Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,"

Transkript

1 Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Název politické strany: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Identifikační číslo politické strany: Sídlo politické strany: Karlovo náměstí 5,Praha 2, Telefon,fax,elektronická pošta(např. ): tel: Politická strana je v režimu: normální činnosti Statutární orgán politické strany: Jméno,příjmení,titul,funkce,podpis: Razítko politické strany MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA předseda strany Datum:

2 Část I. Účetní výkazy Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet příloh k části I. 4 / počet stran 9

3 Příloha č. 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Karlovo náměstí Praha 2 IČO: politická strana AKTIVA ROZVAHA k 31.prosinci 2013 / v tis. Kč / Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 000, ,00 2. Software 283,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 000,00 942,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,00 1. Pozemky 155,00 155,00 3. Stavby , ,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 037, ,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 901, ,00 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 308,00 308,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 200,00 200,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 108,00 108,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,00 2. Oprávky k software 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 1 000,00 942,00 6. Oprávky ke stavbám , ,00 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8 388, ,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 901, ,00 B. Krátkodobý majetek celkem , ,00 II. Pohledávky celkem 856, ,00 1. Odběratelé 119,00 159,00 4. Poskytnuté provozní zálohy 128,00 35,00 6. Pohledávky za zaměstnanci 29,00 22,00 8. Daň z příjmů 17. Jiné pohledávky 580,00 832,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,00 1. Pokladna 2 361, ,00 2. Ceniny 3,00 3. Účty v bankách , ,00 4. Majetkové cenné papíry IV. Jiná aktiva celkem 96,00 99,00 1. Náklady příštích období 96,00 99,00 Aktiva celkem , ,00

4 PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,00 I. Jmění celkem , ,00 1. Vlastní jmění , ,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,00 1. Účet výsledku hospodaření X ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 666,00 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,00 B. Cizí zdroje celkem , ,00 II. Dlouhodobé závazky celkem , ,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry , ,00 III. Krátkodobé závazky celkem 4 422, ,00 1. Dodavatelé 2 909, ,00 5. Zaměstnanci 21,00 15,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 12,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 295,00 303,00 8. Daň z příjmů 320,00 183,00 9. Ostatní přímé daně 62,00 72,00 10.Daň z přidané hodnoty 40,00 54, Jiné závazky 763, ,00 IV. Jiná pasiva celkem 91,00 123,00 2. Výnosy příštích období 91,00 123,00 Pasiva celkem , ,00 Podpis osoby Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné odpovědné Okamžik sestavení: osoby : za sestavení: Vávrová I. Nekolová M. Mgr.Pavel Hořava Janulíková J. generální sekretář Telefon:

5 Příloha č. 2 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Karlovo náměstí Praha 2 IČO: politická strana VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2013 / v tis. Kč / A. Náklady Činnosti Hlavní Hospodářská Celkem I. Spotřebované nákupy celkem 3 561, , ,00 1. Spotřeba materiálu 2 354,00 257, ,00 2. Spotřeba energie 1 207, , ,00 II. Služby celkem , , ,00 5. Opravy a udržování 617, , ,00 6. Cestovné 361,00 361,00 7. Náklady na reprezentaci , ,00 8. Ostatní služby 5 955,00 943, ,00 III. Osobní náklady celkem 9 842, , ,00 9. Mzdové náklady 7 308, , , Zákonné sociální pojištění 2 362,00 346, , Ostatní sociální pojištění 33,00 33, Zákonné sociální náklady 139,00 25,00 164, Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 11,00 39,00 50, Daň z nemovitostí 11,00 39,00 50,00 V. Ostatní náklady celkem 1 026,00 324, , Ostatní pokuty a penále 11,00 11, Úroky 686,00 324, , Jiné ostatní náklady 329,00 329,00 VI. Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem 351, , , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 351, , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem , , ,00

