S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva v měsíci květnu a červnu ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/1 vypořádání peněžité pohledávky Bruslařského klubu Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/2 v roce 2008 finanční dar od H-INTES, s. r. o k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/3 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/4 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/5 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/6 poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 Páté župě Sdružených Obcí Baráčníků Václava Budovce z Budova k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/7 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na správním odboru k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/8 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a přesun finančních prostředků na kapitole k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/1 v roce 2008 (manželé Netušilovi, Debř Revoluční ul.) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/2 a na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. a na vypořádání pohledávky za zrušeným Infocentrem Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/3 v roce 2008 (neinvestiční dotace MV ČR) k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav Kultuře Mladá Boleslav a. s. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 8/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/5, na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční půjčky z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav společnosti ANJA školní jídelny, s.r.o. a na uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi statutárním městem Mladá Boleslav a společností ANJA školní jídelny, s.r.o. za účasti Jaroslava Pluhaře

2 2494. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/6 přijmutí finančního daru od ŠKO-ENERGO, s. r. o k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/7 (dětská hřiště, zeleň) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/8 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2782/OŽP/2008 na Příměstský les Radouč k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 Občanskému sdružení Výr k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda k návrhu na úhradu neinvestičních nákladů za žáky s bydlištěm v Mladé Boleslavi Obci Dalovice k návrhu koncepčního řešení pro udělování dotací z rozpočtu města Mladá Boleslav na sportovní činnost FK Mladá Boleslav, a. s., BK Mladá Boleslav, a. s. a Florbal Klub Sokol Mladá Boleslav v období k návrhu na odsouhlasení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. (Debř) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na směnu pozemků v k. ú- Čejetice u Mladé Boleslavi (Ing. Nedošetka) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na prodej pozemku v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Sahara), (Met Group s. r. o.) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na směnu pozemků v k. ú. Řepov a Mladá Boleslav (JUDr. Tolnay) k návrhu na revokaci usnesení ZM č. 471 ze dne , na prodej budovy bez čp. se stp. 676 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Bulíčkovi) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na prodeje částí pp. 289/1 (289/59) v k. ú. Bezděčín u Ml. Boleslavi (T.LAND, a. s. CAC IMMO, s. r. o. Hejtmánka) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej pp. 1683/1, 1683/2, 1683/3 a 1683/13 v k. ú. Mladá Boleslav (OCB s. r. o.) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (pan Hoffmann, manželé Jírovcovi a Prskavcovi) k návrhu na zrušení zástavního práva na pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav a zřízení nového zástavního práva na pp. 570/9 v k. ú. Mladá Boleslav ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav (p. Mansfeld) k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav k pp. 24/1 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Zajíčkovi) k návrhu na prodej části pp. 606/2 v k. ú. Mladá Boleslav (JUDr. Libichová) k návrhu na prodej pp. 559/10 v k. ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 557, Havlíčkova ul., Mladá Boleslav) k návrhu na prodej části pp. 526/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Podolák) k návrhu na prodej části pp. 289/42 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (Stavební bytové družstvo UNO) k návrhu na schválení prodeje části pp. 287/2 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (AUTIMEX, spol. s r. o.)

