Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem)"

Transkript

1 Občanská ústava ČR Zdeněk Trinkewitz 23. května 2012 Tento návrh ústavy ČR vychází ze Švýcarské ústavy z roku 1980 a z Ústavy Spojených států Amerických, ze dne 17. září Česká republika prochází již řadu let krizí politického systému, která zesílila zejména v probíhající celoevropské (celosvětové) krizi ekonomické. V posledních dvou létech se potvrzuje názor, že česká krize je vyvolávána nedokonalým ústavním systémem, který je založen na platné Ústavě z roku 1993, překotně přijaté po rozbití Československé federace v době, kdy politická erudice a kultura rozhodujících politických sil byly nedostatečné a navíc v rukou fantastů nebo dobrodruhů, kteří měli zájem na jejím vágním charakteru, umožňujícím jim cestu k osobní moci a k rozhodujícímu podílu na privatizaci (rozkradení) existujícího národního majetku. Dnes občanská veřejnost, neparlamentní opozice dnešní vlády, hlasitě a důrazně požaduje změnu Ústavy. A jsou to právě dědicové otců zakladatelů ČR, kteří tomuto požadavku oponují a argumentují tím, že občanská opozice je jen radikálně destruktivní, ale že nenabízí vlastní alternativu. To je ovšem lež. I v ČR působí Hnutí za přímou demokracii (součást světového hnutí WORLD DIRECT DEMOCRACY MOVEMENT WDDM), které dlouhodobě a fundovaně kritizuje nedostatečnost zastupitelské parlamentní demokracie a má ucelenou koncepci přechodu k demokracii, založené na reálné (nikoli jen v Ústavě deklarované) roli lidu jako zdroje vší moci ve státě. Můj návrh textu nové Občanské ústavy ČR nepovažuji ani zdaleka za dokonalý, ale pouze za východisko pro diskusi a za důkaz lživosti a nevzdělanosti odpůrců nové Občanské ústavy ČR. Jak vyplývá z návrhu textu Ústavy, vláda musí, na základě občanské iniciativy (petice) zahájit přípravu konceptu nové Ústavy a zorganizovat o ní celonárodní diskusi. Poté zorganizovat vypracování definitivního (paragrafového) znění Ústavy, projednat je, schválit v obou komorách parlamentu a vyhlásit pro její přijetí celostátní lidové referendum. Ústava může vstoupit v platnost jen po schválení v referendu. Při neschválení navržené Ústavy musí vláda, s přihlédnutím k požadavkům voličů, neprodleně zahájit další kolo schvalování, až do konečného pozitivního výsledku referenda. Po třech neúspěšných pokusech by měl President republiky Sněmovnu rozpustit a vyhlásí mimořádné volby do ní. Občanská ústava ČR (Návrh nové ústavy k přijetí referendem) PREAMBULE My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Věrni dobrým tradicím státnosti zemí Koruny české i státnosti československé. Odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, přijímáme tuto Občanskou ústavu České republiky.

2 HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Všeobecná deklarace lidských práv Článek 1 Všeobecná deklarace lidských práv je závaznou a nadřazenou součástí této Ústavy. Politický systém Článek 2 (1) Politický systém ČR je založen na principech přímé demokracie a důsledné subsidiarity výkonu moci v Krajích a Obcích České republiky. (2) Lid je zdrojem a subjektem nejvyšší moci ve státě; uplatňuje ji běžně prostřednictvím orgánů mocí zákonodárné, výkonné, soudní a informační. (3) Vůle lidu se realizuje vytvářením občanských sdružení, zejména politických stran a jejich zastoupením v zákonodárných sborech a také aktuální občanskou iniciativou a rozhodováním v systému referend (a plebiscitů). (4) Orgány státní moci slouží všem občanům. Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (5) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 3 (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. (2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Článek 4 (1) Území České republiky je definováno mezinárodními dohodami a smlouvami, platnými k datu vstupu této Ústavy v platnost a je nedotknutelné. Měněno může být pouze ústavním zákonem. (2) Území republiky se dělí na osm samosprávných Krajů: Praha Severočeský Severomoravský Jihočeský Středomoravský Západočeský Jihomoravský Východočeský (3) Kraje suverénně vykonávají všechna práva, která podle principu subsidiarity nejsou přenesena na orgány republiky a pokud nejsou v rozporu s touto Ústavou. Při přikazování a plnění úkolů státem je základem ohled na dodržování subsidiarity a kompetencí samosprávných územních orgánů. (4) Ústava a zákony ČR, vydané na jejím základě, jakož i všechny smlouvy, které jsou nebo budou uzavřeny jménem ČR, jsou vrcholným právem země; soudci všech stupňů jsou jimi vázáni. Poslanci sněmovny, členové zastupitelských sborů samosprávných územních celků, jakož i všichni nositelé ústavních mocí v ČR, jsou přísahou nebo slavnostním slibem vázáni dodržovat tuto Ústavu. Článek 5 Základy právního státu (vlády zákona) (1) Zákon je základem uplatňování a vymezení práva státem (2) Aktivita státu musí být ve veřejném zájmu a přiměřená. (3) Státní orgány a soukromé subjekty konají v dobré víře. (4) Republika respektuje mezinárodní právo.

3 Článek 6 Osobní a společenská odpovědnost Každá osoba je za sebe odpovědná a přispívá podle svých schopností k plnění cílů státu a společnosti. Základní, občanská a sociální práva Základní práva Článek 7 Lidská důstojnost Lidská důstojnost má být respektována a ochraňována. Článek 8 Rovnost práv (1) Všichni lidé jsou si před zákonem rovni. (2) Nikdo nemůže být diskriminován, zejména pro svůj původ, rasu, pohlaví, stáří, řeč, sociální postavení, způsob života, náboženství, filosofické nebo politické přesvědčení, nebo pro tělesnou nebo duševní neschopnost. (3) Muži a ženy mají rovná práva. Zákon zajišťuje právní a faktickou rovnost, zvláště v rodině, během vzdělávání a v zaměstnání. Muži a ženy mají právo na stejnou mzdu za stejnou práci. (4) Zákon přijímá opatření, kterými se odstraňují nevýhody handicapovaných lidí. Článek 9 Ochrana proti zvůli a záruka jednání v dobré víře Každá osoba má nárok na jednání státních orgánů bez svévole a v dobré víře. Článek 10 Právo na život a osobní svobodu (1) Každá osoba má právo na život. Trest smrti je zakázán. (2) Každý člověk má právo na osobní svobodu, jmenovitě na fyzickou a mentální integritu a na svobodu pohybu. (3) Mučení a jakákoli jiná forma násilí, nelidské nebo ponižující nakládání nebo trestání jsou v České republice zakázané. Článek 11 Ochrana dětí a mládeže (1) Děti a mládež mají nárok na zvláštní ochranu své osobní integrity a podporu jejich vývoje. (2) Uplatňují svá práva podle svých schopností, kterých dosáhly. Článek 12 Právo na pomoc v nouzi Kdokoli je v nouzi a bez možnosti se o sebe postarat, má nárok na pomoc a péči a na prostředky, nezbytné k životu v lidsky důstojných podmínkách. Článek 13 Ochrana soukromí (1) Každá osoba má nárok na respektování svého soukromí a rodinného života, obydlí, jakož i tajemství listovního, poštovního a telekomunikačního. (2) Každá osoba má nárok na ochranu proti zneužití osobních dat. Článek 14 Právo na manželství a rodinu Tato práva jsou zaručena. Článek 15 Svoboda víry a svědomí (1) Tyto svobody jsou zaručeny. (2) Každý má právo si svobodně zvolit náboženství nebo světový názor a praktikovat je sám nebo ve společnosti s jinými.

