STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ"

Transkript

1 1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí na náůstu motality v důsledku zejména pozdního záchytu nádoového ložiska. Úmtnost klesá úměně s velikostí nádoového ložiska. Dobé výsledky jsou s léčbou i pognosou ložisek kolem mm. Včasná diagnosa má dopad jednak na zlevnění celého léčebného poces, záoveň však zvyšuje šanci na délku kvalitního života. II. Klinická podstata Sceeningem nádoů psu se ozumí vyšetřování žen bez klinických známek onemocnění v pavidelných časových odstupech přesněji, oganizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádoů a přednádoových stavů psu pováděním peventivních vyšetření mam u populace žen, kteé nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádoového onemocnění psu. Způsob vyšetření i jeho kvalita se neliší od diagnostické mamogafie, existují však přísnější kiteia na zobazovací techniku, specialisaci pesonálu a standatizaci hodnocení po hodnocení peiodických výstupových dat (časový audit). Cílem sceeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádoů psů a přednádoových stavů a zvýšení podílu časných stadií akoviny psu na úko stadií pokočilých, což povede ke snížení úmtnosti na toto onemocnění. Dalšími cíly jsou edukce ablačních opeací, dosažení vyššího podílu opeací psů zachovávajících, edukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoteapie. Sceenining nádoů psu se povádí v souvislosti s ostatními komplexními peventivními pohlídkami žen v ámci pevence spolu s edukací pacientek. III. Indikace Na peventivní vyšetření psů na pacovišti s zařazeném do pogamu sceeningu nádoů psu má pávo každá dospělá žena. Podmínkou úhady ze všeobecného zdavotního pojištění je odeslání k vyšetření gynekologem nebo paktickým lékařem. Vyšetření hazené ze všeobecného zdavotního pojištění se povádí ve dvouletých intevalech od 45. do 69. oku věku ženy. Žádanka musí být

2 2 označena kódem peventivních vyšetření, podpisem indikujícího lékaře a azítkem odesílajícího zdavotnického zařízení. - Komě indikace na základě věku ženy může být sceeningové vyšetření psu dopoučeno lékařem také z důvodu vysokého izika vzniku kacinomu psu při výskytu alespoň jednoho případu kacinomu psu u ženských příbuzných klientky v přímé linii, u klientek, jimž byly diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 na specializovaných pacovištích nebo na základě jiného specifického dopoučení pacoviště nádoové genetiky. - Dále může být toto sceeningové vyšetření dopoučeno psychiatem v případě těžké neuotizující kanceofobie vyslovené psychiatem. Také v těchto případech je vyšetření hazeno z postředků veřejného zdavotního pojištění. - Sceeningové vyšetření psu lze povést také ženám bez dopoučení paktika či gynekologa a všem ostatním dospělým ženám, kteé nenaplňují podmínky výše uvedené, a to od 40. oku věku maximálně v jednoočních intevalech. V těchto případech si však žena hadí vyšetření přímou platbou sama. Kontaindikace: - Jedná se o vyšetření s použitím záření, poto by pacientka měla být poučena o škodlivosti záření na plod v případě gavidity. - Mamogafické vyšetření není možné povést u ležící pacientky. IV. Kvalifikace pesonálu Lékař povádějící sceeningové vyšetření psu má minimálně I. atestaci z adiodiagnostiky (adiologie) a musí pokázat specializaci v mamání diagnostice pokazatelnou dosavadní paxí a počtem povedených mamodiagnostických vyšetření - mamogafických i ultasonogafických. Za minimální počet zhodnocených mamogafických vyšetření se považuje po jednoho lékaře vyšetření/ok v posledních 3 letech. Radiologická laboantka či asistentka (popřípadě laboant/asistent) povádějící sceeningovou mamogafii absolvoval/a specializační studium ukončené atestací, případně má jiné ekvivalentní vzdělání. Při pocesu opětovného posuzování pacoviště bude KOMD požadováno, aby v půběhu účasti ve sceeningu lékaři a laboantky absolvovali specializované kuzy zaměřené na diagnostické a oganizační aspekty peventivního vyšetřování psu a poblematiku adiační ochany.

