STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ"

Transkript

1 1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí na náůstu motality v důsledku zejména pozdního záchytu nádoového ložiska. Úmtnost klesá úměně s velikostí nádoového ložiska. Dobé výsledky jsou s léčbou i pognosou ložisek kolem mm. Včasná diagnosa má dopad jednak na zlevnění celého léčebného poces, záoveň však zvyšuje šanci na délku kvalitního života. II. Klinická podstata Sceeningem nádoů psu se ozumí vyšetřování žen bez klinických známek onemocnění v pavidelných časových odstupech přesněji, oganizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádoů a přednádoových stavů psu pováděním peventivních vyšetření mam u populace žen, kteé nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádoového onemocnění psu. Způsob vyšetření i jeho kvalita se neliší od diagnostické mamogafie, existují však přísnější kiteia na zobazovací techniku, specialisaci pesonálu a standatizaci hodnocení po hodnocení peiodických výstupových dat (časový audit). Cílem sceeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádoů psů a přednádoových stavů a zvýšení podílu časných stadií akoviny psu na úko stadií pokočilých, což povede ke snížení úmtnosti na toto onemocnění. Dalšími cíly jsou edukce ablačních opeací, dosažení vyššího podílu opeací psů zachovávajících, edukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoteapie. Sceenining nádoů psu se povádí v souvislosti s ostatními komplexními peventivními pohlídkami žen v ámci pevence spolu s edukací pacientek. III. Indikace Na peventivní vyšetření psů na pacovišti s zařazeném do pogamu sceeningu nádoů psu má pávo každá dospělá žena. Podmínkou úhady ze všeobecného zdavotního pojištění je odeslání k vyšetření gynekologem nebo paktickým lékařem. Vyšetření hazené ze všeobecného zdavotního pojištění se povádí ve dvouletých intevalech od 45. do 69. oku věku ženy. Žádanka musí být

2 2 označena kódem peventivních vyšetření, podpisem indikujícího lékaře a azítkem odesílajícího zdavotnického zařízení. - Komě indikace na základě věku ženy může být sceeningové vyšetření psu dopoučeno lékařem také z důvodu vysokého izika vzniku kacinomu psu při výskytu alespoň jednoho případu kacinomu psu u ženských příbuzných klientky v přímé linii, u klientek, jimž byly diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 na specializovaných pacovištích nebo na základě jiného specifického dopoučení pacoviště nádoové genetiky. - Dále může být toto sceeningové vyšetření dopoučeno psychiatem v případě těžké neuotizující kanceofobie vyslovené psychiatem. Také v těchto případech je vyšetření hazeno z postředků veřejného zdavotního pojištění. - Sceeningové vyšetření psu lze povést také ženám bez dopoučení paktika či gynekologa a všem ostatním dospělým ženám, kteé nenaplňují podmínky výše uvedené, a to od 40. oku věku maximálně v jednoočních intevalech. V těchto případech si však žena hadí vyšetření přímou platbou sama. Kontaindikace: - Jedná se o vyšetření s použitím záření, poto by pacientka měla být poučena o škodlivosti záření na plod v případě gavidity. - Mamogafické vyšetření není možné povést u ležící pacientky. IV. Kvalifikace pesonálu Lékař povádějící sceeningové vyšetření psu má minimálně I. atestaci z adiodiagnostiky (adiologie) a musí pokázat specializaci v mamání diagnostice pokazatelnou dosavadní paxí a počtem povedených mamodiagnostických vyšetření - mamogafických i ultasonogafických. Za minimální počet zhodnocených mamogafických vyšetření se považuje po jednoho lékaře vyšetření/ok v posledních 3 letech. Radiologická laboantka či asistentka (popřípadě laboant/asistent) povádějící sceeningovou mamogafii absolvoval/a specializační studium ukončené atestací, případně má jiné ekvivalentní vzdělání. Při pocesu opětovného posuzování pacoviště bude KOMD požadováno, aby v půběhu účasti ve sceeningu lékaři a laboantky absolvovali specializované kuzy zaměřené na diagnostické a oganizační aspekty peventivního vyšetřování psu a poblematiku adiační ochany.

