F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4"

Transkript

1 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 1 po operaci mammy Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu odpovídá: Autorská doména: Kdo péči poskytuje: Odbornosti (dle číselníku VZP): 902 UNIFY ČR MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. S. Urbancová, Mgr. B. Věchtová Jorga Sumerová, Zora Buňatová První autorská verze CEESTAHC UNIFY CEESTAHC UNIFY Fyzioterapeut, viz zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění Komu je péče poskytována: Pacientům/klientům s výše uvedenou diagnózou C 50. Poznámka: Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě připomínek dalších odborníků a CEESTAHC Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 2 po operaci mammy B. Věcný rámec standardu B1. Vymezení věcného rámce standardu Cíl: Cílem dokumentu je stanovení optimální úrovně kvality fyzioterapie u klientů s výše uvedenou diagnózou. je důležitou součástí komplexní léčby po chirurgických výkonech mammy a prevencí před možnými komplikacemi. Pojmy a zkratky Použité pojmy: antalgické protibolestivé axilla podpažní jamka C-páteř krční páteř C-Th přechod přechod mezi dolní krční a horní hrudní páteří (C6 Th1) disekce axily (axilární lymfadenektomie) operace doplňující segmentektomii a mastektomii; spočívá v odstranění a histologickém vyšetření mízních uzlin stejnostranné podpažní jamky dolní fixátory lopatek mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, m. serratus anterior edém otok epitéza náhrada prsu (lehké pooperační epitézy a dynamické epitézy, podobné konzistence jako normální prs) expektorace vykašlávání hematom krevní podlitina horní fixátory lopatek horní část m. trapezius a mm.levatores scapulae hypestézie snížená citlivost na podněty fibrotické změny vazivové změny kinezioterapie léčba pohybem lumpektomie odstranění nádoru až do zdravé tkáně lymfedém druh otoku způsobený poruchou odtoku tkáňového moku z postižené končetiny; mamma prs mastektomie chirurgické odstranění prsní žlázy parestézie nepříjemné senzitivní vjemy, objevující se bez jakéhokoli zevního podnětu (mravenčení, brnění, svědění aj.)

3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 3 participace spoluúčast, podíl per primam zhojení rány bez komplikací radiační fibróza podkožní zjizevnatění retraktivní svraštěné, stažené, zkrácené segmentektomie odstranění části prsu (záchovné operace) sentinelová uzlina první spádová uzlina svalová dysbalance svalová nerovnováha Použité zkratky: ADL běžné denní činnosti (Activities of Daily Living) DG dechová gymnastika LK loketní kloub RK ramenní kloub TEN tromboembolická nemoc TPs spoušťové body (trigger-points) Definice onemocnění: Karcinom prsu je nádor v prsu, který se chová agresivně, pohlcuje své okolí, je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů a není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit smrt. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen a může je postihnout v kterémkoliv věku. Představuje asi 32 % všech maligních nádorů. Klasifikace onemocnění: Klasifikace se používá pouze pro karcinomy a týká se jak mužského, tak ženského prsu. Diagnóza by měla být histologicky ověřena. Měla by být uvedena i anatomická sublokalizace, i když se na ni při klasifikaci nebere ohled. V případě vícečetných současně se vyskytujících primárních nádorů v jednom prsu by se pro klasifikaci měl použít nádor s nejvyšší kategorií T. Současně se vyskytující oboustranné nádory prsu by měly být klasifikovány samostatně, aby bylo možné případy rozdělit podle histologického typu. Definice Klasifikace onemocnění T N M nádor regionální mízní uzliny vzdálené metastázy (MX nelze hodnotit, M0 nejsou vzdálené metastázy, M1 vzdálené metastázy)

