Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Štěpánka Bubeníková Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedenou literaturu. V Litovli dne

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Štěpánce Bubeníkové, za odborné vedení diplomové práce, za poskytnutí cenných rad i metodických pokynů k práci. Dále děkuji Mgr. Soně Lachové za podnětné připomínky a své dceři Kláře Melichové za pomoc a pochopení.

4 OBSAH ÚVOD CÍLE PRÁCE I TEORETICKÁ ČÁST KARCINOM PRSU Anatomie prsu Zhoubné onemocnění prsu Epidemiologie malignit prsu Karcenogeneze karcinomu prsu Prekancerózy prsu Invazívní karcinom Diagnostika invazivního karcinomu prs Diagnostika Vyšetření Zobrazovací metody Laboratorní vyšetření Karcinom prsu diagnostikovaný v době těhotenství Rizikové faktory karcinomu prsu Prevence karcinomu prsu Samovyšetření prsu MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Principy screeningového programu Podmínky fungování sceeningové jednotky, koordinátoři Obecný koncept screeningu karcinomu prsu LÉČBA KARCINOMU PRSU Chirurgická léčba Konzervativní, prs šetřící výkony Ablativní operační výkony Výkony v podpaží pro nádorové onemocnění prsu Radioterapie karcinomu prsu...30

5 4.2.1 Radioterapie po konzervativních výkonech Radioterapie po radikální mastektomii Používané techniky radioterapie Techniky adjuvantní radioterapie Hormonální léčba karcinomu Chemoterapie Biologická léčba Vedlejší účinky léčby karcinomu prsu Vedlejší účinky po chirurgických zákrocích Vedlejší účinky chemoterapie Vedlejší účinky radioterapie Vedlejší účinky hormonální léčby Vedlejší účinky biologické léčby SOCIÁLNÍ PODPORA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ V době zjištění diagnózy a vyšetřování V době onkologické léčby V době remise a rehabilitace V terminálním stádiu nemoci REHABILITACE PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Způsoby rehabilitace...41 II PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA PRÁCE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA INFORMOVANOST ŽEN O KARCINOMU PRSU VÝSLEDKY PRÁCE ZÁVĚR SOUHRN SUMMARY REFERENČNÍ SEZNAM PŘÍLOHY ANOTACE. 86

6 ÚVOD Zhoubný nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice. Počet hlášených případů rok od roku stoupá, ale navzdory tomuto trendu počet úmrtí v důsledku zhoubného nádoru v posledních letech mírně klesá. Tento pozitivní trend můžeme připsat preventivním opatřením, která se podařilo dostat do podvědomí velké části žen, i když rakovina patří k onemocněním, jejichž pravá příčina nebyla dosud uspokojivě vysvětlena. Navzdory intenzivnímu výzkumu nádorových onemocnění ještě stále nejsou vědci schopni říci, které ženy jsou vznikem zhoubného novotvaru ohroženy a u kterých žen je obava z onemocnění neopodstatněná.(abrahámová,2004,[cit ]). Výzkumy v oblasti zhoubných onemocnění již pokročily. Natolik. Zatím nedokáží najít příčinu onemocnění, ale onemocnění včas odhalí a s vysokou mírou úspěšnosti vyléčí nebo alespoň zlepší kvalitu zbývajícího života. Je třeba zdůraznit, že právě úspěšnost léčby je přímo závislá na brzkém odhalení zhoubného onemocnění. Systematickým vyhledáním zhoubných nádorů prsu se zabývá screeningový program, který již překročil 10 let svého uvedení v život. Onkologové se stále potýkají s pozdním záchytem onemocnění, byť je vyšetření umožněno všem ženám. Mají snad ženy nedostatek informací o onemocnění prsu? Snaha informovat co nejširší populaci je vidět v množství brožur, internetových portálů věnujících se tomuto tématu i různých jednorázových akcích, které mají rozšířit informace mezi co největší počet žen. Stále větší počet gynekologů provádí klinické vyšetření prsu při běžné gynekologické prohlídce, která by měla být opakována každý rok. Co vede ženy k lhostejnosti ke svému zdraví? Proč podceňují nebezpečí, které prokazatelně ohrožuje každou z nás, nebo je vyšetření prsu tak nepříjemné, že jej část žen odmítne podstoupit? Výzkum v diplomové práci se zaměřuje na zjištění úrovně informovanosti žen různých věkových kategorií, jejich zájem pro udržení svého zdraví udělat maximum, využít všechny dostupné diagnostické metody ke zjištění onemocnění v raném stádiu a tímto zvýšit šance na úplné uzdravení. Takto byl stanoven hlavní výzkumný cíl práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se věnovala nejdůležitějším poznatkům o příčinách a možnostech léčby tohoto onemocnění. Velká pozornost je věnována samovyšetření prsu, možnostem vyšetření v primární péči o ženu a využití těchto metod. Praktická část práce je zaměřena na provedení dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit úroveň informovanosti u žen různých věkových kategorií. Výsledkem práce je zmapování - 6 -