3 3 V. Obecné požadavky na pacoviště Mammodiagnostické pacoviště NNH se řídí obecnými požadavky mammosekce ČRS, kteé zní: - Pacoviště může povádět mamogafický sceening, pokud se mamogafickou diagnostikou zabývá alespoň 3 oky a v minulém oce mamogaficky vyšetřilo nejméně žen. Toto kiteium se bude považovat za splněné i u pacoviště, kteé zaměstnává v mamodiagnostice zkušeného lékaře, kteý pokazatelně zhodnotil mamogamy u minimálně žen očně v posledních 3 letech. - Podáním přihlášky se pacoviště stvzuje vyšetřit ve sceeningovém pogamu nejméně 5000 žen očně a zachovat objednací doby na sceeningové vyšetření nepřesahující dlouhodobě 1 měsíc. - Sceeningové mamodiagnostické pacoviště musí být schopno integace diagnostického pocesu se schopností povést tyto výkony: mamogafii, duktogafii, ultasonogafii psů, cílené intevenční výkony pod sonogafickou kontolou (aspiaci tenkou jehlou, coe-cut biopsii), cílené klinické vyšetření (palpaci, aspekci) a diagnostický pohovo s klientkou sceeningového pogamu. Pokud nepovádí pacoviště samo steeotaktickou lokalizaci a punkci, vyšetření psů magnetickou ezonancí či scintimamogafii, musí zajistit tato vyšetření na nasmlouvaných pacovištích. - Tvání diagnostického pocesu: Diagnostika negativního nálezu má být povedena v jednom dnu, nejpozději do 3 pacovních dnů, aby se předešlo zbytečné nejistotě a psychickému stesu žen, u nichž nelze pokázat žádné známky nádoového onemocnění. I při podezřelých a pozitivních nálezech vyžadujících předopeační bioptické ověření, musí být zaučen co nejychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení pacovní diagnózy nemocné nejpozději do 15 dnů. Pokud bude zapotřebí diagnostiku pozitivního nálezu zcela výjimečně doplnit počítačovou tomogafií, magnetickou ezonancí nebo dalšími specializovanými diagnostickými metodami povozovanými mimo pacoviště, odpovídá čas k učení diagnózy možnostem povedení těchto specializovaných vyšetřovacích metod. VI. Požadavky na technické vybavení pacoviště - Pacoviště zabezpečí, aby používané zdavotnické postředky odpovídaly ustanovením zákona č. 123/2000 Sb., o zdavotnických postředcích a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na přístojové vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí vybavení pacoviště po sceening nádoů psu jsou také nástoje po duktogafii a zařízení a pomůcky po biopsii pováděnou pod ultazvukovou kontolou.

4 4 - Steeotaktické zařízení není nezbytným vybavením pacoviště, předpokládá se však dostupnost této metody v indikovaných případech přímým odesláním klientky na jiné, steeotaxí vybavené pacoviště. Požadavky adiační ochany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. Pacoviště povádějící mamogafický sceening musí: a) mít platné povolení SÚJB ve smyslu ust. 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. včetně schválené dokumentace vnitřní havaijní plán, monitoovací plán a pogam zabezpečování jakosti b) být vybaveno mamogafickým zařízením, kteé odpovídá v příloze č. 3 (testované paamety, dopoučené a požadované toleance) uvedeným požadavkům na jeho kvalitu po sceeningové mamogafické pacoviště, danou požadavky po přejímací zkoušku, c) splňovat další podmínky, dané citovaným zákonem a jeho pováděcími předpisy, tj. zejména - mít pacovníka s opávněním SÚJB k vykonávání soustavného dohledu nad adiační ochanou. Výhodou je, vykonává-li tuto funkci nebo je alespoň k dispozici po kontolu naplňování pogamu zabezpečování jakosti adiologický fyzik v souladu s připavovanou hamonizací podmínek lékařského ozáření s CD 97/43/Euatom (čl. 6), - v souladu se schváleným pogamem zabezpečování jakosti zajistit pavidelné povádění zkoušek dlouhodobé stability (testované paamety, dopoučené a požadované toleance viz příloha č. 3) a povozní stálosti (příloha č. 1 a č. 4) a povádět mamogafický sceening pouze v případě, že testované paamety nepřekačují požadované toleance, uvedené v příloze č. 3 a č. 4. VII. Oganizační požadavky (včetně dokumentace) Návaznost péče při zjištění nádou psu Součástí podmínek po povádění mamogafického sceeningu je jasně definovaná návaznost pacoviště na konkétní chiugické, gynekologické a onkologické ambulance a mamání komise, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádo mohl být bez zbytečného podlení ověřen a teapeuticky řešen v ámci nezbytné intedisciplinání spolupáce. Musí být zajištěna také zpětná infomační vazba mezi lékaři povádějícími chiugickou léčbu, onkology a sceeningovým pacovištěm, kteé je povinno půběžně vyhodnocovat validitu a efektivitu sceeningových vyšetření, kteá povádí.