3 2517. k návrhu na bezúplatný převod části pp. 182/1 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj ) k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav a Bezděčín u Mladé Boleslavi (p. Bulíř, Junek a Kukla) k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Nové Dubce, a. s.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č. 697 ze dne a schválení prodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 3532/1 a 3532/2 na tř. Václava Klementa čp. 846 a 847 a stp. 3702, 3703, 3704 v ul. Havlíčkova čp. 879, 880 a 881 v části obce Mladá Boleslav II v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. 72/1994 Sb k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a schválení prodeje nebytového prostoru č. 23/78, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. 314, 317, 318/1, 318/2, 323 na nám. Míru čp. 15, 16, 17, 23 a 24 v části obce Mladá Boleslav II v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS a souhlas se zřízením věcného předkupního práva k některým nebytovým prostorům k návrhu na schválení bezúplatného převodu nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ul. Jana Palacha čp a v ul. Havlíčkova čp podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ul. Erbenova čp. 790, 791, 792 a 793 podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS k návrhu na schválení prodeje nebytového prostoru č. 1052/16 v k. ú. Mladá Boleslav na základě výběrového řízení č. 6/2008 konaného dne k návrhu na dokončení cyklostezky v úseku třídy Václava Klementa od kruhového objezdu v Kosmonosích po Bondy centrum pro rozvoj bezmotorové dopravy ve městě k návrhu na jmenování politika pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 (PZM a MA 21) k návrhu na delegování zástupců města na valnou hromadu obchodní společnosti BK Mladá Boleslav a. s k návrhu na zástupce statutárního města Mladá Boleslav v představenstvu Bytového družstva Laurinova I (IČ ) k návrhu na schválení odstoupení od záměru zřídit při Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ , mateřskou školu a schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva v měsíci květnu a červnu b e r e j i n a v ě d o m í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2008 b e r e n a v ě d o m í a) čerpání rozpočtu za měsíc 2008 ve výši ,51 tis. Kč na straně příjmů, ,73 tis. Kč na straně výdajů, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč a splátku jistiny SFRB ve výši 1 080,61 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti ve výši ,25 Kč a náklady ve výši ,18 Kč. č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/1 vypořádání peněžité pohledávky Bruslařského klubu Mladá Boleslav a) vypořádání peněžité pohledávky Bruslařského klubu Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav,Na Vinici 31,PSČ 29301,IČ ve výši ,-Kč v roce 2008 b) rozpočtové opatření č. 7/1 v roce 2008: změnu rozpočtu o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 OŠKTv z org.33, par.3419, pol 5222 podpora mládeže-dotace, na org. 02, par. 3419, pol BK-dotace na činnost

5 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/2 v roce 2008 finanční dar od H-INTES, s. r. o. rozpočtové opatření č. 7/2 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů kap. 01m irg, 999 par 3399 pol přijaté neinvestiční dary a navýšení výdajů kap. 01 org. 999 par. 3399, pol dětská pouť č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/3 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2008 rozpočtové opatření č. 7/3 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11, par., 6171, položka dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2008 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/4 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav 1. rozpočtové opatření č. 7/4 v roce 2008: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční účelová dotace Ministerstva kultury ČR, pol. 4116, ÚZ a navýšení výdajů kap.6, org. 204, par. 3311, pol. 5331, ÚZ Městské divadlo neinvestiční příspěvek

6 b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč- navýšení příjmů - příspěvek z Fondu kultury Středočeského kraje, pol.4122, ÚZ 601 a navýšení výdajů kap.6, org. 204, par. 3311, pol. 5331, ÚZ 601- Městské divadlo-neinvestiční příspěvek 2. navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok 2008 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/5 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 rozpočtové opatření č. 7/5 v roce 2008: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční účelová dotace Středočeského kraje, pol. 4122, ÚZ 011 a navýšení výdajů kap.6 org. 606, par. 3113, pol. 5331, ÚZ 011 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, o částku ,-Kč na rok 2008 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/6 poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 Páté župě Sdružených Obcí Baráčníků Václava Budovce z Budova a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,50,-Kč v roce 2008 Páté župě Sdružených Obcí Baráčníků Václava Budovce z Budova, IČ: ,se sídlem Mladá Boleslav I, Mladá Boleslav na částečné pokrytí nákladů spojených s opravou kanalizační přípojky. b) rozpočtové opatření 7/6 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,50 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07,org.0, par. 2212, položka investiční rezerva, na kapitolu 06,org.0, par.3429, pol neinvestiční dotace Páté župě Baráčníků Václava Budovce z Budova

7 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/7 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na správním odboru rozpočtové opatření č. 7/7 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v částce ,-- Kč - přesun finančních prostředků v rámci kap. 01, par pol neinvestiční rezerva, na org.1001, par. 6171, pol konzultační, poradenské a právní služby personální audit č statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/8 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a přesun finančních prostředků na kapitole 06 a) rozpočtové opatřením č. 7/8 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 5 000,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční účelová dotace Středočeského kraje, pol. 4122, ÚZ 0601 a navýšení výdajů kap.6 org. 212, par. 3314, pol. 5331, ÚZ 0601 Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek b) změnu rozpočtu o částku 4 000,-Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 OŠKTv z org.201, par.3319, pol.5169 služby, na org.201,par.3319,položka 6127 grafická díla c) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku 5 000,-Kč na rok 2008 č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/1 v roce 2008 (manželé Netušilovi, Debř Revoluční ul.) rozpočtové opatřením č. 8/1 v roce 2008 změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků z kap. 03., org. 231, par. 3639, pol VPZ východní průmyslová zóna ve výši ,- Kč na:

8 - kap. 03, org. 231, par. 3639, pol ,- Kč - manželé Netušilovi - kap. 03, org. 231, par. 3639, pol ,- Kč - Debř - Revoluční ul. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/2 a na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. a na vypořádání pohledávky za zrušeným Infocentrem Mladá Boleslav a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. na vypořádání pohledávky za zrušeným Infocentrem Mladá Boleslav v roce 2008 b) rozpočtové opatření č. 8/2 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů org. 213, kap. 06, par. 3392, pol příjmy z prodeje propagačních materiálů a navýšení výdajů org. 213, par. 3392, pol neinvestiční dotace (Kultura města Mladá Boleslav a. s.) č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/3 v roce 2008 (neinvestiční dotace MV ČR) rozpočtové opatření č. 8/3 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částky 8 000,- Kč a ,- Kč - navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ účelová neinvestiční dotace MV ČR a navýšení výdajů kap. 01, org. 104, par. 5311, pol. 5137, ÚZ drobný hmotný dlouhodobý majetek (8 000,- Kč) a kap. 01, org. 104, par pol. 5169, ÚZ nákup služeb (50 000,- Kč)

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav Kultuře Mladá Boleslav a. s. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 8/4 a) rozpočtové opatření č. 8/4 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,- Kč - přesun finančních prostředků z kapitoly 07 OStRM z organizace 222 par. 3392, pol investiční dotace dům kultury na kapitolu 06 OŠKTv na organizaci 213, par. 3392, pol Kultura města Mladá Boleslav a.s. b) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši ,- Kč z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav Kultuře Mladá Boleslav a.s. IČ se sídlem Dukelská 1093, Mladá Boleslav na rekonstrukci kuchyně a WC v domě kultury v roce 2008, dle přílohy důvodové zprávy I vedoucímu odboru ŠKTv realizovat bod I b) usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci bodu I b) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/5, na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční půjčky z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav společnosti ANJA školní jídelny, s.r.o. a na uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi statutárním městem Mladá Boleslav a společností ANJA školní jídelny, s.r.o. za účasti Jaroslava Pluhaře a) rozpočtové opatření č. 8/5 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,-- Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 0000 par. 2212, pol investiční rezerva na organizaci 5000, par. 3142, pol investiční půjčka. b) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční půjčky ve výši ,-- Kč z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav společnosti ANJA školní jídelny, s. r. o., se sídlem Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, IČ účelově vázané na úhradu kupní ceny za dodávku technologie vybavení kuchyně školní jídelny Na Karmeli čp. 206/II v roce 2008, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy c) uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav IČ a společností ANJA školní jídelny, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Na Karmeli 206, IČ za účasti Jaroslava Pluhaře, místem podnikání Tyršova 465, Hodkovice nad Mohelkou, IČ podle které přejdou smluvní práva a závazky z kupní smlouvy na dodávku technologie vybavení kuchyně školní jídelny, Na Karmeli čp. 206/II Mladá Boleslav ze

10 statutárního města Mladá Boleslav jako původního kupujícího na společnost společností ANJA školní jídelny, s.r.o. jako nástupce kupujícího, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy I vedoucímu odboru StRM v realizovat bod I b) a c) usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci bodu I b) a c) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/6 přijmutí finančního daru od ŠKO- ENERGO, s. r. o. rozpočtové opatření č. 8/6 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů org. 282, par. 3745, pol jako investiční dar na od firmy ŠKO-ENERGO, s. r. o, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, IČ a navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM organizace 282, par. 3745, pol rekonstrukce dětského hřiště v Novém parku č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/7 (dětská hřiště, zeleň) rozpočtové opatření č. 8/7 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM a) z org.3400 par. 2219, pol Greenways Jizera na org. 4170, par. 3412, pol Skateboardové hřiště ve výši ,00 Kč b) z organizace 4160 par.3412 pol.6121 hřiště Debř na organizaci 282, par. 3745, pol dětská hřiště opravy a udržování ve výši ,00 Kč c) z organizace 4160 par.3412 pol.6121 hřiště Debř na organizaci 282, par. 3745, pol dětská hřiště investice ve výši ,00 Kč d) z org.4110 par pol rekonstrukce městského stadionu velín org. 285, par pol správa a údržba městské zeleně ve výši ,00 Kč