4 (3) Každý má právo se připojit nebo následovat náboženskou komunitu a účastnit se náboženského vzdělávání. (4) Nikdo nesmí být nucen vstoupit nebo účastnit se nějaké náboženské společnosti, vykonávat náboženské praktiky nebo se účastnit náboženského vyučování. Článek 16 Svoboda názoru a informací (1) Tyto svobody jsou zaručeny. (2) Každý má právo svobodně formovat a bez překážek vyjadřovat a šířit své názory. (3) Každý má právo dostávat svobodně informace poskytované všeobecně dostupnými zdroji šířit je. Článek 17 Svoboda medií (1) Svoboda tisku, radia a televize, stejně jako ostatních forem veřejného šíření publikací a informací je zaručena. (2) Cenzura je zakázaná. (3) Redakční tajemství je zaručeno. Článek 17a Právo na informace Občané mají právo na svobodný přístup ke všem informacím o správě státu, Krajů a Obcí, s výjimkou utajovaných podle zákona, a státní orgány mají povinnost mu je zpřístupnit. Přednostně formou prezentace dokumentů na veřejné elektronické komunikační síti (internetu). Článek 18 Je zaručena. Svoboda jazyka Článek 19 Nárok na základní a střední vzdělání Nárok na dostatečné a bezplatné základní a střední vzdělání je zaručen. Článek 20 Svoboda vědy Svoboda vědeckého výzkumu a vyučování je zaručena. Článek 21 Je zaručena. Umělecká svoboda Článek 22 Svoboda shromažďovací (1) Je zaručena. (2) Každý má právo organizovat shromáždění, účastnit se jej, nebo se k němu nepřipojit. Článek 23 Svoboda spolčovací (1) Je zaručena. (2) Každý má právo zakládat spolek nebo se k němu připojit a podílet se na jeho aktivitách. (3) Nikde nesmí být nucen se připojit nebo následovat jakýkoli spolek. Článek 24 Svoboda místa usídlení (1) Občané mají právo si zvolit místo pobytu kdekoli v zemi. (2) Mají právo opustit ČR nebo se do ní vrátit. Článek 25 Ochrana proti vyhnání, vydání a násilnému přesídlení (1) Občané nesmí být vydáni ze země. Mohou být vydáni zahraniční autoritě pouze s jejich souhlasem.

5 (2) Nikdo nesmí být vydán do státu, kde mu hrozí mučení nebo jiné násilí, nehumánní nakládání nebo trestání. Článek 26 Záruka majetku (1) Zákonně nabytý majetek je zaručen. (2) Vyvlastnění nebo omezení vlastnictví, ekvivalentní vyvlastnění, musí být plně odškodněno. Článek 27 Ekonomická svoboda (1) Je zaručena. (2) Zahrnuje svobodu volby povolání a přístupu k soukromému podnikání za účelem zisku a svobodu jejich vykonávání. (3) Podnikání státu, komunit a družstev je rovnoprávné s podnikáním soukromým. Článek 28 Svoboda profesního spolčování (1) Zaměstnanci, zaměstnavatelé a jejich organizace mají právo se spojovat za účelem ochrany svých zájmů, organizovat profesní spolky a k nim se připojit nebo nepřipojit. (2) Profesní konflikty mají být řešeny jednáním a zprostředkováním, jak je to jen možné. (3) Stávka a výluka jsou dovoleny, jestliže se týkají pracovních vztahů a jestliže neporušují povinnost zachovávat pracovní smír a vést smírčí jednání. (4) Stávka je přípustná i při obraně práv podle Čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv. (5) Zákonem je možno zakázat stávky určitým profesionálním skupinám. Článek 29 Všeobecné procedurální záruky (1) V soudních a správních záležitostech má každá osoba právo na rovné a spravedlivé projednávání a také na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. (2) Strany mají právo na to, být vyslechnuty. (3) Každá osoba, postrádající potřebné prostředky, má nárok na bezplatnou právní pomoc, jestliže její právní požadavek není beznadějný. Pokud je to k zachování jejích práv nutné, má nárok na bezplatné právní zastoupení. Článek 30 Záruka zákonného projednávání Každý má v právních sporech nárok na rozhodnutí soudu. Poslanecká sněmovna může pro výjimečné případy soudní projednávání vyloučit. Článek 31 Soudní projednávání (1) Každý, jehož věc má být soudně projednávána, má právo na soud, ustanovený podle zákona a podle příslušné jurisdikce, nezávislý a nestranný. Mimořádné soudy jsou zakázané. (2) Každá osoba, proti které je vedena občanská žaloba, má právo, aby byla projednávána soudem v jejím bydlišti. Jiné místo může stanovit zákon. (3) Soudní projednávání a vyhlašování rozsudků jsou veřejné. Zákonem je možné stanovit výjimky. Článek 32 Osobní svoboda - Habeas corpus (1) Osoba smí být zbavena svobody jen v případech a způsobem, které stanoví zákon. (2) Každá osoba zbavená svobody, má nárok být neprodleně informována o důvodech toho a poučena o svých právech v jazyce, kterému rozumí. Zatčená osoba musí dostat

