z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě."

Transkript

1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3 hosté. Veřejné zasedání zahájil starosta obce ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost většiny zastupitelů. Požádal pana Fejfara o přečtení zápisu usnesení z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana R.Fejfara a M Čapka, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu dnešního veřejného zasedání: 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku 2) Zpráva stavu evidence obyvatelstva za rok ) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok ) Zpráva o hospodaření obce za rok ) Zpráva o hospodařeno FRB za rok 2009 a vyhlášení dalšího výběrového řízení 6) Zpráva o dohadovacím řízení - stanoviska k návrhu Územního plánu Syřenov 7) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok ) Žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok ) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok ) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok ) Rozpočtový 12) Prodej obecních pozemků 13) Různé informace a diskuse 14) USNESENÍ 1/ ) Závěr Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s dnešním výše uvedeným programem veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov. Ad 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku Předseda inventarizační komise pan Bohumil Holeček přednesl zprávu o inventarizaci obecního majetku. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Ad 2) Zpráva evidence obyvatelstva za rok 2009 Starosta obce ing. Vlastimil Kraus přednesla zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok K je v obci Syřenov hlášeno 217 občanů. Zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok 2009 vzalo zastupitelstvo na vědomí. Ad 3) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2009 Starosta obce přednesl zprávu o činnosti na hradu Kumburk za rok Zprávu o činnosti na zřícenině hradu Kumburk za rok 2009 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Ad 4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2009 Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Zpráva je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ad 5) Zpráva o hospodařeno FRB za rok 2009 a vyhlášení dalšího výběrového řízení Starosta přednesl správu o hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2009: Stav k : ,87 Kč - Splátky půjček: ,- Kč

2 - Splátky úroků: 4.453,18 Kč Příjmy celkem: ,18Kč - Poskytnuta půjčka: Poplatky bance.1.547,- Kč Výdaje celkem: 1.547,-Kč Stav k : ,05 Kč Zprávu o hospodaření FRB za rok 2009 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí Starosta dále upozornil na možnost vyhlášení dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí půjček. Při hlasování všech 6 zastupitelů souhlasí s vyhlášením dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení a pověřuje obecní úřad v této věci k zajištění nezbytných činností. Ad 6 Zpráva o dohadovacím řízení - stanoviska k návrhu Územního plánu Syřenov Starosta informoval o dalším jednání o návrhu Územního plánu Syřenov, které se uskutečnilo 4. února tohoto roku od hod v úřadovně OÚ Syřenov. Jednání bylo svoláno na základě nesouhlasu obce Syřenov se stanovisky Krajského úřadu Libereckého kraje orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a odboru kultury. Výsledkem společného jednání je kompromisní řešení, kde v některých bodech krajský úřad Obci Syřenov vyhověl - zejména v lokalitě Žďár u Kumburku, kde v případě zařazení lokality do zastavitelného území obce bude možné požádat pozemkový fond o převedení těchto pozemků do vlastnictví obce. Zprávu starosty o společném jednání o návrhu Územního plánu Syřenov vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Ad 7) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2010 Starosta informoval o možnosti podat žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, Program č.17 - Program obnovy venkova, DT 1 obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Starosta navrhuje podat žádost o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce požární nádrže Syřenov v celkových nákladech 500 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 400 tis.kč, podíl obce 100 tis,kč Kč. S návrhem starosty souhlasí při hlasování všech 6 zastupitelů. Starosta se pověřuje k vypracování žádostí o dotace a k jejím zaslání na krajský úřad. Ad 8) Žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok 2011 Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provede 3. etapa opravy okružní hradby a to pokud na tuto akci poskytne ministerstvo kultury příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 400 tis. Kč. Podíl obce na této akci je 50 tis. Kč. Oprava okružní hradby je velice rozsáhlá akce, předpoklad její realizace je po etapách celkem 3 roky. Starosta proto doporučuje požádat v rámci Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2011 také na tuto okružní hradbu 3. etapu ve stejných částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl obce jako vlastníka. Při hlasování 5 zastupitelů (pan Radek Fejfar se zdržel hlasování) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví na rok Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti. Ad 9) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2010 Starosta upozornil na možnost uplatnit i v tomto roce žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok Navrhuje tuto žádost podat na zajištění ochranných prostředků požární ochrany obuv, rukavice, přilba a oděv a to pro dalších 5 členů jednotky obdobně, jak tomu bylo v roce Celkové náklady jsou odhadnuty na 100 tis. Kč, z toho 60% požadavek o dotaci tj. 60 tis. a podíl obce ve výši 40 tis. Kč.Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2010 na zajištění ochranných prostředků požární ochrany v celkových nákladech 100 tis. kde požadavek o dotaci je 60% tj 60 tis.kč Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání žádosti.

