Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,"

Transkript

1 Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Název politické strany: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Identifikační číslo politické strany: Sídlo politické strany: Karlovo náměstí 5,Praha 2, Telefon,fax,elektronická pošta(např. ): tel: Politická strana je v režimu: normální činnosti Statutární orgán politické strany: Jméno,příjmení,titul,funkce,podpis: Razítko politické strany MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA předseda strany Datum:

2 Část I. Účetní výkazy Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet příloh k části I. 4 / počet stran 9

3 Příloha č. 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Karlovo náměstí Praha 2 IČO: politická strana AKTIVA ROZVAHA k 31.prosinci 2013 / v tis. Kč / Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 000, ,00 2. Software 283,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 000,00 942,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,00 1. Pozemky 155,00 155,00 3. Stavby , ,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 037, ,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 901, ,00 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 308,00 308,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 200,00 200,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 108,00 108,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,00 2. Oprávky k software 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 1 000,00 942,00 6. Oprávky ke stavbám , ,00 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8 388, ,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 901, ,00 B. Krátkodobý majetek celkem , ,00 II. Pohledávky celkem 856, ,00 1. Odběratelé 119,00 159,00 4. Poskytnuté provozní zálohy 128,00 35,00 6. Pohledávky za zaměstnanci 29,00 22,00 8. Daň z příjmů 17. Jiné pohledávky 580,00 832,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,00 1. Pokladna 2 361, ,00 2. Ceniny 3,00 3. Účty v bankách , ,00 4. Majetkové cenné papíry IV. Jiná aktiva celkem 96,00 99,00 1. Náklady příštích období 96,00 99,00 Aktiva celkem , ,00

4 PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,00 I. Jmění celkem , ,00 1. Vlastní jmění , ,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,00 1. Účet výsledku hospodaření X ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 666,00 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,00 B. Cizí zdroje celkem , ,00 II. Dlouhodobé závazky celkem , ,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry , ,00 III. Krátkodobé závazky celkem 4 422, ,00 1. Dodavatelé 2 909, ,00 5. Zaměstnanci 21,00 15,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 12,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 295,00 303,00 8. Daň z příjmů 320,00 183,00 9. Ostatní přímé daně 62,00 72,00 10.Daň z přidané hodnoty 40,00 54, Jiné závazky 763, ,00 IV. Jiná pasiva celkem 91,00 123,00 2. Výnosy příštích období 91,00 123,00 Pasiva celkem , ,00 Podpis osoby Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné odpovědné Okamžik sestavení: osoby : za sestavení: Vávrová I. Nekolová M. Mgr.Pavel Hořava Janulíková J. generální sekretář Telefon:

5 Příloha č. 2 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Karlovo náměstí Praha 2 IČO: politická strana VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2013 / v tis. Kč / A. Náklady Činnosti Hlavní Hospodářská Celkem I. Spotřebované nákupy celkem 3 561, , ,00 1. Spotřeba materiálu 2 354,00 257, ,00 2. Spotřeba energie 1 207, , ,00 II. Služby celkem , , ,00 5. Opravy a udržování 617, , ,00 6. Cestovné 361,00 361,00 7. Náklady na reprezentaci , ,00 8. Ostatní služby 5 955,00 943, ,00 III. Osobní náklady celkem 9 842, , ,00 9. Mzdové náklady 7 308, , , Zákonné sociální pojištění 2 362,00 346, , Ostatní sociální pojištění 33,00 33, Zákonné sociální náklady 139,00 25,00 164, Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 11,00 39,00 50, Daň z nemovitostí 11,00 39,00 50,00 V. Ostatní náklady celkem 1 026,00 324, , Ostatní pokuty a penále 11,00 11, Úroky 686,00 324, , Jiné ostatní náklady 329,00 329,00 VI. Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem 351, , , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 351, , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem , , ,00

