Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,"

Transkript

1 Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Název politické strany: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Identifikační číslo politické strany: Sídlo politické strany: Karlovo náměstí 5,Praha 2, Telefon,fax,elektronická pošta(např. ): tel: Politická strana je v režimu: normální činnosti Statutární orgán politické strany: Jméno,příjmení,titul,funkce,podpis: Razítko politické strany MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA předseda strany Datum:

2 Část I. Účetní výkazy Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet příloh k části I. 4 / počet stran 9

3 Příloha č. 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Karlovo náměstí Praha 2 IČO: politická strana AKTIVA ROZVAHA k 31.prosinci 2013 / v tis. Kč / Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 000, ,00 2. Software 283,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 000,00 942,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,00 1. Pozemky 155,00 155,00 3. Stavby , ,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 037, ,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 901, ,00 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 308,00 308,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 200,00 200,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 108,00 108,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,00 2. Oprávky k software 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 1 000,00 942,00 6. Oprávky ke stavbám , ,00 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8 388, ,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 901, ,00 B. Krátkodobý majetek celkem , ,00 II. Pohledávky celkem 856, ,00 1. Odběratelé 119,00 159,00 4. Poskytnuté provozní zálohy 128,00 35,00 6. Pohledávky za zaměstnanci 29,00 22,00 8. Daň z příjmů 17. Jiné pohledávky 580,00 832,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,00 1. Pokladna 2 361, ,00 2. Ceniny 3,00 3. Účty v bankách , ,00 4. Majetkové cenné papíry IV. Jiná aktiva celkem 96,00 99,00 1. Náklady příštích období 96,00 99,00 Aktiva celkem , ,00

4 PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,00 I. Jmění celkem , ,00 1. Vlastní jmění , ,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,00 1. Účet výsledku hospodaření X ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 666,00 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,00 B. Cizí zdroje celkem , ,00 II. Dlouhodobé závazky celkem , ,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry , ,00 III. Krátkodobé závazky celkem 4 422, ,00 1. Dodavatelé 2 909, ,00 5. Zaměstnanci 21,00 15,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 12,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 295,00 303,00 8. Daň z příjmů 320,00 183,00 9. Ostatní přímé daně 62,00 72,00 10.Daň z přidané hodnoty 40,00 54, Jiné závazky 763, ,00 IV. Jiná pasiva celkem 91,00 123,00 2. Výnosy příštích období 91,00 123,00 Pasiva celkem , ,00 Podpis osoby Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné odpovědné Okamžik sestavení: osoby : za sestavení: Vávrová I. Nekolová M. Mgr.Pavel Hořava Janulíková J. generální sekretář Telefon:

5 Příloha č. 2 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Karlovo náměstí Praha 2 IČO: politická strana VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2013 / v tis. Kč / A. Náklady Činnosti Hlavní Hospodářská Celkem I. Spotřebované nákupy celkem 3 561, , ,00 1. Spotřeba materiálu 2 354,00 257, ,00 2. Spotřeba energie 1 207, , ,00 II. Služby celkem , , ,00 5. Opravy a udržování 617, , ,00 6. Cestovné 361,00 361,00 7. Náklady na reprezentaci , ,00 8. Ostatní služby 5 955,00 943, ,00 III. Osobní náklady celkem 9 842, , ,00 9. Mzdové náklady 7 308, , , Zákonné sociální pojištění 2 362,00 346, , Ostatní sociální pojištění 33,00 33, Zákonné sociální náklady 139,00 25,00 164, Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 11,00 39,00 50, Daň z nemovitostí 11,00 39,00 50,00 V. Ostatní náklady celkem 1 026,00 324, , Ostatní pokuty a penále 11,00 11, Úroky 686,00 324, , Jiné ostatní náklady 329,00 329,00 VI. Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem 351, , , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 351, , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem , , ,00

