F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4"

Transkript

1 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 1 po operaci mammy Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu odpovídá: Autorská doména: Kdo péči poskytuje: Odbornosti (dle číselníku VZP): 902 UNIFY ČR MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. S. Urbancová, Mgr. B. Věchtová Jorga Sumerová, Zora Buňatová První autorská verze CEESTAHC UNIFY CEESTAHC UNIFY Fyzioterapeut, viz zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění Komu je péče poskytována: Pacientům/klientům s výše uvedenou diagnózou C 50. Poznámka: Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě připomínek dalších odborníků a CEESTAHC Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 2 po operaci mammy B. Věcný rámec standardu B1. Vymezení věcného rámce standardu Cíl: Cílem dokumentu je stanovení optimální úrovně kvality fyzioterapie u klientů s výše uvedenou diagnózou. je důležitou součástí komplexní léčby po chirurgických výkonech mammy a prevencí před možnými komplikacemi. Pojmy a zkratky Použité pojmy: antalgické protibolestivé axilla podpažní jamka C-páteř krční páteř C-Th přechod přechod mezi dolní krční a horní hrudní páteří (C6 Th1) disekce axily (axilární lymfadenektomie) operace doplňující segmentektomii a mastektomii; spočívá v odstranění a histologickém vyšetření mízních uzlin stejnostranné podpažní jamky dolní fixátory lopatek mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, m. serratus anterior edém otok epitéza náhrada prsu (lehké pooperační epitézy a dynamické epitézy, podobné konzistence jako normální prs) expektorace vykašlávání hematom krevní podlitina horní fixátory lopatek horní část m. trapezius a mm.levatores scapulae hypestézie snížená citlivost na podněty fibrotické změny vazivové změny kinezioterapie léčba pohybem lumpektomie odstranění nádoru až do zdravé tkáně lymfedém druh otoku způsobený poruchou odtoku tkáňového moku z postižené končetiny; mamma prs mastektomie chirurgické odstranění prsní žlázy parestézie nepříjemné senzitivní vjemy, objevující se bez jakéhokoli zevního podnětu (mravenčení, brnění, svědění aj.)

3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 3 participace spoluúčast, podíl per primam zhojení rány bez komplikací radiační fibróza podkožní zjizevnatění retraktivní svraštěné, stažené, zkrácené segmentektomie odstranění části prsu (záchovné operace) sentinelová uzlina první spádová uzlina svalová dysbalance svalová nerovnováha Použité zkratky: ADL běžné denní činnosti (Activities of Daily Living) DG dechová gymnastika LK loketní kloub RK ramenní kloub TEN tromboembolická nemoc TPs spoušťové body (trigger-points) Definice onemocnění: Karcinom prsu je nádor v prsu, který se chová agresivně, pohlcuje své okolí, je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů a není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit smrt. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen a může je postihnout v kterémkoliv věku. Představuje asi 32 % všech maligních nádorů. Klasifikace onemocnění: Klasifikace se používá pouze pro karcinomy a týká se jak mužského, tak ženského prsu. Diagnóza by měla být histologicky ověřena. Měla by být uvedena i anatomická sublokalizace, i když se na ni při klasifikaci nebere ohled. V případě vícečetných současně se vyskytujících primárních nádorů v jednom prsu by se pro klasifikaci měl použít nádor s nejvyšší kategorií T. Současně se vyskytující oboustranné nádory prsu by měly být klasifikovány samostatně, aby bylo možné případy rozdělit podle histologického typu. Definice Klasifikace onemocnění T N M nádor regionální mízní uzliny vzdálené metastázy (MX nelze hodnotit, M0 nejsou vzdálené metastázy, M1 vzdálené metastázy)

