Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rakovina prsu. Šárka Pekárková"

Transkript

1 Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008

2

3

4 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno nejen složení prsní žlázy, výskyt onemocnění, ale také rozdělení nádorů, prevence rakoviny prsu a technika samovyšetření prsu. Dále obsahuje možnosti diagnostiky a léčby onemocnění. V praktické části je vyhodnoceno šetření týkající se prevence rakoviny prsu u zdravotních sester a laické veřejnosti. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v tabulkách a grafech s doplňujícím komentářem. Klíčová slova: Rakovina prsu, prsní žláza, výskyt, prevence, samovyšetření prsu, diagnostika, léčba, výzkum. ABSTRACT The aim of this bachelor's thesis is to determine to what extent can breast cancer be prevented among women. The work consists of two parts theoretical and practical. The theoretical part describes not only structures of mammary glands and incidence of the disease, but also different types of tumours and ways of breast cancer prevention and the techniques of the breast self-examination. It also includes possible diagnostic methods and treatment of the disease. The practical part includes the evaluation of the findings concerning a breast cancer prevention among nurses and laity. Results of the study are presented in tables and graphs and explanations of the data are also provided. Keywords: Breast cancer, pectoral gland, occurence, prevention, breast self-examination, diagnosis, treatment, research.

5 Poděkování Děkuji mé vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Heleně Fremlové za odborné vedení, cenné rady, připomínky a podněty při zpracování bakalářské práce. Poděkování patří také všem respondentkám za ochotu a čas, které strávily při vyplnění dotazníku. Zvláště bych chtěla poděkovat mé rodině za veškerou podporu v průběhu celého studia. Motto Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt připraven Whitney Young, Jr.

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použitou literaturu jsem uvedla v seznamu použité literatury. ve Zlíně Šárka Pekárková

7 OBSAH ÚVOD...10 I TEORETICKÁ ČÁST STAVBA PRSNÍ ŽLÁZY PRS (MAMMA) CÉVNÍ ZÁSOBENÍ PRSU ODTOK LYMFY Z PRSU FYZIOLOGIE PRSU ZMĚNY PRSU V PRŮBĚHU ŽIVOTA ZMĚNY PRSU BĚHEM MENSTRUAČNÍHO CYKLU ZMĚNY PRSU BĚHEM TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE ZMĚNY PRSU V MENOPAUZE VÝSKYT RAKOVINY PRSU DĚLENÍ RAKOVINY PRSU PREKANCERÓZA BENIGNÍ NÁDOR Některé druhy benigních nádorů MALIGNÍ NÁDOR Některé druhy maligních nádorů FIBROCYSTICKÁ NEMOC PRSU RIZIKOVÉ FAKTORY RAKOVINY PRSU PROKÁZANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PRAVDĚPODOBNÉ, DISKUTOVANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PROTEKTIVNÍ, OCHRANNÉ FAKTORY PŘÍZNAKY PREVENCE RAKOVINY PRSU PRIMÁRNÍ Omezení užívání exogenních estrogenů Omezená spotřeba alkoholu Dieta s nízkým obsahem tuku SEKUNDÁRNÍ Samovyšetření prsou Pravidelné vyšetření lékařem Mamografie Mamografický screening...29

8 8DIAGNOSTIKA ANAMNÉZA FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ VYŠETŘOVACÍ METODY Zobrazovací metody prsu Zobrazovací metody ostatních orgánů Laboratorní metody Další vyšetření TNM KLASIFIKACE LÉČBA RAKOVINY PRSU LOKOREGIONÁLNÍ LÉČBA Chirurgická léčba Radioterapie SYSTÉMOVÁ LÉČBA Chemoterapie Hormonální terapie Podpůrná léčba DISPENZARIZACE REHABILITACE PSYCHOLOGICKÁ REHABILITACE FYZIKÁLNÍ REHABILITACE SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROGNÓZA NÁDORŮ PRSU RAKOVINA PRSU A TĚHOTENSTVÍ EPIDEMIOLOGIE DIAGNOSTIKA Stagingová vyšetření LÉČBA Chirurgická léčba Radioterapie Chemoterapie Hormonální terapie Management podle doby diagnostiky karcinomu prsu...51 IIPRAKTICKÁ ČÁST CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE METODOLOGIE PRŮZKUMU SESTAVENÍ DOTAZNÍKU PRŮBĚH A REALIZACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ PŘEDVÝZKUM VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ...56

9 16VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č HYPOTÉZA Č ZÁVĚR...85 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...88 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...91 SEZNAM TABULEK...92 SEZNAM PŘÍLOH...94