6 Činnosti B. Výnosy Hlavní Hospodářská Celkem I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem , ,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,00 IV. Ostatní výnosy celkem 174,00 10,00 184, Úroky 8,00 10,00 18, Jiné ostatní výnosy 166,00 166,00 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného Majetku 21. Tržby z prodeje materiálu VI. Přijaté příspěvky celkem , , Přijaté příspěvky (dary) , , Přijaté členské příspěvky 4 745, ,00 VII. Provozní dotace celkem , , Provozní dotace , ,00 Výnosy celkem , , ,00 C. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů -981,00-981,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: odpovědné osoby: Za sestavení: Vávrová I. Nekolová M. Mgr.Pavel Hořava Janulíková J. generální sekretář telefon :

7 Příloha č.3 PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU KDU-ČSL k Dle ustanovení čl.ii., odst. 2 zákona č.340 / 2000 Sb. oznamujeme hodnotu veškerého majetku KDU-ČSL vyčíslenou v účetní závěrce k Druh majetku pořizovací ceny v Kč Budovy a domy ,- Pozemky ,- Přístroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Inventář ,- Software ,- Drobný dlouhod.hmotný majetek ,- Drobný dlouhod.hmotný majetek v OE ,- Drobný dlouhod.nehmotný majetek ,- Drobný dlouhod.nehmotný majetek v OE ,- Dlouhodobý finanční majetek ,- Nedokončený DHM Celkem majetek ,- Kontroloval:

8 Příloha č.4 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Příloha k účetní závěrce dle Vyhlášky Ministerstva financí č.504/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Obecné údaje Účetní jednotka - název: KDU ČSL - sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 5 - právní forma: politická strana - statutární orgán : předsednictvo - organizační struktura je dána stanovami KDU ČSL. Organizační strukturu KDU- ČSL tvoří : Celostátní organizace Krajské organizace Okresní organizace Místní nebo městské organizace V uplynulém účetním období nedošlo ke změnám v organizační struktuře strany. Kapitálové účasti: Nový HLAS, s.r.o % Průměrný počet pracovníků a osobní náklady: z toho řídících Průměrný počet pracovníků 31 2 Mzdové náklady , ,- z toho: odměny , ,- Půjčky, úvěry, záruky atp.: - ostatní výhody nejsou zaměstnancům poskytovány Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: - nenastaly

9 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Účetní jednotka účtuje v souladu s postupy účtování a zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účtuje v jednookruhovém systému podvojného účetnictví. Zásady účtování pro jednotlivé konkrétní okruhy jsou zpracovány interními směrnicemi takto: Způsoby ocenění: zásoby o zásobách účetní jednotka neúčtuje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: - nemá Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: - žádný majetek nebyl v této ceně oceněn Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: - nejsou Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: - ke změnám nedošlo Způsob stanovení opravných položek k majetku: - nebyly tvořeny Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: - účetní odpisy byly stanoveny ve výši odpisů daňových Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: - v cizích měnách nebylo účtováno

10 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát ovlivňující pozici účetní jednotky a nevyplývající z těchto výkazů přímo: - poskytnuté dotace: ze státního rozpočtu ,--- Kč - dlouhodobý hypoteční úvěr u České spořitelny a.s ,02 Kč - úvěr na volby do kraj.zas. u České spořitelny a.s ,40 Kč Úroková sazba hypotečního úvěru je proměnná sazba. Výše úrokové sazby pro první období činí 5,90% per annum. Výše proměnné sazby pro následující období úrokové sazby je stanovena jako výše referenční sazby v den stanovení plus marže 3,75% per annum. Referenční sazbou je Pribor. Dlouhodobý hypoteční úvěr splatný k Volební úvěr splatný k Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: Hypoteční úvěr ve výši ,-- Kč poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je zajištěn vkladem zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele (Česká spořitelna a.s.) k nemovitostem: budova č.p. 317 (jiná st.), v části obce Nové Město (Praha 2), na pozemku parc. č (stavební parcela), a pozemek parc. č (stavební parcela), zapsáno na listu vlastnictví č. 430 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha-město. Významné události z období mezi datem účetní závěrky a datem předání účetní závěrky mimo účetní jednotku: - nevyskytly se Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek: Celková hodnota DHM a NM činí ,22 Kč v účetních zůstatkových cenách, přičemž tržní hodnota nemovitosti domu na Karlově náměstí č.5 se předpokládá vyšší. Zůstatková účetní hodnota paláce Charitas: ,51 Kč Předpokládaná tržní hodnota: ,--- Kč Účetní hodnota pozemku: ,--- Kč