3 3 V. Obecné požadavky na pacoviště Mammodiagnostické pacoviště NNH se řídí obecnými požadavky mammosekce ČRS, kteé zní: - Pacoviště může povádět mamogafický sceening, pokud se mamogafickou diagnostikou zabývá alespoň 3 oky a v minulém oce mamogaficky vyšetřilo nejméně žen. Toto kiteium se bude považovat za splněné i u pacoviště, kteé zaměstnává v mamodiagnostice zkušeného lékaře, kteý pokazatelně zhodnotil mamogamy u minimálně žen očně v posledních 3 letech. - Podáním přihlášky se pacoviště stvzuje vyšetřit ve sceeningovém pogamu nejméně 5000 žen očně a zachovat objednací doby na sceeningové vyšetření nepřesahující dlouhodobě 1 měsíc. - Sceeningové mamodiagnostické pacoviště musí být schopno integace diagnostického pocesu se schopností povést tyto výkony: mamogafii, duktogafii, ultasonogafii psů, cílené intevenční výkony pod sonogafickou kontolou (aspiaci tenkou jehlou, coe-cut biopsii), cílené klinické vyšetření (palpaci, aspekci) a diagnostický pohovo s klientkou sceeningového pogamu. Pokud nepovádí pacoviště samo steeotaktickou lokalizaci a punkci, vyšetření psů magnetickou ezonancí či scintimamogafii, musí zajistit tato vyšetření na nasmlouvaných pacovištích. - Tvání diagnostického pocesu: Diagnostika negativního nálezu má být povedena v jednom dnu, nejpozději do 3 pacovních dnů, aby se předešlo zbytečné nejistotě a psychickému stesu žen, u nichž nelze pokázat žádné známky nádoového onemocnění. I při podezřelých a pozitivních nálezech vyžadujících předopeační bioptické ověření, musí být zaučen co nejychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení pacovní diagnózy nemocné nejpozději do 15 dnů. Pokud bude zapotřebí diagnostiku pozitivního nálezu zcela výjimečně doplnit počítačovou tomogafií, magnetickou ezonancí nebo dalšími specializovanými diagnostickými metodami povozovanými mimo pacoviště, odpovídá čas k učení diagnózy možnostem povedení těchto specializovaných vyšetřovacích metod. VI. Požadavky na technické vybavení pacoviště - Pacoviště zabezpečí, aby používané zdavotnické postředky odpovídaly ustanovením zákona č. 123/2000 Sb., o zdavotnických postředcích a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na přístojové vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí vybavení pacoviště po sceening nádoů psu jsou také nástoje po duktogafii a zařízení a pomůcky po biopsii pováděnou pod ultazvukovou kontolou.

4 4 - Steeotaktické zařízení není nezbytným vybavením pacoviště, předpokládá se však dostupnost této metody v indikovaných případech přímým odesláním klientky na jiné, steeotaxí vybavené pacoviště. Požadavky adiační ochany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. Pacoviště povádějící mamogafický sceening musí: a) mít platné povolení SÚJB ve smyslu ust. 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. včetně schválené dokumentace vnitřní havaijní plán, monitoovací plán a pogam zabezpečování jakosti b) být vybaveno mamogafickým zařízením, kteé odpovídá v příloze č. 3 (testované paamety, dopoučené a požadované toleance) uvedeným požadavkům na jeho kvalitu po sceeningové mamogafické pacoviště, danou požadavky po přejímací zkoušku, c) splňovat další podmínky, dané citovaným zákonem a jeho pováděcími předpisy, tj. zejména - mít pacovníka s opávněním SÚJB k vykonávání soustavného dohledu nad adiační ochanou. Výhodou je, vykonává-li tuto funkci nebo je alespoň k dispozici po kontolu naplňování pogamu zabezpečování jakosti adiologický fyzik v souladu s připavovanou hamonizací podmínek lékařského ozáření s CD 97/43/Euatom (čl. 6), - v souladu se schváleným pogamem zabezpečování jakosti zajistit pavidelné povádění zkoušek dlouhodobé stability (testované paamety, dopoučené a požadované toleance viz příloha č. 3) a povozní stálosti (příloha č. 1 a č. 4) a povádět mamogafický sceening pouze v případě, že testované paamety nepřekačují požadované toleance, uvedené v příloze č. 3 a č. 4. VII. Oganizační požadavky (včetně dokumentace) Návaznost péče při zjištění nádou psu Součástí podmínek po povádění mamogafického sceeningu je jasně definovaná návaznost pacoviště na konkétní chiugické, gynekologické a onkologické ambulance a mamání komise, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádo mohl být bez zbytečného podlení ověřen a teapeuticky řešen v ámci nezbytné intedisciplinání spolupáce. Musí být zajištěna také zpětná infomační vazba mezi lékaři povádějícími chiugickou léčbu, onkology a sceeningovým pacovištěm, kteé je povinno půběžně vyhodnocovat validitu a efektivitu sceeningových vyšetření, kteá povádí.