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 10 ÚVOD Pro většinu lidí jen pouhé vyslovení slov jako jsou onkologie, nádor nebo rakovina vyvolává pocit strachu. Nádorová onemocnění jsou součástí našeho života. Téměř každý třetí člověk se s tímto onemocněním ve svém životě setká. Po onemocněních srdce a cév je rakovina třetí nejčastější příčina úmrtí v dospělé populaci. Nemoci ženského prsu, představují v České republice i v ostatních státech závažný celospolečenský problém. Karcinom prsu je zařazen mezi tzv. civilizační nemoci. Rakovina prsu je označení pro několik typů zhoubných nádorů prsu. Obecnou základní charakteristikou každého nádoru je nekontrolovatelný růst buněk, které napadají okolní tkáň. Zhoubné nádory jsou pojmenovány podle části těla, kde začíná jejich růst. U rakoviny prsu jde o prvotní nádorové změny v prsní žláze. Nejčastěji jde o karcinom vycházející z buněk mlékovodů nebo z buněk lalůčků. Jedním z důvodů výběru tématu byla skutečnost, že se toto onemocnění vyskytlo u jedné z mých blízkých rodinných příbuzných. Na téma Rakovina prsu bylo napsáno mnoho odborné literatury, mnoho odborných článků a přesto jsem se ve svém okolí setkala s ženami, které o tomto onemocnění a jeho prevenci mnoho informací neměly. Proto jsem se v praktické části bakalářské práce zaměřila na 4 cíle, které se týkají prevence rakoviny prsu. Zjistit, které faktory ovlivňují respondentky v prevenci rakoviny prsu, do jaké míry obvodní gynekolog dbá na prevenci tohoto onemocnění. Dalším cílem bylo zjistit, jaký je rozdíl v prevenci rakoviny prsu mezi zdravotními sestrami a nezdravotníky. Jako poslední cíl jsem si stanovila zjistit, zda respondenty s rodinnou anamnézou rakoviny prsu dbají na prevenci onemocnění.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 I. TEORETICKÁ ČÁST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 1 STAVBA PRSNÍ ŽLÁZY 1.1 Prs (mamma) Prs je párový orgán, v němž je uložena mléčná žláza (glandula mammae) obklopená tukovou a vazivovou tkání. Laterálním směrem dosahuje ke střední axilární čáře a mediálně přesahuje vrchní okraj sterna. Leží na úrovni 2. až 6. žebra a jeho velikost je různá. Ženská prsa mají polokruhovitý tvar. Prs je rozdělen na 4 kvadranty, mamiloareolární komplex a centrální část. Skládá se z tuku a tkáně mléčné žlázy. Mamiloareolární komplex je složen z dvorce (areola mamae). Dvorec má více pigmentace než jeho okolí a je ohraničen glandulae areolares. Uprostřed dvorce je uložena prsní bradavka (papila mammae). Prs je fixován fascií k přední stěně hrudníku. Povrchový list fascie leží pod kůží, hluboký list je fixován řídkým vazivem k fascii musculus pectoralis major. Mezi oběma listy probíhají vazivové pruhy, které fixují kůži prsu, vlastní tkáň žlázy, bradavku a dvorec. Tvorba a rozvoj prsu závisí na hormonech. Mléčná žláza (glandula mammae) se skládá z 15 až 20 laloků (lobi mammae). Mléčná žláza je žlázová tkáň, kde se tvoří mléko. Lobi se ještě dále dělí na lalůčky (lobuli). Lalůček se svým duktem tvoří duktolobulární jednotku. Vývody z jednoho laloku se spojují do mlékovodu (ductus lactiferi), který ústí na bradavce (papila mammae). Laloky jsou obklopeny tukem, který dává prsu jeho charakteristický tvar. Kůže prsní bradavky je velmi tenká a jemná, neobsahuje žádné vlasové folikuly ani potní žlázky. 1.2 Cévní zásobení prsu Prs je zásoben z více zdrojů: a) arteria thoracica interna - sbíhá po přední stěně hrudníku b) atreria thoracica lateralis zásobuje cévní část prsu c) větve aa. intercostales posteriores d) arteria axilaris

