Rozpočet na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2013"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2

3 Rozpočet příjmy - návrh OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 - navýšení příjmu na základě RUD ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejného prostranství , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 5 000, Zpravodaj města , Příjmy z reklamy , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy městské hudby FK , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MDD - výtah , odvod z IF MDD - vrata , odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu , odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště , odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště , Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků na posvícení , příjmy z pronájmu nemovitostí , lesy , Amfiteátr , nájmy OHS , byty , byty TPCA , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů 5 000, úroky z půjček , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu , pokuty odboru SVZ 9 000, pokuty za stavební řízení , pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příjem za energie ze sběrných dvorů ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky TJ SOKOL , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , prodej trafostanice s pozemkem , prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů v draţbách , Druţstevní 753/ , Prodej bytů , Brankovická 1276/ , Sladkovského 621/ , Kremličkova 962/ , prodej jiných nemovitostí , Bachmačská , Bachmačská , Bachmačská , Okruţní , Hlubočská , Kolínská 213 / Sendraţice , Sokolská , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů , Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova ,00 4 Přijaté dotace ,00 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby prezidenta ČR , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , NPD ze SR - dotace na MPR ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet restaurování SHRANY NA TORU HA-KODEŠ , zámek - sladovna - výměna oken , Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva , památník obětem válečných let , rekonstrukce radnice , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek , čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády , NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín ,00 - celková dotace ,40 - čerpání v roce ,40 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z EU zateplení MŠ Masarykova , IPD z SR zateplení MŠ Masarykova , IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova , IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,00 - celková dotace ,00 - čerpání v letech 2013, ,00 Celkem příjmy ,60 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,07 Financování celkem ,07 Příjmy celkem se sociálním fondem ,96 Příjmy celkem po konsolidaci ,60 Financování celkem ,30 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje - návrh OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp , Čistění komunikací , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,07 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie mšsta Kolín , odpisy od zřizovatele ,26 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Celkové náklady projektu KK ,50 - z toho dotace ,40 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,10 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. Centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Významná výročí , let od průchodu ruského cara , Příspěvek na přípravo oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Vydání knihy - Průvodce městem Kolín , Městská kronika , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Krev Tudorovců , Dny evropského dědictví , Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , provoz , příspěvek na vratku DPH ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek FK Kolín - muţi A , Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy , Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A , Příspěvek BC Kolín - muţi ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny , Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín , Přis. org. chov. psů - dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínské sportovní hry ZŠ , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údrţba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice ,00 Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , FOKUS Mladá Boleslav , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Spirála pomoci o.s. Kolín , Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s 5 000, Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , AMK - asistenční sluţba , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , servisní služba ITS nebyty , ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , Veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz TKO , separace odpadu , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Domov důchodců , provoz , odpisy ,46 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeob. veř. správa a sluţby ,36 Platy zastupitelů , Volby prezidenta ČR ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,16 Výdaje celkem se SF ,16 Výdaje celkem po konsolidaci ,80 Stránka 11

12 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údrţba a rekonstrukce komunikací , údrţba komunikací , Studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu , Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů komunikací , Cyklostezka - Polepská , Úprava ploch , Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty , Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská , Dopravní značení , Přídavné nasvětlení přechodů , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace Příkrá ulice , kanalizace Sadová , kanalizace Antonína Dvořáka , kanalizace úprava ČS Polanda , kanalizace Rybářská , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení , MŠ Jeronýmova - sprchové kouty , MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana , MŠ Bezručova - zateplení , MŠ Masarykova - zateplení budov ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská Sobota , MŠ Štítného + jesle - běţné opravy ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah , ZŠ Prokopa Velikého - spojovací chodba - vylepšení tepelně technických vlastností , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště , ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně , ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště , ZŠ Bezručova - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - sportovní hřiště , ZŠ Masarykova - zateplení , ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy , ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna oken ,00 33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení , xx Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - divadelní klub , Měst. správa kin - běţné opravy , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - opravy budovy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken , Investice z prog. regenerace MK , zámek - sladovna - výměna oken ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , restaurování schránky NA TORU HA-KODEŠ ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Zámek - západní křídlo , Restaturování sochy mistra Jana Husa , Památník obětem válečných let , Pomník Anastáz Opasek , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , MSD - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu , Výstavba sportovní haly ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Rekonstrukce dětských hřišť , Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo , INV do majetku v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , U nemocnice , K Raškovci , Benešova výtahy , INV do majetku v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Kutnohorská speciální škola - výměna oken I. etapa , Tatradomy - kanalizační přípojky , Budova Gymnásia - běţné opravy , Budova Gymnásia - nutné opravy , Objekt vodárny - běţné opravy , Objekt vodárny , Poliklinika - běţné opravy , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova regionálního muzea , havárie v ostatních prostorách , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp , Územní plán , Projekty - ORR , Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliářţe , Odpadkové koše na náměstí ,00 37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov , Projekty ŢP , Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova ,00 43xx INV do majetku v oblasti sociální péče , xx Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy ,00 Stránka 14

15 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy , MDD - polohovací postele , MDD - zateplení a výměna oken ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , MDD - výtah , MDD - vrata , MDD - bezbariérový přístup na zahradu , Hřiště pro seniory ,00 37xx INV do majetku v oblasti sociální péče , Kamerový systém Kolín - oprava ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků ,00 INV celkem bytů TPCA a zóny ,28 0,00 Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s , úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,39 Zóna Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO - splašková kanalizace sektor F , PZKO vynětí ze ZPF , PZKO autobusová zastávka - Ingersoll Rand ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,39 Stránka 15

16 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Invest. a neinv. výdaje celkem ,67 - z toho investiční ,28 - z toho neinvestiční ,39 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,55 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,55 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,19 Celkové výdaje města ,83 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,83 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,47 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,00 Stránka 16

17 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Rok 2012 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,33 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,47 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,36 Běţné výdaje celkem ,16 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - DPH přenesená působnost - Platba úroků ,39 Dluhová sluţba ,39 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,28 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,00 Peníze na účtech k ,07 Finanční zdroje celkem ,67 Rezerva ,84 Příjmy celkem ,67 Výdaje celkem ,83 Stránka 17

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 město bez obvodů

Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 město bez obvodů Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více