Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala sama pod vedením Mgr. Marie Markové, Ph.D. a uvedla jsem v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne: 10. dubna Valéria Procházková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala Mgr. Marii Markové, Ph.D. za cenné rady a odbornou pomoc při vedení mé bakalářské práce. Také bych chtěla poděkovat své rodině za podporu během studia. A rovněž děkuji všem respondentkám za ochotu při vyplňování dotazníku.

4 OBSAH ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST ANATOMIE PRSNÍ ŽLÁZY (mléčná žláza glandula mammari) Embryologie mléčné žlázy NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ PRSU JAK VZNIKAJÍ NÁDORY? Klasifikace nádorů prsu Invazivní nádory prsu Prekurzorové léze Ostatní EPIDEMIOLOGIE RIZIKOVÉ FAKTORY Skupiny rizikových faktorů Významné rizikové faktory karcinomu prsu a jejich vztah k onemocnění Faktory životního stylu Faktory osobní anamnézy Gynekologické a hormonální faktory Genetické faktory Ostatní faktory PREVENCE RAKOVINY PRSU Prevence v oblasti životního stylu Preventivní prohlídky u lékaře Samovyšetření prsu Úloha médií na prevenci rakoviny prsu CÍLE PRÁCE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY METODIKA PRÁCE VÝSLEDKY PRŮZKUMU A JEJICH ANALÝZA DISKUSE

5 10 NÁVRH NA ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ ZÁVĚR ANOTACE ANNOTATION SEZNAM LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD V životě každého z nás se někdy najdou okamžiky, které nám mohou změnit život nebo nás přinutí zamyslet se nad svým životem. Takovým okamžikem může být narození vlastního dítěte, seznámení se s novým člověkem, smrt blízké osoby nebo vážné onemocnění. Tímto onemocněním muže být rakovina prsu. Po nemocech srdce a cév jsou nádorová onemocnění nejčastější příčinou úmrtí u dospělých. Prakticky každý třetí až čtvrtý občan naší země se s tímto onemocněním za život setká. Onkologie sice zaznamenala za poslední tři desetiletí velký pokrok a mnoho nemocných lze při včasném zjištění choroby trvale vyléčit, procento úmrtí v důsledku nádorového onemocnění je však stále vysoké. Nádorová onemocnění prsu patří v současnosti mezi nejčastější formy rakoviny u žen. Ročně je zjištěno více než 4,5 tisíce nových případů a toto číslo stále roste. Nádorové onemocnění prsu v naší republice nepatří, ve srovnání s jinými ekonomicky vyspělými státy, k nejvyšším, ale úmrtnost je stále vysoká a má stoupající tendenci. Naše republika zaujímá ve srovnání s ostatními zeměmi světa 23. místo v počtu diagnostikovaných nádorů na 100 tisíc žen, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi pak 17. místo. 1 Hlavní příčinou této situace je fakt, že vysoké procento nemocných s nádorem prsu přichází k lékaři s pokročilou chorobou, kdy šance na vyléčení je mnohem menší. U žen, u nichž je nádor odhalen včas, může být toto onemocnění současnými léčebnými postupy vyléčeno. Chovanec a kol. tvrdí, že: karcinom prsu si mezi jinými zhoubnými nemocemi zaslouží výraznější pozornost ze dvou důvodů. Je nejčastějším zhoubným nádorem žen se stále rostoucí incidencí. V současné době průměrně u jedné z devíti žen bude v průběhu jejího života diagnostikován karcinom prsu a jedna žena ze třiceti na tuto chorobu zemře. Proto karcinom prsu zařazujeme mezi tzv. civilizační choroby. Druhý důvod spočívá v jeho výrazné heterogenitě a multifaktoriální etiologii, což vede k nevyzpytatelnému biologickému chování. Karcinom prsu je totiž na rozdíl od jiných nádorů schopen recidivovat i po dlouholetém období remise. 2 1 Srov. Masarykův onkologický ústav. ochir/department.html?id=3&chapter=96 2 CHOVANEC a kol. Karcinom prsu aktuální problém. s