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 Do stejnojmenných kmenů se sbíhají žíly. V interlobulárním vazivu jsou pleteně lymfatických cév. Odtok mízy směřuje přes pektorální uzliny do axily. V podkoží mléčné žlázy leží síť povrchových žil, které se zvýrazňují během těhotenství. Krev z žil odtéká podél arterií do vv. thoracicae internae, vv. thoracicae laterales a vv. intercostales posteriores, ze kterých se sbírá do velkých cév běžících k srdci. Prs je krví zásoben zejména z podklíčkové tepny. Krevní zásobení prsu je bohaté a schopné zajistit přívod živin do prsu, zejména během kojení. 1.3 Odtok lymfy z prsu Lymfa odtékající z krevních cév do mezibuněčného prostoru se do krevního oběhu vrací lymfatickým systémem. Lymfa prochází lymfatickými uzlinami, které zachycují bakterie, buňky a jiné částice. Drobné lymfatické cévy začínají v mezibuněčných prostorech. Poté se sbíhají do velkých cév, které odvádějí čirou lymfu do žilního systému. Téměř 75% lymfy z drobných lymfatických cév (plexus lymphaticus subareolaris), ze zevních kvadrantů, odtéká do lymfatických uzlin v podpažní jamce. Dále se lymfa sbírá do truncus lymphaticus subclavius a nakonec do truncus lymphaticus dexter. Ten se vlévá do žil vedoucích do srdce. Ostatní lymfa, zejména z vnitřních kvadrantů prsu, je vedena do nodi lymphatici parasternales, které leží na přední stěně hrudníku. Několik lymfatických cév odvádí lymfu z prsu do nodi lymphatici intercostales posteriores.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 2 FYZIOLOGIE PRSU 2.1 Změny prsu v průběhu života Základem mléčné žlázy je embryonální lišta, která se tvoří v 6. týdnu nitroděložního vývoje. Od 9. týdne lišta atrofuje a zůstává jen embryonální základ. Ve 12. týdnu se ze základu tvoří dukty, které ústí na bradavce. Po období hormonální novorozenecké krize nastává klidové stadium, které trvá do začátku puberty. Pod vlivem estrogenů se prs začíná zvětšovat. Dochází k růstu a pigmentaci bradavky a k tvorbě prsní hmoty. Pro rozvoj prsu je důležitý komplex hormonů. Účinkem ovariálních steroidních hormonů, prolaktinu, inzulínu, kortizonu, tyroxinu a růstového hormonu dochází k optimálnímu vývoji prsu. Růst prsu je ukončen kolem 20. roku věku. Konečná diferenciace buněk mléčné žlázy nastává v těhotenství. Ve fertilním období prodělává prs změny v souvislosti s těhotenstvím a kojením a pravidelné cyklické změny v souvislosti s menstruačním cyklem. Po 35. roce se k cyklickým změnám klesající činnost ovarií. připojují involuční změny. Prs takto reaguje na Po menopauze přestává ovarium produkovat estradiol a progesteron. Dochází k involuci mléčné žlázy v prsu. 2.2 Změny prsu během menstruačního cyklu Prs je cílovým orgánem pohlavních hormonů. Ve fertilním období v prsu probíhají opakující se cykly proliferace a sekrece. Diferenciaci, funkci a růst prsů ovlivňují zejména estrogeny, které jsou tvořeny v ovariích ve třech formách: estradiol, estrion a estron. Estrogeny se váží na receptory, které regulují výraznost specifických cílových genů v konečném orgánu. V luteální fázi podléhá mléčná žláza vlivu progesteronu, který byl indukován estrogeny v průběhu folikulární fáze.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Změny prsu během těhotenství a laktace Během těhotenství a laktace dochází ke konečné diferenciaci epitelových buněk v prsu. Do té doby je epitel mléčné žlázy v nezralém funkčním stavu. V průběhu těhotenství a kojení se dvouvrstvý klidový epitel mění na jednovrstvý aktivní epitel. Placentární hormony a prolaktin způsobují lobuloalveolární růst. Prolaktin je důležitým hormonem pro nástup laktace. Výsledkem kojení je diferenciace buněk v prsu. Po proběhlém těhotenství nastává pokles prolaktinemie. Po ukončení laktace se aktivní epitel mění na klidový. Dochází k postlaktační involuci. 2.4 Změny prsu v menopauze V souvislosti s poklesem hladiny estrogenů a progesteronu dochází k úbytku lobulů. Lobuly obsahují méně buněk v důsledku probíhající atrofie prsu. Zároveň dochází ke kolagenizaci intralobulárního stromatu a ztluštění bazálních membrán. Žlázky kolabují a zmenšují se.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 16 3 VÝSKYT RAKOVINY PRSU Rakovina prsu je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u žen a druhou nejčastější příčinou smrti. Mortalita se pohybuje mezi na žen. V našich podmínkách je ohrožena karcinomem prsu každá dvanáctá žena. V České republice je ročně diagnostikováno 4500 až 5000 nových případů. Nejčastěji (asi 70%) se toto onemocnění vyskytuje u žen mezi 50 až 70 lety, ale onemocnění se může vyskytnout již od 35. roku. Rakovina prsu ve věkovém rozhraní mezi 45 až 55 lety je nejčastější příčinou smrti. Počet onemocnění v České republice stále stoupá. Např. v roce 1970 bylo v ČR hlášeno 42 nových případů na žen. V roce 1990 bylo hlášeno již přes 65 případů na žen. U většiny nádorů prsu není vždy jasná příčina jejich vzniku. U 40% žen je rakovina prsu odhalena až v pokročilém stadiu. Až 90% klientek, u nichž byl nádor odhalen včas, může být současnými léčebnými postupy vyléčeno. Karcinom prsu ve výjimečných případech postihuje i muže. Poměr výskytu u žen i u mužů je 135:1.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 17 4 DĚLENÍ RAKOVINY PRSU 4.1 Prekanceróza Prekanceróza neboli přednádorový stav je nález, u kterého je zvýšené riziko přechodu v maligní nádor. Prekancerózami jsou kožní nebo slizniční změny, polypy, chronické záněty atd. V případě karcinomu prsu je prekancerózou hyperplazie a dysplazie mléčné žlázy. Tyto nálezy jsou nehmatné. Mohou být diagnostikovány sonografickým nebo mamografickým vyšetřením. Řešením je chirurgické odstranění a sledování klientky. Dysplazie mléčné žlázy Patří sem hormonálně podmíněné morfologické změny v mléčné žláze. Jedná se především o narušení proliferačních a involučních změn v prsní žláze. Dysplazie bývá důsledkem hyperestrinismu. Můžeme je rozdělit do tří typů podle toho, kterou tkáň postihují: Fibrózní dysplazie Někdy je nazývána mastopatia fibrosa nebo mastitis chronica fibrosa. Postihuje převážně vazivové stroma, které je na pohmat zhrubělé a hrbolaté. Fibroepiteliální dyspalzie Postihuje současně vazivové a epiteliální struktury. Bývá častým typem hyperplazie a dyspalzie. Fibroepiteliální dysplazie má dvě formy: cystitis simplex mamae a mastopatia cystica. Epiteliální dysplazie Jde o proliferaci epiteliálních složek mléčné žlázy. Projevuje se formou duktální hyperplazie. 4.2 Benigní nádor Tento typ nádoru roste pomalu, je dobře ohraničený od okolní tkáně a může být opouzdřený. Utlačuje své okolí, nemetastazuje, ale může recidivovat. Nádor je většinou složen z pravidelných buněk, nemá mykotickou aktivitu. Benigní nádor představuje skupinu nezhoubných nádorů, ale je zde riziko maligního zvrhnutí.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Některé druhy benigních nádorů Papilom Papilom je stromkovitý nebo prstovitý benigní nádor. Jeho rozměry jsou od mikroskopických až po makroskopické léze. Některé papilomy se vyvinou na podkladě epiteliozy. Existuje několik druhů papilomů. Adenom Tvoří jej žlázky kulatého nebo oválného tvaru. Žlázky jsou tvořeny vrstvou epitelových a epiteliálních buněk. Fibroadenom Fibroadenom představuje 15% všech onemocnění mléčné žlázy. Může se vyskytnout i u mladých žen jako pohyblivý, nebolestivý, tuhý dobře ohraničený nádor. Nejčastěji vzniká u žen ve věkovém rozmezí mezi 20 až 24 lety. U postmenopauzálních žen dochází uvnitř fibroadenomu k jeho zvápenatění. Na mamografii mají kalcifikace vzhled pražené kukuřice. Ve 3 až 5% jsou fibroadenomy oboustranné, ve 13% případů jsou mnohočetné. Histologicky má složku žlázovou a vazivovou. Makroskopicky se jedná o bělavý uzel tužší konzistence. Klinicky je volně pohyblivý, pružný a nebolestivý. 