11 Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: - z celkové výše pohledávek ,88 Kč nejsou žádné po lhůtě splatnosti Pohledávky k podnikům ve skupině: netýká se účetní jednotky Pohledávky kryté dle zástavního práva nebo jinak jištěné: nejsou Závazky Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: - z celkové výše závazků ,90 Kč jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši ,- Kč Závazky k podnikům ve skupině: Nový Hlas s.r.o ,- Kč Závazky kryté podle zástavního práva: nemá Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů: nemá Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: peněžní : nemá nepeněžní nemá Další potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví vytvořena rezerva: - nejsou Zákonné a ostatní rezervy: nemá Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu: výsledek hospodaření hlavní činnosti tis. Kč výsledek hospodaření hospodářské činnosti po zdanění tis. Kč. Datum : Vypracoval : Kontroloval:

12 Část II. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet stran 3 v příloze k části II.

13 A K AUDIT * AK * CONSULT s. r. o. Společnost auditorů a daňových poradců ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2013 k politické strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová IČ: se sídlem Karlovo náměstí 5, Praha 2 Ověření provedl: AUDIT AK CONSULT s. r. o. Auditorská společnost Auditorské oprávnění KA ČR č. 119 VYŠKOV, Hanácká 11, P. O. BOX 70, PSČ Datum: dokončení auditu 5. března 2014 Auditor: Ing. Karel Hochman auditorské oprávnění KA ČR č. 2146

14 Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku politická strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán politické strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. - zpráva auditora Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 2/3

15 Domníváme se, že důkazní informace, tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace politické strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva auditora vyhotovena dne 5. března jednatel auditorské společnosti Ing. Karel Hochman auditor - zpráva auditora Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 3/3

16 Část III. Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany a) Přehled o celkových příjmech politické strany v členění podle 17 odst. 4 zákona č. 424/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů Poř. čís. Název ukazatele A B C V Kč 1 Příjmy celkem Z toho: ,- 2 Příspěvěk ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů ,- 3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (přípěvěk na činnost) ,- 4 Členské příspěvky ,- 5 Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku ,- 6 Úroky z vkladů ,- 7 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle 17 odst.3 zák.č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí ,- 9 Dary a dědictví ,- 10 Půjčky a úvěry ,- Kontroloval:

17 Přehled jednotlivých druhů příspěvků z MF ČR / v Kč / druh příspěvku I.pololetí II.pololetí Celkem stálý příspěvek , , ,0 poslanecké mandáty , ,0 senátorské mandáty , , ,0 krajské mandáty , , ,0 Praha mandát volební příspěvek , ,0 Celkem , , ,0 Datum : Vypracoval : Kontroloval :

18 b) Přehled o výdajích politické strany Poř. Čís. Název ukazatele v Kč A B C 1 Výdaje celkem ,- z toho: 2 Provozní výdaje ,- 3 Mzdové výdaje ,- 4 Výdaje na daně a poplatky ,- 5 Výdaje na volby ,- Kontroloval:

19 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Luděk Sekyra Pavla Wolfová Tomáš Jan Podivínský Jaroslav Černý Mgr. Jiří Mihola Ph.D MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D, MPA Ing. Dana Forišková, Ph.D Mgr. Vít Doležálek Patrik Kunčar MUDr. Zuzana Roithová MBA Mgr. Pavel Hořava Ing. Jiří Carbol Ivana Váňová Ing. Marian Jurečka Miroslav Přádka Tomasz S. Juszkat JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D Ing. Václav Pomikálek MBA Libor Koval Václav Váňa U Zvonařky 1435/9 Praha Buchlovská 224 Praha Trojmezní 1209 Šestajovice Jemelkova 75 Brno Pospíšilova 12a Brno Vodárenská 1808 Náchod Vrchlického 944 Příbor května 140 Uherský Brod Za zahradami 100 Uherský Brod Dvory nad Lužnicí 1 Dvory nad Lužnicí Hermannova 16 Brno Dobrá 558 Dobrá Dolní 225 Mořkov Rokytnice 26 Rokytnice Okružní 2787 Frýdek-Místek Petřvald 84 Petřvald Vavřenova 1141/32 Praha 4, Malá strana 794 Studénka Jeronýmova 423 Frýdek-Místek Dolní 225 Mořkov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 1 z 18

20 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru PhDr. Daniela Rázková Ing. arch. Jaroslav Klaška Mgr. Daniel Herman Martin Charvát Jan Wolf Petr Pachta Ing. Antonín Tomeček - TOMA IČO: Ing. Klára Liptáková Mgr. Bohuslav Pavlas Bc. Roman Celý Jiří Slepička Michal Pavlas Radomír Šikula Ing. Jiří Němec Ing. Stanislav Juránek Mgr. Matouš Pelikán Mgr. David Macek, M.A Josef Bělobrádek Ludmila Hurtová Ing. Jiří Stodůlka K Dolům 65/73 Praha 12, Nerudova 1383 Šlapanice Sezimova 11 Praha 4, Sosnová 111 Česká Lípa Buchlovská 224 Praha Zelená 586/21 Olomouc Doloplazy 83 Doloplazy Výpustky 23b Brno Půlkruhová 164/9 Praha Purkyňova 446/1 Vyškov Okružní 1214/7 Olomouc Stařičská 188 Chlebovice Května 872 Studénka Přeskače 8 Tavíkovice Bělohorská 95 Brno Na Vozovce 21 Olomouc Svážná 6 Brno Antonínovo údolí 42 Skuhrov n Bělou O Vysoké 271/10 Radlice, Praha 5, Komenského 73 Napajedla ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 2 z 18

21 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Václav Krása Zdeněk Carbol Ing. Jan Grůza Petr Cajzl Ing. Michaela Šojdrová Mgr. Ing. Petr Konečný Mgr. Šárka Jelínková Petra Carbolová Lukáš Pavlovský Jan Kovář Pavel Horalík Antonín Homola Václav Hrabálek Ing. Stanislav Skoumal David Vank Bc. Ivan Vavro Marie Vondrášková MVDr. Josef Bělobrádek Marta Kolegová Mgr. Jaroslav Suchý Vondroušova 1193 Praha 6, Dobrá 784 Dobrá Kuldova 11 Brno Foltýnova 29 Brno Purkyňova 740/4 Kroměříž Na Střelnici 1212/39 Olomouc Za příhonem 765 Bystřice pod H Dobrá 784 Dobrá Nádražní 459 Mořkov Mankovice 85 Mankovice Šumice 16 Šumice Lucenburská 1856/40 Praha Ponětovská 41 Šlapanice Slavomírova 10 Brno Mazourova 3 Brno U Hájku 99/6 Šlapanice Mírová 71 Milín Vodárenská 1808 Náchod K Důlku 52 Vaclavovice Myslivečkova 8 Brno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 3 z 18