11 č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 8/8 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ rozpočtové opatření č. 8/8 v roce 2008: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů po dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje a navýšení výdajů na kap. 07, org. 11, par. 3412, pol realizace nových travnatých ploch b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org.11, par. 3412, pol realizace nových travnatých ploch na kap. 07, org. 0, par. 2212, pol investiční rezerva 2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/2008, která bude uzavřena se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ , dle přílohy I vedoucímu odboru StRM v realizovat bod I b) usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci bodu I b) tohoto usnesení na nejbližším č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2782/OŽP/2008 na Příměstský les Radouč uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2782/OŽP/2008 na Příměstský les Radouč dle přílohy důvodové zprávy I vedoucímu OStRM zajistit realizaci usnesení do 30. září 2008, pokud nebude usnesení zasedání rady města

12 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 Občanskému sdružení Výr poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč Občanskému sdružení Výr, se sídlem 17. listopadu 1285, Mladá Boleslav, IČ: , v roce 2008, zastoupené Mgr. Zuzanou Sedláčkovou, předsedkyní sdružení, na částečnou úhradu nájemného v zařízení Rodinného centra Kulíšek v roce 2008 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-Kč Tělovýchovné jednotě Auto Škoda, IČ: , U Stadionu 1322, Mladá Boleslav, na částečnou úhradu nájmů sportovní haly a bazénu za měsíce I. VI I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na úhradu neinvestičních nákladů za žáky s bydlištěm v Mladé Boleslavi Obci Dalovice úhradu neinvestičních nákladů Základní školy Dalovice připadajících na žáky s bydlištěm v Mladé Boleslavi zřizovateli Obci Dalovice, IČ , za rok 2008 ve výši Kč

13 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu koncepčního řešení pro udělování dotací z rozpočtu města Mladá Boleslav na sportovní činnost FK Mladá Boleslav, a. s., BK Mladá Boleslav, a. s. a Florbal Klub Sokol Mladá Boleslav v období návrh koncepčního řešení pro udělování dotací z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na sportovní činnost FK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, U Stadionu 1118/II, IČ: , BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Na Vinici 31, IČ: a Florbal Klub Sokol Mladá Boleslav prostřednictvím Tělocvičné jednoty SOKOL MB, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 223, IČ: , v období , dle důvodové zprávy s úpravou částky Florbal Klubu Sokol Mladá Boleslav při účasti v nejvyšší soutěži, a to z původní částky na 400 tis. Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na odsouhlasení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. (Debř) nepeněžitý vklad statutárního města Mladá Boleslav, jehož předmětem jsou kanalizační stoky o celkové délce m a kanalizační výtlak o délce 121,1 m v části obce Debř ve městě Mladá Boleslav, čerpací stanice odpadních vod postavená na parcele č. 1043/1 (ostatní plocha) v k.ú. Debř včetně technologie v lokalitě U hřbitova, část obce Debř ve městě Mladá Boleslav, vodovod a kanalizace včetně věžového vodojemu o objemu 60 m 3 postaveného na parcele č. 931/1 (orná půda) v k.ú. Podlázky, vše v městské části Michalovice ve městě Mladá Boleslav, kanalizační stoka o délce 41,1 m v ulici Pražská brána ve městě Mladá Boleslav tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. č. posudku s tím, že částka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, činí 44, ,- Kč do základního kapitálu I s o u h l a s í s vložením nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno kusy kmenových akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-

14 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kurzem 1.360,20 Kč I I p o v ě ř u j e MUDr. Raduana Nwelatiho, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav, primátora města k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na směnu pozemků v k. ú- Čejetice u Mladé Boleslavi (Ing. Nedošetka) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I směnu nemovitostí v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, a to : - části pp. 127/12 (lesní pozemek) o výměře cca m 2 a - části pp. 548 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře cca 210 m 2 (vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , se sídlem magistrátu Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav) za část pp. 126/5 (orná půda) o výměře cca m 2 (výlučné vlastnictví Ing. Františka Nedošetky, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav Čejetice), s tím, že definitivní výměra částí směňovaných pozemků bude stanovena příslušným geometrických plánem, a to bez doplatku takto směňovaných pozemků a s tím, že p. Ing. Nedošetka uhradí náklady spojené s technickým zabezpečením směny a za podmínky, že zajistí přístup přes pozemky 548/1 a 127/12 a vybudování chodníčku na těchto pozemcích na vlastní náklady I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení

15 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a na prodej pozemku v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Sahara), (Met Group s. r. o.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne ve výměře převáděného pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 527 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi I změnu výměry prodávané části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 527 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z původní cca m 2 na m 2 (stanovenou příslušným geometrickým plánem č /2008 ze dne jako pp. 527/3 orná půda) I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na směnu pozemků v k. ú. Řepov a Mladá Boleslav (JUDr. Tolnay) r e v o k u j e své usnesení č ze dne I směnu nemovitostí: z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví pana JUDr. Ladislava Tolnaye, nar. xxxxx, bytem xxxxx Mladá Boleslav - části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 256/1 o výměře cca m 2 (dle GP /2003 ze dne pp. 247/50) - části pozemkové parcely 247/49 (orná půda) o výměře cca 440 m 2 - pozemkovou parcelu 247/53 (orná půda) o výměře 910 m 2 v katastrálním území Řepov za - část pozemku ve zjednodušené evidenci parcel původ pozemkový katastr (PK) 942/9 o výměře 163 m 2 (dle GP /2003 ze dne pp. 942/33) v katastrálním území Mladá Boleslav

16 - část pozemku ve zjednodušené evidenci parcel původ pozemkový katastr (PK) 252 o celkové výměře m 2 (dle GP /2003 ze dne pp. 247/18 o výměře 674 m 2, pp. 247/25 o výměře 388 m 2, pp. 247/40 o výměře m 2 a pp. 247/44 o výměře 677 m 2 ) v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 769/12 (orná půda) o výměře 127 m 2 v katastrální území Řepov z majetku JUDr. Ladislava Tolnaye, nar. xxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a to bez doplatku rozdílu ceny takto směňovaných pozemků. I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č. 471 ze dne , na prodej budovy bez čp. se stp. 676 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Bulíčkovi) r e v o k u j e své usnesení č. 471 ze dne v plném rozsahu I prodej budovy bez čp. na stp. 676 a stp. 676 o výměře 49 m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (SJM) manželů Petra Bulíčka, nar. xxx, bytem xxxxxx, a Aleny Bulíčkové, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav, a to za cenu ,-- Kč celkem, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení

17 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na prodeje částí pp. 289/1 (289/59) v k. ú. Bezděčín u Ml. Boleslavi (T.LAND, a. s. CAC IMMO, s. r. o. Hejtmánka) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I prodej části pozemkové parcely 289/1 (orná půda) o výměře cca m 2 (dle GP /2007 ze dne pp. 289/59) v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví CAC IMMO, s.r.o., IČ , se Radlická 14/3201, Praha 5, za cenu ,- Kč (1.500,- Kč/m 2 ) a za podmínek: - využití věcného předkupního práva pro Statutární město Mladá Boleslav na odkoupení převáděné část pp. 289/1 v k.ú. Mladá Boleslav (dle GP /2007 ze dne pp. 289/59) do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí staveb - jednostranného odstoupení statutárního města Mladá Boleslav od kupní smlouvy v případě, že investor nezíská pravomocné stavební povolení do 2 let od uzavření této smlouvy - vybudování obslužné komunikace rovnoběžně s komunikací Pražskou v délce kupovaného pozemku I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej pp. 1683/1, 1683/2, 1683/3 a 1683/13 v k. ú. Mladá Boleslav (OCB s. r. o.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne ve druhém odstavci I prodej nemovitostí, a to za cenu 800,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje

18 I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (pan Hoffmann, manželé Jírovcovi a Prskavcovi) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): - pana Milana Hoffmanna, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 256/32726 za cenu 7.431,- Kč - manželů (SJM) Jiřího Jírovce, nar. xxxxx a Milady Jírovcové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - manželů (SJM) Ing. Miloslava Prskavce, nar. xxx a Ludmily Prskavcové, nar. xxxxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 174/32726 za cenu 5.051,- Kč I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na zrušení zástavního práva na pp. 570/9 v k.ú. Mladá Boleslav a zřízení nového zástavního práva na pp. 570/9 v k. ú. Mladá Boleslav ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav (p. Mansfeld) a) zrušení zástavního práva k pozemkové parcele 570/9 (orná půda) o výměře 842 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav zřízeného na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne mezi městem Mladá Boleslav, IČ (jako zástavní věřitel) a manželi

