STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ"

Transkript

1 1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí na náůstu motality v důsledku zejména pozdního záchytu nádoového ložiska. Úmtnost klesá úměně s velikostí nádoového ložiska. Dobé výsledky jsou s léčbou i pognosou ložisek kolem mm. Včasná diagnosa má dopad jednak na zlevnění celého léčebného poces, záoveň však zvyšuje šanci na délku kvalitního života. II. Klinická podstata Sceeningem nádoů psu se ozumí vyšetřování žen bez klinických známek onemocnění v pavidelných časových odstupech přesněji, oganizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádoů a přednádoových stavů psu pováděním peventivních vyšetření mam u populace žen, kteé nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádoového onemocnění psu. Způsob vyšetření i jeho kvalita se neliší od diagnostické mamogafie, existují však přísnější kiteia na zobazovací techniku, specialisaci pesonálu a standatizaci hodnocení po hodnocení peiodických výstupových dat (časový audit). Cílem sceeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádoů psů a přednádoových stavů a zvýšení podílu časných stadií akoviny psu na úko stadií pokočilých, což povede ke snížení úmtnosti na toto onemocnění. Dalšími cíly jsou edukce ablačních opeací, dosažení vyššího podílu opeací psů zachovávajících, edukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoteapie. Sceenining nádoů psu se povádí v souvislosti s ostatními komplexními peventivními pohlídkami žen v ámci pevence spolu s edukací pacientek. III. Indikace Na peventivní vyšetření psů na pacovišti s zařazeném do pogamu sceeningu nádoů psu má pávo každá dospělá žena. Podmínkou úhady ze všeobecného zdavotního pojištění je odeslání k vyšetření gynekologem nebo paktickým lékařem. Vyšetření hazené ze všeobecného zdavotního pojištění se povádí ve dvouletých intevalech od 45. do 69. oku věku ženy. Žádanka musí být

2 2 označena kódem peventivních vyšetření, podpisem indikujícího lékaře a azítkem odesílajícího zdavotnického zařízení. - Komě indikace na základě věku ženy může být sceeningové vyšetření psu dopoučeno lékařem také z důvodu vysokého izika vzniku kacinomu psu při výskytu alespoň jednoho případu kacinomu psu u ženských příbuzných klientky v přímé linii, u klientek, jimž byly diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 na specializovaných pacovištích nebo na základě jiného specifického dopoučení pacoviště nádoové genetiky. - Dále může být toto sceeningové vyšetření dopoučeno psychiatem v případě těžké neuotizující kanceofobie vyslovené psychiatem. Také v těchto případech je vyšetření hazeno z postředků veřejného zdavotního pojištění. - Sceeningové vyšetření psu lze povést také ženám bez dopoučení paktika či gynekologa a všem ostatním dospělým ženám, kteé nenaplňují podmínky výše uvedené, a to od 40. oku věku maximálně v jednoočních intevalech. V těchto případech si však žena hadí vyšetření přímou platbou sama. Kontaindikace: - Jedná se o vyšetření s použitím záření, poto by pacientka měla být poučena o škodlivosti záření na plod v případě gavidity. - Mamogafické vyšetření není možné povést u ležící pacientky. IV. Kvalifikace pesonálu Lékař povádějící sceeningové vyšetření psu má minimálně I. atestaci z adiodiagnostiky (adiologie) a musí pokázat specializaci v mamání diagnostice pokazatelnou dosavadní paxí a počtem povedených mamodiagnostických vyšetření - mamogafických i ultasonogafických. Za minimální počet zhodnocených mamogafických vyšetření se považuje po jednoho lékaře vyšetření/ok v posledních 3 letech. Radiologická laboantka či asistentka (popřípadě laboant/asistent) povádějící sceeningovou mamogafii absolvoval/a specializační studium ukončené atestací, případně má jiné ekvivalentní vzdělání. Při pocesu opětovného posuzování pacoviště bude KOMD požadováno, aby v půběhu účasti ve sceeningu lékaři a laboantky absolvovali specializované kuzy zaměřené na diagnostické a oganizační aspekty peventivního vyšetřování psu a poblematiku adiační ochany.

