoupení. Článek 30 Záruka zákonného projednávání Každý má v právních sporech nárok na rozhodnutí soudu. Poslanecká sněmovna může pro výjimečné případy soudní projednávání vyloučit. Článek 31 Soudní projednávání (1) Každý, jehož věc má být soudně projednávána, má právo na soud, ustanovený podle zákona a podle příslušné jurisdikce, nezávislý a nestranný. Mimořádné soudy jsou zakázané. (2) Každá osoba, proti které je vedena občanská žaloba, má právo, aby byla projednávána soudem v jejím bydlišti. Jiné místo může stanovit zákon. (3) Soudní projednávání a vyhlašování rozsudků jsou veřejné. Zákonem je možné stanovit výjimky. Článek 32 Osobní svoboda - Habeas corpus (1) Osoba smí být zbavena svobody jen v případech a způsobem, které stanoví zákon. (2) Každá osoba zbavená svobody, má nárok být neprodleně informována o důvodech toho a poučena o svých právech v jazyce, kterému rozumí. Zatčená osoba musí dostat

6 možnost svá práva uplatňovat. Zvláště má též právo nechat informovat své blízké příbuzné osoby. (3) Každý, kdo je vzat do vyšetřovací vazby, má nárok být bez prodlení předveden k soudci; který rozhodne, jestli má zůstat ve vazbě, nebo má být propuštěn. Kdo je držen ve vyšetřovací vazbě, má nárok na rozsudek v přiměřené lhůtě. (4) Osoba zbavená svobody bez soudu je oprávněna si kdykoli vyžádat předvedení k soudu. Soud musí co nejrychleji rozhodnou o zákonnosti zatčení. Článek 33 Trestní řízení (1) Až do nabytí právní platnosti rozsudku, je každý považován za nevinného. (2) Každý obviněný z trestného činu má nárok, být informován neprodleně a úplně o obvinění proti němu. Musí mít možnost uplatňovat své právo na obhajobu. (3) Každý odsouzený má právo na odvolání k vyššímu soudu. Výjimkou jsou případy, kdy je první a poslední instanci Ústavní soud. Článek 34 Petiční právo (1) Každý má právo zaslat petici úřadům a nesmí za to být postižen žádnými sankcemi. (2) Obeslané úřady musí k petici projednat a veřejně sdělit v zákonné lhůtě své stanovisko. Článek 35 Politická práva (1) Politická práva jsou zaručena. (2) Záruka politických práv chrání svobodu názorů občanů a nezfalšovaný projev jejich volby. Článek 36 Uplatňování základních práv (1) Základní práva musí být uplatňována v platném právním řádu. (2) Kdokoli vykonává státní moc, je vázán základními právy a je povinen vyžadovat jejich dodržování. (3) Úřady zabezpečují základní práva a je-li to účelné, i v občanských vztazích. Článek 37 Omezení základních práv (1) Základní práva mohou být omezena pouze zákonem. Vážná omezení musí být zvlášť uvedena v zákonu. Výjimkou jsou případy bezprostředního ohrožení, které není jinak možné odvrátit. U všech omezení bez výjimky musí být stanovena dočasnost jejich platnosti, jak v zákonu, tak při mimořádném omezení..(2) Omezení základních práv smí být uzákoněno jen ve veřejném zájmu nebo pro jeho ochranu, nebo pro ochranu základních práv třetích osob. (3) Omezení musí být přiměřená. (4) Smysl základních práv je nedotknutelný. Občanská a sociální práva Článek 38 Občanství (1) Občanem ČR je ten, kdo je občanem jedné z obcí a jednoho z krajů. (2) Žádný nesmí být zvýhodňován nebo znevýhodňován ve svých občanských právech. Článek 39 Nabytí a ztráta občanství (1) Česká republika reguluje udělení a odebrání občanství původem, sňatkem a adopcí, připouští ztrátu i z jiných důvodů a umožňuje i znovunabytí. (2) Stanoví minimální podmínky pro naturalizaci cizinců a udílí naturalizační povolení.