4 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 4 po operaci mammy T Tabulka 1: Rozdělení do stadií Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium I T1 1 N0 M0 Stadium IIA T0 N1 M0 T1 1 N1 M0 T2 N0 M0 Stadium IIB T2 N1 M0 T3 N0 M0 Stadium IIIA T0 N2 M0 T1 1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1, N2 M0 Stadium IIIB T4 N0, N1, N2 M0 Stadium IIIC jakékoliv T N3 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1 Poznámka: 1 T1 včetně T1mic T Tabulka 2: Souhrnná klasifikace onemocnění Prs Tis in situ T1 2 cm T1mic 0,1 cm T1a > 0,1 cm a 0,5 cm T1b > 0,5 cm a 1 cm T1c > 1 cm a 2 cm T2 > 2 cm a 5 cm T3 > 5 cm T4 stěna hrudní / kůže T4a stěna hrudní T4b edém kůže / ulcerace, satelitní kožní uzly T4c obě 4a a 4b T4d zánětlivý karcinom

5 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 5 Prs N1 pohyblivé axilární pn1mi mikrometastázy > 0,2 mm a 2 mm pn1a pn1b pn1c 1 3 axilární uzliny vnitřní mamární uzliny s mikrometastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky neprůkazné 1 3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými metastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky neprůkazné N2a fixované axilární pn2a 4 9 axilárních uzlin N2b vnitřní mamární, pn2b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, bez axilárních klinicky zjevné uzlin N3a podklíčkové pn3a 10 axilárních uzlin nebo podklíčková uzlina (uzliny) N3b vnitřní mamární pn3b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, s axilární a axilární uzlinou (uzlinami), nebo > 3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými metastázam i při biopsii sentinelové uzliny, avšak klinicky neprůkazné N3c nadklíčkové pn3c nadklíčkové Základní léčebné postupy jsou: A. Lokální (veškeré léčebné zákroky týkající se vlastní prsní žlázy a okolních struktur): 1. chirurgická léčba, 2. radioterapie (ozařování). B. Systémové 1. chemoterapie, 2. hormonální léčba, 3. biologická léčba monoklonální protilátky (Herceptin, Avastin). C. Podpůrná léčba (např. poradenství, psychoterapie, enzymatoterapie, paliativní léčba apod.). Chirurgické výkony u operabilního karcinomu prsu: a) modifikovaná radikální mastektomie, b) totální mastektomie, c) mastektomie šetřící kůži, d) kvadrantektomie, segmentální mastektomie, axilární disekce, e) lumpektomie, tumorektomie, široká excize a axilární disekce,

6 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 6 po operaci mammy f) lumpektomie, tumorektomie, široká excize, kvadrantektomie bez axilární direkce, g) rekonstrukční operace v jedné době (po provedení mastektomie), h) odložená rekonstrukční operace (u plánované radioterapie či chemoterapie nebo nejisté prognózy). Po operaci prsu a následné léčbě chemoterapií a aktinoterapií se může u části žen (4 10 %) vyvinout postmastektomický bolestivý syndrom (Vorlíček, 2006). Následné funkční a strukturální změny onemocnění Chirurgická léčba představuje pro pacienta zásah do měkkých tkání a také po psychické stránce je velice náročná. Operace mammy je odstranění části nebo celého prsu a lymfatických uzlin v podpaží na straně operovaného prsu. Po chirurgickém výkonu v důsledku retraktivních změn může dojít k redukci mízního řečiště a vzniku lymfedému. Jizvy či indukované fibrotické změny kůže a podkoží jsou překážkou volného odtoku tkáňové tekutiny. Často vzniká pocit změněné citlivosti v okolí jizvy. Na operované straně se může rozvinout syndrom zmrzlého ramene (periarthritis humeroscapularis), tuto paži nemocní podvědomě šetří a drží ji v antalgickém postavení. Často vidíme omezení pohyblivosti lopatky se svalovou dysbalancí na operované straně, provázené bolestí v oblasti krční a hrudní páteře. Také bývá bolestivá operovaná strana hrudníku a mezižebří, spojená se sníženou pohyblivostí podkožních struktur a fascií. Je změněn dechový stereotyp a rozvíjí se nesprávné držení těla. Zafixování nesprávného vertikálního držení těla je rizikovým faktorem pro vznik komplikací. Na jeho rozvoji se může podílet i nepravidelné nošení prsní epitézy. Kinezioterapie směřuje k redukci bolesti, úpravě svalových dysbalancí a obnovení správných pohybových stereotypů. Využívá k tomu manuálních technik terapie měkkých tkání, mobilizací kloubů, protažení zkrácených svalů. Svalstvo trupu je aktivováno izometrickou svalovou kontrakcí, využíváme i prvky Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (Knott, Voss, 1968). Mobilizaci nervového systému (dle australského fyzioterapeuta D. Butlera) nebo konceptu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Brüggera (Brügger, 2000). Důležitý význam má i respirační fyzioterapie, umožňující nácvik volního dýchání hlavně do operované strany. Participace navazuje na operační výkon, a proto je třeba se seznámit s operačním protokolem. Správně vedenou fyzioterapií si většina klientek (i při komplikovanějším průběhu léčby) může zachovat soběstačnost a mohou vykonávat fyzicky méně náročná zaměstnání.