4.3 Maligní nádor Některé druhy maligních nádorů Maligní tumor rychle roste, prorůstá do okolní tkáně. Zakládá metastázy hematogenně nebo lymfogenně. U maligního nádoru se vyskytují časné a pozdní recidivy. Nádor vytváří vlastní cévní zásobení, může se sekundárně měnit. Je složen z nepravidelných buněk, má vysokou mykotickou aktivitu. Duktální karcinom Duktální karcinom tvoří 70 až 80% všech maligních nádorů prsu. Jeho velikost se pohybuje v rozmezí několika milimetrů až po infiltraci celého prsu. Nádor tvoří hvězdicově nebo lobulárně uspořádaná ložiska. Metastazuje do jater, plic a kostí.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19 Lobulární karcinom Lobulární karcinom tvoří 10 až 14% maligních karcinomů prsu. Jeho výskyt je unicentrický, multicentrický nebo bilaterální. V 70% případů byl současně nalezen lobulární karcinom in situ. V jiných případech může být současně diagnostikován infiltrující lobulární karcinom. Nádorové buňky rostou samostatně nebo v jednobuněčných řadách. Nejčastěji metastazuje do mozku a retroperitonea. Metastázy v gastrointestinálním traktu napodobují nádor žaludku. Může také metastazovat do dělohy a ovarií. Medulární karcinom Frekvence výskytu je mezi 5 až 7% maligních nádorů prsu. Častěji se vyskytuje u žen do 35 let věku. Je dobře ohraničený. Metastázy v lymfatických uzlinách jsou méně časté. Nádor je tvořen málo diferencovanými nádorovými buňkami s nezřetelnou cytoplazmatickou membránou a velkým jádrem. Bývá přítomen lymfoplazmocytární infiltrát, který tvoří vnější lem po obvodu nádorového ložiska. Medulární karcinom je dobře ohraničený a nevykazuje známky infiltrativního růstu. U malých nádorů, které nepřesáhly velikost 3 mm a nádorů bez postižení lymfatických uzlin je prognóza velmi dobrá. Mucinozní karcinom Tvoří 3 až 6% invazivních karcinomů prsu. Vyskytuje se u žen starších 50 let. Je měkký, není opouzdřen, ale je ohraničený od okolní tkáně. Je charakteristický pomalým růstem a velmi dobrou prognózou. Histologicky je nádor tvořen hlenovými hmotami. Papilární karcinom Jeho frekvence je 1 až 3% všech nádorů prsu. Většinou se vyskytuje v postmenopauzálním období života. Je formou intraduktálního karcinomu, který se vyskytuje v menších vývodech nebo v cystických lézích. Buňky mají cylindrický nebo kubický tvar a obsahují atypická jádra. V nádoru jsou často přítomny kalcifikace. Nádor je dobře ohraničený, velké nádory jsou cystické. Ve 30% bývá přítomen výtok z bradavky. Prognóza je velmi dobrá.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 Tubulární karcinom Tubulární karcinom tvoří 2% karcinomů prsu. Po 20. roce se vyskytuje ve všech dekádách. Nádor má hvězdicovitý tvar. Histologicky je tvořen dobře diferencovanými tubuly nebo žlázkami. Označení tubulární karcinom lze použít jen u nádorů, které jsou z minimálně 75% tvořeny tubulárními žlázkami. V ostatních případech se užívá označení smíšený tubulární karcinom. Pagetův karcinom (Pagetova nemoc bradavky) Pro tuto nemoc je typické svědění, pálení bradavky nebo ulcerace. Představuje 1% všech maligních onemocnění prsu. Karcinom je charakterizován přítomností Pagetových buněk. Jsou to velké světlé buňky mezi epitelovými buňkami epidermis. Mají velké jádro a hojnou cytoplazmu, infiltrují epitel prsní bradavky. Jádra buněk obsahují velká jadérka. Pagetův karcinom se samostatně vyskytuje jen vzácně. Častěji vzniká při invazivním duktálním karcinomu nebo s primárním vývodovým karcinomem in situ. Nádor bývá často diagnostikován a léčen jako infekce či ekzém. To vede ke zpožděnému stanovení správné diagnózy. Zánětlivý karcinom Inflamatorní karcinom tvoří 3% všech karcinomů. Je nejmalignější nádor, nejčastěji se vyskytuje u postmenopauzálních žen. Mezi jeho klinické projevy patří bolest prsu, zarudnutí, zduření, otok kůže prsu a zvýšená lokální teplota. Zánětlivé změny kůže jsou způsobeny nádorovým vniknutím do lymfatických cév kůže. Nádor infiltruje celý prs a na mamografii je popsáno jen zesílení kůže. Nádor bývá zpočátku léčen antibiotiky jako mastitida. Diagnóza je stanovena biopsií kůže. V době stanovení diagnózy už bývají přítomny metastázy v regionálních lymfatických uzlinách. Chirurgická léčba je sekundární a prognóza je velmi špatná. Metastatický karcinom prsu Nejčastěji do prsu metastazuje karcinom plic, střevní karcinoid, karcinom děložního hrdla, karcinom močového měchýře, maligní melanom a non Hodgkinské lymfomy.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Fibrocystická nemoc prsu Jde o častý komplex patologických změn prsu. Kombinuje se výskyt cyst s fibrózou. Tyto změny jsou podkladem hmatné rezistence, která může imitovat nádorové onemocnění. Cysta Solitární nebo mnohočetné cysty mohou mít mikroskopické či makroskopické rozměry. Za hranici mikrocysty a makrocysty je považována velikost 3 milimetrů. Jejich obsah je čirý, zkalený nebo s příměsí krve. Histologicky cysty jsou dilatované vývody, jejichž výstelka je tvořena oploštělými nebo cylindrickými buňkami. Epitelióza (duktální epiteliální hyperplazie) Je tvořena hyperplazií epitelu v mlékovodech. Proliferáty vyplňují průsvit mlékovodů. Pro benignitu svědčí nepřítomnost buněčných atypií. Téměř v 90% je v blízkosti prsního dvorce hmatná rezistence. U 20 až 50% žen se může vyskytnout hemoragická sekrece z prsu. Adenóza (lobulární epiteliální hyperplazie) Je charakteristická novotvorbou žlázek do distálních prsních lalůčků. Tyto změny se vyskytují nejčastěji u žen ve věku mezi 30 až 50 lety. Adenóza je obvykle mikroskopická, bez klinického významu. Histopatologickým podkladem bývají malé cysty. Pokud změny progredují, dochází ke zmnožení tkáně a vzniká tzv. sklerotizující adenóza.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 5 RIZIKOVÉ FAKTORY RAKOVINY PRSU Jako rizikové faktory rozumíme parametry a události v životě ženy, které zvyšují nebo snižují pravděpodobnost rozvoje karcinomu prsu v průběhu života. Studium rizikových faktorů rozšiřuje možnosti prevence a snižování úmrtnosti na onemocnění. Relativní riziko je dispozice ženy onemocnět karcinomem prsu, vykazuje-li specifický znak. Hodnota relativního rizika nad 1,0 znamená zvýšené riziko při výskytu sledovaného znaku. [20] Absolutní riziko odpovídá pravděpodobnosti, výskytu události v % v daném období. [20] Současná přítomnost více rizikových faktorů celkové riziko vzniku rakoviny prsu zvyšuje. 5.1 Prokázané rizikové faktory Věk S věkem se riziko vývoje zvyšuje. 50letá žena má riziko vývoje karcinomu prsu 7 až 10%. Ve věku 60 let můžeme očekávat vývoj onemocnění u 17 žen z Výjimečně se můžeme setkat s karcinomem prsu před 20. rokem věku. Nejvyšší incidence je kolem 65. roku věku. Karcinom prsu v rodinné anamnéze Ve většině případů (75%) nádory prsů vznikají na nedědičném základě. To znamená, že u klientky není pozitivní rodinná anamnéza. Pouze 5 10% žen s karcinomem prsu má dědičnou formu onemocnění. Hereditární karcinom je autosomálně dominantním onemocněním. Ve 20 25% bývá rodinná anamnéza pozitivní. Nejedná se o genetický karcinom, ale o familiární karcinom. Karcinom prsu u příbuzného v 1. linii (matka, sestra, dcera) zvyšuje riziko vzniku karcinomu až trojnásobně. U příbuzných ve 2. linii (babička, vnučka, teta, sestřenice) je riziko vzniku nepatrné. Riziko se také zvyšuje, pokud je postiženo více pokrevných příbuzných.

