Kult života. Mysli. Jednej. Žij. neomezená četnost vyšetření. použitelná po 1. menstruaci 0 % radioaktivity 0 % záření nebolestivé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kult života. Mysli. Jednej. Žij. neomezená četnost vyšetření. použitelná po 1. menstruaci 0 % radioaktivity 0 % záření nebolestivé"

Transkript

1

2

3

4 Kult života Měření, zobrazování, vyhodnocování, sledování a ovlivňování procesů ve tkáni ženského prsu vedoucích k nežádoucím projevům. neomezená četnost vyšetření Mysli použitelná po 1. menstruaci 0 % radioaktivity 0 % záření nebolestivé Jednej neinvazivní mobilní pro těhotné i kojící vyšetření vleže i vestoje Žij libovolná velikost prsu mnoholetý informační náskok Prvním a důležitým znakem vysokého rizika vývinu nežádoucího projevu v těle ženy je abnormální nález hormonálních procesů v prsu. Estrogenové dominance. Jeho důležitost je mnohem vyšší než rodinná historie onemocnění. Prevence je naše schopnost sledovat v počátečním stadiu procesy vedoucí v dalších letech k nežádoucím projevům. Normalizace rovnováhy hormonu v prsu může být prvním a nejefektivnějším krokem. Nalezneme metabolické procesy v prsu, o kterých víme, že způsobují nevratné následky a doporučíme způsob jejich ovlivnění.

5 METODA BYLA VYVINUTA PRO ŽENY PO 1. MENSTRUACI, KTERÉ DOPOSUD NEBYLY VYŠETŘENY Z TĚCHTO SUBJEKTIVNÍCH A OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ: věkové omezení neexistence přesné přístrojové zobrazovací metody bez omezení četnosti jejího použití odpor k radiačním metodám vyšetření nespokojenost s navrhovaným řešením nálezu nedůvěra v průkaznost samovyšetření neexistence diagnostiky zobrazující procesy v prsu, která by vedla ke včasnému zahájení preventivních a přijatelných opatření nevyhovující diagnostika i terapie osobní důvody nutnost absolvovat vyšetření vstoje malá prsa velká prsa prsa s hustou strukturou fibrocystická prsa těhotenství kojení dostatek informací nedostatek informací imobilita ObŁanskØ sdruen Ambulatorium Masarykova 1019, Modłice tel.:

6 Nádor m že r st až 10 let do velikosti zjistitelné mamografem. V tšin žen je doporu ováno mamografické vyšet ení ve v ku 40 let. 5 10% nádor je z d vod d di ných nebo genetických dispozic. 10% nádor zp sobuje radiace z r zných zdroj. 15% nádor se vyskytuje ve v ku let. 70% nádor prsu nezávisí na rodinné dispozici. 23% nádor je ve v ku pod 49 let. 90% nádor je doposud diagnostikováno až v hmatatelné velikosti. O 77% zvýšené riziko karcinomu prsu p i úmrtí partnera. O 61% se zvýší pravd podobnost zjišt ní nádoru, užije li se kombinace vyšet ovacích metod. P es 90% žen diagnostikované mamografem v prvním stadiu žije 5 let, pouze 58% nádor je zjišt no v tomto ranném stadiu. Nej ast ji zp sobuje nádor úmrtí mezi rokem. Nejagresivn jší a nejzhoubn jší je ve v ku pod 50 let. Zvýšené riziko nádoru je u žen bezd tných a u žen, které mají d ti po 30. roku života. Obézní ženy jsou náchyln jší k rakovin prsu, onemocn ní je diagnostikováno pozd ji, dochází ast ji k falešným záv r m. Ženy s d ív jší diagnózou rakoviny prsu by m ly být následn kontrolovány pravideln v krátkých intervalech. Jako reakci na studii, p i které bylo žen b hem 9 let odborn vedeno k samovyšet ení prsu bez následného snížení úmrtnosti z d vodu rakoviny prsu lze íct,že samovyšet ení odhalí rakovinu prsu v mizivém procentu p ípad! Lars Holmberg, stanovisko švédských onkolog, Regionální onkologické centrum v Uppsale. V Evrop ro n p ibude nových p ípad karcinomu prsu. V R žije žen s diagnózou rakoviny prsu a ro n zem e p ibližn 2000 ze 6000 nov, pozd diagnostikovaných žen.