7 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 7 B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění Výskyt: Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem převážně žen. Během posledních 20 let se jeho počty zdvojnásobily. Incidence karcinomu prsu se zvyšuje s věkem, zdvojuje se každých 10 let až do menopauzy. Nejprudší vzestup je po 50. roce věku. Před 20. rokem je výskyt karcinomu prsu vzácný. V České republice se během 28 let pozoruje přesun incidence do mladších věkových kategorií, což začíná být patrné již ve věkové skupině let. Mortalita se rovněž zvyšuje, ale její vzrůst je méně strmý než vzrůst incidence (Vorlíček, 2006) Výskyt onemocnění Graf 1: Zhoubné nádory (C50) B3. Kvalifikační předpoklady Instituce poskytující fyzioterapeutickou péči: Viz zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných krajskými úřady. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR. Instituce

8 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 8 po operaci mammy Primární péče Strategii komplexní nádorové léčby stanoví komise s účastí odborníků v oborech gynekologie, onkologie, patologie a dalších participujících, např. z plastické chirurgie, interny. Následná péče Centra komplexní onkologické péče, rehabilitační centra, ambulantní a lázeňská zařízení, domácí prostředí. Personál Technické předpoklady Odborný personál Fyzioterapeut viz zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Technické předpoklady: Viz zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších právních předpisů. Jiné předpoklady: Výhodou je přístrojové vybavení pro přístrojovou pneumatickou presoterapii. C. Proces péče (viz vývojový diagram 1) C1. Vstupní podmínky procesu péče Vstupní kritéria pacienta je zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře.

9 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 9 C2. Vlastní proces péče Léčba Léčba fyzioterapeutická je zahájena vždy vstupním fyzioterapeutickým vyšetřením a člení se na několik fází: 1. Fáze předoperační 2. Fáze pooperační 3. Fáze posthospitalizační 4. Následná péče Fáze rekonvalescence Vstupní fyzioterapeutické vyšetření se stanovením cílů 1. anamnéza 2. kineziologický rozbor antropometrie hmotnost, výška, obvody HKK, palpační vyšetření kůže, podkoží, vyšetření kožní řasy, jizvy goniometrie ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí svalová dysbalance vyšetření hybných stereotypů, svalové zkrácení svalová síla v oblasti lopatky, horní končetiny a trupových svalů 3. stanovení fyzioterapeutického plánu Kritéria vyšetření omezený rozsah pohybu v ramenním kloubu, omezení pohyblivosti lopatky, krční a hrudní páteře, porucha stereotypu dýchání. Léčba Vstupní fyzioterapeutické vyšetření Analýza výsledků vyšetření a stanovení cílů terapie Cíle fyzioterapie: Prevence pooperačních komplikací například bronchopneumonií, oběhových poruch HK i DK. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. Obnovení fyziologického rozsahu pohybu HK, hrudníku a úprava správného dechového stereotypu. Korekce vertikálního držení těla. Edukace, u žen také o správném používání prsní epitézy. Léčba dle stadia a závažnosti onemocnění A. FÁZE PŘEDOPERAČNÍ Kinezioterapie na chirurgických odděleních a odděleních plastické chirurgie a je zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře. Anamnéza. Vstupní fyzioterapeutické vyšetření: Léčba