7 příčin stále nedostatečného využití screeningových programů vyhledávání zhoubného onemocnění prsu. Práce má ženám ukázat, že onemocnění prsu není smrtelné a svým zodpovědným přístupem mohou přispět ke svému uzdravení

8 1 CÍLE PRÁCE Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na informovanost žen v různých věkových kategoriích o onemocnění, možnostech léčby a v neposlední řadě o prevenci a brzkého záchytu rakoviny prsu. Hlavním cílem diplomové práce je charakteristika významu, dostupnosti a informovanosti o zhoubném onemocnění prsu. K dosažení hlavního cíle jsem si stanovila pět dílčích cílů. Cíl 1: Zjistit znalosti žen o výskytu maligního onemocnění prsu v České republice. Cíl 2: Zjistit dostupné metody diagnostiky a léčby onkologického onemocnění prsu. Cíl 3: Zjistit postoj žen k samovyšetření prsu. Cíl 4: Popsat význam screeningového mamografického programu a jeho využití v praxi. Cíl 5: Přehledně zmapovat sociální podporu žen s onkologickou diagnózou prsu. Hypotézy: H1: 70%-80% žen získává informace o onemocnění prsu a jeho prevenci od zdravotníků. H2: Samovyšetření prsu provádí ženy nezávisle na věku H3: Využívání preventivního mamografického vyšetření nezávisí na vzdělání žen

9 I TEORETICKÁ ČÁST 2 KARCINOM PRSU 2.1 Anatomie prsu Plně vyvinutý ženský prs je uložený na přední stěně hrudníku. Tvar prsu se mění v průběhu života, hlavně v souvislosti s počtem těhotenství a porodů. Ve stáří dochází k involuci mléčné žlázy a tím celého prsu. Velikost prsu závisí na celé řadě faktorů, mezi nimiž na prvním místě stojí výživa a konstituce ženy. Kůže prsu je jemná, na jeho vrcholu je kůže změněna v podobě kruhového dvorce o průměru 3 až 5 cm. Uprostřed dvorce prominuje prsní bradavka. V kůži dvorce jsou drobné hrbolky, které jsou tvořeny malými apokrinními žlázami. V kůži prsního dvorce jsou umístěny také mazové žlázky. Vrchol prsní bradavky je rozbrázděn, zde vyúsťují mlékovody. Prsní bradavka může lehce prominovat, ale většinou je na úrovni dvorce, nebo je dokonce lehce vkleslá. Při průřezu prsem je patrné, že jej tvoří dvě stavební složky: vlastní mléčná tkáň a tuková tkáň. Mléčná žláza se skládá z 15 až 20 laloků kyjovitého tvaru. Každý lalok představuje samostatnou funkční jednotku. Žlázové laloky jsou umístěny v tuhém vazivu. Nerovnosti této plochy se dají při vyšetření vyhmatat. Tuková tkáň prsu je individuálně vyvinutá, vyrovnává nerovnosti a dává prsu tvar.(roztočil, 2001, s ) 1. Mezižeberní svaly s žebry 2. Pectorální svaly 3. Lalůčky prsní žlázy 4. Bradavka 5. Prsní dvorec 6. Ductus lactifer - mlékovod 7. Tuková tkáň 8. Kůže. (cs.wikipedia.org/wiki/prs) - 9 -

