Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Štěpánka Bubeníková Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedenou literaturu. V Litovli dne

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Štěpánce Bubeníkové, za odborné vedení diplomové práce, za poskytnutí cenných rad i metodických pokynů k práci. Dále děkuji Mgr. Soně Lachové za podnětné připomínky a své dceři Kláře Melichové za pomoc a pochopení.

4 OBSAH ÚVOD CÍLE PRÁCE I TEORETICKÁ ČÁST KARCINOM PRSU Anatomie prsu Zhoubné onemocnění prsu Epidemiologie malignit prsu Karcenogeneze karcinomu prsu Prekancerózy prsu Invazívní karcinom Diagnostika invazivního karcinomu prs Diagnostika Vyšetření Zobrazovací metody Laboratorní vyšetření Karcinom prsu diagnostikovaný v době těhotenství Rizikové faktory karcinomu prsu Prevence karcinomu prsu Samovyšetření prsu MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Principy screeningového programu Podmínky fungování sceeningové jednotky, koordinátoři Obecný koncept screeningu karcinomu prsu LÉČBA KARCINOMU PRSU Chirurgická léčba Konzervativní, prs šetřící výkony Ablativní operační výkony Výkony v podpaží pro nádorové onemocnění prsu Radioterapie karcinomu prsu...30

5 4.2.1 Radioterapie po konzervativních výkonech Radioterapie po radikální mastektomii Používané techniky radioterapie Techniky adjuvantní radioterapie Hormonální léčba karcinomu Chemoterapie Biologická léčba Vedlejší účinky léčby karcinomu prsu Vedlejší účinky po chirurgických zákrocích Vedlejší účinky chemoterapie Vedlejší účinky radioterapie Vedlejší účinky hormonální léčby Vedlejší účinky biologické léčby SOCIÁLNÍ PODPORA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ V době zjištění diagnózy a vyšetřování V době onkologické léčby V době remise a rehabilitace V terminálním stádiu nemoci REHABILITACE PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Způsoby rehabilitace...41 II PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA PRÁCE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA INFORMOVANOST ŽEN O KARCINOMU PRSU VÝSLEDKY PRÁCE ZÁVĚR SOUHRN SUMMARY REFERENČNÍ SEZNAM PŘÍLOHY ANOTACE. 86

6 ÚVOD Zhoubný nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice. Počet hlášených případů rok od roku stoupá, ale navzdory tomuto trendu počet úmrtí v důsledku zhoubného nádoru v posledních letech mírně klesá. Tento pozitivní trend můžeme připsat preventivním opatřením, která se podařilo dostat do podvědomí velké části žen, i když rakovina patří k onemocněním, jejichž pravá příčina nebyla dosud uspokojivě vysvětlena. Navzdory intenzivnímu výzkumu nádorových onemocnění ještě stále nejsou vědci schopni říci, které ženy jsou vznikem zhoubného novotvaru ohroženy a u kterých žen je obava z onemocnění neopodstatněná.(abrahámová,2004,[cit ]). Výzkumy v oblasti zhoubných onemocnění již pokročily. Natolik. Zatím nedokáží najít příčinu onemocnění, ale onemocnění včas odhalí a s vysokou mírou úspěšnosti vyléčí nebo alespoň zlepší kvalitu zbývajícího života. Je třeba zdůraznit, že právě úspěšnost léčby je přímo závislá na brzkém odhalení zhoubného onemocnění. Systematickým vyhledáním zhoubných nádorů prsu se zabývá screeningový program, který již překročil 10 let svého uvedení v život. Onkologové se stále potýkají s pozdním záchytem onemocnění, byť je vyšetření umožněno všem ženám. Mají snad ženy nedostatek informací o onemocnění prsu? Snaha informovat co nejširší populaci je vidět v množství brožur, internetových portálů věnujících se tomuto tématu i různých jednorázových akcích, které mají rozšířit informace mezi co největší počet žen. Stále větší počet gynekologů provádí klinické vyšetření prsu při běžné gynekologické prohlídce, která by měla být opakována každý rok. Co vede ženy k lhostejnosti ke svému zdraví? Proč podceňují nebezpečí, které prokazatelně ohrožuje každou z nás, nebo je vyšetření prsu tak nepříjemné, že jej část žen odmítne podstoupit? Výzkum v diplomové práci se zaměřuje na zjištění úrovně informovanosti žen různých věkových kategorií, jejich zájem pro udržení svého zdraví udělat maximum, využít všechny dostupné diagnostické metody ke zjištění onemocnění v raném stádiu a tímto zvýšit šance na úplné uzdravení. Takto byl stanoven hlavní výzkumný cíl práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se věnovala nejdůležitějším poznatkům o příčinách a možnostech léčby tohoto onemocnění. Velká pozornost je věnována samovyšetření prsu, možnostem vyšetření v primární péči o ženu a využití těchto metod. Praktická část práce je zaměřena na provedení dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit úroveň informovanosti u žen různých věkových kategorií. Výsledkem práce je zmapování - 6 -