6 Činnosti B. Výnosy Hlavní Hospodářská Celkem I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem , ,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,00 IV. Ostatní výnosy celkem 174,00 10,00 184, Úroky 8,00 10,00 18, Jiné ostatní výnosy 166,00 166,00 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného Majetku 21. Tržby z prodeje materiálu VI. Přijaté příspěvky celkem , , Přijaté příspěvky (dary) , , Přijaté členské příspěvky 4 745, ,00 VII. Provozní dotace celkem , , Provozní dotace , ,00 Výnosy celkem , , ,00 C. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů -981,00-981,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: odpovědné osoby: Za sestavení: Vávrová I. Nekolová M. Mgr.Pavel Hořava Janulíková J. generální sekretář telefon :

7 Příloha č.3 PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU KDU-ČSL k Dle ustanovení čl.ii., odst. 2 zákona č.340 / 2000 Sb. oznamujeme hodnotu veškerého majetku KDU-ČSL vyčíslenou v účetní závěrce k Druh majetku pořizovací ceny v Kč Budovy a domy ,- Pozemky ,- Přístroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Inventář ,- Software ,- Drobný dlouhod.hmotný majetek ,- Drobný dlouhod.hmotný majetek v OE ,- Drobný dlouhod.nehmotný majetek ,- Drobný dlouhod.nehmotný majetek v OE ,- Dlouhodobý finanční majetek ,- Nedokončený DHM Celkem majetek ,- Kontroloval:

8 Příloha č.4 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Příloha k účetní závěrce dle Vyhlášky Ministerstva financí č.504/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Obecné údaje Účetní jednotka - název: KDU ČSL - sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 5 - právní forma: politická strana - statutární orgán : předsednictvo - organizační struktura je dána stanovami KDU ČSL. Organizační strukturu KDU- ČSL tvoří : Celostátní organizace Krajské organizace Okresní organizace Místní nebo městské organizace V uplynulém účetním období nedošlo ke změnám v organizační struktuře strany. Kapitálové účasti: Nový HLAS, s.r.o % Průměrný počet pracovníků a osobní náklady: z toho řídících Průměrný počet pracovníků 31 2 Mzdové náklady , ,- z toho: odměny , ,- Půjčky, úvěry, záruky atp.: - ostatní výhody nejsou zaměstnancům poskytovány Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: - nenastaly

9 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Účetní jednotka účtuje v souladu s postupy účtování a zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účtuje v jednookruhovém systému podvojného účetnictví. Zásady účtování pro jednotlivé konkrétní okruhy jsou zpracovány interními směrnicemi takto: Způsoby ocenění: zásoby o zásobách účetní jednotka neúčtuje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: - nemá Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: - žádný majetek nebyl v této ceně oceněn Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: - nejsou Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: - ke změnám nedošlo Způsob stanovení opravných položek k majetku: - nebyly tvořeny Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: - účetní odpisy byly stanoveny ve výši odpisů daňových Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: - v cizích měnách nebylo účtováno

10 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát ovlivňující pozici účetní jednotky a nevyplývající z těchto výkazů přímo: - poskytnuté dotace: ze státního rozpočtu ,--- Kč - dlouhodobý hypoteční úvěr u České spořitelny a.s ,02 Kč - úvěr na volby do kraj.zas. u České spořitelny a.s ,40 Kč Úroková sazba hypotečního úvěru je proměnná sazba. Výše úrokové sazby pro první období činí 5,90% per annum. Výše proměnné sazby pro následující období úrokové sazby je stanovena jako výše referenční sazby v den stanovení plus marže 3,75% per annum. Referenční sazbou je Pribor. Dlouhodobý hypoteční úvěr splatný k Volební úvěr splatný k Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: Hypoteční úvěr ve výši ,-- Kč poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je zajištěn vkladem zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele (Česká spořitelna a.s.) k nemovitostem: budova č.p. 317 (jiná st.), v části obce Nové Město (Praha 2), na pozemku parc. č (stavební parcela), a pozemek parc. č (stavební parcela), zapsáno na listu vlastnictví č. 430 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha-město. Významné události z období mezi datem účetní závěrky a datem předání účetní závěrky mimo účetní jednotku: - nevyskytly se Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek: Celková hodnota DHM a NM činí ,22 Kč v účetních zůstatkových cenách, přičemž tržní hodnota nemovitosti domu na Karlově náměstí č.5 se předpokládá vyšší. Zůstatková účetní hodnota paláce Charitas: ,51 Kč Předpokládaná tržní hodnota: ,--- Kč Účetní hodnota pozemku: ,--- Kč

