F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4"

Transkript

1 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 1 po operaci mammy Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu odpovídá: Autorská doména: Kdo péči poskytuje: Odbornosti (dle číselníku VZP): 902 UNIFY ČR MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. S. Urbancová, Mgr. B. Věchtová Jorga Sumerová, Zora Buňatová První autorská verze CEESTAHC UNIFY CEESTAHC UNIFY Fyzioterapeut, viz zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění Komu je péče poskytována: Pacientům/klientům s výše uvedenou diagnózou C 50. Poznámka: Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě připomínek dalších odborníků a CEESTAHC Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 2 po operaci mammy B. Věcný rámec standardu B1. Vymezení věcného rámce standardu Cíl: Cílem dokumentu je stanovení optimální úrovně kvality fyzioterapie u klientů s výše uvedenou diagnózou. je důležitou součástí komplexní léčby po chirurgických výkonech mammy a prevencí před možnými komplikacemi. Pojmy a zkratky Použité pojmy: antalgické protibolestivé axilla podpažní jamka C-páteř krční páteř C-Th přechod přechod mezi dolní krční a horní hrudní páteří (C6 Th1) disekce axily (axilární lymfadenektomie) operace doplňující segmentektomii a mastektomii; spočívá v odstranění a histologickém vyšetření mízních uzlin stejnostranné podpažní jamky dolní fixátory lopatek mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, m. serratus anterior edém otok epitéza náhrada prsu (lehké pooperační epitézy a dynamické epitézy, podobné konzistence jako normální prs) expektorace vykašlávání hematom krevní podlitina horní fixátory lopatek horní část m. trapezius a mm.levatores scapulae hypestézie snížená citlivost na podněty fibrotické změny vazivové změny kinezioterapie léčba pohybem lumpektomie odstranění nádoru až do zdravé tkáně lymfedém druh otoku způsobený poruchou odtoku tkáňového moku z postižené končetiny; mamma prs mastektomie chirurgické odstranění prsní žlázy parestézie nepříjemné senzitivní vjemy, objevující se bez jakéhokoli zevního podnětu (mravenčení, brnění, svědění aj.)

3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 3 participace spoluúčast, podíl per primam zhojení rány bez komplikací radiační fibróza podkožní zjizevnatění retraktivní svraštěné, stažené, zkrácené segmentektomie odstranění části prsu (záchovné operace) sentinelová uzlina první spádová uzlina svalová dysbalance svalová nerovnováha Použité zkratky: ADL běžné denní činnosti (Activities of Daily Living) DG dechová gymnastika LK loketní kloub RK ramenní kloub TEN tromboembolická nemoc TPs spoušťové body (trigger-points) Definice onemocnění: Karcinom prsu je nádor v prsu, který se chová agresivně, pohlcuje své okolí, je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů a není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit smrt. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen a může je postihnout v kterémkoliv věku. Představuje asi 32 % všech maligních nádorů. Klasifikace onemocnění: Klasifikace se používá pouze pro karcinomy a týká se jak mužského, tak ženského prsu. Diagnóza by měla být histologicky ověřena. Měla by být uvedena i anatomická sublokalizace, i když se na ni při klasifikaci nebere ohled. V případě vícečetných současně se vyskytujících primárních nádorů v jednom prsu by se pro klasifikaci měl použít nádor s nejvyšší kategorií T. Současně se vyskytující oboustranné nádory prsu by měly být klasifikovány samostatně, aby bylo možné případy rozdělit podle histologického typu. Definice Klasifikace onemocnění T N M nádor regionální mízní uzliny vzdálené metastázy (MX nelze hodnotit, M0 nejsou vzdálené metastázy, M1 vzdálené metastázy)

4 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 4 po operaci mammy T Tabulka 1: Rozdělení do stadií Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium I T1 1 N0 M0 Stadium IIA T0 N1 M0 T1 1 N1 M0 T2 N0 M0 Stadium IIB T2 N1 M0 T3 N0 M0 Stadium IIIA T0 N2 M0 T1 1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1, N2 M0 Stadium IIIB T4 N0, N1, N2 M0 Stadium IIIC jakékoliv T N3 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1 Poznámka: 1 T1 včetně T1mic T Tabulka 2: Souhrnná klasifikace onemocnění Prs Tis in situ T1 2 cm T1mic 0,1 cm T1a > 0,1 cm a 0,5 cm T1b > 0,5 cm a 1 cm T1c > 1 cm a 2 cm T2 > 2 cm a 5 cm T3 > 5 cm T4 stěna hrudní / kůže T4a stěna hrudní T4b edém kůže / ulcerace, satelitní kožní uzly T4c obě 4a a 4b T4d zánětlivý karcinom