7 příčin stále nedostatečného využití screeningových programů vyhledávání zhoubného onemocnění prsu. Práce má ženám ukázat, že onemocnění prsu není smrtelné a svým zodpovědným přístupem mohou přispět ke svému uzdravení

8 1 CÍLE PRÁCE Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na informovanost žen v různých věkových kategoriích o onemocnění, možnostech léčby a v neposlední řadě o prevenci a brzkého záchytu rakoviny prsu. Hlavním cílem diplomové práce je charakteristika významu, dostupnosti a informovanosti o zhoubném onemocnění prsu. K dosažení hlavního cíle jsem si stanovila pět dílčích cílů. Cíl 1: Zjistit znalosti žen o výskytu maligního onemocnění prsu v České republice. Cíl 2: Zjistit dostupné metody diagnostiky a léčby onkologického onemocnění prsu. Cíl 3: Zjistit postoj žen k samovyšetření prsu. Cíl 4: Popsat význam screeningového mamografického programu a jeho využití v praxi. Cíl 5: Přehledně zmapovat sociální podporu žen s onkologickou diagnózou prsu. Hypotézy: H1: 70%-80% žen získává informace o onemocnění prsu a jeho prevenci od zdravotníků. H2: Samovyšetření prsu provádí ženy nezávisle na věku H3: Využívání preventivního mamografického vyšetření nezávisí na vzdělání žen

9 I TEORETICKÁ ČÁST 2 KARCINOM PRSU 2.1 Anatomie prsu Plně vyvinutý ženský prs je uložený na přední stěně hrudníku. Tvar prsu se mění v průběhu života, hlavně v souvislosti s počtem těhotenství a porodů. Ve stáří dochází k involuci mléčné žlázy a tím celého prsu. Velikost prsu závisí na celé řadě faktorů, mezi nimiž na prvním místě stojí výživa a konstituce ženy. Kůže prsu je jemná, na jeho vrcholu je kůže změněna v podobě kruhového dvorce o průměru 3 až 5 cm. Uprostřed dvorce prominuje prsní bradavka. V kůži dvorce jsou drobné hrbolky, které jsou tvořeny malými apokrinními žlázami. V kůži prsního dvorce jsou umístěny také mazové žlázky. Vrchol prsní bradavky je rozbrázděn, zde vyúsťují mlékovody. Prsní bradavka může lehce prominovat, ale většinou je na úrovni dvorce, nebo je dokonce lehce vkleslá. Při průřezu prsem je patrné, že jej tvoří dvě stavební složky: vlastní mléčná tkáň a tuková tkáň. Mléčná žláza se skládá z 15 až 20 laloků kyjovitého tvaru. Každý lalok představuje samostatnou funkční jednotku. Žlázové laloky jsou umístěny v tuhém vazivu. Nerovnosti této plochy se dají při vyšetření vyhmatat. Tuková tkáň prsu je individuálně vyvinutá, vyrovnává nerovnosti a dává prsu tvar.(roztočil, 2001, s ) 1. Mezižeberní svaly s žebry 2. Pectorální svaly 3. Lalůčky prsní žlázy 4. Bradavka 5. Prsní dvorec 6. Ductus lactifer - mlékovod 7. Tuková tkáň 8. Kůže. (cs.wikipedia.org/wiki/prs) - 9 -