7 Toto téma jsem si zvolila, protože jako zdravotní sestra v Masarykově onkologickém ústavu se bohužel často setkávám s ženami, u kterých je diagnostikován pokročilý stav této nemoci. A proto bych se chtěla v mé práci zaměřit na míru informovanosti žen o nádorovém onemocnění prsu. Kladu si otázku, zda některé ženy preventivní opatření zanedbávají z nevědomosti a lékaře nenavštíví včas, nebo naopak ze strachu ze zjištěné diagnózy. Bohužel si asi většina žen neuvědomuje možné důsledky z pozdní diagnostiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je obsažen stručný přehled o problematice nádorového onemocnění prsu a objasnění základních pojmů. V praktické části jsem vyhodnotila dotazníky, pomocí kterých jsem chtěla zjistit míru informovanosti žen o prevenci, rizikových faktorech, diagnostice a léčbě nádorového onemocnění prsu. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 ANATOMIE PRSNÍ ŽLÁZY (mléčná žláza glandula mammari) Jak uvádí Turashvili a kol.: Prsní žláza je komplexní orgán, jehož vývoj začíná záhy v gestaci, a který se od puberty k menopauze průběžně mění ve velikosti, tvaru i funkci. Zatímco nejčasnější stadia embryogeneze probíhají nezávisle na steroidních hormonech, po 15. týdnu je struktura prsu významně ovlivněna řadou hormonů. 3 Jako součást epidermis se prsní žlázy tvoří u zárodku, vznikají podél čáry, která probíhá z podpažní jamky do třísla po obou stranách trupu zárodku. Z těchto zárodečných mléčných lišt se zachovají pouze úseky, které probíhají na úrovni střední části hrudníku a kde se vytvářejí definitivní prsní žlázy. Výjimečně můžeme nalézt přídavné prsní bradavky, kdekoliv v průběhu mléčných lišt. U většiny žen začíná po pubertě další vývoj prsu pod vlivem cyklické sekrece estrogenu a progesteronu. Tento proces může pokračovat i po dvacítce a je potencován těhotenstvím. 4 Jak Turashvili a kol. dále uvádí: Růstové a transkripční faktory přispívají ke vzájemným interakcím stroma epitel při růstu vývoji normální prsní žlázy, i při patogenezi. Z pohledu embryologie vychází morfologie duktálních i lobulárních buněk prsu z téhož vývojového procesu. Existují četné údaje o existenci obnovujících se pluripotentních kmenových buněk prsní žlázy, avšak jejich molekulární charakteristika a cesty diferenciace nejsou dosud známy. 5 Prsní žlázy jsou vlastně pokožkové deriváty, konkrétně pozměněné potní žlázy, které jsou přítomny u obou pohlaví, ale funkční jsou pouze u žen po porodu, kdy tvoří mléko pro výživu kojence. Základna prsu ženy sahá od 2. po 6. žebro. Uprostřed se oba prsy blíží hrudní kosti a po stranách je hranicí střední axilární čára svislá čára, která prochází středem hrudní kosti. Velký a malý prsní sval, část předního pilovitého svalu a zevního šikmého svalu břišního jsou uloženy v hloubce pod prsem. Postranní hrudní tepna (arteria thoracica lateralis), kožní větve vnitřní hrudní tepny (ateria thoracica interna) a zadní mezižeberní tepny (ateriae intercostales posteriores) jsou hlavními tepnami prsu. 6 3 TURASHVILI, G., a kol. Mammary gland and development cancer/prsní žláza vývoj a nádory.s Srov. DRAŽAN, L., MĚŠŤÁK, J. Rekonstrukce prsu po mastektomii. s TURASHVILI G., a kol. Mammary gland and development cancer/prsní žláza vývoj a nádory. s Srov. MARIEB, E. N. MALLAT, J. Anatomie lidského těla s

