Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013"

Transkript

1 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, Bělotín Telefonické spojení: , ová pošta: Internetové stránky: Bankovní spojení: ČSP Hranice, č. účtu /0800 Název a sídlo zřízených příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace Bělotín 2 IČO Součástí závěrečného účtu jsou: - údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích obce Bělotín, vč. tvorby použití fondů - údaje o hospodaření s majetkem obce Bělotín - hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob - údaje o dalších finančních operacích - zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bělotín za rok 2013 Přílohy k závěrečnému účtu: - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Bělotín sestavený k Rozvaha Obce Bělotín sestavená k Výkaz zisku a ztráty Obce Bělotín sestavený k Příloha Obce Bělotín sestavená k Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Bělotín sestavený k Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín sestavená k Příloha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín sestavená k Finanční vypořádání dotací - Podklady ke státnímu závěrečnému účtu - Výsledky finančních kontrol - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok Inventarizační zpráva obce za rok Inventarizační zpráva příspěvkové organizace za rok 2013 Přílohy k závěrečnému účtu jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně a na internetových stránkách obce na záložce úřední deska, výsledky hospodaření. strana 1

2 Další informace o hospodaření obce Úvěry Obec Bělotín v roce 2013 nadále splácí úvěr od ČSP Přerov 16 b.j., a to až do roku 2016, úvěr od ČSP Přerov 11 b.j., a to až do roku 2029, úvěr od ČSP Přerov 15 b.j., a to až do roku 2035, úvěr od SF RB Praha oprava domů postižených povodní 2009, a to až do roku V roce 2013 byl poskytnut obci úvěr od SFŽP protipovodňové opatření ve výši ,20 Kč, který je čerpán postupně. V roce 2013 bylo čerpáno ,90 Kč. Zahájení splátek je , splatnost v roce 2023, a úvěr na nákup osobního auta od PSA Finance Praha, splatnost v roce Účel Výše úvěru splaceno zůstatek k b.j , , ,51 11 b.j , , ,00 16 b.j , , ,00 Povodeň , , ,67 PPO ,90 0, ,90 účet ,08 Auto , , ,67 součást účtu ,67 Fondy Obec Bělotín měla v roce 2013 celkem 2 fondy. Stav fondů k ,75 Stav fondů k ,75 1. FRB část byla použita na půjčky, které byly poskytnuty občanům a část prostředků pro vlastní potřebu obce na opravy domů a bytů po povodni v roce 2009 Tvorba fondu - Čerpání fondu - splátky půjček od občanů přijaté půjčky z poskytnutých půjček převod prostředků ze ZBÚ splátka úvěru SF RB úhrada úroků z úvěru

3 2. Sociální fond příspěvky poskytnuté zaměstnancům dle Směrnice ze dne Tvorba fondu - Čerpání fondu - převod prostředků ze ZBÚ příspěvky na obědy příspěvky na rekreaci příspěvky na vitamíny a očkování Obec Bělotín v roce 2013 hospodařila v souladu s rozpočtem a plnila úkoly dle obecně závazných právních předpisů. Rozpočet Obce Bělotín na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne Do schválení rozpočtu na rok 2013 obec hospodařila podle pravidel rozpočtového provizoria, která schválilo ZO dne V průběhu roku 2013 provedl starosta obce na základě pověření ze ZO celkem 9 rozpočtových opatření. Při kontrole svého hospodaření obec postupovala v souladu s 15 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s 9 odst. 3) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Obec Bělotín v souladu s 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s 9 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole provedla kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bělotín. Obec Bělotín v souladu s 9 odst. 2) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole provedla veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné podpory, která byla v roce 2013 poskytnuta z rozpočtu obce, a to u TJ Sokol Bělotín. Přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2013 provedl na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. ve dnech Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2013 je přílohou Závěrečného účtu Obce Bělotín za rok Při přezkoumání hospodaření Obce Bělotín za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet včetně příloh je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bělotíně a na internetových stránkách obce na záložce úřední deska, výsledky hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Bělotín uplatnit buď písemně ve lhůtě do dne konání zasedání zastupitelstva obce, které bude návrh závěrečného účtu projednávat, nebo ústně na zasedání tohoto zastupitelstva obce. Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín a na elektronické úřední desce od do Mgr. Eduard Kavala starosta obce Bělotín