22 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Ing. Antonín Tesařík Pavel Holeš Marcel Sikora MUDr. Jan Bělobrádek Mgr. Jiří Dvořáček Mgr. Zuzana Husková Martin Škubal Ing. Petr Horák Josef Bazala Ing. Antonín Brtník Jarmila Lišková Mgr. Ing. Pavel Brtník Jiří Čunek Jaroslava Michnová Ivan Drábek Ing. Petr Kousal Karla Vaculínová PharmDr. Miroslava Odrazilová Mgr. Miroslav Kašný Slunečná 14 Hodonín Pod Rubanisky 110 Uherský Brod T.G.Masaryka 2320 Frýdek-Místek Velká Jesenice 177 Velká Jesenice Vltavská 21 Brno Na Obvodu 47 Ostrava-Výtkovice Spojovací 306 Uherský Brod Slunná 14 Šlapanice Nám. Hrdinů 1902 Staré Město Hanácká 11 Vyškov J.Wolkra 592 Paskov Hanácká 11 Vyškov Potky 10 Vsetín Rychaltice 156 Hukvaldy Tulipánová 7 Opava Višňová 484/6 Prostějov Skalky 4368/23 Kroměříž Brankovice 73 Nesovice Podvesná VIII/6219 Zlín Sídliště ONV 665/4 Český Těšín ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 4 z 18

23 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Martina Breuerová Jana Jakschová Lukáš Pomikálek Mgr. Jiří Junek Ing. Tomáš Fojtík Marie Králová MUDr. Vít Kaňkovský Jan Šmídek Jiří Navrátil Radomil Kašpar Ing. František Havíř Josef Mach *54 Ing. Václav Horák Ing. Pavel Šotola Mgr. Lenka Zahradníčková Mgr.Václav Adamec Helena Červenková Ing. Roman Línek, MBA Ing. Vít Beran Bc. Pavel Pípal Kubelíkova 8 Havířov Osvobození 569 Mořkov Malá strana 679 Studénka Štefánikova 290 Vysoké Mýto U Cukrovaru 8 Olomouc Vrchlického 1193/22 Šlapanice Čenkovská 1132/75 Třešť Labská 31 Brno Nádražní 459 Mořkov Nedošín 147 Litomyšl Kroužek 41 Rousínov Osová Bítýška 187 Osová Bítýška Masarykovo nám. 8 Šlapanice Havlíčkova 750 Hlinsko Hybešova 761/113 Vyškov Morávkova č. 12/311 Vyškov Marksova 54 Hodonín Brozanská 82 Pardubice 9, Ríšova 91 Brno Krasíkovická 1544 Pelhřimov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč Strana: 5 z 18

24 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Jana Hanáková Miluše Goldová Ing. Tomáš Kučera MUDr. Pavel Vaněk Zdeněk Šindel Jaromír Hasal Eva Huťťová Josef Chreno Ing. Ivo Čečman Václav Hašek PhDr. Jiří Horák Jiří Málek IČO: Ing. Antonín Crha Mgr. Zdeněk Juránek Bc. Věra Pražáková Ing. Petr Šilar Mgr. Jan Hladký Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo Ing. Pavel Botek Bc. Šimon Heller Urxova 17 Olomouc Obchodní 222 Mořkov Jihlavská 635 Velká Bíteša Pod Lesem 171 Konstantinovy L Starodvorská 520 Krmelín Hůrka 29 Jeseník n Odrou Na Vyhlídce 602 Slušovice Topol 77 Chrudim Tovačovská 206 Dub nad Moravou Újezd Sv. Kříže 2 Hostouň Ždánská 557 Bučovice Chmelnická 98 Děčín 12, Žlíbek 13 Brno Sídliště 358 Moravský Krumlov Družební 13 Ostrava Nepomuky 51 Lanškroun B. Mrázů 571 Křenovice u Slav Komenského 654/24 Ostrava 8, Záhumení 840 Ostrožská N. Ves Dělnická 19 České Budějovice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 6 z 18