9 Výstupek uprostřed prsu se nazývá bradavka, z které kojenec saje mléko a která je obklopena dvorcem (areola). Velké mazové žlázy dvorce tvoří během kojení olejovitý maz, který zvláčňuje pokožku bradavky, která je pak odolnější vůči vzniku trhlinek. Prsní žláza se skládá z 15 až 25 laloků (lobi) a vývodů (ducti). Každý lalok je samostatnou složenou alveolární žlázou ústící na povrchu bradavky. Mléčná žláza patří mezi tuboalveolární žlázy, přičemž alveolární část se plně rozvíjí až během těhotenství. Z každého laloku, který představuje funkčně samostatnou žlázu, vystupuje mlékovod (ductus lactiferus). Jak je uvedeno v Poučení o zdravotním výkonu Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové: Parenchym mléčné žlázy je zabalen do tukového tělesa, na povrchu je kožní kryt s areolou a prsní bradavkou. Prs je rozdělen na čtyři kvadranty a centrální část. Důležitou složkou je lymfatická drenáž mléčné žlázy. Spádovou oblastí je krajina stejnostranného podpaží (axila) a předního mezihrudí (mediastinum). 7 Žlázové laloky jsou uloženy ve společném tuhém vazivu a tvoří terčovité těleso (corpus mammae) se silně rozbrázděným povrchem. Jeho zadní plochá strana se obrací proti povrchové hrudní fascii, která kryje m. pectoralis major, zevní plocha je konvexní a je krytá kůží. Nerovnosti této plochy lze při vyšetření prsu vyhmatat. Směrem k axile vybíhá z corpus mammae výběžek parenchymu (processus axillaris). Laloky jsou odděleny velkým množstvím tukové tkáně a pruhy pojivové tkáně tvořící podpůrné vazy (ligamenta suspensoria), které mají opornou funkci. Laloky se skládají z menších jednotek zvaných lalůčky (lobuli), tvořených shluky drobných acinů neboli alveolů. Jednovrstevným kubickým epitelem vylučujícím mléko je tvořena stěna acinu. Rozšiřujícími vývody postupně prochází mléko z acinů až dosáhne těch nejširších mlékovodů (ducti lactiferi). V hloubce pod dvorcem má každý mlékovod vakovitě rozšířený úsek, který se nazývá mléčný sinus (sinus lactiferus), v němž se během kojení hromadí mléko Embryologie mléčné žlázy Na konci prvního měsíce jsou u plodu viditelné párové mléčné lišty. V místech budoucích bradavek proliferuje epitelový základ, a to jak na povrch, tak do hloubky. Rozpadem buněk v centru epitelového základu se vytváří lumen, který je základem mlékovodu. 7 Poučení o zdravotním výkonu onemocnění prsu 8 Srov. Dylevský, I. Funkční anatomie. s

10 2 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ PRSU JAK VZNIKAJÍ NÁDORY? Podstata nádorového onemocnění spočívá v porušení regulace buněčného cyklu. Karcinogeneze, čili vznik karcinomu, je mnohastupňový postupný proces vedoucí ke vzniku genetické choroby rakoviny, která je většinou způsobena somatickými mutacemi, spontánními či indukovanými. Principem je kumulace mutací ve specifických genech DNA, které vedou k poruchám funkce proteinů, jenž jsou těmito geny kódovány. Jedná se zejména o geny podílející se na regulaci dělení buněk a jejich diferenciaci a také na stabilitě celého genomu. Jak uvádí Stratil a Kubáň: Pro karcinogenezi jsou významné poruchy jen poměrně malého počtu genů. Jejich počet se odhaduje na několik set, což je méně než 0,1 % z celého genomu. Nejzávažnější jsou poruchy genů pro proteiny, které se podílejí na přenosu signálů, kontrole exprese genů, kontrola správnosti replikace DNA a chromosomů, regulaci buněčného cyklu, dělení a diferenciaci buněk, mezibuněčné komunikace a přirozeného zániku (apoptózy) poškozených nebo nesprávně diferencovaných buněk. 9 Na vzniku rakoviny se podílí tzv. iniciátory a promotory. Iniciátory působí na buňky genotoxicky a nevratně poškozují DNA. Promotory podporují expanzi buněk, jež byly pozměněny činností iniciátorů. V první fázi, po vystavení karcinogennímu podnětu, jsou buňky pozměněny pouze do té míry, že začnou nekontrolovaně dělit. Jejich vzhled i vzhled dceřiných buněk je však nezměněn, vyznačují se pouze rychlým dělením na úkor ostatních buněk. Taková fáze vývoje nádoru se označuje jako hyperplazie. Nekontrolovaně dělící se buňky jsou citlivější a časem v jedné z nich může dojít k další mutaci, která způsobí ztrátu kontroly proliferace. Dceřiné buňky takové buňky již vykazují abnormální patologický vzhled. Taková fáze vývoje nádoru se označuje dysplazie. V další fázi již vzniká malý benigní nádor. Další mutace a nekontrolované dělení vede ke vzniku buňky, která se již úplně vymkla kontrole a má schopnost vytvořit nádor maligní. Maligní nádory jsou takové nádory, které mají schopnost metastázovat. 9 STRATIL, P., KUBÁŇ, V. Princip karcinogeneze a přírodní karcinogenní sloučeniny v potravinách. <http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2004_07_02.pdf> 10