4 Plnění rozpočtu Obce Bělotín za rok 2013 Rozpočtové příjmy dle druhového třídění rozp.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč schválený v Kč upravený v Kč k Třída 1 - daňové příjmy celkem , , ,37 Třída 2 - nedaňové příjmy , , ,39 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem , , ,80 Třída 4 - přijaté dotace celkem , , ,34 Třída 4 - převody z vlastních rozpočtových účtů 0, , ,43 celkem , , ,33 třída 8 Financování-zapojení přebytku z min.let , , ,64 Krátkodobá přijatá půjčka , ,00 Dlouhodobá přijatá půjčka , ,90 Uhrazené spl. krátkodobé půjčky , ,33 Uhrazené spl. dlouhodobých půjček , , ,23 Oper. z peněz.účtů org.bez char.pav ,72 financování celkem , , ,58 Rozpočtové výdaje dle odvětvového třídění roz.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč Paragraf- Název paragrafu schválený v Kč upravený v Kč k Ostatní zemědělská a pot. činnost , , , Silnice , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Pitná voda , , , Odvádění a čištění odpadních vod , , , Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl , , , Základní školy , , , Činnosti knihovnické , , , Činnosti muzeí a galerií 3 000, , , Poř., zach. a obn. hodnot míst. kultury , , , Činnosti registr. církví a nábožen. spol , , , Rozhlas a televize 7 000, , , Zájmová činnost v kultuře , , , Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Využití volného času dětí a mládeže 0, , , Zájmová činnost a rekreace 0, , , Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , , , Veřejné osvětlení , , , Pohřebnictví 0, , , Územní plánování , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , Zálež. bydlení, komun. služby a územní rozvoj 0, , , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a odvoz komunálních odpadů , , , Sběr a svoz ostatních odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Požární ochrana - prof. část 0, , , Požární ochrana , , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do parlamentu ČR 0, , , Volba prezidenta republiky 0, , ,00

5 Rozpočtové výdaje dle odvětvového třídění roz.skladby Rozpočet Rozpočet Plnění v Kč Paragraf- Název paragrafu schválený v Kč upravený v Kč k Činnost místní správy , , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , , Ostatní finanční operace 0, , , Finanční vypořádání minulých let 0, , , Ostatní činnosti j.n. 0,00 510,00 510,00 Výdaje celkem , , ,75

6

7

8 Přehled o majetku obce dle Rozvahy k v Kč Dlouhodobý nehmotný majetek , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý nehm. Majetek ,00 Dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 100,00 Dlouhodobý finanční majetek , Dlouhodobé půjčky , Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Dlouhodobé pohledávky , Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlouhodobé , Ostatní dlouhodobé pohledávky ,17 Zásoby , Materiál na skladě , Zboží na skladě-popelnice , ,70 Krátkodobé pohledávky , Odběratelé , Poskytnuté provozní zálohy , Pohledávky za rozpočtové příjmy , Ostatní krátkodobé pohledávky , Dohadné účty aktivní ,90 Krátkodobý finanční majetek , Základní běžný účet , Běžné účty fondů územních samospr. celků ,75 Vlastní kapitál , Jmění účetní jednotky , Dotace na pořízení dlouhodobého majetku , Oceňovací rozdíly při změně metody , Jiné oceňovací rozdíly , Opravy minulých obodobí , Ostatní fondy , Výsledek hospodaření , Nerozdělený zisk z minulých let ,44

9 Cizí zdroje , Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Zaměstnanci , Závazky ze zdravotního a sociálního zabezpečení , Ostatní přímé daně , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybr. vládní instituce 6 127, Přijaté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé závazky , Dohadné účty pasívní , Dlouhodobě přijaté zálohy , Ostatní dlouhodobé závazky , Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery , Dlouhodobé úvěry ,08 Majetek Obce Bělotín byl předmětem inventarizace k Veškeré inventární písemnosti jsou uloženy na Obecním úřadě v Bělotíně. Inventarizační zpráva za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu.

10 Výkaz zisku a ztráty Obce Bělotín za rok 2013 k Náklady Hlavní činnost v Kč 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Prodané zboží , Aktivace dlouhodobého majetku , Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady 6 210, Jiné sociální náklady , Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, Dary , Tvorba fondů , Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z vyřazených pohledávek 6 380, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z činnosti , Úroky , Náklady z přecenění reálnou cenou 6 619, Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , Daň z příjmů , Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 Náklady celkem ,58 Výnosy Hlavní činnost v Kč 601 Výnosy z prodeje vlstních výrobků , Tržby z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu , Tržby z prodaného zboží , Výnosy ze správních poplatků , Výnosy z místních poplatků , Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku , Výnosy z prodeje pozemků , Ostatní výnosy z činnosti , Úroky , Výnosy z přecenění reálnou cenou , Ostatní finanční výnosy 957, Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , Výnosy ze sdílených majetkových daní , Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ,42 Výnosy celkem ,20 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,62

11 Hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín za rok 2013 Rozvaha Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín k v Kč Aktiva celkem , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , Samostané movité věci a soubory movitých věcí , Odpisy samostatných movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Oprávky k dlouhodobému majetku , Materiál na skladě , Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Ostatní krátkodobé pohledávky , Náklady příštích období , Běžný účet , Běžný účet FKSP , Pokladna ,00 Pasiva celkem , Jmění účetní jednotky , Fond odměn , Fond kulturních a sociálních potřeb , Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ; , Rezervní fond z ostatních titulů 8 500, Fond reprodukce majetku (investiční fond) , Výsledek hospodaření běžného účetního období , Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Zaměstnanci , Zúčtování s institucemi sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění , Jiné přímé daně , Dohadné účty pasívní , Ostatní krátkodobé závazky ,04 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín Náklady k Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Prodané zboží 0,00 0, Opravy a udržování , , Cestovné ,00 0, Náklady na reprezentaci 0,00 0, Ostatní služby ,23 905, Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění ,91 712, Zákonné sociální náklady , , Jiné daně a poplatky 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0, Dary 0,00 0, Manka a škody 836,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,90 0,00 Náklady celkem , ,74

