ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M."

Transkript

1 Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání.. 2 Čl. 3 Přijímací řízení.. 3 Čl.4 Zápis ke vzdělávání... 3 Čl. 6 Školné. 4 Čl. 6 Organizace vzdělávání.. 4 Čl. 7 Formy vzdělávání a výuky. 6 Čl. 8 Účast na výuce Čl. 9 Postup do vyššího ročníku 7 Čl. 10 Individuální vzdělávací plán.. 8 Čl. 11 Přerušení vzdělávání 8 Čl.12 Zanechání vzdělávání, ukončení vzdělávání Čl. 13 Podmínečné vyloučení, vyloučení ze studia... 9 Čl. 14 Opakování ročníku...10 Čl. 15 Přestupy z jiné školy nebo na jinou školu Čl. 16 Podmínky úspěšného ukončení vzdělávání absolutoriem Čl. 17 Hodnocení výsledků vzdělávání studentů...11 Čl. 18 Práva studentů Čl. 19 Povinosti studentů Čl. 20 Studentům zakázaná činnost Čl. 21 Výchovná opatření Čl. 22 Komunikace studenta s organizačními útvary školy Čl. 23 Studijní dokumentace Čl. 24 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany studentů Čl. 25 Kreditový systém Čl. 26 Závěrečná ustanovení Rozdělovník elektronické formy dokumentu: všichni zaměstnanci Přístupová cesta: 1. Síťové jednotky ISO (P:) 2. Aktuální 3. Postupy 4. Výtisk číslo: Držitel Podpis 1 správce dokumentace 2 ředitel školy 3 zástupkyně ředitele školy 1

2 V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 (školský zákon, dále ve zkratce ŠZ) a vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. ze dne 27. prosince 2004, o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vydávám tento Školní řád AHOL - Vyší odborné školy, o.p.s. Školní řád je závazný pro studenty a pedagogické pracovníky AHOL-Vyšší odborné školy, o.p.s. Čl. 1 Obecná ustanovení 1.1 Vyšší odborná škola dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., které se týkají vyššího odborného vzdělání a vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. ze dne 27. prosince 2004, o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Vzdělávání na AHOL Vyšší odborné škole je založeno na zásadách respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 1.3 Student se dobrovolným rozhodnutím ke vzdělávání na naší škole zavazuje dodržovat ustanovení Školního řádu, osvojit si znalosti stanovené vzdělávacími programy a studijními obory, připravovat se zodpovědně na své budoucí povolání po stránce odborné, jazykové i morální. 1.4 Vyučovacím jazykem je jazyk český. 1.5 V prostorách školy není povolena činnost politických stran a hnutí a jejich propagace. 1.6 Účelem tohoto Školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovně vzdělávací proces. Čl. 2 Organizace vzdělávání 2.1 Vyšší odborné vzdělávání je ve škole organizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 2.2 Školní řád vyšší odborné školy platí pro všechny studenty vyššího odborného vzdělávání a vyučující zajišťující výuku podle daných učebních plánů v jednotlivých ročnících a jednotlivých specializacích. 2.3 Odborné vedení výuky je zabezpečováno prostřednictvím předmětových komisí. Vedoucí předmětové komise v součinnosti s ředitelem školy, zástupcem ředitele pro vyšší odborné studium a odbornými učiteli se podílí na realizaci akreditovaných vzdělávacích programů a dalších pedagogických a organizačních materiálů školy. 2.4 Vedoucí předmětové komise má právo a povinnost sledovat a kontrolovat pedagogickou a odbornou úroveň členů komise. Odpovídá za změny ve vzdělávacích programech a ty jsou schvalovány vedením školy. 2.5 Součinnost mezi studenty a vedením školy zajišťují vedoucí učitelé studijních skupin, jmenovaní ředitelem školy, a studentský parlament. 2.6 Studentem vyššího odborného vzdělávání se ve smyslu tohoto řádu rozumí student řádně zapsaný nebo podmíněně zapsaný ke studiu. 2.7 Studenti a pedagogičtí pracovníci školy jsou seznámeni se zněním Školního řádu VOŠ prokazatelným způsobem. 2

3 Čl. 3 Přijímací řízení 3.1 Ředitel školy je povinen vyhlásit nejméně v dvouměsíčním předstihu podmínky přijímacího řízení, termíny konání přijímací zkoušky, její formu a obsah, je-li stanovena, případně další podmínky přijetí ke vzdělávání. Tyto skutečnosti zveřejní na přístupném místě ve škole. Kritéria pro přijetí jsou pro všechny uchazeče v jednotlivých kolech stejná. 3.2 Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli školy do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém chce zahájit vzdělávání. Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech. 3.3 Součástí přijímacího řízení je úhrada správního poplatku ve výči 200,- Kč, které může uchazeč zaplatit převodem na bankovní účet školy nebo hotově na sekretariátu školy. 3.4 Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem stanoveny, se konají nejdříve 1. června, poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září. 3.5 Ředitel školy zašle uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro další kola nejpozději 5 dnů před jejich konáním Ředitel školy jmenuje vedoucího přijímacího řízení a přijímací komisi. 3.7 Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne vydání rozhodnutí. Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle rozhodnutí nejdříve 1. června. 3.8 Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímací zkoušky v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup k pořadí uchazečů a k přehledu přijatých a nepřijatých. 3.9 Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky stanoví ředitel školy pouze uchazeči, který se pro vážné důvody, řádně doložené, k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku. Na základě posouzení dokladů o předchozím vzdělávání může stanovit jako podmínku přijetí vykonání rozdílové zkoušky Přijímací řízení je ukončeno podpisem Smlouvy o vzdělávání uchazeče, úhradou školného a zápisem ke vzdělávání do 1. ročníku příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Čl. 4 Zápis ke vzdělávání 4.1 Zápis ke vzdělávání organizačně zajišťuje vedoucí učitel studijní skupiny ve spolupráci se studijním oddělením školy. 4.2 Termín zápisu pro jednotlivé ročníky stanoví ředitel školy vyhláškou zveřejněnou alespoň týden před zahájením školního roku, pro který zápis proběhne. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené ředitelem AHOL-VOŠ, nejpozději však do Studentem 1. ročníku školy se všemi právy a povinnostmi se stává přijatý uchazeč v den zápisu na školu. Při zápisu obdrží student Výkaz o studiu, který slouží jako doklad jeho řádného vzdělávání ve škole. 3