11 Nádory prsu jsou hormon dependentní karcinomy, jejichž vznik je závislý na ženských hormonech - estrogenech. Tyto hormony mimo jiné ovlivňují činnost růstových faktorů a onkogenů. Onkogeny jsou přeměněné protoonkogeny, které se vymkly regulaci, a procesy, které řídí, jsou nekontrolované. Produkty onkogenů podporují buněčné bujení. Vyšší estrogenní aktivita posouvá rovnováhu mezi proliferační a antiproliferační aktivitou ve prospěch proliferace. Na základě poruchy své genetické informace mění buňka vzhled, a postupně se stává nádorovou. Jak uvádí Prausová: K neblahému vývoji přispívají i změny stromatu, při nichž stimulované stromální buňky produkují proteolytické enzymy a angiogenní působky, které mají klíčovou úlohu v růstu a šíření nádoru. Tak se vyvíjí nádor u % nemocných, hovoříme o sporadickém karcinomu. 10 Nádory, které jsou výsledkem dědičných vad, se označují jako tzv. hereditární karcinomy a vznikají v důsledku mutace supresorových genů BRCA-1 a BRCA-2 s autozomálně dominantní dědičností. Riziko vzniku rakoviny prsu u nositelky mutace v genech BRCA1 a BRCA2 je velmi vysoké. Hereditární karcinomy prsu se často vyskytují oboustranně a postihují zejména ženy do 35 let. 11 Prausová dále uvádí, že přítomnost mutace BRCA-1 odpovídá i za další malignity karcinom vaječníků a tlustého střeva. 12 Geny BRCA-1 a BRCA-2 byly objeveny v letech 1994 a 1995 a jsou zodpovědné za většinu dědičných karcinomů prsu. Jsou důležité pro chod buněčného cyklu a pro opravu spontánně vzniklých chyb v DNA. Jsou to tumor supresorové geny. 13 Podíl zodpovědnosti genů BRCA-1 a BRCA-2 na dědičných případech nádoru prsu % rodin: vazba onemocnění k BRCA-1 genu 32 % rodin: vazba k BRCA-2 genu 16 % rodin: vazba k jinému genu Žena může zárodečnou mutaci v genů BRCA-1 nebo BRCA-2 zdědit od otce či matky, což má za následek zvýšené riziko onemocnění karcinomem prsu. Mutace 10 PRAUSOVÁ, J. Nádory prsu : Onkologie. <http://www.vesmir.cz/clanek/nadory-prsu>. 11 Srov. PRAUSOVÁ, J. Karcinom prsu - problém i v 21. století. <http://www.solen.cz/pdfs/int/2010/01/05.pdf>. 12 PRAUSOVÁ, J. Nádory prsu : Onkologie. <http://www.vesmir.cz/clanek/nadory-prsu>. 13 Srov. ABRAHÁMOVÁ, J.; POVÝŠIL, C.; HORÁK, J. a kol. Atlas nádorů prsu s ABRAHÁMOVÁ, J.; POVÝŠIL, C.; HORÁK, J. a kol. Atlas nádorů prsu s

12 BRCA1 a BRCA2 je dědičně autosomálně dominantní, tj. existuje 50 % riziko, že některý z potomků zdědí mutovaný gen. Riziko onemocnění ovšem není stoprocentní. Výjimečně se stane, že žena, která nese mutaci ve zmiňovaných genech, neonemocní. Je nutné říci, že záleží na způsobu života ženy a na tom, jakým dalším rizikovým faktorům je vystavena Klasifikace nádorů prsu Dle WHO se nádory prsu rozdělují na invazivní, prekurzorové a ostatní Invazivní nádory prsu Infiltrující formy karcinomu prsu se dělí do dvou skupin: na duktální a lobulární. Mikroinvazivní karcinom je nádor, který proniká bazální membránou do vzdálenosti 2 mm. Infiltrující lobulární karcinom tvoří asi 10 % ze všech karcinomů prsu. Bývá často bilaterální a vzniká často v horním zevním kvadrantu. Invazivní duktální karcinom je nejčastějším karcinomem prsu. Metastazuje do plic, jater a kostí. Při palpačním vyšetření nalézáme téměř kamennou tuhost nádorového útvaru, za kterou je zodpovědná reaktivní fibróza s tubulárním uspořádáním. Invazivní duktální karcinom Invazivní duktální karcinom (IDC) má velmi variabilní histologickou strukturu a patří mezi nejčastější invazivní karcinomy prsu. Invazivní duktální karcinom je charakteristický růstem solidně trabekulárním, tubulárním, kribriformním, glandulárním, atd. Stromální komponenta je také variabilní. IDC může vytvářet jednobuněčné pruhy v desmoplastickém stromatu, které jsou podobné růstu lobulárního karcinomu, duktální diferenciaci pak lze demonstrovat pozitivní expresí membránového antigenu E- cadherinu. 17 Duktální karcinom in situ (DCIS) neproniká bazální membránou do periduktálního stromatu a vzniká proliferací transformovaných epitelových buněk duktálního systému. Na mamografii se vytváří obraz s mikrokalcifikací. Duktální karcinomy častěji recidivují a vyskytují se většinou u žen po menopauze. Pagetův 15 Srov. ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu s Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu.<http://www.mamma.cz/klasifikace/klasif-01.html> 17 Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu. <http://www.mamma.cz/klasifikace/who-01.html> 12

