VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009"

Transkript

1 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy

2 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je úplnou základní školou zřizovanou městem Sokolov. Od 1. ledna 2000 je škola příspěvkovou organizací. Mimo běžné třídy jsou na druhém stupni třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, na prvním stupni dle potřeby zřizujeme vyrovnávací třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce měla škola celkem 21 tříd, ke 30. září 2008 bylo zapsáno 493 žáků, z toho 237 dívek. Na prvním stupni ( ročník) bylo celkem 11 tříd, do kterých docházelo 261 žáků, z toho 124 dívek. Na druhém stupni ( ročník) bylo celkem 10 tříd, do kterých docházelo 232 žáků, z toho 113 dívek. V každém ročníku pracovala jedna třída se zaměřením na rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM Třídy celkem Běžné třídy Vyrovnávací třídy Počet žáků dívky Rozšířená výuka celkem I. STUPEŇ ZŠ Ročník Třídy celkem Běžné třídy Vyrovnávací třídy Počet žáků celkem dívky ročník ročník ročník ročník ročník II. STUPEŇ ZŠ Ročník Třídy celkem Běžné třídy Třídy s RVMPP Počet žáků celkem ročník ročník ročník ročník dívky Spádový obvod školy tvořily ulice Švabinského, Slavíčkova, Mánesova, Alšova, Javorová, Jezerní a Hrušková. Do matematických, ale i do běžných tříd dojížděli také žáci z Březové, Bukovan, Citic, Dolního Rychnova, Habartova, Horního Slavkova, Chlumu Svaté Maří, Chodova, Josefova, Královského Poříčí, Kynšperku nad Ohří, Lokte, Lomnice, Oloví, Rotavy, Rovné, Starého Sedla, Svatavy, Těšovic. Ve školní družině byla zřízena tři oddělení s 90 zapsanými žáky. Ve školní jídelně se připravovaly obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky od začátku září 2008 do konce června I.stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem počet obědů

3 3 Organizace výuky Ve prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku základní školy se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího dokumentu Naše škola, který nabyl platnosti 1. září Ve všech zbývajících ročnících se vyučovalo dle dokumentů vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT ČR dne pod čj /96-2 s úpravami a doplňky schválenými MŠMT ČR dne pod čj / V 7. až 9. třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů (RVMPP) se vyučovalo dle učebního plánu čj.21968/ Výuka cizího jazyka Výuka povinného předmětu cizí jazyk byla zahájena ve školním roce 2008 / 2009 ve třetím ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Žáci si volili mezi anglickým a německým jazykem. Výuka volitelného předmětu druhý cizí jazyk ( Aj, Nj, Rj) zahajuje v 6. a 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací, v osmém ( Aj, Nj, Rj) a devátém ( Aj, Nj) ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. VI.A, B VII. A, VII.B VIII.A VIII. B,C IX.A IX.B, IX.C Praktické činnosti Pěstitelství, Práce s technickými materiály Pěstitelství, Práce s technickými materiály Práce s počítačem Pěstitelství Práce s počítačem Práce s technickými materiály Volitelné předměty ročník další cizí jazyk ( Aj, Nj, Rj) VI.A Seminář a praktika z fyziky, Cvičení z matematiky ročník ( běžné třídy) Informatika, Seminář z českého jazyka, Užité výtvarné činnosti VII.A Informatika, Cvičení z matematiky ročník ( běžné třídy) Sportovní aktivity, Užité výtvarné činnosti, Informatika, Domácnost, Přírodovědné praktikum sborový zpěv Nepovinné předměty pro zájemce ze ročníku Zájmové útvary Od října 2008 do června 2009 docházely přihlášené děti do těchto zájmových kroužků: - 1x pohybové hry - pro žáky prvního stupně ZŠ - 3x plavání pro žáky prvního stupně ZŠ - 1x šikovné ruce - pro první stupeň ZŠ - 3x anglický jazyk pro žáky prvního stupně ZŠ - 1x německý jazyk - pro žáky prvního stupně ZŠ - 1x sportovní gymnastika pro první stupeň ZŠ - 1x volejbal - pro druhý stupeň ZŠ - 1x basketbal pro druhý stupeň ZŠ - 1x dovedné ruce pro druhý stupeň ZŠ - 2x matematika - pro druhý stupeň ZŠ Nadstandardní vyučování Do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů, rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umožňují žákům těchto tříd úspěšné přijetí na střední školy. Informace ze sokolovského gymnázia i dalších škol hovoří o spokojenosti s absolventy těchto tříd.