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 Karcinom prsu v osobní anamnéze Karcinom jednoho prsu je jednoznačným rizikem pro vývoj nádorového bujení v druhostranném prsu. Přitom se nejedná o znovupropuknutí prvního onemocnění. Bilaterální výskyt rakoviny prsu se uvádí u 7 až 15%. Samozřejmostí proto musí být pravidelné mamografické i klinické vyšetření vedlejšího prsu. Celková doba menstruační aktivity časný věk menarche a pozdní věk menopauzy Při nástupu menarche před 12. rokem je riziko vzniku karcinomu prsu čtyřnásobně vyšší, než u žen, u kterých nastoupila menarche po 13. roce s prodlouženým obdobím anovulačních cyklů. Také vyšší počet menstruačních cyklů s ovulací zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Nástup přirozené nebo chirurgické menopauzy před 45. rokem snižuje na polovinu riziko vzniku karcinomu prsu, než při nástupu menopauzy po 55. roce. Nulipara Žena, která nerodila má vyšší riziko vzniku onemocnění. Pozdní věk prvního těhotenství Ženy prvorodičky po 35. roce věku mají až 3x vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než ženy, u nichž byl první porod před 20. rokem věku. Fibrocystická nemoc prsu Atypická hyperplazie je nejčastějším rizikovým faktorem. Samotná velikost prsu riziko vzniku nezvyšuje. U žen s těmito změnami a pozitivní rodinnou anamnézou je riziko vzniku nádoru prsu až devítinásobné. U fibrocystické dysplazie je riziko vzniku karcinomu prsu asi čtyrnásobně vyšší než v normální mléčné žláze. Jiná zhoubná onemocnění Výskyt jakéhokoli maligního onemocnění zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Nejčastější je vazba s karcinomem ovaria a endometria.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 24 Radiace prsu Dříve bylo ozařování ordinováno při léčbě poporodní mastitidy a akné. Riziko vzniku rakoviny prsu je přímo úměrné dávce podaného záření. Důležitou roli hraje intenzita radiace, celková dávka radiace během života a věk. Největší riziko je v pubertálním období tj. v období rychlého dělení buněk a v období první gravidity. Naopak po první graviditě a kompletní diferenciaci terminální duktolobulární jednotky citlivost prsní žlázy k radiačnímu záření klesá. 5.2 Pravděpodobné, diskutované rizikové faktory Strava Složení a množství přijímané potravy, obezita nebo nadváha tvoří rizikový faktor pro vznik karcinomu prsu. Obezita v postmenopauzálním období zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu dvojnásobně. Nadměrný přísun živočišných tuků a proteinů s nízkým příjmem ovoce a zeleniny koreluje se zvýšením hladiny triglyceridů. To vede k vyšším hladinám volného estradiolu. Tělesná hmotnost a strava mají vliv na vznik i jiných nádorových onemocnění a nemocí srdce. Proto odborníci doporučují vyvarovat se požívání mastných jídel. Alkohol Žena, která vypije 1 skleničku alkoholického nápoje za den, má zvýšení rizika vzniku minimální. U žen, které vypijí 2 až 5 skleniček alkoholu denně, je riziko vzniku rakoviny prsu 1,5krát větší. Riziko stoupá při užívání alkoholu a přítomností jiných rizikových faktorů (např. pozitivní rodinná anamnéza). Hormonální antikoncepce Není zcela jasné, jaký mohou mít perorální kontraceptiva vliv na vznik rakoviny prsu. Poslední studie zjistily vyšší riziko u žen, které užívaly antikoncepci mezi 20 až 34 lety nejméně po dobu 6 měsíců. Antikoncepční pilulky ale také snižují riziko vzniku nádoru vaječníku. Toto riziko je až o 50% nižší, pokud žena užívá antikoncepci po dobu 5 let.