4 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 4 po operaci mammy T Tabulka 1: Rozdělení do stadií Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium I T1 1 N0 M0 Stadium IIA T0 N1 M0 T1 1 N1 M0 T2 N0 M0 Stadium IIB T2 N1 M0 T3 N0 M0 Stadium IIIA T0 N2 M0 T1 1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1, N2 M0 Stadium IIIB T4 N0, N1, N2 M0 Stadium IIIC jakékoliv T N3 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1 Poznámka: 1 T1 včetně T1mic T Tabulka 2: Souhrnná klasifikace onemocnění Prs Tis in situ T1 2 cm T1mic 0,1 cm T1a > 0,1 cm a 0,5 cm T1b > 0,5 cm a 1 cm T1c > 1 cm a 2 cm T2 > 2 cm a 5 cm T3 > 5 cm T4 stěna hrudní / kůže T4a stěna hrudní T4b edém kůže / ulcerace, satelitní kožní uzly T4c obě 4a a 4b T4d zánětlivý karcinom

5 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 5 Prs N1 pohyblivé axilární pn1mi mikrometastázy > 0,2 mm a 2 mm pn1a pn1b pn1c 1 3 axilární uzliny vnitřní mamární uzliny s mikrometastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky neprůkazné 1 3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými metastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky neprůkazné N2a fixované axilární pn2a 4 9 axilárních uzlin N2b vnitřní mamární, pn2b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, bez axilárních klinicky zjevné uzlin N3a podklíčkové pn3a 10 axilárních uzlin nebo podklíčková uzlina (uzliny) N3b vnitřní mamární pn3b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, s axilární a axilární uzlinou (uzlinami), nebo > 3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými metastázam i při biopsii sentinelové uzliny, avšak klinicky neprůkazné N3c nadklíčkové pn3c nadklíčkové Základní léčebné postupy jsou: A. Lokální (veškeré léčebné zákroky týkající se vlastní prsní žlázy a okolních struktur): 1. chirurgická léčba, 2. radioterapie (ozařování). B. Systémové 1. chemoterapie, 2. hormonální léčba, 3. biologická léčba monoklonální protilátky (Herceptin, Avastin). C. Podpůrná léčba (např. poradenství, psychoterapie, enzymatoterapie, paliativní léčba apod.). Chirurgické výkony u operabilního karcinomu prsu: a) modifikovaná radikální mastektomie, b) totální mastektomie, c) mastektomie šetřící kůži, d) kvadrantektomie, segmentální mastektomie, axilární disekce, e) lumpektomie, tumorektomie, široká excize a axilární disekce,

6 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 6 po operaci mammy f) lumpektomie, tumorektomie, široká excize, kvadrantektomie bez axilární direkce, g) rekonstrukční operace v jedné době (po provedení mastektomie), h) odložená rekonstrukční operace (u plánované radioterapie či chemoterapie nebo nejisté prognózy). Po operaci prsu a následné léčbě chemoterapií a aktinoterapií se může u části žen (4 10 %) vyvinout postmastektomický bolestivý syndrom (Vorlíček, 2006). Následné funkční a strukturální změny onemocnění Chirurgická léčba představuje pro pacienta zásah do měkkých tkání a také po psychické stránce je velice náročná. Operace mammy je odstranění části nebo celého prsu a lymfatických uzlin v podpaží na straně operovaného prsu. Po chirurgickém výkonu v důsledku retraktivních změn může dojít k redukci mízního řečiště a vzniku lymfedému. Jizvy či indukované fibrotické změny kůže a podkoží jsou překážkou volného odtoku tkáňové tekutiny. Často vzniká pocit změněné citlivosti v okolí jizvy. Na operované straně se může rozvinout syndrom zmrzlého ramene (periarthritis humeroscapularis), tuto paži nemocní podvědomě šetří a drží ji v antalgickém postavení. Často vidíme omezení pohyblivosti lopatky se svalovou dysbalancí na operované straně, provázené bolestí v oblasti krční a hrudní páteře. Také bývá bolestivá operovaná strana hrudníku a mezižebří, spojená se sníženou pohyblivostí podkožních struktur a fascií. Je změněn dechový stereotyp a rozvíjí se nesprávné držení těla. Zafixování nesprávného vertikálního držení těla je rizikovým faktorem pro vznik komplikací. Na jeho rozvoji se může podílet i nepravidelné nošení prsní epitézy. Kinezioterapie směřuje k redukci bolesti, úpravě svalových dysbalancí a obnovení správných pohybových stereotypů. Využívá k tomu manuálních technik terapie měkkých tkání, mobilizací kloubů, protažení zkrácených svalů. Svalstvo trupu je aktivováno izometrickou svalovou kontrakcí, využíváme i prvky Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (Knott, Voss, 1968). Mobilizaci nervového systému (dle australského fyzioterapeuta D. Butlera) nebo konceptu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Brüggera (Brügger, 2000). Důležitý význam má i respirační fyzioterapie, umožňující nácvik volního dýchání hlavně do operované strany. Participace navazuje na operační výkon, a proto je třeba se seznámit s operačním protokolem. Správně vedenou fyzioterapií si většina klientek (i při komplikovanějším průběhu léčby) může zachovat soběstačnost a mohou vykonávat fyzicky méně náročná zaměstnání.