4 4 Mezinárodní projekty V březnu 2009 se ještě žáci 8. tříd zúčastnili společného pobytu s německými dětmi v Bad Kissingen. Na programu byly společné hry, vzájemné informace o sobě, rallye městem apod. Nejzajímavější pro naše i německé děti bylo určitě setkání s německými seniory a společný zpěv německých písní. V květnu 2009 se uskutečnil pobyt našich žáků ze tříd ve Weissenstadtu společně se žáky z partnerské školy v Dörfles Esbachu. Tématem tohoto projektu byly tentokrát pohádky. V červnu 2009 jsme přivítali žáky z partnerské školy na víkendovém pobytu v naší škole. Poslední sobotu v červnu 2009 jsme se účastnili velké školní slavnosti v Dörfles Esbachu, kde i naši žáci vystoupili se svým programem. SRPDŠ Od roku 1997 při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Třídní schůzky jsou svolávány pravidelně v září, listopadu a dubnu. Rodiče jsou seznamováni s činností školy a vyjadřují se k ní. Připomínky ze strany rodičů jsou poté průběžně řešeny. Rodiče poskytují škole významný finanční příspěvek (150,- za dítě), který je čerpán na vstupné na kulturní představení, odměny při sportovním dnu, odměny reprezentantům školy a žákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Školská rada V roce 2000 vznikla podle 17b zákona 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav rada školy. S novým školským zákonem 561/2005 ( 167 a 168) byla zřizovatelem vyvolána potřeba nové školské rady. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyjadřuje se k nim a projednává návrh rozpočtu na další rok. Minimální preventivní program Minimální preventivní program školy klade důraz na dodržování zdravého životního stylu. Zaměřuje se na schopnost komunikace, dovednost jednat správně v krizových situacích a na rozvoj osobnosti dítěte. Probíhá všemi vyučovacími předměty, ale nejvíce se objevuje v přírodovědě (1.stupeň) a v předmětech rodinná výchova, člověk a zdraví, občanská výchova a výchova k občanství na 2. stupni ZŠ. Mezi hlavní cíle patří předávání potřebných informací žákům a společně s rodinou formování jejich postojů v oblasti odmítání návykových látek a negativních společenských jevů. Každoročně pořádáme besedu žáků s právníky, besedy 9. ročníku o drogách a mezilidských vztazích, prevenci AIDS a pohlavních chorob. Názory žáků jsou zjišťovány anketami, dotazníky. Dalším úkolem do budoucna je boj s rozšiřujícím se kouřením. Školní soutěže Žáci školy se připravovali a poté účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT, Karlovarským krajem, Asociací školních sportovních klubů, Tělovýchovnou unií Sokolov. Přílohou této zprávy je přehled o umístěních žáků v soutěžích.