3 3 V. Obecné požadavky na pacoviště Mammodiagnostické pacoviště NNH se řídí obecnými požadavky mammosekce ČRS, kteé zní: - Pacoviště může povádět mamogafický sceening, pokud se mamogafickou diagnostikou zabývá alespoň 3 oky a v minulém oce mamogaficky vyšetřilo nejméně žen. Toto kiteium se bude považovat za splněné i u pacoviště, kteé zaměstnává v mamodiagnostice zkušeného lékaře, kteý pokazatelně zhodnotil mamogamy u minimálně žen očně v posledních 3 letech. - Podáním přihlášky se pacoviště stvzuje vyšetřit ve sceeningovém pogamu nejméně 5000 žen očně a zachovat objednací doby na sceeningové vyšetření nepřesahující dlouhodobě 1 měsíc. - Sceeningové mamodiagnostické pacoviště musí být schopno integace diagnostického pocesu se schopností povést tyto výkony: mamogafii, duktogafii, ultasonogafii psů, cílené intevenční výkony pod sonogafickou kontolou (aspiaci tenkou jehlou, coe-cut biopsii), cílené klinické vyšetření (palpaci, aspekci) a diagnostický pohovo s klientkou sceeningového pogamu. Pokud nepovádí pacoviště samo steeotaktickou lokalizaci a punkci, vyšetření psů magnetickou ezonancí či scintimamogafii, musí zajistit tato vyšetření na nasmlouvaných pacovištích. - Tvání diagnostického pocesu: Diagnostika negativního nálezu má být povedena v jednom dnu, nejpozději do 3 pacovních dnů, aby se předešlo zbytečné nejistotě a psychickému stesu žen, u nichž nelze pokázat žádné známky nádoového onemocnění. I při podezřelých a pozitivních nálezech vyžadujících předopeační bioptické ověření, musí být zaučen co nejychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení pacovní diagnózy nemocné nejpozději do 15 dnů. Pokud bude zapotřebí diagnostiku pozitivního nálezu zcela výjimečně doplnit počítačovou tomogafií, magnetickou ezonancí nebo dalšími specializovanými diagnostickými metodami povozovanými mimo pacoviště, odpovídá čas k učení diagnózy možnostem povedení těchto specializovaných vyšetřovacích metod. VI. Požadavky na technické vybavení pacoviště - Pacoviště zabezpečí, aby používané zdavotnické postředky odpovídaly ustanovením zákona č. 123/2000 Sb., o zdavotnických postředcích a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na přístojové vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí vybavení pacoviště po sceening nádoů psu jsou také nástoje po duktogafii a zařízení a pomůcky po biopsii pováděnou pod ultazvukovou kontolou.

4 4 - Steeotaktické zařízení není nezbytným vybavením pacoviště, předpokládá se však dostupnost této metody v indikovaných případech přímým odesláním klientky na jiné, steeotaxí vybavené pacoviště. Požadavky adiační ochany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. Pacoviště povádějící mamogafický sceening musí: a) mít platné povolení SÚJB ve smyslu ust. 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. včetně schválené dokumentace vnitřní havaijní plán, monitoovací plán a pogam zabezpečování jakosti b) být vybaveno mamogafickým zařízením, kteé odpovídá v příloze č. 3 (testované paamety, dopoučené a požadované toleance) uvedeným požadavkům na jeho kvalitu po sceeningové mamogafické pacoviště, danou požadavky po přejímací zkoušku, c) splňovat další podmínky, dané citovaným zákonem a jeho pováděcími předpisy, tj. zejména - mít pacovníka s opávněním SÚJB k vykonávání soustavného dohledu nad adiační ochanou. Výhodou je, vykonává-li tuto funkci nebo je alespoň k dispozici po kontolu naplňování pogamu zabezpečování jakosti adiologický fyzik v souladu s připavovanou hamonizací podmínek lékařského ozáření s CD 97/43/Euatom (čl. 6), - v souladu se schváleným pogamem zabezpečování jakosti zajistit pavidelné povádění zkoušek dlouhodobé stability (testované paamety, dopoučené a požadované toleance viz příloha č. 3) a povozní stálosti (příloha č. 1 a č. 4) a povádět mamogafický sceening pouze v případě, že testované paamety nepřekačují požadované toleance, uvedené v příloze č. 3 a č. 4. VII. Oganizační požadavky (včetně dokumentace) Návaznost péče při zjištění nádou psu Součástí podmínek po povádění mamogafického sceeningu je jasně definovaná návaznost pacoviště na konkétní chiugické, gynekologické a onkologické ambulance a mamání komise, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádo mohl být bez zbytečného podlení ověřen a teapeuticky řešen v ámci nezbytné intedisciplinání spolupáce. Musí být zajištěna také zpětná infomační vazba mezi lékaři povádějícími chiugickou léčbu, onkology a sceeningovým pacovištěm, kteé je povinno půběžně vyhodnocovat validitu a efektivitu sceeningových vyšetření, kteá povádí.