10 2.2 Zhoubné onemocnění prsu Epidemiologie malignit prsu Vývoj výskytu a mortality karcinomu prsu v České republice na obyvatelek neustále stoupá. V evropském regionu patří naše republika k zemím s vyšším počtem nových případů. Jejich počet již přesáhl 120 na žen. Německo má incidenci 80 na žen, 140 na má Švédsko, Belgie, Dánsko. Velmi nízký výskyt je v zemích jihovýchodní Asie, který činí na žen. Nárůst záchytu onemocnění od roku 2003 lze přičítat zahájení mamografického screeningu. Onemocnění se zcela výjimečně vyskytuje před 20. rokem života. Počet nemocných začíná mírně narůstat po třicátém a velmi zřetelně po čtyřicátém roce věku. Nejvíce onemocnění je ve věkové skupině mezi šedesáti a sedmdesáti lety. Absolutní riziko vzniku karcinomu prsu u kterékoliv ženy v celém následujícím životě ve věku padesáti let je 8%. Například v USA je 12% (Kolařík et al., 2011, s. 863) Karcenogeneze karcinomu prsu Je předpoklad, že maligní onemocnění karcinom prsu vzniká na podkladě hyperplazie epitelu, což je polyklonální proces. Základním kamenem přeměny neoplazie je pravděpodobně jediná buňka, která získává neomezený růstový potenciál. V tomto období nastává klonální expanze. Na samém začátku je tento nádorový proces monoklonální. V průběhu dalšího vývoje zhoubného nádoru dochází k dalším mutacím a pokročilý nádorový proces je typicky polyklonální. Proces kancerogeneze má následující stadia: Indukce- vznik poškození DNA. Toto poškození vede k maligní transformaci buňky. Zde se podílí různé iniciátory, kterými jsou ionizující záření, chemikálie. Pokud v této chvíli selžou vnitřní protinádorové mechanismy, dochází k fixaci mutace. Promoce- dochází k proliferaci nádorového klonu, jenž zůstává v rovnováze s hostitelským organismem. Mezi známé promotory náleží hormony cytosiny, růstové hormony. Invaze- růst nádoru o velikosti menší než 1 mm3 závisí na napojení na krevní cévy. Velmi důležitou vlastností nádoru je podpora neoangiogeneze, což znamená, že elementy patologických novotvořených cév se potom podílejí na dalším růstu nádoru a také napomáhají diseminaci nádoru, vzniku metastáz (Kolařík et al., 2011, s )

11 2.2.3 Prekancerózy prsu Atypická intraduktální hyperplazie - takto označujeme léze, které již mají některé vlastnosti duktálního karcinomu in situ, ale jsou bez vyvinutého obrazu. Pro diagnózu atypické intraduktální hyperplazie musí být splněna následující kritéria: Všechny buňky mají neoplastický vzhled a jsou v kontaktu s bazální membránou, dochází zde ke ztrátě myoepitelové vrstvy. Specifický mezibuněčný prostor musí být konzistentní. Takový patologický nález musí být nejméně ve dvou hodnocených polích. Atypická lobulární hyperplazie rozlišení těchto nálezů je pouze arbitrážní, hranicí je postižení více než 50% acinů. V případě atypické lobulární hyperplazie je více než 50% acinů naplněno, distendováno a pokrouceno uniformní populací charakteristických velkých kulovitých buněk. Výrazné jaderné atypie a mitózy nebývají pravidlem. Buňky vznikají z vnitřní epitelové vrstvy a vyplňují lumen tak, že tvoří solidní okrouhlou jednotku. Stanovení hranice mezi benigní duktální nebo lobulární hyperplazií a neoplazií patří mezi nejobtížnější problémy v patologii prsu (Cittterbart, 2001, s.201) Duktální karcinom in situ duktální epitel je nahrazen nebo transformován karcinomovým růstem, který je stanoven bazální membránou a nezasahuje dále do stromatu. Nejčastěji bývá náhodným nálezem při biopsii pro mamograficky nalezenou abnormalitu. Diagnóza se určuje mikroskopicky. Dále se dělí na několik typů. Komedo nejčastěji se vyskytujícím typem až 75% všech duktálních karcinomů in situ, bývá téměř vždy s mikrokalcifikacemi, již v této fázi se v 1 až 2% vyskytují invaze do axilárních uzlin. Po elizi lokálně recidivuje v šestnácti procentech. Non-komendo papilární solidní typ, recidivuje zcela ojediněle. Lobulární karcinom in situ až 80% bývá multicentrický. Léze je většinou bez symptomatologie, diagnostikuje se histopatologicky. Průměrný věk pacientek je o 10 až 15 let nižší než věk žen s výskytem invazivních karcinomů. Vzhledem k histopatogenezi a biologickému charakteru je v poslední době lobulární karcinom in situ považován pouze za marker vysokého rizika vzniku karcinomu jakéhokoliv karcinomu a kdekoli v prsu. Je samozřejmě důvodem k intenzivnímu sledování pacientky.(cittterbart, 2001, s.201)