5 5 Kontinuita sceeningu nádoů psu Pacoviště povádějící sceening vede záznam každé klientky o povedeném peventivním vyšetření a jeho výsledku v písemné, filmové, případně elektonické podobě, přičemž doba achivace se řídí platnými předpisy. Je nezbytné, aby mamogamy předchozích sceeningových vyšetření byly k dispozici na jednom pacovišti, potože o časnosti záchytu nádou psu může ozhodnout dynamika změn v čase. Pacoviště je poto povinno zajistit na vyžádání předání (se souhlasem pacientky) celé dokumentace o dosavadním sceeningovém vyšetření novému pacovišti, kteé peventivní mamodiagnostickou péči o ženu přebíá (například z důvodu změny bydliště nebo na přání ženy). Sledování a vyhodnocování činnosti sceeningového pogamu (datový audit) Sceeningové mamodiagnostické pacoviště sleduje a vyhodnocuje výsledky své činnosti a vyhovění dopoučeným toleancím jednotlivých paametů. Minimálně sleduje tyto údaje: - datum auditu a sledovací období, celkový počet jednotlivých vyšetření v tomto období - počet sceeningových mamogafických vyšetření podle věkových kategoií (po 5 letech od 40. oku věku), bydliště (egion) vyšetřených žen - počet vyžádaných diagnostických mamogafických vyšetření (statistika by měla být povedena odděleně po sceeningová a diagnostická vyšetření) - celkový počet žen dopoučených k dalšímu vyšetření (např. k ultasonogafii, cílenému snímku, biopsii) - počet povedených doplňujících ultasonogafií - počet dopoučení k biopsii (otevřené a coe-cut odděleně) - výsledky bioptických vyšetření: počet benigních nádoů a maligních, oddělené vedení po punkční biopsii (aspiační biopsii tenkou jehlou a coe-cut biopsii) a chiugickou ( otevřenou ) biopsii - údaje o zjištěných kacinomech: histologický typ, velikost, stav lymfatických uzlin a gade dle definitivní histologie - počet intevalových kacinomů (tyto případy je třeba achivovat zvlášť) Ze sledovaných údajů se dopoučuje vypočítat - pocento zúčastněných žen v učitém egionu (ze všech žen v dané věkové skupině v tomto egionu) - spávně pozitivní výsledky - falešně pozitivní výsledky, - pozitivní pediktivní hodnoty - detekční pomě po kacinom u sceeningových případů, tj. počet zjištěných kacinomů na 1000 ve sceeningu mamogaficky vyšetřených žen

6 6 - pocento minimálních kacinomů ze všech nalezených kacinomů (minimální kacinom je definován jako invazivní kacinom 1 cm nebo duktální kacinom in situ (toleance minimálně 30%) - pocento kacinomů s pozitivními lymfatickými uzlinami ze všech nalezených - pocento znovu pozvaných žen k doplňujícímu vyšetření ze všech ve sceeningu mamogaficky vyšetřených žen. Pacoviště mamáního sceeningu poskytuje KOMD, případně Komisi, výsledky datového auditu nejméně jedenkát očně. VIII. Přílohy Příloha 1 až 4.