5 Celkový počet zaměstnanců : 50 5 Údaje o zaměstnancích školy Z toho: Pedagogičtí pracovníci celkem z toho odborně kvalifikovaných celkem 1. stupeň 2. stupeň z toho z toho odborně odborně celkem kvalifikovaných kvalifikovaných Učitelé z toho ženy na mat. dov vychovatelky celkem Nepedagogičtí zaměstnanci celkem 15 Z toho: školní jídelna celkem 5 z toho: vedoucí ŠJ 1 vedoucí kuchařka 1 kuchařky 2 kuchař 1 provozní zaměstnanci celkem 10 z toho: školník údržbář 1 THP 1 strojnice bazénu 1 uklizečky 7 Věkové složení zaměstnanců školy do 30 let let let nad 55 let Pracující důchodci počet celkem pedagogové I. stupeň ZŠ 0 9 (2MD) (2MD) pedagogové II. stupeň ZŠ vychovatelky ŠD nepedagogičtí ( provozní + ŠJ) počet celkem 2 15( 2MD)

6 6 Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku celkem z toho dívek Počet dětí k zápisu Počet odkladů školní docházky 11 4 Počet dětí navržených do speciální třídy 0 0 Nastoupilo do 1. ročníku Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se přihlásilo a přijímací zkoušky vykonalo 22 zájemců. Bylo přijato 19 žáků, z toho 13 dívek. Ukončení povinné školní docházky ukončilo celkem v 5. ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku Přehled umístění žáků celkem z toho střední školy SOU neumístění dokončení základního vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka výsledků vzdělávání je přílohou č.1 této výroční zprávy. Údaje o akcích, soutěžích a jiných aktivitách Jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Údaje o kontrolách nadřízených orgánů ve školním roce Nebyly provedeny. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Dotace poskytnutá MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Neinvestiční dotace celkem , ,00 0 Z toho: Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,00 0 V tom: platy , ,00 0 Ostatní osobní náklady , ,00 0 Ostatní ( pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 0 zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků účelová neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek , , , ,00 0 účelová investiční dotace na nákup ,00 482,00 učebních pomůcek DOTACE CELKEM ,00

7 7 2. Hospodaření školy ve vztahu ke zřizovateli městu Sokolov NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 494,8 623 Prodej služeb - 675,5 796 pronájem Spotřeba potravin 1388, Prodej služeb - stravné 1 589, Spotřeba energií celkem 2951, Prodej služeb - ostatní 52,5 63 Opravy a udržování 105,0 179 Úroky 29,4 39 Cestovné 3,0 3 Zúčtování fondů 2,6 45 Náklady na reprezentaci 2,0 0 Jiné výnosy 36,0 538 školy Ostatní služby 822,0 819 Tržby z prodeje IM 0 0 Mzdové náklady 332,0 330 Prodej materiálu 6,0 0 Zák. soc.a zdrav. 110,0 102 pojištění Zák. soc. náklady 22,8 51 Ostatní daně a poplatky 0 0 Provozní dotace 3 936, Jiné ostatní náklady 15,9 445 ostatní dotace 54,8 Odpisy investičního 122,0 122 majetku Náklady celkem 6368, Výnosy celkem 6382, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 14,1 0 Sokolov, 6.září 2009 Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy přílohy: č.1 přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2008/2009 č.2 přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2008/2009 č.3 přehled akcí a soutěží, kterých se žáci účastnili ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne... Mgr. Dana Klimčuková předsedkyně školské rady

8 8 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2008/2009 Základní škola Sokolov, Švabinského Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo (včetně po opravných zkouškách) Neprospělo (po opravných zkouškách) Nehodnoceno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,774 86,333 85, , ,53 115,53 139,39 125,27 129,11 104, , ,3525 0,025 3,5918 0,7703 0,9296 1,2821 0,7919 Kontrola: prospělo s vyznamenáním + prospělo po oprav. zkouškách + neprospělo po oprav. zkouškách + neklasifikováno = počet žáků Uveďte stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok.