12 2.2.4 Invazivní karcinomy Duktální karcinom představuje až 80% všech diagnostikovaných karcinomů prsu. Medulární karcinom se vyskytuje v 5-7% všech karcinomů, má dobrou prognózu a zcela ojediněle postihuje axilární lymfatické uzliny. Mucinózní karcinom představuje 1-6% všech karcinomů. Je pro něj typický velmi pomalý růst. Papilární karcinom v 25% jeho přítomnost bývá spojena s krvavou sekrecí z bradavky. Typické je jeho centrální uložení s retrakcí bradavky. Lobulární karcinom - jeho přítomnost není charakterizována mikrokalcifikacemi, patří mezi špatně detekovatelné nádory pomocí mamografu. Vyskytuje se v 7-14% případů. Pagetův karcinom se vyskytuje v 1% všech invazivních karcinomů prsu. Jeho přítomnost se manifestuje svěděním nebo pálením dvorce nebo bradavky, jejím ekzémem, ulcerací nebo krvácením. Bývá často léčen jako dermatitida, což zbytečně zpožďuje určení diagnózy. Prognóza závisí na stavu intraduktálního tumoru. Není-li hmatný, je šance na přežití velká, při hmatné rezistenci toto přežití klesá. (Kolařík et al , s ) Inflamatorní karcinom se vyskytuje zřídka, tvoří asi 1-4% všech karcinomů. Typický pro jeho přítomnost je erytém kůže, zvýšení lokální teploty, zvětšení a indurace prsu. Jde v podstatě o duktální karcinom, který netvoří solidní útvar a difúzně infiltruje celý prs. Pětileté přežití je kolem 30%.(Citterbart, 2001, s.202) 2.3 Diagnostika invazivního karcinomu prsu Karcinom prsu je v současné době nejčastější malignitou u žen v rozvinutých zemích, Českou republiku nevyjímaje. Jedná se o onemocnění s mimořádným společenským dopadem, ať již jde o morbiditu, mortalitu, ekonomické náklady na léčbu. Je jisté, že jestliže obecně mluvíme o karcinomu prsu, jedná se ve skutečnosti o různorodou skupinu nádorů. V současné době je k dispozici síť akreditovaných pracovišť. Dobře organizovaný screening nádorů prsu již dává své výsledky v podobě stoupající frekvence záchytu časných nádorových stádií. Avšak 10% nádorů prsu není mamografie schopna detekovat. V těchto případech má nezastupitelnou úlohu klinické vyšetření, případně ultrasonografie. Jedná se o nádory

13 lokalizované v nepříznivé poloze v prsu, o lobulární karcinomy a nádory u žen s vysokou denzitou prsu. Mamografie je zobrazovací metodou, jejíž výsledek závisí na kvalitě celého zobrazovacího procesu a jejíž senzitivita je závislá na stavu vyšetřované žlázy. Screeningová mamografie, jako každá vyšetřovací metoda, nemůže vykazovat 100% efektivitu, vždy bude vykazovat určité, i když malé procento falešně pozitivních i negativních nálezů. (Česká gynekologická a porodnická společnost, 2003, [cit ]) Diagnostika Klinické projevy karcinomu prsu jsou velmi chudé, většina onemocnění probíhá dlouho asymptomaticky. Velmi pokročilá stádia se mohou manifestovat nově vzniklou formací v prsu. Někdy je přítomno vtažení kůže prsu, může se objevit výtok, nebo krvácení z bradavky. Bolest při zhoubném onemocnění prsu není častým nálezem. Někdy bývají zduřelé spádové uzliny, ale tento nález bývá patrný až jako pozdní příznak onemocnění. (Kolařík et al , s.873) Vyšetření Nedílnou součástí klinického vyšetření je pečlivě odebraná anamnéza, která zhodnotí přítomnost rizikových faktorů a to jak v rodině, tak u samotné pacientky. Při vyšetření se detailně popíší vlastnosti tumoru, jeho velikost, vztah spodiny tumoru a kůže, změny kůže a okolních struktur, bolestivost při vyšetření, stav lymfatických uzlin Zobrazovací metody Mamografie díky této metodě se podaří zachytit přes devadesát procent karcinomů prsu, z toho převážná část v neinvazivní formě. I tato metoda má své limity, může minout ložisko mimo zobrazovanou oblast, velmi obtížně detekuje léze v denzních typech prsu. Vyšetření mamografem je indikováno i při klinicky jasném nálezu zhoubného nádoru prsu a toto vyšetření slouží k určení velikosti, ohraničení ložiska a vyloučení multifokality. Ultrazvukové vyšetření je používáno zejména jako doplňkové vyšetření k mamografii. Velmi dobře se při něm zobrazují cystické změny a mízní uzliny v axile. Je primární vyšetřovací metodou u žen do věku 35 let. Používá se jako vyšetřovací metoda první volby u těhotných a kojících žen. Nelze jej použít jako screeningovou metodu, jelikož je málo spolehlivé při vyhledávání mikrokalcifikací