10 2.2 Zhoubné onemocnění prsu Epidemiologie malignit prsu Vývoj výskytu a mortality karcinomu prsu v České republice na obyvatelek neustále stoupá. V evropském regionu patří naše republika k zemím s vyšším počtem nových případů. Jejich počet již přesáhl 120 na žen. Německo má incidenci 80 na žen, 140 na má Švédsko, Belgie, Dánsko. Velmi nízký výskyt je v zemích jihovýchodní Asie, který činí na žen. Nárůst záchytu onemocnění od roku 2003 lze přičítat zahájení mamografického screeningu. Onemocnění se zcela výjimečně vyskytuje před 20. rokem života. Počet nemocných začíná mírně narůstat po třicátém a velmi zřetelně po čtyřicátém roce věku. Nejvíce onemocnění je ve věkové skupině mezi šedesáti a sedmdesáti lety. Absolutní riziko vzniku karcinomu prsu u kterékoliv ženy v celém následujícím životě ve věku padesáti let je 8%. Například v USA je 12% (Kolařík et al., 2011, s. 863) Karcenogeneze karcinomu prsu Je předpoklad, že maligní onemocnění karcinom prsu vzniká na podkladě hyperplazie epitelu, což je polyklonální proces. Základním kamenem přeměny neoplazie je pravděpodobně jediná buňka, která získává neomezený růstový potenciál. V tomto období nastává klonální expanze. Na samém začátku je tento nádorový proces monoklonální. V průběhu dalšího vývoje zhoubného nádoru dochází k dalším mutacím a pokročilý nádorový proces je typicky polyklonální. Proces kancerogeneze má následující stadia: Indukce- vznik poškození DNA. Toto poškození vede k maligní transformaci buňky. Zde se podílí různé iniciátory, kterými jsou ionizující záření, chemikálie. Pokud v této chvíli selžou vnitřní protinádorové mechanismy, dochází k fixaci mutace. Promoce- dochází k proliferaci nádorového klonu, jenž zůstává v rovnováze s hostitelským organismem. Mezi známé promotory náleží hormony cytosiny, růstové hormony. Invaze- růst nádoru o velikosti menší než 1 mm3 závisí na napojení na krevní cévy. Velmi důležitou vlastností nádoru je podpora neoangiogeneze, což znamená, že elementy patologických novotvořených cév se potom podílejí na dalším růstu nádoru a také napomáhají diseminaci nádoru, vzniku metastáz (Kolařík et al., 2011, s )

11 2.2.3 Prekancerózy prsu Atypická intraduktální hyperplazie - takto označujeme léze, které již mají některé vlastnosti duktálního karcinomu in situ, ale jsou bez vyvinutého obrazu. Pro diagnózu atypické intraduktální hyperplazie musí být splněna následující kritéria: Všechny buňky mají neoplastický vzhled a jsou v kontaktu s bazální membránou, dochází zde ke ztrátě myoepitelové vrstvy. Specifický mezibuněčný prostor musí být konzistentní. Takový patologický nález musí být nejméně ve dvou hodnocených polích. Atypická lobulární hyperplazie rozlišení těchto nálezů je pouze arbitrážní, hranicí je postižení více než 50% acinů. V případě atypické lobulární hyperplazie je více než 50% acinů naplněno, distendováno a pokrouceno uniformní populací charakteristických velkých kulovitých buněk. Výrazné jaderné atypie a mitózy nebývají pravidlem. Buňky vznikají z vnitřní epitelové vrstvy a vyplňují lumen tak, že tvoří solidní okrouhlou jednotku. Stanovení hranice mezi benigní duktální nebo lobulární hyperplazií a neoplazií patří mezi nejobtížnější problémy v patologii prsu (Cittterbart, 2001, s.201) Duktální karcinom in situ duktální epitel je nahrazen nebo transformován karcinomovým růstem, který je stanoven bazální membránou a nezasahuje dále do stromatu. Nejčastěji bývá náhodným nálezem při biopsii pro mamograficky nalezenou abnormalitu. Diagnóza se určuje mikroskopicky. Dále se dělí na několik typů. Komedo nejčastěji se vyskytujícím typem až 75% všech duktálních karcinomů in situ, bývá téměř vždy s mikrokalcifikacemi, již v této fázi se v 1 až 2% vyskytují invaze do axilárních uzlin. Po elizi lokálně recidivuje v šestnácti procentech. Non-komendo papilární solidní typ, recidivuje zcela ojediněle. Lobulární karcinom in situ až 80% bývá multicentrický. Léze je většinou bez symptomatologie, diagnostikuje se histopatologicky. Průměrný věk pacientek je o 10 až 15 let nižší než věk žen s výskytem invazivních karcinomů. Vzhledem k histopatogenezi a biologickému charakteru je v poslední době lobulární karcinom in situ považován pouze za marker vysokého rizika vzniku karcinomu jakéhokoliv karcinomu a kdekoli v prsu. Je samozřejmě důvodem k intenzivnímu sledování pacientky.(cittterbart, 2001, s.201)