9 9 Příloha č. 2 Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2008/2009 republiková kola Název soutěže Jména soutěžících umístění připravovali Dětská porta Dominika Mašková, Klára Skopalová, 1. Mgr. Jandejsková Lenka Grófová, Adéla Brožíková Hudební přehlídka Brána Dominika Mašková, Klára Skopalová, 1. Mgr. Jandejsková 2008 Lenka Grófová, Adéla Brožíková Soutěž v německém jazyce Jaroslav Vaněk 6. p. uč. Plachá Atletický čtyřboj Josef Heidler, Jaroslav Králič, Andrei Vlasov, Patrik 10. p. uč. Šnobl Jougl, Miroslav Horár Olympiáda v českém jazyce Jaroslav Vaněk 11. p. uč. Plachá Nestlé Basket Cup kvalifikace pro republikové finále D. Klímová, K. Sklenářová, K. Kanalošová, B. Zieglerová, B. Ticháčková, B. Vejvarová, T. Vobořilová, K. Šefflová 4. p. Vokáč Němčina nás baví 4. ročník Němčina nás baví 5. ročník krajská kola (umístění do pátého místa) I. stupeň ZŠ Matyáš Mordovanec 1. Mgr. Vacková Laura Bačíková 3. Mgr. Vacková II. stupeň ZŠ Ostrovská veverka Dominika Mašková, Klára Skopalová, 1. ( pěvecká soutěž) Lenka Grófová, Adéla Brožíková Mgr. Jandejsková Soutěž v německém jazyce Jaroslav Vaněk 1. p. uč. Plachá Eurorébus Jakub Kowolowski 1. Mgr. Skopalová Soutěž v anglickém jazyce Simona Sekalová 2. Mgr. Šellongová Olympiáda v českém Jaroslav Vaněk p. uč. Plachá 2. jazyce Matematická olympiáda Fyzikální Jakub Kowolowski 5. Z9 olympiáda 8 Dějepisná olympiáda Jaroslav Vaněk 5. p. uč. Plachá Atletický čtyřboj Josef Heidler, Jaroslav Králič, Andrei Vlasov, 1. p. uč. Šnobl Patrik Jougl, Miroslav Horár Basketbal J. Heidler, J. Králič, M. Miškovský, J. Brtek, M. Horár, L. Krt, M. Stehlík, M. Snopek 1. p. uč. Šnobl Nestlé Basket Cup D. Klímová, K. Sklenářová, K. Kanalošová, B. Zieglerová, B. Ticháčková, B. Vejvarová, 1. p. uč. Vokáč T. Vobořilová, K. Šefflová K. Kanalošová, T. Kocová, K. Sklenářová, Pohár Rozhlasu D. Klímová, T. Vobořilová, B. Ticháčková, mladší žákyně M. Číhalová, P. Hofrichterová, L. Vavrová, 2. p. uč. Vokáč E. Prokopová Basketbal S. Krausová, D. Mašková, K. Skopalová, P. Bucková, Šištíková, T. Polesná, S. Kastlová, 2. p. uč. Vokáč Nestlé Basket Cup M. Snopek, J. Šneberk, J. Pollner, J. Frček, M. Tomczak, V. Gondík, R. Kubalík, T. Kozák 3. p. uč. Šnobl Přespolní běh M. Schmidt, R. Vokáč, M. Horár, L. Krt, A. Pidanič 4. p. uč. Šnobl šplh J. Králič, A. Pidanič, P. Jougl, M. Schmidt 4. p. uč. Šnobl