5 5 Kontinuita sceeningu nádoů psu Pacoviště povádějící sceening vede záznam každé klientky o povedeném peventivním vyšetření a jeho výsledku v písemné, filmové, případně elektonické podobě, přičemž doba achivace se řídí platnými předpisy. Je nezbytné, aby mamogamy předchozích sceeningových vyšetření byly k dispozici na jednom pacovišti, potože o časnosti záchytu nádou psu může ozhodnout dynamika změn v čase. Pacoviště je poto povinno zajistit na vyžádání předání (se souhlasem pacientky) celé dokumentace o dosavadním sceeningovém vyšetření novému pacovišti, kteé peventivní mamodiagnostickou péči o ženu přebíá (například z důvodu změny bydliště nebo na přání ženy). Sledování a vyhodnocování činnosti sceeningového pogamu (datový audit) Sceeningové mamodiagnostické pacoviště sleduje a vyhodnocuje výsledky své činnosti a vyhovění dopoučeným toleancím jednotlivých paametů. Minimálně sleduje tyto údaje: - datum auditu a sledovací období, celkový počet jednotlivých vyšetření v tomto období - počet sceeningových mamogafických vyšetření podle věkových kategoií (po 5 letech od 40. oku věku), bydliště (egion) vyšetřených žen - počet vyžádaných diagnostických mamogafických vyšetření (statistika by měla být povedena odděleně po sceeningová a diagnostická vyšetření) - celkový počet žen dopoučených k dalšímu vyšetření (např. k ultasonogafii, cílenému snímku, biopsii) - počet povedených doplňujících ultasonogafií - počet dopoučení k biopsii (otevřené a coe-cut odděleně) - výsledky bioptických vyšetření: počet benigních nádoů a maligních, oddělené vedení po punkční biopsii (aspiační biopsii tenkou jehlou a coe-cut biopsii) a chiugickou ( otevřenou ) biopsii - údaje o zjištěných kacinomech: histologický typ, velikost, stav lymfatických uzlin a gade dle definitivní histologie - počet intevalových kacinomů (tyto případy je třeba achivovat zvlášť) Ze sledovaných údajů se dopoučuje vypočítat - pocento zúčastněných žen v učitém egionu (ze všech žen v dané věkové skupině v tomto egionu) - spávně pozitivní výsledky - falešně pozitivní výsledky, - pozitivní pediktivní hodnoty - detekční pomě po kacinom u sceeningových případů, tj. počet zjištěných kacinomů na 1000 ve sceeningu mamogaficky vyšetřených žen

6 6 - pocento minimálních kacinomů ze všech nalezených kacinomů (minimální kacinom je definován jako invazivní kacinom 1 cm nebo duktální kacinom in situ (toleance minimálně 30%) - pocento kacinomů s pozitivními lymfatickými uzlinami ze všech nalezených - pocento znovu pozvaných žen k doplňujícímu vyšetření ze všech ve sceeningu mamogaficky vyšetřených žen. Pacoviště mamáního sceeningu poskytuje KOMD, případně Komisi, výsledky datového auditu nejméně jedenkát očně. VIII. Přílohy Příloha 1 až 4.

7 7 Příloha č. 1: Přehled sledovaných paametů ZPS a nezbytné mateiální vybavení k jejich ealizaci Sledovaný paamet 1. Kontola nastavení centální optické hustoty a její dlouhodobé epodukovatelnosti 2. Přítomnost atefaktů 3. Vizuální kontola stavu kazet a zesilujících fólií, suché čištění 4. Senzitometie sledovat: D -min, D -max, C -ind, AvGad. (event. S ind.), měření teploty 5. Vyvolávací automat (atefakty způsobené vyvolávacím pocesem) 6. Doba zpacování filmu 7. Kátkodobá epodukovatelnost centální optické hustoty 8. Kompenzace tloušťky 9. Rozlišení při nízkém kontastu Potřebné mateiální vybavení Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Bodový denzitomet Speciální štětec z velbloudí ssti Senzitomet Motoizovaný denzitomet Vyhodnocovací softwae dopoučeno PC Digitální teplomě Stopky Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Zeslabovací PMMA vstvy 20 mm 3 ks Bodový denzitomet Mamogafický fantom Oientační cena ,- 700, ,- až , , ,- až , , ,- až , , ,- až ,- Četnost Denně Týdně