12 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín Výnosy k Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , Výnosy z prodeje služeb 0, , Výnosy z prodaného zboží 0,00 0, Čerpání fondů ,84 0, Ostatní výnosy z činnnosti ,59 0, Úroky 7 982,18 0, Příspěvek na provoz od obce ,02 0,00 Výnosy celkem , ,00 Výsledek hospodaření v Kč , ,26 Výsledek hospodaření celkem k v Kč ,03 Fondy Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělotín Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Počáteční stav k Tvorba 2013 Čerpání 2013 (ostatní čerpání) Zůstatek fondu k ,79 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,74 Kč Fond odměn (FO) Počáteční stav k Tvorba 2013 Čerpání 2013 Zůstatek fondu k ,12 Kč ,03 Kč - Kč ,15 Kč Rezervní fond (RF) Počáteční stav k Tvorba 2013 Čerpání 2013 Zůstatek fondu k ,00 Kč ,92 Kč ,86 Kč ,06 Kč investiční fond Počáteční stav k Tvorba 2013 Čerpání 2013 Zůstatek fondu k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté dotace v roce 2013 v Kč Přijatá dotace Skutečný výdaj Vratka dotace 4112-Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 nesleduje se 0,00 Kč 4111-Dotace na volby UZ , , ,00 Kč 4111-Dotace na volby UZ , , ,00 Kč 4113-Dotace od SFŽP zateplení ŠJ UZ , ,70 0,00 Kč 4116-Dotace od SFŽP-zateplení ŠJ UZ , ,90 Kč 0,00 Kč 4116-Dotace od MMR kurty ZŠ UZ , ,00 Kč 0,00 Kč 4116-Dotace od MMR Tvář venkova UZ , ,00 Kč 0,00 Kč 4116-Dotace od MK - vybavení knihovny UZ , ,00 Kč 500,00 Kč 4122-Dotace od kraje pro JSDH UZ , ,00 0,00 Kč 4122-Dotace od kraje neinv. pro JSDH UZ , ,00 0,00 Kč 4222-Dotace od kraje invest. pro JSDH UZ , ,00 0,00 Kč 4122-Dotace od kraje na BTZ UZ , ,00 0,00 Kč 4122-Dotace od kraje - nákup auta SDH UZ , ,00 0,00 Kč 4213-Dotace od SFŽP na PPO UZ , ,65 0,00 Kč 4216-Dotace od SFŽP na PPO UZ , ,45 0,00 Kč 4213-Dotace od SFŽP na čistící vůz UZ , ,00 0,00 Kč 4216-Dotace od SFŽP na čistící vůz UZ , ,00 0,00 Kč 4116-Dotace z úřadu práce UZ , ,00 0,00 Kč 4116-Dotace od MPSV -VPP UZ I , , ,84 Kč 4116-Dotace od MPSV -VPP UZ II , ,80 0,00 Kč 4121-Polom - neinv. Náklady na žáky , ,00 0,00 Kč , ,50 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem Olomouckého kraje bylo provedeno v říjnu a listopadu 2013 a v lednu Dotace na volby - UZ nebyla dočerpána, část ve výši ,-- Kč byla vrácena dne , zbytek dotace ve výši 3 300,-- dne Dotace na volby - UZ nebyla dočerpána. Nevyčerpaná část ,-- Kč byla vrácena dne Dotace na vybavení knihovny UZ nevyčerpaná část ve výši 500,-- Kč byla vráce na Dotace na VPP - UZ I. etapa - začátek projektu 2011, konec Vratka dotace ve výši ,84 Kč byla vypočtena MPSV za celé období. Částka byla uhrazena dne Poskytnuté příspěvky a dotace v roce 2013 v Kč Dotace ZŠ a MŠ Bělotín ,00 Město Hranice - příspěvek na přestupkové řízení ,00 Knihovna Hustopeče - příspěvek na místní knihovnu ,00 Církev římskokatolická - oprava kostela a fary ,00 TJ Sokol Bělotín - příspěvek na činnost a údržbu areálu ,20 MS Lány ,00 Dehon Hranice - příspěvek na popis fasády - Dům seniorů ,00 Hranická rozvojová agentura - členský příspěvek ,00 Mikroregion Hranicko - členský příspěvek ,00 Město Hranice - příspěvek na zakoupení termokamery ,00 SDH Kunčice - nákup cen do turnaje 1 000,00 SMO - členský příspěvek 5 481,40 Město Hranice - krizové řízení ,00 SPOV - členský příspěvek 1 500,00 Mikroregion Rozvodí - členský příspěvek ,00 Příspěvek obyvatelstvu ze sociálního fondu ,00 Obec Bělotín provedla v souladu s 9 odst. 2) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory, která byla v roce 2012 poskytnuta z rozpočtu obce Bělotín, a to u ZŠ a MŠ Bělotína TJ Sokol Bělotín.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více