5 5 Kontinuita sceeningu nádoů psu Pacoviště povádějící sceening vede záznam každé klientky o povedeném peventivním vyšetření a jeho výsledku v písemné, filmové, případně elektonické podobě, přičemž doba achivace se řídí platnými předpisy. Je nezbytné, aby mamogamy předchozích sceeningových vyšetření byly k dispozici na jednom pacovišti, potože o časnosti záchytu nádou psu může ozhodnout dynamika změn v čase. Pacoviště je poto povinno zajistit na vyžádání předání (se souhlasem pacientky) celé dokumentace o dosavadním sceeningovém vyšetření novému pacovišti, kteé peventivní mamodiagnostickou péči o ženu přebíá (například z důvodu změny bydliště nebo na přání ženy). Sledování a vyhodnocování činnosti sceeningového pogamu (datový audit) Sceeningové mamodiagnostické pacoviště sleduje a vyhodnocuje výsledky své činnosti a vyhovění dopoučeným toleancím jednotlivých paametů. Minimálně sleduje tyto údaje: - datum auditu a sledovací období, celkový počet jednotlivých vyšetření v tomto období - počet sceeningových mamogafických vyšetření podle věkových kategoií (po 5 letech od 40. oku věku), bydliště (egion) vyšetřených žen - počet vyžádaných diagnostických mamogafických vyšetření (statistika by měla být povedena odděleně po sceeningová a diagnostická vyšetření) - celkový počet žen dopoučených k dalšímu vyšetření (např. k ultasonogafii, cílenému snímku, biopsii) - počet povedených doplňujících ultasonogafií - počet dopoučení k biopsii (otevřené a coe-cut odděleně) - výsledky bioptických vyšetření: počet benigních nádoů a maligních, oddělené vedení po punkční biopsii (aspiační biopsii tenkou jehlou a coe-cut biopsii) a chiugickou ( otevřenou ) biopsii - údaje o zjištěných kacinomech: histologický typ, velikost, stav lymfatických uzlin a gade dle definitivní histologie - počet intevalových kacinomů (tyto případy je třeba achivovat zvlášť) Ze sledovaných údajů se dopoučuje vypočítat - pocento zúčastněných žen v učitém egionu (ze všech žen v dané věkové skupině v tomto egionu) - spávně pozitivní výsledky - falešně pozitivní výsledky, - pozitivní pediktivní hodnoty - detekční pomě po kacinom u sceeningových případů, tj. počet zjištěných kacinomů na 1000 ve sceeningu mamogaficky vyšetřených žen

6 6 - pocento minimálních kacinomů ze všech nalezených kacinomů (minimální kacinom je definován jako invazivní kacinom 1 cm nebo duktální kacinom in situ (toleance minimálně 30%) - pocento kacinomů s pozitivními lymfatickými uzlinami ze všech nalezených - pocento znovu pozvaných žen k doplňujícímu vyšetření ze všech ve sceeningu mamogaficky vyšetřených žen. Pacoviště mamáního sceeningu poskytuje KOMD, případně Komisi, výsledky datového auditu nejméně jedenkát očně. VIII. Přílohy Příloha 1 až 4.