8 8 10. Fyzikální kontast 11. Vizuální kontola negatoskopu 12. Přesnost síly kompese 13. Homogenita kompese 14. Přesnost tloušťky kompese 15. Analýza opakování snímků 16. Rozlišení při vysokém kontastu 17. Retence ustalovače na filmu 18. Kompenzace napětí 19. Kontakt mezi zesilující fólií a filmem 20. Ochanné osvětlení temné komoy 21. Světlotěsnost kazet 22. Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie 23. Světlotěsnost temné komoy 24. Jas negatoskopu 25. Homogenita jasu negatoskopu 26. Osvětlení místnosti Mamogafický Al klín 3.000,- Analogové nebo digitální váhy Blok pěnového plastu fomátu kazety tloušťky 10 cm Zeslabovací PMMA vstvy 20 mm 3 ks Fantom (čáový) Lupa ,- až , ,- Speciální oztok 500,- Zeslabovací 40 mm PMMA vstva Bodový denzitomet Testovací mřížka po kontolu kontaktu fólie-film Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Zeslabovací PMMA vstva 20 mm Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Zeslabovací PMMA vstva 40 mm Bodový denzitomet Přístoj po měření jasu Candelamet Přístoj po měření jasu Candelamet Přístoj po měření osvětlení Luxmet , ,- až ,- Měsíčně Čtvtletně Pololetně Ročně Vzhledem k fekvenci 1x očně vhodné domluvit v ámci ZDS

9 9 Celkové pořizovací náklady ,- až ,- Příloha č. 2: Požadavky na technické vybavení po mamogafii, UZ 1. Mamogafické pacoviště a) Mamogafické zařízení Části mamogafu Paamet požadavky Geneáto Rentgenka Expoziční automat Vyšetřovací nářadí napájecí napětí entgenky minimální ozsah napětí (kv) typ anody mateiál anody velikost ohniska (mm) přídavná filtace přídavný filt (mateiál) max. poud entgenky I (ma) volitelná poloha a nastavení senzoů počet stupňů zčenání odečtení Q (mas) automatika nastavení vysokého napětí podle tloušťky a složení psu minimální vzdálenost ohnisko-film (cm) motoizovaný vetikální pohyb indikace úhlu otace motoizovaná kompese indikace kompesní síly i během kompese automatická dekompese po expozici indikace tloušťky psu značení expozičních paametů na film Bucky clona; velikost (cm) vysokofekvenční otační Mo 0,1/0,3 (/0,4) *) dva filty Mo (Al,Rh) 100 ano 7 ano ano 60 ano ano ano ano ano ano ano** ano; 18x24, 24x30 ano

10 10 zařízení po mamogafii se zvětšením *) velikost ohniska při vzdálenosti 0,15/0,4 70 cm **) lze zajistit i zařízením po tento účel konstuovaný nebo oganizačním opatřením povozu pacoviště b) Negatoskopy : Vysokofekvenční negatoskop se svítivostí minimálně 4000 cd.m -2 s egulací a pohyblivými clonami. Negatoskop musí být dostatečně velký, aby se mohlo současně kontolovat 8 snímků o velikosti 18x24 cm. c) Bodové světlo s iisovou clonou. d) Vyvolávací automat: Samostatný vyvolávací automat filmů vhodný po mamogafii s možností egulace teploty vývojky a času vyvolávacího pocesu. e) Kazety se zesilující fólií po mamogafiije požadováno minimálně 8 kazet po ozmě 18 x 24 cm a 4 kazety po ozmě 24 x 30 cm. 2. Ultazvukové pacoviště Ultazvukový přístoj musí odpovídat náokům na modení UZ techniku po vyšetřování měkkých tkání. Minimální střední fekvence lineání sondy po vyšetření psu je 7,5 MHz.

