Rozpočet na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2013"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2

3 Rozpočet příjmy - návrh OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 - navýšení příjmu na základě RUD ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejného prostranství , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 5 000, Zpravodaj města , Příjmy z reklamy , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy městské hudby FK , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MDD - výtah , odvod z IF MDD - vrata , odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu , odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště , odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště , Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků na posvícení , příjmy z pronájmu nemovitostí , lesy , Amfiteátr , nájmy OHS , byty , byty TPCA , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů 5 000, úroky z půjček , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu , pokuty odboru SVZ 9 000, pokuty za stavební řízení , pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příjem za energie ze sběrných dvorů ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky TJ SOKOL , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , prodej trafostanice s pozemkem , prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů v draţbách , Druţstevní 753/ , Prodej bytů , Brankovická 1276/ , Sladkovského 621/ , Kremličkova 962/ , prodej jiných nemovitostí , Bachmačská , Bachmačská , Bachmačská , Okruţní , Hlubočská , Kolínská 213 / Sendraţice , Sokolská , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů , Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova ,00 4 Přijaté dotace ,00 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby prezidenta ČR , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , NPD ze SR - dotace na MPR ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet restaurování SHRANY NA TORU HA-KODEŠ , zámek - sladovna - výměna oken , Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva , památník obětem válečných let , rekonstrukce radnice , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek , čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády , NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín ,00 - celková dotace ,40 - čerpání v roce ,40 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z EU zateplení MŠ Masarykova , IPD z SR zateplení MŠ Masarykova , IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova , IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,00 - celková dotace ,00 - čerpání v letech 2013, ,00 Celkem příjmy ,60 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,07 Financování celkem ,07 Příjmy celkem se sociálním fondem ,96 Příjmy celkem po konsolidaci ,60 Financování celkem ,30 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje - návrh OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp , Čistění komunikací , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,07 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie mšsta Kolín , odpisy od zřizovatele ,26 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Celkové náklady projektu KK ,50 - z toho dotace ,40 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,10 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. Centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Významná výročí , let od průchodu ruského cara , Příspěvek na přípravo oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Vydání knihy - Průvodce městem Kolín , Městská kronika , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Krev Tudorovců , Dny evropského dědictví , Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , provoz , příspěvek na vratku DPH ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek FK Kolín - muţi A , Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy , Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A , Příspěvek BC Kolín - muţi ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny , Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín , Přis. org. chov. psů - dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínské sportovní hry ZŠ , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údrţba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice ,00 Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , FOKUS Mladá Boleslav , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Spirála pomoci o.s. Kolín , Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s 5 000, Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , AMK - asistenční sluţba , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , servisní služba ITS nebyty , ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , Veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz TKO , separace odpadu , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Domov důchodců , provoz , odpisy ,46 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeob. veř. správa a sluţby ,36 Platy zastupitelů , Volby prezidenta ČR ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,16 Výdaje celkem se SF ,16 Výdaje celkem po konsolidaci ,80 Stránka 11

12 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údrţba a rekonstrukce komunikací , údrţba komunikací , Studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu , Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů komunikací , Cyklostezka - Polepská , Úprava ploch , Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty , Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská , Dopravní značení , Přídavné nasvětlení přechodů , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace Příkrá ulice , kanalizace Sadová , kanalizace Antonína Dvořáka , kanalizace úprava ČS Polanda , kanalizace Rybářská , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení , MŠ Jeronýmova - sprchové kouty , MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana , MŠ Bezručova - zateplení , MŠ Masarykova - zateplení budov ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská Sobota , MŠ Štítného + jesle - běţné opravy ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah , ZŠ Prokopa Velikého - spojovací chodba - vylepšení tepelně technických vlastností , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště , ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně , ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště , ZŠ Bezručova - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - sportovní hřiště , ZŠ Masarykova - zateplení , ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy , ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna oken ,00 33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení , xx Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - divadelní klub , Měst. správa kin - běţné opravy , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - opravy budovy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken , Investice z prog. regenerace MK , zámek - sladovna - výměna oken ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , restaurování schránky NA TORU HA-KODEŠ ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Zámek - západní křídlo , Restaturování sochy mistra Jana Husa , Památník obětem válečných let , Pomník Anastáz Opasek , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , MSD - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu , Výstavba sportovní haly ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Rekonstrukce dětských hřišť , Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo , INV do majetku v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , U nemocnice , K Raškovci , Benešova výtahy , INV do majetku v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Kutnohorská speciální škola - výměna oken I. etapa , Tatradomy - kanalizační přípojky , Budova Gymnásia - běţné opravy , Budova Gymnásia - nutné opravy , Objekt vodárny - běţné opravy , Objekt vodárny , Poliklinika - běţné opravy , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova regionálního muzea , havárie v ostatních prostorách , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp , Územní plán , Projekty - ORR , Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliářţe , Odpadkové koše na náměstí ,00 37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov , Projekty ŢP , Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova ,00 43xx INV do majetku v oblasti sociální péče , xx Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy ,00 Stránka 14

15 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy , MDD - polohovací postele , MDD - zateplení a výměna oken ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , MDD - výtah , MDD - vrata , MDD - bezbariérový přístup na zahradu , Hřiště pro seniory ,00 37xx INV do majetku v oblasti sociální péče , Kamerový systém Kolín - oprava ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků ,00 INV celkem bytů TPCA a zóny ,28 0,00 Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s , úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,39 Zóna Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO - splašková kanalizace sektor F , PZKO vynětí ze ZPF , PZKO autobusová zastávka - Ingersoll Rand ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,39 Stránka 15

16 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Invest. a neinv. výdaje celkem ,67 - z toho investiční ,28 - z toho neinvestiční ,39 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,55 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,55 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,19 Celkové výdaje města ,83 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,83 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,47 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,00 Stránka 16

17 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Rok 2012 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,33 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,47 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,36 Běţné výdaje celkem ,16 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - DPH přenesená působnost - Platba úroků ,39 Dluhová sluţba ,39 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,28 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,00 Peníze na účtech k ,07 Finanční zdroje celkem ,67 Rezerva ,84 Příjmy celkem ,67 Výdaje celkem ,83 Stránka 17

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014.

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014. Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/ V Kolíně dne 28. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet - příjmy OŘR Pol

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2015 - příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 IV. RO

Rozpočet na rok 2013 IV. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 IV. RO IV. rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem dne 16. 9. 2013 pod usnesením č. 307/2013 V Kolíně dne 17. 9. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozpočet na rok 2011 II. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne 24. 5. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet na rok 2014 II. RO

Rozpočet na rok 2014 II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne 19. 5. 2014 pod usnesením č. 392/2014 V Kolíně dne 20. 5. 2014 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 IV. RO schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2015 pod usnesením č. 155/2015 V Kolíně dne 22. 9. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 V. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015 pod usnesením č. 174/2015 V Kolíně dne 9.11. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2011 I. RO

Rozpočet na rok 2011 I. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 I. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 21. 3. 2011 pod usnesením č. 55/2011 V Kolíně dne 22. 3. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Daňové příjmy celkem

Daňové příjmy celkem PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 30 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 3 200

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více