12 2.2.4 Invazivní karcinomy Duktální karcinom představuje až 80% všech diagnostikovaných karcinomů prsu. Medulární karcinom se vyskytuje v 5-7% všech karcinomů, má dobrou prognózu a zcela ojediněle postihuje axilární lymfatické uzliny. Mucinózní karcinom představuje 1-6% všech karcinomů. Je pro něj typický velmi pomalý růst. Papilární karcinom v 25% jeho přítomnost bývá spojena s krvavou sekrecí z bradavky. Typické je jeho centrální uložení s retrakcí bradavky. Lobulární karcinom - jeho přítomnost není charakterizována mikrokalcifikacemi, patří mezi špatně detekovatelné nádory pomocí mamografu. Vyskytuje se v 7-14% případů. Pagetův karcinom se vyskytuje v 1% všech invazivních karcinomů prsu. Jeho přítomnost se manifestuje svěděním nebo pálením dvorce nebo bradavky, jejím ekzémem, ulcerací nebo krvácením. Bývá často léčen jako dermatitida, což zbytečně zpožďuje určení diagnózy. Prognóza závisí na stavu intraduktálního tumoru. Není-li hmatný, je šance na přežití velká, při hmatné rezistenci toto přežití klesá. (Kolařík et al , s ) Inflamatorní karcinom se vyskytuje zřídka, tvoří asi 1-4% všech karcinomů. Typický pro jeho přítomnost je erytém kůže, zvýšení lokální teploty, zvětšení a indurace prsu. Jde v podstatě o duktální karcinom, který netvoří solidní útvar a difúzně infiltruje celý prs. Pětileté přežití je kolem 30%.(Citterbart, 2001, s.202) 2.3 Diagnostika invazivního karcinomu prsu Karcinom prsu je v současné době nejčastější malignitou u žen v rozvinutých zemích, Českou republiku nevyjímaje. Jedná se o onemocnění s mimořádným společenským dopadem, ať již jde o morbiditu, mortalitu, ekonomické náklady na léčbu. Je jisté, že jestliže obecně mluvíme o karcinomu prsu, jedná se ve skutečnosti o různorodou skupinu nádorů. V současné době je k dispozici síť akreditovaných pracovišť. Dobře organizovaný screening nádorů prsu již dává své výsledky v podobě stoupající frekvence záchytu časných nádorových stádií. Avšak 10% nádorů prsu není mamografie schopna detekovat. V těchto případech má nezastupitelnou úlohu klinické vyšetření, případně ultrasonografie. Jedná se o nádory

13 lokalizované v nepříznivé poloze v prsu, o lobulární karcinomy a nádory u žen s vysokou denzitou prsu. Mamografie je zobrazovací metodou, jejíž výsledek závisí na kvalitě celého zobrazovacího procesu a jejíž senzitivita je závislá na stavu vyšetřované žlázy. Screeningová mamografie, jako každá vyšetřovací metoda, nemůže vykazovat 100% efektivitu, vždy bude vykazovat určité, i když malé procento falešně pozitivních i negativních nálezů. (Česká gynekologická a porodnická společnost, 2003, [cit ]) Diagnostika Klinické projevy karcinomu prsu jsou velmi chudé, většina onemocnění probíhá dlouho asymptomaticky. Velmi pokročilá stádia se mohou manifestovat nově vzniklou formací v prsu. Někdy je přítomno vtažení kůže prsu, může se objevit výtok, nebo krvácení z bradavky. Bolest při zhoubném onemocnění prsu není častým nálezem. Někdy bývají zduřelé spádové uzliny, ale tento nález bývá patrný až jako pozdní příznak onemocnění. (Kolařík et al , s.873) Vyšetření Nedílnou součástí klinického vyšetření je pečlivě odebraná anamnéza, která zhodnotí přítomnost rizikových faktorů a to jak v rodině, tak u samotné pacientky. Při vyšetření se detailně popíší vlastnosti tumoru, jeho velikost, vztah spodiny tumoru a kůže, změny kůže a okolních struktur, bolestivost při vyšetření, stav lymfatických uzlin Zobrazovací metody Mamografie díky této metodě se podaří zachytit přes devadesát procent karcinomů prsu, z toho převážná část v neinvazivní formě. I tato metoda má své limity, může minout ložisko mimo zobrazovanou oblast, velmi obtížně detekuje léze v denzních typech prsu. Vyšetření mamografem je indikováno i při klinicky jasném nálezu zhoubného nádoru prsu a toto vyšetření slouží k určení velikosti, ohraničení ložiska a vyloučení multifokality. Ultrazvukové vyšetření je používáno zejména jako doplňkové vyšetření k mamografii. Velmi dobře se při něm zobrazují cystické změny a mízní uzliny v axile. Je primární vyšetřovací metodou u žen do věku 35 let. Používá se jako vyšetřovací metoda první volby u těhotných a kojících žen. Nelze jej použít jako screeningovou metodu, jelikož je málo spolehlivé při vyhledávání mikrokalcifikací