25 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Protektivní, ochranné faktory Těhotenství před 20. rokem Protektivní účinek donošeného těhotenství a časný věk prvního porodu je způsoben terminální diferenciací mléčné žlázy a dlouhodobými hormonálními změnami v poporodním období. Porodí-li žena do 20. roku života, její relativní riziko je o polovinu nižší oproti nuliparám, nebo ženám, které rodily po 30. roce života. Porod po 35. roce života v důsledku pozdní expozice nediferencované prsní žlázy je zatížen vyšším rizikem než nulipara. Během těhotenství dochází ke konečné diferenciaci terminální duktolobulární jednotky. V prsu nulipary převažují nediferencované lobuly, které jsou považovány za místo vzniku invazivního duktálního karcinomu a lobulárního karcinomu. [20] Jak již bylo řečeno, musí se jednat o první těhotenství ukončené porodem, nikoliv spontánním potratem nebo umělým přerušením těhotenství. Laktace Kojení trvající déle než 1 rok snižuje riziko vzniku nádoru prsu o 20%. Čím je pozdější nástup kojení, tím je protektivní účinek nižší. V případě trvalé hyperprolaktinemie je riziko vzniku karcinomu vyšší. Spontánní nebo umělý abortus v prvním trimestru, který předchází prvnímu donošenému těhotenství zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Fyzická aktivita Zvýšená fyzická námaha tlumí produkci ovariálních steroidních hormonů a snižuje nároky na sekreci inzulínu. Pozitivní vliv fyzické aktivity na snížení rizika vzniku karcinomu prsu může být zprostředkován stimulací imunitního systému. Studie předpokládají, že cvičení v mládí může poskytnout ochranu před nádorovým onemocněním prsu.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 26 6 PŘÍZNAKY Nejčastějším příznakem je bulka, která v prsu nebyla. Nebolestivá, tvrdá bulka s nepravidelnými okraji je více podezřelá. Některé druhy zhoubných nádorů jsou naopak měkké, jemné s pravidelným okrajem (kulaté). Další příznaky: změna velikosti nebo tvaru prsu rezistence v prsu rezistence spojená s bolestí a citlivostí jen v 15% případů podráždění nebo vtažení kůže zarudnutí připomínající pomerančovou kůru otok kůže, mokvání, exantém, svědění patologická sekrece z bradavky retrakce bradavky bulka v podpaží nebo nadklíčku zduření spádových lymfatických uzlin v podpaží