7 Prvním a d ležitým znakem vysokého rizika vývinu prsního nádoru je abnormální nález hormonálních proces v prsu ženy. Estrogenové dominance. Jeho d ležitost je mnohem vyšší než rodinná historie onemocn ní. Normalizace rovnováhy hormonu v prsu m že být první a nejefektivn jší krok v prevenci vzniku nádoru.. Nalezneme a doporu íme zp sob ovlivn ní hormonálních proces v prsu zp sobujících jako kone né stádium vznik nádoru. O d ležitosti informace vypovídají následky plynoucí z její absence V tšina nádor prsu není doposud odhalena v as. Procesy podmi ující vznik nádor nejsou doposud zobrazovány. Schopnost ovlivn ní podmínek v ranné vývojové fázi zvyšuje pravd podobnost vylé ení na 95%. Rannou fází je v našem chápání prevence to období, ve kterém vznikají vhodné podmínky. Procesy rozpoznáme,m íme, zobrazujeme, ovliv ujeme. Pouze kombinace vyšet ovacích metod m že odhalit procesy vedoucí ke vzniku nádoru nebo nádor samotný. Rakovina prsu není výlu n ženskou záležitostí. Všechny ženy jsou ohroženy rakovinou prsu. U každé osmé ženy se vyvine rakovina prsu. R st nádoru do velikosti 1 cm trvá až 10 let. Do velikosti 3,5 cm roste už jen 1,5 roku. T etina doposud zjišt ných nádor je nalezena ve velikosti do 1 cm. Dv t etiny nádor jsou v tší než 1 cm. Ostatní nejsou nalezeny v bec. Ve v kové skupin žen do 50 let zdvojnásobí sv j objem za 80 dní. Ve v kové skupin nad 50 let zdvojnásobí sv j objem za 157 dní V posledních 30 letech se výskyt rakoviny prsu zdvojnásobil. V posledních 40 letech nepoklesla úmrtnost. V tšina nádor zobrazená mamografem je zobrazena opožd n. Pr vodní znaky ranných stádií rakoviny prsu nelze zjistit mamografem. 20% nádor nem že být ani po letech r stu zobrazeno mamografem. Mnohé typy rakoviny nemohou být z r zných p í in nalezeny mamografem v bec.

8 Rizikové faktory rakoviny prsu Pohlaví Rasa Hormonální substitu ní terapie Antikoncep ní pilulky Abnormální biopsie Hustota prsní tkán Osobní historie rakoviny prsu Rodinná historie Menstrua ní historie Menopauza T hotenství Kojení Radiace Konzumace alkoholu Cvi ení Obezita Stravování V k 1. ACS - Breast Cancer Guidelines and Statistics, Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RI, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. July ;228(3): Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast Cancer and breastfeeding collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50,302 women with breast cancer and 96,973 women without the disease. Lancet. July ;360(9328):

9 4. Kumle M, Weiderpass E, Braaten T Perrson I, Adami HO, Lund E. Use of oral contraceptives and breast cancer risk: The Norweigian-Swedish Women's Lifestyle and Health Cohort Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Nov 2002; 1(11): Gram IT, Funkhouser E, Nordgard L, Tabar L, Ursin G. Oral contraceptive use and mammographic patterns. Eur J Cancer Prev. Jun 2002;11(3); International Agency for Cancer Research (IARC). IARC Handbook of Cancer Prevention. Volume 6: Weight control and physical activity. Lyon: IARC Press; Bianchini F Kaas R, Vainio H. Weight control and physical activity in cancer prevention. Obes Rev. Feb 2002;3(1): McTiernan A, Kooperberg C, White E, et al. Recreational physical activity and the risk of breast cancer in postmenopausal women: the Women's Health Initiative Cohort Study. JAMA. Sep ;290(10): Fentiman IS. Fixed and modifiable risk factors for breast cancer. Int J Clin Pract. Oct 2001;55(8): Hamajima N, Hirose K, Tajima K et al. Alcohol, tobacco and breast cancer - collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 women without the disease. Br J Cancer. Nov ;87(11): Tamimi RM, Hankinson SE, Campos H, et al. Plasma Carotinoids, Retinol and Tocopherols and Risk of Breast Cancer. Am J Epidemiol Jan 15;161(2):

ALKOHOL A KARCINOM PRSU EKONOMICKÉ NÁKLADY

ALKOHOL A KARCINOM PRSU EKONOMICKÉ NÁKLADY ALKOHOL A KARCINOM PRSU EKONOMICKÉ NÁKLADY ALCOHOL AND BREAST CANCER ECONOMIC COSTS IVA ŠMÍDOVÁ Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství, Brno SOUHRN Karcinom prsu je nejčastější

Více

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m VYUŽITÍ REGISTRU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ K HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ PÉČE EXPLOITATION OF THE CANCER REGISTRY FOR THE EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT CARE BEŠKA F., TVRDÍK J., LORENC J. REGIONÁLNÍ

Více

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu po mastektomii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Rekonstrukce prsu po mastektomii Bakalářská práce Autor: Obor: Jana Kimáková Ekonomika a management

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Nikola Bělohlavá

Více

Míra informovanosti ženy o rakovině prsu

Míra informovanosti ženy o rakovině prsu Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Míra informovanosti ženy o rakovině prsu Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Milan Štětina Vypracoval/a:

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Tento důležitý posudek pomůže poskytovatelům veterinární lékařské péče stejně tak majitelům psů dělat správná rozhodnutí. Kdo může žádat víc?

Tento důležitý posudek pomůže poskytovatelům veterinární lékařské péče stejně tak majitelům psů dělat správná rozhodnutí. Kdo může žádat víc? Kooperativní překlad z originálu: http://www.naiaonline.org/pdfs/longtermhealtheffectsofspayneuterindogs.pdf Někdy musí většina z nás, kteří máme zájem o psy, zvážit zda kastrovat nebo ne našeho domácího

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

hormonální látky ve vodách

hormonální látky ve vodách martina jánišová hormonální látky ve vodách metodický materiál pro učitele odborný text martina jánišová hormonální látky ve vodách metodický materiál pro učitele odborný text lipka školské zařízení pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Název ãlánku Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Z chirurgického pohledu urazily nutné zásahy do

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 nyní lepší účinek Doprovodná léčba vaginální mykózy + kyselina hyaluronová pro rychlejší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno V ONKOLOGII Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více