13 karcinom bradavky je zvláštní formou karcinomu in situ a je zvláštní tím, že nádorové buňky invadují do duktů a pronikají do epidermis areoly. 18 K méně častým formám duktálního invazivního karcinomu patří: 19 a) Tubulární karcinom - má lepší prognózu a představuje asi 5 % karcinomů prsu. b) Medulární karcinom - je charakteristický masivní lymfocytární infiltrací a postihuje většinou mladší ženy. c) Mucinózní (koloidní) karcinom - je charakteristický pomalým růstem a může dosahovat značných rozměrů. d) Komedonový karcinom - je nádor prognosticky závažnější s vysokým maligním potenciálem. e) Papilární karcinom - má relativně dobrou prognózu a vyskytuje se spíše u starších žen. f) Inflamatorní (erysipeloidní) - karcinom patří k nejagresivnějším formám karcinomu prsu. Je charakteristický infiltrací celého prsu, s edémem, difúzním erytémem, indurací kůže, která má vzhled pomerančové kůry. Vyznačuje se častým metastazováním a rychlým růstem. Kromě lokálního invazivního růstu se karcinomy prsu šíří cestou lymfatickou, ale i hematogenní cestou. Lymfatické metastázy postihují nejčastěji regionální mízní uzliny, především axilární a vnitřní mamární. Za vzdálené metastázy považujeme, jsou-li postiženy nadklíčkové a podklíčkové uzliny. Hematogenní šíření postihuje většinou kosti, plíce, pleuru, ovaria, játra, kůži a mozek. 20 Invazivní lobulární karcinom prsu Jednobuněčné pruhy charakterizují invazivní lobulární karcinom nekohezivních karcinomových buněk ve fibrozním stromatu ("indian file") a je často doprovázen typickou in situ lobulární komponentou. Klasický invazivní lobulární karcinom je tvořen malými pravidelnými buňkami se ztrátou kohezivity. Buňky karcinomu vytvářejí charakteristické trabekulární struktury a jednobuněčné pruhy v desmoplastickém stromatu, které jsou někdy uspořádané koncentricky kolem zachovaných mamárních vývodů. 21 Lobulární karcinom in situ (LCIS) vzniká z epitelových buněk mamárních lobulů. 18 Srov. Tummory mammy <http://atlases.muni.cz/atlases/stud/atl_cz/main+mamma+tumomamm.html> 19 Srov. KLENER, P. Klinická onkologie s Srov. KLENER, P. Klinická onkologie. 2002, 686 s. 21 Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu. 13

14 Je charakterizován proliferací malých buněk v četných lalůčcích působících jejich dilataci. Na rozdíl od DCIS není zjistitelný mamograficky. Lobulární karcinom je častější u žen před menopauzou Prekurzorové léze Prekurzorové léze neboli prekancerózy jsou dle Tomana a Feyereisla patologické změny tkáně, které nelze definovat jako nádorové bujení, ale které za určitých okolností mohou ve zhoubné nádorové bujení přejít". 23 Mezi prekurzorové léze jsou podle WHO řazeny lobulární neoplazie, intraduktální proliferativní léze, mikroinvazivní karcinom a intraduktální papilární neoplazie. U lobulární neoplazie, je charakteristická proliferace pravidelných, malých nekohezivních buněk (E-cadherin je negativní) v terminální části duktů a lalůčků bez porušení basální membrány. Synonymem je lobulární karcinom in situ (LCIS). 24 Je skupina cytologicky, strukturálně a prognosticky odlišných epiteliálních proliferativních lézí, které ve většině případů vycházejí z terminální části lalůčků. Duktální proliferativní léze jsou spojeny se vzestupem relativního rizika vzniku invazivního karcinomu. Rozlišujeme 3 prognosticky odlišné skupiny lézí, a to prostou duktální hyperplazii (1-5krát), atypickou duktální hyperplazii (4-5krát) a duktální in situ karcinom (DCIS) (8-10krát). DCIS představuje heterogenní skupinu lézí, které se liší morfologicky, biologicky a molekulárně geneticky, a všechny jsou spojeny se signifikantně vyšším rizikem vzniku invazivního karcinomu, riziko stoupá s gradem DCIS. 25 Itraduktální papilární neoplazie je, papilárně konfigurované proliferace s podpůrnou stromovaskulární sítí s přítomností či absencí bazální myoepiteliální vrstvy. Jsou buď benigní (papilom, atypický papilom) nebo maligní (papilokarcinom) Srov. PAVLIŠTA, D. a kol. Neinvazivní karcinomy prsu. 2008, 181 s. 23 TOMAN, J., FEYEREISL, J. Prekancerózy. 24 Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu. 25 Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu. 26 Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu. 14

