Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční zpráva o hospodaření školy r. 2005

2 Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2005 Státní prostředky Určení Schválený Poslední upravený Skutečnost k rozpočet rozpočet Platy zaměstnanců celkem projekt Hodina v tom pedagogové školní družina škol. jídelna Ostatní platby za prov. práce v tom vyplacené na dohody Zákonné odvody celkem Odvody do sociálního fondu v tom z platů ze SR nevyčerpáno, ale použito na ONIV ,- příděl do FKSP 1000,- odvody Prostředky Města Platy zaměstnanců z toho: správní zaměst ŠD ŠJ OPPP - dohody z toho: právní zaměstnanci pedagog. zaměstnanci - kroužky ŠJ Prostředky ostatní - VHČ(doplň. činnost) Platy zaměstnanců úvazek, OPPP - Hudeček (září-prosinec 2004) Celkový objem spotřeb. prostředků na platy ,- /státní + Město + doplň. čin./ z toho : OPPP ,- /státní + Město + doplň. čin./ Skutečný počet zaměstnanců je 41, 824.

3 Hospodářský výsledek : celkový (tzn. hlavní činnost + doplňková činnost)... ztráta z hlavní činnosti... ztráta z hospodářské činnosti... zisk ,13 Kč ,13 Kč -- Kč ZŠ TGM l.máje 268 Vimperk obdržela z rozpočtu zřizovatele částku: ,- Kč - provoz 5 206,50Kč - (příspěvek dramatický kroužek - Bechyně) ,- Kč (odpisy na budovy ) 5 519,50 Kč mažoretky ,- (75. výročí školy) Celkem od zřizovatele: ,- Kč ze státního rozpočtu : z toho EU "Hodina" SIPVZ ,- Kč ,- Kč - platy ,- Kč odvody ,- Kč - ost. osobní náklady ,- Kč příděl do FKSP ,- Kč ONIV ,- Kč ,- Kč Celkem dotace ,- Kč Na účet Města se převedla částka ,- Kč z investičního fondu za odpisy budov.

4 Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce ONIV Schválený rozpočet ONIV ,- Poslední upravený rozpočet ONIV (bez odvodů) ,- Skutečně čerpáno ,- ( možno čerpat odvody do ONIV) 1200,- (200,- FKSP ,- odvody) Určení Částka v Kč Cestovné ,- Služby, školení a vzdělávání ,- Prádlo, oděv 2 069,80 Ochranné pom. ve ŠJ 6 757,50 4,2 promile z HM ,- režie za obědy ,50 Knihy, tisk 1 241,00 pomůcky ,00 učebnice ,00 (utraceno ,- a vráceno od žáků ,-) ,00 cestovné vzdělávání 5 155,00 Plavecký výcvik ,- náš podíl na dotaci vzdělávání SIPVZ 3 118, Celkem ,80 zaokr ,- Kč (dotace ,- + ušetřeno na odvodech 1000,- - přidáno k a na přídělu do FKSP 200,-, celkem možno čerpat ,- Kč) Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2005 Rozpočet DVPP - přiděleno ze SR ,- čerpáno 19960,- Kč vzdělávání (uvedeno z ONIV) 419ž.x50,- Kč 1241,- Kč časopisy Celkem přiděleno ,-...čerpáno ,- Kč z MŠMT účelově přiděleno ,- čerpáno 391,- Kč cestovné na SIPVZ (na SIPVZ) ,- Kč vzděláv. a programy ,- Kč použito na: školení akreditované ,- cestovné ,- školení modul PO ,- školení PV ,- spoluúčast není celkem ,-