5 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 5 Prs N1 pohyblivé axilární pn1mi mikrometastázy > 0,2 mm a 2 mm pn1a pn1b pn1c 1 3 axilární uzliny vnitřní mamární uzliny s mikrometastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky neprůkazné 1 3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými metastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky neprůkazné N2a fixované axilární pn2a 4 9 axilárních uzlin N2b vnitřní mamární, pn2b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, bez axilárních klinicky zjevné uzlin N3a podklíčkové pn3a 10 axilárních uzlin nebo podklíčková uzlina (uzliny) N3b vnitřní mamární pn3b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, s axilární a axilární uzlinou (uzlinami), nebo > 3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými metastázam i při biopsii sentinelové uzliny, avšak klinicky neprůkazné N3c nadklíčkové pn3c nadklíčkové Základní léčebné postupy jsou: A. Lokální (veškeré léčebné zákroky týkající se vlastní prsní žlázy a okolních struktur): 1. chirurgická léčba, 2. radioterapie (ozařování). B. Systémové 1. chemoterapie, 2. hormonální léčba, 3. biologická léčba monoklonální protilátky (Herceptin, Avastin). C. Podpůrná léčba (např. poradenství, psychoterapie, enzymatoterapie, paliativní léčba apod.). Chirurgické výkony u operabilního karcinomu prsu: a) modifikovaná radikální mastektomie, b) totální mastektomie, c) mastektomie šetřící kůži, d) kvadrantektomie, segmentální mastektomie, axilární disekce, e) lumpektomie, tumorektomie, široká excize a axilární disekce,

6 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 6 po operaci mammy f) lumpektomie, tumorektomie, široká excize, kvadrantektomie bez axilární direkce, g) rekonstrukční operace v jedné době (po provedení mastektomie), h) odložená rekonstrukční operace (u plánované radioterapie či chemoterapie nebo nejisté prognózy). Po operaci prsu a následné léčbě chemoterapií a aktinoterapií se může u části žen (4 10 %) vyvinout postmastektomický bolestivý syndrom (Vorlíček, 2006). Následné funkční a strukturální změny onemocnění Chirurgická léčba představuje pro pacienta zásah do měkkých tkání a také po psychické stránce je velice náročná. Operace mammy je odstranění části nebo celého prsu a lymfatických uzlin v podpaží na straně operovaného prsu. Po chirurgickém výkonu v důsledku retraktivních změn může dojít k redukci mízního řečiště a vzniku lymfedému. Jizvy či indukované fibrotické změny kůže a podkoží jsou překážkou volného odtoku tkáňové tekutiny. Často vzniká pocit změněné citlivosti v okolí jizvy. Na operované straně se může rozvinout syndrom zmrzlého ramene (periarthritis humeroscapularis), tuto paži nemocní podvědomě šetří a drží ji v antalgickém postavení. Často vidíme omezení pohyblivosti lopatky se svalovou dysbalancí na operované straně, provázené bolestí v oblasti krční a hrudní páteře. Také bývá bolestivá operovaná strana hrudníku a mezižebří, spojená se sníženou pohyblivostí podkožních struktur a fascií. Je změněn dechový stereotyp a rozvíjí se nesprávné držení těla. Zafixování nesprávného vertikálního držení těla je rizikovým faktorem pro vznik komplikací. Na jeho rozvoji se může podílet i nepravidelné nošení prsní epitézy. Kinezioterapie směřuje k redukci bolesti, úpravě svalových dysbalancí a obnovení správných pohybových stereotypů. Využívá k tomu manuálních technik terapie měkkých tkání, mobilizací kloubů, protažení zkrácených svalů. Svalstvo trupu je aktivováno izometrickou svalovou kontrakcí, využíváme i prvky Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (Knott, Voss, 1968). Mobilizaci nervového systému (dle australského fyzioterapeuta D. Butlera) nebo konceptu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Brüggera (Brügger, 2000). Důležitý význam má i respirační fyzioterapie, umožňující nácvik volního dýchání hlavně do operované strany. Participace navazuje na operační výkon, a proto je třeba se seznámit s operačním protokolem. Správně vedenou fyzioterapií si většina klientek (i při komplikovanějším průběhu léčby) může zachovat soběstačnost a mohou vykonávat fyzicky méně náročná zaměstnání.