15 2.1.3 Ostatní Do kategorie ostatních nádorů jsou dle WHO řazeny: a) Benigní epiteliální léze b) Myoepiteliální léze c) Mesenchymální nádory d) Fibroepiteliální nádory e) Tumory prsní bradavky f) Maligní lymfom a metastatické nádory g) Nádory mužského prsu h) Benigní epiteliální léze Mezi benigní epiteliální léze patří pestrá škála lézí vycházejících z terminální duktulo-lobulární jednotky s dominujícím tubulárním uspořádáním a ubikvitní myoepiteliální složkou. Na jednom pólu stojí varianty adenózy, na druhé různé typy adenomů již s vlastním kódem. Myoepiteliální léze jsou benigní, ohraničené, lobulocentrické proliferace s přítomností myoepitelií. Mesenchymální nádory jsou malformace či benigní nádory složené z cév, a typickým příkladem je hemangiom či lipom. Tumory prsní bradavky jsou komplexní tubopapilární proliferace epiteliálních a myoepiteliálních buněk velkých mlékovodů bradavky Srov. Nádory prsu. Klasifikace nádorů prsu. 15

16 3 EPIDEMIOLOGIE Dle epidemiologické studie Mužíka a kol. představuje rakovina závažný problém naší populace. Počet diagnostikovaných případů rakoviny se rok od roku zvyšuje. U žen je nejčastěji diagnostikovaným nádorem maligní novotvar prsu. Trend incidence tohoto onemocnění je z dlouhodobého hlediska rostoucí, v posledních letech stagnující. Počet nově diagnostikovaných nádorů prsu vychází zhruba v poměru 106 na žen., což tvoří asi 17 % ze všech nově diagnostikovaných zhoubných nádorů v České republice. Úmrtnost na rakovinu prsu se ovšem nezvyšuje. V roce 2005 zemřelo na rakovinu prsu v České republice zhruba 2000 žen (tj. asi 36 ze žen). Nádory prsu se vyskytují především u žen starších 40 let věku, střední věk je kolem 60 let a incidence je u této věkové skupiny rostoucí. Na grafu č. 1 můžeme vidět výskyt rakoviny prsu v různých věkových skupinách v roce Jak Mužík a kol. dále uvádí, jedním z klíčových faktorů pro dobrou prognózu onemocnění je jeho včasný záchyt, trend podílu časných stadií je dlouhodobě rostoucí a v posledních letech dosáhl %, z nemalé části díky probíhajícímu skreeningu tohoto onemocnění. Lze tedy předpokládat, že pozitivní trendy v epidemiologii a úspěšnosti léčby tohoto onemocnění budou pokračovat i v budoucnu. 29 Graf č. 1: Výskyt rakoviny prsu v různých věkových skupinách 28 Srov. Mužík, J. a kol. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice s Mužík, J. a kol. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice s

17 4 RIZIKOVÉ FAKTORY Největším rizikem pro vznik rakoviny prsu je pohlaví. Diagnóza rakoviny prsu může sice potkat i muže, ale tento jev je velmi vzácný. Odhady osobního rizika vzniku nádorového onemocnění prsu jsou pravděpodobnostního charakteru, čili na základě několika osobní anamnézy je stanoveno procentuální riziko např. pro následujících 5 let anebo celoživotní riziko. 30 Je nutno dodat, že odhady jsou zatížené poměrně velkou statistickou chybou a proto je nutné se podrobněji zabývat rizikovými faktory a pochopit příčiny vzniku rakoviny prsu. Studium rizikových faktorů pro vývoj nádorového onemocnění jednoznačně rozšiřuje možnosti prevence a snižuje v populaci úmrtnost na tento typ onemocnění. Přístupy a metody studia by se daly rozdělit na populační a individuální, čili nahlížíme na možná rizika z pohledu celé populace a z pohledu jedince. Z hlediska epidemiologických studií je předmětem zájmu celá populace ohrožená vývojem onemocnění, například populace všech českých žen starších 45 let. Navrhnout postupy ke snížení incidence onemocnění a úmrtnosti ve sledované populaci je cílem epidemiologických programů, například snížení celkového počtu úmrtí na karcinom prsu u českých žen ve věku let. Individuální přístup sleduje, na rozdíl od přístupu epidemiologického, možnosti prevence u každé jednotlivé ženy. Cílem epidemiologického přístupu je vytvoření nástrojů, které umožnují volbu individuálního programu pro každou ženu na podkladě osobního zvážení všech rizik a přínosu jednotlivých programů. 4.1 Skupiny rizikových faktorů Rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu představují různorodou skupinu parametrů. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří dědičné změny v genetické informaci buněk, ale i takové parametry, jako jsou charakteristiky životního stylu (například fyzická aktivita žen). Nejpočetnější skupina faktorů při vzniku nádoru, z hlediska mechanismu působení, je hladina ženských hormonů estrogenů. Dědičné změny ve struktuře DNA genů tvoří samostatnou skupinu rizikových faktorů, které ovlivňují vývoj nádorového 30 Srov. NOVOTNÝ, J. Odhad rizika rakoviny prsu. 17