4 4.4 Při zápisu student zaznamená do Výkazu o studiu předměty podle učebního plánu akreditovaného vzdělávacího programu. 4.5 Student, který se k zápisu ve stanovených termínech nedostaví a do 10 dnů škole nesdělí důvod, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal. Čl. 5 Školné 5.1 Uzavřením Smlouvy o vzdělávání je stanovena výše úplaty za vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání AHOL - Vyšší odborné škole. 5.2 Nenastoupí-li student z jakýchkoliv důvodů ke vzdělávání, vrací škola zaplacené školné jen tehdy, obsadila-li jeho místo jiným vhodným uchazečem o vzdělávání. 5.3 Smluvní strany mohou v průběhu vzdělávání odstoupit od smlouvy jen po vzájemné dohodě, přičemž zaplacené školné se nevrací. 5.4 První polovina školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání. Druhá polovina je splatná do kalendářního roku, vždy na číslo účtu /0100 u Komerřní banky. Ve druhém, třetím a případně čtvrtém ročníku vzdělávání je školné hrazeno rovněž ve dvou pololetních splátkách, a to k a příslušného školného roku. 5.5 Školné v prvním roce vzdělávání nelze zvyšovat. Školné v dalších letech vzdělávání bude upravováno na základě úhrnu indexu spotřebitelských cen vykázaného Českým statistickým úředem za uplynulý kalendářní rok zaokrouhleně na celé stokoruny nahru. Výši školního, pokud dochází k jeho úpravě, sdělí škola studentovi nejpozději do 31. května příslušného roku. 5.6 Školné slouží k úhradě investičních a neinvestičních nákladů školy. Z těchto zdrojů se také přispívá na odbornou praxi studentů v zahraničí. Školné nezahrnuje náklady na ubytování a učební pomůcky, které zůstanou ve vlastnictví studenta. 5.7 V případě prodlení úhrady příslušné splátky školného je student povinen zaplatit smluvní pokutu 20,- Kč za každý den prodlení. Případné náklady související s vymáháním dlužného školného a smluvní pokuty jdou plně k téži studenta. Čl. 6 Organizace vzdělávání 6.1 Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období. Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. února do 31. srpna. 6.2 Teoretická příprava, která zahrnuje všeobecné vzdělávání a specifické odborné vzdělávání se uskutečňuje v teoretickém vyučování. Praktická příprava se uskutečňuje formou odborné praxe na pracovištích právnických nebo fyzických osob. 6.3 Vzdělávání je organizováno podle období. Období se skládá z pravidelné výuky, zkouškového období a odborných praxí. Školní vyučování trvá 40 týdnů, z toho 32 týdnů trvá školní výuka, 6 týdnů je určeno pro s programu samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu a 2 týdny tvoří časová rezerva. Teoretická a praktická příprava v posledním období vzdělávacího programu trvá nejméně 14 týdnů. 4

5 6.4 Začátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu, školních prázdnin, případně další členěnní školního roku stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem a zveřejní je na přístupném místě ve škole. 6.5 V době školních prázdnin lze konat povinné kurzy, odborné praxe a po dohodě zkoušejícího či zkušební komise se studentem i zkoušky. Na období vedlejších prázdnin, pokud neprobíhají výše uvedené činnosti, je studentům stanovena samostatná příprava na vyučování. V období hlavních prázdnin nesmí být volný čas studentů těmito činnostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny. 6.6 Výuka se organizuje podle rozvrhu. Základní organizační jednotkou je studijní skupina". Do studijní skupiny je zařazeno max. 40 studentů. 6.7 V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze v rámci rozvrhu na výuku některých předmětů nebo v jiných odůvodněných případech dělit studijní skupiny na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny. 6.8 Vedoucí učitel studijní skupiny seznámí studenty prokazatelně v prvním týdnu studijního období se Školním řádem vyšší odborné školy, Bezpečnostními směrnicemi, Požárním řádem školy, podrobným programem výuky a rozvrhem. Program výuky musí obsahovat: - názvy předmětů v období, - počty hodin týdenní výuky, - jména vyučujících, - formy výuky (přednášky, cvičení, laboratorní cvičení, odborná praxe), - způsob hodnocení v jednotlivých předmětech. 6.9 Vyučující jednotlivých předmětů seznámí studenty na první vyučovací hodině s: - obsahem vyučovaného předmětu, - doporučenou literaturou, - termíny konzultací, - požadavky kladenými na studenty v průběhu období, - formou omlouvání neúčasti na vyučování, - rozsahem náhradní práce za případnou neúčast, - s podmínkami hodnocení daného předmětu, - bezpečnostními směrnicemi v odborné učebně, pokud se v ní daný předmět vyučuje. Obsah učiva, podmínky hodnocení předmětu, studijní literaturu a termíny konzultací zveřejní vyučující na určeném místě ve škole Vyučovací hodina předmětů a modulů v teoretickém vyučování trvá 45 minut. Organizace teoretického vyučování je stanovena rozvrhem hodin Vyučovací hodina při odborné praxi trvá 60 minut. a) Odbornou praxi lze provádět po dnech, případně ji spojovat do týdnů. Praktickou přípravu vykonávají studenti na pracovištích mimo školu formou odborné praxe pod vedením garantů odborná praxe. b) Odborná praxe se v průběhu celého vzdělávání v obou formách uskutečňuje v rozsahu daném učebním plánem. Odbornou praxi mohou studenti absolvovat i jednotlivě. Z účasti na praktické přípravě může být student uvolněn po posouzení dokladů o pracovní činnosti a získané odborné praxi nejvýše z poloviny celkového počtu vyučovacích hodin praktické přípravy. 5