7 7 Příloha č. 1: Přehled sledovaných paametů ZPS a nezbytné mateiální vybavení k jejich ealizaci Sledovaný paamet 1. Kontola nastavení centální optické hustoty a její dlouhodobé epodukovatelnosti 2. Přítomnost atefaktů 3. Vizuální kontola stavu kazet a zesilujících fólií, suché čištění 4. Senzitometie sledovat: D -min, D -max, C -ind, AvGad. (event. S ind.), měření teploty 5. Vyvolávací automat (atefakty způsobené vyvolávacím pocesem) 6. Doba zpacování filmu 7. Kátkodobá epodukovatelnost centální optické hustoty 8. Kompenzace tloušťky 9. Rozlišení při nízkém kontastu Potřebné mateiální vybavení Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Bodový denzitomet Speciální štětec z velbloudí ssti Senzitomet Motoizovaný denzitomet Vyhodnocovací softwae dopoučeno PC Digitální teplomě Stopky Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Zeslabovací PMMA vstvy 20 mm 3 ks Bodový denzitomet Mamogafický fantom Oientační cena ,- 700, ,- až , , ,- až , , ,- až , , ,- až ,- Četnost Denně Týdně

8 8 10. Fyzikální kontast 11. Vizuální kontola negatoskopu 12. Přesnost síly kompese 13. Homogenita kompese 14. Přesnost tloušťky kompese 15. Analýza opakování snímků 16. Rozlišení při vysokém kontastu 17. Retence ustalovače na filmu 18. Kompenzace napětí 19. Kontakt mezi zesilující fólií a filmem 20. Ochanné osvětlení temné komoy 21. Světlotěsnost kazet 22. Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie 23. Světlotěsnost temné komoy 24. Jas negatoskopu 25. Homogenita jasu negatoskopu 26. Osvětlení místnosti Mamogafický Al klín 3.000,- Analogové nebo digitální váhy Blok pěnového plastu fomátu kazety tloušťky 10 cm Zeslabovací PMMA vstvy 20 mm 3 ks Fantom (čáový) Lupa ,- až , ,- Speciální oztok 500,- Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Bodový denzitomet Testovací mřížka po kontolu kontaktu fólie-film Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Zeslabovací PMMA vstva 20 mm Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Přístoj po měření jasu Candelamet Přístoj po měření jasu Candelamet Přístoj po měření osvětlení Luxmet , ,- až ,- Měsíčně Čtvtletně Pololetně Ročně Vzhledem k fekvenci 1x očně vhodné domluvit v ámci ZDS

9 9 Celkové pořizovací náklady ,- až ,- Příloha č. 2: Požadavky na technické vybavení po mamogafii, UZ 1. Mamogafické pacoviště a) Mamogafické zařízení Části mamogafu Paamet požadavky Geneáto Rentgenka Expoziční automat Vyšetřovací nářadí napájecí napětí entgenky minimální ozsah napětí (kv) typ anody mateiál anody velikost ohniska (mm) přídavná filtace přídavný filt (mateiál) max. poud entgenky I (ma) volitelná poloha a nastavení senzoů počet stupňů zčenání odečtení Q (mas) automatika nastavení vysokého napětí podle tloušťky a složení psu minimální vzdálenost ohnisko-film (cm) motoizovaný vetikální pohyb indikace úhlu otace motoizovaná kompese indikace kompesní síly i během kompese automatická dekompese po expozici indikace tloušťky psu značení expozičních paametů na film Bucky clona; velikost (cm) vysokofekvenční otační Mo 0,1/0,3 (/0,4) *) dva filty Mo (Al,Rh) 100 ano 7 ano ano 60 ano ano ano ano ano ano ano** ano; 18x24, 24x30 ano

10 10 zařízení po mamogafii se zvětšením *) velikost ohniska při vzdálenosti 0,15/0,4 70 cm **) lze zajistit i zařízením po tento účel konstuovaný nebo oganizačním opatřením povozu pacoviště b) Negatoskopy : Vysokofekvenční negatoskop se svítivostí minimálně 4000 cd.m -2 s egulací a pohyblivými clonami. Negatoskop musí být dostatečně velký, aby se mohlo současně kontolovat 8 snímků o velikosti 18x24 cm. c) Bodové světlo s iisovou clonou. d) Vyvolávací automat: Samostatný vyvolávací automat filmů vhodný po mamogafii s možností egulace teploty vývojky a času vyvolávacího pocesu. e) Kazety se zesilující fólií po mamogafiije požadováno minimálně 8 kazet po ozmě 18 x 24 cm a 4 kazety po ozmě 24 x 30 cm. 2. Ultazvukové pacoviště Ultazvukový přístoj musí odpovídat náokům na modení UZ techniku po vyšetřování měkkých tkání. Minimální střední fekvence lineání sondy po vyšetření psu je 7,5 MHz.

