ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013"

Transkript

1 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při správě území, které je vymezeno územní působností zúčastněných obcí, a to zejména: dopravní obslužnost, péče o památky, odpadové hospodářství, podporu venkovské turistiky, školské otázky, sociální služby a zdravotní péče o občany, kulturní činnost obcí, budování turistických stezek a cyklostezek, úpravu vodních toků a rybníků, zabezpečování čistoty obcí, správu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, propagace oblasti apod. Svazek obcí sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj. Návrh rozpočtu a výsledek hospodaření je zveřejňován v souladu s platnými právními předpisy. Mikroregion tvoří tyto členské obce: Hulice, Chlum, Javomík, Kladruby, Rataje, Tichonice, Trhový Štěpánov, Zdislavice Od pro mikroregion na základě uzavřené pracovní smlouvy pracuje manažerka. Manažerka sleduje dotační politiku a spolupracuje s jednotlivými členskými obcemi na základě jejich potřeb při realizaci a adrninistraci dotačních projektů, včetně zajištění veřejných zakázek. Dále pomáhá při organizaci společenských a propagačních akcí mikroregionu a členských obcí. Vytváří potřebné databáze, propaguje činnost mikroregionu i obcí, spravuje webové stránky mikroregionu, vytváří rozvojovou strategii mikroregionu a členských obcí, zajišťuje komunitní plánování. Spolupracuje se spolky a zájmovými skupinami. Zastupuje mikroregion v MAS Blaník, o.s. a hájí jeho zájmy, spolupracuje na tvorbě rozvojové strategie MAS, účastní se pracovních setkání a programových výborů, konferencí a seminářů. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 schválený upravený skutečné % % rozpočet rozpočet plnění schváleného upraveného v Kč vkč vkč rozpočtu rozpočtu Příjmy ~ ~ Výda.ie ~ ~ Saldo příjmů a výdajů po ,0~ 3.290,0~ 3.682,6í 111,9 konsolidaci Výbor mikroregionu schválil rozpočet na rok 2013 na své schůzi konané dne jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytkem na běžném účtu vytvořený k Hospodaření svazku probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Výbor mikroregionu schválil změnu rozpočtu celkem sedmi rozpočtovými opatřeními. V roce 2013 bylo celkem zpracováno 23 došlých faktur, 47 pokladních dokladů a 168 účetních dokladů.

2 Přehled o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o financujících položkách schváleny upravený skutečné % % třída rozpočet rozpočet plnění schváleného upraveného vkč vkč vkč rozpočtu rozpočtu 1 - Daňové přtimv 2 - Nedaňové přijmv 2.000,OC ,OC ,3S 870,3 99,9 3 - Kapitálově pří.im~ 4 - Přiiaté transfery ,OC ,OC ,OC 114,5 100 Přtimv celkem ,0~ ,0~ ,39 117, Běžné vvdaie ,OC ,OC ,72 109,0 98,2 6 - Kanitálově výdaje 1.160,OC 1.156,OC 0,0 99,7 Výdaje celkem ,0~ ~ ,2 99,9 Financování , ,0~ ,67 0,0 111,9 Přehled úprav rozpočtu njmy v tis.. Kč ODP po- schválený upravený skutečné schváleného upraveného A ložka rozpočet rozpočet plnění rozpočtu rozpočtu neinv. transfery ze SR ,00 47,88 47,88 0,0 100,0 neinv. transfery od obcí ,73 521,73 521,73 100,0 100,0 neinv. transfery od ÚR 4] ,0 převody z rozpočt. účtů ,00 0,20 0,20 0,0 100,0 invest. transfery od obcí ,00 13,80 13, ,0 komunální služby , ,24 0,0 99,9 obec. př. z tin. operací ,00 1,18 1,16 58,3 98,7 Příj my celkem ,72 614,69 117,4 100,0 V'd.. K~ 'y~ aje v tis. c ODPA schválený upravený skutečné schváleného upraveného rozpočet rozpočet plnění rozpočtu rozpočtu Cestovní ruch , ,3 998 Komun. služby a územ. roz , ,4 99,9 Ost. čin. k ochraně p.řírody , ,0 100 Obec. výdaje z finanč, operací ,00 2, ,0 100,0 Převody v!. rozpočt. účtům ,00 0,20 0,20 0,0 100,0 Výdaje celkem 559,36 611,43 611,01 109,2 99,9 Přehled přijatých příspěvků a dotací v roce 2013 Finanční prostředky mikroregionu jsou tvořeny členskými příspěvky jednotlivých obcí dle počtu obyvatel, dále investičními příspěvky obcí a dotacemi z jiných zdrojů. O majetku mikroregionu je řádně účtováno a vedena evidence stavu majetku. V roce 2013 mikroregion obdržel dotaci od MMR na projekt Seminář "Studenti pro venkov XII.". Na spoluúčast tohoto projektu přispěly Mikroregion Blaník a Mikroregion Želivka. 2