7 7 Příloha č. 1: Přehled sledovaných paametů ZPS a nezbytné mateiální vybavení k jejich ealizaci Sledovaný paamet 1. Kontola nastavení centální optické hustoty a její dlouhodobé epodukovatelnosti 2. Přítomnost atefaktů 3. Vizuální kontola stavu kazet a zesilujících fólií, suché čištění 4. Senzitometie sledovat: D -min, D -max, C -ind, AvGad. (event. S ind.), měření teploty 5. Vyvolávací automat (atefakty způsobené vyvolávacím pocesem) 6. Doba zpacování filmu 7. Kátkodobá epodukovatelnost centální optické hustoty 8. Kompenzace tloušťky 9. Rozlišení při nízkém kontastu Potřebné mateiální vybavení Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Bodový denzitomet Speciální štětec z velbloudí ssti Senzitomet Motoizovaný denzitomet Vyhodnocovací softwae dopoučeno PC Digitální teplomě Stopky Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Zeslabovací PMMA vstvy 20 mm 3 ks Bodový denzitomet Mamogafický fantom Oientační cena ,- 700, ,- až , , ,- až , , ,- až , , ,- až ,- Četnost Denně Týdně

8 8 10. Fyzikální kontast 11. Vizuální kontola negatoskopu 12. Přesnost síly kompese 13. Homogenita kompese 14. Přesnost tloušťky kompese 15. Analýza opakování snímků 16. Rozlišení při vysokém kontastu 17. Retence ustalovače na filmu 18. Kompenzace napětí 19. Kontakt mezi zesilující fólií a filmem 20. Ochanné osvětlení temné komoy 21. Světlotěsnost kazet 22. Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie 23. Světlotěsnost temné komoy 24. Jas negatoskopu 25. Homogenita jasu negatoskopu 26. Osvětlení místnosti Mamogafický Al klín 3.000,- Analogové nebo digitální váhy Blok pěnového plastu fomátu kazety tloušťky 10 cm Zeslabovací PMMA vstvy 20 mm 3 ks Fantom (čáový) Lupa ,- až , ,- Speciální oztok 500,- Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Bodový denzitomet Testovací mřížka po kontolu kontaktu fólie-film Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Zeslabovací PMMA vstva 20 mm Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Přístoj po měření jasu Candelamet Přístoj po měření jasu Candelamet Přístoj po měření osvětlení Luxmet , ,- až ,- Měsíčně Čtvtletně Pololetně Ročně Vzhledem k fekvenci 1x očně vhodné domluvit v ámci ZDS

9 9 Celkové pořizovací náklady ,- až ,- Příloha č. 2: Požadavky na technické vybavení po mamogafii, UZ 1. Mamogafické pacoviště a) Mamogafické zařízení Části mamogafu Paamet požadavky Geneáto Rentgenka Expoziční automat Vyšetřovací nářadí napájecí napětí entgenky minimální ozsah napětí (kv) typ anody mateiál anody velikost ohniska (mm) přídavná filtace přídavný filt (mateiál) max. poud entgenky I (ma) volitelná poloha a nastavení senzoů počet stupňů zčenání odečtení Q (mas) automatika nastavení vysokého napětí podle tloušťky a složení psu minimální vzdálenost ohnisko-film (cm) motoizovaný vetikální pohyb indikace úhlu otace motoizovaná kompese indikace kompesní síly i během kompese automatická dekompese po expozici indikace tloušťky psu značení expozičních paametů na film Bucky clona; velikost (cm) vysokofekvenční otační Mo 0,1/0,3 (/0,4) *) dva filty Mo (Al,Rh) 100 ano 7 ano ano 60 ano ano ano ano ano ano ano** ano; 18x24, 24x30 ano