11 Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: - z celkové výše pohledávek ,88 Kč nejsou žádné po lhůtě splatnosti Pohledávky k podnikům ve skupině: netýká se účetní jednotky Pohledávky kryté dle zástavního práva nebo jinak jištěné: nejsou Závazky Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: - z celkové výše závazků ,90 Kč jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši ,- Kč Závazky k podnikům ve skupině: Nový Hlas s.r.o ,- Kč Závazky kryté podle zástavního práva: nemá Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů: nemá Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: peněžní : nemá nepeněžní nemá Další potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví vytvořena rezerva: - nejsou Zákonné a ostatní rezervy: nemá Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu: výsledek hospodaření hlavní činnosti tis. Kč výsledek hospodaření hospodářské činnosti po zdanění tis. Kč. Datum : Vypracoval : Kontroloval:

12 Část II. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet stran 3 v příloze k části II.

13 A K AUDIT * AK * CONSULT s. r. o. Společnost auditorů a daňových poradců ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2013 k politické strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová IČ: se sídlem Karlovo náměstí 5, Praha 2 Ověření provedl: AUDIT AK CONSULT s. r. o. Auditorská společnost Auditorské oprávnění KA ČR č. 119 VYŠKOV, Hanácká 11, P. O. BOX 70, PSČ Datum: dokončení auditu 5. března 2014 Auditor: Ing. Karel Hochman auditorské oprávnění KA ČR č. 2146

14 Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku politická strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán politické strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. - zpráva auditora Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 2/3

15 Domníváme se, že důkazní informace, tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace politické strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva auditora vyhotovena dne 5. března jednatel auditorské společnosti Ing. Karel Hochman auditor - zpráva auditora Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 3/3

16 Část III. Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany a) Přehled o celkových příjmech politické strany v členění podle 17 odst. 4 zákona č. 424/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů Poř. čís. Název ukazatele A B C V Kč 1 Příjmy celkem Z toho: ,- 2 Příspěvěk ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů ,- 3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (přípěvěk na činnost) ,- 4 Členské příspěvky ,- 5 Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku ,- 6 Úroky z vkladů ,- 7 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle 17 odst.3 zák.č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí ,- 9 Dary a dědictví ,- 10 Půjčky a úvěry ,- Kontroloval:

17 Přehled jednotlivých druhů příspěvků z MF ČR / v Kč / druh příspěvku I.pololetí II.pololetí Celkem stálý příspěvek , , ,0 poslanecké mandáty , ,0 senátorské mandáty , , ,0 krajské mandáty , , ,0 Praha mandát volební příspěvek , ,0 Celkem , , ,0 Datum : Vypracoval : Kontroloval :

18 b) Přehled o výdajích politické strany Poř. Čís. Název ukazatele v Kč A B C 1 Výdaje celkem ,- z toho: 2 Provozní výdaje ,- 3 Mzdové výdaje ,- 4 Výdaje na daně a poplatky ,- 5 Výdaje na volby ,- Kontroloval:

19 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Luděk Sekyra Pavla Wolfová Tomáš Jan Podivínský Jaroslav Černý Mgr. Jiří Mihola Ph.D MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D, MPA Ing. Dana Forišková, Ph.D Mgr. Vít Doležálek Patrik Kunčar MUDr. Zuzana Roithová MBA Mgr. Pavel Hořava Ing. Jiří Carbol Ivana Váňová Ing. Marian Jurečka Miroslav Přádka Tomasz S. Juszkat JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D Ing. Václav Pomikálek MBA Libor Koval Václav Váňa U Zvonařky 1435/9 Praha Buchlovská 224 Praha Trojmezní 1209 Šestajovice Jemelkova 75 Brno Pospíšilova 12a Brno Vodárenská 1808 Náchod Vrchlického 944 Příbor května 140 Uherský Brod Za zahradami 100 Uherský Brod Dvory nad Lužnicí 1 Dvory nad Lužnicí Hermannova 16 Brno Dobrá 558 Dobrá Dolní 225 Mořkov Rokytnice 26 Rokytnice Okružní 2787 Frýdek-Místek Petřvald 84 Petřvald Vavřenova 1141/32 Praha 4, Malá strana 794 Studénka Jeronýmova 423 Frýdek-Místek Dolní 225 Mořkov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 1 z 18

20 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru PhDr. Daniela Rázková Ing. arch. Jaroslav Klaška Mgr. Daniel Herman Martin Charvát Jan Wolf Petr Pachta Ing. Antonín Tomeček - TOMA IČO: Ing. Klára Liptáková Mgr. Bohuslav Pavlas Bc. Roman Celý Jiří Slepička Michal Pavlas Radomír Šikula Ing. Jiří Němec Ing. Stanislav Juránek Mgr. Matouš Pelikán Mgr. David Macek, M.A Josef Bělobrádek Ludmila Hurtová Ing. Jiří Stodůlka K Dolům 65/73 Praha 12, Nerudova 1383 Šlapanice Sezimova 11 Praha 4, Sosnová 111 Česká Lípa Buchlovská 224 Praha Zelená 586/21 Olomouc Doloplazy 83 Doloplazy Výpustky 23b Brno Půlkruhová 164/9 Praha Purkyňova 446/1 Vyškov Okružní 1214/7 Olomouc Stařičská 188 Chlebovice Května 872 Studénka Přeskače 8 Tavíkovice Bělohorská 95 Brno Na Vozovce 21 Olomouc Svážná 6 Brno Antonínovo údolí 42 Skuhrov n Bělou O Vysoké 271/10 Radlice, Praha 5, Komenského 73 Napajedla ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 2 z 18

21 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Václav Krása Zdeněk Carbol Ing. Jan Grůza Petr Cajzl Ing. Michaela Šojdrová Mgr. Ing. Petr Konečný Mgr. Šárka Jelínková Petra Carbolová Lukáš Pavlovský Jan Kovář Pavel Horalík Antonín Homola Václav Hrabálek Ing. Stanislav Skoumal David Vank Bc. Ivan Vavro Marie Vondrášková MVDr. Josef Bělobrádek Marta Kolegová Mgr. Jaroslav Suchý Vondroušova 1193 Praha 6, Dobrá 784 Dobrá Kuldova 11 Brno Foltýnova 29 Brno Purkyňova 740/4 Kroměříž Na Střelnici 1212/39 Olomouc Za příhonem 765 Bystřice pod H Dobrá 784 Dobrá Nádražní 459 Mořkov Mankovice 85 Mankovice Šumice 16 Šumice Lucenburská 1856/40 Praha Ponětovská 41 Šlapanice Slavomírova 10 Brno Mazourova 3 Brno U Hájku 99/6 Šlapanice Mírová 71 Milín Vodárenská 1808 Náchod K Důlku 52 Vaclavovice Myslivečkova 8 Brno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 3 z 18

22 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Ing. Antonín Tesařík Pavel Holeš Marcel Sikora MUDr. Jan Bělobrádek Mgr. Jiří Dvořáček Mgr. Zuzana Husková Martin Škubal Ing. Petr Horák Josef Bazala Ing. Antonín Brtník Jarmila Lišková Mgr. Ing. Pavel Brtník Jiří Čunek Jaroslava Michnová Ivan Drábek Ing. Petr Kousal Karla Vaculínová PharmDr. Miroslava Odrazilová Mgr. Miroslav Kašný Slunečná 14 Hodonín Pod Rubanisky 110 Uherský Brod T.G.Masaryka 2320 Frýdek-Místek Velká Jesenice 177 Velká Jesenice Vltavská 21 Brno Na Obvodu 47 Ostrava-Výtkovice Spojovací 306 Uherský Brod Slunná 14 Šlapanice Nám. Hrdinů 1902 Staré Město Hanácká 11 Vyškov J.Wolkra 592 Paskov Hanácká 11 Vyškov Potky 10 Vsetín Rychaltice 156 Hukvaldy Tulipánová 7 Opava Višňová 484/6 Prostějov Skalky 4368/23 Kroměříž Brankovice 73 Nesovice Podvesná VIII/6219 Zlín Sídliště ONV 665/4 Český Těšín ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 4 z 18