3 Ad 10) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2010 Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2010 v celkových příjmech ,-Kč a v celkových výdajích ,-Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.. Při hlasování všech 6 zastupitelů schvaluje rozpočet obce na rok 2010 přednesený starostou v celkových příjmech ,-Kč a v celkových výdajích ,-Kč. Rozpočet obce na rok 2010 je v příloze č.2 tohoto zápisu. Ad 11) Rozpočtový Starosta přednesl ke schválení rozpočtový hospodaření obce v letech 2010 až Rozpočtový přednesený starostou obce při hlasování schvaluje všech 6 zastupitelů. Rozpočtový je v příloze č. 3 tohoto zápisu. Ad 12) Prodej obecních pozemků Starosta obce přednesl oznámení paní Renaty Barlové o odstoupení od své žádosti o zakoupení p.p.č. 340/4 v k.ú. Syřenov. Zastupitelstvo obce bere toto oznámení na vědomí. Při hlasování 6 členů zastupitelstva obce souhlasí s revokací rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne , kterým byl prodej p.p.č. 340/4 v k.ú. Syřenov paní Renatě Barlové schválen. Starosta obce přednesl žádost pana Luďka Běhounka bytem Studenec 229 o odkoupení p.p.č. 340/4.orná o výměře 1376 m 2 a p.p.č. 342.orná o výměře 165 m 2 vše v k.ú.syřenov. Protože byla splněna zákonná podmínka pro prodej bylo provedeno zveřejnění záměru prodeje po dobu delší 15-ti dnů vyvěšením na úřední desce pouze u p.p.č. 340/4, starosta navrhuje prodej tohoto pozemku panu Běhounkovi schválit. U p.p.č. 342 starosta navrhuje provést vytyčení v terénu tohoto pozemku, aby bylo zjištěno, zda nezasahuje do přístupové cesty. O dalším postupu pak rozhodne zastupitelstvo obce na svém dalším veřejném zasedání. Při hlasování 6 členů zastupitelstva obce souhlasí s prodejem p.p.č. 340/4.orná o výměře 1376 m 2 panu Luďkovi Běhounkovi bytem Studenec 229 za cenu ,-Kč ( 20 Kč / m 2 ). Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu. V převodní smlouvě bude ustanovení přednostního předkupního práva obce Syřenov v případě dalšího převodu pozemku a to za stejných podmínek jako za současného prodeje. Ad 15) Různé informace a diskuse - starosta informoval o změnách účetnictví obce - starosta informoval o hasičském bále, který bude zítra 20.2 na Klepandě - starosta informoval o žádosti obce Syřenov k pokácení topolů u silnice k Nové Vsi n.p. - starosta informoval o aktualizaci internetových stránek obce - o pokračujícím správním řízení omezení provozu paní Imlaufová - starosta informoval o pravděpodobné poruše na vodovodním řadu vysoká spotřeba vody Ad 16) Usnesení č. 1/2010 : - zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku - zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti na zřícenině hradu Kumburk za rok zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření FRB za rok zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení a pověřuje obecní úřad v této věci k zajištění nezbytných činností - zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o dohadovacím řízení k dohodnutí stanovisek uplatněných k návrhu Územního plánu Syřenov - Zastupitelstvo obce Syřenov souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje Program obnovy venkova DT 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na investiční akci Rekonstrukce požární nádrže v Syřenově v celkových nákladech 500 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 400 tis.kč, podíl obce 100 tis. Kč. Starosta se pověřuje k vypracování žádosti dotaci a k jejím zaslání na krajský úřad.