10 10 šachy J. Brtek, D. Peterka, P. Peterka, T. Fuks 5. p. uč. Šnobl Sportovní gymnastika A. Röhryová, P. Molendová, J.Haindlová 5. p. Mráček název soutěže Okresní kola účastníci umístění do 3. místa žáky připravoval(a) I. stupeň ZŠ Stolní tenis L. Šimůnková, J. Reismülleová, P. Abeldinov, D. Šimků 1. p. uč. Rychlá Němčina nás baví 4. ročník Matyáš Mordovanec 1. Mgr. Vacková Němčina nás baví 5. ročník Laura Bačíková 1. Mgr. Vacková Matematický Klokánek Laura Bačíková 1. Mgr. Bärtlová Matematická olympiáda Z5 Jindřiška Reismüllerová 2. Mgr. Bärtlová plavání Vybíjená Preventan Cup J. Urban, M. Kaiser, M. Feitlová, L. Kaprová, V. Beránek, B. Steinmüllerová, M. Lídl, M. Fridrichová, T. Mizner, Č. Výborný, L. Vondrová, K. Džadońová T. Svatochová, D. Mašková, D. Káclová, L. Dlabačová, D. Sedláčková, J. Reismüllerová, B. Karbanová, M. Fridrichová, V. Lysá, Š. Tomášková Angličtina nás baví Lucie Dlabačová p. uč. Rychlá 3. p. uč. Srb Mgr. Röhryová Mgr. Bärtlová II. stupeň ZŠ Matematická olympiáda Z6 Jaroslav Sedlák 1. Mgr. Budilová Fyzikální olympiáda 9. Jakub Kowolowski 1. Mgr. Suchanová Fyzikální olympiáda 8. Jan Brtek 1. Mgr. Suchanová Fyzikální olympiáda 6. K. Fischerová, P. Hofrichterová, M. Valašík 1. Mgr. Suchanová Biologická olympiáda Radka Jelínková 1. Mgr. Záleský Dějepisná olympiáda Jaroslav Vaněk 1. p. uč. Plachá Matematická olympiáda 9. Jakub Kowolowski 2. Mgr. Havelková Soutěž v anglickém jazyce Simona Sekalová 2. Mgr. Šellongová Olympiáda v českém Jaroslav Vaněk p. uč. Plachá 2. jazyce Pythagoriáda 6. Jaroslav Sedlák 2. Biologická olympiáda Jaroslav Vaněk 3. Mgr. Záleský Soutěž v německém jazyce Jaroslav Vaněk 3. p. uč. Plachá Matematický klokan - kadet Vít Vašata 3. Mgr. Havelková Atletický čtyřboj Josef Heidler, Jaroslav Králič, Andrei Vlasov, 1. p. uč. Šnobl Patrik Jougl, Martin Schmidt Přespolní běh M. Schmidt, R. Vokáč, M. Horár, L. Krt, A. Pidanič 1. p. uč. Šnobl šplh J. Králič, A. Pidanič, P. Jougl, M. Schmidt 1. p. uč. Šnobl Basketbal J. Heidler, J. Králič, M. Miškovský, J. Brtek, M. Horár, L. Krt, M. Stehlík, M. Snopek 1. p. uč. Šnobl Nestlé Basket Cup D. Klímová, K. Sklenářová, K. Kanalošová, B. Zieglerová, B. Ticháčková, B. Vejvarová, 1. p. uč. Vokáč T. Vobořilová, K. Šefflová K. Kanalošová, T. Kocová, K. Sklenářová, Pohár Rozhlasu D. Klímová, T. Vobořilová, B. Ticháčková, mladší žákyně M. Číhalová, P. Hofrichterová, L. Vavrová, 1. p. uč. Vokáč E. Prokopová Přespolní běh - mladí žáci J. Kníř, T. Koták, L. Smatana, L. Šebele, J. Frček 2. p. uč. Šnobl šachy J. Brtek, D. Peterka, P. Peterka, T. Fuks 2. p. uč. Šnobl Basketbal S. Krausová, D. Mašková, K. Skopalová, P. Bucková, Šištíková, T. Polesná, S. Kastlová, 2. p. uč. Vokáč

11 11 Nestlé Basket Cup M. Snopek, J. Šneberk, J. Pollner, J. Frček, M. Tomczak, V. Gondík, R. Kubalík, T. Kozák 2. p. uč. Šnobl Atletický čtyřboj - mladší žákyně T. Kocová, T. Míčová, D. Klímová, B. Vejvarová 3. p. uč. Vokáč Přespolní běh starší žákyně S. Krausová, A. Gössnitzerová, S. Kastlová, M. Jiráková, L. Poláková 3. p. uč. Vokáč Stolní tenis starší žáci D. Solár, R. Maxa, J. Vacek, J. Mucha 3. p. uč. Šnobl Plavání starší žáci M. Schmidt, J. Veverka, M. Miškovský, J. Mucha, P. Vondra, M. Navrátil 3. p. uč. Šnobl Plavání starší žákyně S. Kastlová, D. Mašková, A. Röhryová, M. Uzlová, P. Pecová, J. Haindlová 3. p. uč. Vokáč