23 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Martina Breuerová Jana Jakschová Lukáš Pomikálek Mgr. Jiří Junek Ing. Tomáš Fojtík Marie Králová MUDr. Vít Kaňkovský Jan Šmídek Jiří Navrátil Radomil Kašpar Ing. František Havíř Josef Mach *54 Ing. Václav Horák Ing. Pavel Šotola Mgr. Lenka Zahradníčková Mgr.Václav Adamec Helena Červenková Ing. Roman Línek, MBA Ing. Vít Beran Bc. Pavel Pípal Kubelíkova 8 Havířov Osvobození 569 Mořkov Malá strana 679 Studénka Štefánikova 290 Vysoké Mýto U Cukrovaru 8 Olomouc Vrchlického 1193/22 Šlapanice Čenkovská 1132/75 Třešť Labská 31 Brno Nádražní 459 Mořkov Nedošín 147 Litomyšl Kroužek 41 Rousínov Osová Bítýška 187 Osová Bítýška Masarykovo nám. 8 Šlapanice Havlíčkova 750 Hlinsko Hybešova 761/113 Vyškov Morávkova č. 12/311 Vyškov Marksova 54 Hodonín Brozanská 82 Pardubice 9, Ríšova 91 Brno Krasíkovická 1544 Pelhřimov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč Strana: 5 z 18

24 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Jana Hanáková Miluše Goldová Ing. Tomáš Kučera MUDr. Pavel Vaněk Zdeněk Šindel Jaromír Hasal Eva Huťťová Josef Chreno Ing. Ivo Čečman Václav Hašek PhDr. Jiří Horák Jiří Málek IČO: Ing. Antonín Crha Mgr. Zdeněk Juránek Bc. Věra Pražáková Ing. Petr Šilar Mgr. Jan Hladký Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo Ing. Pavel Botek Bc. Šimon Heller Urxova 17 Olomouc Obchodní 222 Mořkov Jihlavská 635 Velká Bíteša Pod Lesem 171 Konstantinovy L Starodvorská 520 Krmelín Hůrka 29 Jeseník n Odrou Na Vyhlídce 602 Slušovice Topol 77 Chrudim Tovačovská 206 Dub nad Moravou Újezd Sv. Kříže 2 Hostouň Ždánská 557 Bučovice Chmelnická 98 Děčín 12, Žlíbek 13 Brno Sídliště 358 Moravský Krumlov Družební 13 Ostrava Nepomuky 51 Lanškroun B. Mrázů 571 Křenovice u Slav Komenského 654/24 Ostrava 8, Záhumení 840 Ostrožská N. Ves Dělnická 19 České Budějovice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 6 z 18

25 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru MUDr. František Adamec Mgr. Zdislav Havran Vladimír Nedoma Václav John Ing. Jan Dostál Ing. Zdeněk Procházka Ing. Zdeněk Vahala Bc. Josef Dvořák Ing. Eva Šillerová Mgr. Ing. Jan Kasal Ing. Josef Kodet Ing. Zdeněk Adamec Miroslav Klimeš Mgr. Filip Leder Milan Hlisnikovský Ing. Václav Kodet Ing. Miroslav Houška RNDr. Marie Michalicová Oldřich Uhlíř Mgr. Ondřej Benešík Morávkova 12 Vyškov Litovelská 13 Olomouc Rychmanovská 643 Újezd u Brna Kyselovská 382/111 Olomouc Slovenská 3 Olomouc Podboří 130 Uherské Hradiště Vodní 17 Hustopeče n. Beč Radňovice 93 Nové Město na M Janáčkova 4 Havířov Podivice 28 Humpolec S.K. Noumanna 4 Jihlava Fučíkova 1 Vyškov Jakuba Obrovského 3 Brno Šumavská 34 Brno Dobratice 24 Dobratice Malý Beranov 25 Jihlava Častrov 138 Častrov Dědina 334 Hlohovec Moravec 169 Moravec Rybníček 5 Strání ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 7 z 18