7 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 7 B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění Výskyt: Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem převážně žen. Během posledních 20 let se jeho počty zdvojnásobily. Incidence karcinomu prsu se zvyšuje s věkem, zdvojuje se každých 10 let až do menopauzy. Nejprudší vzestup je po 50. roce věku. Před 20. rokem je výskyt karcinomu prsu vzácný. V České republice se během 28 let pozoruje přesun incidence do mladších věkových kategorií, což začíná být patrné již ve věkové skupině let. Mortalita se rovněž zvyšuje, ale její vzrůst je méně strmý než vzrůst incidence (Vorlíček, 2006) Výskyt onemocnění Graf 1: Zhoubné nádory (C50) B3. Kvalifikační předpoklady Instituce poskytující fyzioterapeutickou péči: Viz zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných krajskými úřady. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR. Instituce

8 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 8 po operaci mammy Primární péče Strategii komplexní nádorové léčby stanoví komise s účastí odborníků v oborech gynekologie, onkologie, patologie a dalších participujících, např. z plastické chirurgie, interny. Následná péče Centra komplexní onkologické péče, rehabilitační centra, ambulantní a lázeňská zařízení, domácí prostředí. Personál Technické předpoklady Odborný personál Fyzioterapeut viz zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Technické předpoklady: Viz zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších právních předpisů. Jiné předpoklady: Výhodou je přístrojové vybavení pro přístrojovou pneumatickou presoterapii. C. Proces péče (viz vývojový diagram 1) C1. Vstupní podmínky procesu péče Vstupní kritéria pacienta je zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře.

9 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 9 C2. Vlastní proces péče Léčba Léčba fyzioterapeutická je zahájena vždy vstupním fyzioterapeutickým vyšetřením a člení se na několik fází: 1. Fáze předoperační 2. Fáze pooperační 3. Fáze posthospitalizační 4. Následná péče Fáze rekonvalescence Vstupní fyzioterapeutické vyšetření se stanovením cílů 1. anamnéza 2. kineziologický rozbor antropometrie hmotnost, výška, obvody HKK, palpační vyšetření kůže, podkoží, vyšetření kožní řasy, jizvy goniometrie ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí svalová dysbalance vyšetření hybných stereotypů, svalové zkrácení svalová síla v oblasti lopatky, horní končetiny a trupových svalů 3. stanovení fyzioterapeutického plánu Kritéria vyšetření omezený rozsah pohybu v ramenním kloubu, omezení pohyblivosti lopatky, krční a hrudní páteře, porucha stereotypu dýchání. Léčba Vstupní fyzioterapeutické vyšetření Analýza výsledků vyšetření a stanovení cílů terapie Cíle fyzioterapie: Prevence pooperačních komplikací například bronchopneumonií, oběhových poruch HK i DK. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. Obnovení fyziologického rozsahu pohybu HK, hrudníku a úprava správného dechového stereotypu. Korekce vertikálního držení těla. Edukace, u žen také o správném používání prsní epitézy. Léčba dle stadia a závažnosti onemocnění A. FÁZE PŘEDOPERAČNÍ Kinezioterapie na chirurgických odděleních a odděleních plastické chirurgie a je zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře. Anamnéza. Vstupní fyzioterapeutické vyšetření: Léčba