7 (3) Usnadňuje naturalizaci dětí bez státní příslušnosti. Článek 40 Uplatňování politických práv (1) Česká republika reguluje uplatňování politických práv v celostátních záležitostech; Kraje je regulují v krajských a obecních záležitostech. (2) Politická práva jsou uplatňována v bydlišti. (3) Nikdo nesmí uplatňovat svá politická práva ve více než jednom místě. (4) Přistěhovalcům je možno poskytnout politická práva teprve po vyčkávací době tří měsíců po získání trvalého bydliště. Článek 41 Občané pobývající v zahraničí (1) ČR podporuje vztahy mezi svými občany žijícími v zahraničí a jejich styky s ČR. Muže podporovat organizace sledující tyto cíle. (2) ČR stanoví předpisy o právech a povinnostech svých občanů v zahraničí, zvláště o využívání politických práv v ČR, plnění vojenské a náhradní služby, sociální podpory a pojištění. Sociální cíle Článek 42 Všeobecná opatření (1) Republikové orgány působí spolu s osobní odpovědnosti a soukromou iniciativou pro dosažení toho, že: (a) každý se podílí na sociálním zabezpečení, (b) každý dostává nutnou zdravotní péči; (c) rodiny jako komunity dospělých a dětí jsou ochraňovány a podporovány; (d) zaměstnanci mohou zabezpečovat svůj život prací za přijatelných podmínek; (e) lidé hledající obydlí pro sebe a svojí rodinu je mohou získat za přiměřených podmínek; (f) děti a mládež, jakož i lidé v pracovním věku se mohou vzdělávat a zvyšovat si kvalifikaci podle svých schopností; (g) děti a mladiství jsou podporováni ve svém vývoji, aby se stali nezávislými a sociálně odpovědnými osobami a v získávání vlastní sociální, kulturní a politické integrity. (2) Republikové orgány se starají o to, aby každý byl zajištěn proti sociálním důsledkům stáří slabosti, nemoci, nehody, nezaměstnanosti, mateřství, osiření a ovdovění. (3) Státní a místní orgány usilují o sociální cíle v rámci svých ústavních kompetencí a svých dosažitelných zdrojů. (4) Z těchto sociálních cílů nevyplývá přímý nárok na podporu od státu. ÚZEMNÍ USPOŘÁDÁNÍ a SUBSIDIARITA Republika, Kraje a Obce Vztahy mezi ČR a Kraji Článek 43 (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován svými radami a zastupitelstvy. (3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

8 5) Členové zastupitelstev jsou voleni podle většinového principu, tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. (6) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období. (7) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem (8) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazná usnesení a vyhlášky. Článek 44 (1) Kraje mají širokou samosprávu ve všech záležitostech, kromě záležitostí vyhrazených republikovým orgánům. (2) Veřejné akty a dokumenty jednotlivých samosprávných územních celků jsou uznávány na celém území ČR. Poslanecká sněmovna může předepsat právní platnost takových aktů a dokumentů obecně platnými zákony. Článek 45 Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. Úkoly ČR a Krajů Úkoly ČR Článek 46 Orgány ČR plní úkoly, které jim přísluší podle Ústavy. Článek 47 Základní zákony a plnění státních úkolů (1) ČR přejímá ty úkoly, které překračují pravomoci Krajů nebo vyžadují jednotnou regulaci na úrovni ČR. (2) Může být určen celostátní subjekt, který ponese náklady takových celostátních úkolů. (3) Základní funkce státu musí všechny subjekty plnit shodně a veřejně. (4) Státní úkoly musí být plněny účelně a hospodárně. Článek 48 Kraje si samy určují úkoly, které mají plnit v rámci svých kompetencí. Spolupráce mezi orgány ČR a Kraji Článek 49 Principy (1) Republikové a krajské orgány se vzájemně podporují při plnění svých odpovědností a pracují společně. (2) Jsou povinny se vzájemně respektovat a podporovat. Poskytují si vzájemnou administrativní a právní pomoc. (3) Rozpory mezi kraji vzájemně nebo mezi kraji a státem jsou, jak jen možno, řešeny jednáním a smírčím řízením. Článek 50 Účast krajů na celostátním rozhodování (1) Podle Ústavy se Kraje podílejí na státním rozhodování, zvláště o zákonech. (2) Stát včas a důkladně informuje Kraje o svých záměrech, sděluje jim své stanovisko, když jsou dotčeny jejich zájmy. Článek 51 Implementace společných zákonů ČR (1) Kraje plní společné zákony podle ustanovení Ústavy a republikových zákonů.