27 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 27 7 PREVENCE RAKOVINY PRSU 7.1 Primární Omezení užívání exogenních estrogenů Substituční léčba estrogeny v kombinaci s gestageny k prevenci osteoporózy je u postmenopauzálních žen běžná. Indikace pro léčbu HRT (hormonal replacement therapy) by měla být zvážena u žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu. Jsou to ženy zejména s pozitivní rodinnou anamnézou a s fibrocystickou hyperplazií mléčné žlázy. V těchto případech je vhodnější podávání tamoxifenu. Ten snižuje riziko vzniku osteoporózy a zároveň antiestrogenním účinkem snižuje riziko vzniku karcinomu prsu Omezená spotřeba alkoholu viz. Pravděpodobné, diskutované rizikové faktory Dieta s nízkým obsahem tuku viz. Pravděpodobné, diskutované rizikové faktory 7.2 Sekundární Samovyšetření prsou Samovyšetření prsou by mělo být součástí osobní hygieny každé ženy. Opakovaným vyšetřením se žena naučí poznat svá prsa a může tak zjistit jakoukoliv odchylku od předchozího stavu. Je důležité vědět, že samovyšetření prsou nenahrazuje pravidelné vyšetření prsou lékařem v rámci preventivní gynekologické prohlídky. Samovyšetření by měly provádět ženy starší 25 let, pravidelně jedenkrát měsíčně, nejlépe 2. nebo 3. den, nejpozději 7. den, po ukončení menstruace. V této době se prsní žláza dobře prohmatává a prsa jsou bez napětí. Samovyšetření je vhodné provádět po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VVV prsu 1 Amastie Vrozené chybějí 1 nebo obou prsů i s bradavkou, často i defekt m. Pectoralis Atelie