6 6.12 Délka vzdělávání je stanovena podle rozsahu studijního oboru nebo vzdělávacího programu. Základní délka vzdělávání vychází ze vzorového učebního plánu. Maximální délka vzdělávání představuje nejdelší možnou dobu pro ukončení vzdělávání. Překročením maximální délky vzdělávání se ukončuje pro neprospěch Do délky vzdělávání se nezapočítává doba přerušení vzdělávání U denní formy vzdělávání na vyšší odborné škole je základní délka vzdělávání dva až tři a půl roku, včetně odborné praxe U dálkové formy vzdělávání na vyšší odborné škole je základní délka vzdělávání tři až čtyři roky, včetně odborné praxe Učební plán určuje požadavky na vzdělávání podle studijních oborů, vzdělávacích programů a zaměření. Obsahuje především přehled předmětů, modulů, zařazení předmětů, modulů do období, počet vyučovacích hodin v týdnu, počet kreditů, ukončení a stanoví formu hodnocení. Konkrétní realizace výuky ve výukovém týdnu je určena rozvrhem hodin. Čl. 7 Formy vzdělávání a výuky 7.1 Vzdělávání na AHOL Vyšší odborné škole, o. p. s. je organizováno jako: a) denní forma vzdělávání, b) dálková forma vzdělávání. 7.2 Ve vzdělávání se studenti zúčastňují povinně určených forem vzdělávání, které si doplňují samostudiem. 7.3 Formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, laboratorní cvičení, odborná učební praxe, konzultace, exkurze a samostudium. Přednášky mají charakter teoretického výkladu principů, problémů a možných řešení. Přednášející probere nejdůležitější partie stanovené obsahové náplně. Zbývající části jsou zadány k individuálnímu studiu. Cvičení (semináře) slouží k praktickému řešení problémů, ověření teoretických znalostí, k získání potřebné manuální zručnosti. Odborná učební praxe doplňuje teoretickou výuku a slouží také k řešení absolventské práce. Vyučovací hodina při odborné praxi trvá 60 minut. Vyučovací den souvislé praxe má 8 hodin. Odbornou praxi vykonávají studenti v prostředí právnických, případně fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru. Pro každého studenta je mezi danou organizací a školou uzavřena Smlouva o odborné praxi" v souladu s 96 školského zákona. Počet hodin a délku praxe v jednotlivých obdobích stanoví akreditovaný vzdělávací program. Na studenty se při odborné praxi vztahují ustanovení Zákoníku práce, které upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovní podmínky žen a mladistvých. 6

7 Konzultace slouží k objasnění učiva a doplnění cvičení např. v případě nepřítomnosti studenta. Studenti se na vypsanou konzultaci předem ohlásí. Konzultační hodina ve všech formách vzdělávání trvá 45 minut. Exkurze slouží k tomu, aby se studenti seznámili s provozními technickými prostředky, technologiemi a metodami práce v organizacích a ověřili si teoretické vědomosti získané výukou. Samostudium slouží k prohloubení získaných poznatků a k samostatnému řešení zadaných úkolů. Čl. 8 Účast na výuce 8.1 Účast na všech formách výuky je povinná. 8.2 Student je povinen doložit důvody své nepřítomnosti vyučujícímu daného předmětu a vedoucímu studijní skupiny. 8.3 Docházku evidují jednotliví vyučující na předepsaných tiskopisech a po skončení studijního období tiskopis odevzdají na studijní oddělení. Ve spolupráci s vedoucími studijních skupin a studijním oddělením jednotliví vyučující průběžně 1x týdně zapisují absenci studentů do elektronické Třídní knihy v programu Bakaláři. 8.4 Jestliže se student neúčastní po dobu 4 týdnů vyučování (20 vyučovacích dnů) a jeho neúčast není řádně omluvena, upozorní vyučující na tuto neúčast vedoucího učitele studijní skupiny. Vedoucí učitel studijní skupiny po vyhodnocení neúčasti studenta podá případně návrh řediteli školy k dalšímu postupu podle 98 odst. 2 školského zákona. Ředitel školy vyzve studenta, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy. 8.5 Pokud je studentovi předem známo, že se nebude moci zúčastnit výuky, je povinen oznámit svému vedoucímu studijní skuopiny důvod a délku absence. 8.6 Ředitel školy může ve výjimečných případech na základě písemné žádosti osvobodit studenta od povinné účasti na vyučování. 8.7 Student může být na základě písemné žádosti a předložených dokladů o předchozím vzdělání uvolněn z účasti na některém z předmětů teoretického vyučování. 8.8 Pokud je student uvolněn z účasti na předmětu teoretického vyučování, je povinen z tohoto předmětu konat při absolutoriu zkoušku, je-li tento předmět součástí zkoušky u absolutoria. 8.9 Student je povinen účastnit se minimálně 70% teoretické výuky a 90% praxe. Čl. 9 Postup do vyššího ročníku 9.1 Podmínkou postupu do vyššího ročníku je splnění předepsaných studijních povinností stanovených akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník. 9.2 Student si své studijní povinnosti za předcházející ročník musí splnit do V případě, že studentovi ze závažných důvodů chybí hodnocení z letního období, může požádat nejpozději do ředitele školy o prodloužení termínu hodnocení. Při 7