6 možnost svá práva uplatňovat. Zvláště má též právo nechat informovat své blízké příbuzné osoby. (3) Každý, kdo je vzat do vyšetřovací vazby, má nárok být bez prodlení předveden k soudci; který rozhodne, jestli má zůstat ve vazbě, nebo má být propuštěn. Kdo je držen ve vyšetřovací vazbě, má nárok na rozsudek v přiměřené lhůtě. (4) Osoba zbavená svobody bez soudu je oprávněna si kdykoli vyžádat předvedení k soudu. Soud musí co nejrychleji rozhodnou o zákonnosti zatčení. Článek 33 Trestní řízení (1) Až do nabytí právní platnosti rozsudku, je každý považován za nevinného. (2) Každý obviněný z trestného činu má nárok, být informován neprodleně a úplně o obvinění proti němu. Musí mít možnost uplatňovat své právo na obhajobu. (3) Každý odsouzený má právo na odvolání k vyššímu soudu. Výjimkou jsou případy, kdy je první a poslední instanci Ústavní soud. Článek 34 Petiční právo (1) Každý má právo zaslat petici úřadům a nesmí za to být postižen žádnými sankcemi. (2) Obeslané úřady musí k petici projednat a veřejně sdělit v zákonné lhůtě své stanovisko. Článek 35 Politická práva (1) Politická práva jsou zaručena. (2) Záruka politických práv chrání svobodu názorů občanů a nezfalšovaný projev jejich volby. Článek 36 Uplatňování základních práv (1) Základní práva musí být uplatňována v platném právním řádu. (2) Kdokoli vykonává státní moc, je vázán základními právy a je povinen vyžadovat jejich dodržování. (3) Úřady zabezpečují základní práva a je-li to účelné, i v občanských vztazích. Článek 37 Omezení základních práv (1) Základní práva mohou být omezena pouze zákonem. Vážná omezení musí být zvlášť uvedena v zákonu. Výjimkou jsou případy bezprostředního ohrožení, které není jinak možné odvrátit. U všech omezení bez výjimky musí být stanovena dočasnost jejich platnosti, jak v zákonu, tak při mimořádném omezení..(2) Omezení základních práv smí být uzákoněno jen ve veřejném zájmu nebo pro jeho ochranu, nebo pro ochranu základních práv třetích osob. (3) Omezení musí být přiměřená. (4) Smysl základních práv je nedotknutelný. Občanská a sociální práva Článek 38 Občanství (1) Občanem ČR je ten, kdo je občanem jedné z obcí a jednoho z krajů. (2) Žádný nesmí být zvýhodňován nebo znevýhodňován ve svých občanských právech. Článek 39 Nabytí a ztráta občanství (1) Česká republika reguluje udělení a odebrání občanství původem, sňatkem a adopcí, připouští ztrátu i z jiných důvodů a umožňuje i znovunabytí. (2) Stanoví minimální podmínky pro naturalizaci cizinců a udílí naturalizační povolení.

7 (3) Usnadňuje naturalizaci dětí bez státní příslušnosti. Článek 40 Uplatňování politických práv (1) Česká republika reguluje uplatňování politických práv v celostátních záležitostech; Kraje je regulují v krajských a obecních záležitostech. (2) Politická práva jsou uplatňována v bydlišti. (3) Nikdo nesmí uplatňovat svá politická práva ve více než jednom místě. (4) Přistěhovalcům je možno poskytnout politická práva teprve po vyčkávací době tří měsíců po získání trvalého bydliště. Článek 41 Občané pobývající v zahraničí (1) ČR podporuje vztahy mezi svými občany žijícími v zahraničí a jejich styky s ČR. Muže podporovat organizace sledující tyto cíle. (2) ČR stanoví předpisy o právech a povinnostech svých občanů v zahraničí, zvláště o využívání politických práv v ČR, plnění vojenské a náhradní služby, sociální podpory a pojištění. Sociální cíle Článek 42 Všeobecná opatření (1) Republikové orgány působí spolu s osobní odpovědnosti a soukromou iniciativou pro dosažení toho, že: (a) každý se podílí na sociálním zabezpečení, (b) každý dostává nutnou zdravotní péči; (c) rodiny jako komunity dospělých a dětí jsou ochraňovány a podporovány; (d) zaměstnanci mohou zabezpečovat svůj život prací za přijatelných podmínek; (e) lidé hledající obydlí pro sebe a svojí rodinu je mohou získat za přiměřených podmínek; (f) děti a mládež, jakož i lidé v pracovním věku se mohou vzdělávat a zvyšovat si kvalifikaci podle svých schopností; (g) děti a mladiství jsou podporováni ve svém vývoji, aby se stali nezávislými a sociálně odpovědnými osobami a v získávání vlastní sociální, kulturní a politické integrity. (2) Republikové orgány se starají o to, aby každý byl zajištěn proti sociálním důsledkům stáří slabosti, nemoci, nehody, nezaměstnanosti, mateřství, osiření a ovdovění. (3) Státní a místní orgány usilují o sociální cíle v rámci svých ústavních kompetencí a svých dosažitelných zdrojů. (4) Z těchto sociálních cílů nevyplývá přímý nárok na podporu od státu. ÚZEMNÍ USPOŘÁDÁNÍ a SUBSIDIARITA Republika, Kraje a Obce Vztahy mezi ČR a Kraji Článek 43 (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován svými radami a zastupitelstvy. (3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

8 5) Členové zastupitelstev jsou voleni podle většinového principu, tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. (6) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období. (7) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem (8) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazná usnesení a vyhlášky. Článek 44 (1) Kraje mají širokou samosprávu ve všech záležitostech, kromě záležitostí vyhrazených republikovým orgánům. (2) Veřejné akty a dokumenty jednotlivých samosprávných územních celků jsou uznávány na celém území ČR. Poslanecká sněmovna může předepsat právní platnost takových aktů a dokumentů obecně platnými zákony. Článek 45 Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. Úkoly ČR a Krajů Úkoly ČR Článek 46 Orgány ČR plní úkoly, které jim přísluší podle Ústavy. Článek 47 Základní zákony a plnění státních úkolů (1) ČR přejímá ty úkoly, které překračují pravomoci Krajů nebo vyžadují jednotnou regulaci na úrovni ČR. (2) Může být určen celostátní subjekt, který ponese náklady takových celostátních úkolů. (3) Základní funkce státu musí všechny subjekty plnit shodně a veřejně. (4) Státní úkoly musí být plněny účelně a hospodárně. Článek 48 Kraje si samy určují úkoly, které mají plnit v rámci svých kompetencí. Spolupráce mezi orgány ČR a Kraji Článek 49 Principy (1) Republikové a krajské orgány se vzájemně podporují při plnění svých odpovědností a pracují společně. (2) Jsou povinny se vzájemně respektovat a podporovat. Poskytují si vzájemnou administrativní a právní pomoc. (3) Rozpory mezi kraji vzájemně nebo mezi kraji a státem jsou, jak jen možno, řešeny jednáním a smírčím řízením. Článek 50 Účast krajů na celostátním rozhodování (1) Podle Ústavy se Kraje podílejí na státním rozhodování, zvláště o zákonech. (2) Stát včas a důkladně informuje Kraje o svých záměrech, sděluje jim své stanovisko, když jsou dotčeny jejich zájmy. Článek 51 Implementace společných zákonů ČR (1) Kraje plní společné zákony podle ustanovení Ústavy a republikových zákonů.