18 onemocnění, tzv. tumor supresorové geny. Výraznou měrou se na vývoji zhoubného bujení podílí i dlouhodobý pobyt ženy v prostředí se zvýšenou koncentraci látek vyvolávajících nádorová onemocnění (tzv. karcinogeny). Radiační záření i některé organické a anorganické sloučeniny patří mezi nejznámější karcinogeny, které jsou často označované jako xenobiotika. Patologické změny prsní tkáně tvoří poslední samostatnou skupinu rizikových faktorů pro vznik nádorového onemocnění. Existuje skupina parametrů ovlivnitelných změnou životního stylu jako například expozice karcinogenům, fyzická aktivita, stravovací návyky aj. A skupina parametrů nemodifikovatelných genetická predispozice Významné rizikové faktory karcinomu prsu a jejich vztah k onemocnění Faktory životního stylu Alkohol: Epidemiologické studie prokázaly, že zvýšená konzumace alkoholu má nepříznivý vliv na riziko vzniku karcinomu prsu. Mechanismus účinku alkoholu na zvýšení rizika vzniku onemocnění je dán především prostřednictvím ovlivněním hladiny estrogenu v ženském organismu, narušením integrity buněčných membrán a inhibicí reparačních změn v DNA. 32 Kouření: Významnost aktivního kouření nebo zvýšená expozice tabákovému kouři (pasivní kouření) jako faktorů zvyšujících riziko vzniku karcinomu prsu není jednoznačná. Účinek polyaromatických uhlovodíků (karcinogeny obsažené v tabákovém kouři) hrají významnou úlohu na vzniku nádoru aktivitou enzymu N acetyltransferázy (NAT2). Stravovací návyky: Komplexní faktor s přímým vztahem k riziku vzniku karcinomu prsu tvoří množství a složení přijímané potravy. Energetický metabolismus organismu je ovlivňován energetickou hodnotou potravin a zároveň ovlivňuje produkci steroidních hormonů. Při vzniku malignit hraje významnou roli zastoupení a typ tuků v potravě spolu s podílem příjmu zeleniny a ovoce. S nižším rizikem vývoje karcinomu prsu je spojena dieta bohatá na vlákninu, ovoce a zeleninu. 31 Srov. ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu s ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu s

19 Fyzická aktivita: Významný komplexní faktor s epidemiologicky potvrzeným přímým vztahem k riziku vzniku karcinomu prsu představuje fyzická aktivita ženy (vrcholový a rekreační sport, typ zaměstnání, denní režim apod.). Zvýšená fyzická námaha snižuje hladinu krevního inzulinu a inhibuje produkci steroidních hormonů v ovariích. Pozitivní vliv fyzické aktivity na snížení rizika vzniku karcinomu prsu může být dále zprostředkován stimulaci imunitního systému především posílením jeho role při rozpoznání a likvidaci neoplastických buněk. 33 Obezita: Metabolismus estrogenů je ovlivňován množstvím tělesného tuku a jeho rozložením v organismu, a mohou tak zvyšovat riziko vzniku karcinomu prsu. Provedenými epidemiologickými studiemi se prokázalo zvýšené riziko onemocnění u obézních žen diagnostikovaných po menopauze Faktory osobní anamnézy Geografie: V incidenci rakoviny prsu jsou patrné geografické rozdíly a je známo, že při přesídlování z míst s nízkým výskytem rakoviny prsu do míst s vysokým výskytem dochází ke zvýšení a vyrovnání s incidencí v hostitelské oblasti. Nutno říci, že zde pravděpodobně bude hrát svou roli změna životního stylu. Rasa: U různých etnických skupin je incidence rakoviny prsu různá a obecně je známo, že u populace bílých je riziko vyšší než u populace černošské či asijské. Věk: Věk je hlavním faktorem vzniku řady onemocnění, u rakoviny prsu je vyšší riziko vzniku rakoviny prsu zaznamenáno u žen od 50 let výše. Krevní tlak: Zvýšený krevní tlak zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Histopatologické změny prsní tkáně: U žen, které již mají ve své anamnéze patologické změny prsní tkáně, je jednoznačně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než u žen bez patologického nálezu. Benigní léze mohou být markerem pro vývoj karcinomu. Z tohoto úhlu pohledu lze benigní léze rozlišovat na mastopatie proliferativní, proliferativní s atypiemi a neproliferativní. U neproliferativních benigních lézí není zvýšené riziko vzniku karcinomu, u proliferativních je zhruba dvojnásobné a u proliferativních s atypiemi zhruba čtyřnásobné riziko vzniku karcinomu. 33 ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu s