8 kladném vyřízení žádosti určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno a student je do vyššího ročníku zapsán podmíněně. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období. 9.3 V případě, že v době zápisu chybí studentovi některé hodnocení za zimní období nebo nemá ředitelem povoleno prodloužení termínu hodnocení za letní období, nesplnil podmínky pro postup do vyššího ročníku a nemůže být zapsán ani podmíněně. Čl. 10 Individuální vzdělávací plán 10.1 Na základě písemné žádosti studenta a po doporučení vedoucího učitele studijní skupiny může ředitel školy povolit individuální vzdělávací plán Individuální vzdělávací plán může být udělen studentovi se zvláštními vzdělávacími potřebami, studentovi s mimořádným nadáním nebo i z jiných závažných důvodů Plán se studentem sestaví vedoucí učitel studijní skupiny. Plán obsahuje seznam předmětů v daném studijním období a následující údaje: obsah učiva, doporučená literatura, termíny a formy průběžného hodnocení, rozsah znalostí k testům, forma a termín testu, rozsah znalostí ke zkouškám, forma a termín zkoušky z daného předmětu Student je povinen individuálně se dohodnout s každým vyučujícím na obsahu IPS, na formách kontroly studia, na konzultacích a na způsobu i termínech zkoušek či zápočtů. IPS, který obsahuje též dohody s vyučujícími, musí mít písemnou formu. Jedna kopie IPS zpracovaná podle určeného vzoru je uložena na studijním oddělení školy Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty budou realizovány v řádném zkouškovém období nebo po souhlasu ředitele školy v prodlouženém zkouškovém období. Čl. 11 Přerušení vzdělávání 11.1 Přerušení vzdělávání povoluje na základě písemné žádosti studenta ředitel školy, a to nejdéle na dobu dvou let Ředitel školy je povinen přerušit studium studentce z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování nebo praktická příprava podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky Po uplynutí doby přerušení se pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno Se souhlasem ředitele školy může student pokračovat ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti a praktické dovednosti a způsob jejich získání Ředitel školy na žádost studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody Po dobu přerušení vzdělávání student není studentem školy a pozbývá veškerá studentská práva a povinnosti. Tato skutečnost se vyznačí ve Výkazu o studiu a ten je po dobu přerušení uložen na studijním oddělení školy. 8

9 11.7 Student, který se nejpozději do 14 kalendářních dnů po uplynutí doby přerušení vzdělávání nedostaví do školy k vyřešení svých studijních záležitostí, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal Pokud došlo během doby přerušení vzdělávání ke změně studijního programu v tom ročníku (období), do kterého student po přerušení nastupuje, je student povinen zapsat do Výkazu o studiu nový učební plán. Čl. 12 Zanechání vzdělávání, ukončení vzdělávání 12.1 Rozhodne-li se student, že zanechá vzdělávání, doručí toto sdělení písemně na předepsaném formuláři studijnímu oddělení školy a je povinen si vyřídit příslušné formality stanovené při výstupu studenta ze školy Ředitel školy ukončí vzdělávání studentovi, který nesplnil studijní povinnosti stanovené akreditovaným vzdělávacím programem a nezískal předepsané hodnocení v opravných termínech, případně mimořádných termínech stanovených ředitelem školy Ředitel školy ukončí vzdělávání studentovi, který nesplnil podmínky pro uzavření ročníku a pro zápis do dalšího ročníku (Čl. 4 odst. 4.5), nemá- li schválen individuální vzdělávací plán Ředitel školy ukončí vzdělávání studentovi, který ve stanovených termínech neuhradil školné a nepožádal o odklad platby či splátkový kalendář úhrady školného Studentem školy přestává být také student, jemuž nebylo povoleno opakování ročníku nebo absolutoria nebo který je ze vzdělávání vyloučen Studentovi, kterému bylo předčasně ukončeno vzdělávání nebo který byl ze vzdělávání vyloučen, může škola vydat doklad o úspěšně vykonaných zkouškách. Současně se v tomto dokladu uvede, že student řádně nedokončil vzdělávání Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni zanechání vzdělávání nebo ukončení vzdělávání. Čl. 13 Podmíněné vyloučení, vyloučení ze vzdělávání 13.1 Ředitel školy může podmíněně vyloučit či vyloučit studenta ze vzdělávání, jestliže student závažným způsobem porušil povinnosti stanovené školským zákonem nebo Školním řádem vyšší odborné školy - na základě ustanovení 31 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění studenta dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se student provinění dopustil. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí ředitele školy o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta je konečné a odvolání proti němu není možné. 9