12 12 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled akcí a soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili ve školním roce ( příloha č. 3) ( tučnou kurzívou jsou vyznačeny akce, které škola zajišťovala nebo se podílela na pořadatelství) září 2008 Evropský den jazyků běžecká štafeta I.stupeň okresní kolo atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo říjen 2008 atletický čtyřboj - II. stupeň - krajské kolo Minifotbal- II.st. ZŠ - školní kolo přehazovaná - okrskové kolo - I. stupeň přehazovaná - okresní kolo - I. stupeň Minifotbal II. st. ZŠ - okrskové kolo přespolní běh - II. stupeň - okresní kolo přespolní běh - I. stupeň - okresní kolo přírodovědný klokan školní kolo Memento dramatizace románu Radka Johna Ostrovská veverka pěvecká soutěž Pouštění draků akce školní družiny Projektový den Den prevence listopad 2008 minifotbal - 2. st. - okrsek Činnost horské služby beseda pro 6. a 7. třídy Dějepisný projekt 6.ročník České pohádky 1. st. výchovný koncert stolní tenis 1. st. okresní kolo Stonožkový týden gymnastický trojboj - I. stupeň okresní kolo stolní tenis 2. st. okresní kolo prosinec 2008 dva týdny třídění odpadů Vánoční zpívání - I. stupeň Mikuláš I. a II.stupeň olympiáda v českém jazyce II. st. školní kolo florbal II. stupeń školní kolo Obrazy z války třicetileté představení Pernštejni Vánoční zpívání pro seniory v Dolním Rychnově plavání - I. stupeň okresní kolo Letopisy Narnie filmové představení šachy - II. stupeň okresní kolo zeměpisná olympiáda ročník školní kolo divadelní představení pro rodiče dětí ve školní družině Madagaskar 2 filmové představení

13 13 Vánoční zpívání - vystoupení pěveckého kroužku pro I. stupeň Projekt Vánoce ročník Vánoční laťka - školní kolo zeměpisná olympiáda ročník školní kolo šachy I.stupeň školní kolo šachy - I. stupeň okresní kolo předvánoční sportovní den a třídní besídky II. stupeň plavání - II. stupeň okresní kolo leden 2009 florbal II. st. - okrskové kolo šachy II.st.- krajské kolo soutěž v konverzaci Nj školní kolo florbal II. stupeň okresní kolo matematická olympiáda Z5 okresní kolo míčový trojboj I. stupeň okresní kolo matematická olympiáda Z9 okresní kolo vybíjená I. stupeň - školní kolo chemická olympiáda školní kolo dějepisná olympiáda okresní kolo chemická olympiáda okresní kolo únor 2009 konverzace v Aj I. stupeň školní kolo Silový víceboj - 2. stupeň okresní kolo florbal I. st - okrskové kolo konverzace v Nj II. stupeň okresní kolo Karlovarský skřivánek okresní kolo Co víš o Karlovarském kraji okresní kolo florbal I. stupeň - okresní kolo biologická olympiáda r. školní kolo Masopust ve školní družině čtenářská soutěž I. stupeň školní kolo soutěž v cizím jazyce Aj - 2. stupeň okresní kolo březen 2009 konverzace v Nj II. stupeň krajské kolo čtenářská soutěž I. stupeň krajské kolo basketbal I. stupeň okrskové kolo Březovský lístek pěvecká soutěž Olympiáda v českém jazyce 2. stupeň okresní kolo Klub malých školáčků zeměpisná olympiáda - II. stupeň okresní kolo Loučení se zimou vítání jara ve školní družině Loutkové divadlo I. stupeň Matematický klokan Klokánek, Benjamín, Kadet - školní kola recitační soutěž - I. stupeň - okresní kolo šplh 2. stupeň krajské kolo Den vody ve školní družině konverzace v Aj II. stupeň - krajské kolo matematická olympiáda 9.r. krajské kolo