14 Duktografie slouží k zobrazení duktů po aplikaci kontrastní látky. Je indikována hlavně při patologické sekreci z prsu. Magnetická rezonance se používá v situaci, kdy je třeba hodnotit změny v prsu se silikonovými implantáty, odlišit jizvy po operaci od časné recidivy maligního procesu. Mezi perspektivní metody patří laserová CT, jejímž principem je laserové prosvěcování prsu po tenkých vrstvách, zjistí se tak přítomnost patologické vaskularizace. Elektrická impedanční tomografie je schopna změřit pokles elektrického odporu při průchodu elektrického proudu tumorem. (Kolařík et al., 2011, s.874) Laboratorní vyšetření Tumorové markery jsou proteiny produkované ve většině případů nádorovou tkání. Nejsou zcela specifické pouze pro nádorovou tkáň. Jejich zvýšená koncentrace může být přítomna u některých benigních stavů nebo i těhotenství. Tyto markery mají při diagnóze karcinomu prsu poměrně omezené použití. Pro účely při stanovení diagnózy karcinomu prsu se používá CAa15-3, jehož koncentrace za normálního stavu je méně 33 U/ml a senzitivita u metastazujícího tumoru je asi 65%. Dalším markerem využitelným při tomto onemocnění je CEA. Koncentrace v těle u zdravého člověka je 3,5 ng/ml. Specificita tohoto markeru je však nízká, užití je limitováno. (Kolařík et al., 2011, s.875) V současné době je preferováno stanovení diagnózy nemaligní či maligní léze prsu pomocí jehlové biopsie. Žena má nárok znát jakou biologickou povahu má léze, mají s ní být probrány všechny možnosti léčby. Měla by znát odpovědi, proč se preferuje operační léčba, či proč je doporučována systémová terapie. Klinické vyšetření je přínosné zvláště v případech, které byly zmíněny již dříve, a proto na něj nemůžeme zanevřít. Klinické vyšetření u pacientky může samo o sobě odhalit inflamatorní karcinom, nebo Pagetův karcinom bradavky. Z tohoto důvodu je nutné jej provést. (Česká gynekologická a porodnická společnost, 2003, [cit ]) Ke klasickým parametrům, které jsou posuzovány při volbě terapeutického postupu, patří histologický typ nádoru, stupeň diferenciace, velikost nádoru, stav postižení regionálních uzlin, přítomnost vzdálených metastáz. Bylo zjištěno, že klasické dělení na karcinomy duktální a lobulární je méně významné, než se předpokládalo. Mnohem důležitější pro prognózu a volbu adekvátní léčby se zdá být molekulární profil nádorových buněk

15 metodou genových čipů. Při těchto vyšetřeních je současně porovnávána exprese několika tisíc genů v nádorových buňkách a v normální žláze. Pomocí matematických metod jsou vyhledávány geny, jejichž zvýšená nebo naopak snížená exprese odpovídá za agresivní chování tumoru. Studium genového i proteinového profilu nádorů v rámci hledání nových potencionálních prognostických markerů pro nově vyvíjenou cílenou biologickou terapii však přineslo jiný nečekaný výsledek. Bylo objeveno, že karcinomy prsu lze rozdělit na lumbální a bazální. V rámci obou skupin je možné identifikovat další podskupiny, které pravděpodobně vznikají odlišnými změnami, což může mít zásadní význam pro volbu adekvátní terapie. Jisté je, že stojíme na počátku nové éry diagnostiky a léčby karcinomu prsu, ve které bude hrát mnohem významnější úlohu než doposud molekulární diagnostika. Jak však ukazují výsledky studií, bude i nadále morfologická klasifikace zůstávat základním kamenem stanovení správné diagnózy a volby způsobu léčby. Jisté je, že zatímco základní diagnostika bude i nadále prováděna na všech pracovištích, některé nákladné metody molekulární diagnostiky bude vhodné provádět jen na vybraných specializovaných pracovištích.(ryška, 2008, [citováno ]). Dobře diferencovaný (grade 1) invazivní duktální karcinom s kribriformní úpravou (Ryška, 2008, [citováno ])