25 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru MUDr. František Adamec Mgr. Zdislav Havran Vladimír Nedoma Václav John Ing. Jan Dostál Ing. Zdeněk Procházka Ing. Zdeněk Vahala Bc. Josef Dvořák Ing. Eva Šillerová Mgr. Ing. Jan Kasal Ing. Josef Kodet Ing. Zdeněk Adamec Miroslav Klimeš Mgr. Filip Leder Milan Hlisnikovský Ing. Václav Kodet Ing. Miroslav Houška RNDr. Marie Michalicová Oldřich Uhlíř Mgr. Ondřej Benešík Morávkova 12 Vyškov Litovelská 13 Olomouc Rychmanovská 643 Újezd u Brna Kyselovská 382/111 Olomouc Slovenská 3 Olomouc Podboří 130 Uherské Hradiště Vodní 17 Hustopeče n. Beč Radňovice 93 Nové Město na M Janáčkova 4 Havířov Podivice 28 Humpolec S.K. Noumanna 4 Jihlava Fučíkova 1 Vyškov Jakuba Obrovského 3 Brno Šumavská 34 Brno Dobratice 24 Dobratice Malý Beranov 25 Jihlava Častrov 138 Častrov Dědina 334 Hlohovec Moravec 169 Moravec Rybníček 5 Strání ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 7 z 18

26 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Jitka Ivičičová Ing. Jiří Dudák RNDr. Ladislav Šnevajs Ing. Rudolf Kubát Bořetická 24 Brno K Nádraží 181 Telnice Dolní Hejčínská 26 Olomouc Laudova 1007/21 Praha 17, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Josef Fabík Radostín n. O ,00 Kč Ing. Ladislav Zouhar Jolana Nováková Radim Neuwirth Anna Jelínková Petr Thais Ing. Zdeněk Nekula Jan Sixta Ing. Martin Koubek Mgr. Pavel Motička František Kroutil RNDr. et Mgr. František John Ph.D. MVDr. Tomáš Haloun Senetářov 165 Jedovnice Velké Karlovice 1018 Velké Karlovice Krmelínská 364 Brušperk Topol 52 Chrudim Nadražní 455 Bojkovice Těšetice 170 Těšetice V jirchářích 146/5 Praha 1, Na Vozovce 38 Olomouc Havlíškva ul Kroměříž Palackého 189 Telnice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Malodvorská 8 Zábřeh ,00 Kč Pod hrází 578 Český Krumlov ,00 Kč Jaroslav Pokrývka IČO: Benešov nad Černou ,00 Kč Josef Tkadlec Ing. Mojmír Novotný Horní Lideč 274 Horní Lideč Neužilova 2 Brno ,00 Kč 9 000,00 Kč Strana: 8 z 18

27 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Ing. Vladislav Hynk Ing. Václav Keprt CSc Ing. Vladimír Stuchlý MUDr. Daniel Rychnovský Ing. Svatava Tynklová - Novotná Bohdan Šmilauer Dr. Ing. Jaroslav Cemper Milan Procházka RNDr. Miloš Petrů Mgr. Vlasta Vařeková Ing. Marcel Funderák Ing. Jaroslav Šula Petr Filip Ing. Pavel Karhan Jan Czerný Ing. František Bradáč Ing. Petr Hradecký Ing. Antonín Jonášek Mgr. Richard Zemánek Marek Venuta Sv. Čecha 1395 Třešť Skřivanova 12 Brno Mitrovická 463 Ostrava Pod vrškem 4 Brno Dobročkovice 35 Nesovice Navigárotů 622 Praha 6, Erbenova 8 Plzeň Plaská 10 Praha 5, Jungmannova 7 Břeclav Puškinova 23 Vyškov Čechyně 19 Rousínov Dělnická 489/71 Kopřivnice Jezerská 506 Pozořice Plačkov 612 Holešov Balbínova 3 Praha 2, Bezručova 1614/4 Velké Meziříčí Hřbitovní 172 Slušovice Dolní 301 Tlumačov Hřbitovní 3 Břeclav Popice 62 Znojmo ,00 Kč 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 8 300,00 Kč 8 200,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 7 400,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 6 500,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Strana: 9 z 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60154730 Název: Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E: Krásnohorské 2919, okres Trutnov

Více