11 11 kontolovaný paamet/ověřovaná skutečnost Příloha č. 3: Testované paamety, dopoučené a požadované toleance při přejímacích zkouškách a zkouškách dlouhodobé stability (učené po sceeningová mamogafická pacoviště) ČSN EN požadavek dopoučení poznámka Geneáto 5.2 Rozsah napětí entgenky 23 až 34 Přesnost napětí entgenky < ± 1,0 kv EU Guidelines fo Assuance in Mammogaphy Sceening (dále jen EUG) Repodukovatelnost < ± 1,0 kv EUG Napětí entgenky Celková filtace 5.3 Mateiál 2 filty současné požadavky Celková filtace vyjádřená jako > 0.3 mm Al EUG polotloušťka Ohnisko entgenky 5.4 Velikost ohniska ,1/0,3 ČSN EN Ohnisková vzdálenost > 600 mm EUG Ohnisko-ecepto obazu Vymezení tg pole 5.5

12 12 Vymezení tg svazku světelným polem < ± 2 % ze vzdálenosti ohnisko film Vymezení tg svazku na velikost filmu Přesah adiačního pole v ovině podpěy směem od hudní stěny, na ostatních stanách přesah 2% ze vzdálenosti ohnisko-film Lineaita a epodukovatelnost 5.6 ČSN EN < 5 mm < 3 mm ČSN EN dopoučení - současné požadavky výtěžnosti záření Výtěžnost záření > 30 µgy/masm 2 > 40 µgy/masm 2 EUG Lineaita výtěžnosti záření < ČSN EN dopoučení současné požadavky Repodukovatelnost kemy < ± 2 % Kemový příkon standadního snímku u klinicky používané vzdálenosti při 28 kv Expoziční automat 5.7 Kontola nastavení centální optické hustoty > 7,5 mgy.s mgy.s -1 EUG 1,3 1,8 OD EUG Vaiace se změnou polohy senzoů < ± 0.1 OD současné požadavky Repodukovatelnost standadního 5 % EUG nastavení expozice

13 13 Rozdíl optické hustoty sousedních egulačních stupňů Minimálně 7 volitelných stupňů na jeden stupeň po>1.0 OD OD EUG Q po ukončení expozice mas současné požadavky 1 Odchylky OD po ůzné tloušťky a složení < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD EUG tkáně 1 Odchylky OD po změnu kombinace film folie < ± 0,15 OD < ± 0,10 jsou li používány současné požadavky Odchylky OD po změny napětí < ± 0,15 OD < ± 0,10 EUG 1 Pomě zeslabení 5.8 Pomě zeslabení pvků ve svazku < 0,3 mm Al < 0,3 mm Al ČSN EN entgenového záření lze měřit velice obtížně, nahadit jiným způsobem Kompesní zařízení 5.9 Kompesní deska ČSN EN Vizuální kontola Kompesní síla < 200 N ČSN EN Blokace pohybu amene při kompesi ano Přesnost indikátou tloušťky kompese < ± 5 mm < ± 5 mm současné požadavky Omezení síly Nastavit méně než N současné požadavky

14 14 Přesnost indikátou síly kompese < ± 20 N < ± 10 N ČSN EN současné požadavky Stálost kompese v čase < ± 10 N současné požadavky po dobu 30 s Uložení kompesní desky < ± 2 mm současné požadavky Poloha přední hany kompesní desky a filmu Homogenita kompese 15 mm po EUG asymetickou zátěž 10 mm po symetickou zátěž Nehomogenita adiačního pole < 30 % současné požadavky Změna OD ve vzdálenosti 10 a 120 mm od okaje filmu Stuktuální atefakty žádné EUG Vlastnosti systému Vstupní povchová kema ve vzduchu platí Po optickou hustotu 1,40 OD (± 0,15) 10 mgy (po 40 mm PMMA) 12 mgy (po 45 mmpmma) 20 mgy (po 50 mm PMMA) Rozmazání mřížky nesmí být vidět EUG lamely Fakto mřížky < 3 EUG Expoziční čas < 2 s < 1,5 s EUG EUG