9 (2) Státní a krajské orgány se mohou mezi sebou dohodnout, že Kraje budou při prosazování zákonů plnit programy, které bude stát finančně podporovat. (3) Stát svěří Krajům nejvyšší možnou volnost a s vědomím krajských zvláštností Úkoly krajů Článek 52 Samostatnost krajů (1) Stát respektuje subsidiaritu Krajů a Obcí. (2) Pověřuje Kraje dostatečnými vlastními úkoly a respektuje jejich organizační autonomii. Poskytuje Krajům dostatečné finanční zdroje a současně sleduje, jak je používají pro plnění svých úkolů. Článek 53 Volba a kompetence krajského hejtmana (1) Krajský hejtman je volem přímou volbou všemi voliči v Kraji na dobu 4 roků. (2) Kandidáty na funkci hejtmana mohou nominovat stejné subjekty a za stejných podmínek, jako při volbě členů Krajského zastupitelstva (3) Hejtman je volen přímou volbou všech oprávněných voličů kraje nejvýše ve dvoukolové volbě z kandidátů, navržených registrovanými občanskými sdruženími nebo občanskou iniciativou ad hoc, která podpoří svůj návrh peticí s podpisy alespoň 1000 voličů. (4) Kandidát, který dostal již v prvním kole nadpoloviční počet hlasů hlasujících voličů, se stane hejtmanem. Jestliže takovou většinu nezíská žádný z kandidátů, koná se druhé volební kolo, ve kterém se rozhoduje mezí dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního. Zvolen je kandidát, který získá většinu hlasů druhém kole. Volby hejtmanů všech krajů se konají v jednom termínu, který vyhlašuje Poslanecká sněmovny podle zákona. Ta určí dobu volby pro obě kola, která musí být stejná pro celé území České republiky. (5) Volitelnou na úřad hejtmana je jen osoba, která získala občanství ČR zrozením, dosáhla věku 30 let a bydlí v České republice alespoň 5 let. Bude-li hejtman zbaven svého úřadu, zemře-li, odstoupí anebo se stane neschopným k výkonu svých práv a povinností, přechází jeho úřad na vicehejtmana. Vicehejtman zastupuje hejtmana též z jeho pověření. (6) Hejtman složí slib při plenárním zasedání Krajského zastupitelstva. (7) Slib hejtmana: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu lidu našeho kraje a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (8) Krajské zastupitelstvo volí Krajskou radu, které předsedá Krajský hejtman. Krajská rada je výkonným orgánem Kraje mezi zasedáními Krajského zastupitelstva. Krajská rada volí také vicehejtmana, navrženého hejtmanem. (9) Hejtman se může vzdát svého úřadu na plenárním zasedání krajského zastupitelstva. (10) Hejtman musí být musí být zproštěn funkce, bude-li usvědčen z neomluvitelného porušení Ústavy, z úplatkářství nebo z jiných těžkých trestných činů. (11) Hejtman a vicehejtman dostávají za výkon své funkce náhradu, která je všechny Kraje jednotně stanovena zákonem. Krajské zastupitelstvo