6 Činnosti B. Výnosy Hlavní Hospodářská Celkem I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem , ,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,00 IV. Ostatní výnosy celkem 174,00 10,00 184, Úroky 8,00 10,00 18, Jiné ostatní výnosy 166,00 166,00 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného Majetku 21. Tržby z prodeje materiálu VI. Přijaté příspěvky celkem , , Přijaté příspěvky (dary) , , Přijaté členské příspěvky 4 745, ,00 VII. Provozní dotace celkem , , Provozní dotace , ,00 Výnosy celkem , , ,00 C. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů -981,00-981,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: odpovědné osoby: Za sestavení: Vávrová I. Nekolová M. Mgr.Pavel Hořava Janulíková J. generální sekretář telefon :

7 Příloha č.3 PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU KDU-ČSL k Dle ustanovení čl.ii., odst. 2 zákona č.340 / 2000 Sb. oznamujeme hodnotu veškerého majetku KDU-ČSL vyčíslenou v účetní závěrce k Druh majetku pořizovací ceny v Kč Budovy a domy ,- Pozemky ,- Přístroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Inventář ,- Software ,- Drobný dlouhod.hmotný majetek ,- Drobný dlouhod.hmotný majetek v OE ,- Drobný dlouhod.nehmotný majetek ,- Drobný dlouhod.nehmotný majetek v OE ,- Dlouhodobý finanční majetek ,- Nedokončený DHM Celkem majetek ,- Kontroloval:

8 Příloha č.4 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Příloha k účetní závěrce dle Vyhlášky Ministerstva financí č.504/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Obecné údaje Účetní jednotka - název: KDU ČSL - sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 5 - právní forma: politická strana - statutární orgán : předsednictvo - organizační struktura je dána stanovami KDU ČSL. Organizační strukturu KDU- ČSL tvoří : Celostátní organizace Krajské organizace Okresní organizace Místní nebo městské organizace V uplynulém účetním období nedošlo ke změnám v organizační struktuře strany. Kapitálové účasti: Nový HLAS, s.r.o % Průměrný počet pracovníků a osobní náklady: z toho řídících Průměrný počet pracovníků 31 2 Mzdové náklady , ,- z toho: odměny , ,- Půjčky, úvěry, záruky atp.: - ostatní výhody nejsou zaměstnancům poskytovány Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: - nenastaly

9 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Účetní jednotka účtuje v souladu s postupy účtování a zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účtuje v jednookruhovém systému podvojného účetnictví. Zásady účtování pro jednotlivé konkrétní okruhy jsou zpracovány interními směrnicemi takto: Způsoby ocenění: zásoby o zásobách účetní jednotka neúčtuje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: - nemá Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: - žádný majetek nebyl v této ceně oceněn Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: - nejsou Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: - ke změnám nedošlo Způsob stanovení opravných položek k majetku: - nebyly tvořeny Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: - účetní odpisy byly stanoveny ve výši odpisů daňových Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: - v cizích měnách nebylo účtováno

10 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát ovlivňující pozici účetní jednotky a nevyplývající z těchto výkazů přímo: - poskytnuté dotace: ze státního rozpočtu ,--- Kč - dlouhodobý hypoteční úvěr u České spořitelny a.s ,02 Kč - úvěr na volby do kraj.zas. u České spořitelny a.s ,40 Kč Úroková sazba hypotečního úvěru je proměnná sazba. Výše úrokové sazby pro první období činí 5,90% per annum. Výše proměnné sazby pro následující období úrokové sazby je stanovena jako výše referenční sazby v den stanovení plus marže 3,75% per annum. Referenční sazbou je Pribor. Dlouhodobý hypoteční úvěr splatný k Volební úvěr splatný k Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: Hypoteční úvěr ve výši ,-- Kč poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je zajištěn vkladem zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele (Česká spořitelna a.s.) k nemovitostem: budova č.p. 317 (jiná st.), v části obce Nové Město (Praha 2), na pozemku parc. č (stavební parcela), a pozemek parc. č (stavební parcela), zapsáno na listu vlastnictví č. 430 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha-město. Významné události z období mezi datem účetní závěrky a datem předání účetní závěrky mimo účetní jednotku: - nevyskytly se Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek: Celková hodnota DHM a NM činí ,22 Kč v účetních zůstatkových cenách, přičemž tržní hodnota nemovitosti domu na Karlově náměstí č.5 se předpokládá vyšší. Zůstatková účetní hodnota paláce Charitas: ,51 Kč Předpokládaná tržní hodnota: ,--- Kč Účetní hodnota pozemku: ,--- Kč