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Kateřina Pavlasová Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Garant teoretické

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence karcinomu prsu, varlat, screening okultního krvácení Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nádorová onemocnění (1) Proces, kterým organismus odpovídá na rozvoj a šíření zhoubného nádoru Příznaky:

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Můj ošetřující lékař:

Můj ošetřující lékař: Můj ošetřující lékař: Jméno Adresa Telefon Ordinační hodiny.. Brožuru vydalo občanské sdružení Mamma HELP Autorky brožury: MUDr. Renata Koževnikovová MUDr. Karolína Hovorková Mgr. Jana Drexlerová Konzultace

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře Obsah Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře 1/11 Obsah Obsah Obsah 2 Přehled 3 Část 1: Rakovina vaječníků 4 i. Typy rakoviny 4 ii. Příčiny a rizikové faktory 5 iii Příznaky

Více

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012 Prohlášení:

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU BRNO 2002 Informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu Autoři: MUDr. Andrea Jurečková MUDr.

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Michaela KOTYKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Moderní léčba nádorů prsu Bc. Michaela Kotyková Diplomová

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Pavel Strnad Zuzana Miškovská Otto Herber Marcela Bradáčová Karel Linhart

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Radiodiagnostika v gynekologii

Radiodiagnostika v gynekologii Radiodiagnostika v gynekologii Zobrazovací metody Prostý snímek Hysterosalpingografie (HSG) Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Angiografie Prostý snímek Vzácně indikované vyšetření, umožňuje posoudit

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013)

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013) Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013) Verze 6 Ve verzi 6 byla oproti původní verzi rozhraní přidána položka intervalový karcinom v tabulce

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Langerová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B 5349 Tereza Langerová Studijní obor:

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu. Hana Janálová

Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu. Hana Janálová Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu Hana Janálová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu. Práce

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE OBSAH Co je kůže............................... 2 Co jsou nádory..........................3 Co je zhoubný nádor kůže................ 5 Jaké jsou příznaky zhoubného

Více

Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin

Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Ablační terapie Druh minimálně invazivního zákroku pro odstranění abnormální tkáně. Lékař zničí tuto tkáň použitím tepla

Více