10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 10 po operaci mammy kineziologický rozbor: antropometrie hmotnost, výška, obvody HK palpační vyšetření kůže, podkoží, vyšetření kožní řasy, jizvy goniometrie ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí svalová dysbalance vyšetření hybných stereotypů, svalové zkrácení svalová síla v oblasti lopatky, horní končetiny a trupových svalů Stanovení fyzioterapeutického plánu. Edukace seznámení s náplní fyzioterapie, kterou bude klientka provádět po operaci, například polohování operované končetiny, nácvik sebeobsluhy, správného dechového stereotypu s důrazem na prohloubený výdech, DG, nácvik vykašlávání s fixací rány, kondiční cvičení a nácvik celkové i místní relaxace k příznivému ovlivnění psychiky. B. FÁZE POOPERAČNÍ Dle indikace a závažnosti chirurgického výkonu a stavu probíhá fyzioterapie na JIP nebo standardním oddělení. Vstupní pooperační vyšetření provádíme s ohledem na zavedený drén a stav operační rány: aspekce, palpace, antropometrie, orientační hodnocení rozsahu pohybu horní končetiny na operované straně, vyšetření dechového stereotypu. Podle náročnosti operačního zákroku a časového odstupu od operace zařazujeme kinezioterapii v poloze v leže, v sedě, ve stoji: bandážování HK na operované straně, prevence pooperačních komplikací, TEN, expektorace prevence pneumonií, dechová a relaxační cvičení, optimalizace dechového vzoru, polohování HK do abdukce a mírné elevace ve spánku, prevence oběhových poruch, nácvik běžných denních aktivit (ADL), cviky k uvolnění svalového napětí v oblasti šíje a pletence ramenního, měkké techniky a mobilizace kloubů, později cvičení doplňujeme drenážními cviky, např. rytmické mačkání soft míčku pro zlepšení cévního a lymfatického oběhu, nebo jako prevence vzniku lymfatického otoku HK, úprava posturálního vzoru před propuštěním domů, příznivé ovlivnění psychiky. Kinezioterapie je prováděna od prvního pooperačního dne individuální formou. Po dobu zadrénování je třeba provádět všechny pohyby v ramenním kloubu šetrně, aby nedošlo k uvolnění drénu. Všechny cviky je třeba provádět pomalu s kontrolou pohybu a respektování bolestivosti. Pohyby začíná neoperovaná končetina. Je důležité dbát na plné rozsahy pohybu v ramenních, loketních i zápěstních kloubech. Mezi jednotlivé cviky vkládat 2 3minutové uvolnění. je prováděna převážně vleže na lůžku, později vsedě na židli, ve stoji do pocitu únavy a vždy respektujeme subjektivní pocity a bolest.

11 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 11 Před propuštěním klientů do domácího prostředí je důležitá edukace viz příloha č. 1. Výstupní fyzioterapeutické vyšetření hodnocení vlivu pohybové aktivity a ověření správnosti provádění viz vstupní vyšetření. C. FÁZE POSTHOSPITALIZAČNÍ Následná péče Kinezioterapie, fyzikální terapie, hydrokinezioterapie. Centra komplexní onkologické péče, rehabilitační centra, ambulantní a lázeňská zařízení, domácí prostředí. Vstupní fyzioterapeutické vyšetření. Cíle fyzioterapie: prevence vzniku komplikací lymfedému, péče o jizvu, úprava svalových dysbalancí, aktivace svalů hlubokého stabilizačního systém, zlepšení dechové mechaniky, úprava posturálního vzoru, celková relaxace (Schultzův autogenní trénink). v období rekonvalescence probíhá v ambulantních rehabilitačních pracovištích buď individuálně, nebo ve skupinách, v poloze vleže, vsedě, ve stoji nebo ve vodě. Kinezioterapie, fyzikální terapie, hydroterapie. Součástí fyzioterapeutického plánu je edukace v problematice péče o jizvu (jemné vibrační chvění, míčkování, tlaková masáž, myofasciální technika, sprchování). Kinezioterapie: dechová a relaxační cvičení, optimalizace dechového vzoru, nácvik běžných denních aktivit (ADL), cviky k uvolnění svalového napětí v oblasti šíje a pletence ramenního, měkké techniky a mobilizace kloubů, PIR, AGR s fixací jizvy kontralaterální HK, později cvičení doplňujeme drenážními cviky, např. rytmické mačkání soft míčku pro zlepšení cévního a lymfatického oběhu, nebo jako prevence vzniku lymfatického otoku HK, antiedematózní celkový program. Vhodné je cvičení ve vodě, kdy plavecká hodina může obsahovat například splývavé polohy vleže na zádech, na břiše, pohyby horních končetin při plaveckých způsobech znak a prsa, nebo cvičení ve vodě zaměřené na zvýšení dechové kapacity hrudníku. Fyzioterapeutické postupy mohou být doplněny o manuální lymfodrenáž nebo přístrojovou. Lázeňská léčba je indikována lékařem do 2 let u nemocných po ukončení onkochirurgické léčby. Kontrolní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření Hodnocení vlivu pohybové aktivity a ověření správnosti provádění viz vstupní vyšetření.