7 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 7 B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění Výskyt: Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem převážně žen. Během posledních 20 let se jeho počty zdvojnásobily. Incidence karcinomu prsu se zvyšuje s věkem, zdvojuje se každých 10 let až do menopauzy. Nejprudší vzestup je po 50. roce věku. Před 20. rokem je výskyt karcinomu prsu vzácný. V České republice se během 28 let pozoruje přesun incidence do mladších věkových kategorií, což začíná být patrné již ve věkové skupině let. Mortalita se rovněž zvyšuje, ale její vzrůst je méně strmý než vzrůst incidence (Vorlíček, 2006) Výskyt onemocnění Graf 1: Zhoubné nádory (C50) B3. Kvalifikační předpoklady Instituce poskytující fyzioterapeutickou péči: Viz zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných krajskými úřady. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR. Instituce

8 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 8 po operaci mammy Primární péče Strategii komplexní nádorové léčby stanoví komise s účastí odborníků v oborech gynekologie, onkologie, patologie a dalších participujících, např. z plastické chirurgie, interny. Následná péče Centra komplexní onkologické péče, rehabilitační centra, ambulantní a lázeňská zařízení, domácí prostředí. Personál Technické předpoklady Odborný personál Fyzioterapeut viz zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Technické předpoklady: Viz zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších právních předpisů. Jiné předpoklady: Výhodou je přístrojové vybavení pro přístrojovou pneumatickou presoterapii. C. Proces péče (viz vývojový diagram 1) C1. Vstupní podmínky procesu péče Vstupní kritéria pacienta je zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře.

9 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 9 C2. Vlastní proces péče Léčba Léčba fyzioterapeutická je zahájena vždy vstupním fyzioterapeutickým vyšetřením a člení se na několik fází: 1. Fáze předoperační 2. Fáze pooperační 3. Fáze posthospitalizační 4. Následná péče Fáze rekonvalescence Vstupní fyzioterapeutické vyšetření se stanovením cílů 1. anamnéza 2. kineziologický rozbor antropometrie hmotnost, výška, obvody HKK, palpační vyšetření kůže, podkoží, vyšetření kožní řasy, jizvy goniometrie ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí svalová dysbalance vyšetření hybných stereotypů, svalové zkrácení svalová síla v oblasti lopatky, horní končetiny a trupových svalů 3. stanovení fyzioterapeutického plánu Kritéria vyšetření omezený rozsah pohybu v ramenním kloubu, omezení pohyblivosti lopatky, krční a hrudní páteře, porucha stereotypu dýchání. Léčba Vstupní fyzioterapeutické vyšetření Analýza výsledků vyšetření a stanovení cílů terapie Cíle fyzioterapie: Prevence pooperačních komplikací například bronchopneumonií, oběhových poruch HK i DK. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. Obnovení fyziologického rozsahu pohybu HK, hrudníku a úprava správného dechového stereotypu. Korekce vertikálního držení těla. Edukace, u žen také o správném používání prsní epitézy. Léčba dle stadia a závažnosti onemocnění A. FÁZE PŘEDOPERAČNÍ Kinezioterapie na chirurgických odděleních a odděleních plastické chirurgie a je zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře. Anamnéza. Vstupní fyzioterapeutické vyšetření: Léčba