9 (2) Státní a krajské orgány se mohou mezi sebou dohodnout, že Kraje budou při prosazování zákonů plnit programy, které bude stát finančně podporovat. (3) Stát svěří Krajům nejvyšší možnou volnost a s vědomím krajských zvláštností Úkoly krajů Článek 52 Samostatnost krajů (1) Stát respektuje subsidiaritu Krajů a Obcí. (2) Pověřuje Kraje dostatečnými vlastními úkoly a respektuje jejich organizační autonomii. Poskytuje Krajům dostatečné finanční zdroje a současně sleduje, jak je používají pro plnění svých úkolů. Článek 53 Volba a kompetence krajského hejtmana (1) Krajský hejtman je volem přímou volbou všemi voliči v Kraji na dobu 4 roků. (2) Kandidáty na funkci hejtmana mohou nominovat stejné subjekty a za stejných podmínek, jako při volbě členů Krajského zastupitelstva (3) Hejtman je volen přímou volbou všech oprávněných voličů kraje nejvýše ve dvoukolové volbě z kandidátů, navržených registrovanými občanskými sdruženími nebo občanskou iniciativou ad hoc, která podpoří svůj návrh peticí s podpisy alespoň 1000 voličů. (4) Kandidát, který dostal již v prvním kole nadpoloviční počet hlasů hlasujících voličů, se stane hejtmanem. Jestliže takovou většinu nezíská žádný z kandidátů, koná se druhé volební kolo, ve kterém se rozhoduje mezí dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního. Zvolen je kandidát, který získá většinu hlasů druhém kole. Volby hejtmanů všech krajů se konají v jednom termínu, který vyhlašuje Poslanecká sněmovny podle zákona. Ta určí dobu volby pro obě kola, která musí být stejná pro celé území České republiky. (5) Volitelnou na úřad hejtmana je jen osoba, která získala občanství ČR zrozením, dosáhla věku 30 let a bydlí v České republice alespoň 5 let. Bude-li hejtman zbaven svého úřadu, zemře-li, odstoupí anebo se stane neschopným k výkonu svých práv a povinností, přechází jeho úřad na vicehejtmana. Vicehejtman zastupuje hejtmana též z jeho pověření. (6) Hejtman složí slib při plenárním zasedání Krajského zastupitelstva. (7) Slib hejtmana: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu lidu našeho kraje a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (8) Krajské zastupitelstvo volí Krajskou radu, které předsedá Krajský hejtman. Krajská rada je výkonným orgánem Kraje mezi zasedáními Krajského zastupitelstva. Krajská rada volí také vicehejtmana, navrženého hejtmanem. (9) Hejtman se může vzdát svého úřadu na plenárním zasedání krajského zastupitelstva. (10) Hejtman musí být musí být zproštěn funkce, bude-li usvědčen z neomluvitelného porušení Ústavy, z úplatkářství nebo z jiných těžkých trestných činů. (11) Hejtman a vicehejtman dostávají za výkon své funkce náhradu, která je všechny Kraje jednotně stanovena zákonem. Krajské zastupitelstvo může rozhodnout o jejich dalších jednorázových odměnách, což musí být oznámeno s úředních informačních orgánech Kraje. (12) Hejtman je vrchním velitelem krajské domobrany při vnitřním ohrožení kraje, jeho obyvatel a majetku. Taktické řízení a velení akcí ukládá rozkazem náčelníkovi štábu Krajské domobrany. Náčelníka štábu domobrany jmenuje do funkce náčelník štábu Armády České republiky, kterému je odpovědný za dodržování Branného zákona při

10 velení Krajské domobraně. Článek 54 Smlouvy mezi kraji a obcemi (1) Kraje mohou mezi sebou uzavírat smlouvy, jakož i zakládat společné organizace a zařízení. Zejména mohou společně řešit úkoly regionálního zájmu. (2) Stát se může podílet v rámci svých kompetencí. (3) Smlouvy mezi Kraji a Obcemi nesmí být v rozporu se zákony a zájmy republiky, jakož i ostatních Krajů a Obcí. Musí být dány na vědomí republikovým orgánům. (4) Kraje mohou smlouvou zmocnit mezikrajové orgány k vydávání právních vyhlášek prostřednictvím společného vydavatelství. A to podle smlouvy buď: a. stejným způsobem, jaký platí pro vyhlašování a schvalování zákonů, b. nebo jak stanoví smlouva. Článek 55 Přednost a dodržování republikových zákonů (1) Republikové zákony mají přednost před usneseními (vyhláškami) Krajů a Obcí. (2) Stát dohlíží na dodržování zákonů jednotlivými Kraji a Obcemi. Článek 56 (1) Autonomie Obcí je zaručena podle práva. (2) Státní a krajské orgány berou při svém jednání zřetel na možné následky pro Obce. (3) Stát a Kraj berou ohled na zvláštní situaci měst a aglomerací. STÁTNÍ ZÁRUKY Článek 57 Ústavní pořádek (1) Stát střeží ústavní pořádek v Krajích a Obcích. (2) Zasahuje, jestliže je pořádek narušen nebo ohrožen a místní orgány se samy nemohou ubránit. Článek 58 Majetek a území samosprávných územních celků (1) Stát chrání majetek a území Krajů a Obcí. (2) Změny majetku Krajů a Obcí vyžadují souhlas dotčeného obyvatelstva a rovněž souhlas Poslanecké sněmovny formou jejího usnesení. (3) Hraniční úpravy mohou Kraje a Obce mezi sebou dohodnout smlouvou. PŘÍSLUŠNOSTI Vztahy se zahraničím Článek 59 Zahraniční záležitosti (1) Zahraniční záležitosti jsou věcí ČR. (2) Orgány ČR se starají o uznání a nezávislost ČR a o její blahobyt a přispívají ke zmírnění nouze a chudoby ve světě, k respektování lidských práv, k posilování demokracie a k mírovému soužití národů, stejně jako i k udržení základních přírodních zdrojů. (3) Stát bere ohled na kompetence Krajů a Obcí a na jejich zájmy Článek 60 Spoluúčast krajů na zahraničně-politických rozhodnutích (1) Kraje se účastní při přípravě zahraničně-politických rozhodnutích, která se týkají jejich kompetencí nebo důležitých zájmů. (2) Stát včas a úplně informuje Kraje a respektuje jejich stanoviska.