14 Duktografie slouží k zobrazení duktů po aplikaci kontrastní látky. Je indikována hlavně při patologické sekreci z prsu. Magnetická rezonance se používá v situaci, kdy je třeba hodnotit změny v prsu se silikonovými implantáty, odlišit jizvy po operaci od časné recidivy maligního procesu. Mezi perspektivní metody patří laserová CT, jejímž principem je laserové prosvěcování prsu po tenkých vrstvách, zjistí se tak přítomnost patologické vaskularizace. Elektrická impedanční tomografie je schopna změřit pokles elektrického odporu při průchodu elektrického proudu tumorem. (Kolařík et al., 2011, s.874) Laboratorní vyšetření Tumorové markery jsou proteiny produkované ve většině případů nádorovou tkání. Nejsou zcela specifické pouze pro nádorovou tkáň. Jejich zvýšená koncentrace může být přítomna u některých benigních stavů nebo i těhotenství. Tyto markery mají při diagnóze karcinomu prsu poměrně omezené použití. Pro účely při stanovení diagnózy karcinomu prsu se používá CAa15-3, jehož koncentrace za normálního stavu je méně 33 U/ml a senzitivita u metastazujícího tumoru je asi 65%. Dalším markerem využitelným při tomto onemocnění je CEA. Koncentrace v těle u zdravého člověka je 3,5 ng/ml. Specificita tohoto markeru je však nízká, užití je limitováno. (Kolařík et al., 2011, s.875) V současné době je preferováno stanovení diagnózy nemaligní či maligní léze prsu pomocí jehlové biopsie. Žena má nárok znát jakou biologickou povahu má léze, mají s ní být probrány všechny možnosti léčby. Měla by znát odpovědi, proč se preferuje operační léčba, či proč je doporučována systémová terapie. Klinické vyšetření je přínosné zvláště v případech, které byly zmíněny již dříve, a proto na něj nemůžeme zanevřít. Klinické vyšetření u pacientky může samo o sobě odhalit inflamatorní karcinom, nebo Pagetův karcinom bradavky. Z tohoto důvodu je nutné jej provést. (Česká gynekologická a porodnická společnost, 2003, [cit ]) Ke klasickým parametrům, které jsou posuzovány při volbě terapeutického postupu, patří histologický typ nádoru, stupeň diferenciace, velikost nádoru, stav postižení regionálních uzlin, přítomnost vzdálených metastáz. Bylo zjištěno, že klasické dělení na karcinomy duktální a lobulární je méně významné, než se předpokládalo. Mnohem důležitější pro prognózu a volbu adekvátní léčby se zdá být molekulární profil nádorových buněk

15 metodou genových čipů. Při těchto vyšetřeních je současně porovnávána exprese několika tisíc genů v nádorových buňkách a v normální žláze. Pomocí matematických metod jsou vyhledávány geny, jejichž zvýšená nebo naopak snížená exprese odpovídá za agresivní chování tumoru. Studium genového i proteinového profilu nádorů v rámci hledání nových potencionálních prognostických markerů pro nově vyvíjenou cílenou biologickou terapii však přineslo jiný nečekaný výsledek. Bylo objeveno, že karcinomy prsu lze rozdělit na lumbální a bazální. V rámci obou skupin je možné identifikovat další podskupiny, které pravděpodobně vznikají odlišnými změnami, což může mít zásadní význam pro volbu adekvátní terapie. Jisté je, že stojíme na počátku nové éry diagnostiky a léčby karcinomu prsu, ve které bude hrát mnohem významnější úlohu než doposud molekulární diagnostika. Jak však ukazují výsledky studií, bude i nadále morfologická klasifikace zůstávat základním kamenem stanovení správné diagnózy a volby způsobu léčby. Jisté je, že zatímco základní diagnostika bude i nadále prováděna na všech pracovištích, některé nákladné metody molekulární diagnostiky bude vhodné provádět jen na vybraných specializovaných pracovištích.(ryška, 2008, [citováno ]). Dobře diferencovaný (grade 1) invazivní duktální karcinom s kribriformní úpravou (Ryška, 2008, [citováno ])