19 Miroslavem Mansfeldem, nar. xxxxx a Lenkou Mansfeldovou, nar. xxxxxx (jako zástavní dlužník). b) zřízení zástavního práva k pozemkové parcele 570/9 (orná půda) o výměře 842 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav, IČ (jako zástavní věřitel) a manželi Miroslavem Mansfeldem, nar. xxxxx, bytem xxxxx, PSČ a Lenkou Mansfeldovou, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav (jako zástavní dlužník) ve výši ,-- Kč s každoroční valorizací koeficientem dle oficiálně stanovené míry inflace. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav k pp. 24/1 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Zajíčkovi) zrušení věcného předkupního práva (práva zpětné koupě) pro statutární město Mladá Boleslav k pozemkové parcele 24/1 (zahrada) o výměře 504 m2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi v majetku pana Josefa Zajíčka, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav - Čejetice (podíl 1/4) a manželů (SJM) Josefa Zajíčka, nar. xxxxx a Jiřiny Zajíčkové, nar. xxxxx, společně bytem xxxxxx, Mladá Boleslav (podíl 3/4) zapsaného na listu vlastnictví č. 209 (v části C) pro obec Mladá Boleslav a katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi s tím, že toto věcné předkupní právo (právo zpětné koupě) bude vymazáno I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na prodej části pp. 606/2 v k. ú. Mladá Boleslav (JUDr. Libichová) prodej části pozemkové parcely 606/2 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře cca 7 m 2 (dle GP č /2008 ze dne stp.7155 o výměře 6 m 2 a stp o výměře 1 m 2 ) v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví JUDr. Věry Libichové, nar. xxxxx, bytem xxxxxx, Mladá Boleslav, a to za

20 cenu 900,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na prodej pp. 559/10 v k. ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 557, Havlíčkova ul., Mladá Boleslav) prodej ideálních podílů pp. 559/10 (zahrada) o celkové výměře 140 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků bytů domu čp. 557, Havlíčkova ul., Mladá Boleslav: - manželů (SJM) Lubomíra Bělíka, nar. xxxxx a Evy Bělíkové, nar. xxxxxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) - manželů (SJM) Vladislava Železného, nar. xxxxx, bytem xxxxxx, Mladá Boleslav a Ludmily Železné, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) - manželů (SJM) Jiřího Pilaře, nar. xxxxxx a Grazyny Pilařové, nar. xxxxx, společně bytem xxxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) - paní Jiřiny Hodíkové, nar. xxxxx, bytem xxxxxx, Dobrovice (podíl 1/8) - pana Vratislava Zdobinského, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) - paní Marty Péčové, nar. xxxxx, bytem Havlíčkova xxxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) - manželů (SJM) Jiřího Macháčka, nar. xxxxx a Olgy Macháčkové, nar. xxxxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) - pana Luboše Kouckého, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/8) a to za cenu 350,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení

21 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na prodej části pp. 526/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Podolák) prodej části pozemkové parcely 526/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 290 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Petra Podoláka, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav, a to za cenu Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na prodej části pp. 289/42 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (Stavební bytové družstvo UNO) prodej části pozemkové parcely 289/42 (orná půda) o výměře cca 580 m 2 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Stavebního bytového družstva UNO, IČ , se sídlem Limuzská 528/39, Praha 10 - Malešice, a to za cenu 750,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení

22 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na schválení prodeje části pp. 287/2 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (A U T I M E X, spol. s r. o.) prodej části pozemkové parcely 287/2 (orná půda) o výměře 138 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (dle nového GP 302-7/2008 ze dne část d pp. 287/13), do vlastnictví obchodní společnosti A U T I M E X spol. s r.o., IČ , se sídlem Laurinova 187/34, Mladá Boleslav, a to za cenu 1.833,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za podmínek jednostranného odstoupení statutárního města Mladá Boleslav od kupní smlouvy v případě, že investor nezíská pravomocné stavební povolení do 2 let od uzavření této smlouvy I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na bezúplatný převod části pp. 182/1 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (Středočeský kraj ) bezúplatný převod (přijetí daru) části pozemkové parcely 182/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca 100 m 2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 197, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku Středočeského kraje, IČ , se sídlem Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení

23 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav a Bezděčín u Mladé Boleslavi (p. Bulíř, Junek a Kukla) směnu nemovitostí: z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do spoluvlastnictví pana Martina Bulíře, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxxxx, bytem xxxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxxxxx, bytem Jxxxxx, Kosmonosy (podíl 1/4). - části pozemkové parcely 287/1 (orná půda) o výměře cca 1550 m 2 - části pozemkové parcely 287/2 (orná půda) o výměře cca 194 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (dle GP 302-7/2008 pp. 287/12) - části pozemkové parcely 247/49 (orná půda) o výměře cca 1527 m 2 v katastrálním území Řepov za - část pozemku ve zjednodušené evidenci parcel původ pozemkový katastr (PK) 257 o výměře cca 183 m2 (dle GP /2003 ze dne pp. 247/14) v katastrálním území Řepov - část pozemku ve zjednodušené evidenci parcel původ pozemkový katastr (PK) 274 o výměře cca 93 m2 (dle GP /2003 ze dne pp. 247/15) v katastrálním území Řepov - pozemkovou parcelu 113/29 (orná půda) o výměře 4 m2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/30 (orná půda) o výměře 247 m2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/38 (orná půda) o výměře 271 m2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/39 (orná půda) o výměře 225 m2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/42 (orná půda) o výměře m2 v katastrální území Plazy - pozemkovou parcelu 113/43 (orná půda) o výměře m2 v katastrální území Plazy z majetku pana Martina Bulíře, nar.xxxxx, bytem xxxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/2), Miloslava Junka, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav (podíl 1/4), Jiřího Kukly, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, Kosmonosy (podíl 1/4) do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a to bez doplatku rozdílu ceny takto směňovaných pozemků. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení

24 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (Nové Dubce, a. s.) směnu nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav: z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní firmy Nové Dubce, a.s., IČ , se sídlem Jankovcova 788/16, Holešovice, Praha 7, PSČ části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1338/4 o výměře cca 900 m 2 za - části pozemků ve zjednodušené evidenci parcel původ pozemkový katastr (PK) 1180/2, 1180/4 a 1180/5 o společné výměře cca 900 m 2 z majetku obchodní firmy Nové Dubce, a.s., IČ , se sídlem Jankovcova 788/16, Holešice, Praha 7, PSČ do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav a to bez doplatku rozdílu ceny takto směňovaných pozemků. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č. 697 ze dne a schválení prodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 3532/1 a 3532/2 na tř. Václava Klementa čp. 846 a 847 a stp. 3702, 3703, 3704 v ul. Havlíčkova čp. 879, 880 a 881 v části obce Mladá Boleslav II v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. 72/1994 Sb. r e v o k u j e částečně usnesení ZM č. 697 ze dne , a to v bodě I. A) prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici V. Klementa čp. 846/II a 847/II na stp. 3532/1 o výměře 289 m 2 a stp. 3532/2 o výměře 247 m 2 č. 846/12 manž. Renatě a Rudolfu Kubištovým, trvale bytem Mladá Boleslav (1+3, 80,9 m2) za cenu ,- Kč (13)

25 I 1. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici tř. Václava Klementa čp. 846/II a 847/II na stp. 3532/1 o výměře 289 m 2 a stp. 3532/2 o výměře 247 m 2 č. 846/12 paní Renatě Kubištové,, trvale bytem Mladá Boleslav (1+3, 80,9 m2) za cenu ,- Kč (14) 2. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici Havlíčkova čp. 879/II, 880/II a 881/II na stp o výměře 374 m 2, stp o výměře 392 m 2 stp o výměře 392 m 2 č. 879/24 panu Ing. Liboru Kopalovi, trvale bytem Mladá Boleslav (1+4, 87,33 m2) za cenu ,- Kč I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a schválení prodeje nebytového prostoru č. 23/78, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. 314, 317, 318/1, 318/2, 323 na nám. Míru čp. 15, 16, 17, 23 a 24 v části obce Mladá Boleslav II v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS a souhlas se zřízením věcného předkupního práva k některým nebytovým prostorům r e v o k u j e částečně usnesení ZM č ze dne , a to část v bodě I., 2., prodej nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích (zastavěná plocha) v k. ú. Mladá Boleslav (za podmínek uvedených ve směrnici QS 72-04): nebytový prostor č. 23/78 o celkové výměře podlahové plochy 34,10 m 2 v domě čp. 15, 16, 17, 23 a 24 na nám. Míru v části obce Mladá Boleslav II, na stp. 314, 317, 318/1, 318/2, 323 v k. ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 341/48233 na společných částech domu a stejný ideální podíl 341/48233 na pozemcích paní Jitce Provazníkové, bytem Mladá Boleslav II, za cenu dle směrnice QS sníženou o 5 % při platbě do 60 dnů a o 5 % za zřízení předkupního práva,tj. v částce ,- Kč