5 licence vzděl. progr ,- užívací program , celkem program ,- náš podíl ,- (2765 z dotace předpis o částku více) (27 654, ,- = ,- + náš podíl 3118,- ) na MŠMT účelově přiděleno ,-... čerpáno ,- Kč (EU - projekt Hodina 7. třídy - mzdy ,- a odvody sociál. 7280,-, zdravot. pojištění 2520,-, ,- Kč FKSP) ) Čerpání prostředků na DVPP školení: Práce s digitál. fotoaparátem...ettlerová ,- další vzděl. učitelů fyziky...střeleček ,- Procházka ,- Kurz k tvorbě ŠVP ZV pro ped. prac...5x 1375,-= ,- Než začneme vytvářet ŠVP 4x 550, ,- Volný čas a pedagogika zážitku...vodřichová ,- Motivace hrou ve vyučov. l.st.... Kubíčková ,- Dětský výtvarný projev a jeho diag. hodnota... Hudečková ,- Gramatické hry pro mladší žáky... Jandová ,- Tvorba ŠVP na l. stupni ZŠ... Mondlová a Kubíčková...200,- Tvorba ŠVP ke zlepšení v Čj... Karasová, Samcová ,- Školení pro instruktory snowboard... Bejček ,- Jazyk a metodika v Aj... Jandová ,- Program multilicence Přírodověda ,- Excel v příkladech ,- (pouze část) ,- Časopisy listopad 2005 : Český jazyk...dl ,- Přírodověda... DL ,- Zeměpis... DL ,- prosinec 2005 : Tělesná výchova... DL , ,-

6 Celkem vzdělávání ,- a časopisy 1 241,- Kč = ,- Kč Rozpočet : 50,- Kč x 419 žáků = ,- Kč Čerpáno: ,- Kč Celkem výdaje na DVPP v roce 2005 činily ,- Kč Vzdělávání proběhlo v souladu s plánem rozvoje ped. pracovníků školy. Vzdělávání proběhlo v rámci nabídky Pedagogického centra Č. Budějovice. Všechna školení jsou akreditována. Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti Stav fondů k Fond odměn stav k ,42 Kč stav k ,42 Kč Fond sociální stav ,78 Kč stav ,28 Fond rezervní stav ,54 Kč stav ,33 Investiční fond stav ,60 Kč stav ,60 Kč Celkem...stav k ,34 Kč stav k ,63 Kč Krytí fondů k Bankovní stav fondu odměn ,42 Kč Bankovní stav fondu sociál ,28 Kč Bankovní stav rezer. fondu ,33 Kč Bankovní stav invest. fondu ,60 Kč Celkem ,63 Kč Bankovní účet sociál. fondu je oproti fondu FKSP o 994,- Kč nižší, neboť tato částka bude připsána na účet v lednu doplatek 2% z HM 1954,- Kč a 3500,- půjčka Ondřejová a odečteme stravné prosinec 2005 ve výši 4.460,- Kč Investiční výdaje - čerpané z fondu investičního Poč. stav investičního fondu z roku 2005 (k l.l. 2005)... PS ,60 Kč odpisy r ,- Kč odpisy r budovy ,- Kč /byly v měsíci listopadu odvedeny Městu/ ,- Kč Celkem příjmy ,60 Kč

7 Čerpání : v roce 2005 byly zakoupeny investice Advanced DLP ,- Kč počítač ,- Kč počítač a tiskárna ,- Kč čerpadlo ke kotli park ,- Kč Celkem čerpáno na investice ,- Kč Zůstatek investičního fondu k ,60 Kč Fond sociální - FKSP Stav k zůstatek na účtě ,78 Kč doplatek r ,- příděl za rok ,- doplatek od zaměstnanců - rozdíl rekreací ,- doplatek půjčky Rysková , příjmy r celkem ,78 Kč Výdaje r Příspěvky na obědy ,- Jubilea ,- Kultura a akce tělových ,- Rekreace ,- DU + schůze ,- Rezerva pro důchodce ,50 Vitamíny ,- Školský zpravodaj ,- Zlepšení prac. prostředí ,- Půjčka Rysková (dluh) Konečný zůstatek FKSP , Celkem náklady ,78 Kč Konečný zůstatek k na účtu FKSP ,28 Kč Fond rezervní Počáteční zůstatek k ,54 Kč tvorba zisk r ,79 tvorba r sponzor ,50 utraceno r sponzor ,50 Konečný zůstatek k ,33

8 Investice čerpané přes rozpočet Města - oprava střechy nad kabinetem tělesné výchovy - nákup materiálu na obložení po provedené rekonstrukci elektroinstalač. prací Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy: Pražská audiotelefon chodbový zvonek ,- výměna TUV ohřívače ,- čerpadlo ke kotli Grundfos 50-60F ,- 1. máje 268 byt Szpuková Helena (2.patro) oprava stávající elek. energie ,- - okna nátěr ,20 - oprava WC ,- - vyvložkování komínů ,- (oprava bytu - placeno z nájmů r ) škola obložení VI.A ,- malování , ,60 nátěr tabulí ,00 nátěr šaten ,80 okapničky na okna ,40 nábytek ,- bojlér v kotelně elekt ,- tělocvična kabinet - nábytek ,- nová topná tělesa ,- malování lina (kabinet Tv a Fyzika) ,- Vyúčtování výročí školy 75. let (účetně UZO 75) dotace ,- Kč čerpání Grafické zpracování Almanachu ,- publikace Almanach ,- materiál pokladnou ,50 skleničky ,- tisk Jihočeské listy ,- ozvučení akce ,- propisky ,20 výroba dokumentu k 75. výročí školy ,- prodej Almanachu - tržba ,-