16 2.3.5 Karcinom prsu diagnostikovaný v době těhotenství Karcinom vyskytující se v době těhotenství, do jednoho roku po porodu nebo v době, kdy žena kojí, tvoří samostatnou kapitolu. V diagnostice a léčbě tohoto onemocnění, je třeba brát v úvahu nejen zdraví a život nemocné, ale také zdraví a život jejího dítěte. (Tesařová, 2010, [cit ]) Problematika karcinomu prsu v souvislosti s těhotenstvím nabývá v poslední době stále více na významu. Ženy stále častěji oddalují těhotenství na pozdější věk, tímto však výrazně přibývá žen, u kterých je diagnostikován karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v těhotenství se pohybuje mezi 32 až 38 roky. V současné době jsou to 1-3 případy na těhotenství, což představuje druhou nejčastější malignitu v těhotenství. Karcinom prsu diagnostikovaný během těhotenství má zpravidla vyšší stádium i lymfatické uzliny bývají častěji pozitivní. Většina autorů neuvádí významné rozdíly z hlediska celkového přežití, pokud je porovnáván nádor diagnostikovaný v souvislosti s těhotenstvím s nádorem zjištěným mimo těhotenství. Je pravděpodobné, že většinu nepříznivých charakteristik nádorů diagnostikovaných v těhotenství má na svědomí spíše opožděná diagnostika nádoru. Zastoupení histologických typů karcinomů je podobné jak u těhotných, tak u žen mimo těhotenství. Při rozhodování o léčbě je zásadní komunikace s pacientkou, protože léčba je přísně individuální a musí se opírat o vzájemnou důvěru a spolupráci onkochirurga, radioterapeuta a perinatologa. Vzhledem k nutnosti načasování porodu, kdy pacientky velmi často preferují dřívější ukončení gravidity, je přítomnost perinatologa s příslušným technickým zázemím obzvláště důležitá. Z hlediska chirurgické léčby se doporučuje radikální modifikovaná mastektomie.(halaška,2007,s ) Přerušení těhotenství není vždy nutné, nepřináší zlepšení výsledků léčby nádoru. Léčba probíhá podobně jako u netěhotných s ohledem na plod, který nesmí být poškozen. Jedinou nevhodnou léčbou v průběhu gravidity je radioterapie, která je kontraindikovaná pro riziko spojené s radiační expozicí plodu, která může vyústit v potracení plodu, jeho malformace, poruchy růstu a vývoje a mutagenní a kancerogenní dopady. (Tesařová, 2010, [cit ]) Hemoterapii lze bezpečně podat ve II. a III. trimestru gravidity. Vzhledem k častosti výskytu karcinomu v graviditě by měly být takto nemocné ženy léčeny v komplexně vybavených onkologických centrech s perinatologickým zázemím. (Halaška,2007 str )

17 Věk rodiček Věk prvorodiček 5 0 (Halaška,2007 str. 243) 2.4 Rizikové faktory karcinomu prsu Stejně jako u valné většiny nádorů, ani u karcinomu prsu dosud neznáme jasnou příčinu tohoto onemocnění. Několik hlavních příčin, které tuto nemoc vyvolávají, není často možné identifikovat. Dnes již ale víme, že existují faktory, zejména hormonální, reprodukční, faktory spojené s životním stylem, které mohou riziko vzniku karcinomu prsu zvyšovat. Na prvním místě tohoto seznamu stojí dědičnost. Výskyt zhoubných nádorů, zejména prsu, vaječníků zvyšuje přítomnost tohoto onemocnění u blízkých příbuzných, jako je matka, sestra, nebo dcera.(kolařík et al. 2011s ) Rizikové faktory můžeme pro přehlednost rozdělit do několika základních skupin. Z hlediska mechanismu působení při vzniku nádoru je nejpočetnější skupina nádorů, které působí prostřednictvím ovlivnění hladiny hormonu estrogenu, a to buď přímo, nebo přes jejich metabolismus v organizmu. Dále lze rizikové faktory dělit podle možnosti jejich ovlivnění aktivním přístupem ženy samotné. Z tohoto pohledu existuje skupina parametrů dobře a lehce ovlivnitelných změnou životního stylu a skupina nemodifikovatelných.(abrahámová, 2004, [cit ]) Význam jednotlivých rizikových faktorů byl odhadnut na podkladě výsledků epidemiologických studií v USA a západní Evropě. Bohužel platnost těchto údajů pro středoevropskou slovanskou populaci stále čeká na konečné ověření.u mnohých faktorů jsou navíc údaje o zvýšené míře rizika značně rozporuplné. Velmi málo je také známo o interakcích nebo vzájemných kombinacích jednotlivých predisponujících faktorů. U žen, u kterých byl prokázán některý z rizikových