11 Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: - z celkové výše pohledávek ,88 Kč nejsou žádné po lhůtě splatnosti Pohledávky k podnikům ve skupině: netýká se účetní jednotky Pohledávky kryté dle zástavního práva nebo jinak jištěné: nejsou Závazky Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: - z celkové výše závazků ,90 Kč jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši ,- Kč Závazky k podnikům ve skupině: Nový Hlas s.r.o ,- Kč Závazky kryté podle zástavního práva: nemá Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů: nemá Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: peněžní : nemá nepeněžní nemá Další potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví vytvořena rezerva: - nejsou Zákonné a ostatní rezervy: nemá Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu: výsledek hospodaření hlavní činnosti tis. Kč výsledek hospodaření hospodářské činnosti po zdanění tis. Kč. Datum : Vypracoval : Kontroloval:

12 Část II. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet stran 3 v příloze k části II.

13 A K AUDIT * AK * CONSULT s. r. o. Společnost auditorů a daňových poradců ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2013 k politické strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová IČ: se sídlem Karlovo náměstí 5, Praha 2 Ověření provedl: AUDIT AK CONSULT s. r. o. Auditorská společnost Auditorské oprávnění KA ČR č. 119 VYŠKOV, Hanácká 11, P. O. BOX 70, PSČ Datum: dokončení auditu 5. března 2014 Auditor: Ing. Karel Hochman auditorské oprávnění KA ČR č. 2146

14 Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku politická strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán politické strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. - zpráva auditora Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 2/3

15 Domníváme se, že důkazní informace, tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace politické strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva auditora vyhotovena dne 5. března jednatel auditorské společnosti Ing. Karel Hochman auditor - zpráva auditora Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 3/3

16 Část III. Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany a) Přehled o celkových příjmech politické strany v členění podle 17 odst. 4 zákona č. 424/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů Poř. čís. Název ukazatele A B C V Kč 1 Příjmy celkem Z toho: ,- 2 Příspěvěk ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů ,- 3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (přípěvěk na činnost) ,- 4 Členské příspěvky ,- 5 Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku ,- 6 Úroky z vkladů ,- 7 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle 17 odst.3 zák.č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí ,- 9 Dary a dědictví ,- 10 Půjčky a úvěry ,- Kontroloval:

17 Přehled jednotlivých druhů příspěvků z MF ČR / v Kč / druh příspěvku I.pololetí II.pololetí Celkem stálý příspěvek , , ,0 poslanecké mandáty , ,0 senátorské mandáty , , ,0 krajské mandáty , , ,0 Praha mandát volební příspěvek , ,0 Celkem , , ,0 Datum : Vypracoval : Kontroloval :

18 b) Přehled o výdajích politické strany Poř. Čís. Název ukazatele v Kč A B C 1 Výdaje celkem ,- z toho: 2 Provozní výdaje ,- 3 Mzdové výdaje ,- 4 Výdaje na daně a poplatky ,- 5 Výdaje na volby ,- Kontroloval:

19 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Luděk Sekyra Pavla Wolfová Tomáš Jan Podivínský Jaroslav Černý Mgr. Jiří Mihola Ph.D MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D, MPA Ing. Dana Forišková, Ph.D Mgr. Vít Doležálek Patrik Kunčar MUDr. Zuzana Roithová MBA Mgr. Pavel Hořava Ing. Jiří Carbol Ivana Váňová Ing. Marian Jurečka Miroslav Přádka Tomasz S. Juszkat JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D Ing. Václav Pomikálek MBA Libor Koval Václav Váňa U Zvonařky 1435/9 Praha Buchlovská 224 Praha Trojmezní 1209 Šestajovice Jemelkova 75 Brno Pospíšilova 12a Brno Vodárenská 1808 Náchod Vrchlického 944 Příbor května 140 Uherský Brod Za zahradami 100 Uherský Brod Dvory nad Lužnicí 1 Dvory nad Lužnicí Hermannova 16 Brno Dobrá 558 Dobrá Dolní 225 Mořkov Rokytnice 26 Rokytnice Okružní 2787 Frýdek-Místek Petřvald 84 Petřvald Vavřenova 1141/32 Praha 4, Malá strana 794 Studénka Jeronýmova 423 Frýdek-Místek Dolní 225 Mořkov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 1 z 18