9 PŘÍJMY 1. Poplatky od rodičů : školní družina ,- mažoretky ,- kroužky ,50 Celkem ,50 2. Ostatní příjmy: úroky ,60 výpěstky škol. zahrada ,- stravné ,50 zúčtování fondů ,50 vratka za kolek ,- popl. Almanach ,- vratky za sešity, ŽK ,-- zisk z karet ,05 karty stravné (ceniny) ,95 režie za obědy ŠJ ,50 dotace ,00 Celkem příjmy ,60 Příjmy ad.1-2: ,60 /hlavní činnost/ 3. Příjmy z doplňkové činnosti: Pronájem tělocvičny ,- Pronájem bytů a garáží ,- Pronájem prostor SKI , ,- Cizí strávníci , ,00 - v tom na mzdy s odvody ,- na provoz ,- na potraviny ,- ost. výnosy autobus ,00 zisk s doplň. činnosti ,00 nápoj. automat , ,50 Celkem ,50 Kč zaokr ,02 tis. Celkem příjmy ad. l - 3 : ,10 Kč

10 NÁKLADY doplňková činnost Náklady na doplňkovou činnost : spotřeba materiálu ,- potraviny ,-...celkem materiál ,00 elek. energie - nájmy 2 497,30 elek. energie ŠJ ,- vodné nájmy Tv, byty ,- vodné ŠJ ,- plyn nájmy 4 000, plyn škol. jídelna , -... celkem energie ,50 opravy byty , ,- opravy ŠJ cizí ,-...celkem opravy ,20 služby byty 1 604,- služby šj ,-... celkem služby ,- mzdy ŠJ s odvody ,- mzdy ZŠ celkem mzdy ,- odvody ,- odvod do FKSP 153,- ostatní soci. náklady 858, Celkem náklady na doplň. činnost ,70... Kč Příjmy na doplň. činnost - náklady na doplň. činnost = zisk...0,- Kč

11 Náklady na hlavní činnost Náklady na hlavní činnost: elek. energie ,86 vodné ,50 plyn , ,36 oprava a údržba ,60 poplatky, pojištění ,70 www stránky ,- služby, revize ,70 telefony ,50 internet 1.p ,- Doména ,- učebna počítačů 2.p ,70 vzdělávání pedag ,- spotř.cenin ve ŠJ ,60 poštovné ,-...služby ,50 reprefond ,50 cestovné ,00 odpisy ,00 DHM DHM ŠJ ,58 materiál čistící ,- mater. čístící ŠJ ,02 materiál technický ,80 materiál kancelář ,07 ostatní materiál ,20 ostatní materiál. ŠJ ,50 PHM ,00 časopisy, knihy, tisk ,25 potraviny ,62 potraviny na záv. stravování ,00 kroužky materiál ,00 ŠD materiál ,20 OPPP ,80 OPPP ŠJ ,50 Učebnice ,00 Učební pomůcky ,00... materiál ,40

12 Mzdové náklady ,- Zákon. soc. pojištění ,- Ost. soc. nák. Režie ,50 zák.soc. náklady ,00 celkem ,00 Hospodářský výsledek Náklady hlavní činnosti ,00 Výnosy hlavní činnosti ,87 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti. ztráta ,13 Celkový výsledek hospodaření za rok 2005 je ztráta ve výši ,13 Kč. Město Vimperk, finanční odbor odsouhlasil návrh na vypořádání za rok Celá ztráta se uhradí z rezervního fondu a promítne se do účetní závěrky za I. čtvrtletí r Schváleno usnesením RM č. Vimperk dne Mgr. Dagmar Rückerová ředitelka školy

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 č.j.: 281/A.1.5/2015 Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola Kladno, C. Boudy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více