26 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Jitka Ivičičová Ing. Jiří Dudák RNDr. Ladislav Šnevajs Ing. Rudolf Kubát Bořetická 24 Brno K Nádraží 181 Telnice Dolní Hejčínská 26 Olomouc Laudova 1007/21 Praha 17, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Josef Fabík Radostín n. O ,00 Kč Ing. Ladislav Zouhar Jolana Nováková Radim Neuwirth Anna Jelínková Petr Thais Ing. Zdeněk Nekula Jan Sixta Ing. Martin Koubek Mgr. Pavel Motička František Kroutil RNDr. et Mgr. František John Ph.D. MVDr. Tomáš Haloun Senetářov 165 Jedovnice Velké Karlovice 1018 Velké Karlovice Krmelínská 364 Brušperk Topol 52 Chrudim Nadražní 455 Bojkovice Těšetice 170 Těšetice V jirchářích 146/5 Praha 1, Na Vozovce 38 Olomouc Havlíškva ul Kroměříž Palackého 189 Telnice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Malodvorská 8 Zábřeh ,00 Kč Pod hrází 578 Český Krumlov ,00 Kč Jaroslav Pokrývka IČO: Benešov nad Černou ,00 Kč Josef Tkadlec Ing. Mojmír Novotný Horní Lideč 274 Horní Lideč Neužilova 2 Brno ,00 Kč 9 000,00 Kč Strana: 8 z 18

27 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Ing. Vladislav Hynk Ing. Václav Keprt CSc Ing. Vladimír Stuchlý MUDr. Daniel Rychnovský Ing. Svatava Tynklová - Novotná Bohdan Šmilauer Dr. Ing. Jaroslav Cemper Milan Procházka RNDr. Miloš Petrů Mgr. Vlasta Vařeková Ing. Marcel Funderák Ing. Jaroslav Šula Petr Filip Ing. Pavel Karhan Jan Czerný Ing. František Bradáč Ing. Petr Hradecký Ing. Antonín Jonášek Mgr. Richard Zemánek Marek Venuta Sv. Čecha 1395 Třešť Skřivanova 12 Brno Mitrovická 463 Ostrava Pod vrškem 4 Brno Dobročkovice 35 Nesovice Navigárotů 622 Praha 6, Erbenova 8 Plzeň Plaská 10 Praha 5, Jungmannova 7 Břeclav Puškinova 23 Vyškov Čechyně 19 Rousínov Dělnická 489/71 Kopřivnice Jezerská 506 Pozořice Plačkov 612 Holešov Balbínova 3 Praha 2, Bezručova 1614/4 Velké Meziříčí Hřbitovní 172 Slušovice Dolní 301 Tlumačov Hřbitovní 3 Břeclav Popice 62 Znojmo ,00 Kč 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 8 300,00 Kč 8 200,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 7 400,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 6 500,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Strana: 9 z 18

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona Příloha k vyhlášce č. 273/2005 Sb. Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona Příloha k vyhlášce č. 273/2005 Sb. Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

F O R M U L Á Ř E. Sídlo politické strany / politického hnutí: Puklicova 995/ České Budějovice

F O R M U L Á Ř E. Sídlo politické strany / politického hnutí: Puklicova 995/ České Budějovice Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. V Z O R F O R M U L Á Ř E Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k

Příloha k účetní závěrce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k 31. 12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 24 vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více