20 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru PhDr. Daniela Rázková Ing. arch. Jaroslav Klaška Mgr. Daniel Herman Martin Charvát Jan Wolf Petr Pachta Ing. Antonín Tomeček - TOMA IČO: Ing. Klára Liptáková Mgr. Bohuslav Pavlas Bc. Roman Celý Jiří Slepička Michal Pavlas Radomír Šikula Ing. Jiří Němec Ing. Stanislav Juránek Mgr. Matouš Pelikán Mgr. David Macek, M.A Josef Bělobrádek Ludmila Hurtová Ing. Jiří Stodůlka K Dolům 65/73 Praha 12, Nerudova 1383 Šlapanice Sezimova 11 Praha 4, Sosnová 111 Česká Lípa Buchlovská 224 Praha Zelená 586/21 Olomouc Doloplazy 83 Doloplazy Výpustky 23b Brno Půlkruhová 164/9 Praha Purkyňova 446/1 Vyškov Okružní 1214/7 Olomouc Stařičská 188 Chlebovice Května 872 Studénka Přeskače 8 Tavíkovice Bělohorská 95 Brno Na Vozovce 21 Olomouc Svážná 6 Brno Antonínovo údolí 42 Skuhrov n Bělou O Vysoké 271/10 Radlice, Praha 5, Komenského 73 Napajedla ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 2 z 18

21 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Václav Krása Zdeněk Carbol Ing. Jan Grůza Petr Cajzl Ing. Michaela Šojdrová Mgr. Ing. Petr Konečný Mgr. Šárka Jelínková Petra Carbolová Lukáš Pavlovský Jan Kovář Pavel Horalík Antonín Homola Václav Hrabálek Ing. Stanislav Skoumal David Vank Bc. Ivan Vavro Marie Vondrášková MVDr. Josef Bělobrádek Marta Kolegová Mgr. Jaroslav Suchý Vondroušova 1193 Praha 6, Dobrá 784 Dobrá Kuldova 11 Brno Foltýnova 29 Brno Purkyňova 740/4 Kroměříž Na Střelnici 1212/39 Olomouc Za příhonem 765 Bystřice pod H Dobrá 784 Dobrá Nádražní 459 Mořkov Mankovice 85 Mankovice Šumice 16 Šumice Lucenburská 1856/40 Praha Ponětovská 41 Šlapanice Slavomírova 10 Brno Mazourova 3 Brno U Hájku 99/6 Šlapanice Mírová 71 Milín Vodárenská 1808 Náchod K Důlku 52 Vaclavovice Myslivečkova 8 Brno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 3 z 18

22 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Ing. Antonín Tesařík Pavel Holeš Marcel Sikora MUDr. Jan Bělobrádek Mgr. Jiří Dvořáček Mgr. Zuzana Husková Martin Škubal Ing. Petr Horák Josef Bazala Ing. Antonín Brtník Jarmila Lišková Mgr. Ing. Pavel Brtník Jiří Čunek Jaroslava Michnová Ivan Drábek Ing. Petr Kousal Karla Vaculínová PharmDr. Miroslava Odrazilová Mgr. Miroslav Kašný Slunečná 14 Hodonín Pod Rubanisky 110 Uherský Brod T.G.Masaryka 2320 Frýdek-Místek Velká Jesenice 177 Velká Jesenice Vltavská 21 Brno Na Obvodu 47 Ostrava-Výtkovice Spojovací 306 Uherský Brod Slunná 14 Šlapanice Nám. Hrdinů 1902 Staré Město Hanácká 11 Vyškov J.Wolkra 592 Paskov Hanácká 11 Vyškov Potky 10 Vsetín Rychaltice 156 Hukvaldy Tulipánová 7 Opava Višňová 484/6 Prostějov Skalky 4368/23 Kroměříž Brankovice 73 Nesovice Podvesná VIII/6219 Zlín Sídliště ONV 665/4 Český Těšín ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 4 z 18