10 Čl. 14 Opakování ročníku 14.1 Na základě písemné žádosti může být studentovi, který nemá v daném termínu splněny své studijní povinnosti, umožněno opakování ročníku. O opakování ročníku rozhoduje ředitel školy po posouzení dosavadních studijních výsledků studenta a důvodů uvedených v žádosti. K žádosti se vyjádří také vedoucí učitel studijní skupiny Žádost se podává na studijním oddělení školy nejpozději do konce září nového školního roku Zápis do ročníku, který student opakuje, musí být proveden do 5 pracovních dnů po dni, ve kterém student obdržel povolení opakování ročníku Je-li opakování ročníku ředitelem školy povoleno, studijní oddělení zapíše tuto skutečnost do Výkazu o vzdělávání. Žádost o opakovaní založí do Evidenčního listu studenta Student znovu zapíše do Výkazu o vzdělávání všechny předměty dané učebním plánem pro příslušný ročník, který opakuje, včetně počtu hodin a jmen vyučujících Studijní oddělení potvrdí zápis do opakovaného ročníku Student je povinen účastnit se výuky v opakovaném ročníku v plném rozsahu Ředitel školy může studentovi, který opakuje ročník, na jeho písemnou žádost uznat již vykonané zkoušky, zápočet nebo klasifikovaný zápočet. V takovém případě zapíše vyučující do Výkazu o studiu: uznáno ze dne (datum hodnocení předmětu z předchozího ročníku) a potvrdí podpisem. Žádost studenta založí studijní oddělení do jeho evidenčního listu. Čl. 15 Přestupy z jiné školy nebo na jinou školu 15.1 Přestup z jiné školy lze studentovi povolit na základě jeho žádosti Zařazení studenta do odpovídajícího ročníku závisí na druhu školy a dosažených studijních výsledcích a je plně v kompetenci ředitele školy, který přihlíží ke stavu naplnění studijních skupin daného ročníku. Zařazení do vyššího ročníku může být podmíněno vykonáním rozdílových zkoušek Studentovi může být na základě písemné žádosti a doložení doklady povolen přestup do vyššího ročníku, změna oboru nebo změna formy vzdělávání Rozhodne-li se student přestoupit na jinou školu, oznámí to písemně řediteli školy. Čl. 16 Podmínky úspěšného ukončení vzdělávání absolutoriem 16.1 Vyšší odborné vzdělávání je v souladu s legislativou ukončováno absolutoriem. Podmínkami pro úspěšné absolvování vzdělávání j sou : úspěšné složení všech předepsaných studijních povinností v daných termínech, úspěšné vykonání odborné učební praxe, vypracování, odevzdání v daném termínu a obhájení absolventské práce, úspěšné složení ústní zkoušky z odborných předmětů, spěšné složení zkoušky z cizího jazyka Termíny konání absolutoria stanoví ředitelka školy. Musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném místě ve škole. 10

11 16.3 Před zahájením absolutoria nemají studenti vyučování v rozsahu nejméně pěti po sobě následujících pracovních dnů Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání Absolutorium se koná veřejně. Skladba a počet odborných předmětů, z nichž se koná teoretická zkouška, jsou stanoveny v učebním plánu. Součástí obhajoby absolventské práce může být ověření praktických dovedností, pokud to vyplývá z učebních dokumentů nebo ze zadání absolventské práce Příprava na obhajobu absolventské práce, teoretickou zkoušku z odborných předmětů nebo zkoušku z cizího jazyka trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut a je ve formě prezentace na IT. Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut, zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoba absolventské práce jsou hodnoceny známkami: a) 1 výborně b) 2 velmi dobře c) 3 dobře d) 4 nevyhověl/a 16.9 Neprospěl-li student z některé zkoušky absolutoria, nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola nejpozději do deseti dnů od jeho vykonání vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa školy. Označení absolventa vyšší odborné školy je diplomovaný specialista". Zkrácená podoba označení absolventů pro všechny obory je DiS." a uvádí se vždy za jménem absolventa Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Čl. 17 Hodnocení výsledků vzdělávání studentů 17.1 Každý vyučující předmětu, modulu je povinen zveřejnit před zahájením vzdělávání tematický plán vyučovaného předmětu, modulu, který obsahuje zejména: a) anotaci vyučovacího předmětu, modulu, b) požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, c) seznam literatury, d) měsíční přehled probíraného učiva pro dané výukové období. 11

12 17.2 Hodnocení se provádí formou a) průběžného hodnocení, b) zápočtu, c) klasifikovaného zápočtu, d) zkoušky 17.3 Předměty, moduly, ve kterých se vyžaduje hodnocení započteno, započteno s klasifikací, zkouška s klasifikací, stanoví učební plán Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které jsou uvedeny v TP. Zápočet uděluje vyučující předmětu, modulu, za který se zápočet uděluje. Ve výkaze o studiu (v indexu) se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje Při klasifikovaném zápočtu se hodnocení provádí jako u zápočtu s připojením klasifikace. Ve studijním výkaze se udělí započteno, připojí klasifikace a datum Zkouškami se prověřují vědomosti a dovednosti studenta z předmětu, modulu Prospěch se klasifikuje podle stupnice: 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl/a 17.9 Hodnocení zápisem započteno, zápisem klasifikace u klasifikovaného zápočtu a zápisem klasifikace u zkoušky s výjimkou stupně 4 nevyhověl/a. Zkoušející ve výkazu o studiu, připojí datum a podpis. Výsledky všech hodnocení se rovněž zaznamenávají do zkušební zprávy. K vykonání zkoušek klasifikací student chodí zásadně ve společenském oděvu Opravné zkoušky se konají v 1. a 2. opravném termínu, které stanoví učitel příslušného předmětu, 3. opravný termín může ve výjimečných případech povolit ředitelka na žádost studenta Komisionální zkoušky se konají v případě: a) povolení opravné zkoušky ve 3. opravném termínu, b) žádosti studenta o přezkoušení, c) podnětu ředitele k přezkoušení studenta, d) zvláště odůvodněném. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel, tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel vyučující studenta danému vyučovacímu předmětu, modulu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět, modul. 12