4 - zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti. - Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2010 na zajištění ochranných prostředků požární ochrany v celkových nákladech 100 tis. kde požadavek o dotaci je 60% tj 60 tis.kč Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání žádosti. - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010 přednesený starostou v celkových příjmech ,-Kč a v celkových výdajích ,-Kč. - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový na rok přednesený starostou obce - souhlasí s prodejem p.p.č. 340/4.orná o výměře 1376 m 2 panu Luďkovi Běhounkovi bytem Studenec 229 za cenu ,-Kč ( 20 Kč / m 2 ). Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu. V převodní smlouvě bude ustanovení přednostního předkupního práva obce Syřenov v případě dalšího převodu pozemku a to za stejných podmínek jako za současného prodeje. Usnesení schváleno 6 členy zastupitelstva Ad 17) Závěr Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve hod veřejné zasedání zastupitelstva obce ukončil. Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus. Místostarostka Renata Hrdličková. Ověřovatel zápisu Milan Čapek Ověřovatel zápisu Radek Fejfar Zapsal V.Kraus

5 Příloha č. 1 Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2009 (rozpočet (rozpočet po Příjmy z daní (skutečnost) (rozpočet) po změnách) Výdaje běžné (skutečnost): (rozpočet): změnách): Daň FO srážka , cestovné , Daň FO z podnikání , oprava cesta Žďár po dešti Dan FO záv. činnost , protah cest , DPH , dopravní obslužnost , Daň PO , svaz žen , Daň z nemov příspěvek na žáky , Daňové příjmy celkem: , jubilea + narození, děti. 6800, nákup materiálu (toner, ) , poštovné 1.921, Příjmy z běžné činnosti a místní poplatky: nákup služeb , Nájem z bytů , platby daní Nájem z hřiště 3.800, % podíl na vytápění úřadu , Nájem u půdy od ZEOS , nájem státu za pozemky 4.914, Poplatek ze psů , el.energie , Poplatek z popelnic- odpady , odvoz a uložení odpadů , Příjem za třídění odpadu , opravy vodovodu , Správní poplatky(trvalý pobyt) 100, Voda - rozbory vody Vodné včetně nájmu vodoměru , nákup vody od Zeos Prodej dřeva práce v lese Příjmy ze služeb(internet,ověř. ) telefony + internet , Příjem za prodej pozemků , odkoupení pozemků Příjmy z úroků , poplatky KB , Běžné příjmy celkem: , , Poplatek MAS Český ráj.. 860, příspěvek hokejistům a pinčes Oprava veřejného osvětlení knihy, sbírky,kanc.potřeby pojištění majetku , SDH - PHM SDH zdr. prohlídky, refundace SDH - příspěvek odměny zastupitelstva , odměny ostatní , Běžné výdaje celkem: , , , Poskytnuté dotace a dary: Investiční a dotované výdaje: -Dotace státu na státní správu ,- 7400, Obnova cesty k hájovně Dotace na volby do Evr. parlamentu Náklady na volby , Dotace na opravu Kumburku-hradba Oprava hradu Kumburk -hradba Dotace na Czech POINT Zařízení na Czech POINT Dotace z POV na obnovu kampeličky Obnova kampeličky Dotace na JSDH ochr. prostředky Ochranné prostředky pro JSDH Dotace na proškolení členů JSDH Proškolení JSDH , Dotace na územní plán Pořízení územního plánu , Kuchyně a průtokáč-hřiště Žďár 28,225, Rekonstrukce požární nádrže Dotace celkem: , , ,- Celkem inv. a dotované akce : , , Mimořádné příjmy: Mimořádné výdaje: Splátky půjček : Kč Poskytnutá půjčka Oldřich Havel: Mimořádné příjmy celkem : Mimořádné výdaje celkem: Hospodaření fondu bydlení (FRB): -splátky půjček , půjčka z FRB úrok u KB , Poplatek za vedení účtu FRB 1.547, , Hospodaření FRB celkem: , , Cekem : 1.547, ,- Výsledek hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2009 celkem : , Hospodaření za Mikroregion TÁBOR: poplatek na chod mikroregionu , Příspěvek na obnovu cest , Výsledek MR TÁBOR celkem , ,- Skutečnost: Rozpočet: Upr. rozpočet: Skutečnost: Rozpočet: Upr. rozpočet za Obec příjmy celkem: , za obec výdaje: , , Výsledek roku ,-Kč (včetně hospodaření FRB ) Financování úvěrem ,-Kč