15 15 Negatoskop jas světelného pole maximální jas má být dopoučení EUG s možností egulace > 4000 cd.m cd.m 2 Homogenita jasu < ± 30% cd.m -2 < ± 30% cd.m -2 EUG Vyclonění pole ano EUG Bodové světlo > cd.m -2 > cd.m -2 současné požadavky s egulací jasu a iisovou clonou Lupa ano EUG Zvětšení 2-4x Osvětlené místnosti lze zatemnit na uvedenou úoveň < 50 lx EUG

16

17 17 Příloha č. 4: Testované paamety, fekvence, dopoučené a požadované toleance při zkouškách povozní stálosti (po sceeningová mamogafická pacoviště) Kontolovaný paamet, ověřovaná skutečnost Nastavení centální optické hustoty Repodukovatelnost standadního nastavení expozice ( centální optické hustoty ) kátkodobá Repodukovatelnost ( centální optické hustoty ) - dlouhodobá Odchylky OD po ůzné tloušťky Kompenzace tloušťky Odchylky OD po změnu napětí Kompenzace napětí fekven ce denně, ZDS Požadavky dopoučení test. pomůcka test. přístoj V ozmezí 1,3 1,8 OD včetně optické hustoty podložky a minimální optické hustoty D min týdně < ± 10 % z Q (mas) < ± 5 % z Q (mas) denzitomet denně < ± 0,15 OD < ± 0,15 OD denzitomet týdně < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitomet fantom PMMA 6 měsíců < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitomet fantom požadovky na test. pomůcky/přístoje přesnost epodukovat elnost ±2% v 1,0 ± 1% OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ± 2% ±2% v 1,0 OD ± 2% ± 1% ± 1% - ± 1% -

18 18 Vizuální kontola kompesní desky Homogenita kompese Přesnost indikátou tloušťky kompese Přesnost tloušťky kompese Přesnost indikátou síly kompese Přesnost síly kompese půběžn ě čtvtletn ě čtvtletn ě Nepoškozená PMMA < ± 10 mm měřítko < ± 5 mm měřítko měsíčně < ± 10 N váha Atefakty denně Bez přítomnosti atefaktů Rozlišení při vysokém kontastu Rozlišení při nízkém kontastu Vizuální kontola stavu kazet a fólií týdně 15 lp/mm pomůcka na ozlišení týdně denně < 1.3 % (kontast 6 mm detailu se 45 mm PMMA) podle návodu k pomůcce Nesmí být poškozené uzávěy a závěsy; fólie nesmí být znečistěné, poškábané, či jinak poškozené pomůcka na nízký kontast (mamo fantom)

19 19 Světlotěsnost kazet očně Na filmu nejsou pozoovaná žádná osvětlená místa Kontakt mezi zesilující 3 Optická hustota snímku je mřížka fólií a filmem měsíců v celé ploše homogenní Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie očně < ± 0,15 OD denzitomet Světlotěsnost temné očně Náůst závoje za 4 min < denzitomet komoy Ochanné osvětlení temné komoy Senzitometie efeenční hodnoty D min Index citlivosti Index kontastu D max Senzitometie denní kontola D min Index citlivosti Změna indexu kontastu D max 6 měsíců denně denně denně denně Retence ustalovače filmu čtvtletn ě 0,05 OD Náůst závoje za 4 min < 0,10 OD < 0,20 OD > 2,8 OD 3,6 OD < + 0,03 OD nad efeenční hodnotu < ± 0,10 OD od efeenční hodnoty < ± 0,10 OD od efeenční hodnoty 3,6 OD Dle návodu < 0,18 OD 2,8 3,2 OD 0,02 < ± 5 % OD < ± 5 % OD podle délky achivace denzitomet senzitomet denzitomet senzitomet denzitomet ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ± 1% ± 1% ± 1% ± 2% ± 1% ± 2% ± 1%