13 O průběhu komisionální zkoušky vede komise protokol. Výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda komise v den konání zkoušky, rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné. Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitelka školy stanoví náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou Odstoupí- li student od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitelka školy Chování studenta se neklasifikuje Dosáhne li student v řádném zkouškovém období za obě výuková období školního roku průměru známek 1.00, obdrží finanční odměnu ve výši 1000 Kč v den zápisu do dalšího ročníku u postupových ročníků, při předávání diplomu absolventa školy u závěrečného ročníku Vyučující daného předmětu, modulu vypíše termíny zkoušek (min. 3 termíny) na jeden z těchto řádných termínů je student povinen se zapsat do konce zápočtového týdne. Každý student je povinen využít zkušebních termínů vypsaných vyučujícím ve stanoveném zkouškovém období. Řádný termín i oba opravné termíny musí být do konce zkouškového období vyčerpány. Student tedy nemůže vykonávat řádný termín a opravné termíny mimo stanovené zkouškové období. Vyjímka je možná jen tehdy, pokud má student z vážných důvodů (např. nemoc) povoleno prodloužení zkouškového období ředitelem školy Studentovi, který se na některý z termínů zapíše a bez omluvy se k němu nedostaví, termín propadá a je posuzován, jako by neprospěl. Nejzazší termín omluvy ze zkoušky, klasifikovaného zápočtu či zápočtu je jeden pracovní den předem. Omluva se provede elektronicky nebo telefonicky na studijní oddělení Studentovi, který nevyužije termínů vypsaných ve zkouškovém období, automaticky propadá jak řádný termín tak oba opravné termíny a bude přezkoušen pouze na základě žádosti a povolení ředitelem školy (komisionální zkouška). Student, který využije řádný i oba opravné termíny ve zkouškovém období, avšak neúspěšně, musí rovněž požádat ředitele školy o vykonání komisionální zkoušky. Opravné termíny mimo zkouškové období (1. nebo 2. opravný termín) jsou spojeny s finanční úhradou: opravný termín 300,- Kč komisionální zkouška 500,- Kč V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel školy (na základě písemné žádosti) finanční úhradu studentovi prominout Student je povinen písemně požádat ředitele školy o udělení opravného termínu. Datum konání opravného termínu (nebo lhůtu, do kdy nejpozději má být zápočet, klasifikovaný zápočet či zkouška vykonána) stanoví ředitel školy po dohodě s vyučujícím. Pokud student nedodrží termín (lhůtu), zvyšuje se poplatek (300Kč) za konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu či zkoušky na 500,- Kč a stanoví se termín nový. 13

14 17.20 Student dálkové formy vzdělávání je povinen odevzdat absolventskou práci v termínu závazně stanoveném ředitele školy. V případě neodevzdání absolventské práce v tomto termínu bude požadována finanční úhrada ve výši 500,- Kč, nový termín odevzdání absolventské práce bude stanoven individuálně. Studenti mají právo: Čl. 18 Práva studentů 18.1 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Na tyto informace mají také právo rodiče studentů, popř. osoby, které vůči studentům plní vyživovací povinnost; 18.2 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání; 18.3 volit a být voleni do školské rady; 18.4 zakládat v rámci školy samosprávné studentské orgány (zejména Studentský parlament), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy; 18.5 v souvislosti s výukou využívat služeb Základního informačního střediska a studovny, kopírovacího přístroje, výpočetní techniky včetně Internetu a softwarového vybavení školy; 18.6 využívat místnost a automaty na občerstvení; 18.7 využívat výpočetní techniku a internetové připojení; 18.8 účastnit se exkurzí a ostatních mimoškolních akcí pořádaných školou; 18.9 obrátit se na vedoucího učitele studijní skupiny, na vedení školy a ostatní pedagogické pracovníky při řešení svých studijních a osobních záležitostí; v souvislosti s výukou, na základě pokynů vyučujících, používat osobní notebook; po dohodě s vyučujícím využít individuálních či skupinových konzultací; zúčastňovat se zahraničních i tuzemských jazykových kurzů a jiných akcí pořádaných školou za sníženou cenu; u výběrových akcí jsou rozhodující jazykové znalosti studentů; obracet se svými připomínkami, stížnostmi a návrhy na vedoucího studijní skupiny nebo ředitele školy případně je vznášet prostřednictvím Studentského parlamentu. Studenti jsou povinni: Čl. 19 Povinnosti studentů 19.1 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, být přítomni na vyučování včas a odpočatí; 19.2 dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto Školním řádem (Čl. 8); 19.3 v prostorách školy respektovat pokyny všech zaměstnanců školy, v případě vyzvání se prokázat průkazem studenta školy; 19.4 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 19.5 dodržovat pravidla slušného chování ve škole; 19.6 být slušně a čistě oblečen; 14