16 2.3.5 Karcinom prsu diagnostikovaný v době těhotenství Karcinom vyskytující se v době těhotenství, do jednoho roku po porodu nebo v době, kdy žena kojí, tvoří samostatnou kapitolu. V diagnostice a léčbě tohoto onemocnění, je třeba brát v úvahu nejen zdraví a život nemocné, ale také zdraví a život jejího dítěte. (Tesařová, 2010, [cit ]) Problematika karcinomu prsu v souvislosti s těhotenstvím nabývá v poslední době stále více na významu. Ženy stále častěji oddalují těhotenství na pozdější věk, tímto však výrazně přibývá žen, u kterých je diagnostikován karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v těhotenství se pohybuje mezi 32 až 38 roky. V současné době jsou to 1-3 případy na těhotenství, což představuje druhou nejčastější malignitu v těhotenství. Karcinom prsu diagnostikovaný během těhotenství má zpravidla vyšší stádium i lymfatické uzliny bývají častěji pozitivní. Většina autorů neuvádí významné rozdíly z hlediska celkového přežití, pokud je porovnáván nádor diagnostikovaný v souvislosti s těhotenstvím s nádorem zjištěným mimo těhotenství. Je pravděpodobné, že většinu nepříznivých charakteristik nádorů diagnostikovaných v těhotenství má na svědomí spíše opožděná diagnostika nádoru. Zastoupení histologických typů karcinomů je podobné jak u těhotných, tak u žen mimo těhotenství. Při rozhodování o léčbě je zásadní komunikace s pacientkou, protože léčba je přísně individuální a musí se opírat o vzájemnou důvěru a spolupráci onkochirurga, radioterapeuta a perinatologa. Vzhledem k nutnosti načasování porodu, kdy pacientky velmi často preferují dřívější ukončení gravidity, je přítomnost perinatologa s příslušným technickým zázemím obzvláště důležitá. Z hlediska chirurgické léčby se doporučuje radikální modifikovaná mastektomie.(halaška,2007,s ) Přerušení těhotenství není vždy nutné, nepřináší zlepšení výsledků léčby nádoru. Léčba probíhá podobně jako u netěhotných s ohledem na plod, který nesmí být poškozen. Jedinou nevhodnou léčbou v průběhu gravidity je radioterapie, která je kontraindikovaná pro riziko spojené s radiační expozicí plodu, která může vyústit v potracení plodu, jeho malformace, poruchy růstu a vývoje a mutagenní a kancerogenní dopady. (Tesařová, 2010, [cit ]) Hemoterapii lze bezpečně podat ve II. a III. trimestru gravidity. Vzhledem k častosti výskytu karcinomu v graviditě by měly být takto nemocné ženy léčeny v komplexně vybavených onkologických centrech s perinatologickým zázemím. (Halaška,2007 str )

17 Věk rodiček Věk prvorodiček 5 0 (Halaška,2007 str. 243) 2.4 Rizikové faktory karcinomu prsu Stejně jako u valné většiny nádorů, ani u karcinomu prsu dosud neznáme jasnou příčinu tohoto onemocnění. Několik hlavních příčin, které tuto nemoc vyvolávají, není často možné identifikovat. Dnes již ale víme, že existují faktory, zejména hormonální, reprodukční, faktory spojené s životním stylem, které mohou riziko vzniku karcinomu prsu zvyšovat. Na prvním místě tohoto seznamu stojí dědičnost. Výskyt zhoubných nádorů, zejména prsu, vaječníků zvyšuje přítomnost tohoto onemocnění u blízkých příbuzných, jako je matka, sestra, nebo dcera.(kolařík et al. 2011s ) Rizikové faktory můžeme pro přehlednost rozdělit do několika základních skupin. Z hlediska mechanismu působení při vzniku nádoru je nejpočetnější skupina nádorů, které působí prostřednictvím ovlivnění hladiny hormonu estrogenu, a to buď přímo, nebo přes jejich metabolismus v organizmu. Dále lze rizikové faktory dělit podle možnosti jejich ovlivnění aktivním přístupem ženy samotné. Z tohoto pohledu existuje skupina parametrů dobře a lehce ovlivnitelných změnou životního stylu a skupina nemodifikovatelných.(abrahámová, 2004, [cit ]) Význam jednotlivých rizikových faktorů byl odhadnut na podkladě výsledků epidemiologických studií v USA a západní Evropě. Bohužel platnost těchto údajů pro středoevropskou slovanskou populaci stále čeká na konečné ověření.u mnohých faktorů jsou navíc údaje o zvýšené míře rizika značně rozporuplné. Velmi málo je také známo o interakcích nebo vzájemných kombinacích jednotlivých predisponujících faktorů. U žen, u kterých byl prokázán některý z rizikových