11 (3) Názor Krajů má zvláštní váhu v případech, jestliže se týkají jejich pravomocí. V těchto případech se Kraje účastní vhodným způsobem mezinárodního projednávání. Článek 61 Vztahy Krajů se zahraničím (1) Kraje mohou v oblasti svých pravomocí uzavírat smlouvy se sousedními zahraničními regiony. (2) Tyto smlouvy nesmí odporovat právu a zájmům ČR, ani právům ostatních Krajů. Před jejich uzavřením mají Kraje povinnost o nich republikové orgány informovat. (3) S podřízenými zahraničními subjekty mohou Kraje jednat přímo, v některých případech probíhá jednání prostřednictvím orgánů republiky. Bezpečnost, domobrana, civilní obrana Článek 62 Bezpečnost (1) Stát a Kraje se v rámci svých pravomocí starají o bezpečnost a země a ochranu obyvatelstva. (2) Koordinují svoje úsilí v oblasti vnitřní bezpečnosti. Článek 63 Armáda (1) Česká republika má armádu, která má dvě složky: a) profesionální armádu, která podléhá přímo Ministerstvu národní obrany a generálnímu štábu Armády ČR a která může být součástí ozbrojených sil v rámci obranné mezinárodní smlouvy a může být nasazena i v zahraničí. b) domobranu, složenou ze všech mužů, povinných základní vojenskou službou, která podléhá vojenskému velení v Krajích. Domobrana může být nasazena do služby pouze při ohrožení na území ČR. (2) Armáda ČR slouží k zabránění válce a přispívá k udržení míru. Brání zemi a její obyvatelstvo. Podporuje civilní úřady při obraně proti závažným ohrožením vnitřní bezpečnosti a při zvládání jiných mimořádných situací. Zákon může určit i další úkoly armády. (3) Nasazení armády včetně domobrany při celostátním ohrožení je věcí orgánů ČR s přihlédnutím k právům Krajů. Článek 64 Vojenská a náhradní služba (1) Každý český občan mužského pohlaví je povinen podstoupit vojenský výcvik a vykonávat vojenskou službu. Branný zákon stanoví podmínky této služby a umožní i službu náhradní. (2) Pro občanky je vojenská služba dobrovolná. (3) Vojenské a náhradní služby schopní občané, kteří nevykonají ani vojenskou, ani náhradní službu, musí zaplatit poplatek ve výši 5 průměrných ročních příjmů v ČR v rocích jejich povinné služby. Poplatek vybírají Kraje a zahrnují jej jako příjem do svého rozpočtu. (4) ČR vydává předpisy o přiměřené náhradě ušlého výdělku při službě v Domobraně. (5) Osoby, které vykonávají vojenskou nebo náhradní službu a při tom utrpí škody na zdraví nebo ztratí život, mají samy nebo jejich příbuzní nárok na přiměřené odškodnění a dočasnou (stanoví zákon) podporu státu. Článek 65 Organizace, výcvik a vyzbrojení armády (1) Vojenské zákonodárství, organizace, výcvik a vyzbrojování armády jsou věcí ČR. (2) Stát může vojenská zařízení Krajů převzít za přiměřenou náhradu.

12 Článek 66 Civilní služba (1) Zákonodárství o civilní službě je věcí státu. (2) Stát vydává předpisy o nasazení civilní služby ve stavech nouze. (3) Stát může civilní službu vyhlásit povinnou pro služby schopné muže a bezdětné ženy. (4) Stát vydává předpisy o přiměřené náhradě ušlého výdělku povolaných do civilní služby. (5) Osoby, které slouží v civilní službě a při tom utrpí škody na zdraví nebo ztratí život, mají samy nebo jejich příbuzní nárok na přiměřené odškodnění a dočasnou podporu od státu. Vzdělání, výzkum a kultura Článek 67 Vzděláváni (1) Stát a Kraje se společně starají v rámci svých pravomocí o vysokou kvalitu a užitnost vzdělání, získávaného v ČR. (2) Koordinují svoje úsilí a zajišťují svojí spolupráci prostřednictvím společných orgánů a opatření. (3) Zasazují se při plnění svých úkolů o to, aby cesty všeobecného a odborného vzdělávání nacházely stejné společenské uznání. Článek 68 Školství (1) Školství náleží do kompetence Krajů. (2) Kraje se starají o dostatečné základní a střední školní vzdělání, které je přístupné pro všechny děti. Základní školní vzdělání je povinné a podléhá státnímu vedení a dohledu. Na veřejných školách je bezplatné. (3) Kraje se starají o dostačující zvláštní vyučování pro všechny handicapované děti a mladistvé, včetně přípravy na individuální uplatnění až do dosažení věku 20 roků. (4) Aby při koordinaci vzdělání nevznikaly žádné potíže v harmonizaci školství v oblasti nástupu do školy, povinnosti školní docházky, délky a cílů jednotlivých stupňů vzdělání při přestupování mezi školami a při vzájemném uznávání školních vysvědčení, vydává stát potřebné předpisy. (5) Stát určuje začátek školního roku. (6) Při přípravě republikových vyhlášek, které se týkají kompetencí Krajů a Obcí má jejich spoluúčast mimořádný význam. Článek 69 Odborné vzdělávání (1) Stát vydává předpisy pro odborné vzdělávání (2) Stát podporuje širokou nabídku v oblasti odborného vzdělávání. Článek 70 Vysoké školy (1) Stát provozuje státní technické vysoké školy. Může zřizovat, přijímat do správy nebo provozovat i jiné vysoké školy a vysokoškolské instituce. (2) Stát podporuje krajské vysoké školy a může přispívat i na jiné, jím uznané vysoké školy a instituce. (3) Stát a Kraje se společně starají o koordinaci a zajištění kvality vysokého školství. Mají při tom na zřeteli autonomii vysokých škol a jejich rozdílné odpovědnosti a jednají shodně s institucemi, které plní stejné úkoly.

13 (4) Pro plnění svých úkolů uzavírají stát a Kraje smlouvy a přenášejí určitá oprávnění na společné orgány. Zákon stanoví kompetence, které mohou být předány a pevně stanoví organizační pravidla a postupy jejich koordinace. (5) Jestliže stát a Kraje nemohou nalézt společná řešení cestu při koordinaci cílů, pak stát vydá předpisy pro jednotlivé studijní stupně a přechody mezi nimi, o pokračování ve vzdělávání a o uznávání jednotlivých institucí a jejich školních vysvědčeních. K tomuto cíli může stát vázat svojí podporu podle jednotných podmínek a ve zvlášť nákladných oborech i podle rozdělení úkolů na jednotlivé školy Článek 71 Výzkum (1) Stát podporuje vědecký výzkum a inovace. (2) Svojí podporu může učinit závislou na tom, jak jsou zabezpečeny kvalita a koordinace výzkumu. (3) Stát může zřizovat, přejímat nebo provozovat výzkumné instituce. Zejména zřízením a trvalou podporou České akademie věd, jejímž úkolem je především základní přírodovědecký výzkum a rozvíjení humanitních věd, které nemohou být rozvíjeny na úzkém pojetí krátkodobé návratnosti nákladů a vytváření zisku. Článek 72 Další vzdělávání (1) Stát stanoví základní pravidla pro další vzdělávání. Řemeslné, umělecké, technické a vědecké všech oborů. (2) Toto vzdělání podporuje ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi, vysokými školami a ČAV a vyhrazuje si právo kontroly a orientování vzdělávacího procesu a jeho výsledků. (3) Stát stanoví ve spolupráci se vzdělávacími institucemi kriteria vzdělávání. Článek 73 Statistika (1) Stát shromažďuje potřebná statistická data o stavu a vývoji obyvatelstva a hospodářství, společnosti, vzdělání, výzkumu a životním prostředí v ČR i ve světě. (2) Vydává předpisy o harmonizaci a vedení úředních registrů tak, aby shromažďování dat bylo komplexní, včasné, pravdivé a co nejméně nákladné. Článek 74 Stipendia na vzdělávání (1) Stát může poskytnout Krajům dotace na jimi poskytovaná stipendia studujícím na vysokých školách a jiných institucích, poskytujících vyšší školní vzdělání. Může podporovat mezikrajovou harmonizaci stipendií a stanovit jejich unifikaci. (2) Dodatky ke krajským opatřením může, s respektováním Krajské školní správy, přijmout vlastní opatření pro podporu vzdělávání. Článek 75 Podpora dětí a mladistvých (1) Kraje nesou náklady úkolů při plnění požadavků na zvláštní podporu a ochranu dětí a mladistvých. (2) Pro zvýšení péče o děti a mladistvé, kterou zajišťují Kraje, stát může podporovat i mimoškolní práci s dětmi a mladistvými. Článek 76 Sport (1) Stát podporuje amatérský sport, zvláště sportovní výchovu. (2) Stát zřizuje a provozuje alespoň jednu sportovní školu. Kraje mohou rovněž zřizovat a provozovat podobné školy.