může rozhodnout o jejich dalších jednorázových odměnách, což musí být oznámeno s úředních informačních orgánech Kraje. (12) Hejtman je vrchním velitelem krajské domobrany při vnitřním ohrožení kraje, jeho obyvatel a majetku. Taktické řízení a velení akcí ukládá rozkazem náčelníkovi štábu Krajské domobrany. Náčelníka štábu domobrany jmenuje do funkce náčelník štábu Armády České republiky, kterému je odpovědný za dodržování Branného zákona při

10 velení Krajské domobraně. Článek 54 Smlouvy mezi kraji a obcemi (1) Kraje mohou mezi sebou uzavírat smlouvy, jakož i zakládat společné organizace a zařízení. Zejména mohou společně řešit úkoly regionálního zájmu. (2) Stát se může podílet v rámci svých kompetencí. (3) Smlouvy mezi Kraji a Obcemi nesmí být v rozporu se zákony a zájmy republiky, jakož i ostatních Krajů a Obcí. Musí být dány na vědomí republikovým orgánům. (4) Kraje mohou smlouvou zmocnit mezikrajové orgány k vydávání právních vyhlášek prostřednictvím společného vydavatelství. A to podle smlouvy buď: a. stejným způsobem, jaký platí pro vyhlašování a schvalování zákonů, b. nebo jak stanoví smlouva. Článek 55 Přednost a dodržování republikových zákonů (1) Republikové zákony mají přednost před usneseními (vyhláškami) Krajů a Obcí. (2) Stát dohlíží na dodržování zákonů jednotlivými Kraji a Obcemi. Článek 56 (1) Autonomie Obcí je zaručena podle práva. (2) Státní a krajské orgány berou při svém jednání zřetel na možné následky pro Obce. (3) Stát a Kraj berou ohled na zvláštní situaci měst a aglomerací. STÁTNÍ ZÁRUKY Článek 57 Ústavní pořádek (1) Stát střeží ústavní pořádek v Krajích a Obcích. (2) Zasahuje, jestliže je pořádek narušen nebo ohrožen a místní orgány se samy nemohou ubránit. Článek 58 Majetek a území samosprávných územních celků (1) Stát chrání majetek a území Krajů a Obcí. (2) Změny majetku Krajů a Obcí vyžadují souhlas dotčeného obyvatelstva a rovněž souhlas Poslanecké sněmovny formou jejího usnesení. (3) Hraniční úpravy mohou Kraje a Obce mezi sebou dohodnout smlouvou. PŘÍSLUŠNOSTI Vztahy se zahraničím Článek 59 Zahraniční záležitosti (1) Zahraniční záležitosti jsou věcí ČR. (2) Orgány ČR se starají o uznání a nezávislost ČR a o její blahobyt a přispívají ke zmírnění nouze a chudoby ve světě, k respektování lidských práv, k posilování demokracie a k mírovému soužití národů, stejně jako i k udržení základních přírodních zdrojů. (3) Stát bere ohled na kompetence Krajů a Obcí a na jejich zájmy Článek 60 Spoluúčast krajů na zahraničně-politických rozhodnutích (1) Kraje se účastní při přípravě zahraničně-politických rozhodnutích, která se týkají jejich kompetencí nebo důležitých zájmů. (2) Stát včas a úplně informuje Kraje a respektuje jejich stanoviska.