10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 10 po operaci mammy kineziologický rozbor: antropometrie hmotnost, výška, obvody HK palpační vyšetření kůže, podkoží, vyšetření kožní řasy, jizvy goniometrie ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí svalová dysbalance vyšetření hybných stereotypů, svalové zkrácení svalová síla v oblasti lopatky, horní končetiny a trupových svalů Stanovení fyzioterapeutického plánu. Edukace seznámení s náplní fyzioterapie, kterou bude klientka provádět po operaci, například polohování operované končetiny, nácvik sebeobsluhy, správného dechového stereotypu s důrazem na prohloubený výdech, DG, nácvik vykašlávání s fixací rány, kondiční cvičení a nácvik celkové i místní relaxace k příznivému ovlivnění psychiky. B. FÁZE POOPERAČNÍ Dle indikace a závažnosti chirurgického výkonu a stavu probíhá fyzioterapie na JIP nebo standardním oddělení. Vstupní pooperační vyšetření provádíme s ohledem na zavedený drén a stav operační rány: aspekce, palpace, antropometrie, orientační hodnocení rozsahu pohybu horní končetiny na operované straně, vyšetření dechového stereotypu. Podle náročnosti operačního zákroku a časového odstupu od operace zařazujeme kinezioterapii v poloze v leže, v sedě, ve stoji: bandážování HK na operované straně, prevence pooperačních komplikací, TEN, expektorace prevence pneumonií, dechová a relaxační cvičení, optimalizace dechového vzoru, polohování HK do abdukce a mírné elevace ve spánku, prevence oběhových poruch, nácvik běžných denních aktivit (ADL), cviky k uvolnění svalového napětí v oblasti šíje a pletence ramenního, měkké techniky a mobilizace kloubů, později cvičení doplňujeme drenážními cviky, např. rytmické mačkání soft míčku pro zlepšení cévního a lymfatického oběhu, nebo jako prevence vzniku lymfatického otoku HK, úprava posturálního vzoru před propuštěním domů, příznivé ovlivnění psychiky. Kinezioterapie je prováděna od prvního pooperačního dne individuální formou. Po dobu zadrénování je třeba provádět všechny pohyby v ramenním kloubu šetrně, aby nedošlo k uvolnění drénu. Všechny cviky je třeba provádět pomalu s kontrolou pohybu a respektování bolestivosti. Pohyby začíná neoperovaná končetina. Je důležité dbát na plné rozsahy pohybu v ramenních, loketních i zápěstních kloubech. Mezi jednotlivé cviky vkládat 2 3minutové uvolnění. je prováděna převážně vleže na lůžku, později vsedě na židli, ve stoji do pocitu únavy a vždy respektujeme subjektivní pocity a bolest.

11 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 11 Před propuštěním klientů do domácího prostředí je důležitá edukace viz příloha č. 1. Výstupní fyzioterapeutické vyšetření hodnocení vlivu pohybové aktivity a ověření správnosti provádění viz vstupní vyšetření. C. FÁZE POSTHOSPITALIZAČNÍ Následná péče Kinezioterapie, fyzikální terapie, hydrokinezioterapie. Centra komplexní onkologické péče, rehabilitační centra, ambulantní a lázeňská zařízení, domácí prostředí. Vstupní fyzioterapeutické vyšetření. Cíle fyzioterapie: prevence vzniku komplikací lymfedému, péče o jizvu, úprava svalových dysbalancí, aktivace svalů hlubokého stabilizačního systém, zlepšení dechové mechaniky, úprava posturálního vzoru, celková relaxace (Schultzův autogenní trénink). v období rekonvalescence probíhá v ambulantních rehabilitačních pracovištích buď individuálně, nebo ve skupinách, v poloze vleže, vsedě, ve stoji nebo ve vodě. Kinezioterapie, fyzikální terapie, hydroterapie. Součástí fyzioterapeutického plánu je edukace v problematice péče o jizvu (jemné vibrační chvění, míčkování, tlaková masáž, myofasciální technika, sprchování). Kinezioterapie: dechová a relaxační cvičení, optimalizace dechového vzoru, nácvik běžných denních aktivit (ADL), cviky k uvolnění svalového napětí v oblasti šíje a pletence ramenního, měkké techniky a mobilizace kloubů, PIR, AGR s fixací jizvy kontralaterální HK, později cvičení doplňujeme drenážními cviky, např. rytmické mačkání soft míčku pro zlepšení cévního a lymfatického oběhu, nebo jako prevence vzniku lymfatického otoku HK, antiedematózní celkový program. Vhodné je cvičení ve vodě, kdy plavecká hodina může obsahovat například splývavé polohy vleže na zádech, na břiše, pohyby horních končetin při plaveckých způsobech znak a prsa, nebo cvičení ve vodě zaměřené na zvýšení dechové kapacity hrudníku. Fyzioterapeutické postupy mohou být doplněny o manuální lymfodrenáž nebo přístrojovou. Lázeňská léčba je indikována lékařem do 2 let u nemocných po ukončení onkochirurgické léčby. Kontrolní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření Hodnocení vlivu pohybové aktivity a ověření správnosti provádění viz vstupní vyšetření.