10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 10 po operaci mammy kineziologický rozbor: antropometrie hmotnost, výška, obvody HK palpační vyšetření kůže, podkoží, vyšetření kožní řasy, jizvy goniometrie ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí svalová dysbalance vyšetření hybných stereotypů, svalové zkrácení svalová síla v oblasti lopatky, horní končetiny a trupových svalů Stanovení fyzioterapeutického plánu. Edukace seznámení s náplní fyzioterapie, kterou bude klientka provádět po operaci, například polohování operované končetiny, nácvik sebeobsluhy, správného dechového stereotypu s důrazem na prohloubený výdech, DG, nácvik vykašlávání s fixací rány, kondiční cvičení a nácvik celkové i místní relaxace k příznivému ovlivnění psychiky. B. FÁZE POOPERAČNÍ Dle indikace a závažnosti chirurgického výkonu a stavu probíhá fyzioterapie na JIP nebo standardním oddělení. Vstupní pooperační vyšetření provádíme s ohledem na zavedený drén a stav operační rány: aspekce, palpace, antropometrie, orientační hodnocení rozsahu pohybu horní končetiny na operované straně, vyšetření dechového stereotypu. Podle náročnosti operačního zákroku a časového odstupu od operace zařazujeme kinezioterapii v poloze v leže, v sedě, ve stoji: bandážování HK na operované straně, prevence pooperačních komplikací, TEN, expektorace prevence pneumonií, dechová a relaxační cvičení, optimalizace dechového vzoru, polohování HK do abdukce a mírné elevace ve spánku, prevence oběhových poruch, nácvik běžných denních aktivit (ADL), cviky k uvolnění svalového napětí v oblasti šíje a pletence ramenního, měkké techniky a mobilizace kloubů, později cvičení doplňujeme drenážními cviky, např. rytmické mačkání soft míčku pro zlepšení cévního a lymfatického oběhu, nebo jako prevence vzniku lymfatického otoku HK, úprava posturálního vzoru před propuštěním domů, příznivé ovlivnění psychiky. Kinezioterapie je prováděna od prvního pooperačního dne individuální formou. Po dobu zadrénování je třeba provádět všechny pohyby v ramenním kloubu šetrně, aby nedošlo k uvolnění drénu. Všechny cviky je třeba provádět pomalu s kontrolou pohybu a respektování bolestivosti. Pohyby začíná neoperovaná končetina. Je důležité dbát na plné rozsahy pohybu v ramenních, loketních i zápěstních kloubech. Mezi jednotlivé cviky vkládat 2 3minutové uvolnění. je prováděna převážně vleže na lůžku, později vsedě na židli, ve stoji do pocitu únavy a vždy respektujeme subjektivní pocity a bolest.

11 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 11 Před propuštěním klientů do domácího prostředí je důležitá edukace viz příloha č. 1. Výstupní fyzioterapeutické vyšetření hodnocení vlivu pohybové aktivity a ověření správnosti provádění viz vstupní vyšetření. C. FÁZE POSTHOSPITALIZAČNÍ Následná péče Kinezioterapie, fyzikální terapie, hydrokinezioterapie. Centra komplexní onkologické péče, rehabilitační centra, ambulantní a lázeňská zařízení, domácí prostředí. Vstupní fyzioterapeutické vyšetření. Cíle fyzioterapie: prevence vzniku komplikací lymfedému, péče o jizvu, úprava svalových dysbalancí, aktivace svalů hlubokého stabilizačního systém, zlepšení dechové mechaniky, úprava posturálního vzoru, celková relaxace (Schultzův autogenní trénink). v období rekonvalescence probíhá v ambulantních rehabilitačních pracovištích buď individuálně, nebo ve skupinách, v poloze vleže, vsedě, ve stoji nebo ve vodě. Kinezioterapie, fyzikální terapie, hydroterapie. Součástí fyzioterapeutického plánu je edukace v problematice péče o jizvu (jemné vibrační chvění, míčkování, tlaková masáž, myofasciální technika, sprchování). Kinezioterapie: dechová a relaxační cvičení, optimalizace dechového vzoru, nácvik běžných denních aktivit (ADL), cviky k uvolnění svalového napětí v oblasti šíje a pletence ramenního, měkké techniky a mobilizace kloubů, PIR, AGR s fixací jizvy kontralaterální HK, později cvičení doplňujeme drenážními cviky, např. rytmické mačkání soft míčku pro zlepšení cévního a lymfatického oběhu, nebo jako prevence vzniku lymfatického otoku HK, antiedematózní celkový program. Vhodné je cvičení ve vodě, kdy plavecká hodina může obsahovat například splývavé polohy vleže na zádech, na břiše, pohyby horních končetin při plaveckých způsobech znak a prsa, nebo cvičení ve vodě zaměřené na zvýšení dechové kapacity hrudníku. Fyzioterapeutické postupy mohou být doplněny o manuální lymfodrenáž nebo přístrojovou. Lázeňská léčba je indikována lékařem do 2 let u nemocných po ukončení onkochirurgické léčby. Kontrolní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření Hodnocení vlivu pohybové aktivity a ověření správnosti provádění viz vstupní vyšetření.