11 (3) Názor Krajů má zvláštní váhu v případech, jestliže se týkají jejich pravomocí. V těchto případech se Kraje účastní vhodným způsobem mezinárodního projednávání. Článek 61 Vztahy Krajů se zahraničím (1) Kraje mohou v oblasti svých pravomocí uzavírat smlouvy se sousedními zahraničními regiony. (2) Tyto smlouvy nesmí odporovat právu a zájmům ČR, ani právům ostatních Krajů. Před jejich uzavřením mají Kraje povinnost o nich republikové orgány informovat. (3) S podřízenými zahraničními subjekty mohou Kraje jednat přímo, v některých případech probíhá jednání prostřednictvím orgánů republiky. Bezpečnost, domobrana, civilní obrana Článek 62 Bezpečnost (1) Stát a Kraje se v rámci svých pravomocí starají o bezpečnost a země a ochranu obyvatelstva. (2) Koordinují svoje úsilí v oblasti vnitřní bezpečnosti. Článek 63 Armáda (1) Česká republika má armádu, která má dvě složky: a) profesionální armádu, která podléhá přímo Ministerstvu národní obrany a generálnímu štábu Armády ČR a která může být součástí ozbrojených sil v rámci obranné mezinárodní smlouvy a může být nasazena i v zahraničí. b) domobranu, složenou ze všech mužů, povinných základní vojenskou službou, která podléhá vojenskému velení v Krajích. Domobrana může být nasazena do služby pouze při ohrožení na území ČR. (2) Armáda ČR slouží k zabránění válce a přispívá k udržení míru. Brání zemi a její obyvatelstvo. Podporuje civilní úřady při obraně proti závažným ohrožením vnitřní bezpečnosti a při zvládání jiných mimořádných situací. Zákon může určit i další úkoly armády. (3) Nasazení armády včetně domobrany při celostátním ohrožení je věcí orgánů ČR s přihlédnutím k právům Krajů. Článek 64 Vojenská a náhradní služba (1) Každý český občan mužského pohlaví je povinen podstoupit vojenský výcvik a vykonávat vojenskou službu. Branný zákon stanoví podmínky této služby a umožní i službu náhradní. (2) Pro občanky je vojenská služba dobrovolná. (3) Vojenské a náhradní služby schopní občané, kteří nevykonají ani vojenskou, ani náhradní službu, musí zaplatit poplatek ve výši 5 průměrných ročních příjmů v ČR v rocích jejich povinné služby. Poplatek vybírají Kraje a zahrnují jej jako příjem do svého rozpočtu. (4) ČR vydává předpisy o přiměřené náhradě ušlého výdělku při službě v Domobraně. (5) Osoby, které vykonávají vojenskou nebo náhradní službu a při tom utrpí škody na zdraví nebo ztratí život, mají samy nebo jejich příbuzní nárok na přiměřené odškodnění a dočasnou (stanoví zákon) podporu státu. Článek 65 Organizace, výcvik a vyzbrojení armády (1) Vojenské zákonodárství, organizace, výcvik a vyzbrojování armády jsou věcí ČR. (2) Stát může vojenská zařízení Krajů převzít za přiměřenou náhradu.

12 Článek 66 Civilní služba (1) Zákonodárství o civilní službě je věcí státu. (2) Stát vydává předpisy o nasazení civilní služby ve stavech nouze. (3) Stát může civilní službu vyhlásit povinnou pro služby schopné muže a bezdětné ženy. (4) Stát vydává předpisy o přiměřené náhradě ušlého výdělku povolaných do civilní služby. (5) Osoby, které slouží v civilní službě a při tom utrpí škody na zdraví nebo ztratí život, mají samy nebo jejich příbuzní nárok na přiměřené odškodnění a dočasnou podporu od státu. Vzdělání, výzkum a kultura Článek 67 Vzděláváni (1) Stát a Kraje se společně starají v rámci svých pravomocí o vysokou kvalitu a užitnost vzdělání, získávaného v ČR. (2) Koordinují svoje úsilí a zajišťují svojí spolupráci prostřednictvím společných orgánů a opatření. (3) Zasazují se při plnění svých úkolů o to, aby cesty všeobecného a odborného vzdělávání nacházely stejné společenské uznání. Článek 68 Školství (1) Školství náleží do kompetence Krajů. (2) Kraje se starají o dostatečné základní a střední školní vzdělání, které je přístupné pro všechny děti. Základní školní vzdělání je povinné a podléhá státnímu vedení a dohledu. Na veřejných školách je bezplatné. (3) Kraje se starají o dostačující zvláštní vyučování pro všechny handicapované děti a mladistvé, včetně přípravy na individuální uplatnění až do dosažení věku 20 roků. (4) Aby při koordinaci vzdělání nevznikaly žádné potíže v harmonizaci školství v oblasti nástupu do školy, povinnosti školní docházky, délky a cílů jednotlivých stupňů vzdělání při přestupování mezi školami a při vzájemném uznávání školních vysvědčení, vydává stát potřebné předpisy. (5) Stát určuje začátek školního roku. (6) Při přípravě republikových vyhlášek, které se týkají kompetencí Krajů a Obcí má jejich spoluúčast mimořádný význam. Článek 69 Odborné vzdělávání (1) Stát vydává předpisy pro odborné vzdělávání (2) Stát podporuje širokou nabídku v oblasti odborného vzdělávání. Článek 70 Vysoké školy (1) Stát provozuje státní technické vysoké školy. Může zřizovat, přijímat do správy nebo provozovat i jiné vysoké školy a vysokoškolské instituce. (2) Stát podporuje krajské vysoké školy a může přispívat i na jiné, jím uznané vysoké školy a instituce. (3) Stát a Kraje se společně starají o koordinaci a zajištění kvality vysokého školství. Mají při tom na zřeteli autonomii vysokých škol a jejich rozdílné odpovědnosti a jednají shodně s institucemi, které plní stejné úkoly.