23 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Martina Breuerová Jana Jakschová Lukáš Pomikálek Mgr. Jiří Junek Ing. Tomáš Fojtík Marie Králová MUDr. Vít Kaňkovský Jan Šmídek Jiří Navrátil Radomil Kašpar Ing. František Havíř Josef Mach *54 Ing. Václav Horák Ing. Pavel Šotola Mgr. Lenka Zahradníčková Mgr.Václav Adamec Helena Červenková Ing. Roman Línek, MBA Ing. Vít Beran Bc. Pavel Pípal Kubelíkova 8 Havířov Osvobození 569 Mořkov Malá strana 679 Studénka Štefánikova 290 Vysoké Mýto U Cukrovaru 8 Olomouc Vrchlického 1193/22 Šlapanice Čenkovská 1132/75 Třešť Labská 31 Brno Nádražní 459 Mořkov Nedošín 147 Litomyšl Kroužek 41 Rousínov Osová Bítýška 187 Osová Bítýška Masarykovo nám. 8 Šlapanice Havlíčkova 750 Hlinsko Hybešova 761/113 Vyškov Morávkova č. 12/311 Vyškov Marksova 54 Hodonín Brozanská 82 Pardubice 9, Ríšova 91 Brno Krasíkovická 1544 Pelhřimov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč Strana: 5 z 18

24 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Jana Hanáková Miluše Goldová Ing. Tomáš Kučera MUDr. Pavel Vaněk Zdeněk Šindel Jaromír Hasal Eva Huťťová Josef Chreno Ing. Ivo Čečman Václav Hašek PhDr. Jiří Horák Jiří Málek IČO: Ing. Antonín Crha Mgr. Zdeněk Juránek Bc. Věra Pražáková Ing. Petr Šilar Mgr. Jan Hladký Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo Ing. Pavel Botek Bc. Šimon Heller Urxova 17 Olomouc Obchodní 222 Mořkov Jihlavská 635 Velká Bíteša Pod Lesem 171 Konstantinovy L Starodvorská 520 Krmelín Hůrka 29 Jeseník n Odrou Na Vyhlídce 602 Slušovice Topol 77 Chrudim Tovačovská 206 Dub nad Moravou Újezd Sv. Kříže 2 Hostouň Ždánská 557 Bučovice Chmelnická 98 Děčín 12, Žlíbek 13 Brno Sídliště 358 Moravský Krumlov Družební 13 Ostrava Nepomuky 51 Lanškroun B. Mrázů 571 Křenovice u Slav Komenského 654/24 Ostrava 8, Záhumení 840 Ostrožská N. Ves Dělnická 19 České Budějovice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 6 z 18

25 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru MUDr. František Adamec Mgr. Zdislav Havran Vladimír Nedoma Václav John Ing. Jan Dostál Ing. Zdeněk Procházka Ing. Zdeněk Vahala Bc. Josef Dvořák Ing. Eva Šillerová Mgr. Ing. Jan Kasal Ing. Josef Kodet Ing. Zdeněk Adamec Miroslav Klimeš Mgr. Filip Leder Milan Hlisnikovský Ing. Václav Kodet Ing. Miroslav Houška RNDr. Marie Michalicová Oldřich Uhlíř Mgr. Ondřej Benešík Morávkova 12 Vyškov Litovelská 13 Olomouc Rychmanovská 643 Újezd u Brna Kyselovská 382/111 Olomouc Slovenská 3 Olomouc Podboří 130 Uherské Hradiště Vodní 17 Hustopeče n. Beč Radňovice 93 Nové Město na M Janáčkova 4 Havířov Podivice 28 Humpolec S.K. Noumanna 4 Jihlava Fučíkova 1 Vyškov Jakuba Obrovského 3 Brno Šumavská 34 Brno Dobratice 24 Dobratice Malý Beranov 25 Jihlava Častrov 138 Častrov Dědina 334 Hlohovec Moravec 169 Moravec Rybníček 5 Strání ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana: 7 z 18