20 20 Vizuální kontola negatoskopu negatoskop jas světelného pole týdně očně Povch čelního panelu musí být čistý; clony negatoskopu se musí snadno pohybovat S egulací jasu, při čemž maximální jas má být > 4000 cdm -2 měřič jasu ± 10% ± 5% homogenita jasu očně < ± 30 % měřič jasu ± 10% ± 5% bodové světlo očně > cd.m- 2 měřič jasu ± 10% ± 5% osvětlení místnosti očně 50 lx měřič osvětlení vyvolávací automat denně Bez atefaktů ± 10% ± 5% doba zpacování filmu denně dle dopoučení výobce optimalizace stopky vyvolávacího pocesu soulad skutečné teploty s denně ± 1 0 C ± 0,5 0 C teplomě ± 0,3 ± 0,1 teplotou uvedenou na displeji teplota vyvolávací lázně denně C teplomě ± 0,3 ± 0,1 (na displeji)

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru Přílohy Tabulka č. 1: Minimální rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti Test Četnost Základní kontrolní parametry Vizuální kontrola negatoskopu Kontrola artefaktů obrazu Vizuální kontrola CR systému

Více

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH R o č n í k 2002 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 12. Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu

Více

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení Antonín Koutský Historie Počátky mamografických rtg vyšetření - klasická skiagrafie na oboustranně polévané filmy se zesilujícími

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

A. Přehled sledovaných parametrů a nezbytné materiální vybavení k realizaci zkoušek provozní stálosti nedigitalizovaná pracoviště (film)

A. Přehled sledovaných parametrů a nezbytné materiální vybavení k realizaci zkoušek provozní stálosti nedigitalizovaná pracoviště (film) 22 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Příloha II Technické přílohy A. Přehled sledovaných parametrů a nezbytné materiální vybavení k realizaci zkoušek provozní stálosti nedigitalizovaná pracoviště (film) Sledovaný

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ

Více

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Datový audit mamografického screeningu 2016 ÚSKALÍ TVORBY DOPORUČENÉHO STANDARDU

Více

Standardy pro diagnostickou mamografii

Standardy pro diagnostickou mamografii Standardy pro diagnostickou mamografii I. Úvod Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu K diagnostické mamografii jsou posílány ženy s klinickým nálezem. Cílem diagnostické mamografie

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Eva Jursíková Brno, 26.11.2010 legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve

Více

Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15

Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15 Rozsah a zpracování záznamů o výsledcích přejímacích zkoušek (PZ) a zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) Jednotná forma pro přenos údajů do registru zdrojů Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování:

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

!"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%<=>?

!#$#%&#''()*$+%,'-./''!*.0($#%1'2(2*3(4#'$'2(225%12'.&##%+%3/''!#$%&'()*+,-.%/0+)123+,%*2)+4*'42% % 5672*+%8+%93+:2$(;%<=>? !"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%?% % % Karcinom prsu C 50 vážný epidemiologický problém současnosa

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah () Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah (1) Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII ZOBRAZOVACÍ PROCES PANORAMATICKÉ RENTGENY ZKOUŠKY PROVOZNÍ

Více

SCREENING KARCINOMU PRSU V ČESKÉ REPUBLICE

SCREENING KARCINOMU PRSU V ČESKÉ REPUBLICE SCREENING KARCINOMU PRSU V ČESKÉ REPUBLICE J. Daneš 1, H. Bartoňková 2, M. Skovajsová 3, A. Svobodník 4 1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK, Praha 2 Radiodiagnostické oddělení MOÚ, Brno 3 Mamma centrum

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Diagnostická mamografie

Diagnostická mamografie SOPRD/RDGB//0/001/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI

ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2011 Účelová publikace bez jazykové

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI MAMOGRAFICKÁ DIGITÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI MAMOGRAFICKÁ DIGITÁLNÍ PRACOVIŠTĚ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI MAMOGRAFICKÁ DIGITÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI MAMOGRAFICKÁ DIGITÁLNÍ PRACOVIŠTĚ Vydal: Státní úřad

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Obsah a otazníky AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Ladislav Dušek Obsah datového auditu pracoviště závazné minimum Deskriptivní údaje o klientkách Sumarizace provedených

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Kontrola diagnostických monitorů Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Diagnostický monitor Monitory používané v procesu hodnocení elektronické podoby obrazové dokumentace při popisu

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva") pro zákazníky kategorie C