14 14 sportovní gymnastika I. a II. st. krajské kolo basketbal 2. stupeň okrskové kolo Znáš své tělo? soutěž pro 8. r. duben 2009 Planeta 3000 Indie královna Orientu fyzikální olympiáda okresní kolo soutěž v cizím jazyce NJ celostátní kolo Klub malých školáčků Angličtina nás baví - I. st. okresní kolo Nesté Basket Cup ročník - okresní kolo Dějepisná olympiáda krajské kolo basketbal - 2. st. okresní kolo Vítání Velikonoc akce školního žákovského parlamentu Vybíjená 1. st. okrsky matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 okresní kolo Coca Cola Cup fotbal 2. st. - předkolo Nesté Basket Cup ročník - krajské kolo Den knihy I. stupeň školní projekt Vybíjená - 1. st. okresní kolo Biologická olympiáda ročník okresní kolo Eurorebus II. stupeň regionální kolo Basketbal ročník chlapci krajské kolo Den Země r. Odpady a jejich recyklace Basketbal ročník dívky krajské kolo Pálí mi to 5. ročník matematicko-.přírodovědná soutěž Fyzikální olympiáda 9. ročník krajské kolo Němčina nás baví I. st. okresní kolo Šplh 1. stupeň okresní kolo Coca Cola Cup fotbal 2. st. základní skupina květen 2009 mezinárodní projekt r. - Weissenstadt Volejbal 2. st. okrskové kolo Klub malých školáčků Koncert ZUŠ Sokolov Filmové a muzikálové melodie Ukázka dravých ptáků a sov Zeyferus minifotbal Mc Donald s Cup - I. stupeň okrskové kolo Vývoj rockové hudby představení fyzikální olympiáda kategorie E - krajské kolo Klub malých školáčků Petangue 1.st. okresní kolo Pythagoriáda r. okresní kolo Kinderiáda 1. st. okresní kolo biologická olympiáda krajské kolo červen 2009 Matematické oříšky I. st. okresní kolo Pohár rozhlasu mladší žactvo okresní kolo

15 15 Pohár rozhlasu starší žactvo okresní kolo Pohár rozhlasu mladší žáci krajské kolo ringo -1. st. okrskové kolo exkurze do Královského Poříčí 1. st. Atletický trojboj I. stupeň okresní kolo Čtenářská noc 5. B ringo -1. st. okresní kolo Sportovní den ročník Sportovní den II.st. Závěrečné vystoupení žáků 9. ročníku pro ročníky poslední zvonění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011 30. září 2011 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015 18. září 2015 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014 / 2015 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 7.10. 2015 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Zasláno MěÚ OŠ Cheb Ředitel školy Mgr. Vladislav Sekanina 1.Charakteristika školy Ve školním roce 2005/2006

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 MĚSTO HORNÍ SLAVKOV KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 Váţení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2006/2007) Výstavy: 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň) 2) Zámecký mlýn výstava prací

Více

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Zřizovatel : Město Chodov Komenského 1077, Chodov, Okres Sokolov IČ : 00259349 ředitelka DDM Bludiště : Mgr. Renáta Dočkalová Hodnotící

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Vzdělávací program školy... 2 C. Personální obsazení školy... 5 D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014-2015 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014 23. září 2014 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 2013 23. září 2013 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a V l a d i s l a v a V a n č u r y, P r a h a Z b r a s l a v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Z p r a c o v á n o v z á ř í 2 0 1 5 IZO 102385351

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Obsah: Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2. UMÍSTĚNÍ ŠKOLY... 3 3. KLIMA ŠKOLY... 3 4. PREZENTACE... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více