13 (4) Pro plnění svých úkolů uzavírají stát a Kraje smlouvy a přenášejí určitá oprávnění na společné orgány. Zákon stanoví kompetence, které mohou být předány a pevně stanoví organizační pravidla a postupy jejich koordinace. (5) Jestliže stát a Kraje nemohou nalézt společná řešení cestu při koordinaci cílů, pak stát vydá předpisy pro jednotlivé studijní stupně a přechody mezi nimi, o pokračování ve vzdělávání a o uznávání jednotlivých institucí a jejich školních vysvědčeních. K tomuto cíli může stát vázat svojí podporu podle jednotných podmínek a ve zvlášť nákladných oborech i podle rozdělení úkolů na jednotlivé školy Článek 71 Výzkum (1) Stát podporuje vědecký výzkum a inovace. (2) Svojí podporu může učinit závislou na tom, jak jsou zabezpečeny kvalita a koordinace výzkumu. (3) Stát může zřizovat, přejímat nebo provozovat výzkumné instituce. Zejména zřízením a trvalou podporou České akademie věd, jejímž úkolem je především základní přírodovědecký výzkum a rozvíjení humanitních věd, které nemohou být rozvíjeny na úzkém pojetí krátkodobé návratnosti nákladů a vytváření zisku. Článek 72 Další vzdělávání (1) Stát stanoví základní pravidla pro další vzdělávání. Řemeslné, umělecké, technické a vědecké všech oborů. (2) Toto vzdělání podporuje ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi, vysokými školami a ČAV a vyhrazuje si právo kontroly a orientování vzdělávacího procesu a jeho výsledků. (3) Stát stanoví ve spolupráci se vzdělávacími institucemi kriteria vzdělávání. Článek 73 Statistika (1) Stát shromažďuje potřebná statistická data o stavu a vývoji obyvatelstva a hospodářství, společnosti, vzdělání, výzkumu a životním prostředí v ČR i ve světě. (2) Vydává předpisy o harmonizaci a vedení úředních registrů tak, aby shromažďování dat bylo komplexní, včasné, pravdivé a co nejméně nákladné. Článek 74 Stipendia na vzdělávání (1) Stát může poskytnout Krajům dotace na jimi poskytovaná stipendia studujícím na vysokých školách a jiných institucích, poskytujících vyšší školní vzdělání. Může podporovat mezikrajovou harmonizaci stipendií a stanovit jejich unifikaci. (2) Dodatky ke krajským opatřením může, s respektováním Krajské školní správy, přijmout vlastní opatření pro podporu vzdělávání. Článek 75 Podpora dětí a mladistvých (1) Kraje nesou náklady úkolů při plnění požadavků na zvláštní podporu a ochranu dětí a mladistvých. (2) Pro zvýšení péče o děti a mladistvé, kterou zajišťují Kraje, stát může podporovat i mimoškolní práci s dětmi a mladistvými. Článek 76 Sport (1) Stát podporuje amatérský sport, zvláště sportovní výchovu. (2) Stát zřizuje a provozuje alespoň jednu sportovní školu. Kraje mohou rovněž zřizovat a provozovat podobné školy.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jménem České

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 13.7.1992 Preambule Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003) This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM Vážení spoluobčané, k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace.

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více