18 faktorů, bylo diagnostikováno pouze 35 50% všech maligních onemocnění prsu. Naproti tomu, u 50% žen nebyl nalezen žádný známý rizikový faktor. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že význam cílené dispenzarizace na základě těchto faktorů není velký. (Kolařík et al.,2011,s.864) Geneticky podmíněný karcinom prsu V těchto případech se vyskytuje nádor prsu v každé linii příbuzných. Z praktického hlediska se na tuto možnost pomýšlí při postižení tří a více rodinných příslušníků s nádorem prsu. U rodin s familiárním výskytem karcinomu prsu byly na počátku devadesátých let objeveny specifické zárodečné mutace genů BRCA (Breast Cancer)1 a 2. gen BRCA 1 je lokalizován na dlouhém raménku 17. chromozomu, BRCA 2 na dlouhém raménku 13. chromozomu. Tyto geny patří mezi antiproliferační, které vyžadují ke své inaktivaci kompletní ztrátu obou alel. Nejvíce studované jsou mutace BRCA 1 a 2. U genu BRCA 1 se vyskytuje podle klasické Mendelovské genetiky autozomálně dominantním vzorcem dědičnosti. V těchto případech jsou nositelky této mutace genu vystaveny vysokému riziku vývoje karcinomu prsu již v mladém věku. Nádory mají vysokou proliferační aktivitu a špatnou prognózu. Do 50 let má nositelka mutace 50% riziko vývoje karcinomu, do 70 roku života 85% riziko vývoje této nemoci. Mutace genu BRCA 2 je také spojena s vrozenou vnímavostí k vývoji karcinomu prsu. Odhaduje se, že mutace tohoto genu jsou odpovědné přibližně za 35% všech případů genetických karcinomů prsu, riziko vývoje tohoto onemocnění je oproti mutacím BRCA 1 mnohem nižší. Ženy z rodiny s výskytem geneticky podmíněného karcinomu prsu by měly být doporučeny na specializovaná pracoviště k provedení genetického testování. Provádí se v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici, FN Praha-Motol a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.(Kolařík et al. 2011,s ) Další rizikové faktory Největší rizikem pro onemocnění karcinomem prsu je jednoduše být ženou. Muži mohou onemocnět tímto zhoubným onemocněním, ale je to vzácné. Bělošky jsou tímto onemocněním ohroženy více než afro-americké ženy. Afro-američanky však na tento nádor častěji umírají. U asiatek a hispánek je riziko zhoubného nádoru prsu nejmenší

19 Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, jelikož k strmému nárůstu počtu karcinomů prsu dochází v postmenopauzálním věku. Další z těchto faktorů je etnická příslušnost, jelikož 3-4x vyšší počet nemocných je v západní populaci ve srovnání s ženami jihovýchodní Asie. (Kolařík,et al.,2011,s.864) Vliv užívání antikoncepčních pilulek (HAK) nebyl dosud prokázán. Poslední studie zjistily mírně zvýšené riziko u žen užívajících HAK. U žen, které přestaly brát antikoncepci před deseti lety, je riziko stejné, jako by je nikdy neužívaly. Každá žena by měla přínos a nebezpečí užívání antikoncepce konzultovat se svým lékařem. U hormonální substituční léčby (HRT) některé studie přepokládají, že dlouhodobá substituce (více než 5 let) může mírně zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru prsu. Vyšší riziko znamená kombinovaná hormonální léčba (estrogen+gestagen), které se používají v případě, že žena má zachovanou dělohu, proti samostatné substituci estrogeny u žen po hysterektomii. Mezi další rizikové faktory se dají zařadit stravovací návyky a s tím související obezita, zvýšené požívání alkoholických nápojů, zcela novou oblastí výzkumu je vliv cvičení. Některé studie přepokládají, že cvičení v mládí může poskytnout celoživotní ochranu před karcinomem prsu. Dokonce mírná tělesná aktivita v dospělosti by mohla snížit riziko zhoubného nádoru. Mezi další rizikové faktory se řadí léčba zářením, dříve provedená biopsie prsu, brzký nástup menarche (před 12 rokem věku), pozdní menopauza po 50. roce. Totéž platí pro ženy, které nerodily nebo rodily po 30. roce života.(early detection of cancer.who [cit ]) Faktorem, který neovlivňuje frekvenci zhoubného nádoru prsu, je umělé přerušení gravidity. Nebyl prokázán přímý vliv kouření na vznik zhoubného nádoru prsu, ale kouření celkově škodí zdraví a tím zvyšuje riziko mnoha jiných zhoubných nádorů a srdečních onemocnění. Výzkumy také jasně neprokázaly vliv znečištěného životního prostředí na vznik nádoru prsu. Antiperspiranty a podprsenky rovněž nemají žádný vliv na zvýšení rizika onemocnění karcinomem prsu. Neexistují žádná fakta, která by podporovala podobnou domněnku. (Abrahámová, 2004,[cit ]) Na identifikaci žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu je v současné době celosvětově nejvíce užívaným nástrojem Gailův model, který umožňuje zhodnotit pětileté a celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu. Pro českou populaci byla za pomoci rozsáhlé studie zjištěna a potvrzena neplatnost původní verze modelu a na základě tohoto zjištění byla