12 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 12 po operaci mammy Kontrolní fyzioterapeutické vyšetření v plánovaném intervalu 1x za 2 týdny. D. FÁZE REKONVALESCENCE Rehabilitace léčebná, sociální a psychologická. E. FÁZE UDRŽOVACÍ Celoživotní proces cyklická autoterapie. Rizika fyzioterapie Rizika fyzioterapie: tromboflebitida HK i DK, embolizace. Komplikace: bolest*, neuralgie a parestézie HK na operované straně, paréza plexus brachialis, trofické změny na HK operované strany, syndrom bolestivého ramene, změna v psychice, lymfedém. * Bolestivost se může objevit bezprostředně po operaci nebo po několika dnech, týdnech, event. měsících (např. až po 6 měsících). Může ji způsobovat radiační fibróza pojivové tkáně, chemoterapie v oblasti pažního pletence, a nebo druhotné poškození nervově cévního svazku spojené s lymfedémem. Možnou příčinou bolesti je i nedodržování režimových opatření, např. přetěžování operované končetiny. C3. Podmínky ukončení procesu péče Výstupní kritéria pacienta Výstupní kritéria pacienta: 1. Subjektivní i objektivní zlepšení klinického stavu. 2. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. 3. Optimalizace svalového tonu a redukce svalových dysbalancí. 4. Zlepšení pohybových stereotypů, koordinace a somatosenzorických funkcí. 5. Úprava postury. 6. Protetika. 7. Zvládnutí autoterapeutických cviků a režimová opatření. Stav po ukončení předmětné fáze fyzioterapie je závislý na: obecných principech léčby, aktivním přístupu klienta k léčebnému procesu, pravidelném pohybovém režimu, který je adekvátní stupni onemocnění, úpravě životosprávy, pravidelné a důsledné farmakoterapii, léčbě přidružených onemocnění a snižování rizikových faktorů.

13 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 13 Prognóza pacientů: závisí na stadiu vlastního onemocnění, na pozitivním přístupu k fyzioterapii a na aktivní účasti klienta na stanoveném fyzioterapeutickém plánu. Primární prevence fyzioterapie se neúčastní primární prevence Prognóza Prevence Sekundární prevence edukace populace o rizikových faktorech metoda samovyšetřování úprava životního stylu Terciární prevence edukace populace o rizikových faktorech metoda samovyšetřování dodržování režimových opatření, správná výživa, nekouřit, nekonzumovat alkohol, ochrana prsů před poraněním, samovyšetřování prsů, ochrana před virovými infekcemi a nadměrným opalováním zařazení do dispenzárního programu Doporučení další péče: Kontaktovat centra občanské sdružení pacientů mamma help. D. Výsledky kritéria a indikátory kvality péče Tabulka 1: Výsledky kritéria a indikátory kvality péče T Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Podmínky zahájení péče Anamnéza Záznam anamnézy Vstupní vyšetření, kineziologický a vstupního vyšetření rozbor, palpační vyšetření kůže, v dokumentaci. podkoží, vyšetření kožní řasy, palpační vyšetření svalů v klidu, reflexní změny, tvar a hybnosti páteře, goniometrie, svalové síly, svalových dysbalancí, svalových zkrácení, somatosenzorického systému, hodnocení ADL kvality pohybu.