12 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 12 po operaci mammy Kontrolní fyzioterapeutické vyšetření v plánovaném intervalu 1x za 2 týdny. D. FÁZE REKONVALESCENCE Rehabilitace léčebná, sociální a psychologická. E. FÁZE UDRŽOVACÍ Celoživotní proces cyklická autoterapie. Rizika fyzioterapie Rizika fyzioterapie: tromboflebitida HK i DK, embolizace. Komplikace: bolest*, neuralgie a parestézie HK na operované straně, paréza plexus brachialis, trofické změny na HK operované strany, syndrom bolestivého ramene, změna v psychice, lymfedém. * Bolestivost se může objevit bezprostředně po operaci nebo po několika dnech, týdnech, event. měsících (např. až po 6 měsících). Může ji způsobovat radiační fibróza pojivové tkáně, chemoterapie v oblasti pažního pletence, a nebo druhotné poškození nervově cévního svazku spojené s lymfedémem. Možnou příčinou bolesti je i nedodržování režimových opatření, např. přetěžování operované končetiny. C3. Podmínky ukončení procesu péče Výstupní kritéria pacienta Výstupní kritéria pacienta: 1. Subjektivní i objektivní zlepšení klinického stavu. 2. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. 3. Optimalizace svalového tonu a redukce svalových dysbalancí. 4. Zlepšení pohybových stereotypů, koordinace a somatosenzorických funkcí. 5. Úprava postury. 6. Protetika. 7. Zvládnutí autoterapeutických cviků a režimová opatření. Stav po ukončení předmětné fáze fyzioterapie je závislý na: obecných principech léčby, aktivním přístupu klienta k léčebnému procesu, pravidelném pohybovém režimu, který je adekvátní stupni onemocnění, úpravě životosprávy, pravidelné a důsledné farmakoterapii, léčbě přidružených onemocnění a snižování rizikových faktorů.

13 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 13 Prognóza pacientů: závisí na stadiu vlastního onemocnění, na pozitivním přístupu k fyzioterapii a na aktivní účasti klienta na stanoveném fyzioterapeutickém plánu. Primární prevence fyzioterapie se neúčastní primární prevence Prognóza Prevence Sekundární prevence edukace populace o rizikových faktorech metoda samovyšetřování úprava životního stylu Terciární prevence edukace populace o rizikových faktorech metoda samovyšetřování dodržování režimových opatření, správná výživa, nekouřit, nekonzumovat alkohol, ochrana prsů před poraněním, samovyšetřování prsů, ochrana před virovými infekcemi a nadměrným opalováním zařazení do dispenzárního programu Doporučení další péče: Kontaktovat centra občanské sdružení pacientů mamma help. D. Výsledky kritéria a indikátory kvality péče Tabulka 1: Výsledky kritéria a indikátory kvality péče T Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Podmínky zahájení péče Anamnéza Záznam anamnézy Vstupní vyšetření, kineziologický a vstupního vyšetření rozbor, palpační vyšetření kůže, v dokumentaci. podkoží, vyšetření kožní řasy, palpační vyšetření svalů v klidu, reflexní změny, tvar a hybnosti páteře, goniometrie, svalové síly, svalových dysbalancí, svalových zkrácení, somatosenzorického systému, hodnocení ADL kvality pohybu.