26 I 1. prodej nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích (zastavěná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav (za podmínek uvedených ve směrnici QS 72-04): nebytový prostor č. 23/78 o celkové výměře podlahové plochy 34,10 m2 v domě čp. 15, 16, 17, 23 a 24 na nám. Míru v části obce Mladá Boleslav II, na stp. 314, 317, 318/1, 318/2, 323 v k. ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 341/48233 na společných částech domu a stejný ideální podíl 341/48233 na pozemcích panu Romanu Provazníkovi, bytem Kbely, Praha 9, za cenu dle směrnice QS sníženou o 5 % při platbě do 60 dnů a o 5 % za zřízení předkupního práva,tj. v částce ,- Kč 2. zřízení věcného předkupního práva k nebytovému prostoru č. 23/78, označeném a popsaném v bodě II.1, včetně ideálního podílu na společných částech domu a ideální podíl na stavebních pozemcích ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav na dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy za kupní cenu uvedenou ve výše označeném bodě, za kterou byl příslušný nebytový prostor prodán I I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28. srpna 2008 k návrhu na schválení bezúplatného převodu nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ul. Jana Palacha čp a v ul. Havlíčkova čp podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění 1. bezúplatný převod nebytového prostoru č. 1094/25 o celkové výměře podlahové plochy 10,20 m 2 v domě čp. 1092, 1093, 1094 a 1095 v ul. Jana Palacha v části obce Mladá Boleslav II, na stp. 5199, 5200, 5201 a 5202 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 102/57259 na společných částech domu a stejný ideální podíl 102/57259 na pozemcích Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1092, 1093, 1094, 1095, Jana Palacha, Mladá Boleslav, IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1092, 2. bezúplatný převod nebytového prostoru č. 990/25 o celkové výměře podlahové plochy 21,20 m2 v domě čp. 989, 990, 991, 992 a 993 v ul. Havlíčkova v části obce Mladá Boleslav II, na stp. 4986, 4987, 4988, 4989 a 4990 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 212/83907 na společných částech domu a stejný ideální podíl 212/83907 na pozemcích Společenství vlastníků jednotek domu čp , IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Havlíčkova 992, PSČ

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 25. října 2007 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

Jednání zastupitelstva města zahájil a dále řídil primátor města MUDr. Raduan Nwelati.

Jednání zastupitelstva města zahájil a dále řídil primátor města MUDr. Raduan Nwelati. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo v pondělí dne 20.6.2011od 18:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

Z á p i s. 3. Návrh na schválení přijetí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2012

Z á p i s. 3. Návrh na schválení přijetí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2012 Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 28.3.2013 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U s n e s e n í. 127/5 Zprávy o činnosti výborů a komisí obce Troubelice za 1. pololetí roku 2007

U s n e s e n í. 127/5 Zprávy o činnosti výborů a komisí obce Troubelice za 1. pololetí roku 2007 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. července 2007, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2013

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2013 U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2013 177. Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

7) Majetkové záležitosti

7) Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Příklad nahrazeného textu: XXX. Zápis a usnesení. ze 7. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne 15. 5. 2014 v zasedací místnosti č.

Příklad nahrazeného textu: XXX. Zápis a usnesení. ze 7. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne 15. 5. 2014 v zasedací místnosti č. Upozornění: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 1722, LV č. 837 Adresa

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, David Josef, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel,

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje

USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003 USNESENÍ č. 12/992/2003 schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/993/2003 informaci o silničních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 32 Vydána dne 29. června 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 832. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení č. 11/2016 z 11. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 05.05.2016 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 05.05.2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více