14 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 14 po operaci mammy Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Proces 1. předoperační stadium Záznam v dokumentaci edukace o zvolené metodice. 2. pooperační stadium kinezioterapie 3. posthospitalizační stadium kinezioterapie fyzikální terapie hydrokinezioterapie Podmínky ukončení péče Splnění výstupních kritérií. Záznam v dokumentaci. 1. Subjektivní i objektivní zlepšení klinického stavu. 2. Ovlivnění bolesti nefarmakologickými prostředky. 3. Optimalizace svalového tonu a redukce svalových dysbalancí. 4. Zlepšení pohybových stereotypů, koordinace a somatosenzorických funkcí. 5. Úprava postury. 6. Protetika. 7. Zvládnutí autoterapeutických cviků a režimová opatření. 8. Edukace pacienta. E. Odkazy na literaturu 1. Bauer, J. a kol.: Obecná a speciální onkologie. Praha: Anomal vydání, 204 s., učební texty pro studující lékařských fakult. 2. Bechyně, M., Bechyňová, R.: Mízní otok lymfedém, komplexní terapie. Praha: Phlebomedica, spol. s r. o vydání, 315 s. ISBN Dražan, L., Měšťák, J.: Rekonstrukce prsů po mastektomiích. Praha: Grada Publishing 2006, 1. vydání. 4. Hromádková, J. a kol.:. H&H Vyšehradská, s r.o., Jinočany 1999, 1. vydání, 428 s. ISBN Hussainová, M.: Praktický rádce pro ženy po operaci rakoviny prsu. Praha: Erika 1993, 1. vydání, 149 s. ISBN Kol. autorů: u žen po operaci prsu. Teplice: Portus vydání, 19 s. 7. Kopecký, J., Vodvářka, P., Sumerová, J.: Žena po operaci prsu a jak dále? Ostrava: Cicero Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, 1. vydání, 76 stran. ISBN

15 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str Kopecký, J., Sumerová, J., Kopecká, P.: Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava 2000: Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, 1. vydání, 62 s. ISBN Sobin, L. H., Wittekind, Ch.: UICC Klasifikace zhoubných novotvarů. A. John Wiley & sons, INC., Publication 2002, New York. 6. vydání, česká verze 2004, 196 s. ISBN Vorlíček, J., Abrahámová, H., Vorlíčková a kol.: Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada vydání, 328 s. ISBN Internetové zdroje: Lymfedém: Karcinom prsu:

16 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI str. 16 po operaci mammy DIAGRAM Vývojový diagram 1: po operaci mammy Pacientka před operací mammy A. fáze předoperační Vstupní FZT vyšetření, Edukace pacientky mastektomie segmentektomie Bez komplikací S komplikacemi: Postmastektomický sy Sy humeroscapularis lymfedém 7 10 dní (stehy) JIP nebo standardní odd. B. fáze pooperační Kontrolní FZT vyšetření, Kinezioterapie, Výstupní FZT vyšetření 3 4 dny standardní odd. dle stavu Ambulantní zařízení C. fáze posthospitalizační vstupní FZT vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, hydrokinezioterapie, kontrolní FZT vyšetření, splnění výstupních kritérií, výstupní FZT vyšetření Ambulantní zařízení Lázeňská léčba (do 2 let) D. fáze rekonvalescence rehabilitace léčebná rehabilitace sociální rehabilitace psychologická Celoživotní proces Cyklická autoterapie bez komplikací E. fáze udržovací Celoživotní proces Cyklická autoterapie s komplikacemi (lymfedém, sy. humeroscapularis) ambulantní zařízení Ukončení procesu péče: Doživotní dispenzarizace pacientky.

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště 1 K. Neumannová, 1 J. Zatloukal, 2 V. Koblížek 1 Katedra fyzioterapie, FTK UP 2 Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Plicní rehabilitace: definice

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013)

Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013) Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování Verze 6 (1. 7. 2013) Verze 6 Ve verzi 6 byla oproti původní verzi rozhraní přidána položka intervalový karcinom v tabulce

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

F/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu

F/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu Programy kvality a standardy léčebných postupů TEP kolenního kloubu str. 1 Totální endoprotéza kolenního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé:

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu

F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Programy kvality a standardy léčebných postupů TEP kyčelního kloubu str. 1 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé:

Více

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Rozdělení vertebrogenních bolestivých syndromů (VAS) 1. VAS = projev organického

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

RHB 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

RHB 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje RHB 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2010 Tondrová Irena Bc. REHABILITACE REHABILITACE 1/ cíle rehabilitace Obnova schopností,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více