20 4.2.3 Gynekologické a hormonální faktory Gynekologické a hormonální faktory taktéž patří mezi rizikové. Na vznik rakoviny prsu má vliv dřívější menarché a pozdější věk menopauzy. Vyšší věk menopauzy znamená delší expozici organismu hormonům estrogenům. U žen, které jsou bezdětné, a žen, které otěhotněly až po 30. roce života, je taktéž zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Ženy, které mají více dětí, je riziko vzniku rakoviny nižší. K významným faktorům ovlivňujícím vznik rakoviny prsu patří ovarektomie a hysterektomie. Užívání hormonů ovlivňuje hladiny steroidních hormonů v těle ženy. U žen, které dlouhodobě užívají hormonální antikoncepci, bylo zaznamenáno zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu do 10 let od vysazení antikoncepce Genetické faktory Výskyt rakoviny prsu v rodině: Řadou populačních studií byl potvrzen vztah mezi zárodečnými mutacemi specifických genů a rizikem vzniku karcinomu prsu. Analýza rodinné anamnézy je základním indikátorem hereditární formy nádorů prsu. Predispoziční geny BRCA-1 a BRCA-2 patří do skupiny nádorových supresorových genů a zděděná mutace v některém z nich znamená zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Životní riziko vzniku je zhruba kolem 50 %. Penetrace genů je však vždy odlišná a individuální a není možné předpovědět, jestli se rakovina vyskytne, ani kdy. Zde se pak ve větší míře uplatňují také faktory životního stylu atd. Rakovina totiž vždy vzniká působením více faktorů a hromaděním většího množství mutací, které nejsou opraveny reparačními enzymy buněk. V těchto případech je velmi důležitá správná a primární, v horším případě sekundární prevence Ostatní faktory Vzdělání: Je prokázáno, že ženy s vyšším vzděláním lépe dbají na samovyšetření prsou. Místo bydliště: Místo bydliště je faktor komplexní a řeší vystavení organismu karcinogenním látkám, fyzickou aktivitu atd. Je jasné, že život ve městě má na 20

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nádorová onemocnění (1) Proces, kterým organismus odpovídá na rozvoj a šíření zhoubného nádoru Příznaky:

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Co byste měli vědět o rakovině prsu

Co byste měli vědět o rakovině prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., a kolektiv Co byste měli vědět o rakovině prsu Vedoucí autorského kolektivu, editor: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VVV prsu 1 Amastie Vrozené chybějí 1 nebo obou prsů i s bradavkou, často i defekt m. Pectoralis Atelie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Kateřina Pavlasová Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Garant teoretické

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

Můj ošetřující lékař:

Můj ošetřující lékař: Můj ošetřující lékař: Jméno Adresa Telefon Ordinační hodiny.. Brožuru vydalo občanské sdružení Mamma HELP Autorky brožury: MUDr. Renata Koževnikovová MUDr. Karolína Hovorková Mgr. Jana Drexlerová Konzultace

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků

Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků Informace pro nosičky mutace v genu BRCA1 nebo BRCA2 MUDr. Lenka Foretová PhD. MUDr. Katarína Petráková MUDr. Markéta Palácová MUDr. Renata Kalábová PhD. MUDr.

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., a kolektiv Co byste měli vědět o rakovině prsu Vedoucí autorského kolektivu, editor: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová,

Více

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013)

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013) Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013) Verze 6 Ve verzi 6 byla oproti původní verzi rozhraní přidána položka intervalový karcinom v tabulce

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více