18 faktorů, bylo diagnostikováno pouze 35 50% všech maligních onemocnění prsu. Naproti tomu, u 50% žen nebyl nalezen žádný známý rizikový faktor. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že význam cílené dispenzarizace na základě těchto faktorů není velký. (Kolařík et al.,2011,s.864) Geneticky podmíněný karcinom prsu V těchto případech se vyskytuje nádor prsu v každé linii příbuzných. Z praktického hlediska se na tuto možnost pomýšlí při postižení tří a více rodinných příslušníků s nádorem prsu. U rodin s familiárním výskytem karcinomu prsu byly na počátku devadesátých let objeveny specifické zárodečné mutace genů BRCA (Breast Cancer)1 a 2. gen BRCA 1 je lokalizován na dlouhém raménku 17. chromozomu, BRCA 2 na dlouhém raménku 13. chromozomu. Tyto geny patří mezi antiproliferační, které vyžadují ke své inaktivaci kompletní ztrátu obou alel. Nejvíce studované jsou mutace BRCA 1 a 2. U genu BRCA 1 se vyskytuje podle klasické Mendelovské genetiky autozomálně dominantním vzorcem dědičnosti. V těchto případech jsou nositelky této mutace genu vystaveny vysokému riziku vývoje karcinomu prsu již v mladém věku. Nádory mají vysokou proliferační aktivitu a špatnou prognózu. Do 50 let má nositelka mutace 50% riziko vývoje karcinomu, do 70 roku života 85% riziko vývoje této nemoci. Mutace genu BRCA 2 je také spojena s vrozenou vnímavostí k vývoji karcinomu prsu. Odhaduje se, že mutace tohoto genu jsou odpovědné přibližně za 35% všech případů genetických karcinomů prsu, riziko vývoje tohoto onemocnění je oproti mutacím BRCA 1 mnohem nižší. Ženy z rodiny s výskytem geneticky podmíněného karcinomu prsu by měly být doporučeny na specializovaná pracoviště k provedení genetického testování. Provádí se v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici, FN Praha-Motol a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.(Kolařík et al. 2011,s ) Další rizikové faktory Největší rizikem pro onemocnění karcinomem prsu je jednoduše být ženou. Muži mohou onemocnět tímto zhoubným onemocněním, ale je to vzácné. Bělošky jsou tímto onemocněním ohroženy více než afro-americké ženy. Afro-američanky však na tento nádor častěji umírají. U asiatek a hispánek je riziko zhoubného nádoru prsu nejmenší

19 Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, jelikož k strmému nárůstu počtu karcinomů prsu dochází v postmenopauzálním věku. Další z těchto faktorů je etnická příslušnost, jelikož 3-4x vyšší počet nemocných je v západní populaci ve srovnání s ženami jihovýchodní Asie. (Kolařík,et al.,2011,s.864) Vliv užívání antikoncepčních pilulek (HAK) nebyl dosud prokázán. Poslední studie zjistily mírně zvýšené riziko u žen užívajících HAK. U žen, které přestaly brát antikoncepci před deseti lety, je riziko stejné, jako by je nikdy neužívaly. Každá žena by měla přínos a nebezpečí užívání antikoncepce konzultovat se svým lékařem. U hormonální substituční léčby (HRT) některé studie přepokládají, že dlouhodobá substituce (více než 5 let) může mírně zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru prsu. Vyšší riziko znamená kombinovaná hormonální léčba (estrogen+gestagen), které se používají v případě, že žena má zachovanou dělohu, proti samostatné substituci estrogeny u žen po hysterektomii. Mezi další rizikové faktory se dají zařadit stravovací návyky a s tím související obezita, zvýšené požívání alkoholických nápojů, zcela novou oblastí výzkumu je vliv cvičení. Některé studie přepokládají, že cvičení v mládí může poskytnout celoživotní ochranu před karcinomem prsu. Dokonce mírná tělesná aktivita v dospělosti by mohla snížit riziko zhoubného nádoru. Mezi další rizikové faktory se řadí léčba zářením, dříve provedená biopsie prsu, brzký nástup menarche (před 12 rokem věku), pozdní menopauza po 50. roce. Totéž platí pro ženy, které nerodily nebo rodily po 30. roce života.(early detection of cancer.who [cit ]) Faktorem, který neovlivňuje frekvenci zhoubného nádoru prsu, je umělé přerušení gravidity. Nebyl prokázán přímý vliv kouření na vznik zhoubného nádoru prsu, ale kouření celkově škodí zdraví a tím zvyšuje riziko mnoha jiných zhoubných nádorů a srdečních onemocnění. Výzkumy také jasně neprokázaly vliv znečištěného životního prostředí na vznik nádoru prsu. Antiperspiranty a podprsenky rovněž nemají žádný vliv na zvýšení rizika onemocnění karcinomem prsu. Neexistují žádná fakta, která by podporovala podobnou domněnku. (Abrahámová, 2004,[cit ]) Na identifikaci žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu je v současné době celosvětově nejvíce užívaným nástrojem Gailův model, který umožňuje zhodnotit pětileté a celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu. Pro českou populaci byla za pomoci rozsáhlé studie zjištěna a potvrzena neplatnost původní verze modelu a na základě tohoto zjištění byla

