Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze"

Transkript

1 FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení typu párek v rohlíku, bageta, peivo, sušenky a nealkoholické nápoje. Výrobu tedy zahrnuje pouze párek v rohlíku, káva apod. Vše ostatní je pouze prodej zboží. Umístní na Hlavním nádraží v Praze je výhodné, protože tu denn projde mnoho lidí, kteí se ped cestou oberství, pípadn nakoupí svainu na cestu. Marži zpoátku volím na 25%. V prbhu let mním, v závislosti na konkurenceschopnosti. 2. Lidské zdroje Provozní dobu volím takto - oteveno 365 dní v roce od 8:00 do 20:00, minus dvakrát plhodina na obd, plus hodina na úklid, tedy 12 pracovních hodin denn. Na dvousmnný provoz budu potebovat nejmén 3 prodavaky, nástupní plat 110K/hod. Každý provedu navýšení platu o 6%. 3. Poátení rozvaha Je teba poídit stánek samotný, vetn jeho vybavení. Stánek budu zásobovat, nejlépe vlastním autem. Dále je nutné mít na zaátku njaké peníze stranou na nákup zásob zboží. Volím ástku odpovídající pibližn nákladm na nákup zboží tvrt u dopedu. Co se týe daových odpis, musím se ídit platným zákonem. Stánek ocelové konstrukce se odepisuje 10 let, automobil 4 y. Cena vybavení stánku nepesahuje jednotliv více než tyicet tisíc a tím pádem ho nelze odepsat vbec. 3.1Poátení rozvaha aktiv/pasiv: Aktiva stánek technické vybavení auto peníze CELKEM Pasiva vlastní kapitál cizí zdroje: úvr od banky (12%) pjka bezúroná CELKEM

2 4. Financování Dle rozvahy budu potebovat na rozjezd projektu dva miliony stopadesát tisíc korun. Do projektu vlkádám vlastní kapitál v hodnot jeden milion korun. Dále se mi naskytla možnost bezúroné pjky od rodinného píslušníka v hodnot stopadesát tisíc korun, se splatností 3 y. Na zbytek si pjím u banky formou úvru ve výši milion korun, s dobou splatnosti 5 let a úem 12%. 4.1 Splácení úvru Naskýtají se dv základní možnosti splácení, ato formou konstantních splátek a konstantního úmoru. Ob možnosti vykreslují následující dv tabulky. 4.1.a) Konstantní úmor úmor ú splátka diskont.splátka 1 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 CELKEM , , , , b) Konstantní splátka úmor ú splátka diskont.splátka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 CELKEM , , , ,35 Z porovnání tabulek vyplývá, že zvolím-li konstantní úmor zaplatím v soutu na splátkách mén korum. Zajímavjsí ovšem je, orientovat se podle diskontovaných splátek, kde diskont volím 15%. Zde je patrné, že výhodnjší bude zvolit formu splácení konstantní splátkou. 5. Analýza trhu Na Hlavním nádraží psobí více takových prodejc. Volím marži 20-25%, tedy nižší než konkurence. Ta má marži dle mých przkum v rozmezí %. Tímto zvyšuji svou konkurenceschopnost. Dále volím otevírací dobu tak, aby zákazník byl obsloužen takka celý den, sedm dní v týdnu. Klíové je i umístní stánku. 6. Podnikatelské cíle V prvních letech je cílem se udržet na trhu. V následujících letech také potlaení konkurence za navýšení zisku.

3 Kalkulace Mzdu zamstnanc ron navyšuji o 6%, což myslím je pro zamstnance velmi slušné. 7.1 Graf a tabulka vývoje mezd mzda [K/hod] mzda [K/hod] Rozpotová výsledovka V píloze uvádím tabulky rozpotových výsledovek pro prvních 11 let provozu stánku. Zde pro názornost uvádím pouze vývoj Cash Flow, diskontovaného Cash Flow a kumulovaného diskontovaného Cash Flow za 11 let. 7.2.a) Tabulka Cash Flow diskont. CF kumul. diskont. CF , , , ,44-26, , ,59 153,19-873, ,22 152,03-721, ,81 60,50-660, ,82 54,10-606, ,90 129,65-476, ,20 128,64-348, ,49 113,27-235, ,54 117,55-117, ,35 95,50-22, ,81 80,78 58,75

4 tis. K b) Grafy 202,59 231,22 Vývoj Cash Flow - 11 let 342,20 346,49 299,90 105,81 108,82 413,54 386,35 375, , tis. K diskontovaný Cash Flow - 11 let 153,19 152,03 129,65 128,64 113,27 117,55 60,50 95,50 54,10 80,78-26, tis. K , kumulovaný diskontovaný Cash Flow - 11 let -117,53-235,08-348,35 58,75-22, ,25-660,75-606,65-476, , ,47-873,