3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v Kč Vratka+ { Poskytovatel Polož ÚZ Účel Poskytnuto Vyčerpáno nárokka k k při finanč. {nárok! vypořádání MMR Seminář "Studenti pro , ,- 0,- venkov XII." Celkem , ,- Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům ůzemní úrovně v Kč Vratka+ { Poskytovatel Polož org. Účel Poskytnuto Vyčerpáno nárokka k k 3I.J při finanč. {nárok! vvpořádání OSO Blaník příspěvek na Seminář 6.840, ,- 0,-,Studenti pro venkov Xll." OSO Želivka příspěvek na Seminář ,- 0-, "Studenti pro venkov XII." Celkem ,- 0,- Příspěvky od obcí celkem schváleny upravený skutečně % % rozpočet rozpočet plnění schváleného upraveného vkč vkč vkč rozpočtu rozpočtu členské příspěvky ,73 521,73 100,0 100,0 investiční přispěvkv 0,00 13,80 13,80 0,0 100,0 Přehled příjmu členských příspěvků od obcí na provoz mikrore2ionu v roce 2013 v Kč počet schváleny upravený skutečné Název obce obvvate rozpočet rozpočet plnění Hulice , , ,00 Chlum , , ,00 Javomík , , ,00 K.ladruby , ,00 Rataje , , ,00 Tichonice , , ,00 Trhový Štěpánov , , ,00 Zdislavice , , ,00 Příspěvky celkem , , ,00 Přehled příjmu investičních příspěvků od obcí na stavbu rozhledny v roce 2013 v Kč doplatek za rok

4 počet schválený upravený skutečné Název obce obyvate rozpočet rozpočet plnění Chlum 138 0, , ,00 Příspěvky celk , , ,00 Investiční příspěvek od obcí mikroregionu na stavbu rozhledny na rok 2012 byl schválen výborem mikroregionu na schůzi ve výši 100,- Kč na občana z každé obce mikroregionu. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů v roce 2013 mikroregion neměl. Pořízený majetek v roce 2013 V roce 2013 neprobíhaly žádné investiční akce. a položce pořízený majetek byla zaúčtována jako přírůstek částka Kč na projekt aučná stezka s rozhlednou na Javornické hůře. Změna stavu finančního majetku v roce 2013 v Kč Mikroregion má tři běžné účty, z toho u České spořitelny a.s., - základní běžný účet, který financuje běžný provoz a vkladový účet, kam přicházejí investiční příspěvky a účet u ČNB běžný účet pro financování dotace ze státního rozpočtu. Druh účtu PS k KS základní běžný účet ČS , ,08 vkladový účet ČS ,58 běžný účet ČNB 0,00 88,47 Celkem , ,13 Výsledek hospodaření za rok 2013 v Kč Náklady celkem ,72 Výnosy celkem ,39 Výsledek hospodaření po zdanění - ztráta ,33 Reforma účetnictví státu a změna lel:islativy V rámci reformy účetnictví státu která započala v roce 2010 a nadále pokračuj e, došlo k významné změně legislativy pro ÚSC a DSO. Svazek obcí, jako vybraná účetní jednotka, účtoval podle nové legislativy a řídil se: - zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) - vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků - českými účetními standardy č Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce V případech neupravených uvedenou legislativou se účetní jednotka řídila předpokladem věrného a 4

5 poctivého zobrazení skutečnosti. Mikroregion nevlastní dlouhodobý majetek, který by měl být odepisován dle ČÚS č. 708, k dooprávkován za období od jeho pořízení do konce roku 2011 (změna metody) a v dalších letech průběžně odepisován. Při zpracování účetní závěrky byly k sestaveny výkazy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO; Rozvaha; Výkaz zisku a ztráty; Příloha účetní závěrky; Protokol o schválení účetní závěrky za rok Přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2013 Mikroregion Český smaragd na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středo českého kraje v Praze. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne V průběhu kontroly byly poskytnuty veškeré požadované doklady a informace související s činností mikroregionu. č. Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český smaragd Trhový Štěpánov za rok 2013 bylo provedeno se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo aj zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) Přezkoumání hospodaření provedli a zprávu zpracovali zaměstnanci Odboru fmanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření mikroregion za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadu v Trhovém Štěpánově. Závěrem lze konstatovat, že mikroregion v roce 2013 hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem, jehož změny v průběhu roku schválil výbor mikroregionu. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením mikroregionu za rok 2013 souhlasit a schválit závěrečný účet mikroregionu bez výhrady. Nedílnou součást Závěrečného účtu Mikroregionu Český smaragd Trhový Štěpánov tvoří výkazy účetní závěrky sestavené k : Výkaz pro hodnocení rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO; Rozvaha; Výkaz zisku a ztráty; Příloha účetní závěrky a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Tyto výkazy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadu v Trhovém Štěpánově. Připomínky k závěrečnému účtu mikroregionu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do nebo ústně na jednání výboru mikroregionu dne V Trhovém Štěpánově dne 26. května 2014 Ing. Václav Nekvasil V.r. předseda mikroregionu Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis: Petr Chobot 11 I. J (/lo",,/- Sejmuto dne: Jméno a podpis: V elektronické podobě vyvěšeno dne: 2~ Jméno a podpis: Petr Chobot tli.:> Let 5 Sejmuto dne: Jméno a podpis:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E R O K 2 0 0 6 I. Finanční hospodaření obce v roce 2006 Zastupitelstvo obce pro rok 2006 schválilo rozpočet 22. 2. 2006. Od počátku roku do 22. 2. 2006

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více