15 19.7 dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti (BOZP); 19.8 dodržovat povinnosti vyplývající z Požárního řádu školy (PO); 19.9 respektovat provozní řády odborných učeben a pobývat v těchto prostorách jen se souhlasem vyučujícího; Studentům je zakázáno: Čl. 20 Studentům zakázaná činnost 20.1 ponechávat v učebnách cenné předměty (peníze, mobilní telefony, hodinky, doklady apod.); v nezbytném případě tyto cenné předměty po příchodu do školy odevzdat do úschovy na sekretariátu nebo studijním oddělení školy, a to nejdéle na dobu 1 dne; 20.2 při vyučování používat věci nesouvisející s výukou (karty a hraní karet, radiové přenosné přijímače, discmany, MP3 přehrávače, mobilní telefony apod.); 20.3 porušovat ustanovení Bezpečnostních směrnic a Požárního řádu školy; 20.4 požívání alkoholických nápojů, omamných prostředků a drog ve škole, v čase před školním vyučováním a při činnostech organizovaných školou, včetně přinášení těchto látek do školy a jejich přechovávání ve škole; 20.5 šíření jakýchkoliv projevů násilí včetně projevů netolerance k různým národnostem, náboženstvím, kultuře, šikanování a ponižování spolužáků; 20.6 kouřit v prostorách školy a v okolí školy; 20.7 šířit po Internetu nebo v počítačové síti školy zprávy s nevhodným obsahem (vulgární výrazy, ponografie apod.); 20.8 zneužívat počítačovou techniku z pohledu softwarového zákona o autorských právech; 20.9 připojovat elektrické spotřebiče, které nejsou registrovány a revizně odzkoušeny školou, do jednofázových zásuvek 230 V a třífázových zásuvek 400 V (např. osobní notebooky, mobilní telefony, osobní přenosné přístroje, elektrické spotřebiče apod.). Čl. 21 Výchovná opatření 21.1 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření Ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění studentovi za mimořádné studijní výsledky, za práci v samosprávných studentských orgánech a školské radě, za reprezentaci školy na soutěžích apod Kázeňským opatřením je důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení studenta ze vzdělávání nebo vyloučení studenta ze vzdělávání. Ředitel školy může rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto Školním řádem. Důvodem pro podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy mohou např. být: zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy; porušení ustanovení Školního řádu ČI. 19 a 20; přestupek mající charakter trestného činu; podvodné jednání při ústním a písemném zkoušení Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo Školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 15

16 Čl. 22 Komunikace studenta s organizačními útvary školy 22.1 Pro řešení organizačních záležitostí vyššího odborného vzdělávání, evidence studentů, vyřizování jejich žádostí a vedení studijní dokumentace je ve škole zřízeno studijní oddělení Student je povinen po celou dobu vzdělávání sledovat vývěsky a řídit se pokyny na nich uvedenými. Po celou dobu je student povinen informovat studijní oddělení školy o veškerých změnách svých osobních údajů Škola je povinna zveřejňovat veškeré vyhlášky a jiná sdělení na vývěskách Student je povinen si studijní záležitosti vyřizovat sám. Jen v mimořádných případech za něj jedná zplnomocněný zástupce. Písemná komunikace musí být studentem vlastnoručně podepsána. Čl. 23 Studijní dokumentace 23.1 Studijní dokumentace slouží jako podklad k informacím o jednotlivých studentech a průběhu jejich vzdělávání. Vede ji studijní oddělení školy ve spolupráci s vedoucími učiteli studijních skupin a vyučujícími jednotlivých předmětů. Studijní dokumentace se průběžně ukládá a archivuje na paměťovém médiu a v písemné formě Studijní oddělení vede: Evidenční listy studentů; Třídní knihu studijní skupiny; Záznam výsledků hodnocení jednotlivých předmětů; aktuální jmenné seznamy v jednotlivých studijních skupinách Vyučující vede: Evidenci docházky; Výkaz odučených hodin - vyučující zde průběžně zapisuje hodiny odučené ve studijním období; Záznam výsledků hodnocení; Výkazy jsou po skončení období uloženy na studijním oddělení školy v Třídní knize studijní skupiny. Čl. 24 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany studentů 24.1 Zaměstnanci a studenti školy jsou povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů a jejich ochrany před sociálněpatologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Omezovat vznik rizik úrazu při vzdělávání, tj. dbát osobní bezpečnosti v učebnách, kabinetech a ostatních prostorách školy. Chovat se ohleduplně k ostatním zaměstnancům a studentům a omezovat tak rizika úrazu při práci a studiu Seznámit se s evakuačním plánem školy a dbát pokynů vedení školy Nepoužívat v budově školy a v její bezprostřední blízkosti alkoholické nápoje či jiné návykové látky V prostorách a v okolí školy je zákazáno kouření. 16