11 11 kontolovaný paamet/ověřovaná skutečnost Příloha č. 3: Testované paamety, dopoučené a požadované toleance při přejímacích zkouškách a zkouškách dlouhodobé stability (učené po sceeningová mamogafická pacoviště) ČSN EN požadavek dopoučení poznámka Geneáto 5.2 Rozsah napětí entgenky 23 až 34 Přesnost napětí entgenky < ± 1,0 kv EU Guidelines fo Assuance in Mammogaphy Sceening (dále jen EUG) Repodukovatelnost < ± 1,0 kv EUG Napětí entgenky Celková filtace 5.3 Mateiál 2 filty současné požadavky Celková filtace vyjádřená jako > 0.3 mm Al EUG polotloušťka Ohnisko entgenky 5.4 Velikost ohniska ,1/0,3 ČSN EN Ohnisková vzdálenost > 600 mm EUG Ohnisko-ecepto obazu Vymezení tg pole 5.5

12 12 Vymezení tg svazku světelným polem < ± 2 % ze vzdálenosti ohnisko film Vymezení tg svazku na velikost filmu Přesah adiačního pole v ovině podpěy směem od hudní stěny, na ostatních stanách přesah 2% ze vzdálenosti ohnisko-film Lineaita a epodukovatelnost 5.6 ČSN EN < 5 mm < 3 mm ČSN EN dopoučení - současné požadavky výtěžnosti záření Výtěžnost záření > 30 µgy/masm 2 > 40 µgy/masm 2 EUG Lineaita výtěžnosti záření < ČSN EN dopoučení současné požadavky Repodukovatelnost kemy < ± 2 % Kemový příkon standadního snímku u klinicky používané vzdálenosti při 28 kv Expoziční automat 5.7 Kontola nastavení centální optické hustoty > 7,5 mgy.s mgy.s -1 EUG 1,3 1,8 OD EUG Vaiace se změnou polohy senzoů < ± 0.1 OD současné požadavky Repodukovatelnost standadního 5 % EUG nastavení expozice

13 13 Rozdíl optické hustoty sousedních egulačních stupňů Minimálně 7 volitelných stupňů na jeden stupeň po>1.0 OD OD EUG Q po ukončení expozice mas současné požadavky 1 Odchylky OD po ůzné tloušťky a složení < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD EUG tkáně 1 Odchylky OD po změnu kombinace film folie < ± 0,15 OD < ± 0,10 jsou li používány současné požadavky Odchylky OD po změny napětí < ± 0,15 OD < ± 0,10 EUG 1 Pomě zeslabení 5.8 Pomě zeslabení pvků ve svazku < 0,3 mm Al < 0,3 mm Al ČSN EN entgenového záření lze měřit velice obtížně, nahadit jiným způsobem Kompesní zařízení 5.9 Kompesní deska ČSN EN Vizuální kontola Kompesní síla < 200 N ČSN EN Blokace pohybu amene při kompesi ano Přesnost indikátou tloušťky kompese < ± 5 mm < ± 5 mm současné požadavky Omezení síly Nastavit méně než N současné požadavky

14 14 Přesnost indikátou síly kompese < ± 20 N < ± 10 N ČSN EN současné požadavky Stálost kompese v čase < ± 10 N současné požadavky po dobu 30 s Uložení kompesní desky < ± 2 mm současné požadavky Poloha přední hany kompesní desky a filmu Homogenita kompese 15 mm po EUG asymetickou zátěž 10 mm po symetickou zátěž Nehomogenita adiačního pole < 30 % současné požadavky Změna OD ve vzdálenosti 10 a 120 mm od okaje filmu Stuktuální atefakty žádné EUG Vlastnosti systému Vstupní povchová kema ve vzduchu platí Po optickou hustotu 1,40 OD (± 0,15) 10 mgy (po 40 mm PMMA) 12 mgy (po 45 mmpmma) 20 mgy (po 50 mm PMMA) Rozmazání mřížky nesmí být vidět EUG lamely Fakto mřížky < 3 EUG Expoziční čas < 2 s < 1,5 s EUG EUG

15 15 Negatoskop jas světelného pole maximální jas má být dopoučení EUG s možností egulace > 4000 cd.m cd.m 2 Homogenita jasu < ± 30% cd.m -2 < ± 30% cd.m -2 EUG Vyclonění pole ano EUG Bodové světlo > cd.m -2 > cd.m -2 současné požadavky s egulací jasu a iisovou clonou Lupa ano EUG Zvětšení 2-4x Osvětlené místnosti lze zatemnit na uvedenou úoveň < 50 lx EUG