14 (3) Stát může vydávat předpisy pro sport mládeže a vyhlásit sportovní výchovu na školách za povinnou. Článek 77 Kultura (1) V oblasti kultury mají kompetence Kraje. (2) Stát zřizuje a podporuje celostátně významné a tradiční kulturní instituce, které jej reprezentují a rozvíjejí kulturní aktivity vysoké umělecké úrovně; bez podmínky jejich ekonomické soběstačnosti. Má však právo kontroly nad kvalitou jejich výkonů a jejich finančním hospodařením. (3) Stát dbá o adekvátní kulturní život a rozvoj národnostních menšin a etnik. Článek 78 Film (1) Stát podporuje českou uměleckou a vzdělávací filmovou produkci a kulturu. (2) Může vydat předpisy pro podporu pestrosti a kvality filmové nabídky. Článek 79 Církve a stát (1) Za řízení vztahů mezi církvemi a státem jsou odpovědné Kraje. (2) Stát a kraje mají přijmout opatření pro zachovávání společenského smíru mezi příslušníky různých náboženství. (3) V České republice jsou všem církvím a náboženským hnutím zakázány misijní aktivity. Evangelizační působení je přípustné pouze v rámci běžné církevní a náboženské činnosti. Životní prostředí Článek 80 Udržitelný vývoj Stát a Kraje mají povinnost chránit a zlepšovat vyvážený vztah mezi přírodou a její regenerační schopností na jedné straně, a potřebami lidí na čerpání jejích zdrojů na straně druhé. Článek 81 Ochrana životního prostředí (1) Stát vydává předpisy pro ochranu lidí a jejich životního prostředí před škodlivými a obtěžujícími vlivy. (2) Pečuje o to, aby takové vlivy byly odstraňovány. Náklady na to nesou jejich původci. (3) Za uplatňování předpisů nesou odpovědnost Kraje, pokud nejsou zákonem vyhrazeny státu. Článek 82 Územní plánování (1) Stát stanoví základní předpisy pro územní plánování. Ty zavazují Kraje a slouží účelnému a uspořádanému osídlování země. (2) Stát podporuje a koordinuje úsilí Krajů a spolupracuje s nimi. (3) Stát a Kraje berou ohled na potřeby Krajů při plnění úkolů v územním plánování. Článek 83 Geodesie (1) Geodézie je věcí státu. (2) Stát vydává předpisy pro úřední vyměřování. (3) Stát vydává předpisy pro harmonizaci úředních informací, týkajících se katastrálních záležitostí. Článek 84 Vody

15 (1) Stát se v rámci svých pravomocí stará o koncepci a plánování hospodárného využívání a ochranu vodních zdrojů a objektů, a také o všeobecnou obranu před škodlivými vlivy vod. (2) Vydává předpisy pro udržování a regulaci vodních zařízení, o využívání vod pro výrobu energie a pro účely chlazení a pro jiné zásahy do vodní cirkulace. (3) Vydává předpisy pro ochranu vod, pro zabezpečení přiměřených minimálních vodních průtoků, pro vodní stavby, pro bezpečnost vodních nádrží a pro ovlivňování vodních srážek. (4) Vodohospodářskými zařízeními disponují Kraje. Ty mohou zvýšit poplatky za využívání vod v mezích republikových zákonů. Stát má právo používat vodní zdroje pro svoje dopravní podniky a platí za to poplatky a odškodnění. (5) O vodních právech na mezinárodní úrovni a o souvisejících poplatcích rozhoduje stát ve spolupráci s dotčenými Kraji. Jestliže se Kraje na mezinárodních vodních právech nemohou dohodnout, rozhoduje stát. (6) Stát bere ohled při plnění svých úkolů na požadavky krajů, z jejichž povodí vody pocházejí. Článek 85 Lesy (1) Stát se stará, aby les mohl plnit svoje funkce: ochrannou, užitkovou a rekreační. (2) Stanoví základní principy ochrany lesů. (3) Podporuje opatření pro zachování lesů. Článek 86 Ochrana přírody a krajiny (1) Za ochranu odpovídají Kraje. (2) Stát bere při plnění svých úkolů ohled na požadavky ochrany přírody a krajiny. Chrání krajinu, místní pozoruhodnosti, historická místa, stejně jako kulturní památky, udržuje je v původním stavu, jestliže to veřejné zájmy umožňují. (3) Může podporovat požadavky ochrany přírody a krajiny a objekty s celostátním významem získat nebo chránit na základě vyvlastnění. (4) Vydává předpisy k ochraně živočišné a rostlinné říše, k udržení jejich biotopů v přirozené různorodosti. Chrání ohrožené druhy před vyhubením. (5) Rašeliniště a mokřady zvláštní krásy a významu jsou chráněny. Nesmí v nich být budována žádná zařízení, ani prováděny půdní úpravy. Výjimku tvoří pouze zařízení, která slouží dosavadnímu využívání rašeliny a rašelinišť. Článek 87 Rybářství a honitba (1) Stát vydává základní předpisy pro provozování rybářství a lovu, zvláště pro udržení rozmanitosti druhů ryb a divoce žijících savců a ptáků. (2) Vlastní provozování a dohled je věcí Krajů. Článek 88 Ochrana zvířat (1) Stát vydává předpisy pro ochranu zvířat. (2) Zejména řídí: a. ustájení zvířat a péči o ně b. pokusy na zvířatech a ohrožení jejich života c. používání zvířat d. dovoz zvířat a živočišných produktů e. obchod se zvířaty a jejich dopravu f. usmrcování zvířat (3) Za dodržování předpisů jsou odpovědné Kraje.