12 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 12 po operaci mammy Kontrolní fyzioterapeutické vyšetření v plánovaném intervalu 1x za 2 týdny. D. FÁZE REKONVALESCENCE Rehabilitace léčebná, sociální a psychologická. E. FÁZE UDRŽOVACÍ Celoživotní proces cyklická autoterapie. Rizika fyzioterapie Rizika fyzioterapie: tromboflebitida HK i DK, embolizace. Komplikace: bolest*, neuralgie a parestézie HK na operované straně, paréza plexus brachialis, trofické změny na HK operované strany, syndrom bolestivého ramene, změna v psychice, lymfedém. * Bolestivost se může objevit bezprostředně po operaci nebo po několika dnech, týdnech, event. měsících (např. až po 6 měsících). Může ji způsobovat radiační fibróza pojivové tkáně, chemoterapie v oblasti pažního pletence, a nebo druhotné poškození nervově cévního svazku spojené s lymfedémem. Možnou příčinou bolesti je i nedodržování režimových opatření, např. přetěžování operované končetiny. C3. Podmínky ukončení procesu péče Výstupní kritéria pacienta Výstupní kritéria pacienta: 1. Subjektivní i objektivní zlepšení klinického stavu. 2. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. 3. Optimalizace svalového tonu a redukce svalových dysbalancí. 4. Zlepšení pohybových stereotypů, koordinace a somatosenzorických funkcí. 5. Úprava postury. 6. Protetika. 7. Zvládnutí autoterapeutických cviků a režimová opatření. Stav po ukončení předmětné fáze fyzioterapie je závislý na: obecných principech léčby, aktivním přístupu klienta k léčebnému procesu, pravidelném pohybovém režimu, který je adekvátní stupni onemocnění, úpravě životosprávy, pravidelné a důsledné farmakoterapii, léčbě přidružených onemocnění a snižování rizikových faktorů.

13 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 13 Prognóza pacientů: závisí na stadiu vlastního onemocnění, na pozitivním přístupu k fyzioterapii a na aktivní účasti klienta na stanoveném fyzioterapeutickém plánu. Primární prevence fyzioterapie se neúčastní primární prevence Prognóza Prevence Sekundární prevence edukace populace o rizikových faktorech metoda samovyšetřování úprava životního stylu Terciární prevence edukace populace o rizikových faktorech metoda samovyšetřování dodržování režimových opatření, správná výživa, nekouřit, nekonzumovat alkohol, ochrana prsů před poraněním, samovyšetřování prsů, ochrana před virovými infekcemi a nadměrným opalováním zařazení do dispenzárního programu Doporučení další péče: Kontaktovat centra občanské sdružení pacientů mamma help. D. Výsledky kritéria a indikátory kvality péče Tabulka 1: Výsledky kritéria a indikátory kvality péče T Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Podmínky zahájení péče Anamnéza Záznam anamnézy Vstupní vyšetření, kineziologický a vstupního vyšetření rozbor, palpační vyšetření kůže, v dokumentaci. podkoží, vyšetření kožní řasy, palpační vyšetření svalů v klidu, reflexní změny, tvar a hybnosti páteře, goniometrie, svalové síly, svalových dysbalancí, svalových zkrácení, somatosenzorického systému, hodnocení ADL kvality pohybu.