16

17 17 Příloha č. 4: Testované paamety, fekvence, dopoučené a požadované toleance při zkouškách povozní stálosti (po sceeningová mamogafická pacoviště) Kontolovaný paamet, ověřovaná skutečnost Nastavení centální optické hustoty Repodukovatelnost standadního nastavení expozice ( centální optické hustoty ) kátkodobá Repodukovatelnost ( centální optické hustoty ) - dlouhodobá Odchylky OD po ůzné tloušťky Kompenzace tloušťky Odchylky OD po změnu napětí Kompenzace napětí fekven ce denně, ZDS Požadavky dopoučení test. pomůcka test. přístoj V ozmezí 1,3 1,8 OD včetně optické hustoty podložky a minimální optické hustoty D min týdně < ± 10 % z Q (mas) < ± 5 % z Q (mas) denzitomet denně < ± 0,15 OD < ± 0,15 OD denzitomet týdně < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitomet fantom PMMA 6 měsíců < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitomet fantom požadovky na test. pomůcky/přístoje přesnost epodukovat elnost ±2% v 1,0 ± 1% OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ± 2% ±2% v 1,0 OD ± 2% ± 1% ± 1% - ± 1% -

18 18 Vizuální kontola kompesní desky Homogenita kompese Přesnost indikátou tloušťky kompese Přesnost tloušťky kompese Přesnost indikátou síly kompese Přesnost síly kompese půběžn ě čtvtletn ě čtvtletn ě Nepoškozená PMMA < ± 10 mm měřítko < ± 5 mm měřítko měsíčně < ± 10 N váha Atefakty denně Bez přítomnosti atefaktů Rozlišení při vysokém kontastu Rozlišení při nízkém kontastu Vizuální kontola stavu kazet a fólií týdně 15 lp/mm pomůcka na ozlišení týdně denně < 1.3 % (kontast 6 mm detailu se 45 mm PMMA) podle návodu k pomůcce Nesmí být poškozené uzávěy a závěsy; fólie nesmí být znečistěné, poškábané, či jinak poškozené pomůcka na nízký kontast (mamo fantom)

19 19 Světlotěsnost kazet očně Na filmu nejsou pozoovaná žádná osvětlená místa Kontakt mezi zesilující 3 Optická hustota snímku je mřížka fólií a filmem měsíců v celé ploše homogenní Relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie očně < ± 0,15 OD denzitomet Světlotěsnost temné očně Náůst závoje za 4 min < denzitomet komoy Ochanné osvětlení temné komoy Senzitometie efeenční hodnoty D min Index citlivosti Index kontastu D max Senzitometie denní kontola D min Index citlivosti Změna indexu kontastu D max 6 měsíců denně denně denně denně Retence ustalovače filmu čtvtletn ě 0,05 OD Náůst závoje za 4 min < 0,10 OD < 0,20 OD > 2,8 OD 3,6 OD < + 0,03 OD nad efeenční hodnotu < ± 0,10 OD od efeenční hodnoty < ± 0,10 OD od efeenční hodnoty 3,6 OD Dle návodu < 0,18 OD 2,8 3,2 OD 0,02 < ± 5 % OD < ± 5 % OD podle délky achivace denzitomet senzitomet denzitomet senzitomet denzitomet ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ±2% v 1,0 OD ± 1% ± 1% ± 1% ± 2% ± 1% ± 2% ± 1%

20 20 Vizuální kontola negatoskopu negatoskop jas světelného pole týdně očně Povch čelního panelu musí být čistý; clony negatoskopu se musí snadno pohybovat S egulací jasu, při čemž maximální jas má být > 4000 cdm -2 měřič jasu ± 10% ± 5% homogenita jasu očně < ± 30 % měřič jasu ± 10% ± 5% bodové světlo očně > cd.m- 2 měřič jasu ± 10% ± 5% osvětlení místnosti očně 50 lx měřič osvětlení vyvolávací automat denně Bez atefaktů ± 10% ± 5% doba zpacování filmu denně dle dopoučení výobce optimalizace stopky vyvolávacího pocesu soulad skutečné teploty s denně ± 1 0 C ± 0,5 0 C teplomě ± 0,3 ± 0,1 teplotou uvedenou na displeji teplota vyvolávací lázně denně C teplomě ± 0,3 ± 0,1 (na displeji)

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

KATALOG SLUŽEB 2011-12

KATALOG SLUŽEB 2011-12 APC, Certifikační sdružení pro personál Association for Personnel Certification KATALOG SLUŽEB 2011-12 Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, tel.: +420 246 061 395, fax: + 420 246 061 399 KVALIFIKACE A CERTIFIKACE

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2005 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 3. Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD Číslo dokumentu Číslo listu 1/12 Číslo revize 2 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO SPECIFICKÉ ČINNOSTI V NDT A OBORECH SOUVISEJÍCÍCH DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO/IEC 17024 Účel Tento standard

Více