16 Veřejné infrastruktury Článek 89 Veřejné podniky Stát může zřizovat a provozovat veřejné podniky v zájmu celé země nebo jejích velkých oblastí nebo zřizování takových podniků podporovat. Článek 90 Provoz na silnicích (1) Stát vydává předpisy pro provoz na silnicích. (2) Vykonává vrchní dozor nad silnicemi celostátního významu a může určit, které průjezdní silnice musí být pro provoz průjezdné. (3) Za používání dálnic a rychlostních silnic pro individuální dopravu platí české fyzické osoby mýtné (silniční poplatky) podle zákona. (4) Za používání dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy pro komerční dopravu platí všichni uživatelé mýtné podle zákona. Článek 91 Národní silnice (1) Stát zajišťuje výstavbu a provozuschopnost národní silniční sítě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. (2) Stát staví, provozuje a udržuje národní silnice. Hradí náklady této služby. Tento úkol může přenést zcela nebo částečně na veřejné, soukromé nebo smíšené odpovědné subjekty. Článek 92 Tranzitní doprava (1) Stát chrání životní prostředí před negativními důsledky tranzitní dopravy. Omezuje zatížení tranzitním provozem na míru, které není škodlivá pro lidi, zvěř a rostliny, ani pro jejich biotopy. (2) Dálková doprava zboží přes území probíhá uvnitř hranic republiky zpravidla po železnici. Vláda přijímá nutná opatření k omezení silniční tranzitní dopravy. Výjimky jsou přípustné jen tehdy, když jsou nevyhnutelné. Musí být blíže určeny zákonem. Článek 93 Poplatky za těžkotonážní silniční provoz (1) Stát může zavést pro těžkotonážní silniční provoz poplatky za amortizaci silnic, protože on zapříčiňuje všeobecné náklady, které nemohou být hrazeny z jiných výkonů a poplatků. (2) Čistý výnos poplatků se použije na krytí nákladů, které vznikají v souvislosti se silničním provozem. (3) Na čistém výnosu se podílejí i Kraje. Při výpočtu podílů se musí přihlížet ke zvláštním dopadům na jejich území. Článek 94 Spotřební daň na pohonné hmoty a další dopravní poplatky (1) Stát zavádí spotřební daň na pohonné hmoty. (2) Použije polovinu čistého výnosu ze spotřební daně za pohonné hmoty, jakož i čistý výnos poplatků za provoz na národních silnicích, pro následující úkoly a náklady, související se silničním provozem: a. výstavbu, údržbu a provoz národních silnic b. opatření k podpoře kombinovaného provozu a dopravy motorových vozidel s posádkou c. opatření ke zlepšení dopravní infrastruktury ve městech a aglomeracích d. příspěvky na ochranné stavby proti přírodním ohrožením a na opatření pro ochranu životního prostředí a krajiny, které si silniční doprava vynucuje

17 e. všeobecné příspěvky na náklady krajů na silnice, které jsou otevřené pro silniční provoz f. příspěvky krajům, které nemají národní silnice Článek 95 Železnice a další dopravní cesty Legislativa pro železniční dopravu, lanové dráhy, lodní dopravu, jakož i leteckou a kosmickou je věcí státu. Článek 96 Pěší a turistické cesty Základní pravidla stanoví stát. Jejich správa je věcí Krajů a Obcí. Článek 97 Energetická politika (1) Stát a Kraje se starají v rámci svých pravomocí o vyhovující a různorodé, spolehlivé, hospodárné a přírodnímu prostředí neškodící zabezpečení energie a také o její úspornou a racionální spotřebu. (2) Stát vydává základní předpisy pro využívání domácích a obnovitelných energetických zdrojů a o jejich úsporné a racionální využívání. (3) Stát vydává předpisy pro energetickou náročnost staveb, zařízení, vozidel a přístrojů. Podporuje vývoj technik, zejména pro úsporu energie a v oboru obnovitelných zdrojů. (4) Za opatření, která se týkají spotřeby energie v budovách, jsou odpovědné především Kraje. (5) Stát ve své energetické politice nese odpovědnost za úsilí Krajů a Obcí a za jejich hospodaření, při tom bere ohled na rozdílné poměry v jednotlivých krajích a na ekonomickou únosnost. Článek 98 Jaderná energie Legislativa v oblasti jaderné energie je věcí státu. Článek 99 Doprava energie (1) Stát vydává předpisy pro dopravu a dodávky elektrické energie. (2) Legislativa pro potrubí na dopravu tekutých nebo plynných paliv je věcí státu. Článek 100 Pošta a telekomunikace (1)Stát se stará o dostatečné a kvalitní základní zabezpečení poštovních a telekomunikačních služeb po celém území ČR. (2)To nevylučuje privatizaci těchto služeb. /3) Tarify podléhají státní regulaci v souladu se směrnicemi Evropské unie. Článek 101 Rozhlas, televize a jiné elektronické šíření informací (1) Legislativa pro rozhlas, televizi a pro další formy veřejného technického šíření informací je věcí státu. Tato média se podílejí na vzdělávání a kulturním rozvoji, svobodné tvorbě názorů a na zábavě. Respektují zvláštnosti a požadavky Krajů. Jejich povinností je informovat o událostech pravdivě a přinášet a vyjadřovat rozdílné názory. (2) Nezávislost rozhlasu a televize a jejich autonomie při stanovení programové náplně jsou zaručeny. (3) Je nutno brát ohled na úlohu ostatních medií, zejména tisku. (4) Stížnosti na programy mohou být předkládány příslušným mediálním radám, zřízeným pro dohled podle Ústavy. Pravidla pro podnikání

18 Článek 102 Základní pravidla pro národní hospodářství (1) Stát i Kraje dbají na dodržování pravidel mravné liberální ekonomiky. (2) Respektují zájmy národního hospodářství a přispívají, spolu se soukromým i kolektivním podnikáním, k ekonomickému zajištění obyvatelstva. (3) Odchylky od principů svobodného podnikání, zvláště ty, které omezují konkurenci, jsou přípustné pouze, jsou-li stanoveny v Ústavě. Článek 103 Podnikání (1) Stát vydává předpisy pro výkon podnikání, především Obchodní zákoník (2) Stará se o jednotnost hospodářského prostoru ČR. Článek 104 Politika ochrany konkurence (1) Stát vydává předpisy proti národohospodářsky a sociálně škodlivým následkům existence kartelů a všech jiných omezení konkurence. (2) Proto přijímá opatření: a) k vyloučení zneužívání cenové tvorby mocnými podniky a organizacemi podle soukromého i veřejného práva, b) proti zneužití informací v obchodním styku c) proti nekalé konkurenci (3) Stát může k tomuto účelu zřídit protimonopolní úřad. Článek 105 Ochrana spotřebitelů (1) Stát přijímá opatření na ochranu spotřebitelů. (2) Vydává předpisy o právních prostředcích, které mohou využívat organizace spotřebitelů. Tyto organizace mají v oblasti legislativy stejná práva, jako odborové a podnikatelské svazy. (3) Kraje se snaží řešit spory smírčím jednáním v předmětu sporu nebo zjednodušeným a rychlým soudním projednáním. Stát stanoví limity pro náhrady ve sporu. Článek 106 Banky a pojišťovny (1) Stát vydává prostřednictvím České národní banky předpisy pro banky a bursu. Může vydávat předpisy i pro jiné nebankovní finanční aktivity. (2) Vydává předpisy pro veřejné i soukromé pojišťovnictví. Článek 107 Peněžní a valutová politika (1) Státu přísluší právo emise mincí a bankovek. (2) Česká národní banka řídí jako nezávislá centrální banka peněžní a měnovou politiku, která slouží celé zemi a je vedena ve spolupráci s Vládou republiky. (3) ČNB vytváří ze svých výnosů valutové rezervy, jejichž část je tvořena zlatem. (4) Devizové rezervy a čistý zisk ČNB mohou být z jejího vlastního rozhodnutí použity pro stabilizaci státního rozpočtu. Článek 108 Konjunkturní politika (1) Vláda i Sněmovna poslanců ČR přijímají opatření pro rovnoměrný konjunkturální vývoj národního hospodářství, zvláště k předcházení a bránění nezaměstnanosti a zdražování. (2) Vláda sleduje hospodářský vývoj jednotlivých regionů a spolupracuje při tom s Kraji. (3) Stát může v peněžnictví a úvěrování, v zahraničním obchodu a v oblasti veřejných financí, v nutných případech omezit svobodu podnikání.