14 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 14 po operaci mammy Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Proces 1. předoperační stadium Záznam v dokumentaci edukace o zvolené metodice. 2. pooperační stadium kinezioterapie 3. posthospitalizační stadium kinezioterapie fyzikální terapie hydrokinezioterapie Podmínky ukončení péče Splnění výstupních kritérií. Záznam v dokumentaci. 1. Subjektivní i objektivní zlepšení klinického stavu. 2. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. 3. Optimalizace svalového tonu a redukce svalových dysbalancí. 4. Zlepšení pohybových stereotypů, koordinace a somatosenzorických funkcí. 5. Úprava postury. 6. Protetika. 7. Zvládnutí autoterapeutických cviků a režimová opatření. 8. Edukace pacienta. E. Odkazy na literaturu 1. Bauer, J. a kol.: Obecná a speciální onkologie. Praha: Anomal vydání, 204 s., učební texty pro studující lékařských fakult. 2. Bechyně, M., Bechyňová, R.: Mízní otok lymfedém, komplexní terapie. Praha: Phlebomedica, spol. s r. o vydání, 315 s. ISBN Dražan, L., Měšťák, J.: Rekonstrukce prsů po mastektomiích. Praha: Grada Publishing 2006, 1. vydání. 4. Hromádková, J. a kol.:. H&H Vyšehradská, s r.o., Jinočany 1999, 1. vydání, 428 s. ISBN Hussainová, M.: Praktický rádce pro ženy po operaci rakoviny prsu. Praha: Erika 1993, 1. vydání, 149 s. ISBN Kol. autorů: u žen po operaci prsu. Teplice: Portus vydání, 19 s. 7. Kopecký, J., Vodvářka, P., Sumerová, J.: Žena po operaci prsu a jak dále? Ostrava: Cicero Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, 1. vydání, 76 stran. ISBN

15 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str Kopecký, J., Sumerová, J., Kopecká, P.: Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava 2000: Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, 1. vydání, 62 s. ISBN Sobin, L. H., Wittekind, Ch.: UICC Klasifikace zhoubných novotvarů. A. John Wiley & sons, INC., Publication 2002, New York. 6. vydání, česká verze 2004, 196 s. ISBN Vorlíček, J., Abrahámová, H., Vorlíčková a kol.: Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada vydání, 328 s. ISBN Internetové zdroje: Lymfedém: Karcinom prsu:

16 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 16 po operaci mammy DIAGRAM Vývojový diagram 1: po operaci mammy Pacientka před operací mammy A. fáze předoperační Vstupní FZT vyšetření, Edukace pacientky mastektomie segmentektomie Bez komplikací S komplikacemi: Postmastektomický sy Sy humeroscapularis lymfedém 7 10 dní (stehy) JIP nebo standardní odd. B. fáze pooperační Kontrolní FZT vyšetření, Kinezioterapie, Výstupní FZT vyšetření 3 4 dny standardní odd. dle stavu Ambulantní zařízení C. fáze posthospitalizační vstupní FZT vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, hydrokinezioterapie, kontrolní FZT vyšetření, splnění výstupních kritérií, výstupní FZT vyšetření Ambulantní zařízení Lázeňská léčba (do 2 let) D. fáze rekonvalescence rehabilitace léčebná rehabilitace sociální rehabilitace psychologická Celoživotní proces Cyklická autoterapie bez komplikací E. fáze udržovací Celoživotní proces Cyklická autoterapie s komplikacemi (lymfedém, sy. humeroscapularis) ambulantní zařízení Ukončení procesu péče: Doživotní dispenzarizace pacientky.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Pediatrie Obezita u dûtí str. 1 Obezita u dětí Standard léčebného plánu A. Identifikaãní údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

REKONSTRUKCE PRSU PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ 1 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: direct@mou.cz tel.: 5 4313 1111, 4314 Autor: MUDr. Oldřich

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze)

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) SEKCE NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) Autoři: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Hlavní recenzent:

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 18. - 19. 6. 2010 v Olomouci Olomouc 2010 1 Obsah 1. PARKINSONOVA

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra speciální pedagogiky Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu po mastektomii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Rekonstrukce prsu po mastektomii Bakalářská práce Autor: Obor: Jana Kimáková Ekonomika a management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více