6 Obec Syřenov - rozpočet 2010 Příloha č. 2 Příjmová část rozpočtu pro rok 2010 v Kč Úč. Tř. Par. Pol. Odvětví Zodpovídá Návrh rozpočtu Daň z PFO ze záv.činnosti Kraus Daň z PFO z celostát.výnosu Kraus Daň z PFO vybíraná zvlášt.sazbou Kraus Daň z př.právnických osob Kraus Daň z přidané hodnoty Kraus Odvody za odnětí zemědělské půdy Kraus Popl.za komunální odpad Hrdličková Poplatek ze psů Hrdličková Správní poplatky Hrdličková Daň z nemovitostí Kraus Daňové příjmy celkem: Vodné Hrdličková Pronájem hřiště Hrdličková Nájem z bytů Hrdličková Za služby (telefony, ověřování, prodej) Kraus Nájem ze zeměd. půdy Kraus Příjmy z úroků Kraus FRB úroky Kraus Splátky půjček Kraus Nedaňové příjmy celkem: Příjem z prodeje pozemků Kraus Kapitálové příjmy celkem: Dotace od KULK na výkon st. správy Kraus Doplatek dotace na územní plán Kraus Dotace celkem: PŘÍJMY CELKEM: Saldo: Příjmy Výdaje = Výsledek -

7 Obec Syřenov rozpočet 2010 Výdajová část rozpočtu pro rok 2010 v Kč Úč. tř. Par. Pol. Odvětví Zodpovídá Návrh rozpočtu 2010 Běžné výdaje: Pěstební činnost v lese Pěstební činnost v lese Kraus Kč Silnice Zimní údržba obecních cest Kraus Kč Provoz veřejné silnišní dopravy Příspěvek na zajištění zákl. dopravy Kraus Kč Pitná voda Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s. Kraus Kč Vzorky vody Kraus Kč Opravy a udržování Kraus Kč Základní školy Příspěvky za žáky Kraus Kč Oprava kult. památek Oprava hradu Kumburk Kraus Kč Záležitosti kultury Věcné dary Hrdličková Kč Dary obyvatelstvu Hrdličková Kč Tělovýchova Příspevek hokejistům a na stolní tenis Hrdličková Kč Využití volného času dětí a mládeže Příspěvek Svazu žen Hrdličková Kč Veřejné osvětlení Nákup el. energie Kraus Kč Opravy a udržování Kraus Kč Komunál.služby a územ.rozvoj: Příspěvek MR Tábor Kraus Kč Poplatky za vedení účtů FRB Kraus Kč Nakládání s odpady Sběr a svoz kom. odpadu Kraus Kč Požární ochrana Nákup materiálu Kraus Kč PHM Kraus Kč Služby (proškolení velitelů a stroj.) Kraus Kč Příspěvky SDH Kraus Zastupitel.a místní správa: Zastupitelstvo obce - odměny Kraus Kč Činnost místní správy Odměny Hrdličková Kč Knihy, sbírky zákonů Kraus Kč Drobný inv. majetek Kraus Kč Nákup materiálu Kraus Kč Pevná paliva Kraus Kč

8 Služby pošt Kraus Kč Služby telekomunikací Kraus Kč Služby peněž. ústavů a pojištění Kraus Kč Nájemné Kraus Kč Nákup služeb Kraus Kč Cestovné Kraus Kč Daně Kraus Kč Běžné výdaje celkem Kč Kapitálové výdaje: Splátky uvěru Kraus Kč Vrácení půjčky MMR Kraus Kč rekonstrukce požární nádrže v 6121 Syřenov Kraus Kč nákup pozemku od státu Kraus Kč Územní plán Kraus Kč Platba MR Tábor - za dodavatelský 5367 úvěr Kraus Kč Kapitálové výdaje celkem: Kč Výdaje celkem: Kč

9 Příloha č. 3 Rozpočtový Obce Syřenov na období let V tis. Kč TEXT: skuteč nost 2005 skuteč nost 2006 skuteč nost 2007 skuteč nost 2008 skutečno st Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem: Dotace: Příjmy celkem: Provozní výdaje: Kapitálové výdaje: Výdaje velkem: Saldo příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ : čerpání ůvěru: 468 použití prostředků min. let: Přebytek hospodaření:

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více