10 10 zařízení po mamogafii se zvětšením *) velikost ohniska při vzdálenosti 0,15/0,4 70 cm **) lze zajistit i zařízením po tento účel konstuovaný nebo oganizačním opatřením povozu pacoviště b) Negatoskopy : Vysokofekvenční negatoskop se svítivostí minimálně 4000 cd.m -2 s egulací a pohyblivými clonami. Negatoskop musí být dostatečně velký, aby se mohlo současně kontolovat 8 snímků o velikosti 18x24 cm. c) Bodové světlo s iisovou clonou. d) Vyvolávací automat: Samostatný vyvolávací automat filmů vhodný po mamogafii s možností egulace teploty vývojky a času vyvolávacího pocesu. e) Kazety se zesilující fólií po mamogafiije požadováno minimálně 8 kazet po ozmě 18 x 24 cm a 4 kazety po ozmě 24 x 30 cm. 2. Ultazvukové pacoviště Ultazvukový přístoj musí odpovídat náokům na modení UZ techniku po vyšetřování měkkých tkání. Minimální střední fekvence lineání sondy po vyšetření psu je 7,5 MHz.

11 11 kontolovaný paamet/ověřovaná skutečnost Příloha č. 3: Testované paamety, dopoučené a požadované toleance při přejímacích zkouškách a zkouškách dlouhodobé stability (učené po sceeningová mamogafická pacoviště) ČSN EN požadavek dopoučení poznámka Geneáto 5.2 Rozsah napětí entgenky 23 až 34 Přesnost napětí entgenky < ± 1,0 kv EU Guidelines fo Assuance in Mammogaphy Sceening (dále jen EUG) Repodukovatelnost < ± 1,0 kv EUG Napětí entgenky Celková filtace 5.3 Mateiál 2 filty současné požadavky Celková filtace vyjádřená jako > 0.3 mm Al EUG polotloušťka Ohnisko entgenky 5.4 Velikost ohniska ,1/0,3 ČSN EN Ohnisková vzdálenost > 600 mm EUG Ohnisko-ecepto obazu Vymezení tg pole 5.5

12 12 Vymezení tg svazku světelným polem < ± 2 % ze vzdálenosti ohnisko film Vymezení tg svazku na velikost filmu Přesah adiačního pole v ovině podpěy směem od hudní stěny, na ostatních stanách přesah 2% ze vzdálenosti ohnisko-film Lineaita a epodukovatelnost 5.6 ČSN EN < 5 mm < 3 mm ČSN EN dopoučení - současné požadavky výtěžnosti záření Výtěžnost záření > 30 µgy/masm 2 > 40 µgy/masm 2 EUG Lineaita výtěžnosti záření < ČSN EN dopoučení současné požadavky Repodukovatelnost kemy < ± 2 % Kemový příkon standadního snímku u klinicky používané vzdálenosti při 28 kv Expoziční automat 5.7 Kontola nastavení centální optické hustoty > 7,5 mgy.s mgy.s -1 EUG 1,3 1,8 OD EUG Vaiace se změnou polohy senzoů < ± 0.1 OD současné požadavky Repodukovatelnost standadního 5 % EUG nastavení expozice

13 13 Rozdíl optické hustoty sousedních egulačních stupňů Minimálně 7 volitelných stupňů na jeden stupeň po>1.0 OD OD EUG Q po ukončení expozice mas současné požadavky 1 Odchylky OD po ůzné tloušťky a složení < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD EUG tkáně 1 Odchylky OD po změnu kombinace film folie < ± 0,15 OD < ± 0,10 jsou li používány současné požadavky Odchylky OD po změny napětí < ± 0,15 OD < ± 0,10 EUG 1 Pomě zeslabení 5.8 Pomě zeslabení pvků ve svazku < 0,3 mm Al < 0,3 mm Al ČSN EN entgenového záření lze měřit velice obtížně, nahadit jiným způsobem Kompesní zařízení 5.9 Kompesní deska ČSN EN Vizuální kontola Kompesní síla < 200 N ČSN EN Blokace pohybu amene při kompesi ano Přesnost indikátou tloušťky kompese < ± 5 mm < ± 5 mm současné požadavky Omezení síly Nastavit méně než N současné požadavky