17 24.6 Neprodleně oznámit vznik požáru, nebo pracovní úraz na sekretariátě školy Lékárnička je uložena na sekretariátě školy a studijním oddělení Čísla tísňového volání včetně telefonu jsou k dispozici na sekretariátě školy Počínat si při práci i jiné činnosti tak, aby tyto činnosti nezpůsobily vznik požáru Nepoškozovat, neodstraňovat, nezneužívat nebo jinak nesnižovat účinnost zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry, vč. příslušných bezpečnostních značek a nápisů Učebny výpočetní techniky jsou k dispozici studentům kdykoli po dobu provozu školy. Do učebny je možno chodit kdykoli mimo hodiny stanovené rozvrhem. Počítače slouží pro práci s internetem a k samostudiu. Čl. 25 Kreditový systém 25.1 Kreditový systém je využíván u vzdělávacích programů N/11 Finance, účetnictví, finanční řízení, N/02 Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství, N/01 Cestovní ruch Kreditový systém slouží pro kvantifikované hodnocení průběhu vzdělávání a jeho charakteristické znaky jsou: jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia, tj. celkem 30 kreditů za období a 60 kreditů za školní rok, každému modulu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta (1 kredit = 25 hodin studijní zátěže) nutnou pro úspěšné ukončení daného modulu, absolvováním modulu získá student počet kreditů přiřazený danému modulu, kredity získané v rámci vzdělávacího programu se sčítají, získaný počet kreditů j e nástroj em pro kontrolu studia, za daný modul lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou Pro úspěšné ukončení vzdělávání musí student získat počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia (tj. 60 x 3 roky =180 kreditů), a to ve skladbě určené vzdělávacím programem a učebním plánem Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (dále jen "ECTS") umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Student úspěšně zakončí modul, jestliže získá určené bodové hodnocení U modulu zakončeného zápočtem musí student získat minimálně 18 z 30 dosažitelných bodů. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program modulu U modulu zakončeného klasifikovaným zápočtem musí student získat minimálně 51 ze 100 dosažitelných bodů. Při klasifikovaném zápočtu se hodnotí a stejným způsobem jako u zkoušky i klasifikuje to, jak student splnil požadavky zápočtu U modulu zakončeného zápočtem a zkouškou musí student získat rovněž minimálně 51 ze 100 dosažitelných bodů. Z toho minimálně 18 bodů a maximálně 30 bodů může být uděleno za splnění všech podmínek stanovených pro udělení zápočtu. Absolvování modulu je potvrzeno hodnotitelem udělením zápočtu po získání stanoveného počtu bodů a následným vykonáním zkoušky. Pro celkové hodnocení modulu se k bodům získaným u zkoušky přičítají body získané u zápočtu. 17

18 25.9 Výsledek zkoušky se hodnotí bodovým systémem kompatibilním s ECTS přidělením bodů a známky podle národní klasifikační stupnice. Zápis vykonané zkoušky do výkazu o studiu se provádí zápisem bodového hodnocení, slovního vyjádření pomocí národního klasifikačního stupně a data a podpisu zkoušejícího. Do klasifikačního katalogu se uvádí odpovídající číselné vyjádření národního klasifikačního stupně. Vzájemné přiřazení bodového hodnocení, národních klasifikačních stupňů a klasifikačních stupňů ECTS je dáno podle tabulky. Bodové hodnocení v intervalu Klasifikační stupeň ECTS Bodové hodnocení v intervalu Národní klasifikační stupeň A B C D E F výborně Velmi dobře Dobře nevyhověl Pokud byla vykonaná zkouška hodnocena bez přidělení bodového hodnocení pouze pomocí národního klasifikačního stupně nebo stupně ECTS, přiřadí se bodové hodnocení podle tabulky, které se použije zejména pro výpočet váženého studijního průměru: Stupeň ECTS Bodové hodnocení Národní klasifikační stupeň Bodové hodnocení A 95 Výborně 93 B 85 velmi dobře 75 C 75 dobře 58 D 65 E 55 Čl. 26 Závěrečná ustanovení 26.1 Školní řád nabývá účinnosti. Tímto dnem končí platnost Školního studijního a klasifikačního řádu AHOL-VOŠ ze dne Školní řád bude zveřejněn na určeném místě ve škole a na webových stránkách školy. V Ostravě PhDr. Mgr. Miloslav Kovář ředitel školy 18

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Vyšší odborné školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Vyšší odborná škola ve Volyni poskytuje vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v denní a dálkové formě v akreditovaném

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

Školní řád vyšší odborné školy

Školní řád vyšší odborné školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Školní řád vyšší odborné školy Číslo jednací: SZSOs/2610/2015 Působnost: všichni zaměstnanci

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval/a: Datum vystavení: Schválil: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2015/2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Ing. Jiří Štindl,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ABSOLUTORIUM vnitřní předpis

ABSOLUTORIUM vnitřní předpis Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 ABSOLUTORIUM vnitřní předpis 1. Náležitosti upravující konání absolutoria na konzervatoři jsou upraveny v 90 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková, ředitelka školy Jiřina Krystýnková,

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

K L AS IF I KA ČN Í Ř ÁD pro školní rok 2018/2019 QP-02

K L AS IF I KA ČN Í Ř ÁD pro školní rok 2018/2019 QP-02 Strana: 1/12 Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Správce dokumentace: Zpracoval: Sekretariát školy Ing. Bc. David Nespěšný, MBA Schválil: Ing. Bc. David Nespěšný, MBA ČL. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 ČL.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2014 Spisový/skartační znak A.1./A5 Vypracovala: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30.9.2014 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Otrokovice Školní řád Základní umělecké školy Otrokovice vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. 21 a 22 o předškolním, základním,

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 (respektuje Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jeho novelu, tj. Zákon č. 49/2009

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

ŠKOLNÍ ŘÁD. (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Gymnázia J. Seiferta o.p.s. vydává dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek MŠMT tento Školní řád, závazný a povinný bez výjimky pro všechny žáky, studenty

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 OBSAH: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvodní část II. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, rodičů zletilých žáků a pravidla jejich vzájemných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY platný od 1. 9. 2012 Obsah: 1. Účel školního řádu... 4 2.

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 81

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 1 Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.)

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Preambule Školní řád vychází ze zákona č. 23/1991 Sb., kterým se

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Stránka č. 1 z 100 Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Citace

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více