26 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Mgr. Jitka Ivičičová Ing. Jiří Dudák RNDr. Ladislav Šnevajs Ing. Rudolf Kubát Bořetická 24 Brno K Nádraží 181 Telnice Dolní Hejčínská 26 Olomouc Laudova 1007/21 Praha 17, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Josef Fabík Radostín n. O ,00 Kč Ing. Ladislav Zouhar Jolana Nováková Radim Neuwirth Anna Jelínková Petr Thais Ing. Zdeněk Nekula Jan Sixta Ing. Martin Koubek Mgr. Pavel Motička František Kroutil RNDr. et Mgr. František John Ph.D. MVDr. Tomáš Haloun Senetářov 165 Jedovnice Velké Karlovice 1018 Velké Karlovice Krmelínská 364 Brušperk Topol 52 Chrudim Nadražní 455 Bojkovice Těšetice 170 Těšetice V jirchářích 146/5 Praha 1, Na Vozovce 38 Olomouc Havlíškva ul Kroměříž Palackého 189 Telnice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Malodvorská 8 Zábřeh ,00 Kč Pod hrází 578 Český Krumlov ,00 Kč Jaroslav Pokrývka IČO: Benešov nad Černou ,00 Kč Josef Tkadlec Ing. Mojmír Novotný Horní Lideč 274 Horní Lideč Neužilova 2 Brno ,00 Kč 9 000,00 Kč Strana: 8 z 18

27 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Jméno a příjmení datum narození Adresa místa trvalého pobytu Výše peněžitého daru Ing. Vladislav Hynk Ing. Václav Keprt CSc Ing. Vladimír Stuchlý MUDr. Daniel Rychnovský Ing. Svatava Tynklová - Novotná Bohdan Šmilauer Dr. Ing. Jaroslav Cemper Milan Procházka RNDr. Miloš Petrů Mgr. Vlasta Vařeková Ing. Marcel Funderák Ing. Jaroslav Šula Petr Filip Ing. Pavel Karhan Jan Czerný Ing. František Bradáč Ing. Petr Hradecký Ing. Antonín Jonášek Mgr. Richard Zemánek Marek Venuta Sv. Čecha 1395 Třešť Skřivanova 12 Brno Mitrovická 463 Ostrava Pod vrškem 4 Brno Dobročkovice 35 Nesovice Navigárotů 622 Praha 6, Erbenova 8 Plzeň Plaská 10 Praha 5, Jungmannova 7 Břeclav Puškinova 23 Vyškov Čechyně 19 Rousínov Dělnická 489/71 Kopřivnice Jezerská 506 Pozořice Plačkov 612 Holešov Balbínova 3 Praha 2, Bezručova 1614/4 Velké Meziříčí Hřbitovní 172 Slušovice Dolní 301 Tlumačov Hřbitovní 3 Břeclav Popice 62 Znojmo ,00 Kč 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 8 300,00 Kč 8 200,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 7 400,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 6 500,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Strana: 9 z 18

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Nadace Komerční banky, a.s. Jistota. Výroční zpráva

Nadace Komerční banky, a.s. Jistota. Výroční zpráva Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Výroční zpráva 2006 Společenská odpovědnost Obsah 2 Úvodní slovo 4 Statut nadace 12 Seznam obdarovaných 16 Seznam dárců 18 Zpráva nezávislého auditora 20 Finanční výkazy,

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7,18600 E-mail audit.okpraha@ok-praha.czkarel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 GW Train Regio a. s. obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Představenstvo... 6 Dozorčí rada... 6 Vedení společnosti... 6 Základní údaje o společnosti...

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více