14 14 Přesnost indikátou síly kompese < ± 20 N < ± 10 N ČSN EN současné požadavky Stálost kompese v čase < ± 10 N současné požadavky po dobu 30 s Uložení kompesní desky < ± 2 mm současné požadavky Poloha přední hany kompesní desky a filmu Homogenita kompese 15 mm po EUG asymetickou zátěž 10 mm po symetickou zátěž Nehomogenita adiačního pole < 30 % současné požadavky Změna OD ve vzdálenosti 10 a 120 mm od okaje filmu Stuktuální atefakty žádné EUG Vlastnosti systému Vstupní povchová kema ve vzduchu platí Po optickou hustotu 1,40 OD (± 0,15) 10 mgy (po 40 mm PMMA) 12 mgy (po 45 mmpmma) 20 mgy (po 50 mm PMMA) Rozmazání mřížky nesmí být vidět EUG lamely Fakto mřížky < 3 EUG Expoziční čas < 2 s < 1,5 s EUG EUG

15 15 Negatoskop jas světelného pole maximální jas má být dopoučení EUG s možností egulace > 4000 cd.m cd.m 2 Homogenita jasu < ± 30% cd.m -2 < ± 30% cd.m -2 EUG Vyclonění pole ano EUG Bodové světlo > cd.m -2 > cd.m -2 současné požadavky s egulací jasu a iisovou clonou Lupa ano EUG Zvětšení 2-4x Osvětlené místnosti lze zatemnit na uvedenou úoveň < 50 lx EUG

16

17 17 Příloha č. 4: Testované paamety, fekvence, dopoučené a požadované toleance při zkouškách povozní stálosti (po sceeningová mamogafická pacoviště) Kontolovaný paamet, ověřovaná skutečnost Nastavení centální optické hustoty Repodukovatelnost standadního nastavení expozice ( centální optické hustoty ) kátkodobá Repodukovatelnost ( centální optické hustoty ) - dlouhodobá Odchylky OD po ůzné tloušťky Kompenzace tloušťky Odchylky OD po změnu napětí Kompenzace napětí fekven ce denně, ZDS Požadavky dopoučení test. pomůcka test. přístoj V ozmezí 1,3 1,8 OD včetně optické hustoty podložky a minimální optické hustoty D min týdně < ± 10 % z Q (mas) < ± 5 % z Q (mas) denzitomet denně < ± 0,15 OD < ± 0,15 OD denzitomet týdně < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitomet fantom PMMA 6 měsíců < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitomet fantom požadovky na test. pomůcky/přístoje přesnost epodukovat elnost ±2% v 1,0 ± 1% OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ± 2% ±2% v 1,0 OD ± 2% ± 1% ± 1% - ± 1% -

18 18 Vizuální kontola kompesní desky Homogenita kompese Přesnost indikátou tloušťky kompese Přesnost tloušťky kompese Přesnost indikátou síly kompese Přesnost síly kompese půběžn ě čtvtletn ě čtvtletn ě Nepoškozená PMMA < ± 10 mm měřítko < ± 5 mm měřítko měsíčně < ± 10 N váha Atefakty denně Bez přítomnosti atefaktů Rozlišení při vysokém kontastu Rozlišení při nízkém kontastu Vizuální kontola stavu kazet a fólií týdně 15 lp/mm pomůcka na ozlišení týdně denně < 1.3 % (kontast 6 mm detailu se 45 mm PMMA) podle návodu k pomůcce Nesmí být poškozené uzávěy a závěsy; fólie nesmí být znečistěné, poškábané, či jinak poškozené pomůcka na nízký kontast (mamo fantom)

19 19 Světlotěsnost kazet očně Na filmu nejsou pozoovaná žádná osvětlená místa Kontakt mezi zesilující 3 Optická hustota snímku je mřížka fólií a filmem měsíců v celé ploše homogenní Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie očně < ± 0,15 OD denzitomet Světlotěsnost temné očně Náůst závoje za 4 min < denzitomet komoy Ochanné osvětlení temné komoy Senzitometie efeenční hodnoty D min Index citlivosti Index kontastu D max Senzitometie denní kontola D min Index citlivosti Změna indexu kontastu D max 6 měsíců denně denně denně denně Retence ustalovače filmu čtvtletn ě 0,05 OD Náůst závoje za 4 min < 0,10 OD < 0,20 OD > 2,8 OD 3,6 OD < + 0,03 OD nad efeenční hodnotu < ± 0,10 OD od efeenční hodnoty < ± 0,10 OD od efeenční hodnoty 3,6 OD Dle návodu < 0,18 OD 2,8 3,2 OD 0,02 < ± 5 % OD < ± 5 % OD podle délky achivace denzitomet senzitomet denzitomet senzitomet denzitomet ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ± 1% ± 1% ± 1% ± 2% ± 1% ± 2% ± 1%