14 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 14 po operaci mammy Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Proces 1. předoperační stadium Záznam v dokumentaci edukace o zvolené metodice. 2. pooperační stadium kinezioterapie 3. posthospitalizační stadium kinezioterapie fyzikální terapie hydrokinezioterapie Podmínky ukončení péče Splnění výstupních kritérií. Záznam v dokumentaci. 1. Subjektivní i objektivní zlepšení klinického stavu. 2. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. 3. Optimalizace svalového tonu a redukce svalových dysbalancí. 4. Zlepšení pohybových stereotypů, koordinace a somatosenzorických funkcí. 5. Úprava postury. 6. Protetika. 7. Zvládnutí autoterapeutických cviků a režimová opatření. 8. Edukace pacienta. E. Odkazy na literaturu 1. Bauer, J. a kol.: Obecná a speciální onkologie. Praha: Anomal vydání, 204 s., učební texty pro studující lékařských fakult. 2. Bechyně, M., Bechyňová, R.: Mízní otok lymfedém, komplexní terapie. Praha: Phlebomedica, spol. s r. o vydání, 315 s. ISBN Dražan, L., Měšťák, J.: Rekonstrukce prsů po mastektomiích. Praha: Grada Publishing 2006, 1. vydání. 4. Hromádková, J. a kol.:. H&H Vyšehradská, s r.o., Jinočany 1999, 1. vydání, 428 s. ISBN Hussainová, M.: Praktický rádce pro ženy po operaci rakoviny prsu. Praha: Erika 1993, 1. vydání, 149 s. ISBN Kol. autorů: u žen po operaci prsu. Teplice: Portus vydání, 19 s. 7. Kopecký, J., Vodvářka, P., Sumerová, J.: Žena po operaci prsu a jak dále? Ostrava: Cicero Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, 1. vydání, 76 stran. ISBN

15 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str Kopecký, J., Sumerová, J., Kopecká, P.: Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava 2000: Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, 1. vydání, 62 s. ISBN Sobin, L. H., Wittekind, Ch.: UICC Klasifikace zhoubných novotvarů. A. John Wiley & sons, INC., Publication 2002, New York. 6. vydání, česká verze 2004, 196 s. ISBN Vorlíček, J., Abrahámová, H., Vorlíčková a kol.: Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada vydání, 328 s. ISBN Internetové zdroje: Lymfedém: Karcinom prsu:

16 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 16 po operaci mammy DIAGRAM Vývojový diagram 1: po operaci mammy Pacientka před operací mammy A. fáze předoperační Vstupní FZT vyšetření, Edukace pacientky mastektomie segmentektomie Bez komplikací S komplikacemi: Postmastektomický sy Sy humeroscapularis lymfedém 7 10 dní (stehy) JIP nebo standardní odd. B. fáze pooperační Kontrolní FZT vyšetření, Kinezioterapie, Výstupní FZT vyšetření 3 4 dny standardní odd. dle stavu Ambulantní zařízení C. fáze posthospitalizační vstupní FZT vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, hydrokinezioterapie, kontrolní FZT vyšetření, splnění výstupních kritérií, výstupní FZT vyšetření Ambulantní zařízení Lázeňská léčba (do 2 let) D. fáze rekonvalescence rehabilitace léčebná rehabilitace sociální rehabilitace psychologická Celoživotní proces Cyklická autoterapie bez komplikací E. fáze udržovací Celoživotní proces Cyklická autoterapie s komplikacemi (lymfedém, sy. humeroscapularis) ambulantní zařízení Ukončení procesu péče: Doživotní dispenzarizace pacientky.