19 (4) Stát, Kraje a Obce přihlížejí při svých příjmech a vydáních ke stavu hospodářské konjunktury. (5) Ke stabilizaci konjunktury může stát preventivně předepsat podnikům dodatečné poplatky, nebo poskytovat rabaty. Získané prostředky podniky povinně uloží do Rezervních fondů. Při uvolnění mají být přímé poplatky vráceny, nepřímé použity pro uhrazení rabatů nebo do podnikových Fondu zaměstnanosti. (6) Stát může zavázat podniky k vytváření rezerv ve Fondech zaměstnanosti, k tomu jim poskytovat daňové úlevy a může k tomu zavázat i Kraje. Po uvolnění rezerv se podniky samy rozhodnou o jejich použití v rámci zákonných podmínek. Článek 110 Politika zahraničního obchodu (1) Stát chrání zájmy hospodářství ČR v zahraničí. (2) Ve zvláštních případech může přijmout opatření k ochraně vnitřního hospodářství. V případech nouze může porušit svobodu podnikání. Článek 112 Zásobování státu (1) Vláda ČR zabezpečuje zásobování státu životně důležitým zbožím a službami pro případ politicko-mocenského nebo válečného ohrožení, nebo pro případy nouze, které není hospodářství schopno řešit. Přijímá proto preventivní opatření. (2) Může při tom porušit zákonem zaručovanou svobodu podnikání. Článek 113 Strukturální politika (1) Stát může podporovat ohrožené oblasti a takové obory hospodářství a povolání, jejichž vlastní nouzová opatření nejsou dostatečná pro zajištění jejich existence. Při tom se může v nouzi odchýlit od principu svobodného podnikání. (2) Respektuje při tom směrnice Evropské unie. Článek 114 Zemědělství (1) Stát se stará o to, aby zemědělství poskytovalo trvalou a tržně orientovanou produkci jako významný přínos k: a. spolehlivému zásobování obyvatelstva, b. udržení přírodních zdrojů a k péči o kulturu krajiny, c. rovnoměrnému osídlení území. (2) Dále, k uvážlivé svépomoci zemědělství a v případě nutnosti, odchylně od principu svobodného podnikání, stát podporuje zemědělské provozy obhospodařující půdu. (3) Orientuje své směrnice tak, aby zemědělství plnilo svoje multifunkcionální úlohy. To v souladu se směrnicemi Evropské unie. K tomu má stát tato zvláštní oprávnění a úkoly: a. Doplňuje příjmy zemědělců dotacemi jako přiměřenou náhradou za realizované výkony za předpokladu, že vykázaly ekologické přínosy. b. Podporuje ekonomicky atraktivními prostředky výrobní formy, které jsou blízké přírodě a šetrné k životnímu prostředí a zvířeně. c. Vydává předpisy pro prokazování původu, kvality, způsobu výroby a zpracování potravin. d. Chrání životní prostředí před poškozováním nadměrným používáním umělých hnojiv, chemikálií a dalších pomocných látek. e. Může podporovat zemědělský výzkum, poradenství a vzdělávání a poskytovat investiční pomoc. f. Může vydávat předpisy pro upevnění pozemkového vlastnictví zemědělců. (4) K tomu poskytuje své věcně orientované prostředky z oblasti zemědělství.

20 Článek 115 Alkohol a jiné drogy (1) Legislativa pro výrobu, dovoz, rafinaci a spotřebu lihovin je věcí státu. (2) Stát nese zvláštní odpovědnost za škodlivé následky drogových závislostí. Článek 116 Hazardní hry (1) Legislativa pro hazardní hry a loterie je věcí státu. Část pravomocí může převést na Kraje. (2) Pro zřízení a provoz heren a loterií je nutná státní koncese. Stát přihlíží při udělování koncesí k regionálním podmínkám a k rizikům hazardních her. (3) Stát předepisuje hernám poplatky, závislé na jejich výnosech; ty nesmí překročit 80% hrubého výnosu heren. Výnosy těchto poplatků jsou použity výhradně na státní dotace do pojištění starobního, invalidního a handicapovaných. (4) Povolení k provozování výherních hracích automatů vydávají výhradně Kraje. Článek 117 Zbraně a válečný materiál (1) Stát vydává předpis proti zneužití zbraní, jejich příslušenství a munice. (2) Vydává předpisy pro výrobu, získávání a používání, jakož i pro dovoz, vývoz a tranzit válečného materiálu. Bydlení, práce, sociální zabezpečení a zdraví Článek 118 Bytová výstavba a podpora bytového vlastnictví (1) Stát podporuje bytovou výstavbu, nabývání bytového a domovního majetku, který slouží bydlení soukromých vlastníků, a také aktivity jednatelů a organizací pro kolektivní bytovou výstavbu. (2) Zejména podporuje uvolňování a nákup pozemků pro bytovou výstavbu, její racionalizac a zlevňování a také zlevňování nákladů na bydlení. (3) Může vydávat předpisy o uvolňování pozemků pro bytovou výstavbu a pro racionalizaci výstavby. (4) Bere při tom ohled jmenovitě na zájmy rodin, postižených, potřebných a handicapovaných. Článek 119 Nájem bytů (1) Stát vydává předpisy proti zneužívání nájmu, jmenovitě proti přemrštěnému nájemnému, jakož i pro možnost odporu proti bezdůvodné výpovědi a proti časově omezeným podmínkám nájmu. (2) Může vydávat předpisy pro obecně platné rámcové podmínky nájemních smluv. Ty však mohou být vydány jako obecně platné pouze tehdy, jestliže jsou v souladu se zájmy menšin, respektují regionální specifika a neporušují rovnost práv. Článek 120 Práce (1) Stát může vydat předpisy pro: a. ochranu zaměstnanců, b. vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zejména pro společné řešení podnikových a zaměstnaneckých záležitostí, c. zprostředkování zaměstnání, d. obecně platné kolektivní pracovní smlouvy.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ÚSTAVNÍ PRÁVO RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy, čtvrté vydání.fortuna, a.s.s.175. ISBN: 80-7373-010-3. Obr.1. Pražský hrad AUTOR: Ing. Jitka ZELENÁ DATUM

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Indikátor Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % Návaznost na strategické dokumenty ČR

Indikátor Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % Návaznost na strategické dokumenty ČR Domácnosti s čistým příjmem pod hranicí životního minima Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % náhradní indikátor (nahrazuje indikátor populace žijící pod hranicí chudoby před

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více