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva) pro zákazníky kategorie C >on Zákaznické Číslo: 5100032965 Číslo Smlouvy: 70890749/VZ2014 Identiflkaíní kód Smlouvy: PCCOO10031912396000000001020130626090512 KUJIP01148LX Smlouva o sdužených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého

Více

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

Postoj žen k mamografickému vyšetření

Postoj žen k mamografickému vyšetření MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Postoj žen k mamografickému vyšetření Bakalářská práce Autor práce: Hana Klimešová, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Hana Pinkavová Brno 2011 1 Prohlašuji,

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

Elcometer 236 Vysokonapěťovým porozimetr

Elcometer 236 Vysokonapěťovým porozimetr Elcometer 236 Vysokonapěťovým porozimetr Elcometer 236 je detektor založený na principu vysokonapěťových zkoušek na lokalizaci nenatřených míst a trhlin v nátěru na vodivých podkladech. Napájecí energie

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT Daniel Klimeš Reakce na položky validačního reportu: 2. Duplicitně zadané klientky (duplicitní rodné číslo) nutné převést záznamy pod jeden záznam druhý záznam smazat

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz Tvorba místního radiologického standardu (MRS) v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor:

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky,

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie 1 1. vydání listopad

Více

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180 SOPRD/RDGB/0/095/00/02 kód výkonu: 89180 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST Doporučení SÚJB Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT 2006 OPRAVA A DOPLNĚNÍ 1.4.2010 Tato

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Screeningová mamografie

Screeningová mamografie SOPRD/RDGB/0/002/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

3x mamo poznámky k všeobecně rozšiřovaným omylům. gama křivka moderní metoda hodnocení filmů a vyvolávacího procesu. D min musí být menší než 0,20 OD

3x mamo poznámky k všeobecně rozšiřovaným omylům. gama křivka moderní metoda hodnocení filmů a vyvolávacího procesu. D min musí být menší než 0,20 OD Jarní sympózium SRLA ČR, Karlovy Vary....00 D min musí být menší než 0,0 OD x mamo poznámky k všeobecně rozšiřovaným omylům gama křivka moderní metoda hodnocení filmů a vyvolávacího procesu Otokar Vojtíšek,

Více

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB SOPRD/RDGB/0/096/00/02 Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB kód výkonu: 89343 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

Osciloskopy analýza signálů

Osciloskopy analýza signálů Osciloskopy analýza signálů 1. Měření napětí a fekvence elektických signálů osciloskopem Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej po měření napětí a fekvence střídavých elektických signálů. Potřeby

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Konference ČSFM, Rožnov 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, jehož cílem je ověřit a zhodnotit, zda je

Více

DOPORUČENÍ KORESPONDENČNÍ AUDIT V SYSTÉMU JAKOSTI V DENTÁLNÍ RADIODIAGNOSTICE

DOPORUČENÍ KORESPONDENČNÍ AUDIT V SYSTÉMU JAKOSTI V DENTÁLNÍ RADIODIAGNOSTICE DOPORUČENÍ KORESPONDENČNÍ AUDIT V SYSTÉMU JAKOSTI V DENTÁLNÍ RADIODIAGNOSTICE OBSAH 1. Úvod 2 2. Definice a výklad důležitých pojmů 3 3. Program zabezpečení jakosti v dentální radiodiagnostice v ČR 4 4.

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z.

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. Metodika ergodiagnostiky je výstupem projektů Praha 7.4.2016 Problematika

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta. Ústav biofyziky a informatiky. Institute of Biophysics and informatics,

Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta. Ústav biofyziky a informatiky. Institute of Biophysics and informatics, Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav biofyziky a informatiky Institute of Biophysics and informatics, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Martin Večeřa Návrh digitalizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08 Modely podukčních systémů Plánování výoby seminání páce Auto: Jakub Metl Xname: xmej08 Datum: ZS 07/08 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Výobní linky... 4 1.1. Výobní místo 1... 4 1.. Výobní místo... 5 1.3.

Více

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C List 1 z 19 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C 1. Napětí stejnosměrné

Více

Správná interpretace indikátorů kvality

Správná interpretace indikátorů kvality Správná interpretace indikátorů kvality Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Obsah 1. Základní indikátory kvality a jejich

Více