20 vytvořena jeho česká modifikace. Tento model je dostupný na internetu a každá žena si může zjistit svoje individuální riziko vzniku karcinomu prsu. (Kolařík et al.2011,s.865) 2.5 Prevence karcinomu prsu Nejúčinnější a nejlevnější prevencí onkologických chorob je důkladná informovanost veřejnosti o rizicích jejich vzniku a možnostech ovlivnění. Primární prevence je zaměřena na zdravou populaci. Jejím cílem je předcházet zdravotním problémům. Nezabývá se pouze prevenci vzniku chorob, ale i zlepšováním zdravotního stavu, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života. Snaží se eliminovat rizikové faktory, v neposlední řadě podporuje aktivity vedoucí k pozitivním změnám životního stylu. Sekundární prevence je zaměřena na včasné odhalení nemoci, neboť čím menší je nádor v době jeho objevení, tím větší je šance na úspěšné vyléčení. Do této sekundární prevence patří samovyšetření prsu a od roku 2002 v České republice prováděný screening. (Petráková, 2010 [cit ]) Chemoprevence znamená podávání určitých látek ženám, které jsou ve zvýšeném riziku nádorů prsu. Nyní jsou k dispozici antiestrogeny. Od funkčního modelu chemoprevence vhodného pro obecnou populaci se očekává redukce incidence karcinomu prsu. Zatím není k dispozici.(kolařík et al.2011,s.898) Samovyšetření prsu Nejvhodnější dobou k provedení samovyšetření je asi týden po skončení menstruace. Pokud máte menstruaci nepravidelnou, nebo již ukončenou, provádějte samovyšetření každý měsíc ve stejný den. Pravidelné sledování vás naučí vnímat normální charakter prsu, takže budete schopny pohotově zjistit jakékoliv změny. Praktické provedení je uvedeno v příloze číslo jedna

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Michaela KOTYKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Moderní léčba nádorů prsu Bc. Michaela Kotyková Diplomová

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře Obsah Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře 1/11 Obsah Obsah Obsah 2 Přehled 3 Část 1: Rakovina vaječníků 4 i. Typy rakoviny 4 ii. Příčiny a rizikové faktory 5 iii Příznaky

Více

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Pavel Strnad Zuzana Miškovská Otto Herber Marcela Bradáčová Karel Linhart

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VVV prsu 1 Amastie Vrozené chybějí 1 nebo obou prsů i s bradavkou, často i defekt m. Pectoralis Atelie

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků

Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků Informace pro nosičky mutace v genu BRCA1 nebo BRCA2 MUDr. Lenka Foretová PhD. MUDr. Katarína Petráková MUDr. Markéta Palácová MUDr. Renata Kalábová PhD. MUDr.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Co byste měli vědět o rakovině prsu

Co byste měli vědět o rakovině prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., a kolektiv Co byste měli vědět o rakovině prsu Vedoucí autorského kolektivu, editor: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Kateřina Pavlasová Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Garant teoretické

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

INFORMACE PRO PACIENTY KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ. Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu

INFORMACE PRO PACIENTY KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ. Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU INFORMACE PRO PACIENTY PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma:,,znalosti

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU BRNO 2002 Informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu Autoři: MUDr. Andrea Jurečková MUDr.

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více