20 vytvořena jeho česká modifikace. Tento model je dostupný na internetu a každá žena si může zjistit svoje individuální riziko vzniku karcinomu prsu. (Kolařík et al.2011,s.865) 2.5 Prevence karcinomu prsu Nejúčinnější a nejlevnější prevencí onkologických chorob je důkladná informovanost veřejnosti o rizicích jejich vzniku a možnostech ovlivnění. Primární prevence je zaměřena na zdravou populaci. Jejím cílem je předcházet zdravotním problémům. Nezabývá se pouze prevenci vzniku chorob, ale i zlepšováním zdravotního stavu, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života. Snaží se eliminovat rizikové faktory, v neposlední řadě podporuje aktivity vedoucí k pozitivním změnám životního stylu. Sekundární prevence je zaměřena na včasné odhalení nemoci, neboť čím menší je nádor v době jeho objevení, tím větší je šance na úspěšné vyléčení. Do této sekundární prevence patří samovyšetření prsu a od roku 2002 v České republice prováděný screening. (Petráková, 2010 [cit ]) Chemoprevence znamená podávání určitých látek ženám, které jsou ve zvýšeném riziku nádorů prsu. Nyní jsou k dispozici antiestrogeny. Od funkčního modelu chemoprevence vhodného pro obecnou populaci se očekává redukce incidence karcinomu prsu. Zatím není k dispozici.(kolařík et al.2011,s.898) Samovyšetření prsu Nejvhodnější dobou k provedení samovyšetření je asi týden po skončení menstruace. Pokud máte menstruaci nepravidelnou, nebo již ukončenou, provádějte samovyšetření každý měsíc ve stejný den. Pravidelné sledování vás naučí vnímat normální charakter prsu, takže budete schopny pohotově zjistit jakékoliv změny. Praktické provedení je uvedeno v příloze číslo jedna

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Už slovo zhoubný vyvolává úzkost pramenící z nepříznivé prognózy, strachu a poškození těla operací.

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Datový audit mamografického screeningu 2016 ÚSKALÍ TVORBY DOPORUČENÉHO STANDARDU

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD. Karcinom prsu nejčastější nádor u žen 5 000 nových pacientek ročně (další

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

!"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%<=>?

!#$#%&#''()*$+%,'-./''!*.0($#%1'2(2*3(4#'$'2(225%12'.&##%+%3/''!#$%&'()*+,-.%/0+)123+,%*2)+4*'42% % 5672*+%8+%93+:2$(;%<=>? !"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%?% % % Karcinom prsu C 50 vážný epidemiologický problém současnosa

Více

Přílohy. Příloha A. Incidence a mortalita zhoubných nádorů v ČR. Incidence zhoubných novotvarů

Přílohy. Příloha A. Incidence a mortalita zhoubných nádorů v ČR. Incidence zhoubných novotvarů Přílohy Příloha A Incidence a mortalita zhoubných nádorů v ČR Incidence zhoubných novotvarů Zdroj: www.mamo.cz Trend vývoje incidence a mortality zhoubných nádorů prsu Zdroj: www.mamo.cz Příloha B Vývoj

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Standardy pro diagnostickou mamografii

Standardy pro diagnostickou mamografii Standardy pro diagnostickou mamografii I. Úvod Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu K diagnostické mamografii jsou posílány ženy s klinickým nálezem. Cílem diagnostické mamografie

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Základy klinické onkologie 09 Karcinom prsu Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen 1999 diagnostikováno na světě 796 000 nových

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Základy klinické onkologie Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Základy klinické onkologie Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Základy klinické onkologie 06 - Karcinom prsu Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen V roce 1999 diagnostikováno na světě

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více