5 7.3. Vnitní míra výnosu (IRR) Vnitní míra výnosu je z definice taková diskontní míra, pi které je istá souasná hodnota pnžních tok investice rovna nule. Za prvních 11 let provozu je vypotená hodnota IRR = 16%. To se mi zdá na tak malý projekt celkem slušné. 8. Rizika projektu Projekt je zranitelný zejména v prvních letech psobnosti, ato tehdy, pokud si nevybuduje dostatený odbyt. Další, ale malé, riziko pedstavuje zvýšení cen energií, nájmu a podobn. Plánovaná pestavba interier pražského Hlavního nádraží by pedstavovala pozastavení prodeje na pomrn dlouhou dobu. To by zejména v prvních letech mlo na tento projekt kritický dopad. 9. Závr Je patrné, že na zvoleném míst je zvolená výše marže, tedy 20-25%, mnohem nižší než u konkurence, kde se podle provedených przkum pohybuje kolem %. Tím by byl zaruen zájem zákazníka a postupná eliminace konkurence, ili dv velmi podstatné podmínky úspchu. Projekt i pi takové marži a i pi stálém navyšování mezd vydlává. Proto by projekt mohl v reálu obstát. Pesto, že je celý projekt zcela vymyšlený, ceny jsem se snažil odhadnout dle stávající situace na trhu.

6 1. tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 energie ,00 zdrav. a soc ,00 ú z úvru ,00 nákup tech.vybavení ,00 Zisk ped zdanním ,00 Da ,00 ZISK PO ZDANNÍ ,00 istý zisk po zdanní ,00 úmor pjky ,00 auto 000,00 Cash Flow ,00 2. tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 ú z úvru ,80 Zisk ped zdanním ,70 Da ,21 ZISK PO ZDANNÍ ,49 istý zisk po zdanní ,49 úmor pjky ,00 auto 000,00 Cash Flow ,49 3. tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,00 ú z úvru ,92 Zisk ped zdanním ,08 Da ,42 ZISK PO ZDANNÍ ,66 istý zisk po zdanní ,66 úmor pjky ,00 auto 000,00 Cash Flow , % marže tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 ú z úvru ,32 Zisk ped zdanním ,18 Da ,92 ZISK PO ZDANNÍ ,26 istý zisk po zdanní ,26 auto 000,00 Cash Flow , % marže tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 ú z úvru ,44 Zisk ped zdanním ,06 Da ,21 ZISK PO ZDANNÍ ,85 istý zisk po zdanní ,85 Cash Flow ,85 6. tržby ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 Zisk ped zdanním ,50 Da ,80 ZISK PO ZDANNÍ ,70 istý zisk po zdanní ,70 Cash Flow ,70

7 7. tržby ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,00 8. tržby ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 9. tržby ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 Zisk ped zdanním ,00 Da ,40 ZISK PO ZDANNÍ ,60 istý zisk po zdanní ,60 Zisk ped zdanním ,50 Da ,00 ZISK PO ZDANNÍ ,50 istý zisk po zdanní ,50 Zisk ped zdanním ,50 Da ,00 ZISK PO ZDANNÍ ,50 istý zisk po zdanní ,50 Cash Flow ,60 Cash Flow ,50 Cash Flow , tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc , tržby ,00 náklady nájem ,00 materiál ,00 zboží ,00 mzdy ,00 zdrav. a soc ,50 Zisk ped zdanním ,50 Da ,00 ZISK PO ZDANNÍ ,50 istý zisk po zdanní ,50 Zisk ped zdanním ,50 Da ,80 ZISK PO ZDANNÍ ,70 istý zisk po zdanní ,70 Cash Flow ,50 Cash Flow ,70

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY CVIČEBNICE Pořadové číslo: Zpracoval: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 2011 O publikaci Tato cvičebnice vznikla jako praktický doplněk ke skriptům s názvem Základy podnikové ekonomiky.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Podnikatelský plán. zdroj: Diplomová práce, Petr Uhřík. Pekárna a cukrárna U Struháčků, s. r. o.

Podnikatelský plán. zdroj: Diplomová práce, Petr Uhřík. Pekárna a cukrárna U Struháčků, s. r. o. Podnikatelský plán zdroj: Diplomová práce, Petr Uhřík Pekárna a cukrárna U Struháčků, s. r. o. Rodinná pekárna U Struháčků fungovala na živnostenské oprávnění pekařky a cukrářky paní Anny Struháčkové,

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více