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17)

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční a) Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU Nádorové ložisko Mlékotvorné lalůčky Mlékovody VÁŽENÁ PANÍ, tato

Více

Přílohy. Příloha A. Incidence a mortalita zhoubných nádorů v ČR. Incidence zhoubných novotvarů

Přílohy. Příloha A. Incidence a mortalita zhoubných nádorů v ČR. Incidence zhoubných novotvarů Přílohy Příloha A Incidence a mortalita zhoubných nádorů v ČR Incidence zhoubných novotvarů Zdroj: www.mamo.cz Trend vývoje incidence a mortality zhoubných nádorů prsu Zdroj: www.mamo.cz Příloha B Vývoj

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

FYZIO/11 Dokumentace fyzioterapeuta UNIFY ČR STANDARD FYZIOTERAPIE DOPORUČENÝ UNIFY ČR A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

FYZIO/11 Dokumentace fyzioterapeuta UNIFY ČR STANDARD FYZIOTERAPIE DOPORUČENÝ UNIFY ČR A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4.1.11 FYZIO/11 Dokumentace fyzioterapeuta UNIFY ČR 1. 10. 2016 STANDARD FYZIOTERAPIE DOPORUČENÝ UNIFY ČR A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Autor UNIFY ČR Editor MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

ZÁZNAM O DIAGNOSTICE A TERAPII PACIENTA

ZÁZNAM O DIAGNOSTICE A TERAPII PACIENTA I. Základní údaje A. Fyzioterapeut:... B. Datum terapie: od... do... C. Iniciály, pohlaví a věk pacienta:... D. Aktuální řešený problém (diagnóza): II. Anamnéza: A. Subjektivní potíže: B. Osobní anamnéza

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

FYZIOTERAPIE PRO ŽENY PO OPERACI PRSU V OBDOBÍ REKONVALESCENCE

FYZIOTERAPIE PRO ŽENY PO OPERACI PRSU V OBDOBÍ REKONVALESCENCE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FYZIOTERAPIE PRO ŽENY PO OPERACI PRSU V OBDOBÍ REKONVALESCENCE Tereza Horčicová Pavla Šimková Ústí nad Labem 2014 Tereza

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

PŘÍLOHA Č. 1. Kineziologické vyšetření pacienta na JIP, ARO, JIMP, OCHRIP. PŘ. FBLR/3 str. 1. Příloha 1a

PŘÍLOHA Č. 1. Kineziologické vyšetření pacienta na JIP, ARO, JIMP, OCHRIP. PŘ. FBLR/3 str. 1. Příloha 1a Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Kriticky nemocný pacient PŘ. FBLR/3 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Kineziologické vyšetření pacienta na JIP, ARO, JIMP, OCHRIP Příloha 1a PŘ. FBLR/3 Programy

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Kompaktní průvodce pro lékaře a další odborné pracovníky

Kompaktní průvodce pro lékaře a další odborné pracovníky Kompaktní průvodce pro lékaře a další odborné pracovníky Onemocnění lymfatického systému horních končetin po léčbě rakoviny prsu medi. I feel better. Vážený pane doktore, Ne u každé pacientky s rakovinou

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště 1 K. Neumannová, 1 J. Zatloukal, 2 V. Koblížek 1 Katedra fyzioterapie, FTK UP 2 Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Plicní rehabilitace: definice

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Už slovo zhoubný vyvolává úzkost pramenící z nepříznivé prognózy, strachu a poškození těla operací.

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 3.3 (25.6.2007)

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 3.3 (25.6.2007) Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 3.3 (25.6.2007) Příloha č.1 - Tabulky údajů pro výpočet parametrů datového auditu Tab. 1 Základní údaje o ženě

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Pooperační péče a možné komplikace u. Kvičalová Lenka Szturcová Ivana

Pooperační péče a možné komplikace u. Kvičalová Lenka Szturcová Ivana Pooperační péče a možné komplikace u pacientů po operaci Femoropopliteálního bysassu /AMPUTACE DK/ Vypracoval: Kvičalová Lenka Szturcová Ivana Přednášející: Bc. Bobková Veronika Femoro popliteální bypass

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Autoreferát disertační práce v oboru kinantropologie Vliv operace prsu na pohybový systém Autor: Mgr. Kateřina VANÍKOVÁ Školící pracoviště: Katedra

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

F/3. STP artroskopicky asistované plastice LCA. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/3

F/3. STP artroskopicky asistované plastice LCA. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Zpracovatelé: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE MUDr. Dimitar Hadži Nikolov Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK Hradec

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD. Karcinom prsu nejčastější nádor u žen 5 000 nových pacientek ročně (další

Více