ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : Telefonické spojení: IČO: DIČ: CZ Podatelna: Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Počet obyvatel k : 2186 Rozloha katastru obce : 3508 ha Zastupitelstvo obce v roce 2012 Starosta obce : Oldřich Surala Místostarosta obce: Mgr. Helena Jurčíková Členové rady: Mgr. Jarmila Kopecká, ing. Radomír Kořenek, Tomáš Schildberger Členové zastupitelstva: Hrňa Jaroslav, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Kořenek Radomír, Gustav Rožnovják,Tomáš Schildberger, Bc. Martin Schön, ing. Zdeněk Straděj, Jiří Světinský, Oldřich Surala, Jana Václavíková, Antonín Vozák, Antonín Vozák ml. Jaromír Zádilský, Josef Blaha Finanční výbor: předseda: Antonín Vozák ml. členové : Gustav Rožnovják, Bc. Martin Schön Kontrolní výbor: předseda: Jiří Světinský členové : Jana Václavíková, Antonín Vozák Obecní kronika: Jana Krhovjáková Knihovna: Mgr. Jarmila Jurčíková Správce hřbitova: Josef Orság Webmaster: Jiří Světinský SDH Huslenky: starosta: Libor Šimčík velitel: Jiří Světinský 1

2 Počet jednání v roce 2012 Rada obce - 22 zasedání Zastupitelstvo obce 6 zasedání Obec Huslenky je členem : Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko Sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko MASVHV, o.s.- místní akční skupina- sdružení firem, podnikatelů a obcí Hodnotící zpráva hospodaření obce Huslenky za rok ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Údaje o plnění příjmu a výdajů /porovnání roku 2011 a 2012/ údaje dle Výkazu FIN 2-12 v Kč po konsolidaci Rozpočet 2011 schválený rozp. upravený rozp. skutečnost k Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy 27 Třída 4 - Dotace-transfery Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kap. výdaje Výdaje celkem Třída 8 - Financování Rozpočet 2012 schválený rozp. upravený rozp. skutečnost k Třída 1 - Daňové příjmy ,76 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,88 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace ,89 Příjmy celkem ,53 Třída 5 - Běžné výdaje ,40 Trřída 6 Kap. výdaje ,69 Výdaje celkem ,09 Třída 8 -Financování ,44 Nedílnou součástí plnění příjmů a čerpání výdajů výkaz FIN 2-12, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby. V průběhu roku 2012 schválilo zastupitelstvo obce 3 rozpočtové změny. Stav finančních prostředků na běžném účtu vedeného u ČS a.s k činil ,86. Celý tento zůstatek bude zapojen do rozpočtu roku

3 Výsledek hospodaření obce Huslenky za rok 2012 dle Výkazu zisku a ztrát sestaveného k činily výnosy obce ,08 Kč a náklady ,25 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil ,83Kč, daň z příjmu ,-Kč a výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši ,83Kč. Je nutné připomenout, že na rozdíl od finančních výkazů /FIN 2 12/, které vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření / vyjádřený Výkazem zisku a ztrát/ vychází z neinvestičních nákladů a výnosů roku Rozvaha za rok 2012 sestavená k hodnota AKTIV brutto je ,43Kč, hodnota netto je ,08Kč, hodnota korekce ve výši ,35Kč. Hodnota korekce je tvořena oprávkami k /SÚ/ syntetickému účtu/ 018, 021,022, , 311. PASIVA jsou rovněž ve výši ,08Kč. Výsledek hospodaření k zachycený v Rozvaze má hodnotu rovněž ,83Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. - Příloha jsou zde zachyceny informace o účetní jednotce, způsobu účtování, účetní případy zachycené v podrozvaze a jiné doplňkové informace. Účetní závěrka byla schválena ZO č. 16 dne Bezúročné půjčky k Poskytnutá půjčka ZŠ Huslenky za účelem profinancování investičních nákladů projektu BABHUS-dialog genia pohybu. Ve výši ,-Kč. -Poskytnuta půjčka MASVHV,o.s. ve výši ,-Kč se splatností do Poskytnuta půjčka MASVHV, o.s. ve výši ,-Kč se splatností do ) Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2012 obec nepřijala žádný úvěr ani krátkodobou půjčku. Na 7. zasedání Zastupitelstva obce Huslenky bylo schváleno uzavření úvěrové smlouvy na dobu 1 rok /to je do / na poskytnutí kontokorentního úvěru s ČS a.s. ve výši 2 mil. Kč na pokrytí časového nesouladu příjmů v období Tento kontokorent nebyl v roce 2012 čerpán. 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2012obec obdržela a vyčerpala následující dotace ve výši: Účelový Poskytovatel Dotační titul Poskytnuto Vyčerpáno Poznámka znak k k MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti , VPP /EU-SR operační program lidské zdroje/ 89517,8 SZIF CR Víceúčelové hřiště v obci Huslenky Realizace v roce ,8 SZIF ČR Parkoviště u silnice II/ Realizace v roce Min. pro místní rozvoj ČR Povodňové škody-oprava komunikací,i. etapa , ,34 Zbytek z r Min. pro místní Povodňové škody- oprava rozvoj ČR komunikací, II etapa Min. pro místní Povodňové škody úprava , ,01 Zbytek z r. 3