20 20 Vizuální kontola negatoskopu negatoskop jas světelného pole týdně očně Povch čelního panelu musí být čistý; clony negatoskopu se musí snadno pohybovat S egulací jasu, při čemž maximální jas má být > 4000 cdm -2 měřič jasu ± 10% ± 5% homogenita jasu očně < ± 30 % měřič jasu ± 10% ± 5% bodové světlo očně > cd.m- 2 měřič jasu ± 10% ± 5% osvětlení místnosti očně 50 lx měřič osvětlení vyvolávací automat denně Bez atefaktů ± 10% ± 5% doba zpacování filmu denně dle dopoučení výobce optimalizace stopky vyvolávacího pocesu soulad skutečné teploty s denně ± 1 0 C ± 0,5 0 C teplomě ± 0,3 ± 0,1 teplotou uvedenou na displeji teplota vyvolávací lázně denně C teplomě ± 0,3 ± 0,1 (na displeji)

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

( + ) t NPV 10000 + + = NPV

( + ) t NPV 10000 + + = NPV Základní pojmy Finanční management Základní pojmy ozhodování a nejčastější omyly ovlivnitelné a neovlivnitelné položky elevantní náklad stálé a poměnné náklady půměné náklady maginální náklady Příklad

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výoční zpáva za ok 2014 Čeven 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 7 1 ÚVOD... 9 1.1 IDENTIFIKACE

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Digitalizace rtg pracoviště na nestátním zdravotnickém zařízení HPC rentgeny radiologické oddělení Barrandov Zadavatel veřejné zakázky: HPC rentgeny, s.r.o.

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Smlouva o dílo č.20038/2012-1383

Smlouva o dílo č.20038/2012-1383 Smlouva o dílo č.20038/2012-1383 1. Smluvní stany Objednatel: Česká epublika - Ministestvo obany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Paha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební spávy Bno

Více

C e Ce e Veškeé tělesné pohybové aktivity vedou k všestannému ozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho chaakteových vlastností (zodpovědnost, spolupáce,

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ÚVOD... 5 1. POCÍTACOVÝ NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJU...

ÚVOD... 5 1. POCÍTACOVÝ NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJU... Obsah ÚVOD... 5 1. POCÍTACOVÝ NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJU.... 6 1.1. Schematický návh... 6 1.1.1. Tvoba schematických znacek... 6 1.1.. Návh elektonického schématu... 7 1.1.3. Definice vlastností soucástek a

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče Péče prvního kontaktu osoby se zdravotním problémem či potřebou kontaktu se zdravotnickým zařízením. Nemoc,

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení Zpracovatelská firma: LED lighting s.r.o. Viničná 26 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Náměstí republiky Název stavby Sereď Slovenská republika Počet stran 4 Počet příloh 2 Datum měření 23.11.2011

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m VYUŽITÍ REGISTRU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ K HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ PÉČE EXPLOITATION OF THE CANCER REGISTRY FOR THE EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT CARE BEŠKA F., TVRDÍK J., LORENC J. REGIONÁLNÍ

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora Přehled produkt u A-LAS řada Laserová závora s analogovým výstupem Laserový paprsek paralelně a stejnoměrně rozložený do kruhového nebo hranatého profilu používaný na měření, polohování a identifikaci

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

Poptávka po nehomogenních penězích základní model

Poptávka po nehomogenních penězích základní model Poptávka po nehomogenních penězích základní model Michal Kvasnička Astakt: Příspěvek se zaývá poptávkou po penězích ve světě, kde klesající egulace finančních thů a klesající tansakční náklady vedou k

Více