4 rozvoj ČR vodních toků Státní rozpočet Volby do krajů a Senátu PSČ , ,- MF vráceno Min. pro místní rozvoj ČR Návrh územního plánu obce , ,- v roce 2013 Chybné krácení dot.,čerpáno v roce 2010 Dotace ze Zlínského kraje Zlínský kraj Hospodaření v lesích ,-Kč čerpáno v roce Zlínský kraj Zajištění dopr. obslužnosti Černé a Uherská Zlínský kraj Dotace na Huslenské slavnosti Průtokové dotace k přeposlání ZŠ Huslenky Státní rozp. + z rozp. EU MŠMT ZŠ Huslenky v globálním světě , ,80 Celá částka přeposlána ZŠ Huslenky MMR ČR Aeroškola s Marienkou a Mařenkou U všech těchto dotací byly finanční prostředky využity na poskytnutý účel. 4) Obec Huslenky v roce 2012 neúčtuje o hospodářské činnosti 6 185, ,74 Celá částka přeposlána ZŠ Huslenky 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Huslenky Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Základní škola, která od obce obdržela v roce 2012 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,10,-Kč Mateřská škola, která od obce obdržela v roce 2012 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,- Kč. Název PO Výnosy v Kč. Náklady v Kč. VH celkem v Kč ZŠ Huslenky , , ,13 MŠ Huslenky , , ,52 Výsledek hospodaření /zisk/ na žádost obou příspěvkových organizací byl po schválení RO č. 50 dne převeden do jednotlivých fondů, /rezervní fond a fond odměn/ které budou zapojeny v příspěvkových organizacích v následujících letech. Zlepšený hospodářský výsledek u PO ZŠ bude použit na dofinancování projektu BABHUS- dialog umenia a pohybu v roce Roční účetní závěrka za rok 2012 obou příspěvkových organizací jsou založeny na OÚ Huslenky. 4

5 6) Výsledek hospodaření společnosti založené obcí Huslenky Výnosy v Kč. Náklady v Kč VH za 2011 Služby obce Huslenky s.r.o , ,91, ,25 Roční účetní závěrka včetně zprávy o činnosti společnosti jsou založeny ve společnosti SOH s.r.o. 7) Stav účelových fondů Sociální fond: Počáteční stav k činil 173,-Kč. Tvorba fondu činila ,-Kč, použití ,-Kč. Konečný stav k činil 7 252,-Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí Statutem sociálního fondu a jeho dodatky. Fond na opravu vodovodu: Na 24. zasedání ZO v roce 2009 byla schválena pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu. Příjmem pro tvorbu fondu je nájemné za pronájem vodovodu od Služeb obce Huslenky s.r.o. / dle smlouvy /ve výši 300 tisíc ročně. Stav fondu k činil ,-Kč. ZO rozhodlo na 13. Zasedání dne o čerpání z tohoto fondu na investiční akci - prodloužení vodovodu ve výši ,49Kč. Na 14. Zasedání ZO dne byla schválena změna výše tvorby na rok 2012 v částce ,-Kč. K je zůstatek fondu , 51,-Kč 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Přezkoumání hospodaření provedl zaměstnanec kontrolního oddělení Zlínského kraje: ing. Antonín Putala. Dílčí přezkoumání hospodaření obce viz. zápis č.j.259/2012kř proběhlo v období od a závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech č.259/2012/kř. B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňování chyb a nedostatků. 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Huslenky za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./ C.III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 5

6 C.IV. Při přezkoumání hospodaření obce Huslenky za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,25% b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,71% c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Zpráva č. 259/2012/KŘ o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je k nahlédnutí na OÚ Huslenky. Rovněž je zveřejněna v elektronické podobě na úřední desce Přílohy: - Výkaz FIN Rozbor čerpání příjmů a výdajů za rok Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem - Zpráva č. 259/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huslenky za rok Účetní závěrka za rok 2012 obce Huslenky V Huslenkách, Předkládá: M. Trlicová Oldřich Surala starosta obce Huslenky vyvěšeno: sňato: Schváleno - neschváleno na 17. zasedání ZO dne

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více